çevre yönetim sistemi

advertisement
GEBZE
PLASTİKÇİLER
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ
ÇEVRE YÖNETİM
SİSTEMİ
Revizyon – 1
İlk yayınlanma
: AĞUSTOS 2010
: TEMMUZ 2007
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
İÇİNDEKİLER
Bölüm I. Genel
Amaç ve Kapsam
Tanımlar
İlkeler
Yükümlülük
Bölüm II. Ruhsatlandırma
Proje Aşamasında Alınacak İzinler
Çevresel Etki Değerlendirme
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu/Proje Tanıtım Dosyası için
Başvuru
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu/Proje Tanıtım Dosyasının
Hazırlanması, İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
ÇED Olumlu Kararı/ÇED Gereksizdir Kararı Geçerlilik Süresi
ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yatırımların İzlenmesi ve Kontrol
Edilmesi
Yönetmeliğe Aykırı Uygulamaların Durdurulması
Proje Sahibinin Değişmesi
Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni
Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Başvurusu
Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Geçerliliği
Deneme Üretimi Aşamasında Alınacak Belgeler
İşletme Belgesi
İşletme Belgesi Başvurusu
İşletme Belgesinin Kesinleşmesi
İşletme Belgesinin Geçersizliği
İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği
GEPOSB Kanal Bağlantı İzin Belgesi/Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
Çevre İzni /Çevre İzin ve Lisansı
Çevre izin Başvurusu
Geçici Faaliyet Belgesinin Alınması
Çevre İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi
Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler
Çevre İzin Süreçleri
Açılma Ruhsatı
Bölüm III. Atıksu Yönetim Sistemi
Bölüm IV. Katı Atık Yönetim Sistemi
Evsel Nitelikli Katı Atıklar
Geri Dönüşebilen Katı Atıklar ve Ambalaj
Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Bölüm V. Özel ve Tehlikeli Atık Yönetim Sistemi
Atıkların Yönetimine İlişkin İlkeler
Atık Hiyerarşisi
Atıkların Sınıflandırılması
Mali Sorumluluk Sigortası
Tehlikeli Atıklar
Atık Yağlar
Tıbbi Atıklar
Bitkisel Atık Yağlar
Atık pil ve Akümülatörler
Poliklorlu Bifenillerin ve Poliklorlu Terfenillerin Yönetimi
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi
4
4
6
7
8
9
9
10
11
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
15
17
17
19
20
21
23
24
26
27
27
28
29
30
31
32
32
33
34
2/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Tehlikeli ve Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin Yönetimi
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetimi
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
Bölüm VI. Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetim Sistemi
Toprak Kirliliği
Bölüm VII. Hava Kalitesi Yönetim Sistemi
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği
İzne Tabi Tesisler
Çevre İzni Sürecinde Hava Emisyon Başvurularının Yapılması
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği
Yeni Kurulmuş veya Değişiklik Görmüş Mevcut Tesislerde Ölçüm,
Periyodik Ölçümler ve Kontroller
Bölüm VIII. Gürültü Yönetim Sistemi
Çevresel Gürültü Kontrolü
Yapılarda Çevresel Titreşim Kriterleri
Çevre İzni veya Çevre izin ve Lisans Belgesine Tabi İşletme ve Tesislerde
Çevresel Gürültüye Yönelik Değerlendirme
Açma ve Çalışma Ruhsatı
Planlanan İşletmelerde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme
Prosedürü
Gürültü Kontrol Talimatı
Bölüm IX. Su Temini Kalitesi Yönetim Sistemi
Bölüm X. Alt Yapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planı
Bölüm XI. Çevre Düzenlemesi Yönetim Sistemi
Bölüm XII. Yangın Savunma Yönetim Sistemi
GEPOSB Katılımcı Firmaların genel Sorumlulukları ve Yasaklar
Kaçış Güvenliği Esasları
Bölüm XIII. Denetim Yönetim Sistemi
OSB İçi Denetim
Bölüm XIV. Diğer Hususlar
EKLER
Ek 1- ÇED Başvuru Dilekçesi
Ek 2- Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni Başvuru Dilekçesi
Ek 3- Beyanname
Ek 4- Motor Gücü Beyanı
Ek 5- Taahhütname
Ek 6- İşletme Belgesi dilekçesi
Ek 7- GEPOSB Kanal Bağlantı İzin Belgesi başvurusu örneği
Ek 8- GEPOSB DKKR başvuru örneği
Ek 9- Çevre İzni Başvurusu
Ek 10- Açılma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
Ek 11- Açılma İzni Formu
Ek 12- Atık Yönetim Planı
Ek 13- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi Şifre İstek Formu
Ek 14- Atık Yağ Beyan Formu
Ek 14/B Yağ Beyan Formu
Ek 15- Acil Durum Planlaması
Ek 16- Yangın Yeterlilik Belgesi Gerekli Evrak Listesi
Ek 16/B Yangın İhbar Talimatı
Ek 17- GEPOSB’ da Müteahhitlerin Uyması Gerekli Kurallar
Ek 18- GEPOSB Atık Yönetim Prosedürü
34
35
36
41
42
42
43
44
46
47
47
47
47
48
49
50
51
52
53
55
56
57
40
41
42
43
44
45
49
50
55
60
62
63
64
65
66
67
68
3/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM I
GENEL
Amaç ve Kapsam
Madde 1:
Çevre Yönetim Sistemi, çevre yönetimine sistemli bir yaklaşımı gerektirir. Kuruluşlar, belirlenen
çevre yönlerinin kaynak teşkil ettiği hedef ve amaçları başarmak ve iyileştirmelerde bulunabilmek
amacıyla çevre risk ve fırsatlarına sistematik yaklaşımlarda bulunmalarını sağlar.
Amaçlar;
• Çevre ile ilgili önemli hassas noktaların ve çevre etkilerinin belirlenmesi ve kontrolü,
• Önemli çevre fırsatlarının belirlenmesi,
• İlgili çevre yönetmelik şartlarının belirlenmesi,
• Tutarlı bir Çevre Politikası ve çevre yönetimi için temel oluşturmak,
• Önceliklerin oluşturulması amaçların belirlenmesi ve bunların başarılması için çalışılması,
• Sistemin gelişiminin sürekliliği ve değişen gereksinim ve koşulların adapte edilmesini içine alan
sistemin etkinliğinin değerlendirilmesi ve performansın izlenmesi,
• Hukuki gereksinimlerin belirlenmesi,
• Etkilerin belirlenmesi, kontrolü,
• Politikanın, amaç ve hedeflerin konması,
• Performansın izlenmesi,
• Risk ve olanakların belirlenip kullanılmasıdır.
GEPOSB Çevre Yönetim Planı; Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve
faaliyette olan veya faaliyete geçecek olan katılımcı firmaların, yukarıda belirtilen amaçlara uygun
olarak sisteme adaptasyonu ve kanuni yeterliliklerinin sağlanması hedeflenmektedir.
4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği kapsamında GEPOSB Müdürlüğü
yetki alanı içinde kalan mevcut ve yeni kurulacak olan tüm tesislerin çevre yönünden oluşabilecek
etkileri bu Yönetim Planı kapsamındadır.
Tanımlar
Madde 2:
Ambalaj Atığı: Piyasaya sürülen ürünlerin tüketimi sonucu oluşan satış, dış ve nakliye ambalajlarının
bu Yönetmeliğin amacı doğrultusunda toplanması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri
kazanılması gereken ekonomik değere sahip atıklarını,
Atık: Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonunda fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik
özellikleriyle karıştıkları alıcı ortamda dolaylı veya doğrudan zarar verebilen ve o ortamda doğal
bileşim ve özelliklerin değişmesine yol açan katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerdir.
Birleşik denetim: Tesis veya faaliyetlerin, çalışmalarının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe giren hava, su, toprak, atık, kimyasallar, deniz ve gürültüye ilişkin tüm yönetmeliklere
uygunluğunun bir arada ele alındığı denetimleri,
Bitkisel Atık Yağ: Rafine sanayinden çıkan soap-stock’ları, tank dibi tortuları, yağlı toprakları,
kullanılmış kızartmalık yağları, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağları ve kullanım süresi
geçmiş olan bitkisel yağları,
Çevre: Bu terim hava, su, toprak, doğal kaynaklar, flora, fauna ile insanları ve bunlar arasındaki
ilişkileri de içine almak kaydıyla bir kuruluşun faaliyet gösterdiği alanı ve durumu belirtmektedir.
Kuruluşun faaliyetini özelliklerine göre çevre kavramı kuruluşun yerleşim yerinden başlayarak bütün
dünyayı içine alacak şekilde genişleyebilir.
Çevre danışmanlık firmaları: Çevre yönetimi ile çevre izin ve lisans başvuru hizmeti yeterliği alan
kuruluşları,
Çevre danışmanlık yeterlik belgesi (ÇDYB): Çevre yönetimi hizmeti ile çevre izin ve lisans başvuru
hizmeti konusunda yeterlilik almış firmalara verilecek belgeyi,
Çevre denetimi: Tesis veya faaliyetlerin çalışmasının Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak
yürürlüğe giren düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek için, bu mevzuatın yetkili kıldığı kurum ve
kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, faaliyetlere ilişkin bilgilerin tarafsız bir şekilde
4/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
toplanmasını, değerlendirilmesini, rapor haline getirilmesini ve idari yaptırım kararı ile
yetkilendirilmiş makama bildirilmesini,
Çevresel Etki: Bu terim kuruluşun faaliyetleri, ürünleri ve servisleri sonucu, dolaylı veya doğrudan
olumlu veya olumsuz olarak çevreyle ilgili olan tüm ilişkilerini kapsamaktadır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi : Kuruluşun mevcut ve planlanan faaliyet, ürün ve servislerinin çevre
üzerindeki etkilerini ve bu etkilerin önem durumunu belirleyen dökümante edilmiş değerlendirmedir.
Çevre görevlisi: Denetime tâbi tesis veya faaliyetler ile çevre danışmanlık firmalarında çalışacak
Bakanlık tarafından belgelendirilmiş kişileri,
Çevre görevlisi belgesi (ÇGB):Çevre görevlilerine Bakanlık tarafından verilecek belgeyi,
Çevre Fırsatları: Kirliliği azaltarak veya atıkları geri çevirerek enerji ve kaynak tüketiminin
azaltılması ve böylelikle üretim maliyetlerinin düşürülmesi ya da ürünün çevreye duyarlı şartları öne
süren pazarlara satışı çevresel bir fırsat olabilir.
Çevre Hedefleri: Kuruluşun çevre ile ilgili amaçlarından kaynaklanan, kuruluşun tamamına veya bir
bölümüne uygulanabilir performans gereklilikleridir. Hedefler mümkün olan durumlar için sayılarla
ifade edilmelidir.
Çevre ile ilgili Amaçlar: Kuruluşun çevre politikası ile ilgili olarak kendisi için saptadığı, mümkün
olan hallerde sayı ile de ifade edilebilen genel maksatlarıdır.
Çevre ile ilgili hassas noktalar: Kirletici özelliği bulunan ürün, halkın ve çalışanların hastalanması
veya yaralanmasına veya bir kirlilik yaratmasından dolayı, dış pazarlarda kabul görmemesine ve
kuruluşun ulusal ve uluslararası pazarlarda saygınlık kaybetmesine neden olmasıdır.
Çevre izni: Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü
kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni,
Çevre Kirliliği: İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu, havada, suda ve toprakta meydana gelen
doğal olmayan değişiklikler ile ekolojik dengenin bozulması ve bu tür faaliyetler sonucu ortaya çıkan
salgın hastalıklar ile görüntü bozukluğu, koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği diğer
arzu edilmeyen sonuçları ifade eder.
Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine
ilişkin teknik yeterliliği,
Çevre Politikası: Kuruluşun çevresel etkileri konusundaki icraatının, amaç ve prensipleri ile bu
çevresel etkilerine uygun amaç ve hedeflerini açıklayan bir belgedir.
Çevre Riski: Kirletici özelliği bulunan ürün, halkın ve çalışanların hastalanması veya yaralanmasına
veya bir kirlilik yaratmasından dolayı, dış pazarlarda kabul görmemesine ve kuruluşun ulusal ve
uluslar arası pazarlarda saygınlık kaybetmesine neden olmasıdır.
Çevre Yönetimi: Kuruluşun planlamayı da içine alan genel yönetim işlevinin çevre politikasını
geliştiren, gerçekleştiren, uygulayan ve sürdüren cephesidir.
Çevre Yönetim Denetimleri: Kuruluşun çevre yönetim sisteminin ve çevresel performansının daha
önceden planlanan amaç ve hedeflere, çevre politikasına uygun olup olmadığının, sistemin verimli
olarak uygulanıp uygulanmadığının sistematik bir şekilde değerlendirilmesidir.
Çevre Yönetim Programı: Kuruluşun çevre politikasıyla belirlediği hedeflere ulaşması için yapması
gereken faaliyetleri anlatan programdır.
Çevre Yönetim Sistemi: Kuruluşun çevre yönetiminin uygulanması için ve gerekli kuruluş yapısı,
sorumluluklar, uygulamalar, usuller, işlemler ve kaynaklardır.
Gayri Sıhhi Müessese: TFaaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasali fiziksel,
ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların
kirlenmesine sebebp olabilecek müesseseleri,
İç tetkik: Tesis veya faaliyetlerin, Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe giren
yönetmeliklere uygunluğunun, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının çevre
yönetim birimi, çevre görevlisi veya yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları aracılığı ile
değerlendirilmesini ve rapor haline getirilmesini,
İnert atık: Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime
uğramayan, çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen, biyolojik
bozulmaya uğramayan veya temas ettiği maddeleri çevreye veya insan hayatına zarar verecek şekilde
etkilemeyen ve toplam sızıntı kabiliyeti ve ekotoksisitesi önemsiz miktarda olan, özellikle yüzey ve
yeraltı suyu kirliliği tehlikesi oluşturmayan atıkları,
5/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
İşletme Belgesi: 4.12.2009 tarih ve 27422 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşletme
Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerine, işveren veya işveren vekilinin başvuru ve
beyanı üzerine verilen izin belgesini,
Katı Atık: Üreticisi tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması
bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddelere(evsel katı atıklar, bitki
artıkları, evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi katı atıkları) ve susuzlaştırılmış evsel arıtma
çamuruna katı atık denilmektedir.
Kuruluş: Kendine has bir yönetime, görev veya görevlere sahip kamuya ait veya özel yapıda olan
şirket, teşebbüs ve birliklere verilen ad.
Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere
kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki
kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç, kimyasal elementleri ve
bunların bileşiklerini,
Müstahzar: En az iki veya daha çok maddeden oluşan karışım veya çözeltilerini,
Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL): Faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen
orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim
esnasında ortaya çıkan ıskarta lastikler
Sürekli Gelişim: Faaliyet alanının bütün dallarında değilse bile çevre ile ilgili çalışmaların bütününde
beyan edilen çevre politikaları gereğince sarf edilen sürekli gayretler sonucu sağlanan başarının yıldan
yıla artırılması.
Uygunsuzluk: Çevre mevzuatında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesini
Vize dönemi: Çevre görevlisi belgesi veya çevre danışmanlık yeterlik belgesinin (ÇDYB) alınıp
Bakanlıkça onaylandıktan sonraki 5 yıllık geçerlilik süresini,
Yeterlik Belgesi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum ve
kuruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,
İlkeler
Madde 3:
Çevre Yönetim Planı, aşağıda belirlenen genel hedef ve esaslar doğrultusunda uygulanır:
a) Çevrenin korunmasına ve kirliliğine ilişkin karar ve önlemlerin alınması ve uygulanmasında insan
ve diğer canlı varlıkların sağlığının korunması, alınacak önlemlerin kalkınma çabalarına olumlu ve
olumsuz etkileri ile fayda ve maliyetleri dikkate alınarak, kısa ve uzun vadeli değerlendirmelerin
yapılması esastır.
— Arazi ve kaynak kullanım kararlarını veren ve proje değerlendirmelerini yapan yetkili kuruluşlar,
kalkınma çabalarını olumsuz yönde etkilemeden çevrenin korunması ve kirlenmemesi hedefini
gözetirler.
— Ekonomik faaliyetlerde ve üretim metotlarının seçiminde çevre sorunlarının önlenmesi ve
sınırlandırılması amacıyla en elverişli teknoloji ve yöntemler tercih edilir ve uygulanır.
— Çevrenin korunması ve kirlenmenin önlenmesi konusunda alınacak tedbirlerin bir bütünlük içinde
tespiti ve uygulanması esastır.
GEPOSB ATIK HİYERARŞİSİ
6/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
b) GEPOSB’ da her katılımcı firma atıklarını kaynakta ayırmak ve yönetmeliklerde belirtilen
hususlara göre bertarafını yapmak ve/veya yaptırmak zorundadır. Her türlü atığın çevreye izinsiz
boşaltılması yasaktır.
c) GEPOSB’a ait kanalizasyon ve yağmursuyu gibi altyapı sistemleri tahrip edilemez, kullanım
amaçları değiştirilemez.
d) GEPOSB’ da her türlü atık kaynağı (katılımcı firma), OSB altyapı sisteminden ve atıkların
bertarafı ile ilgili yapılacak olan harcamaların karşılanmasından sorumlu ve gerekli tüm
harcamaları karşılamakla yükümlüdür.
e) GEPOSB’ da her türlü altyapı sisteminin kullanımı “ATIKSU ALTYAPI TESİSLERİ
İŞLETİLMESİ YÖNETİM PLANI” nda belirtilen hususlar dâhilinde yapılmaktadır.
Yükümlülük
Madde 4:
Çevre politika, amaç ve hedeflerinin başarılması, çevre yasalarına uyum ve Kanuni
zorunlulukları yerine getirilmesi ihtiyacı, faaliyetle ilgili özel kirlilik veya güvenlik riskleri hakkında
yol göstermenin sağlanması, proses verimliliğinin arttırılarak oluşan çevre kirliliğinin azaltılması
ihtiyacı nedeniyle Madde 3’te belirlenen ilkeler doğrultusunda ve GEPOSB Yönetim Kurulunun almış
olduğu kararlar doğrultusunda, OSB Altyapı sisteminin ve çevrenin korunması için gerekli her türlü
önlemi almak ve bu Yönetim Planında belirlenen esaslar uyarınca gerekli tesisleri kurup işletmekle
yükümlüdürler.
7/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM II
RUHSATLANDIRMA
İlgili Yönetmelikler;
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
5393 sayılı Belediye Kanunu,
2872 sayılı Çevre Kanunu,
4857 sayılı İş Kanunu,
4562 sayılı OSB Kanunu,
ÇED yeterlilik Belgesi Tebliği 08.08.2008 tarih ve 26961 sayılı resmi gazete,
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı resmi gazete,
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29.04.2009 tarih ve
27214 sayılı resmi gazete,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı
resmi gazete,
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı
resmi gazete,
İşyeri Açma Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazete,
İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik 04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı resmi gazete,
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 05.05.2008 tarih ve 26898 sayılı resmi gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi
gazete,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazete,
Binaların Yangından Korunması hakkında Yönetmelik 27.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı,
Herhangi bir yatırım konusuna karar verilip, bu yatırım için GEPOSB’ da tesis kuracak olan
katılımcılar, inşaata başlamadan önce proje aşamasında 3194 sayılı İmar Kanununa göre ve 2872 sayılı
Çevre Kanunu ve ilgili mer’i mevzuat ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
uyarınca gerekli izinleri almak zorundadır.
II.1- PROJE AŞAMASINDA ALINACAK İZİNLER
II.1.1- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ
Madde 5:
17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK I ve EK II listelerinde bulunan, gerçek ve tüzel
kişilerin gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler için çevre üzerinde yapabilecekleri bütün etkilerin
belirlenerek değerlendirilmesi ve tespit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilen süreç
ve izindir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-I listesinde yer alan projeler ile EK-II
listesinde bulunup “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projeler için Çevresel
Etki Değerlendirmesi raporu hazırlanması zorunludur.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-I’ inde belirtilen eşik değer veya üzerindeki
projelere, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur. Yönetmeliğin Ek-II
listesinde yer alan projeler ile yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin
kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı yönetmeliğin Ek-II’ sindeki eşik
değer veya üzerindeki projeler seçme eleme kriterlerine tabidir. Seçme eleme kriterlerine tabi
faaliyetler yönetmelik Ek IV’ e göre Proje Tanıtım Dosyası hazırlaması gerekmektedir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamına giren projeyi gerçekleştirmek isteyen
gerçek veya tüzel kişiler EK-I’ de yer alan faaliyetler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu
hazırlayıp Çevre Bakanlığından proje hakkında olumlu görüş, EK-II’ ye tabi projeler için ise Proje
Tanıtım Dosyası hazırlayıp Çevre Bakanlığından proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi
8/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projeler için hiçbir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı
verilemez, proje için yatırıma başlanamaz.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporuna tabi projeler hakkında, Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Kararı verme yetkisi Çevre ve
Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanacak projeler hakkında, Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gereklidir ya da Gerekli Değildir, kararını verme yetkisi de Kocaeli Valiliği’ne aittir.
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu / Proje Tanıtım Dosyası için Başvuru
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında kurulacak tesisin faaliyet konusunun
hangi kategoride değerlendirileceğinin belirlenmesi için,
- Faaliyet sahibinin dilekçesi (FİRMA verecek-Örneği Ek–1)
- Planlanan faaliyetin proses akım şeması (FİRMA verecek)
- Projenin özeti (FİRMA verecek)
- Proje yerinin işaretli olduğu 1/25000 ölçekli onaylı harita (GEPOSB verecek)
- 1/10000 ölçekli genel vaziyet planı (Firma verecek)
- Tapu tahsis belgesi (Kiracı ise kira kontratı)
- İmar durumu/Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi
- Varsa projeyi tanıtıcı belgeler (FİRMA verecek)
- Kapasite raporu (FİRMA verecek)
ile proje sahibi GEPOSB Bölge Müdürlüğüne başvurur. GEPOSB Çevre Birimince OSB Uygulama
Yönetmeliği madde 101 kapsamında yapılan değerlendirmenin uygun olması durumunda bir üst yazı
ile birlikte dosya Kocaeli Valiliğine gönderilir.
Kocaeli Valiliği tarafından faaliyet sahibine hangi kategoride yer aldığı bildirilir. Çevresel
Etki Değerlendirmesi raporuna tabi faaliyetlere Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu formatı Çevre
ve Orman Bakanlığı, Ek II’ ye tabi projeler için ise Proje Tanıtım Dosyası formatı Bakanlık Yetki
devri sonrasında Kocaeli Valiliği tarafından verilir.
Çevresel Etki Değerlendirme Raporu / Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanması, İncelenmesi ve
Değerlendirilmesi
Katılımcılar kuracakları tesis ile ilgili hazırlatacakları Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu
ve Proje Tanıtım Dosyası için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen Yeterlilik Belgesine sahip
kurum ve kuruluşlar tarafından GEPOSB Çevre Biriminin de görüşü alınmak suretiyle yaptırırlar.
Formata uygun hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi raporu Çevre ve Orman Bakanlığına
ve Proje Tanıtım Dosyası ile hazırladığı proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin
doğru olduğunu belirtir taahhüt yazısı ve imza sirküleri Kocaeli Valiliğine sunulur.
Çevresel Etki Değerlendirmesi raporunun formata uygunluğu Çevre ve Orman Bakanlığı,
Proje Tanıtım Dosyasının formata uygunluğu Kocaeli Valiliği tarafından incelenir. Formata uygun
olmayan raporlar katılımcıya iade edilir ve yapılan yanlışlıkların düzeltilmesi istenir. Kocaeli Valiliği
gerekli görülmesi halinde proje sahibinden projesi ile ilgli geniş kapsamlı bilgi vermesini, araç gereç
sağlamasını, yeterliliği kabul edilebilir kuruluşlarca analiz, deney ve ölçümler yapmasını veya
yaptırmasını isteyebilir. Gerekli düzenlemeleri yapan proje sahibi dosyayı Çevre ve Orman
Bakanlığına sunar.
Formata uygun olduğu anlaşılan raporlar Çevre ve Orman Bakanlığı/ Kocaeli Valiliği’nce
başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri
ile proje sahibi ve/veya temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulur.
Proje ile ilgili olarak başvuru yapıldığına dair Çevresel Etki Değerlendirmesi başvuru
dosyasının bir nüshası Bakanlık tarafından ilgili Valiliğe gönderilir. Valilik, halka yörede proje ile
ilgili olarak başvurunun yapıldığını, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinin başladığını ve Çevresel
Etki Değerlendirmesi süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerinin
değerlendirilmek üzere Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceğini anons, askıda ilan, internet gibi
herhangi bir yöntemle duyurur. Ayrıca Bakanlık halka projeye ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi
sürecinin başladığını ve Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci ile ilgili bilgilerin alınabileceğini
internet aracılığı ile de duyurur. Halk projeye ilişkin görüş, soru ve önerilerini yukarıda belirtilen
mercilere ulaştırabilir. Ek II’de yer alan projeler için halkın bilgilendirilmesi toplantıları
yapılmamaktadır.
9/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Bakanlık, proje sahibinden başvuru dosyasını komisyon üyelerinin sayısı kadar çoğaltmasını
ister. Bu maddede öngörülen işlemler üç işgünü içerisinde tamamlanır. "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gereklidir" kararı verilen projeler için, proje sahibi bir dilekçe ekinde bu karar ve
proje tanıtım dosyası ile Bakanlığa başvurur. Bu dosya başvuru dosyası olarak işlem görür. Bakanlık
bu dosyayı inceler ve belirlediği komisyon üyelerinin sayısı kadar çoğaltılmasını proje sahibinden
ister.
Bakanlık başvuru dosyasının bir kopyasını halkın katılımı toplantısı ve kapsam belirleme
toplantısının tarihini ve yerini belirten bir yazı ekinde komisyon üyelerine gönderir ve komisyonu ilk
toplantıya çağırır. Komisyona Bakanlık temsilcisi başkanlık eder ve komisyonun sekretarya hizmetleri
Bakanlıkça yürütülür.
Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin
özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları,
sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de komisyon toplantılarına üye olarak
çağırabilir.
Komisyonda kurum ve kuruluş temsilcisi olarak görev yapan üyelerin, yeterli mesleki bilgi ve
deneyime sahip olmaları ve temsil ettikleri kurum ve kuruluşların görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere
görüş vermeye yetkili kılınmış olmaları esastır.
Komisyonun kapsam belirleme toplantısından önce, halkı yatırım hakkında bilgilendirmek,
projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından projenin gerçekleştirileceği
yerde Bakanlık ile mutabakat sağlanarak belirlenen tarihte, halkın katılımı toplantısı düzenlenir.
Halkın katılımı, bilgilenme, kapsam belirleme ve özel format verme işlemleri, on iki işgünü
içerisinde tamamlanır.
Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden itibaren bir yıl içinde Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Bu süre içinde Çevresel Etki
Değerlendirmesi Raporu sunulmaz veya gerekçesi belirtilerek ek süre isteminde bulunulmaz ise
başvuru geçersiz sayılır. Proje sahibinin süre uzatım talebi Bakanlıkça uygun bulunması halinde altı
ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus ek süre verilir.
Proje sahibi tarafından bir dilekçe ekinde iki adet Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu,
Bakanlığa sunulur. Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunun özel formata uygunluğu ve belirlenen
çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki
inceleme Bakanlık tarafından üç işgünü içinde sonuçlandırılır.
Komisyon Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu, ilk inceleme değerlendirme toplantısından
sonraki on işgünü içinde inceler ve değerlendirir.
Katılımcı, inceleme değerlendirme toplantılarının sona ermesinden sonraki beş iş günü
içerisinde; son şekli verilmiş olan 2 adet nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu, Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı
imza sirküleri Bakanlığa sunar.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Çevre ve Orman Bakanlığı beş işgünü
içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı ya da Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumsuz Kararı verir.
Proje Tanıtım Dosyası hakkında Kocaeli Valiliği on beş iş günü içinde inceleme ve
değerlendirmeleri tamamlayarak proje hakkında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” veya
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararını beş işgünü içinde verir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı / Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereksizdir
Kararı Geçerlilik Süresi
Katılımcı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu görüşü verilen faaliyet için, diğer mevzuat
uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinleri alarak yedi yıl içinde yatırıma başlamadığı
takdirde “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı geçersiz sayılır.
Proje Tanıtım Dosyası hazırlamaya tabi faaliyetler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gerekli Değildir” kararı verilen proje için beş yıl içinde yatırıma başlanmaması durumunda, Çevresel
Etki Değerlendirmesi Gerekli değildir kararı geçersiz sayılır.
10/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Kapsamındaki Yatırımın İzlenmesi ve Kontrol
Edilmesi
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli
Değildir” kararı verilen projelerle ilgili olarak, proje sahibi tarafından Çevresel Etki Değerlendirmesi
Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında öngörülen ve proje sahibi tarafından taahhüt edilen hususların
yerine getirilip getirilmediği Çevre ve Orman Bakanlığı ve GEPOSB Müdürlüğü tarafından izlenir ve
denetlenir.
Proje sahibi veya yetkili temsilcisi, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel
Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve
işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür.
Yönetmeliğe Aykırı Uygulamaların Durdurulması
Yönetmelik kapsamındaki projelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi
yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım dosyası hazırlanmaksızın başlanan
faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur. "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça
yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre
işlem tesis edilir.
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli
Değildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz
konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere
süre verebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise faaliyet durdurulur.
Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili
hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Proje Sahibinin Değişmesi
Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni sahibi, önceki sahibinin
taahhüt ve yükümlülüklerini başka bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır ve bunu bir yazı ile
Bakanlığa bildirir.
II.1.2- YER SEÇİMİ TESİS KURMA İZNİ
Madde 6:
4562 sayılı OSB Kanunu 4. maddesinin 6. fıkrası, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliği 18.
maddesine göre, gayri sıhhi müesseseler inşaat çalışmalarına başlamadan önce yer seçimi ve tesis
kurma izni almak zorundadır.
Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme heyeti, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç
yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, yer seçimi raporu formunu düzenler ve
görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin
en üst amiri yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı
verilir.
ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED olumlu belgesi ve raporu, yer
seçimi ve tesis kurma raporu yerine geçer.
Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzin Başvurusu
GEPOSB’ da tesis kuracak olan katılımcılar, yer seçimi ve tesis kurma izni işlemlerini
başlatmak için aşağıda belirtilen bilgi, belge ve projeleri hazırlayarak GEPOSB Müdürlüğüne teslim
edeceklerdir.
a) Sınıflandırma ve Yer Seçimi Dilekçesi ile ekinde hazırlanacak olan beyanname (Örneği Ek–2
ve Ek–3),
b) Proses Akım Şeması ve Açıklama Raporu,
c) Mimari projeye uygun olacak şekilde alet ve cihazların konumu, motor güçlerini gösterir
şekilde hazırlanmış 1/100 ile 1/1000 arası ölçekli tesis içi yerleşim planı ve ayrıntılı ekipman listesi
(Motor Gücü Beyannamesi). Yerleşim Planını çizen mühendis ve şirket imza, kaşeli olacak (Örneği
Ek–4),
11/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
d) Tesis raporu (Kullanılan hammadde, katkı maddeleri ve üretilen mamullerin adları ve yıllık
miktarlarını belirten firmaca hazırlanmış kapasite raporu)
e) Çevre Kirlenmesi Taahhütnamesi (Örneği Ek–5),
f) GEPOSB Müdürlüğü tarafından ön arıtma tesisi yapması gerektiği belirlenen firmanın,
GEPOSB Müdürlüğü ön arıtma tesisi onay şartlarına uygun olarak hazırlanmış arıtma tesisi projeleri
onay dosyası. Ön arıtma tesisi projeleri ilgili meslek odalarınca vize edilecektir.
g) Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı/Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli
Değildir kararı, ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesi kapsam dışı yazısı,
h) Tapu Tahsis Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri,
Yer Seçimi Tesis Kurma İzni Geçerliliği
Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş
yıl süre ile geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer
seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılabilir.
II.2- DENEME ÜRETİMİ AŞAMASINDA ALINACAK BELGELER
Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere yetkili idarenin
gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme heyetinin önerisi üzerine yetkili
idarenin en üst amiri yetkilisi tarafından süresi 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verebilir. Tesisin
özelliğine göre inceleme heyetinin kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir.
İşletme Belgesi
Madde 7:
Kurulan tesisin, 10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
4857 sayılı İş Kanunu ve 04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik şartlarına uyması koşuluyla İşletme Belgesi alması
zorunludur.
İşletme Belgesi;
1- 03.09.2008 tarih ve 26986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi, Ticaret, Tarım ve
Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan sanayiden sayılan işlerin yapıldığı,
elli veya daha fazla işçi istihdam edilen işyerlerini kapsar.
2- İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümleri; aşağıda sayılan yönetmeliklerin
kapsamında yer alan işyerlerine uygulanmaz:
a) 23.12.2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde Sağlık ve
Güvenlik Yönetmeliği,
b) 21.2.2004 tarihli ve 25380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeraltı ve Yerüstü Maden
İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği,
c) 22.2.2004 tarihli ve 25381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sondajla Maden Çıkarılan
İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.
İşletme Belgesi Başvurusu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenmeden önce İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik
kapsamında yer alam tüm firmaların İşletme Belgesi alması zorunludur.
İşletme Belgesi almak isteyen firmalar başvuru için bir dilekçe (Örneği Ek–6) ile Çalışma
Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne bizzat, posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.
Başvuru ve beyan formu esas alınarak başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Çalışma Bakanlığı
Bölge Müdürlüğü tarafından işletme belgesi düzenlenerek ilgiliye aynı gün içerisinde verilir veya
gönderilir. İşletme belgesi verilen işyerleri, yine aynı gün ilgili iş teftiş grup başkanlıklarına bildirilir.
Beyana göre verilen işletme belgesi müktesep hak doğurmaz.
Açıldığında İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamına girmeyen, fakat daha sonra
yönetmelik kapsamına giren işyerleri için işletme belgesi alınması zorunludur. Böyle bir durumda
firma sahibi veya vekili, bu yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren en çok otuz iş günü içerisinde
Ek-6’ da yer alan başvuru ve beyan formu ile Çalışma Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğüne bizzat,
posta yoluyla veya elektronik ortamda müracaat eder.
12/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
İşletme Belgesinin Kesinleşmesi
İşletme belgesi verilen işyerleri, iş müfettişlerince işletme belgesi talebinden en geç üç ay
içerisinde teftiş edilir. İşyerinde yapılan teftişte, iş sağlığı ve güvenliği açısından başvuru ve beyan
formunda belirtilen hususlar incelenir.
Yapılan incelemede, asgari güvenlik önlemlerine ilişkin belirtilen hususların, ilgili oldukları
mevzuata aykırılığının tespit edilmemesi hâlinde, işletme belgesi kesinleşir. Aykırılık tespit edilmesi
hâlinde, aykırılığın giderilmesi için işveren veya işveren vekiline üç ayı geçmemek üzere süre verilir.
Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi durumunda işyerinin işletme belgesi iptal edilir.
İlk başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde teftiş edilmeyen işyerlerinin işletme belgesi
kesinleşir.
İşletme Belgesinin Geçersizliği
İşletme belgesi aşağıdaki hâllerde geçerliliğini kaybeder.
a) İşyerinin taşınması,
b) İşyerinin üretim ve faaliyet konusunun değişmesi.
İşletme belgesinin geçerliliğini kaybetmesi durumunda işyerine, 5 inci ve 6 ncı maddelere göre
yeniden işletme belgesi alınması zorunludur.
İşyerinde İşveren ve/veya Unvan Değişikliği
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde işveren ve/veya unvan
değişikliğinin tespit edilmesi veya işveren veya işveren vekilince bölge müdürlüğüne değişikliğin
bildirilmesi durumunda işyerinin mevcut dosyasında yer alan belge ve bilgiler esas alınarak işletme
belgesindeki işveren ve/veya unvan değişikliği yapılır.
GEPOSB Kanalizasyon Sistemine Kanal Bağlantı İzin Belgesi/Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
Madde 8:
Kuruluşlar atık su Kanal Bağlantı İzin Belgesi ve/veya Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatını almak
için firmalar, bir dilekçe (Örneği Ek-7 ve Ek-8) ve bilgi formu ile GEPOSB Müdürlüğü’ne
başvurulur.
Kanalizasyon sistemine yapılacak bağlantı ile ilgili teknik şartlar GEPOSB Atıksu Altyapı
Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planında belirtilmiştir. Bağlantı izin belgesi yönetim planında belirtilen
hususlara göre verilecektir.
Bağlantı izin belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır.
Çevre İzin / Çevre İzin ve Lisansı
Madde 9:
29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre
Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik (ÇKAGİLHY) kapsamında
01.04.2010 tarihinden itibaren olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve işletmeler için, bütüncül
yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi, azaltılması ve kontrolü için tek bir çevre izin/çevre izin ve
lisans uygulamasına geçilmiştir. Çevre İzin / çevre izin ve lisans uygulamasında başvurular Çevre
Bakanlığı tarafından hazırlanan yazılım programı ile tamamen elektronik ortamda
gerçekleştirilmektedir.
ÇKAGİLHY kapsamında çevre iznine tabi işletmeler;
- Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)
- Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)
Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin, çevre izni alması zorunludur.
13/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Çevre İzin e-başvurusu
Çevre izin başvuruları çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Çevre
Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.
Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni elektronik imza ile elektronik ortamda
yetkili merciye yapılır.
Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesine imkân sağlayan yazılım programı, yönetmelik
hükümlerinin eksiksiz uygulanabilmesine, istenilen belgelerin tamamlanmadan başvuru
yapılamamasına vb. esaslara göre oluşturulmuştur.
Çevre izin başvurularının yazılım programı ile yapılabilmesi için ıslak imza yerine geçen
Elektronik İmza veya Mobil İmza kullanılmaktadır. Çevre izin yazılım programı aracılığıyla firmayla
ilgili belgelerin yüklenmesi sırasında onaylama işleminin yapılabilmesi için firma adına imza yetkisine
sahip olan personelin Elektronik veya Mobil imza alarak onaylama işlemlerini gerçekleştirmesi
gerekmektedir.
Çevre İzin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir.
1- Geçici Faaliyet Belgesi Alınması,
2- Çevre izin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması,
Geçici Faaliyet Belgesi Başvuruları; Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için Çevre Bakanlığına,
Ek-2 listesinde yer alan işletmelerde ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne yapılacaktır. İşletme adına
aynı adreste yer alan Ek-1 ve Ek-2 listesine tabi entegre faaliyet veya tesislerin birlikte bulunması
halinde başvurular bir bütün olarak Çevre Bakanlığına yapılacaktır.
Çevre izin dosyasının yetkili mercilere sunulmasında başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm
süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu mevzuat uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar
konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda
yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.
Geçici Faaliyet Belgesi alınması;
ÇKAGİLHY Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, geçici faaliyet belgesi için yetkili
mercie e-başvuru yapar. Elektronik başvuru dosyasında Ek-3A ve Ek-3B’ de belirtilen bilgi, belge ve
raporların bulunması zorunludur. Geçici faaliyet belgesi e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından
otuz gün içerisinde incelenir.
17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini
başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.
Firma tarafından yapılan başvurunun yetkili merci tarafından uygun bulunması durumunda
işletmeye, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi
verilir.
- Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur,
- Bir yıl sürelidir,
- Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar
hazırlanır,
Çevre İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi
ÇKAGİLHY EK-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin, geçici faaliyet belgesinin
alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru
sürecini tamamlamaları zorunludur. Başvuru sürecinin tamamlanması aşamasında, EK-3C’de belirtilen
bilgi, belge ve raporlar sunulur. Bu süre içinde başvuru tamamlanmaz ise geçici faaliyet belgesi iptal
edilir.
e-başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru yetkili merci tarafından seksen gün
içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik
olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin
ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.
Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde,
yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi
durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren
14/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
eksikliklerin seksen gün içinde tamamlanarak yetkili mercie gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin
giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi
düzenlenerek işletmeciye verilir.
Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre iznini
alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi veya Çevre
izin belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında Çevre Kanununun ilgili hükümleri
uygulanır.
Geçici faaliyet belgesi verilmesi, çevre izin ve/veya çevre izin ve lisans başvurusunun
değerlendirilmesi ve belge düzenlenmesi aşamalarında yetkili merci tarafından işletmenin kurumsal
elektronik posta adresine yapılan bildirimler işletmeye tebliğ edilmiş kabul edilir. Bildirimler
işletmenin çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da hizmet satın alınması
durumunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarına da gönderilir.
Çevre İzin Belgesinin Geçerliliği ve Yenilenmesi
İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, beş yıl süre ile geçerlidir. İşletmede çevre
izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç
ay önce yetkili mercie çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça
yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin
yenilenmesi için başvuruda bulunulur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin
veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler.
Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili
bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili mercie bildirimde bulunurlar.
Aşağıdaki durumlarda çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılır:
a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,
b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,
c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,
ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması,
d) İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması.
İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin ve/veya lisans alma süreci
yeniden başlatılır.
İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından
değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili mercie bildirilir. İşletmede çevre izin
veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı,
önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.
Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin
izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.
Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin
veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler.
Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler
ÇKAGİLHY EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin ve lisansı
kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır
değerlerinin aşılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili
mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı
alınmasını ister.
15/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ
Ek-3C SÜRECİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE
BELGELER
o Emisyon Ölçüm Raporu
o Akustik Rapor
o Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
o Tehlikeli madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi
o Teknik Uygunluk Raporu
o Fizibilite Raporu
o Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı
o Geri Kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları,
o Çevre Yönetim Sistem Belgesi
o Geri Dönüşüm Sonucunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna
ilişkin izin belgesi
o Deneme Yakması Planı
o Deneme Yakması Sonuç Raporu
o Tesise kabul edilen atıkların analizi
o Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler
o Biyolojik indikatör analiz raporu
o Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı
o Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler
o Faaliyet Raporu
16/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
o
İzleme raporları
Çevre İzin Süreçleri
Açılma Ruhsatı
Madde 10:
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine göre deneme izni veya açılma ruhsatı olmayan birinci
sınıf gayri sıhhi müesseseler faaliyete geçemez.
Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli
görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin
en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni
verilebilir. Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer. Tesisin özelliğine göre
inceleme heyetinin kararıyla deneme izni süresi iki yıla kadar uzatılabilir.
Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca
bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden
yedi gün içinde GEPOSB inceleme heyeti tarafından yerinde incelenir. Kanal Bağlantı İzni ve/veya
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatını ve diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, Ek–11’
deki açılma izni raporu düzenlenir ve yönetim kuruluna sunulur. Yönetim kurulunun başkanı veya
görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içerisinde işyeri açma ruhsatı düzenlenir.
Birinci sınıf gayrisıhhî müessese başvuru ve beyan formunda(Örneği Ek–10) yer alan bilgiler
esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti
halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre
sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilmesi için bir
yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve noksanlıklarını gidermeyen
işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve noksanlıklar giderilinceye kadar durdurulur.
17/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerin açılması için GEPOSB’ a yapılacak başvuru
üzerine, inceleme heyeti en geç yedi gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yönetim
Kurulu Başkanı veya görevlendireceği kişi inceleme heyetinin raporunu değerlendirerek en geç üç gün
içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmeyeceğine karar verir. İşyeri açma ve çalışma
ruhsatının verilmesine karar verildiği takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir.
İnceleme heyeti raporu üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmemesine karar verilmesi
durumunda, nedeni başvuru sahibine yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir.
Ruhsatın verilmesinden sonra GEPOSB İnceleme Heyeti tarafından yapılacak denetim
sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, noksanlıklar ve
aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.
Açılma ruhsatı almış gayri sıhhi müessesede GEPOSB Müdürlüğünün bilgisi ve yazılı
müsaadesi haricinde herhangi bir değişiklik ve ilave yapılamaz.
Gayrisıhhî müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat
alınması zorunludur.
Gayrisıhhî müesseselerin sahibinin değişmesi durumunda, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler
esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir.
Gayrisıhhî müesseselerin yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde
bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak gayrisıhhî müesseselerin yeniden
sınıflandırılmasında yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içinde yeni
sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur.
18/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM III
ATIKSU YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili yönetmelikler,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı resmi gazete,
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete,
Tehlikeli maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği 26.11.2005
tarih ve 26005 sayılı resmi gazete,
Madde 11:
GEPOSB Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü’ nün bilgi, denetim ve
gözetimi altında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği koşullarına uyulması kaydı ile atık su altyapı
tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur.
GEPOSB’ da yatırım yapan katılımcıların atık su altyapı tesislerine deşarj limitleri ve deşarj
koşulları, Kanalizasyon sistemine yapılacak bağlantı ile ilgili teknik şartlar GEPOSB Atıksu Altyapı
Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planında belirtilmiştir.
19/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM IV
KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelikler;
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı resmi gazete,
Atıkların Düzenli depolanmasına Dair Yönetmelik 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı resmi gazete,
Atık Yönetimi genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazete,
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
18.03.2004 tarih ve 25406
sayılı resmi gazete,
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı resmi gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanım Tebliği, 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı resmi gazete,
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı resmi gazete,
Evsel Nitelikli Katı Atıklar
Madde 12:
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan
bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip
sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) susuzlaştırılmış
arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması,
taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin
esasları kapsamaktadır.
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğine göre, Atıkların izin verilen tesisler
dışında geri kazanılması, bertaraf edilmesi ve/veya ettirilmesi; toprağa, denizlere, göllere, akarsulara
ve benzeri alıcı ortamlara dökülmesi, dolgu yapılması ve depolanması suretiyle çevrenin kirletilmesi
yasaktır.
Katı atık üreten kişi ve kuruluşlar, en az katı atık üreten teknolojiyi seçmekle, mevcut
üretimdeki katı atık miktarını azaltmak, katı atık içinde zararlı madde bulundurmamakla, katı atıkların
değerlendirilmesi ve maddesel geri kazanma konusunda yapılan çalışmalara katılmakla yükümlüdür.
Katılımcılar katı atıkları tesis içinde biriktirilmesinde, çevre ve insan sağlığını, çevrenin
görünüşünü, sinek, haşarat, fare ve benzeri canlıların üremesine izin vermeyecek şekilde açıkta
depolanması ve çöp konteynerlerini GEPOSB iç yollarına (küçük sanayi dükkânları hariç) ait kaldırım
kenarlarında depolanması yasaktır.
Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar taşıma araçlarına uygun konteynerlerde
çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde ağzı kapalı olarak biriktirmek zorundadır.
Evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri
faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarda taşınması zorunludur.
Çöpü üretenler, çöp biriktirme kaplarını, çevrenin sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak
muhafaza etmek ve çöp toplama işlemi sırasında yol üstünde hazır bulundurmak zorundadır.
Katılımcıların evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklarının, katı atık deponi tesislerine
taşınmasındaki sorumluluk atık üreticisine aittir. GEPOSB Bölge Müdürlüğü katılımcılarından
kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikteki atıkların bertaraf edilmesi konusunda OSB Uygulama
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak anlaşma ve protokoller yaparak koordinasyonu sağlar.
Bu amaçla GEPOSB komşu OSB’ lerdede hizmet vermekte olan Kocaeli Valiliği kuruluşu
olan ve köylere hizmet amaçlı olarak kurulmuş bulunan Çevre ve İmar Koruma Birliğinden evsel ve
endüstriyel nitelikteki çöplerin toplanması amacıyla hizmet alınmaktadır. Gelecek dönemlerde
GEPOSB katılımcısına çok daha iyi ve uygun maliyetli hizmet sunulmasını sağlamak üzere farklı
firmalarla sözleşmeler yaparak hizmet alabilir.
Katı atıkların uzaklaştırılmasından kaynaklanan maliyet atığı üreten katılımcı tarafından
ödenir. Bugün itibariyle hizmet alınmakta olan Kocaeli Valiliği Çevre ve İmar Koruma Birliği
tarafından verilmekte olan hizmet bedelleri Birlik encümen toplantısı sonucunda alınan kararlarda
tespit edilen fiyat tarifesine belirlenmekte ve uygulanmaktadır.
20/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Katılımcılar, Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde GEPOSB katı atık envanterinin
oluşturulabilmesi, amacıyla 12 aylık olarak evsel ve evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar ile geri
kazanılan miktarlarını GEPOSB Müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.
Geri Dönüşebilen Katı Atıklar ve Ambalaj
Madde 13:
Ambalaj atığı üreticisi katılımcılar, plastik, metal, cam, kâğıt, karton, kompozit ve benzeri
ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıştırmak ve OSB’ ye vermekle yükümlüdür. GEPOSB
bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak toplar, depolar, nakleder ve değerlendirir.
Sağlıklı bir geri kazanım sisteminin oluşturulması için kullanılan malzeme ve oluştuğu
kaynağa bakılmaksızın, tüketim sonucu oluşan ambalaj atıkları çevre kirliliğinin azaltılması, düzenli
depolama tesislerinden azami istifade edilmesi ve ekonomiye katkıda bulunulması amacıyla
oluşturdukları yerlerde diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmek zorundadır.
Ambalaj atığı üreticileri, oluşturdukları ambalaj atıklarını diğer atıklardan ayrı olarak
biriktirmekle yükümlüdürler.
Ambalaj atıklarının lisanslı işletmelere verilmesi esastır ve ambalaj atıklarının bunların
dışındaki işletmeler tarafından toplanması yasaktır.
Ambalaj atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama
verilmesi ve düzenli depolama sahalarında depolanarak bertarafı yasaktır.
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 26.maddesine göre “Kaynakta ayrı toplama
çalışmasını bu yönetmelikte tanımlandığı şekilde gerçekleştiren ilçe belediyesi sınırları içerisinde yer
alan atık üreticileri, oluşturdukları ambalaj atıklarını, atıkların toplanmasından sorumlu olan
belediyelere ve/veya belediye ile anlaşma yapan çevre lisanslı toplama ayırma tesislerine vermekle
yükümlüdürler” maddesi gereğince;
GEPOSB Gebze Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Gebze ilçe sınırları içerisinde
üretilen ambalaj atıklarının (kâğıt, cam, metal, plastik ve diğer) toplanması, taşınması ve
değerlendirilmesi içeren “Ambalaj Atıkları Yönetimi Uygulama Planı” Çevre ve Orman Bakanlığınca
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Gebze Belediyesi ve lisanslı anlaşmalı kuruluşu tarafından hazırlanan
Ambalaj Atıkları Yönetim Planı kapsamında bölgemizdeki ambalaj üreticisi katılımcılarımızda oluşan
ambalaj atıkları onaylı sistem içerisinde toplanarak değerlendirmesi yapılmaktadır.
Ürünlerini ambalajlı olarak piyasaya sürenler, bu ürünlerin kullanımı sonucu ortaya çıkan
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasını, geri dönüşümünü ve geri kazanımını sağlamak ve
bu amaçla yapılacak harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.
Yetkilendirilmiş kuruluşlar ile yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler,
ambalaj atıklarını aşağıdaki tabloda belirtildiği oranlarda geri kazanmakla yükümlüdürler.
Malzemeye göre yıllık geri kazanım hedefleri (%)
Yıllar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Cam
Plastik
Metal
Kâğıt/Karton
32
33
35
35
36
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60
32
35
35
35
36
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60
30
33
35
35
36
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60
20
30
35
35
36
37
38
40
42
44
48
52
54
56
58
60
21/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Kompozit ambalajların geri kazanımında; birim ambalajın bileşiminde bulunan ve ağırlıkça en
fazla miktarı oluşturan malzemenin cinsine ait oran esas alınır ve kompozit malzeme toplanır.
Ambalaj üreticileri, bir önceki yıl ürettiği ambalajların piyasaya sürülmesi amacıyla kullandığı
ambalajlar için Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-4 Ambalaj Üreticisi
Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yıl Şubat ayı sonuna
kadar Çevre Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler. Çevre Bakanlığının yapmış olduğu yetki devri
gereğince bu formlar Kocaeli İl Çevre ve orman Müdürlüğüne bir üst yazı ile birlikte göndermekle
yükümlüdürler. Formları internet aracılığıyla doldurabilmek için Çevre Bakanlığına müracaat ederek
internet erişim şifresi ile kod numarası alınır. Ambalaj üreticileri, bu formlarda bir önceki yıl üretilen
ve piyasaya sürülen ambalajların cinsi, üretim ve satış miktarları ile satış yapılan firmalara ait bilgileri
belirtirler.
Piyasaya sürenler, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-5
Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu, internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte her yıl Şubat
ayı sonuna kadar Çevre Bakanlığına bildirimde bulunurlar. Çevre Bakanlığının yapmış olduğu yetki
devri gereğince bu formlar Kocaeli İl Çevre ve orman Müdürlüğüne bir üst yazı ile birlikte
göndermekle yükümlüdürler. Formları internet aracılığıyla doldurabilmek için Çevre Bakanlığına
müracaat ederek internet erişim şifresi ile kod numarası alınır. Piyasaya sürenler bu formlarda, bir
önceki yıl piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan ambalajların cinsi, satış miktarları, ithal edilen
miktarları ve stok miktarları belirtilmek zorundadır. Piyasaya sürenlerin, ürünlerini depozitolu olarak
satışa sunmaları halinde, depozitolu ambalajın toplama sistemine ilişkin bilgi ve belgelerinin de
Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Depozitolu ambalajların geri kazanımında, o yıl için ambalajın
tekrar kullanılamayan miktarı esas alınarak hesaplanır.
Piyasaya sürenler; toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri
çalışmaları kapsayan bilgi ve belgeleri her yıl Şubat ayı sonuna kadar Kocaeli İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler. Yetkilendirilmiş kuruluşlara üye olan piyasaya sürenlerin
toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili belgelendirmeleri ise üye oldukları yetkilendirilmiş
kuruluşlar tarafından Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirilir. Yetkilendirilmiş kuruluşlara
üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından hazırlanan toplama, geri
dönüşüm ve geri kazanım dosyası piyasaya süren firma tarafından Kocaeli İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne gönderilir.
Geri kazanım çalışmalarına ait bilgi ve belgeleri ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5
Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne bildirmeyenler
hakkında ve bildirimlerdeki belgelerin doğru olup olmadığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı
Kanunun ilgili maddelerine göre cezai müeyyide veya idari yaptırım uygulanır.
Piyasaya sürülen ürünlerde kullanılan kâğıt, karton, plastik, cam, metal ve kompozit
ambalajlarının tamamının toplamı yıllık olarak üçbin kilogram ve üçbin kilogramın altında kalan
işletmeler, bu maddede belirtilen bildirim ve belgeleme yükümlülüğünden muaftır.
Yetkilendirilmiş kuruluşa üye olmayan piyasaya sürenler ile yetkilendirilmiş kuruluşlar,
yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen geri kazanım oranlarını sağlayamamaları durumunda
- Takip eden ilk yıl o yıl için uygulanan geri kazanım hedeflerine ilaveten, eksik kalan miktarın
yüzde on fazlası,
- İkinci yılda öngörülen hedeflere ulaşamazlarsa eksik kalan miktarın yüzde on fazlası,
Üçüncü yılda da öngörülen hedeflere ulaşamazlarsa 2872 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre cezai
müeyyide veya idari yaptırım uygulanır.
Ambalaj Tanımına İlişkin Açıklayıcı Örnekler
Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını sağlıyor, ancak ürünün
ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek veya korumak
için de gerekli değilse ve tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip, bertaraf edilmiyorsa ambalaj
olarak kabul edilir.
Satış yerlerinde doldurulmak üzere tasarlanan ve bu şekilde kullanılan ürünler ve satış
yerlerinde satılan ya da doldurulması tasarlanan ve bu şekilde kullanılan tek kullanımlık ürünler,
ambalaj görevi görmeleri şartıyla ambalaj olarak kabul edilir.
Ambalajın parçaları ve ambalajda bulunan destekleyici, yardımcı parçalar bütünleşik oldukları
ambalajın parçası kabul edilir. Bir ürüne doğrudan asılan ya da takılan ve ambalaj görevi gören
22/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
yardımcı parçalar o ürünün ayrılmaz bir parçası olmayıp, tüm parçaları ile birlikte kullanılıp, tüketilip,
bertaraf edilmedikçe, ambalaj kabul edilir.
Çevre Bakanlığı, herhangi bir ürünün ambalaj olup olmadığına, Yönetmeliğin 4 üncü
maddesini ve Ek-1’de verilen ambalaj tanımının örneklerini inceleyerek karar verir.
Aşağıdaki örnekler “ambalaj” olarak kabul edilirler.
•
•
•
•
•
•
•
•
CD kutusuna sarılmış streç film
Tek kullanımlık tabak ve bardaklar
Satış yerlerinde doldurularak kullanılan yapışkan
film, sandviç torbaları, alüminyum folyo ve benzeri
malzemeler
Hazır yiyecek ambalajları
Su, maden suyu, meyve suyu şampuan, deterjan ve
benzeri ambalajların kapakları
Köpük, karton ve benzeri destekleyici malzemelere
Yumurta viyolleri
Ve benzeri ürünler
Aşağıdaki örnekler “ambalaj” değildir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bitki saksıları
Tamir, bakım aletleri gibi saklama kutuları
Çay poşetleri
Peynirin etrafındaki balmumu tabakası
CD’nin içinde kendisiyle birlikte saklandığı kap
Tek kullanımlık çatal, bıçak, kaşık
Kapağın bir kısmını oluşturan rimel fırçası
Ambalaja takılan yapışkan etiketler
Ambalajlamada kullanılan plastik, metal ve benzeri
şeritler
Deterjanların içinde bulunan ve doz ölçmede
kullanılan kaplar
Alışveriş poşetleri
•
Kargo ve kurye sektöründe kullanılan zarflar, plastik
poşetler ve koliler
•
Ve benzeri ürünler
Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı
Madde 14:
Fiziksel, kimyasal veya biyolojik olarak önemli derecede herhangi bir değişime uğramayana,
çözünmeyen, yanmayan, fiziksel veya kimyasal olarak reaksiyona girmeyen ve temas ettiği maddeleri
çevreye ve insan hayatına zarar verecek şekilde etkilemeyen atıklar olarak adlandırılan Tehlikesiz inert
atıkların;
- Sahipleri ve taşıyanları tarafından denizlere, göllere, akarsulara, ormana veya herhangi bir yere
dökülmesi ve Çevre Bakanlığının çevre lisansı verdiği tesisler dışında geri kazanımı yasaktır.
- Atık üreticileri tehlikesi ve inert atıklarını geri kazanmayı planlamaları halinde Tehlikesiz ve İnert
Atıkların Geri Kazanım Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre yapmakla yükümlüdürler.
- Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Ek
II-A’ sı kapsamında belirtilen yöntemlerden biriyle bertaraf edilir.
Tehlikesiz ve inert atık üreticisi katılımcı firmalar;
- Tehlikesiz ve inert artık üretimini en az seviyeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak,
tesisinden kaynaklanan tehlikesiz ve inert atıkların geri kazanımına yönelik atık yönetim planı
hazırlamak ve hazırlanan yönetim planını uygulamakla,
- Tehlikesiz ve inert atıkların tesis sınırları içinde sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri
içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda (üstlerini sundurma ve benzeri yapılarla
kapatarak) geçici olarak muhafaza etmekle, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde
tehlikesiz atık veya inert atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde geçici depolamakla,
- Ürettiği tehlikesiz ve inert atıkları kendisi geri kazanıyorsa ilgli kayıtları tutmakla, tehlikesiz ve
inert atıkları geri kazanımı tebliği Ek-2’ sinde yer alan tehlikesiz ve inert atık geri kazanım
formunu düzenlemekle, bu formu elektronik ortamda ve yazılı olarak Kocaeli İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne göndermekle, belgeleri beş yıl boyunca saklamakla ve istendiği takdirde ilgililere
sunmakla,
- Tehlikesiz ve inert atıkları geri kazanımı tebliği Ek-1’ inde yer alan tehlikesiz ve inert atık beyan
formunu her yıl Ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri elektronik olarak doldurmak, onaylı çıktısı
ile birlikte Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne göndermekle ve beş yıl boyunca bir nüshasını
saklamakla,
- Tehlikesiz ve inert atığın kaza sonucu veya kasti olarak dökülmesi ve bunun gibi olaylar sonucu
meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan
23/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm
harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları
Madde 15:
Katılımcı firmaların yeni yapacakları ve/veya tadilat yaptıkları inşaat çalışmaları sonucunda
oluşan hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri
almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler.
Katılımcı firmaların faaliyetleri sonucu 2 (iki) tondan fazla atık oluşumuna neden olacak
hafriyat ve inşaat/yıkıntı atığı üreticileri ile hafriyat toprağı üretenler, Gebze Belediyesine müracaat
ederek "Atık Taşıma ve Kabul Belgesi" almak zorundadır.
2 (iki) tona kadar atık oluşumuna neden olacak küçük çaplı tamirat ve tadilat yapan katılımcı
firmaların Gebze Belediyesine veya bu atıkları toplamak ve taşımak amacıyla izin
almış/yetkilendirilmiş firmalara başvurarak oluşan Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının uygun
kaplarla toplanmasını, taşınmasını ve Gebze Belediyesinin gösterdiği yere götürülmesini sağlamakla
yükümlüdürler.
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üretici ve taşıyanları tarafından GEPOSB İmar
Müdürlüğünün denetimi altında Belediyenin veya mahallin en büyük amirinin gösterdiği ve izin
verdiği geri kazanım ve depolama tesisleri dışına dökülmeleri yasaktır. Hafriyat toprağı ile
inşaat/yıkıntı atıklarının denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu
yapılması yasaktır.
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıklarının, üreticileri gürültü ve görüntü kirliliği ile toz
emisyonlarını azaltacak tedbirleri almak ve faaliyet alanının çevresini kapatmakla yükümlüdür.
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı
ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.
İnşaat yeri haricinde en az 2000 (iki bin) metrekare alanı bulunan faaliyet sahipleri, çıkarılan
hafriyat toprağını GEPOSB Müdürlüğünden yazılı izin alınmak koşuluyla yeniden değerlendirilmek
üzere bu alanda geçici olarak biriktirebilirler.
Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları geri kazanım ve depolama tesislerine izin vermeye
yetkili kurumlarca, bu amaçla yapılacak başvuruları incelemek ve sonuçlandırmak amacıyla Hafriyat
Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları İnceleme Kurulu oluşturulur. Kurul, Büyükşehir belediyesi olan
yerlerde Büyükşehir belediyesinden 3, tesisin sınırları içinde bulunduğu ilçe belediyesinden 1, İl Çevre
ve Orman Müdürlüğünden 1; il belediyelerinde belediyeden 4, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden 1;
ilçelerde ise ilçe belediyesinden 4, kaymakamlıktan 1; mücavir alan sınırları dışında ise İl Çevre ve
Orman Müdürlüğünden 3, İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden 2 olmak üzere 5 kişiden oluşur.
Kurula en üst düzey yetkili başkanlık eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Gerekirse başkanın oyu çift
sayılır. Kuruldan oy birliği veya oy çokluğu ile uygun kararının çıkması halinde depolama/geri
kazanım tesisi izni verilir ve Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama/Geri Kazanım
Tesisi İzin Belgesi düzenlenir.
Atık Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve 4 nüsha olarak düzenlenir. Atık Taşıma
ve Kabul Belgesinin bir nüshası düzenleyen kurumda kalır. Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine,
biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir.
Sıvıların ve sıvı atıkların, arıtma çamurlarının, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin, Tıbbi
atıkların, hayvan kadavralarının ve gübrelerinin, radyoaktif madde ve atıkların, tehlikeli ve zararlı
atıkları ile Atık Taşıma ve Kabul Belgesi bulunmayan atıkların geri kazanım ve bertaraf tesisine kabul
edilmesi yasaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunu’ nun 5491 sayılı kanunla değişik “idari cezalarda yetki” başlıklı 24
üncü maddesine göre bu kanunda öngörülen idari yaptırım kararlarını verme yetkisi Çevre Bakanlığına
aittir. Çevre Bakanlığı tarafından çevre denetim birimlerini kuran belediye başkanlıklarına, 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerine veya uygun görülen kurum ve
kuruluşlara yetki devri yapılabilir.
24/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
.
25/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM V
ÖZEL VE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelikler;
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı resmi gazete,
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı resmi gazete,
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazete,
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı resmi gazete,
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı resmi gazete,
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı resmi
gazete,
Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı maddelerin Kullanımın Sınırlandırılmasına Dair
Yönetmelik 30.05.2008 tarih ve 26891 sayılı resmi gazete,
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik 10 Kasım 2009 tarih ve 27402 sayılı
resmi gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Ömrünü Tamamlamış Araçların kontrolü Hakkında Yönetmelik 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı
resmi gazete,
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı resmi gazete,
Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 27.12.2007 tarih ve
26739 sayılı resmi gazete,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazete,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04.09.2009
tarih ve 27339 sayılı resmi gazete,
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında
Yönetmelik 26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı resmi gazete,
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi gazete,
Atıkların yönetimine ilişkin ilkeler
Madde 16:
Atıkların kaynağında en aza indirilmesi esastır,
Atık yönetiminin her safhasında sorumlu kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek
tedbirleri alırlar,
Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı atık üreticileri,
taşıyıcıları, bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar. Adı geçen sorumluların,
meydana gelen zararlardan ötürü genel hükümlere göre de tazminat sorumluluğu saklıdır.
Atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan
harcamalar kirleten öder prensibine göre atıkların yönetiminden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler
tarafından karşılanır. Atıkların yönetiminden sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve
azaltmak için gerekli önlemleri almaması veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması
nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan gerekli harcamalar 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre atıkların yönetiminden sorumlu
olanlardan tahsil edilir, Atıkların, Bakanlıktan lisans almış bertaraf tesisleri dışında üçüncü kişiler
tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı ve bertaraf edilmesi, diğer yakıtlara karıştırılarak
yakılması yasaktır,
Atıklar fiziksel, biyolojik ve kimyasal ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir
madde veya atıkla karıştırılamaz ve seyreltilemez,
Atıkların geçici depolanması işleminin atığı üreten tesis içinde yapılması esastır. Ancak tesis
içinde uygun yer bulunamaması durumunda üreticiye ait, gerekli koşullara sahip uygun bir alanda
geçici depolama yapılması mümkündür.
Atıkların bertarafında yakınlık ilkesi uygulanmalıdır. Yakınlık ilkesi, üretilen atığın üretildiği
bölgeye en yakın yerde işlenmesi veya bertaraf edilmesi gerekliliğini vurgulayan bir ilkedir. Bu
prensibin ana amacı, atık nakliyesi sırasında ortaya çıkabilecek ve çevreye zarar verebilecek olan
olumsuz etkileri asgari seviyeye indirmektir.
26/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Atık Hiyerarşisi
Atık hiyerarşisi son 20 yıllık süreçte gelişen ve atık yönetimi uygulamalarında tercih edilen
öncelik sırasını belirtir. Bu öncelik sırası;
Atık üretiminin önlenmesi/azaltılması –Kaynakların kullanımının azaltılması, miktarların ve/veya
atığın tehlikeli içeriğinin azaltılması.
Yeniden kullanım – Kullanılmış ürünlerin bir kez daha aynı amaçla kullanılması.
Geri kazanım/Geri Dönüşüm – Atık içerisindeki değerli maddelerin ayrıştırılarak aynı veya farklı
ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması.
Atıktan Enerji Kazanımı –Atıktan enerji elde edinimi teknolojileri (yakma v.s) ile atıkların
değerlendirilmesi.
Güvenli Bertaraf – Eğer başka uygun çözüm yoksa atıkların düzenli depolama sahasına veya enerji
kazanımı olmadan yakma tesisinde bertaraf edilmesi.
Atıkların Sınıflandırılması
Madde 17:
Atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden
yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesi amacıyla sınıflandırılması
yapılmaktadır.
ATIK SINIFLANDIRMA HİYERARŞİSİ
Atık Listesi:
Avrupa Atık Kataloğu ile uyumlu olan ve Atık Yönetimi Genel Esaslar Yönetmeliği EK 4 de
yer alan (*)la işaretli atık kodlarından tehlikeli atıklar (A), muhtemelen tehlikeli atık olabilecek atıklar
(M) ile gösterilmektedir. Atık Listesi sektörel bazda (faaliyet türüne göre) düzenlenmiştir.
Atık üreticileri ürettikleri atıklara ilişkin bilgileri faaliyetleri doğrultusunda bu liste
kapsamında beyan etmekle yükümlüdür.
Atığın (M) muhtemelen tehlikeli olması durumunda da Atık Üreticisi atığının tehlikeli
olmadığını belgelemekle yükümlüdür.
Atık Kodları
Atık Yönetimi Genel Esaslar Yönetmeliği Atık Listesinde yer alan atıklar, altı haneli atık
kodlarıyla ve ilgili iki haneli ve dört haneli bölüm başlıkları ile bütün olarak tanımlanmıştır.
Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık
kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.
Atık Listesinde Atık Kodunun Belirlenmesi
Atık Yönetimi Genel Esaslar Yönetmeliği Atık Listesinde bir atığa karşılık gelen atık kodunun
belirlenmesi için aşağıda belirtilen aşamalar takip edilir;
a) 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde atığın kaynağı ve bu atığa uygun
altı haneli atık kodu belirlenir.
b) Atığın kodunun belirlenmesi için, 01’den 12’ye ya da 17’den 20’ye kadar olan bölümlerde
uygun bir atık kodu bulunamaz ise 13, 14 ve 15 inci bölümler incelenir.
27/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
c) Bu bölümlerde de uygun bir atık kodu bulunamaz ise atık, 16 ncı bölüme göre
değerlendirilir.
ç) Eğer atık, 16 ncı bölüme de uyarlanamıyorsa, Atık Listesindeki ana faaliyet kodlarına
uygun olan ve sonu 99-başka türlü tanımlanamayan atıklar ile biten uygun atık kodu Bakanlığın onayı
ile kullanılır.
Kodlama Sistemi
Altı haneli atık kodu : xx yy zz(*)
Atıklar, altı haneli kodlar ve ilgili iki haneli ile dört haneli bölüm başlıkları ile tanımlanmışlardır.
Atık Kategorisi
Atık Tanımı
XX YY ZZ
Atık A
XX
Bölüm (01’den 20’ye kadar)
YY
Alt bölüm (01’den en fazla 14’e kadar)
ZZ
Listeleme (01’den en fazla 41 ve 99’a kadar)
*
Tehlikelilik işareti
Atıklar ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda, atığın tanımına karşılık gelen altı haneli atık
kodunun tam olarak kullanılması zorunludur.
Mali Sorumluluk Sigortası
Madde 18:
Tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve
yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek
ve tüzel kişiler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması,
geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunanlar,
gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalr
sonucu, kusurları olsun veya olmasın üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı,
her faaliyeti için ilgisine göre tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık mali sorumluluk sigortası yaptırmak
zorundadır.
Sınıflandırma Yöntemleri Tehlikeli Maddeler ve Preparatlar
Atık Ambalajları Renk Sistemi
Atık yönetiminin daha düzenli ve karışıklığa sebep olmayacak şekilde uygulanabilmesi için kullanılan
renkler şu şekildedir;
- Evsel nitelikli atıklar siyah renkli plastik torbalarda,
- Ambalaj atıkları kontamine olmamaları şartıyla mavi renkli plastik torbalarda,
- Tıbbi atıklar kırmızı renkli özel plastik torbalarda toplanır, turuncu renkli konteynerlerde,
- Tehlikeli Atık Yağmlar dış yüzeyleri kızmızı olan tanklar veya konteynerler içerisinde,
- Bitkisel atık yağlar dış yüzeyleri beyaz renkte olan tanklar içerisinde geçici depolaması yapılır.
28/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Tehlikeli Atıklar
Madde 19:
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına
uymalarını sağlamaya ve denetimine Çevre ve Orman Bakanlığı ve GEPOSB Müdürlüğü yetkilidir.
Tehlikeli atıklar; patlayıcı, parlayıcı, kendiliğinden yanmaya müsait, suyla temas halinde
parlayıcı gazlar çıkaran, oksitleyici, organik peroksit içerikli, zehirli, korozif, hava ve suyla temasında
toksik gaz çıkaran, toksik ve ekotoksik özellikler taşıyan atıklardır. Ayrıca özel atıklar kapsamında yer
alan ve nihai bertarafı/ geri kazanımı özel koşullar gerektiren tıbbi atıklar, piller, aküler, atık yağlar,
PCB, PCT’li atıklar gibi atıklar da tehlikeli atıklar grubuna girmektedir.
Tehlikeli atık üreticisi katılımcılar;
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen atık üreticileri atıklarını yönetmelikteki
esaslara uygun olarak kendi imkânları ile veya kurulmuş lisanslı atık bertaraf tesisinde gerekli
harcamaları karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek veya tüzel kişilerle kurulacak ortak atık
bertaraf tesislerinde bertaraf etmek ve ettirmekle,
- Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu yönetmelik hükümlerine uygun
olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını (Örneği
Ek-12), bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten
onay almakla,
- Yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda
valilikten izin almakla,
- Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, uluslar arası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama
ve etiketleme yapmakla,
- Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,
- Yönetmelik Ek-3 ve/veya Ek-7’ de (M) işareti ile yer alıp Ek-6’ da belirtilen özellikleri içermediği
öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını akredite laboratuarlar ve/veya uluslar arası
kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Çevre Bakanlığına belgelemekle,
- Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; yönetmelik ekinde
belirtilen bilgileri içeren taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,
- Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya
taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla,
- Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş
sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar
içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde “Tehlikeli Atık” ibaresine yer
vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle,
konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra
aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona
girmeyecek şekilde geçici depolamakla,
- Ayda 1000 kg’ a kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı 6000 kg’ ı geçmemek kaydı ile
Kocaeli Valiliğinden izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla 180 gün depolayabilir. Bu
durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi
görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu Kocaeli Valiliğine ve GEPOSB Müdürlüğüne
bildirmekle,
- Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan
çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
- Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan
çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,
- Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen
kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en
geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,
- Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği
bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve
kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe ve GEPOSB Müdürlüğüne
sunmakla,
- Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlandığını belgelemekle yükümlüdürler.
29/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
-
Çevre Bakanlığı TUIK Protokolü ve LIFE HAWAMAN-Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli
Atıkların iyileştirilmesi Projesi ortak çalışması olan Tehlikeli Atık Beyan Sistemine göre;
Tehlikeli Atık üreticisi firmalar Çevre Bakanlığı yazılım portalı üzerinden
(http://cbs.cevreorman.gov.tr – http://www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr ) Örneği Ek-13’ de
verilen şifre istek dilekçesiyle alınan şifreyle (son iki yıl içerisinde alınmış olan kullanıcı adı ve
şifreler geçerlidir) bir önceki yıla ait Tehlikeli Atıkların bertarafına ilişkin bilgiler sistem
üzerinden Mart ayı sonuna kadar girişi yapılarak kaydedilecektir. İşlemler tamamlandıktan sonra
bir çıktısı alınıp imzalı ve tarihli olarak en az 1 yıl süreyle saklanacak tır. Alınan çıktının yapılacak
olan denetimlerde ibraz edilmesi zorunludur.
Tehlikeli atık konteynerlerinin konulduğu beton saha, herhangi bir kaza anında dökülen tehlikeli
atıkların çevreye zarar vermesini engelleyecek şekilde, uygun eğim ile dökülen kimyasalları bir
depoda toplayabilmelidir.
Tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı konusunda lisans almış kişi ve kuruluşlar ile çalışan
katılımcılar, söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak GEPOSB Müdürlüğüne bilgilendirme ve
istenildiğinde rapor vermeleri gerekmektedir.
Atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak üzere kısa ve uzun vadeli program
ve politikalar bütününü oluşturan Tehlikeli Atık Yönetim Planı üç yıllık süreçleri kapsayacak şekilde
hazırlanarak Kocaeli Valiliğinden onay alınır.
Katılımcıların hazırladığı ve Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne gönderilecek atık
yönetim planı detaylı olmalıdır. Yönetim planında öncelikli olarak tesisten çıkan atıkların türü, miktarı
ve bertarafının ne şekilde yapılacağına ilişkin hususlar yer almalıdır. Bu bilgilerin yanı sıra gelecekte
üretilmesi tahmin edilen miktarlar ve ne şekilde bertaraf/geri kazanım düşünüldüğü, tesis prosesinde
atık azaltımına yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise teknik ve mali yönden açıklamalar da bu
planda yer almalıdır. Yönetim planında mutlaka olması gerekenler;
Tesis içinde oluşan atıkların TAKY Ek-7’de verilen kodlar ve miktarları,
Geçici depolama alanlarının durumunu gösteren bilgiler,
Atıkların ne kadarının geri kazanıldığı,
Ne kadarının bertarafa gönderildiği,
Atıkların gönderildiği geri kazanım ve bertaraf tesislerinin isim ve adresleri,
Atıklara uygulanan işlemler,
Tesis içinde atık minimizasyonu için yapılan işlemler
olarak sıralanabilir.
Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulması gereken “Tehlikeli Atık Yönetim Planı”na ilişkin
format Örneği Ek-12’ de bulunmaktadır.
Yukarıda belirtilmeyen hususlarda Tehlikeli Atık Yönetmeliği esasları geçerlidir.
Atık Yağlar
Madde 20:
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların
Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını sağlamaya ve
denetimine Çevre Bakanlığı ve GEPOSB Müdürlüğü yetkilidir.
Yönetmelik Kapsamındaki Atık Yağlar;
- Kullanılmış Taşıt Yağları (Benzinli ve Dizel Motor Yağları, Hidrolik, Fren, Antifiriz vs.)
- Endüstriyel Yağlar (Metal Kesme ve İşleme, Isıl İşlem, Türbin, Kompresör vs)
- Özel endüstriyel yağlar, endüstriyel gresler vs.
- Özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleri.
Atık yağ üreticisi katılımcılar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen atık yağ
üreticileri, taşıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları çevresel kirlenme ve bozulmalardan dolayı kusur
şartı aranmaksızın sorumludurlar.
Atık yağların, atık motor yağları dâhil atık yağların çevreye zarar verecek şekilde sahada
boşaltılması veya yenisi ile değiştirilmesi, depolanması, doğrudan veya dolaylı biçimde yüzeysel sular
ile yeraltı suyuna, denizlere, drenaj sistemleri ile toprağa verilmesi, fuel oil veya diğer sıvı yakıtlara
karıştırılması ve mevcut düzenlemeler ile belirlenen limitleri aşarak hava kirliliğine neden olacak
şekilde işlenmeleri veya yakılmaları yasaktır.
30/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Atık yağ oluşumunun kaynağında en aza indirilmesi, üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda
öncelikle atık yağların geri kazanımı amacıyla rejenerasyonu ve rafinasyonu esastır.
Atık yağ üreticisi katılımcılar, atık yağ üretimini en aza indirecek tedbirleri almakla,
Atık yağ üreticileri, yönetmelikte belirtilen parametrelere göre analizini yaparak veya yaptırarak
kategorisini belirlemekle ve gerekli harcamaları karşılamakla, atık yağları kategorilerine göre ayrı ayrı
geçici depolamakla, taşımakla veya taşınmasını sağlamakla, tesisten kaynaklanan farklı kategorideki
atık yağları birbirleriyle, PCB ve diğer tehlikeli atıklarla karıştırmamakla, tehlikeli atıkla kirlenmiş
yağların bertarafı için Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uymakla, atık yağların
lisans almış taşıyıcılar vasıtasıyla lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertaraf ettirilmesini
sağlamakla, atık yağların tesis dışına taşınmaları durumunda Ulusal Atık Taşıma Formu’nu
doldurmakla,
Atık yağ üreticileri, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde belirtilen atık
kodları esas alınarak yağlara ilişkin atık yağ beyan formları, analiz belgelerini, atık yağ miktarını,
ulusal atık taşıma formlarını, fatura, sevk irsaliyesi ve kantar fişleri Bakanlıkça istenecek diğer
belgeleri bir denetim anında ya da istendiğinde yetkililere ibraz etmek amacıyla 5 yıl süreyle tesiste
muhafaza etmekle,
Atık yağlarını bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen şekilde geçici depolamakla,
Atık motor yağı üreticileri hariç, atık yağlara ilişkin bir önceki yıla ait bilgileri içeren atık yağ
beyan formlarını (Örneği Ek–14), doldurarak takip eden bir sonraki yılın şubat ayı sonuna kadar
Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdürler.
Yağ üreticileri, bir önceki yıl piyasaya sürülen yağ miktarlarını yönetmelik ekinde yer alan
(Örneği Ek-14/B) Yağ Beyan Formu ile her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle
yükümlüdür. Söz konusu bildirim yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından üyeleri adına topluca
yapılabilir.
Atık yağ üreticisi katılımcı, geçici depolama yapacağı tesis alanı atık yağ ile temasta olan
kısımlarında zemin geçirimsizliğinin sağlanması için en az 25 cm olan betonarme zeminin ve
havuzlama yan duvar içlerinin, dökülmelere karşı geçirimsizliğini sağlamak amacıyla epoksi boya,
geomembran ve benzeri tecrit malzemesi ile kaplanması gereklidir. Atık kabul alanı alanı yağmura
karşı korunmalıdır. Atık yağlar geçirimsiz zemin üzerine yerleştirilmiş tanklar/konteynerler içinde
toplanır. Farklı kategorideki atık yağlar için farklı tank/konteyner kullanılır. Atık yağ geçici depolama
tankları/konteynerleri göstergeli, aşırı dolmayı önleyici tertibata sahip olmak zorundadır.
Tanklar/konteynerler işaretli yere kadar doldurulur ve hiçbir zaman tam dolu bırakılmaz.
Tanklar/konteynerler kolayca doldurulabilir ve boşaltılabilir olmak zorundadır. Tankların
konteynerlerin ağzı yeterli büyüklükte ve kapalı diplerinde toplanmış katı veya çamurumsu
çökeltilerin temizlenmesi için gerekli düzeneğe sahip olmak ve yağmurdan korunmak zorundadır.
Atık yağlar, kırmız renkli ve üzerinde “Atık Yağ” ibaresi yer alan tank/konteynerlerde
depolanır. Bu tankların içine su, benzin, fuel oil, boya, deterjan, solvent, antifiriz ve motorin gibi
herhangi yabancı bir madde karıştırılamaz.
Atık yağların taşınması ve bertarafı konusunda lisans almış kişi ve kuruluşlar ile çalışan
katılımcılar, söz konusu faaliyetlerle ilgili olarak GEPOSB Müdürlüğü bilgilendirme ve istenildiğinde
rapor vermeleri gerekmektedir.
Yukarıda belirtilmeyen hususlarda Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği esasları geçerlidir.
Tıbbi Atıklar
Madde 21:
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını
sağlamaya ve denetimine, Çevre ve Orman Bakanlığı ve GEPOSB Müdürlüğü yetkilidir.
Tıbbi atıkların geçici atık depolarından alınarak taşınması, sterilizasyonu işlemine tabi tutulması
ve bertaraf edilmesi konularında sorumluluk Kocaeli Büyükşehir Belediyesine aittir.
Tıbbi atık üreticisi, atıkları kaynağında en aza indirecek sistemi kurmakla, atıkların kaynağında
ayrı toplanması, taşınması ve geçici depolanması ile bir kaza anında alınacak tedbirleri içeren ünite içi
atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamakla,
Tıbbi, tehlikeli ve evsel nitelikli atıklar ile ambalaj atıklarını birbirleri ile karışmadan
kaynağında ayrı olarak toplamakla, tıbbi atıklar ile kesici-delici atıkları toplarken teknik özellikleri bu
Yönetmelikte belirtilen torbaları ve kapları kullanmakla,
31/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Ayrı toplanan tıbbi ve evsel nitelikli atıkları sadece bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı
taşımakla,
Atıkları geçici depolamak amacıyla geçici atık deposu inşa etmek veya konteyner
bulundurmakla, yataksız ünite olması durumunda ise atıklarını en yakındaki geçici atık
deposuna/konteynerine götürmek veya bu atıkları toplama aracına vermekle,
Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları atık bertarafçısına
ödemekle,
Oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almak, yılsonu itibari ile
valiliğe göndermek, bu bilgileri en az üç yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde
Bakanlığın incelemesine açık tutmakla yükümlüdürler.
Tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı renkli özel plastik torbalar kullanılır. Kullanılacak olan
torbaların şu özelliklerde olması gerekmektedir;
Torbalar yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalıdır,
Sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olmalıdır,
Torbaların çift kat kalınlığı 100 mikron olmalıdır,
Torbaların her iki yüzünde görülebilecek büyüklükte “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ile
“DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunmalıdır.
Tıbbi atıkların bir alt grubu olan kesici ve delici atıklar ise diğer atıklardan ayrı olarak özel
plastik veya lamine kartondan yapılmış kutular içerisinde toplanmalıdır.
Tıbbi atıkların geçici depolanmasının yapılacağı;
Konteynerlerin dış yüzeyleri turuncu renge boyanmalı, üzerinde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi
ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunmalıdır.
Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyanmalı, “Uluslar arası Biyotehlike”
amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunmalıdır.
Tıbbi atık üreticileri, tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için gereken harcamaları
bertaraf eden kuruma ödemekle yükümlüdürler. Bu konudaki ücret tespiti İl Mahalli Çevre Kurulu
tarafından belirlenmektedir.
Bitkisel Atık Yağlar
Madde 22:
Atık yağların kaynakta azaltılması ve geri kazanılması esastır. Kullanılmış kızartmalık
yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara, ham yağlara, mineral yağlara karıştırılması
ve doğrudan yakıt olarak kullanılması yasaktır.
Atık yağların yarattığı çevresel kirlenme ve bozunmadan doğan zararlardan dolayı, atık yağ
üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, geri kazanım ve bertarafçıları kusur şartı aranmaksızın
sorumludur.
Atık yağ üreticileri;
- Atık yağları diğer atık madde ve çöplerden ayrı olarak biriktirmekle,
- Faaliyetleri sonucu oluşan atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona
dayanıklı bidon, konteyner ve tank gibi toplama kaplarını kullanmakla,
- Atık yağları lisanslı lisanslı taşıyıcılarla lisanslı geri kazanım veya bertaraf tesislerine
göndermekle,
- Atık yağ sevkiyatında Ulusal Atık Taşıma Formu kullanmak ve her taşımadan sonra bunların bir
kopyasını Kocaeli İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne göndermek, bu belgeleri beş yıl süreyle
muhafaza etmekle,
- Geri kazanım veya bertaraf tesisleriyle olabilecek uyuşmazlıkları Kocaeli İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne ve Çevre Bakanlığına bildirmek, uyuşmazlık giderilinceye kadar uyuşmazlığa konu
olan atık yağları kendi depolarında muhafaza altında bulundurmakla,
- Atık yağlarını ücretsiz olarak geri kazanımcıya veya toplayıcılara teslim etmekle,
- Atık yağların yönetiminden kaynaklanan her türlü çevresel zararın giderilmesi için yapılan
harcamaları kirleten öder prensibine göre karşılamakla yükümlüdürler.
Atık yağlar, geçici depolama alanlarında üç aydan fazla süre ile depolamazlar.
Atık Pil ve Akümülatörler
Madde 23:
Atık Pil ve Akümülatör tüketicileri;
32/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
-
Atık pilleri evsel atıklardn ayrı toplamak, toplama noktalarına atık pilleri teslim etmek,
Aracının akümülatörünü değiştirirken eskisini, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve satışını yapan
işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu geçici depolama yerlerine
ücretsiz teslim etmek, eskilerini teslim etmeden yeni akümülatör alınması halinde depozito
ödemek,
- Tüketici olan sanayi kuruluşlarının üretim süreçleri sırasında kullanılan tezgah, tesis, forklift,
çekici ve diğer taşıt araçları ile güç kaynakları ve trafolarda kullanılan akümülatörlerin, atık haline
geldikten sonra üreticisine teslim edilene kadar fabrika sahası içinde sızdırmaz bir zeminde doksan
günden fazla bekletmemekle yükümlüdürler.
Atık pillerin taşımasını yapan araç ve firmaların lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Poliklorlu Bifenillerin ve Poliklorlu Terfenillerin Yönetimi
Madde 24:
Kullanılmış PCB ve PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, çevre ve insan
sağlığının korunması için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
Kullanılmış PCB, PCB ve PCB içeren ekipman ithalatı yasaktır. İhracat işlemlerinde,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Envantere tabi madde ve ekipmanların en geç 2025 yılı sonuna kadar arındırılması ve/veya
bertaraf edilmesi zorunludur. Envantere tabi olmayan PCB içeren ekipmanlar ya da diğer
ekipmanlardaki PCB’li parçalar lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerinde bertaraf edilir.
PCB’ leri elinde bulunduranlar;
- Bakanlığa bildirimde bulunmakla ve Bakanlıktan envanter kayıt numarası almakla,
- Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri PCB envanter
formu kullanarak Bakanlığa bildirmekle,
- PCB analizlerini yaptırmakla,
- Etiketleme yapmak veya yaptırmakla,
- Geçici depolama alanlarında gerekli hususları uygulamakla
- Kurallara uygun olarak taşıma yapmakla,
- Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre PCB’li ortamlarda gerekli önlemleri almakla,
- Arındırma ve/veya bertaraf işlemlerini yönetmeliğe uygun olarak yapmak veya yaptırmakla
yükümlüdürler.
Envanter Hazırlama
- 5 dm3 (L) ve daha fazla PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, bunları, Bakanlık
PCB envanterine kayıt ettirmekle yükümlüdür.
- Kapasitör setlerinde 5 dm3 eşik değeri hesabı, seti oluşturan her bir kapasitörün PCB’li
kısımlarının hacimleri toplanarak yapılır.
- Envantere tabi olan madde ve ekipman beyanlarında, envanter formunun kullanılması zorunludur.
Etiketleme
PCB analizleri ile 50 ppm ve üzerinde PCB içerdiği belirlenen madde ve ekipmanlar,
Yönetmeliğin hükümlerine göre etiketlenir. Etiketler, en az iki metreden kolaylıkla okunabilecek
şekilde tasarlanır ve silinmeye dayanıklı malzemeden yapılır.
Kullanılmış PCB ve PCB içeren Madde ve Ekipman Etiketi
D İ K K A T!
PCB İÇERMEKTEDİR
PCB Derişimi (ppm): 50‐500 
: >500 Analiz Tarihi : _____ Sorumlu Birim : _____ Envanter Kayıt No: _____
33/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Dış Mekan Etiketi
DİKKAT!
PCB
TEHLİKESİ VAR
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetimi
Madde 25:
Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamış diğer tüm lastiklerin atıklardan ayrı
olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile
transit geçişine ilişkin yasal sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri,
tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları kapsar.
ÖTL’lerin geri kazanımı esastır.
ÖTL üreticisi, aracının lastiklerini değiştirdiğinde eski lastiklerini, lastik dağıtımını ve satışını
yapan işletmelere veya yetkili taşıyıcılara teslim eder.
ÖTL’ler yetkili taşıyıcılara bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma
yapması yasaktır.
ÖTL’lerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, lastik
üreticileri, ÖTL üreticileri, taşıyıcılar, geçici depolama alanı işletmecileri, geri kazanım ve
bertarafçılar kusur şartı aranmaksızın müteselsilen sorumludurlar.
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Tespiti;
- Trafik denetimlerinde diş derinliğinin ölçülmesi ve hasar durumunun belirlenmesi ile yapılır. Buna
ilişkin uygulama ve yaptırımlarda Karayolları Trafik Kanunu ve bağlı düzenlemeleri esas alınır.
- Araç muayene istasyonlarında lastik diş derinliği ve hasar durumunun belirlenmesi ile yapılır.
Tehlikeli ve Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Yönetimi
Madde 26:
Tehlikeli Kimyasal Maddeleri kullanan katılımcılar, tehlikeli kimyasal maddelerin ve ürünlerin
konduğu depoları, depolanan maddelerinin oluşturacağı zararlar göz önüne alınarak gerekli ısı,
izolasyon, yıldırımdan korunma, havalandırma, alarm, yangın söndürme gibi sistemler ile donatılarak
ve amacına uygun malzemeler kullanarak GEPOSB Müdürlüğü ilgili birimlerinin koordinasyonunda
inşa eder.
Katılımcılar Acil durumlara karşı alınacak tedbirleri içeren Acil Durum Planını (Örneği Ek–
15), hazırlayarak ruhsatlandırma aşamasında GEPOSB Çevre Birimi ve İtfaiye Müdürlüğünün onayını
alarak yürürlüğe koyarlar. Katılımcı tarafından hazırlanacak Acil Eylem Planı hazırlanmasında
GEPOSB Yangın ve Doğal Afetlerden Korunma Yönergesine uygunluk aranacaktır.
Katılımcı firmalar, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda bunların etkilerini
çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm önlemleri almakla
yükümlüdür. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında üst ve alt
seviyeli bir kuruluş işletmecisi Çevre ve Orman Bakanlığının internet sayfasındaki özel program
paketini kullanarak istenen tüm bilgileri gönderir.
Alt seviyeli kuruluşların işletmecileri, büyük kazaların önlenmesi ile ilgili politikasını belirten
bir büyük kaza önleme politikası belgesini hazırlamak ve muhafaza etmekle yükümlüdürler. Bu
politika, uygun araçlar, yapılar ve yönetim sistemleri kullanılarak, çevre ve insanlar için yüksek
seviyede bir koruma sağlayacak şekilde belirlenir.
Üst seviyeli bir kuruluş Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hakkında Yönetmelikte
belirtilen asgari standartlara uygun olarak bir güvenlik raporu hazırlaması veya hazırlatması
gerekmektedir. Söz konusu rapor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylandığı takdirde en
az beş yılda bir raporun gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Çevre Yönetim Sisteminin yürürlüğe girmesinden önce üretime geçen veya ruhsat almış
katılımcılara GEPOSB Yönetim Kurulunun alacağı kararla eksiklerini tamamlaması için süre verilir.
Tehlikeli kimyasal maddeleri kullanan katılımcılar, tehlikeli kimyasalları kontrol altına alınarak
olumsuz etkilerinden çevre ve insanların korunmasına yönelik teknik usulleri belirleyen 27 Ağustos
1995 tarih ve 22387 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü
34/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Yönetmeliği esasları, GEPOSB İtfaiye Teşkilatı tarafından hazırlanan yangın savunma sistemine ve
ilgili diğer mer’i mevzuat çerçevesinde mevzuat hükümlerine uymak ve GEPOSB Çevre Birimi,
İtfaiye Birimini ve ilgili idari makamları gerekli önlemleri aldığı konusunda bilgilendirmekle
yükümlüdürler.
Kimyasalların Envanteri Ve Kontrolü Yönetimi
Madde 27:
Kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilere karşı koruma
sağlamak üzere envanter oluşturulması ve kontrolüne ilişkin idari ve teknik usul ve esasları
düzenlenmesi amaçlanmıştır.
Yönetmelik kapsamında kimyasallara ilişkin bilginin toplanması, sunulması, erişebilirliğini
sağlanması, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine olabilecek muhtemel risklerinin kontrolü
ilkelerini kapsamaktadır. Yönetmelik Türkiye’ den transit geçişleri ve askeri amaçlı olarak kullanılan
maddeleri kapsamaz. Ayrıca
- Kimyasal değişikliğe uğramamış, doğada doğal olarak bulunan maddeler (mineraller, cevherler,
cevher özütleri, doğalgaz, LPG, ham petrol, kömür…)
- Tehlikeleri ve riskleri bilinmekte olan temel doğal kimyasal maddeler (N2, H2, He, Ne, Xe…)
- Yönetmelik Ek-1’ de EC ve CAS no verilen ve özellikleri çok iyi bilinen 75 madde,
- Polimerlerin yönetmelik kapsamında muafiyetleri bulunmaktadır.
Bu yönetmelik kapsamına giren ve miktarı 1 tonu geçen kimyasallar için bu sisteme bilgilerin
kaydedilmesi gerekmektedir.
Envantere girilmesi gereken bilgiler;
1- Maddenin adı, EC numarası ve CAS numarası,
2- Üretilen veya ithal edilen maddenin miktarı,
3- Tehlike sembolü, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri de dahil olmak üzere, sınıflandırılması,
4- Öngörülen kullanım alanları,
5- Fiziko-kimyasal özellikleri,
6- Çevresel ortamlar arasındaki hareketi ve davranışı,
7- Ekotoksisitesi,
8- Akut ve kronik toksisitesi hakkında veriler,
9- Kanserojen, mutajenik ve/veya üreme sistemine toksisitesi (CMR)
10- Risk değerlendirmesinde kullanılacak diğer veriler
Envantere girilmesi gereken bilgilerde kullanılan kimyasal miktarlarına göre doldurulması gereken
maddeler;
≥ 1 t < 1000 olan kimyasallarda yönetmelik Ek-3 ve 1-4. Maddeler,
≥ 1000 olan kimyasallarda yönetmelik Ek-2 ve tüm maddeler,
Veri sağlama Usulleri
www.kimyasallar.cevreorman.gov.tr
35/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
-
Sisteme girilen;
İnsan ve çevrenin maddeye maruziyet tipinde, formunda, şiddetinde veya süresinde değişiklik
yapan yeni kullanım alanının ortaya çıkması,
Maddenin risk değerlendirmesiyle ilgili, yeni verilerin elde edilmesi,
Maddenin geçici olarak sınıflandırılmasında değişiklik olması (SEA yönetmeliğine göre)
Maddeyle ilgili, insan ve çevre için ciddi risk oluşturabilecek yeni bilgilerin elde edilmesi
durumlarında 1 (bir) ay içerisinde yapılan değişiklikler Çevre Bakanlığına bildirilir.
Yönetmeliğin Ek-2 veya Ek-3’ te belirtilen miktarlarında değişiklik olması durumunda üretim ve
ithalat miktarlarıyla ilgili bilgiler, her 3 (üç) yılda bir Bakanlığa iletilir.
Çevre bakanlığa bildirilen her türlü bilginin gizliliği esastır. Endüstriyel ve ticari gizlilik
aşağıdaki konular için geçerli değildir;
- Maddenin adı,
- Fiziko-kimyasal özellikler ve çevresel ortamlar arasındaki hareket ve davranış hakkında veriler,
- Toksikolojik ve ekotoksikolojik testlerin özetleri ve özellikle CMR’ lar hakkında veriler,
- Acil müdahale hakkında metotlar ve alınması gerekli önlemler ile ilgili bilgiler,
- Hayvanlar üzerinde yapılmış deneyler veya gereksiz tekrarını önleyecek bilgiler,
36/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
-
Maruziyetin belirlenmesini mümkün kılan analitik yöntemler.
Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi
Yönetimi
Madde 28:
Piyasaya arz edilen madde/müstahzaratların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesiyle
insan sağlığı ve çevrenin korunması hedeflenmektedir.
Sınıflandırma, ambalajlama ve etiketleme yönetmeliği kapsamı dışında kalan ürünler;
- Tıbbi ürünler,
- Kozmetik ürünler,
- Atık niteliğindeki madde karışımları,
- Gıda maddeleri,
- Hayvan yemleri,
- Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar,
- İnvasiv veya insan vücudu ile doğrudan fiziksel temasla kullanılan tıbbi cihazlar,
- Harp levazımatı ve askeri amaçla kullanılan patlayıcılar,
- Patlama ya da piroteknik etki yoluyla fiili etki yaratmak üzere arz edilen sivil amaçlı patlayıcıların
ambalajlanmasını ve etiketlenmesini,
- Demiryolu, karayolu, denizyolu, içsuyolu veya havayolu taşınması,
- Herhangi bir işleme veya sürece girmemesi koşuluyla transit geçişteki gümrük denetimine tabi
maddeler ve müstahzarlardır.
Piyasaya arz edilen madde/müstahzaratların sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesindeki
ilgili kuruluşlar şu şekildedir;
- Sağlık Bakanlığı
: Biyosidal ürünler ve deterjanlar
- Tarım ve Köy işleri Bakanlığı: Bitki koruma ürünleri
- İçişleri Bakanlığı
: Sivil amaçlı patlayıcılar
- Çevre ve Orman bakanlığı : Diğer tehlikeli madde ve müstahzarlar ve koordinasyon
Kimyasal üreticilerinin ve ithalatçılarının yükümlülükleri;
- Maddelerin ve müstahzarların sınıflandırılması için gerekebilecek testleri yapmak veya yaptırmak,
- Tehlikeli maddeler ve müstahzarların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanmasını
sağlamak,
- İlgili kuruluşun talebi halinde istenen bilgileri vermek,
- Geçici etiketleme hükümlerini uygulamak.
Özel yükümlülük kapsamında olan kimyasalları piyasaya sürenlerin mutlaka UZEM (Ulusal
Zehir Merkezi) e bilgi vermeleri gerekmektedir.
37/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Maddelerin Sınıflandırılması ve etiketlenmesi
Ambalajlama
- Ambalaj; içeriği dışarıya çıkmayacak şekilde olmalı,
- Ambalajı ve kapatma aksamını oluşturan malzemeler, ambalajın içeriğinden olumsuz yönde
etkilenecek ya da içeriği ile tehlikeli bileşikler oluşturmaya izin verecek şekilde olamaz,
- Ambalaj ve kapatma aksamı, sağlam ve dayanıklı olmalı,
- Değiştirilebilir kapatma aksamıyla donatılmış konteynerler, ambalaj içeriği dışına çıkmadan
yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanmalı,
- Ambalajın kapatma aksamı önceden açıldığını belli edecek şekilde yapılmalı,
Halka sunulan veya satılan ürünlerde Ambalaj;
- Özellikleri itibariyle çocukların ilgisini çekecek veya tüketiciyi yanıltacak şekilde olmamalı,
- Medikal ürünlerde, kozmetiklerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılmakta olan sunuş veya
tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açabilecek şekilde olmamalı,
- “çok toksik”, “toksik” veya “aşındırıcı” olarak etiketlenmiş maddeleri içeriyorsa, çocukların
açmasına dayanaklı kapatma aksamı ile kapatılmış olmalı ve dokunsal tehlike işareti taşımalı,
- “zararlı”, “çok kolay alevlenir” veya “kolay alevlenir” olarak etiketlenmiş maddeleri içeriyorsa,
uygun dokunsal tehlike işareti taşımalıdır (ek-7),
38/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Etiketleme ( Madde – Müstahzar )
-
Ambalaj normal konumundayken üzerindeki bilgiler okunabilecek şekilde sıkıca yapıştırılır.
Etiketin rengi ve görünümü, tehlike sembolleri ile üzerinde yer aldığı fon, açık olarak fark
edilecek şekilde olmalıdır.
- Etikette bulunması gerekli bilgiler, fondan açıkça göze çarpacak ve kolaylıkla okunabilecek
büyüklükte ve aralıkta olmalıdır.
- Etiket dili Türkçe olmalıdır.
Etiket ve Ambalajda yer almayacak hususlar;
- “Toksik değildir”
- “Zararsızdır”
- “Kirletici değildir”
- “Ekolojiktir”
Etiketleme (Madde)
Etiketleme (Müstahzar)
39/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Kimyasal Adların Gizliliği
40/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM VI
TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelik;
Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ,
Evsel ve KentselArıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik 03.08.2010 tarih ve
27661 sayılı resmi gazete,
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı resmi gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazete,
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı resmi gazete,
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010
tarih ve 27605 sayılı resmi gazete,
Toprak Kirliliği
Madde 29:
Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde katılımcıların sorumluluklarına uymalarını
sağlamaya ve takibine GEPOSB Müdürlüğü yetkilidir.
Toprak kirliliğine neden olan faaliyetler ile tehlikeli maddeler ve atıkların toprağa deşarjına,
atılmasına, sızmasına ve evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma
çamurlarının ve kompostun; toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta
kontrollü kullanımına ilişkin teknik, idari esasları ve cezai yaptırımlar Toprak Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir.
Her türlü atık ve artığın, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinde
belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi,
depolanması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.
Toprak veya yer altısuyu kirliliğine sebep olan faaliyet sahipleri Çevre Kanununun 13 üncü
maddesinin altıncı fıkrası ve 28 inci maddesi kapsamında sorumludur. Toprak kirliliğine sebep olan
sorumlu kişilerin çevresel zararı durdurmak, gidermek ve azaltmak için gerekli önlemleri almaması
veya bu önlemlerin yetkili makamlarca doğrudan alınması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarınca
yapılan veya yapılması gereken harcamalar, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre toprak veya yer altı suyu kirliliğinden sorumlu
olanlardan tahsil edilir.
Kirletilmiş topraklar bu kirliliğe neden olan katılımcılar tarafından temizlenir ve bu durum
toprak kirleticileri sınır değerlerinde verilen parametrelerden Çevre ve Orman Bakanlığınca talep
edilenlerin analizleri yapılarak raporla belgelenir.
Kirlenme riskinin bulunduğu alanlarda kirletenler kirlenmeyi önlemekle, kirlenmiş alanlarda
kirleten kirlenmeyi durdurmak, kirlenme boyutunu tespit etmek, kirlenmenin etkilerini gidermek için
gerekli çalışmayı yapmak ve tedbirleri akmak zorundadır.
Kirli toprak ile temiz toprak karıştırılamaz.
Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği fasaliyetler ya da tesisler ile atıkların
üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde,kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak
kirlenmesine engel olacak tedbirler alınır.
Toprak, Stabilize arıtma çamuru ve komposta ait parametrelerin örneklemesi ve analizleri Çevre
Bakanlığından yeterlilik almış laboratuarlarda yapılması gerekmektedir.
Evsel ve kentsel atıksuların arıtılması sonucu elde edilen stabilize arıtma çamurlarının toprakta
kullanılması izne tabidir. Stabilize arıtma çamuru üreticileri kullanıma sunacakları stabilize arıtma
çamuru için Stabilize Arıtma çamuru kullanım İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Stabilize Arıtma
Çamuru Kullanım izin Belgesi İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından üç yıllığına verilir.
Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanımı 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Çevre Denetimi
Yönetmeliği hükümlerine kapsamında değerlendirilecektir.
Belirtilmeyen hususlarda Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve konu ile ilgili diğer mer’i
mevzuat hükümleri geçerlidir.
41/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM VII
HAVA KALİTESİ YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelikler;
Büyük Yakma Tesisleri yönetmeliği 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı resmi gazete,
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29.04.2009 tarih ve
27214 sayılı resmi gazete,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı
resmi gazete,
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı resmi gazete,
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı
resmi gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik 12.11.2008 tarih ve 27052
sayılı resmi gazete,
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi
gazete,
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği
Madde 30:
İzne Tabi Tesisler
Hava emisyonu olan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken izin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında yer alan işletmelerin kurulması ve işletilmesi için çevre izni alınması
zorunludur.
Hava emisyonu kapsamında değerlendirilen işletmelerin kurulması ve işletilmesinde;
- İşletmenin çevreye zararlı etkilerinin mevcut en üyü üretim ve/veya arıtım teknikleri uygulanarak
azaltılmak suretiyle kirlilik oluşturmaması,
- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği şartlarına uyulması ve emisyon
sınırlarının aşılmaması,
- Tesis etki alanında hava kalitesi sınır değerlerinin aşılmaması,
- İşletmede bulunan mevcut tesislerin baca gazı emisyonlarının bu Yönetmelikte belirtilen usullere
uygun olarak işletmeci tarafından ölçtürülmesi, baca dışından emisyon yayan tesisler için
hesaplama yöntemi kullanılarak saatlik kütlesel debilerin tespit edilmesi, (kg/saat)
- İşletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde
işletmeci tarafından, tesislerin etki alanında, Ek-2’de belirtilen esaslar çerçevesinde hava kirliliği
seviyesinin ölçülmesi ve işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla uluslar arası kabul
görmüş bir dağılım modeli kullanılarak, hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması,
Yeni kurulacak işletmelerde bulunan tesislerin baca gazı emisyonlarının kütlesel debi ve
konsantrasyon olarak ve baca dışından emisyon yayan tesislerin atmosfere verdiği emisyonların
saatlik kütlesel debilerinin tespit edilmesi,
- Yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin
aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki alanında, işletmenin kirleticiliğinin
değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin
hesaplanması, işletmenin kurulacağı alanda hava kirliliğinin önemli boyutlara ulaştığı kuşkusu
varsa, hava kalitesinin bu Yönetmelikte belirtilen usullere uygun olarak ölçülmesi,
- İşletmenin kurulu bulunduğu bölgede hava kirleticilerin Ek-2’de belirlenen hava kalitesi sınır
değerlerini aşması durumunda işletmeci tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına
uyulması gerekmektedir.
Çevre İzni Sürecinde Hava Emisyon Başvurularının Yapılması
İzin başvuruları Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte
belirtilen sürelerde değerlendirilir.
Çevre İzninin alınması hakkında detaylı bilgi GEPOSB Çevre Yönetim II. Bölüm
Ruhsatlandırma başlığı altındaki 9.maddede açıklanmıştır.
42/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Bir işletmeden/tesisten kaynaklanan emisyonların etkilerinin komşu bir taşınmaza zarar
vermesini önlemek amacıyla zararlı etkilerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması
faaliyet sahibinden yetkili merci tarafından istenir. Daha önce verilen ve kesinleşen bir izin Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aykırılığın tespit edilmesi durumunda
kaldırılır.
Çevre izni ve/veya emisyon izni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun
tarihi esas alınarak, Çevre kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında çevre izin ve lisansına tabi işletmeler her üç yılda bir, izin anında öngörülen verilerden
herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. Ölçüm
raporu, standartlara uygun numune alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak, emisyon
ölçümleri yapılarak Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY) Ek-11’ de
verilen formata uygun hazırlanır. Raporun bir nüshası işlemede muhafaza edilir, bir nüshası da
Kocaeli Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne sunulur ve değerlendirilir. SKHKKY Ek-1’ de yer
alan tesisler için emisyon ölçüm raporu, Valilik görüşü ile birlikte Bakanlığa gönderilir.
Teyit amacıyla Valiliğe gönderilen raporların bir nüshası bilgi amaçlı olarak GEPOSB Bölge
Müdürlüğüne gönderilir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmeler için aşağıdaki şartlara uyulur:
a) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından Resmî Gazete’de yayımlanmış standartlar ile ilgili
mevzuatta yer alan hüküm ve teknik özelliklere uyulur. Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde
Valilikçe alınan kararlara uyulur.
b) Yetkili merci tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında gerekli görülmesi durumunda işletmeden kaynaklanan
emisyonların ve hava kalitesinin ölçtürülmesi istenebilir. Bu ölçümler için yapılacak harcamaların
karşılanması 27 nci maddede belirtilen şekilde yapılır.
c) Bu Yönetmelik hüküm esas sınır değerlerine uygun faaliyet göstermeyen bu kapsamdaki işletmeler
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi
kapsamında değerlendirilir.
Çevre İznine tabi olmayan işletmelerin izlenmesi/denetlenmesi SKHKKY 19 uncu maddede
belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterip göstermediği Valilikçe ve GEPOSB Bölge
Müdürlüğünce yönetmelik hükümlerine uygun olarak izlenebilir/denetlenebilir.
Çevre iznine tabi olmayan işletmeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar
Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesi kapsamında değerlendirilir.
Organik, inorganik ve diğer özel toz emisyonları, organik, inorganik gaz ve buhar emisyonları ve
kanserojen maddeler için 01.01.2012 tarihinden itibaren SKHKKY Ek-7 deki tablolar ve sınır değerler
uygulanacaktır.
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği
Madde 31:
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde katılımcıların
sorumluluklarına uymalarını sağlamaya ve takibine GEPOSB Müdürlüğü yetkilidir.
Doğalgazın ulaştığı ve hattının geçtiği yerlerdeki işyerleri, konutlar ve sanayide doğalgazın
ısınma amaçlı kullanımı zorunludur.
Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesisleri aşağıda belirtilen genel kurallara uyar.
a) 1/1/2006 tarihinden sonra kurulacak veya eskisiyle değiştirilecek olan, sıvı ve gaz yakıtlı
yakma tesisleri, mevcut teknik gelişmeler ışığında yakma tekniği konusunda alınacak önlemler ile
azotoksit (NOx) konsantrasyonunu azaltıcı özellikler taşır.
b) 1/1/2006 tarihinden önce kurulan, binaların veya odaların ısıtılmasında kullanılan, ısıl gücü
(IG)<120 kW ve ısı taşıyıcısı sıvı olan, sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesislerinde yalnızca kullanılan
kazan-brülör birimi, kazan ve brülör için üreticinin verdiği bir belge ve yönetmelik Ek-3.B.2’deki
yöntem uyarınca yapılan test koşullarında elde edilen atık gaz miktarı içindeki azotoksit (NOx) Tablo6’da verilen sınır değerlerini sağlayacak şekilde kurulup çalıştırılır.
43/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Tablo- 6 Azotoksit (NOx) İçin Sınır Değerleri
İlgili
Kullanılan Yakma Tesisinin
Test
Azotoksit (NOx)
Standart
Yakıt
Isıl Gücü
Esasları
(NO2 olarak)
(mg/kWh)
(kW)
TS*
Fuel-oil
-----250
veya
Ek-3.B.2
Motorin
IG<120
120
EN*
Doğalgaz
IG<120
80
(TS )*Türk Standartları Enstitüsü ve (EN)*Avrupa Birliğinin ilgili standartları
c) 1/1/2006 tarihinden sonra kurulan veya eskisinin yerine yeni bir yakma tesisi konularak
değiştirilen, binaların, odaların ısıtılmasında kullanılan, ısı taşıyıcısı sıvı olan ve ısıl gücü (IG)>400
kW olan sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesisleri, yalnızca üreticinin vereceği bir belge ile, yönetmelik Ek3.B.2’de tanımlanan yöntem uyarınca yapılan test sonucunda elde edilen verimlilik değeri % 91’i
aşmadığı teyit edildiğinde kullanılır.
d) Sıvı ve gaz yakıtlı yakma tesis üreticileri; tesisin kurulması aşamasında belirtilen sınır
değerlerini sağlayacağını garanti eder, işletme esnasında bakım ve onarımını üstlenir, bakım onarımını
üstlendiği süre içinde Tablo-6, Tablo-7, Tablo-8 ve Tablo-9’de belirtilen emisyon sınır değerlerini
sağladığını garanti eder ve yetkili merciye bildirir.
e) Avrupa Birliğine üye olan bir ülkede veya Avrupa Ekonomik Bölgesi Anlaşmasına taraf
ülkelerden birinde üretilmiş bulunan kazan-brülör birimi, kazan ve brülörler için yukarıdaki (b)
bendinden farklı olarak atık gazdaki azotoksit (NOx) konsantrasyonu Ek-3.B.2’deki yönteme
eşdeğer bir başka yöntemle de ölçülebilir.
Yeni Kurulmuş veya Değişiklik Görmüş Mevcut Tesislerde Ölçüm, Kontrol ve Tip Emisyon
Belgesi
Madde 32:
Yeni kurulmuş veya değişiklik görmüş mevcut tesislerde ölçüm ve kontrole ilişkin koşullar
aşağıda tanımlanmıştır:
a) 1/1/2006 tarihinden sonra kurulmuş bulunan veya önemli bir değişiklik görmüş bulunan ve
ısıl gücü (IG)>15 kW olan, kurallar ve koşulları 8 inci maddenin (a) bendi veya 10, 11, 12 ve 13 üncü
maddelere göre düzenlenmiş olan bir yakma tesisinin sahibi veya işletmeni, ilgili kural ve koşullara
uygunluğunu ilk çalıştırma sonrasındaki dört hafta içinde ölçüm yetkilisine ölçümleri yaptırır.
b) (a) bendinde belirtilen hususlar;
1) Isıl gücü ≤15 kW olan ve tek bir mekanın ısıtılmasında veya kullanım suyu ısıtılmasında
kullanılan yakma tesisleri,
2) Metanol, etanol, hidrojen, kereson, gazyağı, biyogaz, arıtma gazı, grizu, kok çelik gazı,
yüksek fırın gazı veya rafineri gazı kullanılan yakma tesisleri ile doğal halde bırakılmış doğalgaz veya
petrol gazı ısısının elde edildiği yerde kullanılan yakma tesisleri,
3) 13 üncü madde uyarınca atık gaz ile ısı kaybı sınırlamaları ile ilgili kural ve koşullara
uyulduğunun tespit edilmesi halinde yoğuşmalı yakma tesisi olarak kurulmuş bulunan yakma tesisleri,
için geçerli değildir.
c) Ölçümler, Ek-3 uyarınca yakma tesisinin normal çalışma koşullarında yapılır. Emisyon
ölçüm yetkilisi ölçümlerin sonuçlarını, Ek-4 veya Ek-5’te belirtilen örneklere uygun bir belge tanzim
ederek yakma tesisinin sahibine veya işletmenine verir. Ölçüm sonuçları bu Yönetmelikte belirtilen
sınır değerlerini aşamaz.
d) Yukarıda (a) bendi uyarınca gereken kural ve koşullara uyulmadığının ortaya çıkması halinde
yakma tesisinin sahibi veya işletmen, emisyon ölçüm yetkilisine, ilk ölçümlerden sonraki altı hafta
içinde ikinci bir ölçüm yaptırır. Bu ölçümde de gerekli kural ve koşullara uyulmadığı sonucu çıkarsa
emisyon ölçüm yetkilisi iki hafta içinde ilk ölçüm ile ikinci ölçüm sonuçları hakkındaki belgenin bir
örneğini yetkili merciye verir.
e) Emisyon ölçüm yetkilisi, yukarıdaki (a) bendi uyarınca yaptığı ölçümlerin kaydını tutar.
Yerine getirdiği kontrol ve muayene ile ilgili belgeleri minimum beş yıl süreyle muhafaza eder ve
gerektiğinde yetkili merciye ibraz eder.
44/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
f) Tip emisyon belgesi almak için 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerine göre düzenlenmiş
olan bir yakma tesisinin üreticisi, Ek-3 uyarınca, akredite olmuş veya Bakanlığın izin verdiği
laboratuvarlarda gerekli test ve deneyleri yaptırır. İlgili kural ve koşullara uygunluğu halinde
laboratuvar yetkilisi Ek-4 veya Ek-5’te belirtilen belgeyi tanzim ederek yakma tesisi üreticisine verir.
Periyodik Ölçümler ve Kontroller
Madde 33:
Isıl gücü (IG)>15 kW olan katı ve sıvı ile ısıl gücü (IG)>30 kW olan gaz yakıtlı yakma
tesislerinin sahibi veya işletmeni, bu Yönetmelikteki koşullar ve kurallar uyarınca yakma tesisinin
bakımını, onarımını, bacanın temizlenmesini ve baca gazı ölçümlerini yetkili servise veya bakım,
onarım, baca temizleme ve emisyon ölçüm yetkisine sahip gerçek ve tüzel kişilere yaptırır.
a) Yıllık bakım, onarım, baca temizleme ve baca gazı ölçümüne tabi katı, sıvı ve gaz yakıtlı
yakma tesisleri;
1) Isıl gücü (IG)>15 kW olan, 5 inci maddenin (a) bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı alt
bentlerinde ve (b) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen veya 5 inci maddenin
(b) bendinin (7) numaralı alt bendinde belirtilen katı yakıtları mekanik yolla veya elle besleyen yakma
tesislerinin,
2) Isıl gücü (IG)>50 kW olan, 5 inci maddenin (b) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde
belirtilen katı yakıtları mekanik yolla veya elle besleyen yakma tesislerinin,
3) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen; ısıl gücü (IG)>15 kW
olan sıvı yakıtlı yakma tesisleri ile ısıl gücü (IG)>30 kW olan gaz yakıtlı yakma tesislerinin, sahibi
veya işletmeni, yakma tesisi ile ilgili bu Yönetmelikte belirtilen koşullara ve kurallara uyduğunu yılda
bir defa yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilere yaptırır.
b) Bakım, onarım, baca temizleme ve baca gazı ölçümleri düzenli aralıklarla yapılır. (a)
bendinden farklı olarak, yılda maksimum üçyüz saat ve tarımsal işletmelerde elde edilen ürünlerin
kurutulmasında kullanılan ve kurutmanın ısı değiştirici üzerinden gerçekleştirilen yakma tesislerinin
sahibi veya işletmeni, yakma tesisleri ile ilgili bu Yönetmelikte belirtilen kurallara ve koşullara
uyduğunu üç yılda bir defa yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilere yaptırır.
c) Yetki belgesine sahip gerçek ve tüzel kişiler, yukarıdaki (a) bendi uyarınca yapılacak
periyodik ölçüm ve kontrol tarihini sekiz hafta önceden yakma tesisi sahibine veya işletmenine yazılı
olarak bildirir.
d) 16 ncı maddenin ( c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen hususlar bu madde için de geçerlidir.
45/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM VIII
GÜRÜLTÜ YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelik;
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29.04.2009 tarih ve
27214 sayılı resmi gazete,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı
resmi gazete,
Gürültü Yönetmeliği 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazete,
Makine Emniyeti Yönetmeliği 03.03.2009 tarih ve 27158 sayılı resmi gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Titreşim Yönetmeliği 23.12.2003 tarih ve 25325 sayılı resmi gazete,
Çevresel Gürültü Kontrolü
Madde 34:
Katılımcı firmalar;
- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin (ÇKAGİLHY) Ek1 ve Ek-2’ sinde yer alan işletme ve tesisler için çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesine esas
olacak akustik raporu hazırlatmak ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği (ÇGDYY) ile belirlenen sınır değerlerin sağlanmadığı durumlarda gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlamakla,
- ÇKAGİLHY Ek-1 ve Ek-2 sinde yer almayan işletmelerde işyeri açma ve çalışma ruhsatı
safhasında veya programlı, programsız veya şikâyete istinaden yapılacak denetimlerde yetkili
idarenin talebine istinaden çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu hazırlatmakla
yükümlüdürler.
Katılımcı firmalarımız işletmelerinde kullanılan alet, ekipman ve makinelerde 03.03.2009
tarihli ve 27158 sayılı resmi gazetede yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliğinde (2006/42/AT)
belirtilen esaslar sağlanır. Tesislerde kullanılan alet, ekipman ve makinelerin ses gücü seviyeleri ile
ilgili düzenlemeleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümleri
uyarınca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yapar. Sanayi tesislerinde çalışanların kulak sağlık ve konforu
açısından maruz kaldıkları gürültü ve titreşim seviyeleri için; Gürültü Yönetmeliği ile Titreşim
Yönetmeliğinde belirtilen esaslar sağlanır.
Katılımcı firmalardan çevreye yayılan gürültü seviyesine ilişkin kriterler şu şekildedir;
- Her bir işletme ve tesisten çevreye yayılan gürültü seviyesi ÇGDYY Ek-7’ de yer alan Tablo-4’ te
verilen sınır değerleri aşamaz.
- İşletmelerin faaliyetleri sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü LCmax gürültü göstergesi cinsinden
100 dBC’ yi aşamaz.
- İşletmelerden hava yoluyla çevreye yayılan veya ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan
veya bitişik duvarlar aracılığıyla hassas kullanımlara iletilen çevresel gürültü seviyesi Leq gürültü
seviyesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’ dan fazla aşamaz.
İnşaat çalışmaları devam eden katılımcılarımızdan çevreye yayılacak olan gürültü kriterleri şu
şekildedir;
- Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi ÇGDYY Ek-7’ de yer alan
Tablo-5’ te verilen sınır değerleri aşamaz.
- Haftasonu ve resmi tatil günlerinde gerçekleştirilecek şantiye faaliyetlerine, yakın çevresinden
gelen şikayetlerin yoğunluğu dikkate alınarak, İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yasaklama
getirilebilir.
- Şantiye faaliyetleri sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü göstergesi cinsinden 100
dBC’ yi aşamaz.
- Faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaata başlama, bitiş tarihleri ve çalışma periyotları ile
OSB’ den alınan izinlere ilişkin bilgiler inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada
gösterilir.
46/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Yapılarda çevresel titreşim kriterleri
Çeşitli titreşim kaynaklarının neden olacağı çevresel titreşimin kontrol altına alınmasına ilişkin esaslar
aşağıda belirtilmiştir:
- İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin neden
olacağı titreşimlerin çevrelerindeki çok hassas kullanımlarda oluşturacağı titreşim seviyesi
ÇGDYY Ek-7’de yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerleri aşamaz.
- Ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep
olacağı titreşimler ÇGDYY Ek-7’de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerlerini aşamaz. Bu
değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere
gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir.
Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi işletme ve tesislerde çevresel gürültüye yönelik
değerlendirme
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek2’sinde belirtilen işletme ve tesisler için çevre izni ve çevre izin ve lisans belgesine esas olacak
kriterler aşağıda belirtilmiştir.
- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde
belirtilen işletme ve tesislerin çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi işlemleri Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
yürütülür.
- Çevresel gürültü, 36 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrası
çerçevesinde uzmanlık deneyimine sahip ve Bakanlıktan ön yeterlik/yeterlik belgesi almış kurum
veya kuruluşlarca hazırlanacak akustik rapora istinaden değerlendirilir.
- Çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine tabi tesisler için hazırlanacak akustik rapor formatı
ile açıklayıcı dokümanlar Bakanlıkça belirlenerek yayımlanır.
- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek2’sinde “ * ” işareti ile muafiyet getirilmiş işletme ve tesisler ile çevre izni veya çevre izin ve
lisans belgesi alması gereken işletme ve tesislerden; 07.03.2008 tarihinden önce kurulmuş ve
açılma ve çalışma ruhsatı almış olanlar ile kurulduğu tarih ve ruhsatı olup olmadığına
bakılmaksızın çok hassas kullanımlardan itibaren en az 500 metre mesafede olan veya bu
Yönetmelik çerçevesinde gürültü haritaları hazırlanması gereken yerleşim yerleri dışında bulunan
işletme ve tesisler için çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesine esas değerlendirme yapılmaz.
Ancak, yetkili idarenin talep etmesi halinde işletme ve tesisler için akustik rapor hazırlanması
zorunludur.
Çevre izin ve lisans belgesinden muaf olacak işletme ve tesisler için il çevre ve orman müdürlüğünün
görüşü alınır.
Açma ve çalışma ruhsatı
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek2’sinde yer alan işletme ve tesisler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi aşamasındaki iş ve
işlemler; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.
Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında, üstünde
bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve
Ek-2’sinde yer almayan işletmeler için, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
kapsamında verilecek açma ve çalışma ruhsatlarında yetkili idare tarafından çevresel gürültü
yönünden değerlendirme yapılır, gerektiğinde çevresel gürültü seviyesi değerlendirme raporu talep
edilir ve bu rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır.
Planlanan işletmelerde çevresel gürültü seviyesi değerlendirme prosedürü
Planlanan işletmelerde çevresel gürültü seviyesi değerlendirilirken; Çevresel Etki
Değerlendirme Yönetmeliğinin Ek-I listesinde bulunan ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan “ * ” işareti bulunmayan tesis ve
faaliyetler ile ulaşım kaynakları için hazırlanacak çevresel etki değerlendirme raporunun gürültü ile
ilgili bölümünün, kapasite artırımı hariç, Bakanlıkça belirlenecek format içeriğinde hazırlanması
gerekmektedir.
47/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine tabi faaliyetler için hazırlanacak, Çevresel Etki
Değerlendirme Raporunun gürültü ile ilgili bölümünün Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliğinde yer alan esaslar çerçevesinde hazırlanmasını sağlamakla,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Ek-VII Liste A ve B sinde
verilen işletmeler için getirilen çevresel gürültü kriterlerini sağlamakla,
Tesisi işleten tarafından Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde
belirtilen esas ve usullere uygun olarak çevre gürültüsünün ölçüm ve/veya hesaplama yoluyla
değerlendirmek ve raporlamakla,
Bakanlıkça Yeterlik Belgesi verilen kurum veya kuruluşlarca hazırlanan Akustik Raporun
sunularak Gürültü Kontrol İzin Belgesini almakla,
Çevresel Gürültünün değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında getirilen izne
tabi olmayan diğer gürültü kaynakları için; sınır değerleri sağlayacak şekilde gerekli önlemleri almak
ve kontrolünü sağlamakla yükümlüdürler.
Tablo-4 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri
Alanlar
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim,
kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp
yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu
alanlardan konutların yoğun olarak
bulunduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu
alanlardan işyerlerinin yoğun olarak
bulunduğu alanlar
Endüstriyel alanlar
Lgündüz
(dBA)
Lakşam
(dBA)
Lgece
(dBA)
60
55
50
65
60
55
68
63
58
70
65
60
Tablo–5: Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)
Lgündüz (dBA)
Bina
70
Yol
75
Diğer kaynaklar
70
Gürültü Kontrol Talimatı
OSB bölgelerinde toplam alanından çıkan gürültü tek bir tesisten kaynaklanmayıp, tesislerin
tamamından kaynaklanan ve sürekli uğultu şeklinde bir ses kirliliğidir. Bu nedenle GEPOSB’ nde
gürültü kontrolüne öncelikli olarak, bölgenin etrafı yüksek ağaçlarla çevreleyerek başlanacaktır.
Katılımcı firmalarda oluşabilecek gürültünün mevzuat çerçevesinde kabul edilebilir değerler
içerisinde kalmasını sağlayacak ve oluşabilecek gürültünün komşu firmaları rahatsız etmemesini
sağlamaya yönelik olarak çekme mesafesi içerisinde parsel sınırı boyunca bir yeşil bant oluşturacaktır.
Katılımcı firmalardan kaynaklanan gürültüye kısa vadede kendisi çözüm yolu arayacak fakat
katılımcılar arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda GEPOSB Müdürlüğü devreye girecektir. Bu
aşamada hangi tedbirlerin, hangi tesis tarafından alınacağına GEPOSB Müdürlüğü Çevre Birimi karar
verecektir.
48/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM IX
SU TEMİNİ KALİTESİ YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelik;
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete,
Madde 35:
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 114’ de “OSB’ lerin ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla içme ve kullanma suyu şebekesi, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi kurma ve
işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, bu çerçevede üretim
tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB’ nin yetki ve sorumluluğundadır. Bu sebeple GEPOSB
Bölge Müdürlüğü bölgenin ihtiyacı olan tüm suyun temini, dağıtım ve kontrolünden sorumludur.
GEPOSB katılımcıların su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan anlaşmalar çerçevesinde
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İSU’dan temin etmektedir. Bu amaçla yapılan yatırımlar
sonucunda İSU Yuvacık Barajı ve İSU Denizli Göletinden kesintisiz su sağlanmaktadır.
GEPOSB içerisinde yer alan katılımcı firmaların alt yapı ihtiyacı olan suyu GEPOSB’ dan
karşılama zorunluluğu bulunmaktadır. GEPOSB’ un izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka yerden
karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Katılımcı firmalar kendilerine tahsis edilen
altyapı kullanma hakkını başka kuruluşlara devir ve temlik ve tahsis edemezler.
GEPOSB Müdürlüğü tarafından temin edilen su, tek bir hat üzerinden (kullanma suyu ve
yangın suyu aynı şebeke üzerinde) katılımcı firmalara verilmektedir. Bu amaçla şebekeye suyun
verilmesi amacıyla yapılmış olan su deposundan şebeke kotu uygun olan yerlerde şebekenin kendi
basıncıyla, kotun uygun olmadığı yerlerde ise hidrafor sistemiyle şebekeye suyun beslemesi
yapılmaktadır.
GEPOSB içerisinde faaliyette olan katılımcıların sondaj ile su temini ve bölge dışından su
teminleri Yönetim Kurulundan alınacak izinlere bağlıdır. Yönetim Kurulunun izni olmadan bu konuda
çalışma yapmak yasaktır.
GEPOSB su şebekesinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı şebekenin belirli
noktalarından alınan su örnekleri periyodik olarak tahlil edilmektedir.
49/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM X
ALT YAPI TESİSLERİ İŞLETİLMESİ YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelikler;
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı resmi gazete,
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazete,
GEPOSB Atıksu Altyapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planı
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.01.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete,
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazete,
Madde 36:
GEPOSB Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü ve/veya İSU’ nun bilgi,
denetim ve gözetimi altında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği koşullarına uyulması kaydı ile atık su
altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur.
GEPOSB’ da yatırım yapan katılımcıların atık su altyapı tesislerine deşarj limitleri ve deşarj
koşulları, Kanalizasyon sistemine yapılacak bağlantı ile ilgili teknik şartlar GEPOSB Atıksu Altyapı
Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planında belirtilmiştir.
GEPOSB Müdürlüğü katılımcıların tüm alt yapı hizmetlerinin karşılanması amacıyla yapılan
elektrik, içme ve kullanma suyu temini ve dağıtım şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi,
atık su arıtma tesisi, içme ve kullanma suyu arıtma tesisi, OSB içi yollar ve benzer tesislerden
gerekenleri kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, bu
çerçevede üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB’ nin yetki ve sorumluluğundadır.
GEPOSB’ da yer alan katılımcı firmaların, alt yapı ihtiyaçlarını GEPOSB’ un tesislerinden
karşılanması zorunludur. GEPOSB’ un izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka bir yerden
karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. Bu kuruluşlar kendilerine tahsis edilen altyapı
kullanma hakkını başka kuruluşlara devir, temlik ve tahsis edemez.
Bölge içerisindeki katılımcı firmalar tarafından yapılmak istenen her türlü tadilat ve tamirat
işlemleri mutlaka GEPOSB Müdürlüğünün onayı ile yapılmaktadır. Katılımcı firma onay almadan
yapacağı her türlü işlemden ve bunun neden olacağı sonuçlardan sorumludurlar ve yönetim Kurulunun
bu konuda alacağı her türlü karara uymak zorundadırlar.
GEPOSB içerisindeki hizmetlerin karşılanması, bunların bakım ve onarımlarının yapılması
amacıyla GEPOSB’ un bünyesinde bulunan kendi teknik ekibi ve protokol veya sözleşme yapılan
firmalar ile tüm alt yapı tesisi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
50/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM XI
ÇEVRE DÜZENLEMESİ YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili yönetmelik;
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Madde 37:
OSB Uygulama Yönetmeliği Madde 71’e göre “Yapı ve yapı ile ilgili esaslar, b) Çevre yeşili;
İmar planı lejantında gösterilen çevre yeşilleri üzerinde, yeşili dik kesen parsel giriş yolları hariç hiçbir
şey inşa edilemez. Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri olarak kullanılamaz.
Çevre yeşillerinde peyzaj düzenlemesi yapılması zorunludur. Bu alanlar üzerinde saçak yüksekliği
3.00 m’ yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası, bu alanların zemin seviyesinin altında ve
üstü yeşillendirilmek koşuluyla ile arıtma tesisi ve su deposu inşa edilebilir.
Bu nedenle GEPOSB’ da faaliyet gösteren tüm firmaların bu hususa uygun olarak gerekli peyzaj
çalışmalarını yapmaları gerekmektedir.
GEPOSB’ da bulunan ortak yeşil alan ve diğer dış alanların bakım ve düzenlenmesi GEPOSB
Çevre Biriminin gözetiminde GEPOSB personelleri tarafından veya protokol yapılmış firmalar
tarafından yapılır.
51/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM XII
YANGIN SAVUNMA YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelikler;
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu,
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı resmi
gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Madde 38:
GEPOSB’ da yapılacak olan her türlü yeni yapı inşasında veya binaların proje değişikliği
gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın kullanım sınıfına ve özelliklerine göre bu
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önünde
bulundurulur. Projeler, diğer kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen şartlara uygun değilse, yapı
ruhsatı verilmez. Yeni yapılan veya proje tadilatı ile kullanım amacı değiştirilen yapılarda Binaların
Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen esaslara göre imalat yapılmadığının tespiti
halinde, bu eksiklikler giderilinceye kadar binaya yapı kullanma izin belgesi veya çalışma ruhsatı
verilmez.
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında Yapı
ruhsatı vermeye yetkili kurum olan GEPOSB Müdürlüğü birimi olan ve 7126 sayılı Sivil Savunma
Kanunun Ek-9 uncu maddesi ve diğer mevzuata uygun olarak kurulmuş olan GEPOSB İtfaiye
Müdürlüğü yetkilidir.
GEPOSB’ da faaliyette olan katılımcı firmalar, itfaiye müdürlüğü tarafından istenen yangın ve
patlamalara karşı alınacak tedbirleri uygulamak ve Binaların yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik ile ilgili hükümleri yerine getirmek zorundadır.
GEPOSB İtfaiye Müdürlüğü tarafından uygulanmakta olan “GEPOSB Yangın ve Doğal
Afetlerden Korunma Yönergesi” ne esas olarak katılımcı tarafından kurulacak Yangın Tesis Projeleri,
GEPOSB İmar, İnşaat, Elektrik, Makine Kontrol Mühendislerinin yanı sıra İtfaiye Müdürlüğü
tarafından onaylanır. İnşaat aşamasında denetlenir. Makine yerleşim aşamasında risk analizi yapılarak
projedeki sabit sistemler, seyyar cihaz ve lokal uygulamalarla takviye edilir. Tespit edilen eksiklikler
rapor olarak katılımcı firmaya verilir. Eksiklikler tamamlanırken, tüm çalışanlar için Yangın Güvenlik
Konferansı verilir. Katılımcının bu süreçte acil eylem planını hazırlaması gerekmektedir. Katılımcıya
verilen eksiklikleri belirten rapor doğrultusunda eksikliklerin giderilmesi ile Yangın ve Patlamalara
karşı alınan önlemlerin yeterliliği belgelendirilerek ruhsatlandırma yapılır(Yangın ve Patlamalara karşı
yeterlilik belgesi).
OSB Uygulama Yönetmeliği madde 128’ e göre “Her işletme, kendi bünyesinde her türlü ilk
müdahaleyi yapabilecek şekilde önlemlerini alarak OSB’ den Yangın ve Patlamalara karşı Yeterlilik
Belgesi almak zorundadır.”
Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik
sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun
olmaması hâlinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun
olmaması hâlinde ise müteahhit veya yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması
işletmeden kaynaklanıyor ise, işletmeci kuruluş doğrudan sorumlu olur. Yangın güvenlik sistemlerinin
yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği hâlde, yapı sahibi tarafından
yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise, yapı sahibi sorumlu olur.
Binaların ruhsatlandırılması aşamasında yangın algılama ve söndürme projeleri tesisat
projelerinden ayrı olarak hazırlanır. GEPOSB Bölge Müdürlüğü; yangın söndürme, algılama ve
tahliye projelerinin ve uygulamalarının Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine uygun olup olmadığını denetler.
GEPOSB Katılımcı Firmalarının Genel Sorumlulukları ve Yasaklar
Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi hâlinde,
itfaiye müdürlüğüne haber verilir. (GEPOSB İtfaiye Acil Numarası – 751 10 10)
Katılımcı firmalar firmalarında olabilecek yangın durumunda Ek-16/B Yangın İhbar
Talimatına göre uygulama yapar.
52/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Firmaların uygun yerlerine, binaların güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere,
kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte “YANGIN 751 10 10” yazılması mecburidir.
Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından, itfaiye araçlarının yapıya kolayca
yanaşmasını sağlamak üzere, yapıların ana girişine ve civarına park yasağı konulması ve bu hususun
trafik levha ve işaretleri ile gösterilmesi şarttır.
İşletmelere ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla
ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa
itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri
işaretlenir.
Katılımcı firmaların çalışanlarına yangına ilk müdahale edebilmesi amacıyla yangın eğitimi ve
tatbikatı GEPOSB İtfaiye Müdürlüğünde yaptırılır ve sertifikalandırılır. Ayrıca katılımcı firmalar;
patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve kimyasalların bulunduğu depolarını gösterir planı ve işletme bünyesinde
oluşturulan “acil eylem planı” nın bir nüshasını OSB’ ye teslim eder.
İşletmede yangın çıkması hâlinde olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli itfaiye
teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardım
etmek mecburiyetindedirler.
Her türlü binada, açık arazide, tesiste, sokakta, caddede, meydan ve alanda bulunan sabit ve
seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak sökmek, içine kâğıt ve
paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hâle getirmek veyahut bozuk bir
hâlde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, bina önüne ip
çekmek, tente asmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme,
amacı dışında kullanılamaz.
Binaların Yangından korunması hakkında yönetmelik Madde 124 (1) yangın güvenliği
sorumluluğu: Yapı bina tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden: kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludurlar.
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik “Madde 168: Bu yönetmelik
hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya kabahat teşkil etmesine göre
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu Hükümleri uyarınca işlem yapılır”
denilmektedir.
Ayrıca; Yine bu yönetmeliğin 6. maddesinin 6 fıkrasında sigorta şirketleri yangına karşı
sigorta talebi aldık bina, tesis ve işletmelerde, bu yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını
kontrol etmek zorundadır hükmü vardır.
Kaçış Güvenliği Esasları
GEPOSB’ da faaliyette olan işletmelere ait binaların içinde, yapının kullanıma girmesiyle her
kesimden serbest ve engelsiz erişilebilen şekilde kaçış yollarının düzenlenmesi ve bakım altında
tutulması gerekir. Herhangi bir yapının içinden serbest kaçışları engelleyecek şekilde çıkışlara veya
kapılara kilit, sürgü ve benzeri bileşenler takılamaz.
Her çıkışın açıkça görünecek şekilde yapılması, ayrıca, çıkışa götüren yolun, sağlıklı her
kullanıcının herhangi bir noktadan kaçacağı doğrultuyu kolayca anlayabileceği biçimde görünür
olması gerekir. Çıkış niteliği taşımayan herhangi bir kapı veya bir çıkışa götüren yol gerçek çıkışla
karıştırılmayacak şekilde düzenlenir veya işaretlenir. Bir yangın hâlinde veya herhangi bir acil
durumda, kullanıcıların yanlışlıkla çıkmaz alanlara girmemeleri ve kullanılan odalardan ve
mekânlardan geçmek zorunda kalmaksızın bir çıkışa veya çıkışlara doğrudan erişmeleri için gerekli
tedbirler alınır.
GEPOSB’ da faaliyette olan tüm firmalar Acil Eylem Planı (Örneği Ek-15) hazırlamakla
yükümlüdürler.
Yangın ve Patlamalara Karşı Yeterlilik Belgesinin (Örneği Ek–16), alınmasında katılımcı
aşağıda belirtilen evrakları ve eksiklikleri tamamlanması gerekmektedir.
1- Katılımcı tarafından GEPOSB İtfaiye Müdürlüğüne yazılan yeterlilik talep yazısı,
2- Yapı Ruhsatı (Bina parsel alanı, bina kapalı alanı, bina kat adedi),
3- Yangın Tesisat Projesi (GEPOSB Onaylı)
4- Yangın pompası hakkında detaylı bilgi;
a. Yangın pompası yeterli mi?
b. Elektrikli, dizel, jokey pompa hakkında bilgi
53/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
c. Pompa basıncı 6 atü üzerine çıkabiliyor mu?
5- Fabrika yangın su rezervi hakkında bilgi;
a. Depo hacmi
b. Depo hacmi proses ve tehlike sınıfına göre uygun belirlenip belirlenmediğine dair
değerlendirme yazısı,
6- Portatif yangın söndürücü miktarı ve cinsi
a. Kuru kimyevi toz (KKT), Karbondioksit (CO2), halokarbon, portatif köpüklü
söndürücü adet ve hacim bilgileri,
b. Portatif yangın söndürücülerin yerlerini gösteren vaziyet planı,
c. Portatif yangın söndürücülerin bakım şekli ve kontrol belgeleri,
7- İşletmenin üretimine göre seçilen köpük cinsi ve miktarı
8- Yangın Algılama sistemi ve 6 ayda bir kontrollerinin yapıldığına dair rapor.
9- Acil çıkış merdiveni, acil aydınlatma sistemi ve panik bar kapıları hakkında bilgi,
10- Tesis güvenliği için yıldırıma karşı yapılmış olan paratoner tesisatı bilgileri,
a. Paratoner şekli (iç-dış)
b. Paratoner topraklama ölçüm raporu,
11- Yangın sırasında elektriğin kesilmesi durumunda yangın pompasının çalıştırılmasında
kullanılacak olan enerji kaynağı hakkında bilgi (Jeneratör vb.)
12- Güç kaynağına bağlı olarak devreye giren ışıklı Acil Yöne ve aydınlatma Sistemi hakkında
bilgi,
13- Yangın risk ve acil eylem planı örneği,
14- İşletmede yapılan tahliye tatbikatı hakkında bilgi,
15- İşletmede toplam çalışan personel sayısı (müteahhit firma personeli dahil), çalışılan vardiya
sayısı, çalışma saatleri ve yangın eğitimi gören kişi sayısı hakkında bilgi,
16- LPG tankı kontrol sözleşmesi ve Doğalgaz sözleşmesi ve işletmedeki tüm ekipmanların
topraklama ölçümlerinin yapıldığını gösterir rapor,
17- Yılda en az bir sefer yetkili elektrik mühendisi tarafından fabrikanın tüm elektrik sisteminin
kontrol edildiğine dair rapor,
18- İşletmedeki yangın dolabı sayısı ve yangın dolaplarının yerini gösteren vaziyet planı,
19- İşletmede eğer varsa yangın istasyonu hakkında bilgi,
20- İşletmenin türüne göre varsa otomatik sprink sistemi hakkında bilgi,
21- İşletmedeki yangın sistemlerinde Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine göre yapılan çalışmaların kısa özeti,
22- İşletmede depolanan hammadde hakkında bilgi,
a. Hammadde cinsi ve MSDS raporları,
b. Depolaması yapılan hammadde miktarı,
c. Depolanan hammaddelerin depolama koşulları hakkında detaylı bilgi.
23- İşletmede GEPOSB Yangın ve Doğal Afetlerden Korunması Yönergesine göre uygun
işaretleme yapılıp yapılmadığına dair bilgi,
24- İşletmenin tamamını kapsayacak şekilde acil eylem planı, hazırlanacak acil eylem planı
“GEPOSB Yangın ve Doğal Afetlerden Korunma Yönergesine” uygun olacak ayrıca Çevre
Kirlenmesi yönünden gerekli önlemleri içerecektir.
54/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM XIII
DENETİM YÖNETİM SİSTEMİ
İlgili Yönetmelikler;
Çevre Denetimi Yönetmeliği 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı resmi gazete,
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29.04.2009 tarih ve
27214 sayılı resmi gazete,
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı
resmi gazete,
Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı
resmi gazete,
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi
gazete,
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı resmi gazete,
Madde 39:
Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine
kadar olan süreçte çevre denetiminin yapılabilmesi için 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre
Kanunun 12 ve 15 inci maddeleri ile ek madde 2 ve ek madde 3 ile 01.05.2003 tarihli ve 4856 sayılı
Çevre ve Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddelerine
dayanılarak hazırlanan Çevre Denetim Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis veya
faaliyetler çevre denetimi kapsamındadır.
Çevre Denetim Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan katılımcı firmalar çevre denetimi
kapsamındadır.
Çevre Denetimine tabi olan firmalar;
- Çevre yönetim birimi kurmak ve/veya çevre görevlisi çalıştırmak veya Çevre Bakanlığınca
yetkilendirilmiş firmalardan çevre yönetim hizmeti satın almakla,
- Yıllık iç tetkik programları düzenlemekle ve kendi faaliyet alanına uygun niteliklere sahip bir
çevre görevlisi veya çevre yönetim birimi aracılığı ile tesis içi tetkikin faaliyet veya tesisin çalışma
ömrü süresince en az yılda bir defa yapılmasını sağlamak, içi tetkik ve analizlerin sonuçlarını
dosyalama ve beş yıl süre ile muhafaza etmekle,
- İlgili mevzuat kapsamında gerekli ölçüm ve analizleri, Bakanlığa ya da Bakanlıkça
yetkilendirilmiş özel veya kamu kurum ve kuruluşların laboratuarlarına yaptırmakla,
- Çevre denetim görevlisinin gerekli gördüğü hallerde ve/veya itiraz durumunda ölçüm ve
analizlerin giderlerini karşılamakla,
- Denetim sırasında çevre mevzuatı kapsamında istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen sürede ve
eksiksiz olarak sağlamakla,
- Çevre yönetimi konusunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre danışmanlığı
hizmet satın alımı sözleşmesinin yapılması, sözleşmenin iptal edilmesi durumlarında yasal süreler
içerisinde Kocaeli Valiliğine bilgi vermekle yükümlüdürler.
İç Tetkik
Tesis veya faaliyetin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi
veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam
etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Çevre Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmalardan
hizmet satın alır.
Çevre Yönetim Birimi Kurma, çevre görevlisi istihdam etme veya çevre yönetimi hizmeti alma
süresi
GEPOSB katılımcı firmalarımızdan Ek-1 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler en geç 18 ay
içerisinde, Ek-2 listesinde yer alan tesis veya faaliyetler ise en geç 24 ay içerisinde çevre yönetim
birimlerini kurar veya çevre görevlisi istihdam eder ya da çevre yönetim hizmeti alırlar.
55/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
OSB İçi Denetim
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 118’e göre “OSB’ler mahallin en
büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği koşullarına
uyulması kaydı ile atık su altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur.”
GEPOSB’ da yatırım yapan katılımcıların atık su altyapı tesislerine deşarj limitleri ve deşarj
koşulları, Kanalizasyon sistemine yapılacak bağlantı ile ilgili teknik şartlar GEPOSB Atıksu Altyapı
Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planında belirtilmiştir. Yapılacak olan tüm uygulamalar Yönetim Planına
uygun olarak yapılacaktır. Katılımcılar, kanalizasyon sisteminden yararlanmaları sebebiyle bütün
harcamaları karşılamakla yükümlüdürler.
Katılımcı firma, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere uymaması halinde
katılımcı hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununa göre cezai işlem uygulanır. Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
hükümlerine uyumun kontrolü için GEPOSB Bölge Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği Çevre ve Orman
Müdürlüğü personeli tarafından belirlenen periyotlarda kontroller yapılacaktır. Katılımcı tüm firmalar
yapılacak bu denetimleri mutlaka uymak zorundadırlar.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin uygulanması ve belirtilen
hususlara uyulup uyulmadığının denetimi GEPOSB Bölge Müdürlüğü Çevre Biriminin
sorumluluğundadır. GEPOSB bünyesindeki tüm katılımcı firmaların Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi Raporu almaları gerekmektedir. Çevre Bakanlığından yetki almış akredite
laboratuarlar tarafından yapılan çevresel gürültünün ölçümü sonuçları rapor olarak GEPOSB Bölge
Müdürlüğü Çevre Birimine gönderilmesi gerekmektedir.
Ambalaj ve katı atık yönetimi kapsamında hazırlanan Atık Yönetim Prosedüründe katılımcı
firmaların faaliyetleri sonucunda oluşan her türlü atıkların bertarafının ne şekilde yapılacağı
belirtilmiştir. Ambalaj atığı üreticisi katılımcılar, plastik, metal, cam, kâğıt, karton, kompozit ve
benzeri ambalaj atıklarını biriktirmek, kaynağında ayrıştırmak ve GEPOSB’ a vermekle
yükümlüdürler. GEPOSB bu atıkları çevre mevzuatına uygun olarak toplar, depolar, nakleder ve
değerlendirir.
Tehlikeli ve Tıbbi atık yönetimi, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığının kontrolü GEPOSB Bölge
Müdürlüğü Çevre Birimi ve Kocaeli Valiliği Çevre ve Orman Müdürlüğü personeli yetkilidir.
Katılımcı firmalar, tehlikeli atıklarını ve varsa tıbbi atıklarını geçici depolar, lisanslı taşıyıcılarla taşıtır
ve lisanslı tesislerde bertaraf ettirir. Herhangi bir kaza anında derhal müdahale edilebilmesi için
depolama konteynerlerinin yer üstüne tesis edilmesi zorunludur.
GEPOSB’da bulunan tüm katılımcı firmalar belirlenecek periyotlarla bütün unsurları ile
denetlenecektir. Denetleme sonucu bir tutanağa bağlanacaktır.
Denetleme işlemleri ile ilgili olarak yapılan deneyler, ölçümler, inceleme ve tetkik masrafları
katılımcı tarafından karşılanır.
GEPOSB’ da faaliyet gösteren Müteahhit firmalar Çevre Yönetim Sistemi Ek 17-Müteahhitlerin
Uyması Gereken Kuralları yerine getirmek zorundadırlar. Belirtilen hususların uygulanması sıkıntı
yaşanması durumunda GEPOSB Yönetim Kurulunun alacağı kararlar uygulanacaktır.
56/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BÖLÜM XIV
DİĞER HUSUSLAR
İlgili Yönetmelik;
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı resmi gazete,
Madde 40:
GEPOSB Çevre Yönetim Sistemi içinde bahsedilmeyen hususlar için;
- GEPOSB Yönetim Kurulunun alacağı kararlar,
- İlgili kanunlarda oluşabilecek değişiklikler ve mer’i mevzuatta oluşabilecek değişiklikler
geçerli olacaktır.
GEPOSB’ da faaliyette olan katılımcı firmalar atıklarının bertarafında Ek-18’ deki GEPOSB
Atık Yönetim Prosedürüne uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir.
57/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EKLER
Ek 1- ÇED Başvuru Dilekçesi
Ek 2- Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni Başvuru Dilekçesi
Ek 3- Beyanname
Ek 4- Motor Gücü Beyanı
Ek 5- Taahhütname
Ek 6- İşletme Belgesi dilekçesi
Ek 7- GEPOSB Kanal Bağlantı İzin Belgesi Başvurusu Örneği,
Ek 8- GEPOSB DKKR başvuru örneği,
Ek 9- Çevre İzni Başvurusu
Ek 10- Açılma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu
Ek 11- Açılma İzni Raporu Formatı
Ek 12- Atık Yönetim Planı
Ek 13- Tehlikeli Atık Beyan Sistemi
Ek 14- Atık Yağ Beyan Formu
Ek 14/B- Yağ Beyan Formu
Ek 15- Acil Durum Planlaması
Ek 16- Yangın Yeterlilik Belgesi Gerekli Evrak Listesi
Ek 16/B- Yangın İhbar Talimatı
Ek 17- GEPOSB’da Müteahhitlerin Uyması Gerekli Kurallar
Ek 18- GEPOSB Atık Yönetim Prosedürü
58/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 1- ÇED BAŞVURU DİLEKÇESİ
(Firmanın antetli kağıdına yazılacak)
Tarih : ….. / …. / 20…
GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri
Gebze / KOCAELİ
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde ....... ada, ............ parsel, ................
m2’ lik arazi üzerinde (yapacağımız) / (kurulu) bulunan ………………. m2’ lik kapalı alana
sahip tesiste faaliyet konumuz ..................................................... (olacaktır) / (imalatıdır).
(İnşaatına başlayacağımız) / (Faaliyette olduğumuz) GEPOSB sınırları içerisinde
yer alan (fabrika binasındaki) / (Küçük Sanayi Sitesindeki) tesisimizin faaliyet konusunun
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’ne göre değerlendirilebilmesi için ekte verilen
belgeler ve Bölge Müdürlüğünüz görüşünü içeren üst yazınız ile Çevre Müdürlüğüne
gönderilmesi hususunda,
Bilgilerinize gereğini arz ederiz.
Yetkili İmza
Kaşe
EKLER
:
1- Proses akım şeması
2- Proses Açıklama raporu
3- Vaziyet Planı / Makina Yerleşim Projesi
4- Tapu Tahsis Belgesi (Kiracı ise Kira Kontratı)
5- Kapasite raporu (Faaliyette olan tesis için alınan var ise konulacak)
6- İmar durumu (İnşaata Başlayacak Firmalar Verecekler)
7- Yapı Kullanma İzin Belgesi
8- Taahhütname
59/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
(Firmanın antetli kağıdına yazılacak- A.Ş. lerde çift imzalı olacak)
Tarih : ….. / …. / 20…
TAAHHÜTNAME
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde ....... ada, ............ parsel, ................
m2’ lik kullanım alanına sahip tesiste yapmayı planladığımız ………………………………
imalatı dışında başka herhangi bir imalat gerçekleştirmeyeceğimizi, başvuru dosyamızda
belirtilen üretim miktarının üzerine çıkmamız halinde ve farklı bir imalata geçmemiz
durumunda Çevresel Etki değerlendirme Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak görüş
yazısı alacağımızı ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve mer’ i mevzuat çerçevesinde üzerimize
düşen tüm yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.
.
Yetkili
Adı Soyadı
Ünvanı
İmza&Kaşe
60/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 2- YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ BAŞVURU DİLEKÇESİ
(Firmanın antetli kağıdına yazılacak)
Tarih : ….. / …. / 20…
GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri
Gebze/KOCAELİ
Konu
: İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Yönetmeliğine göre GSM sınıflandırması,
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde ....... ada, ............ parsel, ................
m ’ lik taşınmaz üzerinde (yapacağımız) / (kurulu bulunan) ………………. m2’ lik kapalı alana
sahip tesiste faaliyet konumuz ..................................................... (olacaktır) / (imalatıdır).
Firmamızın 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe göre GSM sınıflandırmasının
yapılması ve Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzninin verilmesi hususunda gereğini emir ve
müsaadelerinize arz ederiz.
2
Yetkili Adı Soyadı
Ünvanı
İmza & Kaşe
EKLER
:
1- Proses akım şeması (Mutlaka üretim şekline göre Makine, Kimya, Gıda veya Elektrik
Mühendisi tarafından çizilen imza ve kaşeli)
2- Proses Açıklama raporu (Tesiste kullanılan hammaddelerin tamamı belirtilecek)
3- Vaziyet Planı / Makine Yerleşim Projesi Mutlaka üretim şekline göre Makine, Kimya,
Gıda veya Elektrik Mühendisi tarafından çizilen imza ve kaşeli)
4- Motor Gücü Beyanı (Tüm ekipmanların motor güçleri, rezistans güçleri, vinç, kreyn vs.
sayı ve kaldırma kapasiteleri detaylı olarak belirtilecek)
5- Beyanname
6- Kapasite Raporu (Geçerliliği devam etmelidir)
7- Faaliyet Konusu Yazılı Ticaret Sicil Gazetesi
8- Vergi Levhası
9- Faaliyet Belgesi (Son 6 içerisinde alınmış olmalıdır)
10- İmza Sirküleri
11- Yapı Kullanma İzin Belgesi
12- Tapu, Tapu Tahsis Belgesi ve Kiracı ise Kira Kontratı
13- ÇED Raporu
14- Çevre Kirlenmesi Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere ait Kirleticilerin Nitelik ve
Niceliğine göre hazırlanmış Proje ve Açıklama raporları veya Yatırım Sürecinin
Hızlandırılması Amacı ile yetkili makamca Uygun Görülen Durumlarda, bir yıl İçerisinde
üretim Sürecinin gerektirdiği atık Limitlerini Sağlayacak Projenin ve Raporların
Hazırlatılmasına İlişkin Müteşebbisçe Verilen Taahhütname
…/…/200…
61/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 3- BEYANNAME
GEPOSB
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
GEBZE
PLASTİKÇİLER
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ
BEYANNAME
A) KURULACAK TESİSİN
1- Adı Soyadı
:
2- İşyerinin Unvanı :
3- Açık Adresi
: GEPOSB - Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi
Tel No
:
Faks No
:
Web
:
e-mail
:
4- Ada, pafta ve parsel numarası : İmar Planındaki Parsel numarası …..… olan parselin;
Ada
:
Pafta No
:
Parsel No
:
5- İşyerinin Kullanım Alanı
:
m2
6- Mülkiyet Durumu
:
Kira □
Malik □
7- Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesinin Adı :
Vergi Kayıt Numarası
:
SSK İşyeri Sicil No
:
8- Sanayi Bölgesinde olup olmadığı : Sanayi Bölgesinde
9- Yapacağı işin türü
:
10- Kullanılan Alet ve Makinelerin
:
Sayısı :
Toplam Motor Gücü
:
kWs
Hp
TESİSİN ÖZELLİKLERİ
1- Bir günde çalışacak toplam personel sayısı
:
2- Toplam motor gücü
:
3- Üretimde kullanılacak yakıt türü ve miktarı :
4-Üretimde kullanılacak hammadde ve katkı maddeleri miktarları (ekte verilecektir)
5- Tesisten çıkabilecek atıkların cins ve miktarı :
Katı :
Sıvı :
Gaz :
İŞ AKIM ŞEMASI ve AÇIKLAMA RAPORU
ÇEVRE KİRLENMESİNİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER HAKKINDA AÇIKLAMA
RAPORU
Tarih : …. / …. / 20.…
Yetkili İmza
Kaşe
62/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 4- MOTOR GÜCÜ BEYANNAMESİ
GEBZE
PLASTİKÇİLER
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ
GEPOSB
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
MOTOR GÜCÜ BEYANNAMESİ
EKİPMANIN BULUNDUĞU BÖLÜM VEYA KAT ADI
SIRA
NO
EKİPMAN ADI
TOPLAM MOTOR GÜCÜ BEYANI
MOTOR
GÜCÜ
kW
REZİSTANS
kW
KAPASİTE
(Litre, Ton,
Kalori vb.)
:
Tarih
: …. / …. / 20…..
Şirket Yetkilisi
İmza Kaşe
Not : Tüm ekipmanların motor güçleri, rezistans güçleri, vinç, kreyn vs. sayı ve kaldırma
kapasiteleri detaylı olarak belirtilmiştir.
63/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 5- TAAHHÜTNAME
TAAHHÜTNAME
KOCAELİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞINA
TAAHHÜTNAME
TESİSTE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER
a)
KOCAELİ
GEBZE
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Evsel Nitelikli
Katı Atık
MiktarıPLASTİKÇİLER
ve Alınacak Önlemler:
b)
Geri Dönüşebilen Katı Atık
Miktarı ve Alınacak
Önlemler: BAŞKANLIĞI
MÜTEŞEBBİS
TEŞEKKÜL
c)
Gaz Atık Miktarı ve Alınacak Önlemler:
d)
e)
f)
Evsel ve Endüstriyel Atıksu Miktarları ve Alınacak Önlemler:
TESİSTE ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER
Tehlikeli Atık Miktarı ve Alınacak Önlemler:
Gürültü Kaynakları ve Alınacak Önlemler:
a) Evsel Nitelikli Katı Atık Miktarı ve Alınacak Önlemler :
GEPOSB Atıksu Altyapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planına göre Atıksu ve Yağmursuyu bağlantılarının
yapılacağını,
b) Gerititreşim,
Dönüşebilen
Katı Atık
vezehirli
Alınacak
Önlemler
Tesisimizde
gürültü, duman,
kül, Miktarı
kötü koku,
veya korrozif
gibi:hususlar söz konusu olmayacağını,
kurulmuş ve kurulacak diğer tesisleri rahatsız etmeyeceğimizi ve zarar vermeyeceğimizi, yangın ve patlamalar yönünden
gerekli önlemleri alacağımızı,
GEPOSB içme suyu şebekesi haricinde, içme ve kullanma suyunu hiçbir şekilde GEPOSB Yönetim Kurulunun
Atık Miktarı
ve Alınacak Önlemler :
izni olmadan c)
derinGaz
kuyulardan
temin etmeyeceğimizi,
GEPOSB’ da yapacağımız tesis faaliyete geçtiğinde, GEPOSB’ un atıksu kanallarına sadece GEPOSB Atıksu
Altyapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planı Deşarj Standartları ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde atık
vereceğimizi,d)ön Evsel
arıtma ve
tesisimizi
GEPOSB
tarafından
belirtilen
proje onayÖnlemler
şartları doğrultusunda
yapacağımızı ve
Endüstriyel
Atıksu
Miktarları
ve Alınacak
:
uygulama aşamasında proje onay koşulları ile sınırlandırılmış koşullara riayet edeceğimizi, parsel içi açık depolama alanları
hususunda 4562 sayılı OSB Kanunu hükümlerine ve bölge içi yollarda yatay düşey trafik işaretleri ile belirtilen trafik
kurallarına uyacağımızı,
GEPOSB
dâhilindeAtık
yapılabilecek
inşaatımızda
şantiye: binasını geçici olarak, GEPOSB tarafından kabul
e) Tehlikeli
Miktarı ve
Alınacakgerekli
Önlemler
gördükten sonra, kendi sınırlarımız içinde yapacağımızı, inşaat bitiminde sökerek, yerinden kaldıracağımızı, inşaat sırasında
ortaya çıkan hafriyatı, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre dökmeyi, gösterilen
yerler dışına hafriyat dökmemeyi, kendi sınırlarımız dışında malzeme istifi ve depolama yapmamayı,
f) Gürültü
Kaynakları
ve Alınacak
Önlemler
GEPOSB’
da faaliyette
olduğumuz
tesis için çevre
tanzim :projesi hazırlatıp, onaylatacağımızı ve fabrika inşaatı
tamamlanmadan çevre tanzimini bitireceğimizi,
Müracaat ettiğimiz sektör grubu dışında başka sektör grubunda yatırım yapmayacağımızı, bölge altyapılarından
(yol, bordür, karo, ayırma taşı, içme-kullanma suyu, yağmur suyu şebekesi ve muayene bacaları, atıksu şebekesi ve
GEPOSB
Kanalizasyonalçak
Sistemine
Bağlantı
Belgesikablo
almadan
atıksu
hiçbirve trafo
muayene bacaları,
telekomünikasyon,
gerilim elektrik
şebekesi,
kanalları,
tevziişebekesine
ve parsel kabinleri
binaları ve benzeri tesisler) hiçbir şekilde zarar vermeyeceğimizi, zarar verildiği takdirde GEPOSB tarafından belirlenecek
şekilde
bağlantı
yapılmayıp
atıksuların
sayılı “Lağım
Mecrası
Mümkün
Olmayan
zarar bedelini
itirazsız
ödeyeceğimizi,
inşaat
aşamasında251
ve faaliyete
geçtiğimizde
yollarıİnşaası
hiçbir şekilde
kirletmeyeceğimizi,
kirlettiğimiz takdirde derhal temizleyeceğimizi, çöp, katı, tehlikeli, klinik atıklar ile ilgili GEPOSB tarafından yapılacak
Yerlerde
Yapılacak
Çukurlara
Aituzaklaştıracağımızı,
Yönetmelik”e uygun
fosseptikte
toplayıp
ve vidanjör
düzenlemelere
istinaden
fenni koşullara
uygun
drenaj olarak
kanallarını
amacına uygun
kullanacağımızı,
2872 sayılı Çevre Kanunu ve mer’i mevzuat çerçevesinde “Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda oluşan
ile fenni
koşullara
uygun
olarak uzaklaştıracağımızı,
yapılacak kabul
tesisimizde
titreşim,
atıklarımızı
bertaraf
edeceğimizi
veya ettireceğimizi,
öngörülen izinleri” alacağımızı
ve taahhüt
ederiz. gürültü,
Aşağıdaduman,
gösterdiğimiz
yapılacak
türlükorrozif
tebligatıngibi
aynı hususlar
gün tarafımıza
kabul ve beyan ederiz.
kül, adresimize
kötü koku,
zehirliher
veya
sözyapıldığını
konusu olmayacağını,
FİRMA YETKİLİLERİNİN
kurulmuş ve kurulacak diğer tesisleri rahatsız etmeyeceğimizi ve zarar vermeyeceğimizi, yangın ve
ADI SOYADI
ADRESİMİZ
64/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 6- İŞLETME BELGESİ
EK-1
İŞLETME BELGESİ BAŞVURU VE BEYAN FORMU
T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
……………………Bölge Müdürlüğüne
İşyerinin adı veya unvanı
İşveren veya işveren vekili
İşyeri sicil no.
İşyerinin adresi
Telefon no.
Elektronik posta adresi
İşçi sayısı
:……………………………………….……………..
:…………………………………………………..…..
:.……………………………………………….....…..
:………………………………………………..…......
………………………………………………………
:………………………………………………………
:…………..………@……………….…
:……………………………
Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve işyerimde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması
için ekte belirtilen asgari güvenlik önlemlerine ilişkin mevzuata uygunluğun sağlandığını,
ayrıca işyerimin özelliği ve niteliğine uygun gerekli diğer her türlü güvenlik önlemlerini
aldığımı, araç ve gereçleri noksansız bulundurduğumu beyan ederim. Beyanımın hilafı
hâlinde hakkımda uygulanacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleniyorum.
Kurmuş olduğum işyerime, İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesi
gereğince işletme belgesi verilmesi hususunda gereğini arz ederim. …/…./…
(imza)
İşveren veya işveren vekili
65/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
A) ASGARİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN LİSTE
I- İşyeri bina ve eklentilerinde bulunması gerekli asgari sağlık ve güvenlik şartlarına
yönelik tedbirler:
- Binaların yapısı ve dayanıklılığı,
- Elektrik tesisatı,
- Acil çıkış yolları ve kapıları,
- Yangınla mücadele,
- İşyerinin havalandırılması,
- Ortam sıcaklığı,
- Aydınlatma,
- İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı,
- Pencereler,
- Kapılar ve girişler,
- Ulaşım yolları ve tehlikeli alanlar,
- Yürüyen merdivenler ve bantlar,
- Yükleme yerleri ve rampalar,
- Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi, çalışma yerlerinde hareket serbestliği,
- Dinlenme yerleri,
- Gebe ve emziren kadınlara ait dinlenme yerleri,
- Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar,
- Engelli işçilere yönelik gerekli düzenlemeler,
- Açık alanlardaki çalışmalarda özel tedbirler,
- Güvenlik ve sağlık işaretleri,
II- İş ekipmanlarının kullanımıyla ilgili sağlık ve güvenlik şartlarını sağlayacak asgari
tedbirler:
- İş ekipmanında bulunacak asgari gerekler,
- Özel tipteki iş ekipmanında bulunacak asgari ek gerekler,
- Makine emniyetine uygunluk,
- İş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar,
III- İşyerine dair diğer asgari önleme ve koruma uygulamaları:
- Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri,
- Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri,
- Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik tedbirleri,
- Biyolojik etkilere maruziyet risklerinin önlenmesi,
- Patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunma tedbirleri,
- Gürültü,
- Titreşim,
- Ekranlı araçlar,
IV- İşyeri sağlık ve güvenlik birimine yönelik önlemler:
- 15/8/2009 tarihli ve 27320 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin EK-1’inde
yer alan donanımlar.
66/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
B) İŞYERİNE AİT GENEL BİLGİLER
1. İşyerinin bölümleri
:
m2
Kapalı alan :
Kat sayısı :
Açık alan :
m2
2. Yapılan işe (imalat/üretim), iş ekipmanlarına, kullanılan ham ve yardımcı maddelere,
depolama şekli ve kapasiteye ait bilgiler:
2.1. Yapılan iş ve kapasite
:
2.2. İş ekipmanları
:
2.3. Kullanılan ham ve yardımcı maddeler :
2.4. Depolama (şekli, kapasite ve sayıları) :
Yukarıda belirtilen bilgiler işyerime aittir.
Tarih: …./…./…..
(imza)
İşveren veya işveren vekili
İŞLETME BELGESİ BAŞVURU VE BEYAN FORMU
67/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 7- KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ BAŞVURUSU
(Firmanın antetli kağıdına yazılacak)
….. / …. / 20....
GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri
Gebze / KOCAELİ
Konu : Kanal Bağlantı İzin Belgesi hakkında,
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Gebze Plastikçiler OSB’nde …… ada, ……. parsel, …….
m ’lik arazi üzerinde kurulmuş olan fabrikamızın faaliyet konusu ………………………..’dır.
Kurulmuş olan tesisimize GEPOSB Atıksu Altyapı Tesisleri İşletilmesi Yönetim Planı
çerçevesinde Kanal Bağlantı İzin Belgesi almak istiyoruz. Gereğini bilgilerinize arz ederim.
2
Saygılarımla,
Şirket Yetkilisi
İmza Kaşe
Ekler :
1- Bilgi Formu
2- Kanalizasyon ve Yağmursuyu şebekelerinin fabrika-OSB bağlantıları vaziyet
planı
68/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
GEBZE
PLASTİKÇİLER
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ
KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİ
BİLGİ FORMU
1-FİRMANIN AÇIK ADI
:
2- TESİSİN ADRESİ :
Ada No
:
4043
Parsel No
3- ÜRETİM KONUSU VE ÜRÜN CİNSİ
:
4- ÜRETİM
Proses Şekli
Vardiya Sayısı
(X)
:
:
Sürekli
GEPOSB
:
7
Gebze / KOCAELİ
Kesikli
( )
5- PERSONEL SAYISI
Yönetici
:
İdari Personel
:
İşçi
:
Diğer
:
6- KULLANILAN HAMMADDE VE MİKTARI (yıllık)
Ekte liste halinde verilmiştir.
7- KULLANILAN SU MİKTARI VE KAYNAĞI
Kaynağı
Proses Suyu
:
Kullanma Suyu
:
Soğutma Suyu
:
Kazan Suyu
:
İçme Suyu
:
Diğer
:
Miktar(m3/gün)
8- İŞLETMEDEN ÇIKAN ATIK TÜRLERİ
Katı (ton/gün)
:
Sıvı (m3/gün)
:
Gaz (m3/gün)
:
9- Çevre Kirlenmesine karşı alınan veya alınacak tedbirler(varsa arıtma tesisi, yağ tutucu,
ızgara)
Ekte verilmiştir.
10- KANAL BAĞLANTI İZİN BELGESİNDEKİ SORUMLU ELEMAN
Adı Soyadı
:
Görevi
:
Mesleği
:
İrtibat Telefonu
:
Gsm
:
Web / e-mail
:
İmza-Kaşe
:
69/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 8- DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI (DKKR) BAŞVURUSU
GEBZE
PLASTİKÇİLER
ORGANİZE
SANAYİ
BÖLGESİ
GEPOSB DEŞARJ KALİTE KONTROL RUHSATI
BAŞVURU FORMU
GENEL BİLGİLER
ÜRETİM SEKTÖRÜ
1.1- MÜESSESENİN (Merkezi)
a- Adı
b- Adresi
ALT SEKTÖR ADI
c- Telefon No
Parametreler *
1.2- MÜESESENİN (Tesis)
a- Adı
b- Adresi
* GEPOSB Tarafından Doldurulacak
c- Telefon No
1.3- RESMİ TEMASLARDA YETKİL İLE YETKİLİ İKİ ŞAHSIN
a- Adı
a- Adı
b- Ünvanı
b- Ünvanı
c- Adresi
c- Adresi
d- Telefon/Faks No
d- Telefon/Faks No
1.4- RUHSAT DURUMU
GSM RUHSATI 1. SINIF ( )
GSM RUHSATI 2. SINIF ( )
GSM RUHSATI 3. SINIF ( )
GEPOSB tarafından verilen bu müracaat formunun eldeki verilere, yapılan incelemelere dayanılarak müessese ile ilgili doğru,
sağlıklı bilgileri havi ve bilgilere ait bütün sorumluluğun aşağıda imzası bulunan müessese sorumlusu tarafından yüklenildiği, ayrıca
müesseseyi temsile yetkili şahısların da aynı sorumluluğu paylaştığı şimdiden kabul ve taahhüt edilir. Ancak buna rağmen
müessesenin çıkardığı atık ve artıkların miktar ve özelliklerine ilişkin bilgilerin GEPOSB’ca yeterli görülmemesi halinde belgeleme
işleminin GEPOSB veya GEPOSB’un uygun göreceği yetkili kuruluşlara yaptırılabileceği ve bundan doğacak her türlü giderin
tarafımızdan karşılanacağını ve ayrıca yanlış bilgi vermekten doğacak bütün sorumluluğun da Atıksu Altyapı Tesisleri İşletilmesi
Yönetim Planının bu konudaki 28 maddesi uyarınca tarafımıza ait olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederiz.
... / ... / ... (Müessese Sorumlusu İmza ve Kaşesi)
70/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
2- YERLESIM VE ISIN TÜRÜ
2.1- TESİSİN BULUNDUĞU ARAZİNİN *
a- İlçesi
b- Pafta
c- Ada
d- Parsel
e- Toplam Kapalı Alan (m2)
f- Açık Alan (m2)
h- Arıtma Tesisinin Kapladığı Alan (m2)
* Müessesenin bulunduğu yerin tapusu veya kira sözleşmesi ek olarak verilmelidir.
2.2- TESİSİN
a- Çalışan Personel Sayısı
b- Vardiya Sayısı
(Teknik)
2.3- İŞ GÜNÜ KAPASİTESİNDEKİ MEVSİMLİK DEĞİŞMELER
(
) Vardır
Varsa
a- Çalışanların En Fazla Olduğu Aylar ve Sayıları
b- Çalışanların En Az Olduğu Aylar ve Sayıları
(
(İdari)
) Yoktur
2.4- TESİSİN
a- Bir Yıl içinde faaliyette bulunduğu iş günü sayısı
b- Bir ay içinde faaliyette bulunduğu iş günü sayısı
c- Bir hafta içinde faaliyette bulunduğu iş günü sayısı
3- ÜRETİME AİT BİLGİLER
3.1- ÜRETİM BİLGİLERİ (Aşağıdaki soruları, üretilen veya üretilecek her madde için cevaplandırınız. Gerektiğinde ek
sayfa kullanılabilir.)
a- Hammaddeler
(Kullanılan hammaddeler yıllık kullanım miktarı)
b- Ürünler
(Üretilen maddelerin adı yıllık kullanım miktarı)
3.2- ÜRETİM PROSESİ
a- Kesikli
b- Sürekli
c- Her İkisi
12-
%
%
Kesikli
Sürekli
3.3- ÜRETİMDE MEVSİMLİK DEĞİŞİKLİKLER VAR MI?
( ) Evet
( ) Hayır
Varsa değişiklik gösteren dönemler ve üretim miktarında olan değişimlere ilişkin bilgiler açıklanmalıdır.
3.4- TESİSTE HAMMADDE – ÜRÜN, ATIKSU İLİŞKİSİ *
Tesiste üretilen her madde için ayrı ayrı tekrarlanmalıdır.
Tesiste mevcut prosesler bir blok akım diyagramında belirtilmeli, bu diyagram üzerinde, su hammadde ve katkı maddesi
girdileri, ürün ve her türlü atık çıktıları kaynak ve miktar belirtilmek suretiyle işlenmelidir.
4- SU TEMİNİ ŞEKLİ VE KULLANIM YERLERİ
4.1- SU TEMİNİ ŞEKLİ VE MİKTARI
GEPOSB
a- Şebekeden
(m3/gün)
Sözleşme No
71/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
b- Kaynaktan
c- Kuyudan
d- Deniz, göl ve akarsulardan
e- Diğerleri
4.2- SU KULLANIM YERLERİ
a- Proses (Üretim)
b- Kazan
c- Soğutma (Temaslı /Temassız)
d- Evrensel nitelikteki kullanım
(m3/gün)
(m3/gün)
(m3/gün)
(m3/gün)
5- TESİSTEN ÇIKAN ATIKSU MİKTARLARI *
Sürekli Deşarj
Debi (m3/gün) (m3/süre)
Kesikli Deşarj
Debi (m3/gün) (m3/süre)
1- Proses (Üretim) ** Toplam
2- Evsel nitelikteki atıksu
3- Kazan deşarjları
4- Soğutma suyu (Temaslı) ***
5- Soğutma suyu (Temassız)
6- Su hazırlama Ünit. Atıkları
7- Diğerleri
* Sürekli debi ortalama veya aralık değerler halinde verilmelidir. Kesikli deşarjlarda deşarj miktarı (m³/süre biriminde)
ve periyodu belirtilmelidir.
** Prosesten ortaya çıkan atıksular her bir ünite için ayrı ayrı verilmelidir. Bu verilemiyorsa üniteler belirtilmeli ancak
proses atıksuyu toplam olarak verilmelidir.
*** Temaslı soğutma suyu deşarj var ise hangi proseslerin bu yolla soğutulduğu konusunda kısa açıklama
6- ATIKSUYUN ÖZELLİKLERİ
Arıtma tesisine giren atıksuyun müessese tarafından veya yetkili bir kuruma yaptırılmış analiz sonuçları EK olarak
verilmelidir.
(Not : Analiz parametreleri her bir sektör için farklı olup, GEPOSB’dan alınacak Liste'den bulunacaktır.)
7- ATIKSU UZAKLAŞTIRMA DÜZENİ
7.1- KANAL SİSTEMİ YERLEŞİM PLANI
(Tesisinizdeki atıksu kanal sistemini şematik olarak bir yerleşim planı üzerinde gösteriniz. Yağmur suyu dâhil olmak
üzere; bütün kanalları kaynak noktasından arıtma tesisine ve buradan alıcı ortama boşalma noktasına kadar işaretleyiniz.
Kanallara deşarj noktalarına numara veriniz. Her kanalın taşıyacağı Atıksu cinsini belirtiniz.)
7.2- KANAL BAĞLANTISI İLE İLGİLİ BİLGİLER
a- Atıksularınız OSB kanalına bağlı mı?
(
) Evet
(
) Hayır
7.3- ATIKSU DEŞARJININ YAPILDIĞI ORTAM
(7.1’de işaretlenen deşarjlar için aynı numaraları kullanarak ilgili kutulara x işareti koyarak cevaplayınız.)
Atıksu deşarjının yapıldığı ortam
OSB Kanalına Deşarj
Yağmur suyu kanalına deşarj
Göl, Akarsu gibi alıcı ortama Vidanjör ile bertaraf
8- DİĞER ATIKLAR
72/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
8.1- Daha önce belirtilen atıksuların dışında başka bir katı atık, çamur vb. atıklarınız var mı?
( ) Evet
( ) Hayır
Evet ise nasıl uzaklaştırıldığını açıklayınız.
8.2- Oluşacak bu atıklar aşağıdaki sınıflardan hangisine girmektedir ve işletmede hangi ünitede ortaya çıkmaktadır.
( ) Asitler Alkaliler
( ) Ağır Metal Çamurları
( ) Mürekkepler, Boyar Maddeler
( ) Yağ ve/veya Gres
( ) Organik Bileşenler
( ) Pestisitler
( ) Metal kaplama atıkları
( ) Solventler, Tinerler
( ) Ön Arıtma Çamurları
( ) Boyalar
( ) Diğer Atıklar (Açıklayın)
73/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 9- ÇEVRE İZNİ BAŞVURUSU
(Şirket Antetli Kağıda Yazılacak)
Tarih
: … / … / 2010
KOCAELİ ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ’ NE
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde …. ada, ….. parsel, …… m2’ lik
taşınmaz üzerinde yapılmış olan ...…. m2’ lik kapalı alana sahip tesisteki faaliyet konumuz
..................................................... imalatıdır.
Firmamızın imalat konusunun Çevre Kanununca alınması gereken İzin ve Lisanslar
Hakkındaki Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerine göre değerlendirilerek kapsam içerisinde yer
alıp almadığının tespitinin yapılması ve kapsam içerisinde kalması durumunda kurumunuz
görüşünü belirten İl Müdürlüğü Uygunluk yazısının verilmesi hususunda,
Gereğini bilgilerinize arz ederiz.
Şirket Yetkilisi
İmza Kaşe
EKLER
:
1- Proses Akım Şeması,
2- Proses Açıklama Raporu,
3- Vergi Levhası Örneği,
4- Ticaret Sicil Gazetesi Örneği,
5- Makine Yerleşim Planı (Vaziyet Planı),
6- Kapasite Raporu(İlgili Oda Onaylı),
7- İmza Sirküsü,
8- ÇED görüşü,
9- GEPOSB Kanal Bağlantı İzin Belgesi ve GEPOSB Atıksu Arıtma Tesisi Deşarj İzni,
74/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 10- AÇILMA RUHSATI BAŞVURU BEYAN FORMU
GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU
GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
1- Tesisin adı veya unvanı
:
2- Tesisin sahibi
:
3- Faaliyet konusu
:
4- Tesisin adresi
: İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri
Gebze / KOCAELİ
Tel. no
: 0.262.
Faks
: 0.262.
Web
: www.
e-posta
:
5- Pafta ve parsel no
: Pafta, Ada, parsel
6- Mülkiyet durumu
Kira
7- İşyerinin kullanım alanı
: Açık alan m2 Kapalı alan m2
.
Malik
.
8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategosrisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi **
1.depo ….
2.depo ….
3.depo ….
4.depo ….
5.depo ….
9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları**
: ……………………………………………..
10- Kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi no:
11- T.C. kimlik numarası
:…………………………….
12- Ustalık belge no
:…………………….(Ticaret siciline kayıtlı olanlardan istenmez)
13- Sınıfı
: Birinci sınıf
14- Tesisin bulunduğu yer
: Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi X Sanayi bölgesi□ □
X
Sanayi sitesi □
İkinci sınıf
.
□
Yerleşim yeri □
Üçüncü sınıf
.
□
Diğer……………
15- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı?
Evet
X
Hayır
□
16- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin*
Var
□
Yok
X
17- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor*
Var
□
Yok
X
18- Emisyon iznine tabi ise belgesi *
Var
□
Yok
X
19- Deşarj iznine tabi ise belgesi*
Var
□
Yok
X
20- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi*
Var
□
Yok
X
Açmak istediğim işyeriyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma
ruhsatı verilmesini arz ederim.
Adı ve Soyadı
İmza
Kaşe
Tarih
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza
Kanununa göre işlem yapılır.
*İkinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ve tabi ise üçüncü sınıf gayrisıhhî müesseselerden istenir.
**Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonu niteliğindeki
işyerleri için doldurulacaktır.
75/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
BAŞVURU VE BEYAN FORMU ALINDI BELGESİ
Müracaat sahibinin adı soyadı
:
İşyerinin unvanı
:
Müracaatın alındığı tarih ve saat :
Kayıt no
:
Varsa eksik belge
123-
:
Müracaatı kabul eden memurun
Adı soyadı
:
Unvanı
:
İmza
:
76/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 11- AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU
1- Tesisin adı veya unvanı
2- Tesisin sahibi
BİRİNCİ SINIF GAYRİSIHHİ MÜESSESELERE AİT
AÇILMA İZNİ RAPORU FORMU
:
:
3- Faaliyet konusu
:
4- Tesisin adresi
: İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri
Gebze / KOCAELİ
Tel. no
: 0.262.
Faks
: 0.262.
Web
: www.
e-posta
:
5- Pafta ve parsel no
: Pafta, Ada, parsel
6- Mülkiyet durumu
Kira
7- İşyerinin kullanım alanı
: Açık alan m2 Kapalı alan m2
.
(Kira sözleşmesi)
Malik
.
(Tapu Sureti)
8- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategosrisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi *
1.depo ….
2.depo ….
3.depo ….
4.depo ….
5.depo ….
9- İşyerinde yanıcı ve parlayıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıfı/sınıfları*
: ……………………………………………..
10- Tesisin bulunduğu yer
: Endüstri bölgesi □ Organize sanayi bölgesi X Sanayi bölgesi□ □
Sanayi sitesi □
Yerleşim yeri □
Diğer……………
11- ÇED Yönetmeliği kapsamında olan tesisler için ÇED olumlu belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesi var mı?
Evet
X
Hayır
□
12- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için izin*
Var
□
Yok
X
13- İtfaiye raporu gereken işyerleri için rapor*
Var
X
Yok
X
14- Emisyon iznine tabi ise belgesi*
Var
X
Yok
X
15- Deşarj iznine tabi ise belgesi*
Var
X
Yok
X
16- Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi*
Var
□
Yok
X
17- Sağlık koruma bandı mesafesi uygun mu?
Evet
X
Hayır
□
İnceleme heyetinin görüşü
1- Deneme İzni Verilmesi Uygundur.
2- Açılma ruhsatı verilmesi uygundur.
3- Açılma Ruhsatı verilmesi uygun değildir. (Gerekçe Yazılacak)
İnceleme Heyeti Başkanı
İrfan AYAR
Bölge Müdürü
Üye
Özcan SAYI
İmar Müdürü
Üye
Atilla İMREL
İtfaiye Müdürü
Üye
Serkan YILDIRIM
Çevre Mühendisi
Üye
Murat ÜSTÜNTÜRK
Makine Mühendisi
9, 10, 11, 12, 13 ve 14 sıra no’lu belgelerin bu beyana tabi işyerleri için forma eklenmesi zorunludur.
*Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonu niteliğindeki
işyerleri için doldurulacaktır.
77/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 12- ATIK YÖNETİM PLANI
ATIK YÖNETİM PLANI
(Atık Üreten her bir Sanayi tesisinin Oluşturması gereken Plan)
ATIK ÜRETİCİSİ :
1-Atık Üreticisinin (Sanayicinin) İletişim Bilgileri:
- Adı SOYADI,
- Adres, Telefon ve Faks :
- Vergi Kimlik Nosu:
-Tesis Sahibi (Yetkili Kişi) :
2-Firmada atık yönetiminden sorumlu kişiye ait bilgiler (İletişim Bilgileri) :
- Adı SOYADI,
- Adres, Telefon, Faks :
3-Ekler : (Atık Beyan Formu, taşıma formları)
4-Atık kaynağı hakkında detay bilgi -Atık üretim yeri (Firma merkezi ile üretim yapılan yer farklı ise)
5 – Tehlikeli atık listesindeki (EWC) kodu ve açıklaması verilecek (her bir atık türü için miktar ve bertaraf şekli
ayrı olarak belirtilecek).
6-Bir önceki yıla ait atık miktarı, yıllık atık üretim miktarı tahmini ( gelecek 3 yıl için)
- Gelecekteki üretilmesi tahmin edilen miktarlar için ne şekilde bertaraf/geri kazanım düşünüldüğü (% ’ ler
ile)
- Tesis prosesinde atık azaltımına yönelik proses değişikliği düşünülüyor ise teknik ve mali yönden kısa
açıklama.
BERTARAF/GERİ KAZANIMA GÖNDERİLEN ATIKLARIN GÖNDERİLDİĞİ TESİSLER
1- Bertaraf işletmecisi iletişim bilgileri;(Adı SOYADI, Adres, Telefon, Faks)
2- Tesis iletişim bilgiler; (Adı SOYADI, Adres, Telefon, Faks)
3- Bakanlık lisans No:
4-Yetkili kişi
5-Bertaraf tesisi tipi( Düzenli depolama, yakma, kimyasal/fiziksel/biyolojik işlem)
6 - Bertaraf/Geri kazanım işlemlerinin açıklanması(Yönetmelik Ekinde yer alan D ve R ler)
7-Bertaraf işlemleri ile ilgili detay: Atıklar farklı bertaraf işlemi görebilir. Bir kısmı yakmaya, bir kısmı düzenli
depolamaya, bir kısmı da geri kazanıma gidebilir. (% ’ ler ile nereye gittiği verilecek)
8 - (Kendi bertaraf tesisi varsa) Kendi tesisinde bertaraf düşünüyorsa (Örneğin hastanede klinik atık yakma v.s)
Bertaraf birimi hakkında bilgi (Planlar ve yöntemler)
9 -Atık Devamlılığı ;
-Geri kazanım mümkün değilse, üretici bunun nedenlerini vermek zorundadır. “ Bertaraf gönderilmesinin
nedeni ” (Örneğin; geri kazanım maliyeti, Uygun geri kazanım tesisi bulunmaması, geri kazanılan
malzemenin Pazar payı bulunamaması v.b.)
-Eğer toplam atık 1 tesiste bertaraf edilmiyorsa, atık üreticisi ne kadar, nerede bertaraf edileceğini beyan
etmelidir.
78/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 13- TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ
(Tehlikeli Atık Beyan Sistemine bilgilerin giriş http://cbs.cevreorman.gov.tr/sso/login.do adresinden
yapılmaktadır. Sisteme bilgilerin girilebilmesi için gerekli olan şifrenin alınması için gerekli dilekçe
örneği aşağıda verilmiştir. )
ATIK BEYAN SİSTEMİ
KULLANIM BAŞVURU FORMU
(TEHLİKELİ ATIK ÜRETEN TESİSLER)
TARİH: ..../.... /2010
................. İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne
Aşağıda kimlik bilgileri bulunan tesisimize Internet Üzerinden Atık Beyan Formunun
doldurulması işlemlerinin yapabilmesi için gereğini arz ederiz.
Tesis Yetkilisinin
Adı, Soyadı
:
TESİS BİLGİLERİ
Vergi Kimlik
Numarası
Tesis Açık Adı
Adres
Kuruluş Yeri
Telefon Numarası
İl
İlçe
Faks Numarası
E-posta Adresi
Internet ortamında Atık Beyan verilerinin giriş işlemleri için Çevre ve Orman Bakanlığı- İl Çevre
ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen ve tarafımızca değiştirilebilecek olan kullanıcı kodu ve kişisel
şifrenin korunması ve her türlü riskinin tarafımıza ait olduğunu, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın unutulmuş, çalınmış veya
kaybedilmiş olan kullanıcı kodu ve kişisel şifremden, bunların üçüncü kişiler tarafından
kullanılmasından ve sonuçlarından hiç bir şekilde sorumlu olmadığını kabul ediyoruz.
Bu kullanıcı kodu ve kişisel şifre kullanılarak düzenlenen ve tarafımızca onaylanarak internet
ortamında gönderilen bildirimin doğruluğunu, bunları Çevre ve Orman Bakanlığı bilgisayar sistemleri
tarih ve saati esas alarak göndermeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.
Tesis Yetkilisi
İmza - Kaşe
79/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 14- ATIK YAĞ BEYAN FORMU
(......) YILINA AİT ATIK YAĞ BEYAN FORMU
1- Atık yağ üreticisinin;
Adı
Adres
Vergi No
Telefon
Faks
E-mail
:
:
:
:
:
:
2- Tesiste kullanılan yağların türleri, ticari isimleri ve miktarları (ton/yıl);
a)
b)
c)
ç)
3- Tesisinizden kaynaklanan atık yağların atık kodunu ve miktarını belirtiniz.
Atık Kodu (*)
Miktarı (Ton/Yıl)
(*) Söz konusu atık kodları 5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel
Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV ünde yer alan Atık Listesinden faydalanılarak doldurulacaktır.
4- Tesisinizden kaynaklanan atık yağları kategori ve miktarına göre aşağıdaki tabloda belirtiniz.
Atık Yağ Kategorisi
Miktarı (Ton/Yıl)
I. kategori
II. kategori
III. kategori
(Atık yağ kategori analiz raporu bu Beyan Formu’na eklenecektir.)
5-Atık yağınız tesisinizde geçici olarak depolanıyor mu? Kısaca depolama yöntem ve tekniğiniz hakkında bilgi
veriniz.
6-Atık yağlarınızı taşıyan aracın lisans numarasını belirtiniz.
7-Atık yağlarınızı hangi işleme/bertaraf tesislerine gönderiyorsunuz? Lisans numarasını belirtiniz.
Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde, 2872
sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların bilgim
dahilinde olduğu hususunda gereğini arz ederim.
Firmayı Temsilen Yetkililerin
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası
80/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 14/B- YAĞ BEYAN FORMU
YAĞ BEYAN FORMU
1- FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER:
Firma Adı
:
Adres
:
Vergi No
:
Telefon
:
Faks
:
E-mail
:
Çevre Sorumlusunun Adı Soyadı:
2- YAĞ MİKTARI (Bir önceki yıla ait net satış rakamları dikkate alınacaktır.)
YAĞ CİNSİ
(Yağ cinsleri aşağıda yer alan parantez içi
sınıflandırmaya göre verilecektir.)
1.
2.
3.
4.
Yağ Cinsleri:
a)
b)
c)
MİKTARI (TON/YIL)
Taşıt yağları (benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer
özel taşıt yağları),
Sanayi yağları (hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal
kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon,
trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi,
yatak ve diğer özel endüstriyel yağları ve endüstriyel gresleri),
Özel müstahzarlar (kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri)
Formda verilen bilgilerin doğruluğunu kabul ederek, bu bilgilerin yanlışlığının tespit edilmesi halinde,
2872 sayılı Çevre Kanununun 26 ncı maddesine göre gerçeğe aykırı belge düzenleyenlere verilecek cezaların
bilgim dahilinde olduğu hususunda gereğini arz ederim.
Firmayı Temsilen Yetkililerin
Adı, Soyadı, Unvanı ve İmzası
81/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 15- ACİL DURUM PLANLAMASI
ACİL DURUM PLANLAMASI
1. Acil durum planları, büyük tahribata yol açabilen, ani ve beklenmedik tehlikelere karşı, bunların
olası zararlarını en aza indirmek üzere, gerekli önlemleri önceden geliştirmek ve gerektiğinde derhal
uygulamak amacıyla hazırlanır.
2. Acil durum planı gerektiren başlıca tehlikeler şunlardır:
· Kimyasal madde tehlikeleri (yangın, patlama, zehirli madde yayılması vs),
· Nükleer tehlikeler
· Komşu kuruluşlardan gelebilecek tehlikeler
· Doğa olayları (deprem, sel vs)
· İş kazaları
· Taşıma ( ürün nakli sırasındaki kazalar vs)
3. Acil durum planları yapılırken olası tehlikeler karşısında:
· Personel,
· Üretim ve
· Çevre
güvenliğinin nasıl sağlanacağı hedeflenir.
4. Bir acil durum planının ana başlıkları şöyle olmalıdır:
· Kuruluşun acil durum organizasyonu,
· Kuruluşun risk değerlendirmesi (tesisin yer aldığı alanı da içerecek biçimde)
· Uyarı ve haberleşme sistemleri,
· Acil durumlarda kullanılacak malzeme ve donanımlar,
· Acil duruma müdahale prosedürleri ve talimatları.
5. Personel, acil durum planları hakkında bilgilendirilmeli ve müdahale çalışmalarına katılacak
personel gerekli eğitimlerden geçirilmelidir. (ilk yardım, enkaz kaldırma vs dahil)
6. Planlama aşamasında, hastane, emniyet ve itfaiye gibi kuruluşlara nasıl ulaşılacağı belirlenmeli;
gerekiyorsa komşu kuruluşlarla ortak müdahale yolları araştırılmalıdır.
7. Acil durum planları, yangın tatbikatları gibi, mümkün olan denemelerden geçirilmelidir.
8. Çeşitli kontrol listeleri vasıtasıyla, kuruluşun acil durumlara hazırlıklı olup olmadığı belirli aralarla
denetlenmelidir.
9. Bu tatbikat ve denetlemeleri takiben, varsa uygunsuzluklar giderilmeli ve gerekiyorsa acil durum
planları revize edilmelidir.
10. Acil durum gerektiren tehlikelerin meydana gelmesi halinde, önceden hazırlanmış planlara göre
hareket edilmeli ve tehlikenin bertarafından sonra, geriye dönülerek tüm plan ve çalışmalar gözden
geçirilmelidir.
82/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 16- YANGIN YETERLİLİK BELGESİ GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
GEPOSB İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ
YANGIN VE PATLAMALARA KARŞI YETERLİLİK BELGESİ İÇİN
GEREKLİ OLAN İŞLEMLER
1234-
5-
6-
78910111213141516171819202122-
2324-
Katılımcı tarafından GEPOSB İtfaiye Müdürlüğüne yazılan yeterlilik talep yazısı,
Yapı Ruhsatı (Bina parsel alanı, bina kapalı alanı, bina kat adedi),
Yangın Tesisat Projesi (GEPOSB Onaylı)
Yangın pompası hakkında detaylı bilgi;
a. Yangın pompası yeterli mi?
b. Elektrikli, dizel, jokey pompa hakkında bilgi
c. Pompa basıncı 6 atü üzerine çıkabiliyor mu?
Fabrika yangın su rezervi hakkında bilgi;
a. Depo hacmi
b. Depo hacmi proses ve tehlike sınıfına göre uygun belirlenip belirlenmediğine dair
değerlendirme yazısı,
Portatif yangın söndürücü miktarı ve cinsi
a. Kuru kimyevi toz (KKT), Karbondioksit (CO2), halokarbon, portatif köpüklü
söndürücü adet ve hacim bilgileri,
b. Portatif yangın söndürücülerin yerlerini gösteren vaziyet planı,
c. Portatif yangın söndürücülerin bakım şekli ve kontrol belgeleri,
İşletmenin üretimine göre seçilen köpük cinsi ve miktarı
Yangın Algılama sistemi ve 6 ayda bir kontrollerinin yapıldığına dair rapor.
Acil çıkış merdiveni, acil aydınlatma sistemi ve panik bar kapıları hakkında bilgi,
Tesis güvenliği için yıldırıma karşı yapılmış olan paratoner tesisatı bilgileri,
a. Paratoner şekli (iç-dış)
b. Paratoner topraklama ölçüm raporu,
Yangın sırasında elektriğin kesilmesi durumunda yangın pompasının çalıştırılmasında
kullanılacak olan enerji kaynağı hakkında bilgi (Jeneratör vb.)
Güç kaynağına bağlı olarak devreye giren ışıklı Acil Yöne ve aydınlatma Sistemi hakkında
bilgi,
Yangın risk ve acil eylem planı örneği,
İşletmede yapılan tahliye tatbikatı hakkında bilgi,
İşletmede toplam çalışan personel sayısı (müteahhit firma personeli dahil), çalışılan vardiya
sayısı, çalışma saatleri ve yangın eğitimi gören kişi sayısı hakkında bilgi,
LPG tankı kontrol sözleşmesi ve Doğalgaz sözleşmesi ve işletmedeki tüm ekipmanların
topraklama ölçümlerinin yapıldığını gösterir rapor,
Yılda en az bir sefer yetkili elektrik mühendisi tarafından fabrikanın tüm elektrik sisteminin
kontrol edildiğine dair rapor,
İşletmedeki yangın dolabı sayısı ve yangın dolaplarının yerini gösteren vaziyet planı,
İşletmede eğer varsa yangın istasyonu hakkında bilgi,
İşletmenin türüne göre varsa otomatik sprink sistemi hakkında bilgi,
İşletmedeki yangın sistemlerinde Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
hükümlerine göre yapılan çalışmaların kısa özeti,
İşletmede depolanan hammadde hakkında bilgi,
a. Hammadde cinsi ve MSDS raporları,
b. Depolaması yapılan hammadde miktarı,
c. Depolanan hammaddelerin depolama koşulları hakkında detaylı bilgi.
İşletmede GEPOSB Yangın ve Doğal Afetlerden Korunması Yönergesine göre uygun
işaretleme yapılıp yapılmadığına dair bilgi,
İşletmenin tamamını kapsayacak şekilde acil eylem planı, hazırlanacak acil eylem planı
“GEPOSB Yangın ve Doğal Afetlerden Korunma Yönergesine” uygun olacak ayrıca Çevre
Kirlenmesi yönünden gerekli önlemleri içerecektir.
83/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 16/B- YANGIN İHBAR TALİMATI
YANGIN İHBAR TALİMATI
Yangını Gördüğünüzde!
1. TELAŞLANMAYINIZ.
2. YANGIN İHBAR BUTONUNA BASINIZ.
3. GEPOSB İTFAİYE 7511010 NOLU TELEFONU ARAYINIZ.
4. YANGIN ADRESİNİ EN KISA VE DOĞRU ŞEKİLDE BİLDİRİNİZ.
5. YANGIN CİNSİNİ BİLDİRİNİZ. (KÂĞIT, BİNA, MOTORLU ARAÇ VS.)
6. YANGINI ÇEVRENİZE BİLDİRİNİZ.
7. İTFAİYE VEYA SÖNDÜRME EKİBİ GELİNCEYE KADAR EN
YAKININIZDAKİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZINI KULLANARAK YANGINI
SÖNDÜRMEYE ÇALIŞINIZ.
8. YANGININ YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN KAPI VE PENCERELERİ
KAPATINIZ, YANICI MADDELERİ YANGINDAN UZAKLAŞTIRINIZ.
ELEKTRİKLİ ALETLERİ KAPATINIZ.
9. BUNLARI YAPARKEN
ATMAYINIZ.
KENDİNİZİ
VE
BAŞKALARINI
TEHLİKEYE
10. GÖREVLİLERDEN BAŞKASININ YANGIN SAHASINA GİRMESİNE MANİ
OLUNUZ.
84/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 17- GEPOSB’DA MÜTEAHHİTLERİN UYMASI GEREKLİ KURALLAR
MÜTEAHHİTLERİN UYMASI GEREKEN GENEL KURALLAR
— GEPOSB’ da katılımcılara ait Fabrikalarda iş alan sözleşmeli müteahhitler, taahhüt ettikleri işi
yaparken kendilerinin çalıştırdıkları işçilerin her türlü sosyal güvenlik haklarını ve iş güvenliklerini
almaktan dolayı sorumludurlar.
— Katılımcı firma içerisinde tüm müteahhit çalışanları işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre yönetim
sistemi konularında konulmuş ve aşağıda belirtilen kurallara uymalıdırlar. Kurallara uyulmaması
durumunda GEPOSB Yönetim Kurulunun alacağı kararlar uygulanır.
1- Müteahhit çalışanları sadece katılımcı firmanın İlgili Bölüm Yöneticileri’nin gösterdikleri
yerlere girebilirler.
2- GEPOSB içerisinde muhtelif yerlere, çeşitli amaçlar için asılmış bulunan uyarı levhalarındaki
uyarılara eksiksiz uyulmalıdır.
3- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda kesinlikle sigara
içilmemelidir.
4- GEPOSB ve katılımcı firmanın iç ve dış çevresine kirliliğe yol açacak kâğıt, izmarit v.b.
madde atılmamalı ve/veya dökülmemelidir.
5- Hafriyat kamyonları ruhsatlarında belirtilen ağırlık kadar yükleme yapılabilir. Kamyonun
dingil sayısının tek veya çiftteker oluşu, kasa yüksekliği vs. özellikleri bu sınır değeri aşmaya
sebep teşkil etmez.
6- Yağışlı havalarda hafriyat yapılması kesinlikle yasaktır. Yapanlar hakkında Yönetim
Kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda gerekli cezai işlemler yapılır.
7- İnşaat sırasında GEPOSB içerisindeki yollara dökülen tüm malzemeler(toprak, çamur, taş
diğer inşaat malzemeleri vs) ve çevreye verilecek diğer zararlar idarenin uyarısına gerek
kalmadan iş sahibi tarafından giderilecektir.
8- İnşaat sahası dışında (tretuvar ve yol üzerinde, kendisine ait olmayan arsalara ve diğer
yerlere) herhangi bir malzemenin konulması, bu yerler üzerinde çalışma yapılması, işgal
edilmesi yasaktır.
9- Mikser ve pompalardan arta kalan betonların GEPOSB içinde dökülmesi, mikser ve
pompaların temizliğinin GEPOSB sınırları içinde yapılması yasaktır.
10- GEPOSB sınırları içerisinde belirtilen bölgeler dışında araç yıkanmamalıdır.
11- Yangın, su baskını gibi acil durumların gerçekleşmesi veya gerçekleşmesi ihtimaline karşı en
yakındaki GEPOSB personeline haber verilmelidir. GEPOSB çalışanına ulaşılamazsa
telefonla santrale (İtfaiye–7511010, Santral–7511033) olay yeri belirtilerek haber
verilmelidir.
12- Yangın durumunda İtfaiye Müdürlüğünün ve/veya görevli GEPOSB personelinin direktifleri
doğrultusunda hareket edilmelidir.
13- Deprem durumunda derhal açık alanlara çıkılmalıdır.
14- Kimyasal serpinti tehlikesi varsa, kesik siren ile alarm verilir. Bu durumda yemekhane ve
soyunma odası bölgesi olan sığınağa gidilmeli ve vücudun açık yerleri kapatılmalıdır.
15- Hava taarruzu durumunda ise aşağıda belirtildiği gibi hareket edilmelidir.
Alarm İkazları:
Düz veya dalgalı alarm verilirse derhal yemekhane ve soyunma odası bölgesi olan sığınağa
gidilmeli.
Saldırı İhtimali var: 3 dakika sürekli düz siren sesi ile alarm verilir. Çalışılan bölgedeki
cihazların elektrik bağlantıları kesilir.
Saldırı Tehlikesi Var: 3 dakika yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile alarm verilir.
Tehlike Geçti: 1 dakika sürekli düz siren sesi ile alarm verilir. Sığınaktan çıkılmamalıdır.
16- İş kazası veya yaralanma durumunda ilkyardım en yakındaki sağlık ünitesindeki doktor/sağlık
elemanı tarafından yapılır ve hastaneye sevki sağlanır.
85/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
EK 18- GEPOSB ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ
GEPOSB ATIK YÖNETİM PROSEDÜRÜ
Çevre Yönetim Sistemi Kapsamındaki; faaliyet, ürün, hizmet, proses atıkları Atık Yönetim
Sistemine uygun değerlendirilir veya bertaraf edilir.
Katı Atıklar ve Tehlikeli Atıklar, çevreye zarar vermeden yasalar dâhilinde bertaraf edilmek
üzere ayrı bidonlarda/yerlerde/kutularda biriktirilirler.
Tehlikeli atık kapsamına giren; Pil, Kartuş, Toner, fleorasan lambalar, Kutular ve Aküler
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği tehlikeli atık sınıfına girer ve aynı yönetmeliği
hükümleri doğrultusunda nakledilir ve bertaraf edilirler. İlgili atıklar için geri kazanım ve bertaraf
firmaları ile GEPOSB ön anlaşmalar yapmıştır. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen katılımcı
firmalar GEPOSB Bölge Müdürlüğü Çevre Yönetim Merkezi ile irtibata geçebilir.
Revirlerde oluşan atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanıp, nakledilir ve
işlem görürler. Tıbbi Atıkların bertarafı konusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilidir.
Ofislerde çalışan her personel ürettiği geri dönüştürülebilir katı atığı (Kâğıt Atık, Cam, Plastik,
Metal) masasının yanında diğer çöplerden ayrı biriktirmekle yükümlüdür. Bu atıklar GEPOSB Bölge
Müdürlüğünün anlaşmalı kuruluşu olan Şallılar Kâğıtçılık firması tarafından düzenli olarak
toplanmakta olup burada elde edilecek olan gelirler PAGEV Anadolu Meslek Lisesine bağışlanacaktır.
Katılımcı firmalarımızın üretim faaliyetleri sonucunda oluşan ambalaj atıkları Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir. GEPOSB’ un Gebze Belediyesi sınırları
içerisinde kalmış olması sebebiyle ve Gebze Belediyesinin Çevre Bakanlığınca onaylanmış olan Atık
Yönetim Planı çerçevesinde üretim fireleri hariç olmak üzere oluşan her türlü ambalaj atığı firma
içerisinde ayrı olarak biriktirilmek ve Gebze Belediyesinin anlaşmalı TAT tesisine verilmesi yasal bir
zorunluluktur.
Katılımcı firmaların yemekhanede, ofis ve üretim bölümünde oluşan Tehlikeli ve Zararlı atık
kavramına girmeyen, yeniden değerlendirme ve/veya satılabilme olanağı olmayan, kahve, çay
süprüntü vb. gibi atıklar Evsel Atıklar olarak işlem görür. GEPOSB’ da oluşan her türlü Evsel ve
Evsel Nitelikteki Endüstriyel Atıklar yapılan anlaşmalar gereğince Kocaeli Valiliği kuruluşu olan
Çevre ve İmar Koruma Birliği tarafından periyodik olarak standart 800 lt konteynerlere konulmak
şartıyla düzenli olarak toplanmakta ve İzaydaş Dilovası çöp deponi tesislerine gönderilmektedir.
Katılımcı firmalar üretim, bakım ve diğer faaliyetlerinden dolayı oluşan atıkların işletme
içerisinde düzenli olarak toplatılmasından ve çevre mevzuatına uygun koşullarda biriktirilmesinden ve
bertarafından sorumludurlar.
Kimyasal atıklar tehlikeli atık kapsamına giren atıklardır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğine göre işlem görürler.
Kontamine atıklar (yağlı bezler, boş kimyasal kapları, her türlü yağ ambalajları, vb.) birlikte
toplanırlar. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun nakledilirler ve depolanırlar. Bu atıklar
Çevre Bakanlığından lisanslı bertaraf firmalarına gönderilirler.
Yağ atıkları, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğine göre toplanır, nakledilir ve depolanırlar.
Katılımcı firmalarda oluşan Bitkisel Atık Yağlar diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak Çevre
bakanlığından lisanslı tesislere verilmelidirler. Bitkisel Atık Yağların kanalizasyon, toprak vb. alıcı
ortamlara dökülmesi yasaktır.
Katılımcı firmalar işletmelerinde oluşan her türlü tehlikeli atık, geri dönüşebilen atıklar, evsel
nitelikteki atıklar vb. türdeki atıkların oluşturulacak bir klasör içerisinde bütün kayıtlarını tutmaları
gerekmektedir. Bu kayıtlar Çevre Bakanlığı ve GEPOSB Çevre Yönetim Birimince yapılacak olan
denetimlerde belgelendirilmek zorundadır.
86/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Geri Dönüşebilir Atık Toplama Kabı
Evsel atık konteyneri
Doğru Uygulama
Yanlış Uygulama
Kartuş, toner atık toplama kabı
Tehlikeli Atık Depolanması
Doğru Uygulama
87/88
GEPOSB ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Yanlış Uygulama
Kontamine atık toplama kabı
Tıbbi Atıklar
Atık yağ toplama kabı
Atık pil
Bitkisel atık yağ
88/88
Download