Kentsel Tasarım (3+0) 3 Şehirsel tasarım kuramları, şehirsel doku

advertisement
Kentsel Tasarım (3+0) 3
Şehirsel tasarım kuramları, şehirsel doku öğeleri, şehirsel imaj ve şehirsel imaj analizleri, şehirsel mekan
tanımları ve şehirsel mekan ile insan ilişkileri, şehirsel tasarımda ölçek oran, biçim ve işlev ilişkileri, şehirsel
mekan okumaları, tasarım ilkeleri ve estetik değerlendirmeler.
Planlama ve Kentsel Dönüşüm Politikaları (3+0) 3




Yasal ve yasadışı kentsel yapılanmalar ve kentsel çevre kalitesine ilişkin sorunlar,
Sürdürülebilir, kaliteli yaşam çevreleri yaratmaya yönelik olarak kentsel dönüşüme ilişkin planlama politika ve
stratejileri
Kentsel dönüşüm projelerinde kapsamlı ve bütüncül yaklaşım
Dünya’da ve Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları.
Gayrimenkul Mevzuatı (3+0) 3




Türkiyede yürülükte olan harita, mülkiyet ve planlama ile ilgili hıukuki mevzuat, kadastro, tapu, imar, belediye
ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler
Planlama, koruma, tasarım ve dönüşüm kavramlarına yasal yaklaşımlar
İmar yasası, kıyı yasası, koruma yasası ve diğer yasaların planlama, tasarım ve uygulama çalışmalarındaki
etkinliği
Kentsel planlama, koruma, tasarım ve dönüşüm çalışmalarında yönetsel çerçeve
Arazi Yönetimi (3+0) 3











Tanımlar ve kavraşmalar
Arazi Yönetimi ve Arazi mülkiyeti için genel çerçeve çalışması
Arazi hakları ve arazi mülkiyeti sistemleri
Arazi yönetimi ve arazi mülkiyetinin politik, ekonomik ve sosyal yönleri
Kırsal alanda arazi mülkiyeti ve yönetimi
Kentsel alanda arazi mülkiyeti ve yönetimi
Arazi anlaşmazlıkları
Kadastro ve arazi yönetim sistemleri
Arazi devri ve finansal yönler
Taşınmaz malların değerlemesi
Arazi kullanımı ve arazi yönetimi ile CBS ilişkileri.
Kentsel Dönüşüm (3+0) 3




Kentsel alan kullanım planlaması kapsamında; hazırlık çalışması, taşınmaz mal değerlemesi ve hukuksal
dayanak, imar planlama sistemi, taşınmaz malları edinme yöntemleri
Türk imar tüzesi ve imar uygulamalarını iyleştirici önlemler ve öneriler, dünyada arsa ve arazi uygulamaları
Türkiye’de kentsel alan düzenlemesi ve imar uygulamaları, imar düzenlemelerinde özel uygulama olarak
kentsel dönüşüm, bir kentsel dönüşüm projesinin hazırlık çalışmaları, proje uygulama süreci
Değer esaslı yönteme göre yapılacak imar - kentsel dönüşüm uygulamalarında katılım ve dağılım
değerlerinin belirlenmesine ilişkin yeni bir model
Gayrimenkul Finansmanı (3+0) 3
Temel finans kavramları; fon, fon arz ve talebi, enflasyon ve yatırım araçları ilişkisi, yatırım ve yatırımcı, para
ve sermaye piyasası, yatırım araçları, yatırım araçlarının getirilerinin hesaplanması, aracı kurumlar ve
fonksiyonları, gayrı menkullere yatırım, emlak sektörünün finansman kaynakları ve mortgage (tutulu satış)
sistemi.
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme (3+0) 3





Değer ve taşınmaz kavramı
Kentsel ve kırsal taşınmazların değerlendirilmesi ve ekonomik önemi, değer biçme yöntemleri, değer etmen
ilişkileri, hukukumuzda taşınmaz değerlendirmesi
Gayrimenkul piyasaları, uzman emlakçı, profesyonel değerleme yöntemleri, değerleme süreci
Veri toplama ve analiz
Kalitatif ve kalitatif olarak değerlere ulaşma ve raporlama
Kent Bilgi Sistemi (2+2) 3












Bilgi sistemleri
Coğrafi bilgi sistemleri; tanım ve uygulama alanları
Veri tabanları
Veri tabanı oluşturma
Veri modelleri
CBS’nde konumsal analizler, CBS de sistem seçimi
Kent bilgi sistemi kavramları
Belediye bilgi sistemleri
Kent bilgi sisteminde modelleme
Teknik, hukuki ve ekonomik gereksinimler
KBS uygulamaları
Kent planlamasında GIS’in yeri.
Bilgisayar Uygulamalı İstatistik (3+0) 3









Fonksiyonlar
Olasılık
Olasılık Dağılımları
Tesadüfi Değişkenler
Birleşik Olasılık Dağılımları
Örnekleme Dağılımları
Tahminleme
Hipotez Testleri
Bu kavramların ve örneklerin SPSS programında anlatımı ve çözümü
Bilgisayar Programlama (3+0) 3







Giriş - Tanımlar
İşletim sistemleri
DOS işletim sistemi
Windows işletim sistemi
CAD tabanlı programlar
AutoCAD - Genel tanımlar, AutoCAD komutları, CAD tabanlı harita yazılımları
KartoCAD - Netcad, genel tanımlar, komutlar








Doğruları ve eğrilerin çizilmesi
Ölçü krokilerinin çizilmesi
Aplikasyon krokilerinin hazırlanması
Parsellerin çizilmesi
Alan hesabı
En ve Boy kesitlerin çizilmesi
Yükseklik eğrilerinin çizilmesi
Halihazır haritaların çizilmesi.
Finansal Matematik (3+0) 3


Basit faiz, bileşik faiz, ıskontolu getiri, bileşik ıskonto, cari hesaplar, amortisman, kira hesaplamaları
Paranın zaman değeri, ayrık zamanlı düzenli anüiteler, aritmetik-geometrik anüiteler, nominal, efektif ve
iskontolu faiz oranları, sürekli ortamlar, proje iç ve dış verim oranları, yatırım alternatiflerinin kıyaslanması ve
karar analizine giriş
Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme (3+0) 3



















Temel Tanım ve Kavramlar
Uzaktan Algılamanının Uygulama Alanları
Elektromanyetik Spektrum
Işın Kaynakları
Elektromanyetik Işınlar
Enerji – Nesne İlşkisi
Algılama Sistemleri
Fotoğrafik Sistemler
Optik Sistemler
Mikrodalga Sistemleri
Uydu Sistemleri
Uydu Yörüngeleri
Sayısal görüntü kavramı
Analog - Digital dönüşüm
Görüntü dosyaları
Görüntü elde etme yöntemleri
Görüntü filtreleri
Sayısal görüntülerde geometrik işlem ve dönüşümler
Görüntü sınıflandırma
Kadastro, Tapu ve İmar Planları Bilgisi (3+0) 3




Kadastro uygulamaları, tapu uygulamaları
Nazım ve uygulama imar planları, imar planı değişiklikleri, beş yıllık imar programları
3194 Sayılı imar kanunun kapsamı, bölümleri amacı planların hazırlanması ve yürürlüğe konması, bakanlığın
yetkisi, ifraz ve tefrit, arsa ve arazi düzenlemesi, ruhsat alma şartları, ruhsat müddeti, ruhsatsız yapılar, yapı
kullanma izni
595 Sayılı Yapı Denetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin incelenmesi, ceza hükümleri
Harita Bilgisi (3+0) 3

Temel harita bilgisi, ölçek, yön, kesit, isimlendirme, yükseklik bilgisi

Kadastral haritalar, hâlihazır haritalar, imar planları hakkında bilgi, bunların tek başlarına ve beraber
çakıştırılarak kullanımları, yapı işleri, koordinat bilgisi ve aplikasyon
Yapı Malzemeleri (3+0) 3





Yapı malzemesinin önemi, sınıflandırılması, genel özellikleri, mekanik, teknolojik, fiziksel, kimyasal, termik,
akustik özellikleri
Malzeme özellikleri ile ilgili problem çözümü
Malzeme olarak demir ve demirli metaller, bağlayıcı malzemeler, kil, ahşap, doğal taşlar, kaya, alçı, kireç,
hidrolik bağlayıcılar, çimentolar, beton bileşimi
Yapı malzemeleri değerleri ve değerlendirme yöntemlerine katkıları
Yapı malzemelerinin bölgesel ve deprem riski taşıyan yerlerde kullanım çeşitliliği
Toplum, Kimlik ve Mekan (3+0) 3







Kültür ve kimliğin tanımı, kültürel, kişisel, grup ve toplumsal kimlik
Yerel kimlik ögeleri
İnsan, toplum ve çevre ilişkisi, kültür ve kimliğin fiziki mekana yansıması, örnekler
Modernizm ve uluslararası üslup, sonuçları, kimliksizlik olgusu, arayışlar ve Post-Modernizm
Küreselleşme ve kültür ile kimliğin yeni anlamı
Bir tasarım ilkesi olarak toplumun kimliğinin ve kültürel değerlerinin kent mekanına yansıtılması
Tasarım örnekleri
Proje Yönetimi (3+0) 3







Yönetim kavramı, üretim yönetiminde temel aşamalar
Proje yönetimi ve yapı projelerinin özgün koşulları
Yatırım projelerinin değerlendirilmesi
Yapı üretiminde maliyet analizi
Şantiyenin organizasyonu ve yönetimi
Şantiye organizasyonunda yer alan teknik ve ticari bölümler
Faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlarının kaydedilmesiyle ilgili olarak geliştirilmiş bulunan raporlama
sistemleri
Sosyal Veri Analizi ve Uygulamalı Karar Destek Sistemleri (3+0) 3



Araştırma teknikleri, örneklem tipleri, örneklem seçimi, araştırmalarda saha uygulaması
Veri kontrol yöntemleri, mevcut veri kaynaklarının kullanımı, grup çalışması ile sahadan
Veri derleme, SPSS istatistik paket programı üzerinde uygulamalı istatistiksel analiz istatistiki sonuçların
yorumlanması ve sunumu
Kent Merkezlerinin Dönüşümü (3+0) 3






Kent Merkezleri - MİA olgusu ve gelişimi
Ulaşım ve MİA ilişkisi
Değişen kent ekonomilerinin kentsel mekana etkileri
Kent merkezlerinin çöküşü
Kent merkezlerinin yeniden yapılanması - canlandırılması
Kentlerde çok merkezli gelişim
Konutun Evrimi (3+0) 3
İlk yerleşim alanları, ilk barınaklar, konutun oluşumu ve gelişimi, konut tasarımında etkin olan sosyal, kültürel,
iklimsel ve ekonomik faktörler, konut binaların gelişimi ve yüksek konut binaları, konutun toplumsal boyutu ve
mahalleler.
Kentsel Doku Araştırmaları (3+0) 3
Kentsel doku nedir?, doku oluşumu ve doku öğeleri, doku değişimini etkiyen faktörler, kentsel doku çeşitleri,
tarihi kent dokuları, tarihi kent dokularının korunmaları ve yeniden kullanımları , kentsel doku oluşumlarını
etkiyen sosyal, kültürel ve çevresel faktörler.
Kentsel Gelişim ve Çevre İlişkileri (3+0) 3
Download