İLETİŞİMİN ENGELLERİ Uyutma

advertisement
ETKİLİ İLETİŞİM

İletişim duygu düşünce veya bilgilerin her
türlü yolla bir başkasına aktarılmasıdır.
Sürecin en önemli amacı ‘’anlaşılmak’’tır.

İki insan birbirini fark ettiğinde iletişim başlar.
Yapılan her hareketin bir anlamı vardır.
İLETİŞİMİN AMACI:
İnsanların temel bazı
gereksinimlerini
gidermektir. İletişim sisteminin
etkinliği; bireylerin kendileri
hakkındaki bilgileri anlama, düzeltme
ve dolayısıyla davranışlarına yardımcı
olmaktır.

İLETİŞİMİN ÖĞELERİ:
Bireyler, duygularını, düşüncelerini,
gereksinimlerini sözlü (konuşarak)
veya sözsüz (davranışlar, mimikler,
jestler) olmak üzere iki temel yolla
iletmeye çalışır.
Sözlü İletişim
Sözsüz İletişim
Anlaşılır bir dil
İlk izlenim
Ses tonu, vurgusu,
yüksekliği
Göz teması
Hitap şekli
Mesafe
Açıklık, netlik,
sadelik
Dokunmak
Soru sormak, cevaplar
için cesaretlendirmek
Olumlu yüz
ifadesi
Özetlemek
Beden duruşu
Söylenenleri
dinlediğini belli etmek
1.
2.
3.
4.
Gönderici,
Mesaj,
Kanal,
Alıcı.
Eğer mesaj doğru oluşturulmuş, doğru yolla
iletilmiş ve doğru yorumlanmışsa alıcı ve
göndericinin mesajı aynı olacaktır. İletişimin olup
olmadığı bu iki kişi arasındaki geri bildirimle
anlaşılır.

İLETİŞİMDE

BEDEN DİLİ % 60
SES TONU
%30
SÖZLER
%10
ETKİLİDİR…
İlk Dakikalar:
İletişimin en önemli belirleyicisidir.
Kişilerin beden dili,kullanılan kelimeler,
aksesuarlar, yaş,
meslek grubu, cinsiyet, kültürel faktörler,
bulunulan ortam, belirleyici özelliklerdir.
Bütün
bu faktörler iletişimin bir iki dakikalık
bölümünde algılayıcı tarafından değerlendirilir
ve karşısındaki kişiye bir etiket verir
1.
2.
3.
İletişim salt bilgi alışverişi değildir, bilginin
yanında duygular ve düşünceler de
aktarılmaktadır.
İletişim kişilerin karşılıklı katılımlarıyla
yapılır, bireylerin birinin aktif diğerinin pasif
olmasıyla kurulmaz.
4. İletişim bir bütündür, iletişimi kelimeler,
jestler, mimikler gibi birbirinden
soyutlayarak değerlendirmek yanlıştır.
ETKİLİ İLETİŞİM İÇİN
Uygun dil seçmek,
Açık ve doğru mesaj vermek,
Saygı duymak, güven vermek,
Göz teması sağlamak,
Beden diline dikkat etmek,
İki yönlü iletişim kurmak,
Geri bildirimde bulunmak,
Dinlemeyi öğrenmek,
Empati kurmak.
İLETİŞİMİN ENGELLERİ
Psikolojik : Verici ve alıcının görüş
çerçeveleri, duygu ve heyecanları,
saplantılar, ön yargılar.
Semantik : Konuşma ve yazı dilindeki
fark ve anlaşmazlıklar.
İLETİŞİMİN ENGELLERİ
Uyutma : Karar sürecine
katılmayanların emirleri savsaklaması.
Sınırlama : Topluluğun konumu gereği
bazı iletilerin gizli kalması
ETKİN DİNLEME







Konuşana bakın ve ilgili görünün.
Konuşanı rahatlatın.
Dikkatle konuşulanları takip edin.
Yargılamayı konuşmanın sonuna bırakın.
Duygusal davranmayın.
Eleştiriye açık olun.
Anlayıp anlamadığınızı kontrol edin.
İletişimde ‘’BEN DİLİ’’

İletişimde karşımızdaki kişinin
davranışını kabul edemediğimiz
zaman, o davranış nedeniyle ne
hissettiğimizi karşımızdakine
söylersek ileti, “Sen iletisi”nden “Ben
iletisi”ne dönüşür,. Açık ve doğru bir
kod daima “ben iletisi” olmalıdır.
HASTANE ORTAMINDA
İLETİŞİM
Hastalarla iletişimi engelleyen bazı
faktörler
•
•
•
İletişim sürecinde hastayı unutmak,
Örneğin: Ekip üyelerinin hasta
başında onun için konuşması, onun
için kararlar alması ancak onu bu
iletişimde hesaba katmaması,
Aşırı tıbbi terimlerin kullanılması,
•
•
•
Hastane ortamındaki gürültüler,
ışık,ses vs. durumu,
Servisin devamlı ve hareketli olması,
yoğun atmosfer,
Ekip elemanlarının birbirleriyle olan
ilişkileri-iletişimi.
Hasta-Personel arasında etkili
iletişim için
Karşınızdaki kişi (hasta, hasta yakını, arkadaşınız
ve herkes) ile göz teması kurun ve bunu sürdürün.
Hastaya, ilgi alanınızdaki “tek şey olduğu” hissini
verin,
 Hiç kimseyi hor görmeyin ve gereksiz övgülerden
kaçının,
 Çok yüksek ya da alçak sesle, hükmeder tavırla
konuşmayın,
 Yavaş, anlayabileceği düzeyde, açık ve net
konuşun,





Sorularınızı yanıtlamaları için zaman
tanıyın,
Söylemeniz gereken şey hoş olmasa da
her zaman için doğruyu söyleyin,
Vücut dilinizin farkında olun. Hastalar
sizin hareketlerinizi yanlış
yorumlayabilirler,
Sözsüz iletişim bazen çok önemlidir.

Hastanın
rahatlamasını/gevşemesini sağlayın.
- Yatarak mı oturarak
mı rahat ? Çok mu
sıcak üşümüş mü ?
Yanında bir yakınını
mı istiyor ?

Hastaya ismi ile hitap edin; Ali bey, Ayşe
hanım vs.
- Bu şekilde konuştuğunuzda hasta (ve kim
olursa olsun herkes) kendisini
önemsediğinizi, ona değer verdiğinizi
düşünür. Bu ise, daha başlangıçta iletişimi
kolaylaştırır.




Servisteki diğer sağlık ekibi elemanları ile iyi
ilişkiler kurulmalıdır,
Olumsuz etkileşimlerin hasta üzerinde
“güvensizlik” yaratacağı unutulmamalıdır,
Tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa, bunlar
hastaya anlayacağı dilde iletilmelidir,
Profesyonelce davranılmalı: sakin olunmalıdır,
•
•
•
•
•
Hasta ailesi de iletişim zincirine alınarak,
onların da hasta bakımına katılımı
sağlanmalıdır,
Hastanın konuşmasını cesaretlendirmek için
zaman zaman sessizlik paylaşılmalıdır,
Hastaya ön yargısız bir yaklaşımda
bulunulmalıdır,
Hastanın kendi bakımı ile ilgili alınacak
kararlarda işbirliği yapması desteklenmelidir,
İletişimde bulunduğunuz tüm bireylere değer
verilmeli, saygı gösterilmelidir.
Her şeye rağmen öfkeli olan
bireylere karşı:






Sakin kalmaya çalışın ve kendinize....deyin.
Karşınızdakini ilgiyle ve ciddi bir şekilde dinleyin.
Araya girmeyin.
Duygularına saygı gösterin ve onları isimlendirin
“sesiniz çok öfkeli geliyor”.
Onu kendisini dinlediğinize inandırın.
Onu öfkelendiren özel noktaları belirleyin.
Dikkatinizi, karşınızdakinin sözünü ettiği sorun ve
sorunun çözümü üzerinde yoğunlaştırın
Öfkeli insanlar karşısında
yapılmaması gerekenler



Asla “sinirlenmeyin”, “sinirlenmeye gerek
yok” demeyin.
Münakaşa etmeyin, tartışmaya girmeyin.
Eğer o şaka yapmıyorsa, şaka yapmaya
kalkışmayın. Konuyu espri ile hafifletmeyin.
Bu hassasiyetlere dikkat etmek ne
işimize yarar?



Hastanın sorununu daha doğru biçimde
belirleme,
Daha fazla hasta memnuniyeti,
Hastanın kendi tanı ve tedavi sürecine daha
etkin katılımı,
 Bilginin hatırlanmasında artma,
 Süreci daha iyi algılama,
 Kaygı ve endişelerde azalma,
 Tedaviye daha iyi uyum,
Daha fazla mesleki tatmin,
 Sunulan hizmetin etkinliğinde artış
,
 Diğer sağlık çalışanları ile daha iyi
iletişim,
 Birlikte çalışma
 Bilginin etkin paylaşımı
 İş kaynaklı streste azalma,
 Duygusal tükenmişlikte azalma.

Etkili iletişimi özetleyecek 6 soru
1.
Dinliyor musunuz ?
2.
Anlıyor musunuz ?
3.
Anladığınızı test ediyor musunuz ?
4.
İleti dakikliğiniz nasıl ?
5.
Empatik iletişimi kullanıyor musunuz ?
6.
Yeterince açık mısınız ?
TEŞEKKÜRLER…
Download