ATIKLARIN MİKROORGANİZMALARLA DETOKSİFİKASYONU

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
ATIKLARINMİKROORGANİZMALARLADETOKSİFİKASYONU
VildanOKUMUŞ,BarışBUDAK,ÖzlemGEYLANİ,veTuğçeÇELİK
SüleymanDemirelÜniversitesi,Fen‐EdebiyatFakültesi,BiyolojiBölümü,Isparta
Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken
maddeler atık olarak tanımlayabiliriz. Yani bu maddeler artık bizim ihtiyacımız
olmaktan cıkmış, bizim sağlımız için tehlike oluşturan maddelerdir. Atıkları
sınıflandırırken genelde sanayi ve evsel atıklar olmak üzere ayırabiliriz. Atıkların
doğada faz olarak bulunma durumuna göre katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç grupta
inceleyebiliriz. Sanayi atıkları karbon bileşikleri içeriği bakımından zengindir, çünkü
kullanılan hammaddenin içeriğinde karbon bulunmaktadır. Bu atıklar sanayi türüne
bağlı olarak değişme gösterir. Evsel atıklarda da karbonlu bileşikler çok sayıda
bulunmaktadır. Genelde katı atıklar karbonlu bileşikler bakımından zengindir.Katı
atıkların biyolojik olarak parçalanması zordur.Katı atıkların geri dönüşümlü olarak
kullanılması sürdürülebilir tarım, çevre ve sanayinin olumlu yönde etkilenmesini
sağlar. Bu aşamada en önemli konu, sanayinin gelişmesi ve tarımın ilerlemesinin
beraberinde tüm doğal kaynakları tüketmemesi için, doğadaki en temel kural olan
maddeakışıdöngüsünündengelibirşekildeişletilmesidir.Atıksuarıtımıiseözellikle
halksağlınıkorumakveçevreyleilgilizararıengellemekaçısındanönemlidir.Atıksu
arıtma yöntemleri; fiziksel arıtma yöntemleri, kimyasal arıtma yöntemleri, biyolojik
yöntemleri olmak üzere temel olarak 3’e ayrılır. Mikroorganizmalardan faydalanarak
yapılan arıtma biyolojik arıtmadır. Biyolojik arıtma yönteminde en çok kullanılan
tekniklerisestebilizasyonhavuzları,aktifçamursistemlerivedamlatmalıfiltrelerdir.
Bunlar arasında en az maliyetli ve en kolay olanı stebilizasyon havuzlarıdır.Bu
çalışmadaatıklarınbiyolojikolarakayrıştırılması,çevresağlığıveçevrekirliliğininbu
şekildeönlenebilirliğiüzerindedurulacaktır.
313 
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards