Applied Biosystems® TrueScience™ Aneuploidy STR Kits Quick

advertisement
HIZLI BAŞVURU KARTI
Applied Biosystems® TrueScience™
Aneuploidy STR Kits
Not: Güvenlik ve biyolojik tehlike yönergeleri için Applied Biosystems® TrueScience™ Aneuploidy STR Kits Protokolü (PN 4454039)
içerisindeki “Safety” başlıklı bölüme bakın. Uyarılar ve önlemler için Applied Biosystems® TrueScience™ Aneuploidy STR Kits
Ürün Prospektüsüne (PN 4453329) bakın. Her türlü kimyasal için SDS'yi okuyun ve kullanım talimatlarını takip edin. Uygun
koruyucu gözlük, giysi ve eldiven kullanın. TrueScience™ Aneuploidy STR Kits hakkında daha fazla bilgi almak için
www.appliedbiosystems.com/aneuploidy adresini ziyaret edin.
Bu hızlı başvuru kartı aşağıdakileri kapsar:
■
Kullanım amacı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
■
Kitler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
■
Destek alma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
■
Prosedür. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
■
Genel bakış . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Kullanım amacı
Applied Biosystems® TrueScience™ Aneuploidy STR Kits, en yaygın yaşayabilen üç otozomal trisomi ile cinsiyet kromozomları
X ve Y için anöploidi durumunun hızlı prenatal belirlenmesine yönelik çok sayıda DNA bazlı testi içerir.
Kit
Kullanım Amacı
TrueScience™ Aneuploidy STR Plus
En yaygın yaşayabilen üç otozomal trisomi olan trisomi 13 (Patau sendromu), trisomi 18
(Edward sendromu) ve trisomi 21'in (Down sendromu) rutin in vitro kantitatif saptamasına
yöneliktir. Ayrıca cinsiyet durumunun belirlenmesi için X ve Y kromozomu markerlerini ve
TAF9L markerini içerir.
TrueScience™ Aneuploidy STR-XY
Genel anöploidiler olan Klinefelter sendromu ve Turner sendromunu içerecek şekilde
cinsiyet kromozomunun durumunu analiz etmeye yöneliktir.
TrueScience™ Aneuploidy STR-21,
TrueScience™ Aneuploidy STR-18,
TrueScience™ Aneuploidy STR-13
Her kromozom için yardımcı kitler; ek otozomal markerler içerir. Bu kitler, standart testlerle
kesin sonucun elde edilemediği durumlarda veya ek bilgi almak amacıyla kapsamlı
kromozom testi için kullanılabilir.
Tüm kitler, koryon villus (CV) ve amniyotik sıvı (AF) numunelerinden ekstrakte edilen DNA ile kullanılacak şekilde tasarlanmıştır.
Kitler
Kit
4453756
TrueScience™ Aneuploidy STR-Plus
50
4453757
TrueScience™
Aneuploidy STR-Plus
10
4453601
TrueScience™
Aneuploidy STR-XY
50
4453755
TrueScience™ Aneuploidy STR-XY
10
4453758
TrueScience™ Aneuploidy STR-21
10
4453759
TrueScience™
Aneuploidy STR-18
10
4453760
TrueScience™
Aneuploidy STR-13
10
Applied Biosystems® TrueScience™ Aneuploidy STR Kits Hızlı Başvuru Kartı
Destek alma
Tüm konumlar için en yeni hizmet ve destek bilgilerine ulaşmak istediğinizde www.appliedbiosystems.com adresini ziyaret edin
ve ardından Support bağlantısını tıklatın veya yerel Applied Biosystems temsilcinizle temas kurun.
Prosedür
1
Başlamadan önce: bir
defalık prosedürler
2
Her çalıştırma
öncesinde
TrueScience™ Aneuploidy Kits'i kullanmadan önce, laboratuvarınızın protokolüne uygun şekilde
parçacık analizi için genetik analiz cihazınızı hazır hale getirin.
a. Numuneleri alın.
Koryon Villus (CV) veya Amniyotik Sıvı (AF) numunelerini kullanın.
b. DNA'yı ekstrakte edin.
Applied Biosystems, anöploidi analizinin, test başına 1,25 ila 10 ng DNA ekstraksiyonu için
yeterli hücre içeren temsili bir hücre süspansiyonu miktarı ile gerçekleştirilmesini tavsiye eder.
3
DNA'yı güçlendirme
a. Reaksiyon Karışımını eritin ve 10 saniye süreyle 12.000✕g'de santrifüj uygulayın.
b. 2,5 µL DNA (neg. kontroller: 2,5 µL su) ile 10 µL Reaksiyon Karışımını bir araya getirin.
c. Kısa süreyle santrifüj uygulayın.
d. Termal döngü cihazını ayarlayın: 95 °C için 15:00, 26 döngü ✕ [95 °C için 00:30, 59 °C için
1:30, 72 °C için 01:30], 72 °C için 30:00 ve 4 °C sıcaklıkta tutun.
e. PCR'yi çalıştırın.
4
Kapiler elektroforez
gerçekleştirme
Laboratuvarınızın protokolüne uygun şekilde genetik analiz cihazınızı hazırlayın ve parçacık
analizini gerçekleştirin.
5
Verileri analiz etme
ve yorumlama
Pik alan oranlarını karşılaştırarak kromozom kopya sayısı durumunun tam analizini gerçekleştirin.
A1/A2 pik oranlarını değerlendirin; burada A1, kısa parçacığın pik alanı ve A2, uzun parçacığın
pik alanıdır. Elde edilen oran, lokus kopya sayısını verir.
Applied Biosystems, her laboratuvarın kendi yorumlama ve raporlama prosedürleri ve kriterlerini
geliştirmesini tavsiye eder. QF-PCR için en iyi uygulama yönergeleri, İngiltere'deki Klinik
Moleküler Genetik Derneği ve Klinik Sitogenetik Derneği tarafından belgelenmiştir ve
www.cmgs.org.uk adresinde bulunmaktadır.
Genel bakış
TrueScience™ Aneuploidy Kits tarafından kullanılan yöntem, Kantitatif Floresan-Polimeraz Zincir Reaksiyonu (QF-PCR) tekniğidir.
PCR güçlendirme işlemi kullanıldığında, floresan boya etiketli primerler, ilgili kromozomlarda bulunan kısa tekrar dizileri adı verilen
(STR'ler) yüksek oranda polimorfik DNA dizisi bölgelerini hedefler. Hedeflenen her bir STR markeri, üzerinde bulunduğu kromozoma
özeldir; bu nedenle STR markerinin kopya sayısı, kromozomun kopya sayısını verebilir. Kopya sayısının kolaylıkla tespit edilebilmesi
için yüksek düzeyde heterojenlik gösteren bilgi verici STR markerleri seçilmiştir.
2
Applied Biosystems® TrueScience™ Aneuploidy STR Kits Hızlı Başvuru Kartı
ABD'de kullanıma yönelik değildir.
Çin'de SFDA tarafından duruma açıklık getirilmemiştir. Çin'de yalnızca araştırma amaçlı kullanım içindir.
Feragat
Bu veya diğer tanı amaçlı kitlerden elde edilen sonuçlar, yalnızca genel klinik tablo bağlamında kullanılmalı ve yorumlanmalıdır. Applied Biosystems, verilen
herhangi bir klinik karar için sorumluluk kabul etmez.
Applied Biosystems, bu kılavuzu, Applied Biosystems® TrueScience™ Aneuploidy STR Kits kullanımı sonucunda ortaya çıkan olası tüm sonuçların kapsamlı
bir özeti olarak sunmamaktadır. Bu kılavuz yalnızca bazı hususların hatırlanmasına yardımcı olmaya yöneliktir. Test sonuçlarıyla ilgili herhangi bir klinik
yorumlamada kullanıma yönelik değildir. Laboratuvarlar, test sonuçlarını kendi geliştirdikleri prosedürlere uygun şekilde yorumlamalıdır. İngiltere'deki ACC/
CMGS'nin QF-PCR En İyi Uygulama Yönergeleri, elde edilen sonuçların yorumlanmasıyla ilgili tavsiyeler içermektedir.
Bu test, kullanım talimatlarında ayrıntılı olarak anlatıldığı gibi belirli kromozomal trisomiler ve cinsiyet kromozomu anöploidilerinin tespit edilmesi için
tasarlanmıştır. Test edilen kromozomları içeren yapısal yeniden düzenlemeleri ve diğer yandan diğer kromozomlardaki anormallikleri tespit edemez. Test edilen
kromozomlar için mozaisizm tespit edilemez. Bir anöploidi test sonucu, yalnızca test edilen doku için doğrudan geçerlidir ve fetal karyotipi gösteremez. Maternal
hücre kontaminasyonu (MCC) ve sınırlı plasental mozaisizm (CPM), Aneuploidy STR sonuçları ile karyotip sonuçları arasında tutarsızlıklara neden olabilir.
Bu kitte kullanılan markerlerin heterozigositeleri, ağırlıklı olarak Kuzey Avrupalı Kafkasyalılardan oluşan bir popülasyondan elde edilmiş, rutin analiz için
gönderilmiş bir rasgele numune grubundan elde edilmiştir. Bu heterozigositelerin kullanıldığı tüm hesaplamalar yalnızca numunelerin alındığı popülasyon için
tamamen geçerlidir. Lokal olarak alınmış numunelerin kullanıldığı küçük bir çalışma, test edilecek popülasyondaki heterozigositeleri tespit etmek amacıyla
bir validasyon çalışmasının parçası olarak gerçekleştirilebilir. Popülasyon varyasyonunun, testin genel bilgi verme özelliğinde önemli bir değişikliğe yol açması
beklenmemektedir.
Etiketler ve ambalajda kullanılan semboller:
ÜRETİCİ
TEST SAYISI
KULLANIM TALİMATLARINA BAKIN
GÖSTERİLEN SICAKLIKTA SAKLAYIN
GÖSTERİLEN TARİHTEN ÖNCE KULLANIN
KATALOG KODU
LOT VEYA GRUP NUMARASI
Üretici:
Applied Biosystems Ltd
7 Kingsland Grange
Woolston, Warrington, Cheshire, UK WA1 4SR
TrueScience™ Aneuploidy Kits are an Elucigene QST*R product manufactured by Gen-Probe Life Sciences Ltd. in Abingdon, Oxon, UK within quality systems
accredited to ISO9001:2008 and ISO13485:2003
The trademarks mentioned herein are the property of Life Technologies Corporation or their respective owners. ELUCIGENE and QST*R are trademarks of
Gen-Probe Life Sciences Ltd.
TRUESCIENCE™ ANEUPLOIDY KIT, PROFESYONEL İN VİTRO TANI AMAÇLI TEST İÇİN SUNULMAKTADIR. BU ÜRÜN,
HOFFMAN-LA ROCHE (HOFFMANN-LA ROCHE LTD, DIAGNOSTICS, CH-4070 BASEL, İSVİÇRE) VE ROCHE MOLECULAR
SYSTEMS, INC (ROCHE MOLECULAR SYSTEMS, INC., 1145 ATLANTIC AVENUE, ALAMEDA, CALIFORNIA 94501) DAHİL
OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN SAHİP OLDUĞU PATENTLER DAHİLİNDE PCR UYGULAMAK İÇİN
HERHANGİ BİR LİSANS SUNMAMAKTADIR
Müşteri, herhangi bir değişiklikten sorumludur ve kendi prosedürlerine mahsus düzenleyici gerekliliklere uymakla yükümlüdür.
© 2010 Life Technologies Corporation. All rights reserved.
Part Number 4457793 Rev. A 05/2010
Headquarters
5791 Van Allen Way | Carlsbad, CA 92008 USA
Phone 760.603.7200
www.lifetechnologies.com
Technical Resources and Support
For the latest technical resources and support information
for all locations, please refer to our Web site at
www.appliedbiosystems.com
Download