İçindekiler

advertisement
İÇİNDEKİLER
iii
İçindekiler
Contents
Yazar Hakkında
About
Ön
Söz the Author
xiii
Preface
Türkçe
Baskıya Ön Söz
xv
Acknowledgments
xix
Kısım I Birey ve Toplum
Part
I The
Individual
andYeni
Society
1. Aşina
Olduğumuz
Dünyaya
Bir Bakış
1. Sosyoloji
Birey
Taking ave
New
Look at a Familiar World
Sosyolojinin
Özüthe
(İçIndividual
Yüzü)
Sociology and
Toplumbilimsel
(Sosyolojik Bakış ya da Tasavvur)
The Insights ofDüşün
Sociology
Sonuç
Imagination
The Sociological
Conclusion
Bölüm Özeti Chapter Highlights
Anahtar Sözcükler
Key Terms
2. Sosyolojik Görüş ve Düşünüş
2. Seeing and Thinking Sociologically
Bireyler
Toplumu Nasıl
Oluşturur
How Individuals
Structure
Society
Sosyal
Etki:
Öteki
İnsanların
Günlük
Hayatımıza
Etkisi
Social Influence: The Impact
of Other
People in
Our Everyday Lives
Toplumsal
Etki:
Sosyal
Yapının
Günlük
Hayatımıza
Societal Influence: The Effect of Social Structure Etkisi
on Our Everyday Lives
Statüler
Roller
Statusesveand
Roles
Gruplar
Groups
Organizasyonlar
Organizations (Örgütler)
Sosyal
SocialKurumlar
Institutions
Kültür
Culture
Değerler
Values
Normlar
Norms
Küresel
Sosyal
Yapı Context
Social Bağlamda
Structure in
a Global
Toplumsal
Düzen
İle
İlgili
Üç
Yaklaşım
Three Perspectives on Social Order
Yapısal-İşlevselci
(Yapısal-Fonksiyonalist)
Yaklaşım
The Structural-Functionalist
Perspective
Çatışmacı
Yaklaşım
The Conflict Perspective
Sembolik
SymbolicEtkileşimcilik
Interactionism
Sonuç
Conclusion
ChapterÖzeti
Highlights
Bölüm
Key
Terms
Anahtar Sözcükler
1
13
36
67
79
99
9
9
9
9
11
11
12
12
13
13
14
14
14
14
16
16
17
17
17
17
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
23
iv
İÇİNDEKİLER
Kısım II Birey ve Toplumun İnşası
3. Gerçekliğin İnşası: Bilginin Toplumsal İnşası
5
27
Gerçekliğin Sosyal İnşasını Anlamak
Temel Atma: Hakikatin Temelleri
Kültür ve Dil
Kendini Gerçekleştiren Kehanetler
İnanç ve Sorgulanamaz Önermeler
Duvarların İnşası: Çatışma, Güç ve Toplumsal Kurumlar
Gerçekliğin Ekonomisi
Gerçekliğin Politikası
Medya Mesajdır
Sosyolojik Araştırmaların Katkılarının Önemi
Sosyolojik Araştırmanın Ampirik Doğası
Nitel ve Nicel Araştırma
Teoriler, Hipotezler ve Değişkenler
Araştırma Teknikleri
Deneyler (Sistematik Gözlem)
Alan Araştırması
Anketler
Etkileşimsiz (Dikkat Çekmeyen) Araştırmalar
Sosyal Araştırmanın Güvenilirliği
Örneklem
Göstergeler (İndikatörler)
Sosyolojik Araştırmada Değerler, İlgiler ve Etik İlkeler
Sonuç
28
29
29
31
31
32
32
33
33
35
36
36
37
38
38
39
39
40
41
41
42
42
44
44
44
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
4. Düzenin İnşası: Kültür ve Tarih
47
Kültürün Boyutları
Maddi ve Maddi Olmayan Kültür
Küresel Kültür
Alt Kültürler
Kültürel Beklentiler ve Sosyal Düzen
Toplumsal Kurumlar ve Kültürel Normlar
Kurumsallaşmış Duygular
Normlar ve Yaptırımlar
Kültürel Görecelilik ve Etnosentrizm (Etnik Merkezcilik)
Kültürel Çeşitlilik ve Günlük Hayat
Sağlık ve Hastalık
Cinsiyet
Sonuç
49
49
50
51
51
52
53
54
55
56
56
58
60
60
60
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
5. Kimliğİn İnşası: Sosyalizasyon (Sosyalleşme-Toplumsallaşma)
61
İçindekiler
v
Genler, Sosyal Yapı ve İnsanın Oluşumu
Sosyalleşme (Sosyalizasyon): Kişiliğimizin Oluşumu
Öz Benliğin Oluşumu (Karakter İnşası)
Dilin Öğrenilmesi ve Ayna Benlik
Rollerin Gelişimi
Yeniden Sosyalleşme
Kültürel Bağlamda Benlik
Sosyalizasyon ve Tabakalaşma: Eşitsizlik Ortamında Yetişmek
Toplumsal Sınıf
Irk ve Etnik Kimlik
Toplumsal Cinsiyet
Kurumlar ve Sosyalizasyon Süreci
Eğitim
Din
Medya
Sonuç
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
62
64
64
65
66
67
68
68
69
69
70
72
72
72
73
74
77
6. Kimliğin Desteklenmesi: Benliğin Sergilenişi (Kendini Tanıtma)
74
75
Ötekilerin Algılanışı (İzlenim Oluşturması)
Sosyal Grup Üyeliği
Fiziksel Görünüm
Sözel ve Sözel Olmayan İfadeler
Algıların Yönetimi
Dramaturji: Sosyal Sahnede Aktörler
Ön Sahne ve Sahne Arkası
Sahne Aksesuarları
İmaj Oluşturma
Algı Yönetimine Sosyal Etkiler
Irk ve Etnisite
Sosyal Statüler
Hatalı Algı Yönetimi: Şımarık Kimlikler (Karakter Zaafiyeti)
Utanma (Mahcubiyet) Şımarık Kimliklere (Bozulmuş İmajlara) Çareler
Damga
Sonuç
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
89
89
91
7. Toplumsal İlişkilerin İnşası: Akrabalık ve Aile
Ötekilerle Birlikte Yaşamak
Sosyal Çeşitlilik ve Eş Seçimi
Egzogami (Dışarıdan Evlilik)
Endogami (İçeriden Evlilik)
Dini Endogami (Cemaat İçinden Eş Tercihi)
78
78
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
85
85
86
87
88
92
93
93
94
94
vi
İÇİNDEKİLER
Irksal ve Etnik Endogami (Irk ve Etnik Grup İçinden Eş Tercihi)
Sınıfsal Endogami (Sosyal Sınıf İçinden Eş Tercihi)
Aile Hayatı
Ailenin Tanımı
Tarih Süreci İçinde Aile
Aile Yapısındaki Değişim
Hane Büyüklüğündeki Değişim
Boşanma Eğilimlerindeki Değişim
Aile ve Akrabalık Hususunda Kültürel Farklılıklar
Aile ve Toplumsal Yapı
Öteki Toplumsal Kurumların Aile Üzerine Etkileri
Hukuk ve Siyasetin Etkisi
Dinin Etkisi
Ekonominin Etkisi
Sosyal Çeşitliliğin Aile Üzerine Etkileri
Ailenin Problemleri
Boşanma Boşanmanın Normalleşmesi Süreci
Çocuklar, Boşanma ve Bekâr Ebeveynlik
Ailede Şiddet
Evlilik ve Birliktelikte Şiddet
Çocuk İstismarı
Aile İçi Şiddetin Kültürel Temelleri
Aile İçi Şiddetin Bireysel ve Kurumsal Sebepleri
Sonuç
94
95
96
96
96
97
97
98
98
99
99
100
101
102
102
103
104
104
105
106
107
106
107
108
108
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
110
110
8. Farklılığın Yapısı: Sosyal Sapma
111
Sapmanın Tanımı
Sapmanın Mutlak Tanımı
Sapmanın Göreceli Tanım
Sapmanın Unsurları
Sapkın Davranışın Açıklanması
Sapmayı Caydırma
Sapmayı Etiketleme
Güç, Sapma ve Sosyal Kontrol Arasındaki İlişki
Sapmanın Cezalandırılması
Suçun Toplumsal Temelleri
Kurumsal ve Beyaz Yaka Suçları
Uyuşturucu ve Yasa Dışı İlaç Tehdidi
Sapmanın Tedavi Edilmesi
Karmaşık Sosyal Konuların Bireyselleştirilmesi
Sapmanın Depolitize Edilmesi
Sonuç
113
113
114
116
117
117
118
120
120
121
122
124
126
127
128
129
Bölüm Özeti
Anahtar Sözcükler
130
130
İçindekiler
Kısım III Toplumsal Yapı, Kurumlar ve Günlük Hayat
9. Toplumun Yapısı: Organizasyonlar, Toplumsal Kurumlar ve Küreselleşme
131
133
Toplumsal Yapı ve Günlük Hayat
Sosyal İkilemler: Bireysel İlgiler ve Yapısal İhtiyaçlar
Müşterek Hayatın Trajedisi (Bir Arada Yaşamanın Zorunlulukları)
Başkalarının Sırtından Geçinme (Beleşçilik ya da Bedavacılık Sorunu)
Resmi Organizasyonların Yapısı
Bürokrasi: Oyunu Kuralına Göre Oynama
Örgütsel Gerçekliğin İnşası
Örgütler ve Kurumlar
Kurumlar İçindeki Örgütsel Ağlar
Tek Tipleştirmeye Yönelik Kurumsal Baskılar
Küreselleşme ve Toplumsal Kurumlar
Ekonomi Eğitim
Din
Sonuç
134
136
136
137
138
138
140
141
141
141
142
143
144
146
146
147
147
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
10. Tabakalaşmanın Mimarisi: Sosyal Sınıf ve Eşitsizlik
149
Tabakalaşma Türleri
Kölelik
Kast Sistemi
Feodal Sistemler
Sosyal Sınıflar (Sınıf Sistemleri)
Tabakalaşma İle İlgili Sosyolojik Teoriler
Yapısal-İşlevselcilik ve Tabakalaşma
Çatışma Teorisi ve Tabakalaşma
Marksist Sınıf Modeli
Tabakalaşma İle İlgili Yeni-Marksist Modeller
Weber’in Tabakalaşma Modeli
Amerika’da Sosyal Sınıf Eşitsizliği
Sosyal Sınıf ve Günlük Hayat
Sınıf Farklılıkları
Üst Sınıf
Orta Sınıf
İşçi Sınıfı
Yoksullar
Amerika’da Yoksulluk
Yoksulluk Sınırı
Göreli Yoksulluk
Yoksulluk Oranları
Yoksulluğun Sonuçları
Yoksulluk ve Sağlık
150
150
151
151
151
152
152
153
154
154
155
156
156
157
157
158
159
160
160
160
161
161
162
162
vii
viii
İÇİNDEKİLER
Yoksulluk ve Eğitim
Yoksulluğun Sürmesinin Nedenleri
Gelir ve Servette Kalıcı Farklılıklar
Yoksulluğun Sosyal Faydaları
Rekabetçi Bireyciliğin İdeolojisi
Küresel Gelişme ve Eşitsizlik
Küresel Tabakalaşma
Küresel Finans Kuruluşları
Çokuluslu Şirketler
Sonuç
163
164
164
165
166
167
167
168
168
169
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
170
170
11. Eşitsizliğin Mimarisi: Irk ve Etnisite (Etnik Köken)
173
Irk ve Etnisite (Etnik Köken): Biyolojik Olmanın Ötesinde
Baskı ve Eşitsizliğin Tarihi
Kızılderililer (Amerika’nın Yerlileri)
Latin Amerikalılar
Afrika Kökenli Amerikalılar
Asya Kökenli Amerikalılar
Müslüman Amerikalılar
Irksal ve Etnik İlişkiler
Bireysel Irkçılık
Basmakalıp Klişeler (Tek Tipleştirmeler-Kalıp Yargılar)
Ön Yargı ve Ayrımcılık
Renksiz Ayrımcılık
Sınıf, Irk ve Ayrımcılık
Sessiz (Sinsi) Irkçılık
Irkçılığın Kültürel İdeolojisi
Dilde Irkçılık
Doğuştan Irksal Aşağılık Kandırmacası
Kurumsal Irkçılık: Sistemdeki Adaletsizlik
Ekonomik Sistemde Irksal Eşitsizlik
Sağlık Sisteminde Irksal Eşitsizlik
Eğitim Sisteminde Irksal Eşitsizlik
Kurumsal Irkçılık İçin Çözümler: Pozitif Ayrımcılık
Irkçılıkla İlgili Küresel Bakış
Sonuç
175
177
177
177
178
179
180
181
181
181
182
183
183
184
185
185
185
186
187
188
190
191
193
194
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
195
195
12. Eşitsizliğin Mimarisi: Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
197
198
199
200
201
Bireysel Düzeyde Cinsiyet Ayrımcılığı
Cinsiyetçilik ve Sosyal Etkileşim
Cinsel Yönelim
Kadına Yönelik Şiddet
İçindekiler
Sosyal Kontrol Aracı Olarak Tecavüz
Mağduru Suçlamak
Cinsiyetçiliğin İdeolojisi: Kader Olarak Biyoloji
Kurumlar Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Erkek Egemenliğindeki Kurumlar
Sağlık ve Sağlık Sisteminde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
Ekonomide Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
İş Yerinde Ayrımcılık
Ücret Farklılığı
Küresel Bağlamda Kadının Değersizlik Sorunu
Sonuç
201
202
204
205
205
206
207
208
209
210
211
212
213
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
214
214
13. Demografik Dinamikler: Nüfus Eğilimleri
215
Kuşak Farklılıkları ve Kuşak Çatışması
Doğum Patlaması Çağı Kuşağı
X Jenerasyonu (Kuşağı)
Yeni Yetmeler (Milenyum Kuşağı, Binyılın Çocukları)
Demografik Dinamikler
Nüfus Artışı
Nüfus Artışında Küresel Dengesizlikler
Siyaset, Kültür ve Nüfus Artışı
Nüfusun Yaş Yapısı
Coğrafi Dağılım
Ülke İçi Göç (İç Göç)
Ülkeler Arası Göç (Dış Göç)
Amerika’da Nüfus Eğilimleri
Göç ve Amerika’nın Değişen Yüzü
Amerika’da Nüfusun Yaşlanması
Sonuç
216
218
218
218
219
220
220
221
223
223
224
224
225
225
226
227
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
228
228
14. Değişimin Mimarları (Değişim Ajanları): Toplumu Yeniden İnşa Etmek
229
231
233
233
233
234
236
236
236
238
Toplumsal Değişme
Sosyal Değişmenin Hızı
Sosyal Değişmenin Sebepleri
Çevre ve Nüfus Baskısı
Kültürel ve Teknolojik Yenilikler
Teknoloji ve Kültürün Yayılması
Toplumsal Hareketler
Toplumsal Hareket Türleri
Toplumsal Hareketlerin Unsurları
ix
x
İÇİNDEKİLER
İdeoloji
Kaynak Hareketliliği
Bürokratikleşme
Siyasi Fırsat Yapısı
Yeniden Toplumbilimsel Düşün (Sosyolojik Tasavvur-Sosyolojik İmgelem)
Sonuç ve veda 238
240
241
242
243
245
Bölüm Özeti Anahtar Sözcükler
246
246
Kaynakça
247
Fotoğraf Referansları
283
Dizin
285
Download