Sosyoloji Kitap.indb - Nobel Akademik Yayıncılık

advertisement
Kısa İçindekiler
KISIM I
1
2
KISIM II
3
4
SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ
Sosyolojik Bakış 1
Prof. Dr. Hüsamettin İNANÇ (Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü)
Araş. Gör. Dr. Yusuf ŞAHİN (ODTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
Sosyolojik Araştırma 27
Prof. Dr. Hüsamettin İNANÇ - Ekin EKİCİ (Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü)
TOPLUMUN TEMELLERİ
Kültür 57
Yrd. Doç. Dr.Tuğça POYRAZ TACOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
Toplum 87
Yrd. Doç. Dr. Tuğça POYRAZ TACOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
5
Sosyalizasyon 111
Yrd. Doç. Dr. Tuğça POYRAZ TACOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
6
Günlük Yaşamda Sosyal Etkileşim 137
Yrd. Doç. Dr. Tuğça POYRAZ TACOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
7
Gruplar ve Örgütler 161
Yrd. Doç. Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
8
Cinsellik ve Toplum 187
Yrd. Doç. Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
9
Sapma 215
Yrd. Doç. Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU (Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
KISIM III
SOSYAL EŞİTSİZLİK
10
Sosyal Tabakalaşma 247
Doç. Dr. Ayşe CANATAN (Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
11
12
ABD’de Sosyal Sınıf 273
Prof. Dr. Sevda DEMİRBİLEK (Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)
Uzm. Nergis Melis DURCAN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültes)
Küresel Tabakalaşma 299
Yrd. Doç. Dr. Timuçin YALÇINKAYA (Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü)
13
Toplumsal Cinsiyet Tabakalaşması 327
Yrd. Doç. Dr. H. Eylem KAYA (Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
14
Irk ve Etnisite 355
Prof. Dr. Sevda DEMİRBİLEK (Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)
15
Yaşlanma ve Yaşlı 385
Dr. Ayşe CANATAN (Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
v
KISIM IV
16
SOSYAL KURUMLAR
İş ve Ekonomi 411
Doç. Dr. Ali ARSLAN (Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Sosyoloji Bölümü)
17
Siyaset ve Yönetim 435
Doç. Dr. Mustafa Kemal COŞKUN – Doç.Dr.Feryal TURAN (Ankara Üniversitesi, DTCF, Sosyoloji Bölümü)
18
Aileler 461
Yrd. Doç. Dr.Belma TOKUROĞLU (Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü)
19
Din 487
Arş. Gör. Adem BAŞPINAR (Kırklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Sosyoloji Bölümü)
20
Eğitim 515
Doç. Dr. Feryal TURAN (Ankara Üniversitesi, DTCF, Sosyoloji Bölümü)
21
Sağlık ve tıp 541
Doç. Dr. Hale OKÇAY (Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü)
KISIM V
22
SOSYAL DEĞİŞİM
Nüfus, Kentleşme ve Çevre 567
Doç. Dr.H. Tuğba EROĞLU (Selçuk Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü)
23
Kolektif Davranış ve Sosyal Hareketler 599
Doç. Dr. H. Tuğba EROĞLU (Selçuk Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü
24
Sosyal Değişim: Geleneksel, Modern ve Postmodern Toplumlar 625
Doç. Dr. Ali ARSLAN (Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Sosyoloji Bölümü)
vi
İçindekiler
çindekiler
åçindekiler
KUTULAR xviii
HARİTALAR xx
ÖN SÖZ xxi
Sosyolojik
Araştırma 27
KISIM I SOSYOLOJİNİN TEMELLERİ
Sosyolojik Araştırmanın Temelleri
Sosyolojik Bakış 1
Sosyoloji Yapmanın Üç Yolu
Sosyolojik Bakış
31
Pozitivist Sosyoloji
31
Yorumlayıcı Sosyoloji
36
Eleştirel Sosyoloji
36
2
Özeldeki Geneli Görmek
2
Araştırma Yönelimleri ve Kuram
Tanıdıktaki Yabancıyı Görmek
3
Günlük Yaşamlarımızda Toplumu Görmek
4
Cinsiyet ve Araştırma
37
37
Sosyolojik Olarak Görme: Marjinallik
ve Kriz
5
Araştırma Etiği
Küresel Bir Bakışın Önemi
Bir Hipotezin Test Edilmesi: Deney
38
Sorular Sorma: Anket Araştırması
41
Sahada: Katılmalı Gözlem
43
Sosyoloji ve Kamu Politikaları
Sosyoloji ve Kişisel Gelişim
9
9
9
Kariyerler: Sosyoloji Avantajı
9
Sosyolojinin Kökenleri
11
Sosyal Değişim ve Sosyoloji
11
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Yükselişteki Askeriyeye İlgi 12
12
Sosyolojik Kuram
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
“Onları” Gözlemek İstiyorsan, “Onlara” Katıl
Ulaşılabilir Verilerin Kullanımı: Var Olan Kaynaklar
Yönelimleri ve Yöntemin Etkileşimi
Sosyal Çatışma Yaklaşımı
Hepsi Bir Arada: Sosyolojik Araştırmada
On Basamak
50
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 52
15
KISIM II TOPLUMUN TEMELLERİ
Feminizm ve Toplumsal Cinsiyet
Çatışması Yaklaşımı
15
Irk Çatışması Yaklaşımı
Kültür 57
16
Sembolik Etkileşim Yaklaşımı
17
Yaklaşımları Uygulamak:
Sporun Sosyolojisi 19
Spor ve Çatışma
19
Etkileşim Olarak Spor
20
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 22
AŞAMA KAYDETMEK 24
vii
48
AŞAMA KAYDETMEK 54
13
19
38
13
Yapısal İşlevsel Yaklaşım
Sporların İşlevleri
38
Sosyolojik Araştırma Metotları
6
Sosyolojik Bakışı Uygulamak
Bilim ve Sosyoloji
29
Doğrunun Bir Şekli Olarak Bilim
29
Yaygın Düşünce ve Bilimsel Kanıt
29
Kültür Nedir?
58
Kültür ve İnsan Aklı
60
Kültür, Ülke ve Toplum
62
Kaç Kültür Vardır?
62
Kültürün Ögeleri
Semboller
Dil
64
62
62
46
47
Değerler ve İnançlar
64
Normlar
67
İdeal ve Gerçek Kültür
68
Maddi Kültür ve Teknoloji
68
Yeni Bilgi Teknolojisi ve Kültür
69
Weber’in Büyük Tezi: Protestanlık
ve Kapitalizm
100
Rasyonel Sosyal Örgüt
100
Emile Durkheim: Toplum ve İşlev
Kültürel Çeşitlilik: Tek Dünyada Çok
Yaşam Çeşidi 70
Yüksek Kültür ve Popüler Kültür
Alt kültür
70
Çok Kültürlülük
71
Karşıt Kültür
72
Kültürel Değişme
72
Etnosantrizm ve Kültürel Görelilik
Küresel Bir Kültür?
76
70
Kültürün Kuramsal Analizi
77
Eleştirel Bakış: Topluma Dört Ayrı Bakış
Toplumu Bir Arada Tutan Nedir?
Toplumlar Nasıl Değişir?
104
Toplumlar Neden Değişir?
104
73
AŞAMA KAYDETMEK 108
Sosyalizasyon 111
78
Kültür ve İnsan Özgürlüğü
Sosyal Deneyim: İnsanlığımızın
Anahtarı 112
80
80
80
İnsan Gelişimi: Doğa ve Sosyal Gelişme
Sosyal İzolasyon
113
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 82
Sosyalizasyonu Anlamak
AŞAMA KAYDETMEK 84
112
115
Sigmund Freud’un Kişilik Ögeleri
115
Jean Piaget’nin Bilişsel Gelişim Kuramı
115
Lawrence Kohlberg’in Ahlaksal Gelişim
Kuramı
117
Carol Gilligan’ın Cinsiyet ve Ahlaki Gelişim
Kuramı
117
George Herbert Mead’in Sosyal Benlik Kuramı
118
Erik H. Erikson’un Gelişiminin Sekiz Evresi
120
Toplum 87
Gerhard Lenski: Toplum ve Teknoloji
88
Avcı ve Toplayıcı Toplumlar
89
Bahçeci ve Pastoral Toplumlar
89
121
123
Sosyalizasyon ve Yaşam Seyri
Tarım Toplumları
90
Sanayi (Endüstri) Toplumları
91
Sanayi Sonrası Toplumlar
92
Teknolojinin Sınırları
93
Marx: Toplum ve Çatışma
Sosyalizasyonun Faktörleri
Aile
121
Okul
122
Akran Grubu
123
Kitle İletişim Araçları
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Göçebe
Çobanlar Yüksek Teknolojiye Geçti 90
Toplum ve Üretim
94
Çatışma ve Tarih
96
Kapitalizm ve Sınıf Çatışması
Kapitalizm ve Yabancılaşma
Devrim
97
104
77
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Artık Hip Hop da Çin Malı 78
Kısıtlama Olarak Kültür
Özgürlük Olarak Kültür
104
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 106
Kültürün İşlevleri: Yapısal İşlevsel Analiz
Eşitsizlik ve Kültür: Sosyal Çatışma
Analizi
77
Evrim ve Kültür: Sosyobiyoloji
102
Yapı: Bizim Ötemizdeki Toplum
102
İşlev: Bir Sistem Olarak Toplum
102
Kişilik: İçimizdeki Toplum
103
Modernlik ve Anomi
103
Gelişen Toplumlar: İş Bölümü
103
125
Çocukluk
125
Ergenlik
127
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Çocuklar
Yeteneklerinin Farkına Vardıkça, Pazarda Yaş
Sınırı Düşmekte 128
94
Yetişkinlik
128
Yaşlılık
128
Ölüm ve Ölmek
129
Yaşam Seyri: Örüntüler ve Dönüşümler
96
97
Max Weber: Toplumun Rasyonelleşmesi
İki Dünya Görüşü: Gelenek ve Rasyonellik
Kapitalizm Rasyonel midir?
99
98
98
130
Yeniden Sosyalleşme: Bütüncül Kurumlar
130
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 132
AŞAMA KAYDETMEK 134
İÇİNDEKİLER
viii
Resmî Örgütler
Günlük Yaşamda
Sosyal Etkileşim 137
Sosyal Yapı: Günlük Hayatın Bir Kılavuzu
Statü
138
139
Statü Seti
139
Doğuştan Kazanılan ve Sonradan Kazanılan Statüler
Temel Statü
139
Rol
140
Gerçekliğin Sosyal İnşası
“Pratik Zekâlılar”
Thomas Kuramı
Etnometodoloji
Gerçekliğin İnşası:
143
143
143
Sınıf ve Kültür
174
Resmî Örgütlerin Evrimi
141
141
145
Örgütlerin Geleceği: Karşı Eğilimler
145
145
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 182
146
Sözsüz İletişim
147
Cinsiyet ve Performanslar
148
İdealleştirme
148
Mahcubiyet ve Nezaket
149
Cinsellik ve
Toplum 187
Günlük Yaşamda Etkileşim: Üç
Uygulama 150
Cinselliği Anlamak
Duygular: Hissetmenin Sosyal İnşası
150
Dil: Toplumsal Cinsiyetin Sosyal İnşası
152
Gerçeklik Oyunu: Mizahın Sosyal İnşası
152
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 156
Cinsiyet: Biyolojik Bir Konu
189
Seks ve Beden
190
Seks: Kültürel Bir Konu
191
Ensest Tabusu
191
Cinsel Devrim
193
Cinsel Karşı Devrim
194
Evlilik Öncesi Seks
195
Yetişkinler Arasında Seks
195
Evlilik Dışı Seks
195
Gruplar ve
Örgütler 161
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Kampüs Seks Uzmanları (Sexperts)
Yaşam Süresince Seks
Cinsel Eğilim
162
Birincil ve İkincil Gruplar
162
Grup Liderliği
163
Grup Uyumu
164
Referans Grupları
166
İç Gruplar ve Dış Gruplar
166
Grup Boyutu
167
Sosyal Çeşitlilik: Irk, Sınıf ve Cinsiyet
Ağlar (Networks)
168
188
Amerika Birleşik Devletleri’nde Cinsel Tutumlar
AŞAMA KAYDETMEK 158
İÇİNDEKİLER
180
AŞAMA KAYDETMEK 184
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
En Güzel Sanal Yüzünüzü Sunmak
ix
174
Bilimsel Yönetim
175
İlk Meydan Okuma: Irk ve Cinsiyet
175
İkinci Meydan Okuma: Japon İş Örgütü
176
Üçüncü Meydan Okuma: İş Yaşamının
Değişen Doğası
177
Toplumun “McDonaldlaştırılması”
178
Dramaturjik Analiz: “Benliğin Sunumu”
Sosyal Gruplar
172
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
FEMA’nın “Zehirli Bürokrasisi”: FEMA Yöneticileri
İşlerine Tutunmak İçin mi Yardım
Topluyorlar? 174
Oligarşi
Rol Seti
140
Rol Çatışması ve Rol Gerilimi
Rol Çıkışı
141
Performanslar
139
170
Resmî Örgüt Çeşitleri
170
Resmî Örgütlerin Kökenleri
170
Bürokrasinin Özellikleri
170
Örgütsel Çevre
171
Bürokrasinin Resmî Olmayan Tarafı
Bürokrasinin Sorunları
173
196
196
196
Bize Cinsel Eğilim Ne Verir?
197
Ne Kadar Eşcinsel İnsan Var?
198
Eşcinsel Hakları Hareketi
199
Cinsel Konular ve Tartışmalar
168
200
Ergen Gebelikleri
200
Pornografi
200
Fuhuş
201
Cinsel Şiddet: Tecavüz ve Sevgili Tecavüzü
203
192
Cinselliğin Kuramsal Analizi
Toplum Odaklı Islah
205
Yapısal İşlevsel Yaklaşım
205
Sembolik Etkileşim Yaklaşımı
206
Sosyal Çatışma ve Feminist Analiz
207
240
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 242
AŞAMA KAYDETMEK 244
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 210
KISIM III TOPLUMSAL EŞİTSİZLİK
AŞAMA KAYDETMEK 212
Sosyal
Tabakalaşma 247
Sapma 215
Sosyal Tabakalaşma Nedir?
Sapma Nedir?
216
Kast ve Sınıf Sistemleri
Sosyal Kontrol
216
Biyolojik Bağlam
216
Kişisel Faktörler
217
Sapmanın Sosyal Temelleri
248
249
Kast Sistemi
249
Sınıf Sistemi
250
Kast ve Sınıf: Birleşik Krallık (İngiltere)
218
251
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Yemen
Basamaklarının Altında Çürüyenler 252
Sapmanın İşlevleri: Yapısal
İşlevsel Analiz 219
Durkheim’in Temel Varsayımı
219
Merton’un Gerilim Kuramı
220
Sapma Alt Kültürleri
220
Bir Başka Örnek: Japonya
253
Sınıfsız Toplumlar? Eski Sovyetler Birliği
254
Çin: Ortaya Çıkan Sosyal Sınıflar
256
İdeoloji: Tabakalaşmanın Arkasındaki Güç
257
Sapmanın Etiketlendirilmesi: Sembolik
Etkileşim Analizi 221
Sosyal Tabakalaşmanın İşlevleri
Etiketleme Kuramı
222
Sapmanın Tıbbileştirilmesi
223
Sutherland’ın Ayırt Edici Birleşimler Kuramı
Hirschi’nin Kontrol Kuramı
224
Davis-Moore Tezi
224
Tabakalaşma ve Etkileşim
228
264
Sosyal Tabakalaşma: Gerçekler ve Değerler
266
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 268
AŞAMA KAYDETMEK 270
232
233
ABD Ceza Adaleti Sistemi
235
ABD’de
Sosyal Sınıf 273
235
236
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Şu Anda ABD’de Her 100 Yetişkinden
En Az Biri Hapishanede 238
Ölüm Cezası
Avcı ve Toplayıcı Toplumlar
264
Bahçeci, Hayvancı ve Tarım Toplumları
Sanayi Toplumları
264
Kuznets Eğrisi
264
228
230
Yargı Süreci
Polis
235
Mahkemeler
Ceza
236
263
Tabakalaşma ve Teknoloji: Küresel Bir
Bakış 263
Nefret Suçu
228
Feminist Perspektif: Sapma ve Toplumsal Cinsiyet
Suç Türleri
230
Suç İstatistikleri
231
Sokak Suçlusu: Bir Profil
Küresel Perspektifte Suç
259
Karl Marx: Sınıf Çatışması
259
Neden Marksist Devrim Yok?
260
Max Weber: Sınıf, Statü ve Güç
261
Sapma ve Güç
225
Sapma ve Kapitalizm
226
Beyaz Yakalı Suç
226
Şirket Suçları
227
Organize Suç
227
Suç
257
Tabakalaşma ve Çatışma
Sapma ve Eşitsizlik: Sosyal Çatışma
Analizi 225
Sapma, Irk ve Cinsiyet
257
238
Sosyal Eşitsizliğin Boyutları
Gelir
274
Servet
275
Güç
275
Mesleki Saygınlık
Eğitim
276
274
276
İÇİNDEKİLER
x
ABD’de Tabakalaşma: Liyakat ve Kast
Soy
276
Irk ve Etnisite
276
Toplumsal Cinsiyet
276
Küresel Tabakalaşma: Kuramsal Analiz
278
Küresel Tabakalaşma: Geleceğe Bakmak
ABD’de Sosyal Sınıflar
278
AŞAMA KAYDETMEK 324
Sınıfların Yarattığı Farklılık
281
Toplumsal Cinsiyet Tabakalaşması 327
Sağlık
281
Değerler ve Tutumlar
281
Politika
281
Aile ve Toplumsal Cinsiyet
281
283
Hareketlilik Üzerine Bir Araştırma
Toplumsal Cinsiyet ve Eşitsizlik
283
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Yukarıya Doğru Hareketliliğin Sonu mu? 284
Gelir Düzeyi Bağlamında Hareketlilik
284
Hareketlilik: Irk, Etnisite ve Toplumsal Cinsiyet
284
Hareketlilik ve Evlilik
285
Amerikan Rüyası: Hâlâ Bir Gerçeklik mi?
286
Küresel Ekonomi ve ABD’nin Sınıf Yapısı
287
Amerika Birleşik Devletleri’nde Yoksulluk
Toplumsal
Toplumsal
Toplumsal
Toplumsal
288
AŞAMA KAYDETMEK 296
Küresel
Tabakalaşma 299
Küresel Tabakalaşma: Genel Bir Bakış
ve
ve
ve
ve
Aile
332
Akran Grubu
333
Eğitim
333
Kitle İletişim Araçları
332
333
Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Tabakalaşma
335
Yoksulluğun Şiddeti
306
Yoksulluğun Derecesi
307
Yoksulluk ve Çocuklar
309
Yoksulluk ve Kadınlar
309
Kölelik
309
Küresel Yoksulluğun Açıklanması
300
Ev İşleri: Kadınların “İkinci Vardiyası”
337
Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim
337
Toplumsal Cinsiyet ve Politika
338
Toplumsal Cinsiyet ve Ordu
338
Kadınlar Bir Azınlık mı?
339
Kadın Azınlıklar: Kavşak Kuramı
339
Kadına Yönelik Şiddet
340
Erkeğe Yönelik Şiddet
341
Cinsel Taciz
342
Pornografi
343
Toplumsal Cinsiyetin
Kuramsal Analizi 343
301
Küresel Zenginlik ve Yoksulluk
305
Yapısal İşlevsel Analiz
343
Sosyal Etkileşim Analizi
345
Sosyal Çatışma Analizi
345
Feminizm
346
Temel Feminist Düşünceler
347
Feminizmin Türleri
347
Feminizme Karşı Koyuş
348
310
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Varilin Altı 312
İÇİNDEKİLER
329
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Külotlu
Çorabıma Göre Beni Yargılama 336
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 294
xi
Cinsiyet
Cinsiyet
Cinsiyet
Cinsiyet
Çalışan Kadınlar ve Erkekler
334
Toplumsal Cinsiyet, Gelir ve Zenginlik
292
Terminoloji Hakkında Bir Söz
Yüksek Gelirli Ülkeler
302
Orta Gelirli Ülkeler
305
Düşük Gelirli Ülkeler
305
328
Erkek ve Kadın Farklılıkları
328
Küresel Bakış Açısıyla Toplumsal Cinsiyet
Ataerkillik ve Cinsiyetçilik
330
Toplumsal Cinsiyet ve Sosyalizasyon
Yoksulluğun Kapsamı
288
Kimler Yoksuldur?
288
Yoksulluğu Açıklamak
289
Çalışan Yoksullar
291
Evsizlik
320
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 322
Üst Sınıf
278
Orta Sınıf
279
Çalışan Sınıf
280
Alt Sınıf
280
Sosyal Hareketlilik
312
Modernleşme Kuramı
312
Bağımlılık Kuramı
316
Toplumsal Cinsiyet: Geleceğe Bakmak
349
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 350
AŞAMA KAYDETMEK 352
334
Geçişler ve Yaşlanmanın Zorlukları
Anlam Bulma
Sosyal Tecrit
Emeklilik
Irk ve
Etnisite 355
Irk ve Etnisitenin Sosyal Anlamı
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Torunlarını
Yetiştiren Büyükanne ve Büyükbabalar: “Herkes Anlar”
356
Irk
356
Etnisite
358
Azınlıklar
359
Ayrımcılık
Yaşlılığın Kuramsal Analizi
360
Ölüm ve Ölmek
365
401
Ölümün Tarihsel Örüntüleri
401
Yaşam ve Ölümün Modern Ayrımı
401
Etik Konular: Ölümle Yüzleşme
401
Büyük Kayıp
403
Kurumsal Ön Yargı ve Ayrımcılık
365
Ön Yargı ve Ayrımcılık: Kısır Döngü
366
Çoğunluk ve Azınlık: Etkileşim
Örüntüleri 366
Yaşlanma: İleriye Bakmak
Çoğulculuk
366
Asimilasyon
366
Ayırım
367
Soykırım
367
405
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 406
AŞAMA KAYDETMEK 408
Amerika Birleşik Devletleri’nde Irk ve Etnisite
368
Kızılderililer
368
Beyaz Anglo-Sakson Protestanlar
369
Afrika Kökenli Amerikalılar
370
Asya Kökenli Amerikalılar
372
Hispanik Amerikalılar/Latinler
374
Arap Kökenli Amerikalılar
375
Beyaz Etnik Kökenli Amerikalılar
377
Irk ve Etnisite: Geleceği Düşünmek
KISIM IV SOSYAL KURUMLAR
İş ve Ekonomi 411
Ekonomi: Tarihsel Bakış
378
412
Tarım Devrimi
412
Sanayi Devrimi
413
Bilişim Devrimi ve Sanayi Sonrası
Toplum
413
Ekonomide Sektörler
414
Küresel Ekonomi
415
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 380
AŞAMA KAYDETMEK 382
Yaşlanma ve
Yaşlı 385
Ekonomik Sistemler: Adalete Giden Yollar
Amerika Birleşik Devletleri’nin Grileşmesi
386
Doğum Oranı: Düşüyor
386
Yaşam Beklentisi: Yükseliyor
386
Yaşlanan Bir Toplum: Kültürel Değişme
387
“Genç Yaşlı” ve “Yaşlı (İhtiyar) Yaşlı”
388
Yaşlanma: Biyoloji ve Kültür
398
Yapısal İşlevsel Analiz: Yaşlanma ve
İlişik Kesme
399
Sembolik Etkileşim Analizi: Yaşlanma ve Etkinlik
399
Sosyal Çatışma Analizi: Yaşlanma ve Eşitsizlik
400
359
Ön Yargıyı Ölçme: Sosyal Mesafe Ölçeği
Irkçılık
361
Ön Yargı Kuramları
362
394
Yaşlanma ve Yoksulluk
395
Bakım Hizmeti Verme
397
Yaşlı Karşıtlığı
397
Yaşlı: Bir Azınlık mı?
398
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Sadece Siyah
ve Beyazın Ötesinde 360
Ön Yargı ve Stereotipler
393
393
393
394
415
418
Sanayi Sonrası ABD Ekonomisinde İş Ortamı
Tarımsal İşlerde Azalma
421
Fabrika İşlerinden Hizmet İşlerine
İkili İş Gücü Piyasası
421
Sendikalar
421
389
Biyolojik Değişmeler
389
Psikolojik Değişmeler
390
Yaşlanma ve Kültür
390
Yaşa Göre Tabakalaşma: Küresel Bir İnceleme
Kapitalizm
417
Sosyalizm
417
Refah Kapitalizmi ve Devlet Kapitalizmi
418
Kapitalizmin ve Sosyalizmin Göreceli Avantajları
Sosyalist ve Kapitalist Ülkelerde Değişim
419
392
420
421
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Üniversite Öğrencileri
Geleceğe Endişeyle Bakıyorlar, Umut Et 422
İÇİNDEKİLER
xii
Nükleer Silahlar
453
Kitlesel Medya ve Savaş
Barışın İzinde
454
Profesyonel Meslekler
422
Serbest Meslekler
423
İşsizlik ve Eksik İstihdam
423
Yeraltı Ekonomisi
424
İş Yeri Çeşitliliği: Irk ve Cinsiyet
424
İletişim Teknolojileri ve İş
425
Şirketler
425
Ekonomik Yoğunlaşma
426
Holdingler ve Şirket Bağlantıları
426
Şirketler: Rekabetçi midirler?
427
Şirketler ve Küresel Ekonomi
427
Ekonomi: Geleceğe Bakış
453
Siyaset: Geleceğe Bakma
454
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 456
AŞAMA KAYDETMEK 458
Aileler 461
429
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 430
AŞAMA KAYDETMEK 432
Aileler: Temel Kavramlar
462
Aileler: Küresel Çeşitlilikler
Siyaset ve
Yönetim 435
Güç (İktidar) ve Otorite
Ailelerin Kuramsal Analizi
436
437
Aile Hayatının Aşamaları
Monarşi
437
Demokrasi
438
Otoritercilik (Otoriterizm)
440
Totalitercilik (Totaliterizm)
441
Küresel Bir Siyasal Sistem mi
442
ABD’de Siyaset
466
Ailenin İşlevleri: Yapısal İşlevsel Analiz
466
Eşitsizlik ve Aile: Sosyal Çatışma ve
Feminist Analiz
467
Aile Yaşamının Kurulması: Mikro Düzeyde Analiz
Geleneksel Otorite
436
Rasyonel-Yasal Otorite
437
Karizmatik Otorite
437
Küresel Açıdan Siyaset
463
Evlilik Modelleri
463
Yerleşim Modelleri
463
Soy Modelleri
465
Otorite Modelleri
466
Flört
468
468
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Amerikan
Flörtleşmesi—Muslüman Tarzı
470
442
ABD Kültürü ve Refah Devletinin Yükselişi
442
Siyasal Yelpaze
443
Özel Çıkar Grupları
444
Oy Kullanmada İlgisizlik
446
Hükümlü Suçlular Oy Kullanabilir mi?
447
Toplumda Gücün Kuramsal Analizi
447
Yerleşim: İdeal ve Gerçek Evlilik
470
Çocuk Yetiştirme
470
Hayatın Sonraki Dönemlerinde Aile
471
ABD’de Aileler: Sınıf, Irk ve Toplumsal Cinsiyet
Sosyal Sınıf
472
Etnisite ve Irk
472
Toplumsal Cinsiyet
475
Geçişler ve Aile Hayatı Sorunları
Çoğulcu Model: Halk Yönetir
447
İktidar Eliti Modeli: Birkaç Kişi Yönetir
448
Marksist Model: Sistem Yanlıdır
448
Boşanma
475
Yeniden Evlenme ve Karma Aileler
Aile İçi Şiddet
477
Kuralların Ötesinde Güç
Alternatif Aile Biçimleri
449
Tek Ebeveynli Aileler
478
Birlikte Yaşama
478
Eşcinsel ve Lezbiyen Çiftler
Bekârlık
479
Devrim
449
Terörizm
450
Savaş ve Barış
450
Savaşın Nedenleri
451
Toplumsal Sınıf ve Ordu
451
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Bir Çocuk
Askerin Savaşın İçinden Kaçması 452
Terörizm Yeni Bir Savaş Biçimi midir?
Askerliğin Nedenleri ve Maliyeti
452
xiii
İÇİNDEKİLER
468
452
475
477
478
478
Yeni Üreme Teknolojileri ve
Aileler 479
Aileler: Geleceğe Bakış
480
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 482
AŞAMA KAYDETMEK 484
472
Eğitim 515
Din 487
Din: Temel Kavramlar
Din ve Sosyoloji
Eğitim: Küresel Bir İnceleme
488
489
Dinin Kuramsal Analizi
489
Dinin İşlevi: Yapısal İşlevsel Analiz
489
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Brooklyn’de Bir Müslüman Lider İki Dünyayı
Uzlaştırıyor
490
Eğitimin İşlevleri
Kutsalın İnşası: Sembolik Etkileşim
Analizi
490
Eşitsizlik ve Din: Sosyal Çatışma
Analizi
490
Din ve Toplumsal Değişme
491
Max Weber: Protestanlık ve Kapitalizm
Özgürlük Teolojisi
493
491
Dini Örgütler/Organizasyon Türleri
493
Tarihte Din
Eğitim ve Toplumsal
Etkileşim 520
520
Formel Eğitim ve Toplumsal
Eşitsizlik 521
495
Toplumsal Kontrol
521
Standard Test
521
Okul [Seviye] Belirleme
522
Okullar Arasında Eşitsizlik
522
Yükseköğrenime Erişim
525
Daha Fazla Olanak: Genişleyen Yükseköğrenim
Ayrıcalık ve Kişisel Liyakat
527
Sanayi Öncesi Toplumlarda Din
495
Sanayi Toplumlarında Din
495
Dünya Dinleri
519
Toplumsallaşma
519
Kültürel Yenilik
520
Toplumsal Bütünlük
520
Toplumsal Konumlanma
520
Eğitimin Örtük İşlevleri
520
Kendini Gerçekleştiren Kestirim
Kilise
493
Tarikat
494
Kült
494
516
Formel Eğitim ve Ekonomik
Gelişme
516
Hindistan’da Formel Eğitim
517
Japonya’da Formel Eğitim
517
İngiltere’de Formel Eğitim
517
ABD’de Formel Eğitim
519
496
Hristiyanlık
496
İslam
496
Musevilik
498
Hinduizm
499
Budizm
499
Konfüçyüsçülük
500
Din: Doğu ve Batı
501
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Halk
Üniversiteleri: Düş Avcıları
528
Okuldaki Sorunlar
Amerika Birleşik Devletleri’nde Din
Dini ilişki
502
Dindarlık
502
Din: Sınıf, Etnik Yapı ve Irk
501
502
Değişen Toplumda Din
504
Değişen Dini Mensubiyet (Aidiyet)
504
Laikleşme (Sekülerleşme)
504
Sivil Din
505
“Yeni Çağ” Takipçileri: Formel Din Dışında
Ruhaniyet
506
Dini Yeniden Canlandırma: “Eski Güzel
Günlerin Dini”
507
Din: İleriyi Görmek
526
509
528
Disiplin ve Şiddet
528
Öğrencinin Edilgenliği
528
Okul Terk
530
Akademik Standartlar
530
Not Enflasyonu
531
ABD’de Güncel Eğitim
Sorunları 532
Okul Seçimi
532
Evde Eğitim
533
Engellilerin Eğitimi
533
Yetişkin Eğitimi
534
Öğretmen Açığı
534
Eğitim: İleriye Bakış
535
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 510
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 536
AŞAMA KAYDETMEK 512
AŞAMA KAYDETMEK 538
İÇİNDEKİLER
xiv
Malthus Kuramı
572
Demografik Geçiş Kuramı
573
Günümüzde Küresel Nüfus: Kısa Bir İnceleme
Sağlık ve
Tıp 541
Sağlık Nedir?
542
Sağlık ve Toplum
542
Kentleşme: Şehirlerin Büyümesi
Sağlık: Küresel Bir İnceleme
Düşük Gelirli Toplumlarda Sağlık
Yüksek Gelirli Toplumlarda Sağlık
ABD’de Sağlık
543
543
543
544
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Bütün
Dünya Nasıl Şişmanladı? 548
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
548
Ölüm Etrafındaki Etik Sorunlar
551
Yaşam Biçimi Olarak Kentleşme
Yapısal İşlevsel Analiz: Rol Kuramı
Sembolik Etkileşim Analizi:
Sağlığın Anlamı
557
Sosyal Çatışma ve Feminist Analiz:
Sağlık ve Eşitsizlik
559
553
557
557
580
Ferdinand Tönies: Gemeinschaft ve Gesselschaft
580
(Topluluk ve Toplum)
Emile Durkheim: Mekanik ve Organik Dayanışma
580
George Simmel: Bıkkın Şehirli
580
Chicago Okulu: Robert Park ve Louis Wirth
581
Kentsel Ekoloji
582
Kentsel Politik Ekonomi
583
Çevre ve Toplum
552
Sağlık ve Tıp: İleriye Bakış
544
Yoksul Ülkelerde Şehirleşme
Bilimsel Tıbbın Yükselişi
552
Holistik (Bütünsel) Tıp
553
Tıbbi Bakım İçin Ödeme: Küresel Bir İnceleme
Tıbbi Bakım İçin Ödeme: ABD
555
Hemşire Eksikliği
556
Sağlık ve Tıbbın Kuramsal Analizi
575
Şehirlerin Evrimi
575
ABD Şehirlerinin Gelişimi
577
Banliyöler ve Kentsel Çözülme
578
Sanayi Sonrası ABD’nin Güney Bölgesindeki
(Sunbelt) Şehirler
578
Megalopolis: Bölgesel Şehir
579
Kenar Şehirler
579
Kırsala Dönüş
579
Kim Sağlıklı? Yaş, Toplumsal Cinsiyet, Sınıf ve Irksal Durum
Sigara İçmek
545
Yeme Bozuklukları
546
Obezite
547
Tıbbi Kurum
574
583
584
Küresel Boyut
584
Teknoloji ve Çevresel Zarar
584
Kültür: Büyüme ve Sınırlar
585
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Mahalledeki Gençler 586
Katı Atık: Kullan At Toplumu
Su ve Hava
588
Yağmur Ormanları
590
Çevresel Irkçılık
591
587
İleriye Bakmak: Sürdürülebilir Bir Toplum ve
Dünyaya Doğru 592
560
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 594
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 562
AŞAMA KAYDETMEK 596
AŞAMA KAYDETMEK 564
Kolektif Davranış
ve Sosyal
Hareketler 599
KISIM V SOSYAL DEĞİŞİM
Nüfus,
Kentleşme
ve Çevre 567
Kolektif Davranışların İncelenmesi
600
Yerelleştirilmiş Kolektiviteler: Kalabalıklar
Demografi: Nüfus Bilimi
568
Doğurganlık
568
Ölüm Oranı
569
Göç
569
Nüfus Artışı
570
Nüfus Niteliği
570
Nüfus Artışının Kuramı ve Tarihi
xv
İÇİNDEKİLER
601
Saldırgan Kalabalıklar ve Ayaklanmalar
602
Kalabalıklar, Saldırgan Kalabalıklar ve Sosyal Değişim
Kitle Davranışının Açıklaması
603
Dağınık Kolektiviteler: Kitle Davranışı
572
Söylenti ve Dedikodu
604
Kamuoyu ve Propaganda
604
Modalar ve Hevesler
606
604
602
Panik ve Kitle Histerisi
Afetler
607
606
Sosyal Hareketler
609
Demografik Değişim
Modernizm
629
Modernleşmenin Dört Boyutu
Sosyal Hareket Türleri
609
Sahip Çıkma
609
Sosyal Hareketlerin Açıklanması
610
Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Hareketler
616
Sosyal Hareket Evreleri
616
Sosyal Hareketler ve Sosyal Değişim
618
Sosyal Hareketler: İleriye Bakmak
618
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 620
AŞAMA KAYDETMEK 622
Ferdinand Tönnies: Topluluğun Yok
Oluşu
630
Emile Durkheim: İşbölümü
631
Max Weber: Rasyonelleşme
Karl Marx: Kapitalizm
632
633
Modernliğin Kuramsal Analizi
635
Yapısal İşlevsel Kuram: Kitle Toplumu Olarak
Modernizm
635
Sosyal Çatışma Kuramı: Sınıf Toplumu Olarak
Modernizm
636
Modernizm ve Birey
Sosyal Değişim:
Geleneksel, Modern
ve Postmodern
Toplumlar 625
Modernizm ve İlerleme
638
640
Modernizm: Küresel Çeşitlilik
Postmodernizm
641
642
İleriye Bakış: Modernizm ve Küresel
Geleceğimiz 643
SOSYOLOJİYİ GÜNLÜK YAŞAMDA GÖRMEK 646
627
Sosyal Değişimin Nedenleri
Kültür ve Değişim
628
Çatışma ve Değişim
628
Fikirler ve Değişim
628
629
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek
Lewiston’u Kurtaran Mülteciler 630
SOSYOLOJİ’yi Haberlerde Görmek Kahireli Eylemcilerin
Rejimi Sarsmak İçin Facebook’u Kullanması 614
Sosyal Değişim Nedir?
628
628
AŞAMA KAYDETMEK 648
ÖRNEK TEST SORULARI
KAYNAKLAR 676
650
İÇİNDEKİLER
xvi
Download