M. Meclisi B : 49 19 . 2 . 1977 O : 2 daki ilk 5 yılında ekip

advertisement
M. Meclisi
B : 49
daki ilk 5 yılında ekip başına ortalama üretim 19,2
km.2 İken, her tiirlü araç, gereç, yetişmiş personel
ve malî İmkân sağlanıldığı ve klâsik usule göre %
100 fazla üretim elde edilmesi gereken fotoğrametrik usule çalışıldığı 1971 - 1976, yani son 5 yılda
ekip başına ortalama üretim 16,5 km.2'ye düşmüştür
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu hali ile
yeryüzünde fotoğrametrik yöntemin klâsik yöntem­
den daha az iş ürettiğini kanıtlayan ilk kuruluş ola­
rak tarihe geçecektir.
2613 sayılı Yasa ile il ve ilçe belediye hudutları
dahilinde çalışan şehir kadastro müdürlüklerinin de
durumu aynı şekildedir. Plan hedeflerine göre %
60, % 70 gibi büyük açıklar verilerek sürdürülen
bu hizmetlerin üretimlerinin giderek düştüğü ve teh­
like çanlarının her yıl biraz daha hızlı çaldığını duy­
mayan kalmadığı halde, en erken duyması gereken­
lerin bir türlü duymaması çok acıdır.
Ben, burada, Yüce Meclisimiz huzurunda bu ku­
ruluşun yönetiminden sorumlu kişilere soruyorum:
Hangi hizmetleri iyiye doğru gidiyor?
Bana, görevleri içine giren bir tek hizmet gös­
terebilirler mi ki, ulaşılması gereken hedefe değil, geç­
miş yıllarda ulaşılan ve gerçekleştirilmiş bulunan
üretim seviyesine ulaşmış olsun? Bir tek hizmet yok­
tur ve gösteremeyeceklerdir.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bütün
hizmetler maalesef yıldan yıla önemli ölçüde geri­
lemiş ve hatta çökmüş bulunmaktadır. Öylesine çök­
müştür ki, tapulama hizmetlerinde 1951 -1955 baş­
langıç yıllarında gerçekleştirilen ekip başına yıllık
üretim hızı olan 19,2 km2, bugün Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünde ulaşılması gereken hedef ola­
rak tespit edilmiştir ve hatta ulaşılamamıştır.
Sayın milletvekilleri, bir başka konuya daha de­
ğineceğim.
Bir sayın milletvekilinin Bütçe Komisyonundaki
konuşmasıyle, tapu muhafızlıklarında işlerin paray­
la görüldüğünün belirtilmesi üzerine Hükümetin tu­
tumuna bakın:
Sayın Başbakan Yardımcısı Türkeş valiliklere
birer yazı yazarak, tapu muhafızlıklarında deneti­
min sağlanarak suçluların tespiti ile gerekli cezanın
verilmesini ister.
Bununla, yapılan suiistimalleri önemle hayalini
kurarlar. Bu suçların gerçek nedenine inmeleri ge­
rekir. Bu suçların temeli ekonomik nedenlerdir. Bu
suçları işleyenler tapu muhafızlıklarında çalışanlar de­
ğil, bu düzenin devamını sağlamaya çahşan Hükü— 399
19 . 2 . 1977
O :2
mettir. Bu suç düzenin suçudur. Hangi hükümet,
hangi siyasî parti bu bozuk düzenin devamını isti­
yorsa o hükümet suçludur, o siyasî parti suçludur.
Bir katsayıyı çok görecek, memurların sefaletine
seyirci olarak, hatta dahada sefalete iteceksiniz, emek
veren küçük memurları yarattığınız pahalılıkla, her
gün değişen, değişirken mutlaka artan fiyatlarla eze­
ceksiniz, ekmeğe muhtaç edeceksiniz, bu yetmiyor­
muş gibi bir de ceza vereceksiniz...
Hem suçu görevinizi yapmadığınız için siz işle­
teceksiniz, hem de dönüp cezalandıracaksınız..;
Akıl mantık ve insaf dilerim.
Sayın milletvekilleri, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü bu çalışmalarıyla :
Şehirlerdeki yerleşmenin büyük önem taşıdığı za­
manımızda, nâzım ve imar planına altlık olacak ha­
ritaları zamanında yapmayarak yerleşme düzeninin
bozulmasına sebep olduğundan;
Devletin öz kaynakları arasında en büyük önemi
taşıyan Hazine ve vakıf arazilerini tespit etmediği
gibi, mülkiyet konusu olmayan, Devletin hüküm ve
tasarrufu altında kullanmaya elverişli toprakların
değerlendirilmesini sağlamadığından;
Arazi, bina ve tarım vergilerinin tam adaletli bir
şekilde olmasını önlediğinden;
Harç ve vergilerin tam olarak tahsiline imkân
sağlamadığından;
Taşınmaz malların tapulanmasmı, Kalkınma Planıhedefinin tanıdığı sürenin iki katı geciktirilmesi ne­
deniyle, taşınmaz mallarda çiftçilerin alacağı kre­
dileri önlediğinden, d olay isiyle kırsal alanlardan şe­
hirlerdeki gecekondu sefaletine, göçlerin artmasına
sebep olduğundan;
Tapulama işlemini zamanında yapmadığından,
Toprak Reformu Yasasının kamulaştırma işleminin
aksamasına neden olarak Toprak Reformu Yasasını
askıda bıraktığından;
Mahkemelerdeki hukuk davalarının % 75'ini teş­
kil eden taşınmaz mallarla ilgili davaların daha da
artmasına, yine taşınmaz mallarla ilgili kavga ve cina­
yetlerin çoğalmasına olanak sağladığı için;
Her türlü modern cihaza, araca, malî olanağa ve
taşrada da yetişmiş elemanlara sahip bulunduğu haîde görevini tam olarak yapmayıp Devlet Planlama
Teşkilâtının öngördüğü hedefin çok gerisinde kalma­
sı nedeniyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün
bütçesine Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak
oüumsuz oy kullanılacaktır.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
Download