KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST

advertisement
KARMA TARİH DENEME SINAVI TEST-1
1) Aşağıdakilerden hangisinde köklü reformlar
yapılmıştır ?
A) I. Meşrutiyet
B) II. Meşrutiyet
C) Islahat Fermanı
D) Tanzimat Fermanı
E) Sened-i İttifak
2) 1926’da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Hatay sorunu
B) Kapitülasyonlar
C) Musul sorunu
D) Yabancı okullar sorunu
E) Nüfus değişimi
3) ‘II.Meşrutiyet döneminde Kanun-i Esasi’de yapılan
değişiklikle meclis üstünlüğü ön plana çıkarılmış, padişahın
yetkileri kısıtlanarak hükümetin padişaha karşı değil, meclise
karşı sorumlu hale gelmesi sağlanmıştır.’
Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ters düştüğü
söylenebilir?
A) Veraset sistemine
B) Mutlakiyet yönetimine
C) Ulusal egemenlik anlayışına
D) Bağımsızlık anlayışına
E) Teokratik yönetim anlayışına
4) Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes
Antlaşmasını imzalayan devlettir?
A) TBMM
B) İngiltere
C) Rusya
D) Fransa
E) İtalya
5) Osmanlı Devleti aşağıdaki ülkelerden hangisini I.
Dünya Savaşı öncesinde yitirmiştir?
A) Suriya
B) Filistin
C) Irak
D) Ürdün
E) Makedonya
6) I. Celali isyanları şiddetle bastırılarak otorite sağlanmıştır
II. Askeri ocaklar düzeltilmeye çalışılmıştır
III. Maliye düzene konulmaya çalışılmıştır
Yukarıda bahsedilen ıslahatlar hangi dönemde
yapılmıştır?
A) Lâle Devri
B) Duraklama dönemi
C) III. Selim devri
D) II. Mahmut devri
E) Meşrutiyet devri
7) Osmanlı Devletini dağılma sürecine sokarak
Balkanlarda birçok devletin bağımsızlıklarını
kazanmasına neden olan antlaşma hangisidir ?
A)Edirne
B) Küçük kaynarca
C) Ayestefanos
D) Bükreş
E) Berlin
8) Aşağıdakilerden hangisi Eski Türklerde ordu teşkilatı
ile ilgili doğru bir açıklama değildir ?
A) Ücretli askerlerin orduda önemli bir yeri vardır
B) Askerlik tüm halk için bir yaşam biçimidir
C) Ordular daimidir ve onlu sisteme dayanır
D) Çin, Moğol, Roma, Bizans ordu sistemlerini etkilemiştir
E) Ordunun temeli atlı askerlere dayanır
9) Duraklama Dönemi’nde Celali İsyanlarının çıkma
nedenlerinden en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Merkezi otoritenin bozulması
B) Vergilerin adaletsiz şekilde toplanması
C) Rüşvet ve iltimasın artması
D) Yöneticilerin gelişigüzel atanması
E) Kadıların adaleti iyi uygulayamaması
10) I. Ümit Burnu’nun keşfedilmesi
II. Süveyş Kanalı’nın açılması
III. Barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlanması
IV. Sömürgeciliğin hızlanması
V. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesi
Bu gelişmelerden hangileri Osmanlı ülkesinin stratejik
öneminin artmasında etkili olmuştur ?
A) Yalnız I
B) I, II, III
C) IV, V
D) II, IV
E) I, II, IV, V
11) Lozan Görüşmelerinde itilaf devletleri, aşağıdaki
konuların hangisinde TBMM hükümetine karşı ortak
baskı uygulamışlardır ?
A) Kapitülasyonlar
B) Hatay Sorunu
C) Azınlıklar
D) Musul sorunu
E) Mandanın devamı
12) İstanbul Hükümeti’nin yetersizliğini belirterek ulusu
kendi olanakları ile kurtuluş mücadelesine çağıran
M.Kemal hangi olay sonucunda ordu görevinden istifa
etmiştir ?
A) İstanbul’un işgalinden sonra
B) Sivas Kongresinden sonra
C) Amasya Genelgesinden sonra
D) Erzurum Kongresinden sonra
E) Osmanlı Mebusan Meclisi toplanmadan önce
13) “Kasr-ı Şirin Antlaşması, Osmanlı-İran sınırını belirlemiş
ve bu sınır büyük değişikliğe uğramadan günümüze kadar
korunmuştur.”
Bu antlaşma aşağıdaki hangi padişah zamanında
imzalanmıştır ?
A) III. Murat
B) IV. Mehmet
C) Genç Osman
D) IV. Murat
E) III. Mehmet
14) Cumhuriyet Döneminde Yunanistan ile dış politikada
çıkan sorun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Boğazlar
B) Yabancı okullar
C) Musul
D) Irak sorunu
E) Nüfus değişimi
Download