Document

advertisement
Yarıiletken Fiziği:
Elektronik ve Optik Özellikler
© 2008 HSarı
1
Ders İçeriği
Elektronik Özellikler
•
Yarıiletken, İletken, Yalıtkan
•
Enerji Bantları
•
Katkılama
•
Yarıiletken İstatistiği
Optik Özellikler
•
Optik Soğurma
•
Optik Geçişler
•
Lüminesans
•
Fotoiletkenlik
•
Eksiton
•
Kuantum Stark Etkisi
© 2008 HSarı
2
Kaynaklar:
1) Solid State Electronics Devices, B. G. Streetmann, Prentice Hall, 1995
2) The Physics of Semiconductors with applications to Optoelectronic Devices
Kevin F. Brennan, Cambridge University Press, 1999
3) http://britneyspears.ac/lasers.htm
4) http://www.semiconductors.co.uk/
5) http://www.tf.uni-kiel.de/matwis/amat/semi_en/kap_5/backbone/r5_1_4.html
© 2008 HSarı
3
Motivasyon: Niye Yarıiletkenlik?
• Aynı malzemeden hem iletken hem de yalıtkan özellik gösteren malzeme elde etmek mümkün
(iletkenler her zaman tümüyle iletken, yalıtkanlarda her zaman tümüyle yalıtkandırlar)
• Aynı malzemeye farklı katkı atomları ekleyerek istenirse yük taşınımını elektronlarla veya deşiklerle (hole)
iletmek mümkün (iletkenlerde sadece elektronlarla yapılmaktadır)
• Bunun bir sonucu olarak:
Diyot (iki uçlu) ve transistör (üç uçlu) gibi kontrol işlevli devre elemanları yapmak mümkün
Kontrol (akım veya gerilim ile)
Akım
Üç uçlu devre elemanları mantık elemanlarının (VE, VEYA mantık kapıları gibi) yapımını
olanaklı kılar
Ayrıca, yarıiletkenlerde devingenlik çok daha büyüktür. Bu hızlı elektronik devre elemanlarının
üretiminde büyük üstünlük sağlar
Sonuç: Günümüz teknolojisinin ulaştığı seviye elektronik mantık elemanlarının üretimi sayesinde
gerçekleşmiştir
© 2008 HSarı
4
İletken, Yarıiletken, Yalıtkan
1023
Cu
1022
Yarımetaller
As
Bi
1017
Ge (saf)
İletkenlik
Taşıyıcı Yoğunluğu (cm-3)
Metaller
Yarıiletkenler
1013
Yalıtkanlar
Özdirenç (ρ):
ρmetal = 10-10 Ω-cm
ρyarıiletken = 10-2 -109 Ω-cm
ρyalıtkan = 1022 Ω-cm
© 2008 HSarı
! Yalıtkan ile iletken arasındaki özdirenç farkı 1032 mertebesinde !
5
İletken, Yarıiletken, Yalıtkan
Maddelerin elektriksel özellikleri bu maddelerin elektronik bant yapısı ile yakından ilgilidir
Enerji
T=0 oK
T > 0 oK
İletim Bandı
Eg
Eg Yasak Bant
Değerlik Bandı
Metal
Yalıtkan
Yarıiletken
Enerji bantları tamamen dolu veya tamamen boş ise kristal yalıtkan gibi davranır çünkü elektrik alan
uygulandığında bant içinde boş yerler olmadığı için elektronlar hareket edemezler (yük taşıyamazlar)!
Egyalıtkan >> Egyarıiletken
© 2008 HSarı
Eg (Ge)=0,6 eV (yarıiletken)
Eg (Si)=1,12 eV (yarıiletken)
Eg (C)=5,4 eV (yalıtkan)
Eg (GaAs)=1,43 eV (yarıiletken)
6
Yarıiletken Elementler
© 2008 HSarı
7
Yarıiletkenlerin Sınıflandırılması
III
• Tek Atomlu Yarıiletkenler
IV
V
VI VII
silikon (Si), germanyum (Ge), karbon (C)!
I
II
• Bileşik Yarıiletkenler
III-V
İkili (Ternary)
=> GaAs, AlAs, InAs, InP
Üçlü (Quaternary) => GaxAl(1-x)As, InxAl(1-x)As
II-VI
İkili (Ternary)
=> HgTe, CdTe
Üçlü (Quaternary) => CdxHg(1-x)Te
III-V Bileşik
Yarıiletkenler
GaAs, GaAlAs, InP
II-VI Bileşik Yarıiletkenler
ZnS, CdS
© 2008 HSarı
8
Yarıiletkenler: Bağ yapıları
Yarıiletkenler son yörüngesi yarım dolu olan elementlerdir: C, Si, Ge. Örneğin silikonu ele alalım:
Si: 1s22s22p63s23p2+4
Si atomları bağ yapacağı zaman s ve p yörüngesindeki elektronlar hibritleşerek (sp3 hibritleşmesi)
dört bağ yaparak aralarında 120o olacak şekilde bağ oluşturur.
Si: 1s22s22p63s23p2+4
Si: 1s22s22p63s13px1py1pz1
(sp3 hibritleşmesi)
Si: 1s22s22p63s13px1py1pz1
Bu hibritleşmenin sonucu olarak kovalent bağ oluşarak (elektron paylaşımı)
elmas yapı olarak bilinen kristal yapı oluşur
Grup III ve V atomları da benzer bağ yaparak
Zink Blend kristal yapıyı oluştururlar
Diamond (elmas) C, Si, Ge
Si
Zink Blend (GaAs)
Ga
As
© 2008 HSarı
9
Yarıiletkenlerde Enerji Bantlarının Oluşumu
Yarıiletkenlerde bant yapısının oluşumunu silikon atomlarının kristali oluşturmak için bir araya getirerek
açıklayalım
Si
Si: 1s22s22p63s23p2
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
3p2
3s2
+
+
+
+ + +
+ + + +
+ + + + + + +
Ec
Eg
Ev
© 2008 HSarı
Ec: İletim Bandı
Ev: Değerlik Bandı
Eg: Bant Aralığı veya Yasak Bant
10
Yarıiletkenlerde Enerji Bantlarının oluşumu
Doğal Olmayan Yarıiletkenler
Örgü sabiti
© 2008 HSarı
11
Yarıiletkenler: E-k Grafikleri
Yarıiletkenlerin elektronik ve optik özelliklerini serileyebilmek için
kristal içindeki taşıyıcıların dalga vektörüne (k) karşı enerjiyi (E)
grafiğe geçirmek oldukça faydalıdır
E
k
k=0
[001]
Dalga vektörü k, kristal içinde farklı doğrultularda farklı değerlere
sahip olacağından farklı yönler için E-k grafikleri beraber çizilir
kz
X
L
Γ
kx
[100]
© 2008 HSarı
E
[111]
ky
Γ [000]
X [100]
L [111]
[010]
X [100]
Γ [000]
L [111]
k
12
Bant Aralığı
• Yarıiletkenlerdeki taşıyıcıların enerji E-k grafiği bize önemli bilgiler verir
• Enerji bantlarının şekline göre yarıiletkenleri iki sınıfa ayırabiliriz
Eğer iletim bandı ile değerlik bandı arasındaki enerji en düşük değere k=0 da sahip ise
bu yarıiletkenlere doğrudan aralıklı (direk bant aralığına sahip) yarıiletkenler denir. Örnek: GaAs
E
E
Eg
Eg
Γ [000]
İndirek Bant aralığı
k
X [100]
Γ [000]
L [111]
k
Direk Bant aralığı
Eğer iletim bandı en düşük enerjiye k ≠ 0 de sahip ise bu yarıiletkenlere indirek bant aralıklı denir
Örnek: Si, Ge
Bir yarıiletkenin direk veya indirek band aralığına sahip olması optik özelliklerini belirler ve
Bu optoelektronik uygulamalar için kullanılıp kullanılmayacağı için en büyük kriterlerden biridir
© 2008 HSarı
13
Bazı Yaygın Yarıiletkenlerin Enerji Bantları
kz
X
L
kx
ky
Γ
Germanyum
© 2008 HSarı
Silikon
GaAs
14
Yarıiletkenler-Bazı Tanımlar
E-k Grafiği
E-konum Grafiği
E
Ec: İletim Bandı
E
Ev: Değerlik Bandı
Eg
Eg
k
Ec
Eg: Bant Aralığı
Ef
Ev
Ef: Fermi Seviyesi
elektron
deşik (hole)
k=0
Deşik (hole): Değerlik bandında elektronun yokluğuna denir. Yükçe elektrona eşit, değeri pozitiftir
Etkin kütle (m*):
Kristaldeki elektronlar (ve deşikler) tümüyle serbest değildir. Elektronlar (deşikler) kristal içinde zayıfda olsa peryodik
olan örgü potansiyeli ile etkileşmektedirler. Bu sebepten elektronların (deşiklerin) “dalga-parçacık” hareketinin boş
uzaydakinden farklı olması beklenir. Peryodik örgü potansiyelini dikkate alarak elektronun (deşiğin) hareketini
tanımlamak istersek elektronun (deşiğin) boş uzaydaki kütlesi (mo) yerine kristal etkisini içeren etkin kütlesinden (m*)
bahsetmemiz gerekir
Etkin kütle, elektronların (deşiklerin) nasıl bir potansiyel etkisinde kaldıkları ile orantılı olacağından aşağıdaki gibi yazılabilir
mo
m*
Boş uzay
© 2008 HSarı
+ + + + + + +
Kristal
Elektronların etkin kütlesi
2
m = 2
 ∂ Ec 
 2 
 ∂k 
*
e
Deşiklerin etkin kütlesi
2
m = 2
 ∂ Ev 
 2 
 ∂k 
*
h
15
Yarıiletkenler
Yarıiletkenleri içinde bulundurdukları atomlara göre Özgün (intrinsic) veya Katkılı (extrinsic) olarak
iki kategoride incelemek mümkündür
T=0oK
E
Ec
Ef
Ev
Ef
Ed
Ea
Ef
n-tipi
Özgün Yarıiletken
p-tipi
Katkılı Yarıiletken
Yarıiletkenlerin pratik amaçlarla kullanılabilmesi ancak katkılanmaları ile mümkündür
© 2008 HSarı
16
Özgün (intrinsic) Yarıiletkenler
E
Elektrik Alan
Elektrik Alan
Ec
Ef
Ev
n
n
T=0 oK
T > 0 oK
1/T
V
1/T
A
V
A
Taşıyıcı yoğunluğu elektron sayıcı(n)=deşik sayısı (p)
© 2008 HSarı
elektron
deşik (hole)
n=p=ni
n∝e
−
Eg
2 kT
17
Katkılama: n-tipi yarıiletkenler
Si
Si: 1s22s22p63s23p2
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Ef
Si
Si
Ec
Ev
Si
i-Si (intrinsic-özgün) Si
Grup V atomların, örneğin fosfat (P), kristali oluşturan 4 değerlik elektronuna sahip Si atomları ile kovalent bağ
yaparak fazlalık 1 elektronunu kristale verir. Kristale elektron verdiği için bu türden atomlara verici (donor)
atomlar denir. Her verici atom kristale 1 fazlalık elektron kattığı için kristalde (-) yüklü taşıyıcı yoğunluğu artmış
olur. Bu tür katkılanmış yarıiletkenlere n-tipi katkılı yarıiletken denir ve bu yarıiletkenlerde iletim elektronlar ile
olur.
Si
Grup V Atomları
Si
Si
P
Si
Si
P: 1s22s22p63s23p2+1
© 2008 HSarı
+P
-
Si
Ec
Ed
Ev
Si
Si
n-Si
Ed: verici (donor) enerji seviyesi
18
Katkılama: p-tipi yarıiletkenler
Si
Si: 1s22s22p63s23p2
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Ec
Ef
Si
Si
Ev
Si
i-Si (intrinsic-özgün) Si
Grup III atomların, örneğin bor (B), kristali oluşturan 4 değerlik elektronuna sahip Si atomları ile kovalent bağ
yapmak için kristalden 1 elektron alır. Kristalden elektron aldığı için bu türden atomlara alıcı (aceptor) atomlar
denir. Her alıcı atom kristalden 1 elektron aldığı için kristalde (+) yüklü deşiklerin yoğunluğu artmış olur. Bu tür
katkılanmış yarıiletkenlere p-tipi katkılı yarıiletken denir ve bu yarıiletkenlerde iletim deşikler ile olur.
Si
Grup III Atomları
Si
Si
B
Si
Si
B: 1s22s22p1
© 2008 HSarı
Si
-B
Si
Ec
Si
p-Si
Ea
Ev
Ea: alıcı (acceptor) enerji seviyesi
19
Taşıyıcı Yoğunluğu
T=0 oK
n
T > 0 oK
Ec
Ed
Ec
Ed
Ec
Ed
Ev
Ev
Ev
n
1/T
© 2008 HSarı
T >> 0 oK
n
1/T
1/T
20
Yarıiletken İstatistiği-Fermi Seviyesi
Spini ½ olan parçacıklar Fermi-Dirac istatistiğine uyar. Elektron ve deşiğin her ikisinin de spini ½ dir.
E
E
1
f (E) =
Ef
Ef
e
(
E−E f
kT
)
+1
f(E)
T=0 oC
T > 0 oC
T=0 oK
Ef
T > 0 oK
E
Fermi Seviyesi (Ef): T=0 oK de dolu olan yörüngelerin en üst seviyesidir
E
Ec
T=0oK
Ef
Ef
Ef
Ev
© 2008 HSarı Özgün Yarıiletken
n-tipi
p-tipi
Katkılı Yarıiletken
21
Yarıiletken İstatistiği
Enerji Bantlarında kaç tane elektron (veya deşik) vardır?
Bunun için öncelikle her bantta kaç tane enerji seviyesinin olduğunu, daha sonra bu enerji seviyelerinin ne
kadarının elektronlarla doldurulduğunu hesaplamamız gerekir
Durum yoğunluğu (bantlarda var olan kuantumlu enerji
düzeylerinin yoğunluğu)
4π
D( E ) = 3 2me*
h
(
)
3/ 2
D(E)
E1/ 2
E
Herhangi bir T sıcaklığında bantlardaki enerji seviyelerinin
elektronlarla doldurulma olasılığı
Fermi-Dirac dağılım fonksiyonu
1
f (E) =
e
(
Bantlardaki aşıyıcı yoğunluğu
© 2008 HSarı
f(E)
E −E f
kT
)
+1
E
n = ∫ D( E ). f ( E )dE
22
Taşıyıcı Yoğunlukları
∫
( D( E ) = 4π3 ( 2me* ) E1/ 2 ) x (
3/ 2
1
f (E) =
h
e
(
E −E f
kT
)
) dE =>
+1
 2π kT 
n = 2 2 
 h 
3/ 2
(me*mh* )3/ 4 e
− Eg / kT
E
elektron
Ec
EF
Ev
deşik
D(E)
f(E)
n
Benzer hesaplamalar deşikler içinde yapılabilir
Deşikler için dağılım fonksiyonu
Durum yoğunluğu
© 2008 HSarı
D( E ) =
[1-f(E)]
4π
(2mh* )3 / 2 E 1/ 2
3
h
23
Devingenlik (Mobilite)
• Yarıiletkenlerde taşıyıcı sayısı kadar taşıyıcıların devinginlikleri (mobilite) de bunların pratik devre
elemanı olarak kullanılmasında önemlidir
• Bu sebepten dolayı yarıiletken malzemenin kristal yapıda ve olabildiğince saf olmaları elektronların
devingenliklerini artıracaktır
Kristal Yapı
Yapı Bozuklukları ve Kusurlar
kristal atom
yabancı atom
yabancı atom
İletkenlik
σ = qnµ n
Akım yoğunluğu
J = qnµ n E
• Yarıiletkenlerde iletlenliğe katkı hem elektronlardan hemde deşiklerden geleceği için akım yoğunluğunu
serbest taşıyıcı yoğunlukları ve devingenlik nicelikleri cinsinden
J = q ( nµ n + p µ p ) Ε
Kristal kusurlarının bir diğer dezavantajı ise bu merkezlerin elektronlar için tuzak
merkezleri oluşu bunun sonucunda da serbest elektron sayısını azaltmalarıdır
Optoelektronikte bu kristal kusurları daha ciddi sorunlar oluşturmaktadır. Bu kusurlar
ışık yayan optoelektronik devre elemanının verimliliğini büyük ölçüde azaltmaktadır
© 2008 HSarı
24
Devingenlik (Mobilite)
• Yarıiletkenlerde taşıyıcı sayısı kadar taşıyıcıların devinginlikleri (mobilite) de bunların pratik devre
elemanı olarak kullanılmasında önemlidir
Yarıiletken
Eg (eV)
Özgün taşıyıcı
yoğunluğu [cm-3]
Devingenlik [cm2/(V-s)]
µe
µh
Ge
0.67
2.5x1013
3900
1900
Si
1.11
1.5x1010
1350
480
GaAs
1.43
2.0x106
8500
400
InAs
0.36
2.0x106
22600
200
© 2008 HSarı
25
Yarıiletken Fiziği:
Optik Özellikler
© 2008 HSarı
26
–
–
–
–
–
–
© 2008 HSarı
Optik Soğurma
Optik Geçişler
Lüminesans
Fotoiletkenlik
Eksiton
Kuantum Stark Etkisi
27
Taşıyıcı Yoğunluğu
T=0 oK
Ec
Ed
Ec
Ed
Ev
Ev
n
Et
Ec
Ed
Ev
n
1/T
1/T
n∝e
© 2008 HSarı
Yasak bant aralığındaki enerji
seviyeleri tuzaklar
T > 0 oK
−
Eg
2 kT
Elektronik ve optik devre elemanları
için istenmeyen kusurlar
28
Optik Soğurma-1
Isıl dengede iletim ve değerlik bandındaki taşıyıcı yoğunluğu sıcaklığın fonksiyonudur. Dış bir etki
ile (örneğin ışık) uyarılma yapıldığında iletim ve değerlik bandında fazlalık taşıyıcılar oluşturulur
Ec
n∝e
Eg
hv > Eg
−
Eg
2 kT
hv = Eg
Ev
Fazlalık Taşıyıcılar: Fotonların soğrulması ile oluşan elektron ve deşikler fazlalık taşıyıcılar olarak
bilinir. Bu taşıyıcılar ısıl dengede olmadıkları için tekrardan birleşmeye çalışırlar
α
Io=gelen ışığın şiddeti
It=geçen ışığın şiddeti
α=soğurma katsayısı
Io
It
−
dI ( x)
= αI ( x )
dx
I t = I o e −α l
l
© 2008 HSarı
29
Optik Soğurma-2
α (hν )
Enerjisi bant aralığının altında olan fotonlar
hv < Eg
Soğurma katsayısı
α (birim-1)
Ec
Eg
Ev
hv
Eg
Enerjisi bant aralığının üstünde olan fotonlar
Soğurma katsayısı
α (birim-1)
hv > Eg
Ec
Eg
Ev
hv
© 2008 HSarı
Eg
30
Optik Geçişler-Doğrudan (Direct) Geçişler
Direk band aralığına sahip yarıiletkenler: GaAs, InP
α (hυ ) = A' (hυ − E g )3 / 2
Soğurma katsayısı
E
E
Ei
Ef
ω
ω
Ei
k
Soğurma
Işıma
ki ≅ k f
ki ≅ k f
Enerjinin korunumu
Momentum korunumu
k
Ei + ω = E f
q = foton dalga vektörü
ki + q = k f
k =elektronun dalga vektörü
Fotonik bölgede fotonun momentumu çok küçük ihmal edilebilir
© 2008 HSarı
Ef
ω =foton frekansı
q≈0
ki ≅ k f
31
Optik Geçişler-Dolaylı (indirect) Geçişler
indirek band aralığına sahip yarıiletkenler, Si, Ge
Soğurma katsayısı
Fonon
α (hυ ) = A* (hυ − E g )1/ 2
E
E
Foton
kf
Ω
Eg+Ep
kf
Eg-Ep
Ω
ki
k
ki
Soğurma
Işıma
ki ± Ω = k f
ki ± Ω = k f
Ei + ω = E f
Enerjinin korunumu
Momentum korunumu
© 2008 HSarı
ki + q ± Ω = k f
q≈0
ki ± Ω = k f
k
q = foton dalga vektörü
ω =foton frekansı
k =elektronun dalga vektörü
Ω = fonon dalga vektörü
32
Lüminesans
Yarıiletkenlerde oluşturulan elektron-deşik fazlalık çiftleri oluşturulduktan hemen sonra ısıl dengedeki
durumlarına dönmeye çalışırlar. Eski durumuna dönerken kaybettikleri enerjiyi ışıma olarak yayarlar.
Bu ışıma özelliğine en genel olarak lüminesans denir
Gelen fotonun enerjisi yasak bandın üstünde ise elektron iletim bandında yüksek enerjili duruma çıkarılır.
Elektron, tekrar değerlik bandına dönmeden fazlalık enerjisini çok kısa bir zaman diliminde fononlara
aktararak (thermalization, τther=10-13 s ) iletim bandının ucuna gelir.
Elektron buradan ya foton salarak (lüminesans, τR=10-8 s) veya foton salmadan başka şekilde (τNR >> τR)
enerjisini örgüye aktarır veya başka bir defect ile birleşir.
τther
Ec
hv = Eg
E ≥ Eg
Eg
τNR
τther=10-13 s
τR=10-8 s
τNR>>10-8 s
τR
Ev
© 2008 HSarı
Lüminesans verimliliği
33
Lüminesans
Lüminesan ışığının şiddeti
2
I direk (ω ) ∝ M × g (ω ) × (level ocupancy factor )
M geçiş matris elemanı,
g(hv) durum yoğunluğu,
Level occupancy faktör, yukarı seviyelerin dolu aşağı seviyelerin boş olma olasılığını hesaba katar.
g(hv) malzemenin direk veya indirek oluşuna bağlı olarak büyük farklar gösterir.
I direk (ω ) ∝ (ω − Eg )1/ 2 e
 2π kT 
g (hν ) = 2  2 
 h 
− ( ω − Eg ) / kT
τther=10-13 s
3/ 2
(me*mh* )3/ 4 e
τR=10-8 s
τNR>>10-8 s
− ( hν − Eg ) / kT
N
τNR
τR
1
N N
1 
 dN 
= −N  +


 =− −
τ R τ NR
 dt total
 τ R τ NR 
ηR =
© 2008 HSarı
Lüminesans verimliliği
AN
 1
1 
N +

 τ R τ NR 
1
=
1+
τR
τ NR
34
Lüminesans
τther=10-13 s
Ec
E > Eg
Eg
τ =10-8 s
hv = Eg
Ev
Elektron ve deşiklerin yaratılma mekanizmasının nasıl olduğuna bağlı olarak bu ışımalar üç
sınıfa ayrılabilir:
i)
Fotolüminesans (Photoluminescence): Uyarılma fotonlarla yapılırsa
ii) Katotlüminesans (Cathodoluminescence): Yüksek enerjili elektronlarla yapılırsa
iii) Elektrolüminesans (Electroluminescence): Akım yolu ile yapılırsa
© 2008 HSarı
35
Fotolüminesans
Yarıiletkenlerde fotonlarla oluşturulan fazlalık elektronlar oluşturulduktan hemen sonra ısıl dengede
olmadıkları için tekrardan deşiklerle birleşmeye çalışırlar.
Elektron ve deşikler uyarıldıktan hemen sonra bant aralığında bulunan herhangi bir tuzak seviyesine
yakalanmadan dolaysız olarak (direk) birleşmesi ile oluşan yayılmaya Floresans denir. Bu olaydaki
zaman sabiti oldukça küçüktür (10-8 s)
Bazı yarıiletken malzemelerde bulunan tuzaklar bu süreyi uzatabilir. Bu duruma fosforesans etki
denir.
τther=10-13 s
hv1 > Eg
τther=10-13 s
Ec
hv1 > Eg
hv2
Eg
Er
hv2
Eg
Ev
τ =10-8 s
© 2008 HSarı
Ec
Floresans
Ev
τ >>10-8 s
Fosforesans
36
Katotlüminesans
Fazlalık elektron ve deşik çiftleri ışık yerine yüklü enerjili parçaçıklar tarafından da oluşturulabilir
Örnek olarak katot-ışını tüpü (Cathode-Ray Tube) verilebilir
V
hv
hv
V
hv
elektron
Renkli CRT ekranlar
© 2008 HSarı
37
Elektrolüminesans
Elektrik yüklerinin enjeksiyonu ile oluşturulan ışımalara denir. Örneğin LED ve yarıiletken
lazerlerde elektrik akımı tüketim (depletion) bölgelerine elektron ve deşiklerin enjekte ederek bu
taşıyıcıların tekrardan birleşerek foton salmalarını sağlar
d
-
p +
n
V
A
+
+
+
-
-
-
+
+
+
-
-
-
I
Vb
V
Ec
Ef
Ev
© 2008 HSarı
İleri besleme
38
Uygulamalar
Soğurma ve foton yayma ters işlem olarak gözükse de prtikte farklılıklar gösterir.
Bunun için belli bir uygulama için seçilen malzeme önem taşır. Örneğin biryarıiletken malzeme
hv > Eg nin üstündekileri soğurmasına rağmen aynı malzeme ışık yayıcı olarak kullanıldığında
sadece yasak bant aralığında foton salar
Lüminesans (E)
soğurma (E)
kT
Eg
Eg+∆E
2kT
Eg
kT
Eg
© 2008 HSarı
hv
39
Uygulamalar
Soğurma ve foton yayma ters işlem olarak gözükse de prtikte farklılıklar gösterir.
Bunun için belli bir uygulama için seçilen malzeme önem taşır. Örneğin biryarıiletken malzeme
hv > Eg nin üstündekileri soğurmasına rağmen aynı malzeme ışık yayıcı olarak kullanıldığında
sadece yasak bant aralığında foton salar
EFC
kT
Eg
Eg
kT
Eg < hv < ( Eg + 2kT)
Lüminesans (E)
EFV
Eg < hv < ( Eg + EFC + EFV)
Lüminesans (E)
( Eg + EFC + EFV)
2kT
hv
© 2008 HSarı
Eg
hv
Eg
40
Fotoiletkenlik
İletkenliğin ışıkla değişimi esasına göre çalışan bir çok optoelektronik alet vardır
(sokak lambaları, ışık dedektörleri vs)
n (cm-3)
∆-n = τ n g op
n
1015
p +
A
V
∆p = τ p g op
1014
∆p+po
po=1014 cm-3
t(ns)
δn(t ) = ∆ne −α
r
po t
= ∆ne − t /τ n
0
40
τn=yeniden birleşme yarıömür
İletkenlik
© 2008 HSarı
σ (t ) = q  n(t ) µn + p(t ) µ p 
41
Eksiton-1
Yarıiletkenlerde uyarılma ile oluşturulan elektron-deşik çifti tümüyle birbirlerinden bağımsız değildir.
Coulomb etkileşmesi nedeni ile bağlı elektron-deşik çiftine eksiton denir
Eksiton, kristal içinde dolaşıp enerji iletebilir ancak yüksüz olduğu için yük iletmez
Eksitonların bağlanma enerjileri çok küçüktür EeSi=14,7 meV, EeGaAs=4,2 meV
e
Ec
Es
Eg
Elektron
Deşik (hole)
Ev
h
Atom
© 2008 HSarı
42
Eksiton-2
Eksiton enerji seviyeleri çok küçük olduğu için (meV mertebesinde) oda sıcaklığında (kT=0,026 eV)
deneysel olarak gözlenemez (fonon yoğunluğu sıcaklıkla arttığı için Efonon (GaAs)≈36 meV) eksitonları
hemen iyonlaştırırlar
Eksitonlar sıvı helyum gibi düşük sıcaklıklarda ve düşük boyutlu yapılarda gözlenebilir
Eksitonlar için hidrojen atomu yaklaşımı
2
m 1
Ee = 13, 6   eV
me  ε r 
*
r
e
1
1
1
=
+
mr* me* mh*
Soğurma katsayısı
α (birim-1)
Ee
h
hv
Eg
Eksitonlar bağlanma enerjilerine bağlı olarak sınıflandırılabilir
Frankel Eksitonları: Güçlü bağlı eksitonlar
© 2008 HSarı
Mott-Wannier: Zayıf bağlı eksitonlar
43
Kuantum Stark Etkisi
Boyutları eksiton yörünge yarıçapı mertebesinde olan kuantum çukuruna değişik doğrultularda elektrik
alan uygulanırsa soğurma spektrumu ilginç özellikler gösterir
EgGaAs
EgGaAlAs EgGaAlAs
GaAlAs GaAs GaAlAs
EgGaAs
EgGaAlAs
GaAlAs GaAs GaAlAs
E//
Soğurma katsayısı (α)
E=0
E┴
E=0 V/cm
E=1,6x104 V/cm
E=4,8x104 V/cm
1,42
© 2008 HSarı
GaAlAs GaAs GaAlAs
Soğurma katsayısı (α)
EgGaAlAs
1,5
Foton enerjisi (eV)
E=1,6x104 V/cm
E=1,0x105 V/cm
E=1,4x105 V/cm
E=2,2x105 V/cm
1,42
1,5
Foton enerjisi (eV)
44
Özet
© 2008 HSarı
45
Download