GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM(SİZLİK)

advertisement
GÜNÜMÜZDE İLETİŞİM(SİZLİK)
Toplum içinde yaşayan insanın kendisini ve
çevresini daha iyi tanımasını ve başkaları
ile uyumlu ilişkiler gerçekleştirmek için
etkileşim kurabilme ve bu etkileşimi
geliştirme becerisi bulunan bir iletişim
gücüne sahiptir.Bu bağlamda iletişim bir
çeşit bilginin paylaşılmasını mümkün kılan
ve bir ilişkileşme ve paylaşım süreci olarak
da nitelendirilebilir.
• Bir süreç olarak iletişim,bireyin bir başka bireye
yaptığı herhangi bir etki olmasının ötesinde,bir
paylaşım eylemidir.Bu nedenle iletişim tek yönlü
olmayıp,iki yönlü bir süreçtir.Bizler iletişim süreci
içinde sadece mesaj almaz mesajda göndeririz.
• Böylece iletişim sürecinde karşılıklı olarak
etkilenir ve değişime uğrarız.Bu temelde
iletişim kendimizi geliştirmede ve
değiştirmede kullandığımız bir
araçtır.Ancak,iletişim amacı karşılıklı
anlaşma ve paylaşmayı sağlamak olmak
ile birlikte ve bunun her zaman
gerçekleşmediği ve günümüzde bir
iletişi(sizlik) oluştuğunu da bilmekteyiz.
• İletişimin bir çok bozucu engelleri vardır
bunlardan bazıları
tutarsızlık,güvensizlik,isteksizlik,yetersiz
dinleme,aşırı bilgi yükleme,sempatik
etkenler,statü,yaş ve cinsiyet
uyuşmazlığı,gürültü ve diğer çevresel
etkenlerdir.
EMPATİK İLETİŞİM
• En genel tanımı ile empati,bir kişinin
kendisini karşısındaki kişinin yerine
koyarak olaylara onun bakış açısıyla
bakması,o kişinin duygularını ve
düşüncelerini doğru olarak anlaması
hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi
olarak tanımlanmaktadır.
»İletişim ise toplum içinde
yaşayan insanın kendisini ve
çevresini daha iyi tanımasını ve
bu etkileşimi geliştirme
becerisidir.
GÖRSEL İLETİŞİM
İletişim becerileri insanların gereksinimlerine göre değişebilir.
Bazen iletişimi sözlü iletişim yöntemleri kullanılabilinir. Ancak bu
iletişim yönteminde yanlış anlama ve düşünceleri unutabilme
olasılıkları ve sözlü iletişim yönteminin bazen yetersiz kalınabileceği
fikri vardır.Çünkü sözlü iletişimde kayıt söz konusu değildir. Bireyin
yaşamsal etkinliklerinde görsel iletişim ve görsel iletişim elemanları
etkin rol üstlenmektir.
İLETİŞİMİN NERESİNDEYİZ
• Toplumun içinde yaşayan insanın kendisini
ve çevresini daha iyi tanımlamasına ve
başkaları ile uyumlu ilişkileri
gerçekleştirmek için etkileşim
kurabilme,yaşayan ve artık yaşamayan
kişilerin miras olarak bıraktıkları bilgilerden
yararlanılmasına yardım eden özel bir
becerisi vardır. İşte bu beceri iletişimdir.
Temelde insanlar,var oluşlarının başlangıcından bu
yana çevrelerini etkilemeye çalışmışlardır. Ancak,
doğal olarak çevrelerini etkilemeye çalışınca
kendileri de etkinleşmişlerdir. Bu bağlamda önce
kim veya kimler arasında bir iletişimin olduğunu
bilmek gerekir. İletişimde bulunanlar arasında
karşılıklı güven ve anlayış
sağlanamamışsa,sorunlar çoğalacak ve iletişimde
ki etkinlik gerçekleşmeyecektir. Çünkü, iletişimin
sağlıklı gerçekleştirilmesinin koşulu güven ve
etkileşimdir.
• İletişim, bireyler arası ilişkilerin her
türünün,örgütleri ve giderek toplumları
belirleyen,yaratan ve bir arada tutar.Grup
halinde düşünüp davranmamızı, toplumsal
ilişkilerde rol yapmamızı ve hareket
etmemizde hep iletişime borçlu
olduğumuzu söylemek mümkündür.
NASIL İLETİŞİM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Etkili iletişim,yani yüzsüze iletişim,
Birey değil, bireyselliğimizi keşif etmek,öğrenmek ve geliştirmek,
Dinlemek,dinlemeden asla konuşmamak,
Hayır diye bilmek.
Somut olmak,
Kitap okumak,Şiir okumak,
Özgürlüğümüze inanmak,
Empati kurmak,
İletişim kurduğumuzun kişinin sosyal düzeyinin bulunduğu yerden
başlamak,
Konuştuğumuz kavramları bilerek konuşmak, anlamını bilmediğimiz
sözcükleri ve kavramları kullanmamak,
İletişim kurduğumuz kişinin konuşurken yüzüne bakmak,
İmaj, kavramını abartmamak.Fakat kendi yeteneğimize uygun imaj
oluşturmak,
Çok konuşmamak,
Ve ön yargılarımızdan uzaklaşmak.a
İLETİŞİM VE SOSYAL MESLEĞİ
• Tüm yaşam, bir iletişim-etkileşim
olayıdır.Sosyal Hizmet Mesleği,insan
hakları ve sosyal adalet prensiplerinden
hareket ederek sosyal
değişmeyi;bireyleri,grupları,toplulukları
güçlendiren,özgürleştiren ve iyilik hallerini
geliştiren bir dinamik unsur olarak
değerlendirilen ve yönüyle insan davranışı
ve sosyal sistem teorilerinden yararlanan
bir meslektir.
• Gerçekçi ve doğal davranmak;
abartıdan uzak,olduğu gibi
davranmak, gerek birey,gerek
grup,gerekirse toplumla çalışırken
değerlendirmesinde bütünsel
bakılmalıdır.Genellemelerden
kaçınarak ön-yargılardan
uzaklaşılmalıdır.
İLETİŞİM İHTİYACI
• İnsan diğer insanlarla ve varlıklarla
tanışmak,görüşmek,yardımlaşmak ve
münasebet kurmak zorundadır.Tanıma ve
fikir birliği sonunda başkalarıyla çalışarak
kendi başına yapamayacağı işleri yapabilir
ve geniş sosyal faydalar elde
edebilir.İnsan özgür bir iradeye sahip
olduğundan iletişimde akla kapı açıp
iradeyi elden almamak gereklidir.
İLETİŞİMİN ENGELLERİ
• İnat,haset ve çekememezlik insanlar arası
iletişimi engellemektedir. Körü körüne
yanlışta ısrar edip doğruya yönelmemek
olan inat ve karşı tarafı çekememezlik olan
hased hallerinde karşı tarafın iyiliğini
istemek ve onunla bağ kurmak imkanı
kalmaz.Aynı zamanda haset,kişinin kendi
iç iletişimine de zarar vermektedir.
İLETİŞİMİ OLUMLU ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
• İletişimde verilen mesajın zihinlerde olumlu etki
yapması beklenir. Bu bakımdan müsbete
yönlendirmek esastır. Bununla birlikte olumlu ve
olumsuz bir arada düşmek gerekir.Olumlu
vazgeçirici şeyleri de olumsuz olarak nitelendirmek
mümkündür.İletişimin stratejisi zihni ikna etmek
olmalıdır. Olumsuzdan vazgeçirici,olumluya
yöneltici olacak şekilde zihni ikna etmek iletişimin
temel yaklaşımı olabilir.
• İletişimin,söylenen sözlerde kim
söylemiş,ne söylemiş,nerede,ne zaman,
nasıl söylemiş soruları sorularak yapılması
gerekir.Bu, iletişimin taraflar arasında,
güven içinde gerçekleşmesinde en temel
çerçeveyi oluşturur. Ve iletişimin açıklık
içerisinde yürümesine katkı sağlar.
İLETİŞİMİN KAZANDIRDIKLARI
• İletişim süreci insanların birbiriyle bilgi alışverişinde
bulunduğu ve tanışmanın ve bilişmenin yaşandığı bir
süreçtir. Bu süreçte kendi aralarında farklı noktaları
konuşma ve ortak paydalarda buluşma şansını elde
etmektedirler.Bu durum kendi araların birliğin oluşmasına
katkıda bulunmaktadır. İletişim sürecinin uygun işlemesi
ve bunun hiyerarşik katmanların tümünde görülmesi
herkesin birbirini tanımasına ve dolayısıyla herhangi bir
kısıtlama hissetmediği için insanın hürriyetini
yaşamasına vesile olmaktadır.Özellikle uygun
zeminlerde tanışıp bilişmeyle başlayan iletişim
sonucunda oluşan samimiyet ortamından yardımlaşma
da paralel olmaktadır.
Kurumsal İletişim
• Aynı amaca hizmet eden kurum içindeki fertlerin
tenkit edilmesi takım ruhunu bozar.Kurumdaki
ahenk bozulunca da kurumun verimliliği
azalacağı gibi zamanla dağılma tehlikesi baş
gösterir,Bununla birlikte performansa dayalı
sorgulama, kişileri hedef almaksızın kurumun
verimli çalışmasını engelleyen sebepler üzerinde
durulması ve hataların yapıcı bir üslupla
düzeltilmesi de bir zorunluluktur. Eksiği
söylemek yerine iyileştirme önerisi yapılmalıdır.
İkna edici iletişim
Toplumsal bir varlık olarak insan,pek
çok nedenlerden dolayı sürekli bir
iletişim içerisindedir.Bilgi vermek,bilgi
almak,yardım istemek,söz vermek
kendi duygu ve düşüncelerini
öğrenmeye çalışmak vb. nedenlerden
dolayı belli bir yapı ne düzen içerisinde
iletişim kurar.
İkna edici iletişimde bir önemli yaklaşımda
Algılama yaklaşımıdır.Bu yaklaşım temelde bilgi
yaklaşımına ters düşen korkulara karşı kimin
tutumunun değiştireceği öngörür.Buna göre kişi
tutumunu değiştirecek farklı bir değeri
algılamasıdır.İkna edici iletişimde temel birey
ikna edilerek bir davranış değişimi
oluşturmaktır.Davranış verilen yönde karşılık
verme eğilimidir.daha bilimsel olarak davranış
”bir bireyin kendi dünyasının bazı
sembollerini,nesnelerini ta da görüşlerini uygun
olan ya da uygun olmayan tarzda değerlendirme
eğilimidir”
Şeklinde tanımlana bilir
İLETİ(YÖNETİ)ŞİM
• Yönetimde iletişim hiyerarşik basamakların
belirlenmesinde ve yönetsel otoritenin
sağlanmasında önemli rol oynar. Yönetimde
yapılana ve yapılacak olana ilişkin bilginin
dolaşması örgütün işlemesi için gereklidir.bir
yönetimde görevler ne denli iyi düzenlenmiş
olursa olsun,görev tanımları ne kadar acık
olursa olsun, görevleri yapacak iş görenler
arasında iletişim olmadan eşgüdüm ve amaçlara
yönelik etkileşim olmaz.
•
yönetici için iletişim, yönetici yönü sonucunda ortaya
çıkan bir gereklilik ve zorunluluktur.yönetici iletişim
faaliyetinde üç farklı görev üstlenir monitör rolü; bilgi
isteme ve alma hareketidir.formel ya da enformel, iç ve
dış kaynaklardan elde ettiği bilgiler sayesinde örgütün ve
çevrenin işleyiş şeklini algılar.sözcülük rolü; yöneticinin
örgüt dışındaki ya da kendisinin üstü pozisyonundaki
kişilere ve tedarikçi,müşteri,yurttaş,basın,kurum ve
kuruluşlara bilgi sağlama rolünü üstlenir iletme rolü
ise;yöneticinin dışarıdan aldığı bilgileri birleştiricilik
özelliği yoluyla örgüt içine ve örgüt içi kaynaklardan
aldığı bilgileri liderlik rolü ile astlarına aktarmasıdır.
• İletişim sistemin başarısı,yönetim
gereksinim duyduğu bilginin çabuk,
ekonomik ve doğru olarak elde
edebilmesine bağlıdır. Etkili bir örgüt
yönetimi, doğru kaynakların alınmasıyla
olanaklıdır.Doğru karaların alınması
ise;farklı konularda çeşitli ve doğru
bilgilerin ya da verilerin elde edilmesine
bağlıdır.
Toplumsal yaşamda var olmamız ve
üretebilmek, bunu davranışlara
dönüştürebilmek, ancak iletişim süreciyle
gerçekleşebilir.bu iletişim sürecinin en karmaşık
olanı ise ;”örgütsel iletişim”dir.Çünkü diğer
iletişim süreçleri örgütsel iletişim süreci
kapsamında gerçekleşir.bir örgütün başarısı,
çalışanlarının örgüt amaçlarının ve hedeflerinin
bilincinde olmalarına bağlıdır.örgütsel iletişim
bireyler arasında koordinasyonu sağladığı gibi,
aynı zamanda çalışanların bireysel amaçları ile
örgütün amaçlarının paralellik göstermesi
yönünde mesajlar içerir.
GÖRSEL İLETİŞİM
İletişim insanlar arasında bilgi
alışverişidir.iletişim iletiyi gönderen ve alan
arasında oluşan, alış-veriş ilişkisi içerisinde
paylaşılan çift yönlü bir yararlanım sürecidir.
Bu tanıma paralel olarak Görsel iletişim ise
görüntülü bilgilerin alışverişi olarak
tanımlayabiliriz.
İletişim becerileri insanların gereksinimlerine
göre değişebilir.Bazen iletişimde sözlü iletişim
yöntemi kullanılabilir.ancak bu iletişim
yönteminde yanlış anlama ve düşünceleri
unutabilme olsılıkları ve sözlü iletişim yönteminin
bazen yetersiz kalınabileceği fikri vardır.Çünkü
sözlü iletişimde kayıt söz konusu değildir.
SÖZSÜZ İLETİŞİM
• İletişimin diğer öğelerinden biride sössüz
iletişimdir.Günlük yaşamda gerçekleştirilen
ilişkilerde başvurulan bir yöntemdir.Sössüz
iletişim bazen anlam yaratmada, çoğu kez
bilincinde olmaksızın ama kaçınılmaz
olarak sürekli kullanılan bir iletişim
biçimidir.
• İletişimde kullanılan ses tonlaması, yüz
ifadeleri , mimikler, beden hareketleri,
jestler sössüz iletişimin bir parçasıdır.Bu
özellikler ancak sözlü iletişimle birlikte
etkin olur.
• Sözsüz iletişim, iletişim yokluğunu
olanaksızlaştırma, duygu ve coşkuları
yetkin biçimde dile getirme, bireyler arası
ilişkileri tanımlama ve belirlemede,
güvenilir iletiler sağlamada önemlidir.Tüm
bunlar kültüre göre biçimlenir.
Susma;
• İsteme ve gerekli olduğu durumlar dışında
bireye çoğu kez sıkıntı ve bazen acı veren
olgudur.Çok uzun süre susmak yada
başkalarının sürüp giden sessizliği gerilimlere
neden olabilir.eşler arasında uzun süre
suskunluğun kavgadan daha kötü ve etkili
olduğunu unutmayalım.Bireyler arası iletişimde
iletişim yokluğu kötü bir iletişimden daha
olumsuz sonuçlara yol açar.Çünkü iletişimle
tartışma sorunu çözmede başlangıç
oluşturmada önemlidir.fakat susma tüm bunları
yok eder.
Sesin Rengi ve Müziği;
• Sözlü iletişimde konuşulan bireylerin seslerinin tonu,
ritmi, yükselip alçalması, monotonluğu, tanısı gibi
duyguları aksettiren ve çoğu kez sözlerin anlamına ışık
tutan sözsüz iletişimin öğeleridir.Ses tonu yalan
söylerken yada korkumuzu saklarken bizi ele vereceği
gibi, sözlerimizi doğrulayan bir tanıklıkta
yapabilir.Konuşmada sesin rengini ve müziğini oluşturan
bireyin kişiliğinin bir parçası olsa bile kültürel boyutu
yadsınamaz.Bunu örneklersek, Türklerin, Arapların
genelde yükses sesle Fransızların hızlı, İtalyanların
kavga eder gibi konuşmaları, İngilizce’nin ABD ve
İngiltere’de farklı ses tonu ile kullanımını gösterebiliriz.
Beden dili;
• Kişilerle yüz yüze iletişimde beden dilinin çok
önemli bir yeri vardır.Bu ilişkiler içerisinde hiçbir
söz etmesek bedenimiz konuşur.Beden dili
jestler ve mimiklerle gerçekleşir.Yüz kasların bir
anlam ifade eden yada anlam oluşturmak için
kullanımı, mimikleri, diğer bir deyişle tüz
ifadesini; baş, el, kol, ayak, bacak hareketleri
yada bedenin tümünü kullanmak jestleri
oluşturur.Bunlar aynı zamanda kültüreldir de.
Kişisel mekan algısı;
• Her insanda bir kişisel mekan algısı kavramı
vardır.Kişisel mekan, insanın kendi gövdesinin
derinin yüzeyi ile sınırlanmadığı düşüncesine
dayanır.Psikolojik mekan algısını yansıtan bu
düşünce izin verilmedikçe bir başkasının
giremeyeceği, bireyin gövdesini çevreleyen,
kendisi için belirgin olan bir sınırla çizilmiş, özel
bir alan anlayışından kaynaklanır.Bu alana zorla
girmek saygısızlık, kışkırtma yada saldırı olarak
değerlendirilir.
Giyim kuşam ve fiziksel görünüm;
• İnsanların bireylerle ne tür iletişim
kuracaklarını belirleyen faktörlerden
biriside fiziksel görünümlerdir.
• Tanıdığımız bir insanla kuracağımız bir
iletişimi, o gün üzerinde giymiş olduğu
elbise bizi fazla etkilemez.fakat ilk defa
karşılaştığımız insanla konuşmaya
başlamadan önce, kıyafetini, boyunu,
kilosunu algılayabiliriz.
• Kişiler arası iletişimde giyimin önemi
büyüktür.Yerine, zamanına uymayan giyim
çok değerli nice sözün üstünkörü
dinlenmesine ve yanlı olarak
algılanmasına neden olur.
2_kişilerarası iletişimde hem içerik
hem de süreç vardır
Kişilerarası iletişimde sözel mesaj alışverişleri sırasında mesajların
sözcüklerle sınırlana bölümüne içerik adını veriyoruz,Ancak iletişimde
sözcükler kadar ses tonu,beden duruşu,mimikler ve jestler de
önemlidir.İletişimin sözel olmayan unsurları sözcüklerin vermediği ya
da vermek istemediği mesajları verebilir.sözel iletilişim sırasında
verilen mesajın sözcüklerle sınırlı içeriğinin ötesinde verilen diğer
mesajlara da süreç diyoruz.süreç, söze dökülmeyen alt mesajın nasıl
bir mesaj olduğunu gösterir.örneğin,”saat kaç “ sorusunu ele
alalım.bu basit görünen soru,farklı durumlarda ve farklı biçimlerde
sorulduğunda birbirinden farklı mesajlar verebilir.bu mesajları içerik
ve süreç acısından inceleyebiliriz
Kişilerarası iletişimde dilin kullanımı
• Piaget ‘in zihinsel kuramına göre,çabuk
erken gelişim dönemlerin de ben merkezci
bir bakış içerisindedir .kendisi dışındaki
insanlarında dünyayı kendisi gibi algıladığı
ve anladığını düşünür. Bu nedenle de
çevresindekilerden, onun kendine özgü
anlayış içerir.
Sözel olmayan iletişim yollarının
kişilerarası ilişkilerdeki önemi büyüktür.
• İletişimde sözel olmayan en az sözcükler kadar , hatta
zaman zaman daha da etkili olabilmektedir. Bunlar
bazen doğrudan mesaj vermek için
kullanılır.örneğin;birine öfkeli olduğunuzu onun gözlerine
dik dik bakarak belli etmeye çalışabilirsiniz. Bazen de
sözel bir mesajı yorumlayabilmek için ona eşlik eden
sözel olmayan ifade yollarına dikkat edilir .örneğin,”
seninle konuşmak istediğim şeyler var” gibi bir cümlenin
ardında nasıl bir mesaj olduğunu ,bunu söyleyen kişinin
kullandığı sözel olmayan ifade yolarını değerlendirerek
yorumlamaya çalışırsınız bu ifade,öfkeli bir tartışmanın
başlangıcını da gösterebilir,romantik bir konuşmanın ön
hazırlığı da olabilir, o kişinin kendi özel sorunlarını sizinle
paylaşmak istediği anlamına da gelebilir.
Konuma,kişiler arası iletişimde belli anlamlar
yüklenmiş sembollerden oluşan,dil dediğimiz
bir sistemin kullanılmasıdır.İletişimi, mesaj
alış verişinin sürdüğü bir süreç olarak
tanımlanmıştık.İnsanlara özgü sözel
iletişimde yapılan da anala alış verişidir.Aynı
dili konuşan insanlar karşılıklı bir fikir birliği
içinde belli anlamların yüklendiği çeşitli
semboller ve sesler kullanırlar.
• Bu semboller,dünyanın algılanmasında “kişiler
arası bir ortaklık ” kurma ihtiyacı ile gelişmiştir,Dil
bilimciler,dil ve dilin temsil ettiği gerçek
arasındaki ilişkiyi “harita” ile bölge“ arasındaki
ilişkiye benzetirler.Burada bölge gerçeği temsil
ederken, haritada bu gerçeği sembolize eden
anlamların yüklendiği bir araçtır.Dilin kendisinin
bir gerçek olmadığı yalnızca anlam
sembollerden oluşan bir sistem olduğu içinde
kişiler arası ilişkilerde dilden kaynaklanan bazı
sorunlar içermektedir.
• Sözel ifadelerin yanı sıra,alaycı yüz
ifadeleri,iğneleyici ses tonu,sert el kol
hareketleri gibi sözel ifadelerde savunmacı
tutuma yol açabilir.
İLETİŞİMİN TEMEL
ÖGELERİNDEN BİRİDE
DİNLEMEDİR
• İyi bir dinleyici,iletişim kurduğu kişinin
yalnız söylediklerini
değil,yüzü,eli,bedeniyle de yaptıklarını da
duyar.Çünkü yüz ifadesi,el,kol hareketleri
de iletişimin bir parçasıdır.Hatta bazen tek
başına iletişimdir.
• Sözlü iletişimde iletişim içinde ola
insanların bir birine “duyduklarını”
anlatmak için kullandıkları çeşitli yöntemler
vardır.Bunlar kullanın biçimi,iletişim
gücünü ve süresini belirtir.Bu bölümde
dinleme becerilerine ve yöntemlerine
kısaca değineceğiz.bunları
okurken,kendimizi ve iletişim tarzınızı
düşünmenizi öneririm.
İletişimde En Etkili 10 İpucu
1. Zaman bulun:
Asla elinizle başkalarının bulunduğu
ortamlarda, bir barda önemli bir şeye
karar vermeyin.Sadece ikinizin olduğu
bir zaman yaratın, televizyonu kapatın
ve elinizdeki konuya konsantre olun.
2. Dikkatinizi dağıtmayın :
Mümkün olduğu kadar çok göz
temasında bulunun.Bir çok kişi
bunu kanepeden ziyade yemek
masasında daha rahat
sağlanabildiğini düşünür, ama
her ikiniz için de neresi uygunsa
orayı seçin
3. “Hissediyorum ki…”:
Cümlenize “Hissediyorum
ki…” diye başlayın.Bu iki şey
için önemlidir.Ne hissettiğinizi
düşünmek zorunda
kalacaksınız ve her an söz
saldırısında bulunacağınızı
düşünen esinizin tüylerinin
diken diken olmasını
engellemiş olacaksınız.
4. Dinleyin:
Dinlemek bir çeşit sanattır.
Esinizin konuşmasını
bitirmesine izin verin, sabırlı
olun ve o konuşurken
söyleyeceği kritik bir şeye karşı
kendinizi nasıl savunacağınızı
düşünmeyi bırakın.
5. Onu Anlamaya Çalışın:
Esinizin size söylediklerini
anlamaya çalışarak onlara doğru
yanıtı vermeye gayret edin.”Sanırım
bunu söylemek istiyorsun ki….” gibi
yanıtlarla onu anladığınızı
gösterin.Bu her iki tarafa da aynı
kulvarda olduğunuzu
hissettirecektir.
6. Uyumlu olun:
Eğer isler kızışıyorsa
ılımlı davranmaya
gayret edin.Bunun bir
rekabet olduğunu asla
düşünmeyin.
7.Ufak ufak halledin:
Eğer büyük bir karar almanız
gerekiyorsa yada hileli bir meseleyi
halletmeniz lazımsa olayları ufak
parçalara bölün ve her gün birazını
çözümlemeye çalışın.Sonunda her
şeyin daha açık ve belirgin
olduğunu göreceksiniz.
8.Açık olun:
Belirsiz olmak yerine kesin ve açık
olun.Mesela “arabayla ilgili hiçbir şey
yapmıyorsun” yerine “arabaya
Perşembe günleri benzin koymanı
isterdim” deyin.Böylece esiniz ne
istediğinizi bilecek ve genel bir kritikle
yaklaşmanıza göre daha az
kırılacaktır.
9. Onun moduna uyum sağlayın:
Bazı konulara gülmek normaldir ama
ortaya atılan bir espri konuşmayı
etkileyerek bazen de olayı tersine
çevirebilir.
10.Ona karşı gelmeyin:
İsimler takmanın, aşağılamanın hatta
hafifçe kasıtlı davranmanın bile iyi bir
iletişimde yeri olamaz.Konuya sadık
kalın ve asla esinize karşı gelmeyin.
Download