T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOOPERATİFÇİLİK GENEL

advertisement
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN
METAVERİ AÇIKLAMALARI
1. Verinin yasal dayanağı;
1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi olan (Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Yapı
Kooperatifleri haricindeki) kooperatifler,
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu,
640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında Bakanlığımıza;
a) Kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak
belirlemek, stratejiler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek,
b) Kooperatifçilikle ilgili Ar-Ge çalışmaları yapmak, kooperatif bilgi ve denetim
sistemini kurmak ve işletmek,
c) Kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını
sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,
görevleri verilmiştir.
Ayrıca, aynı KHK’nın 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
Bakanlığımızca “faaliyet alanlarına giren konularda veriler toplamak, araştırmalar
yapmak, istatistikî bilgiler üretmek, değerlendirmek ve gümrük işlemlerine ilişkin
istatistikleri açıklamak, bu konularda gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.”
görevleri verilmiştir. Bu nedenle 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi (Tarımsal
Amaçlı Kooperatifler ve Yapı Kooperatifleri hariç olmak üzere) kooperatifler ile Tarım
Satış Kooperatifleri ve Birliklerine ilişkin istatistikler Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğünce tutulmaktadır.
2. Verinin kaynağı;
Sanayi.Net olarak bilinen sistem üzerinden Genel Müdürlük ve Ticaret İl
Müdürlüklerince ve Merkez Birimince Genel Kurul Toplantıları öncesi ve sonrası ile
anasözleşme değişikliklerinde yapılan girişler veri kaynağını oluşturmaktadır.
1163 sayı Kanuna ve 4572 sayılı Kanuna tabi kooperatif veya Birlik kurulduğunda
Sanayi.Net sistemine girişi yapılmakta, son bulduğu vakit ise kayıtları sistemden
silinmektedir. Böylece, sistem üzerinden güncel kooperatif veya kooperatifler birliği
sayısına erişim sağlanmaktadır.
Kooperatif ve Birliklerin ortak sayıları beyana dayanmakta olup, yılda en az bir defa
yapmakla yükümlü oldukları genel kurul sonrasında Ticaret İl Müdürlüğüne yazılı olarak
bildirilmektedir. Veri Kooperatif ve Birliklerin beyanı üzerine Ticaret İl Müdürlüklerince
Sanayi.Net sistemine girilmektedir. Veriler sistemden istenildiği zaman
çekilebilmektedir.
RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTATİSTİK VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ
3. Veriye ilişkin önemli tanımlar, kavramlar ve anahtar kelimeler;


1163 sayılı Kooperatifler Kanununa tabi (Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Yapı
Kooperatifleri haricindeki) Milli Kooperatifler Birliği, Kooperatif Merkez Birlikleri,
Kooperatif Birlikleri ve Kooperatifler (Kooperatif ve Birlikler en az 7 ortakla
kurulabilir.)
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanununa tabi Tarım Satış
Kooperatifleri Birliği (En az üç tarım satış kooperatifinin bir araya gelmesiyle
kurulmaktadır) ile Tarım Satış Kooperatifi (en az 30 ortak tarafından kurulmaktadır.)
4. Konu başlıkları;
Aylara göre: Kooperatiflerin adet ve ortak bazında istatistikleri
(1- Kooperatif Adedi, 2- Kooperatif Birlikleri Adedi, 3- Kooperatif Merkez Birlikleri
Adedi, 4- Kooperatiflerin Ortak Sayıları, 5- Birliklere Ortak olan Kooperatif Sayısı, 6Kooperatif Merkez Birlikleri Ortak Sayısı, 7- Bağımsız Tarım Satış Kooperatifleri
Sayısı)
5. Verilerin derleme ve güncelleme tarihleri;
Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğünce yapılan her işlemden sonra otomatik olarak
güncellenmektedir. Kooperatif yöneticilerinin veri girişi yıllık genel kurul öncesi ve
sonrası veya anasözleşme değişikliği durumunda yapılmaktadır. Veriler aylık olarak
güncel haliyle yayınlanmaktadır.
6. Verilere ilişkin önemli açıklamalar ve notlar;
Çalışmalarına Genel Müdürlükçe devam edilen KOOP-BİS sistemi faaliyete girdiğinde
demode ve kapsamı dar olan Sanayi.Net sistemi kaldırılacaktır. Koop-Bis Projesiyle;
kuruluş, anasözleşme madde değişikliği, genel kurul, terkin tasfiye gibi işlemlerin
elektronik ortamda yürütülmesi, dolayısıyla, veri girişlerinin kooperatiflerce düzenli
olarak yapılarak daha güncel ve sağlıklı istatistiklerin üretilmesi hedeflenmektedir.
Kuruluş ve kapanışlarda tüzel kişiliğin kazanılıp kapatılması işlemleri Ticaret Sicili
Müdürlükleri işlemleri ile geçerlilik kazanmakta ve bu işlemler çoğu zaman mevcut
sisteme yansıtılamamaktadır. Bu işlemlerin veri tabanına yansıtılabilmesi için; Bu
bilgileri kooperatiflerin beyan etmesi veya il müdürlüğü personelinin kayıtları
sanayi.net’ e işlemesi veya Bilgi İşlem şubemizin bu kooperatif ve bilgileri Ticaret Sicil
kayıtlarından bulup işlemesi suretiyle açığın kapatılması gerekmektedir.
RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTATİSTİK VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ
7. Veriyi derleyen ve katkıda bulunan diğer birimler;
Kooperatif istatistikleri, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından derlenmektedir.
Bu istatistiklere kooperatif kurucuları ile yöneticileri katkıda bulunmaktadır.
8. Veri kullanım esasları;
Verilerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından
sağlanması nedeniyle verilerin kullanıldığı yerlerde Bakanlığın ve Kooperatifçilik
Genel Müdürlüğünün ismi belirtilmelidir.
Ayrıca, ticari sır niteliğindeki istatistiksel veriler yalnızca Bakanlık Makamının
bilgisine sunulmaktadır.
RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTATİSTİK VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ
Download