T.C. SAĞLIK HAKANLIĞI Türkiye Halk saghgi Kurumu "Teldifin

advertisement
From: 03124351385Page: 1/3Date: 3.04.2016 11:45:00
TORıgn HAIS SAOL7:7 =MitMaAsICI
»An 7.0bT 71,90.11$7- TAD. 7U7ŞAIMA~
Ibm
T.C.
SAĞLIK HAKANLIĞI
Türkiye Halk saghgi Kurumu
Tar. wo,
Mara.
"Teldifin Konusu: Mal Altmı (2016)
Kurumumuz ihtiyacı olan ve satın alınması planlanan 80.000 adet Protiyonamid 250 nig draje ilaç alımı
planlanmaktadır, Doğrudan Temin Usulü ile alim y-apılacaktu. Teklif edilen bedeller komisymıumuzca
değerlendirilerek alım yapilacagından alana esas son teklifinizi en geç 14/04/2016 tarihi mesai bitimine kadar
Başkan Yardımcılığı Satınalma Birimine bildirilmesini rica ederim.
Tel :0312 565 5474
Fax:0312 4351385
E-mail: [email protected]ısk.govar
Adres Sağlık Mah. Adnan Saygun Cad. No:55 A blok Oda No:117 sıbbiye / AN KARA
Dikkat Edilecek Hususlar:
1.Teklifinizi KDV hariç birim fiyat ve toplam tutar olarak TL bazında marka ve garanti süresini belirterek
kaşeli, imzalı olarak veriniz. Faks yoluyla gelen tekliflerin oriiinalleri 2 iş günü içerisinde idareye
surıulacaktir.
2. Teklifinizin geçerlilik süresini belirtiniz.
3. Malın Teslim Süresini belirtiniz. Teslim süresi 30 günü geçen alımlarda sözleşme düzenlenecek olup
%6 teminat alınacaktır. (Sözleşme pul bedeli binde 9.48 yükleniciye aittir.)
4. Teklif edilecek malzemelerin teknik şartnarneye uygun olduğunu belirtiniz.
5. Bu alımda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen birim fiyatların en düşük olanıdır.
6.idare; Aşırı düşük teklif veren istekliden malı alıp almamakta serbesttir.
7. Teklif veren tüm firmalar varsa UBl3 ürün kodlarını mutlaka belirtilecektir,
8. Teklif edilen mal/malzemelere ait ulaşım, kargo, sigorta bedelleri yükleniciye
Zeki ÜNSAL
Bakan a.
Daire Başkanı
Sıra
1
Malzemenin Cinsi
Miktan
Birim Fiyatı
Toplam Tutar
Teslim Süresi
Protiyonamid 250 mg draje 80.000
adet
Yukarıda belirtilen Kalem malzemeyi KDV hariç TL' den
) bedel ile
(Yalnız idari ve Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
Ek: Teknik Şartname (2 sayfa)
FIRMA- KAŞE
Evrakın elektronik imzalı suretige Intp://e-beige.saglik.gov. utresinden 47ef143a-512c-4830-b379-025t8î7da6ıa kodu ile eriaebilirainiz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna gğre güvenli elektronik imza ile irozelanınistus
This fax was sent with İzmir Chamber of Commerce fax server
From: 03124351385Page: 2/3Date: 13.04.2016 11:45:00
PROTIYONAKID 250 MG ETIdN1VIADDELI DRAJENIN
TEKNIK SARTNAKESI
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu' nen aşağıda belirtilen öze.11~e
"Protiyonamid 250 mg dnje" satın alınacaktır.
Madde 1. Forıntllanaın
1.1. Preparat, etkin madde olarak "250 mg Protiyonamid" ile birlikte uygun ve zararsız
yardımcı maddeler ihtiva etmeli, hiçbir yabancı madde bulunınamalıdo.
Firmalar fonaülasyonunu oluşturan etkin madde ve yardımcı maddeler kalitatif ve
kantitatif olarak uygun teknik ve formalasyon özelliklerine sahip olmalıdır.
Aktif madde, yardımcı maddeler ve dolga maddeleri rulwatında belirtilen miktar
sınırlarını aşmanıalıdır,
Madde 2. Bilgi ve Belgeler
2.1. Teklif edilecek ürüne ait T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
tarafından düzenlenen imal veya ithal nıbsatnamt,
2.2. Ihaleye katılacak olan imalatm, ithalat“ ve ceza depolaruun T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Daş ve Tibbi rstvw Kurumundan aldıkları ruhsatnamelerinba bir Örneğini swımalan
gerekmektedir.
Madde 3 Ambalaj
3.1. Ürünün ambalaj Içeriği dış ambalaj ve iç ambalajda yer alması gereken bilgiler 10
Haziran 2010 tarih ve 27607 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Beşen Tıbbi ürünler Ambalaj ve
Etıletleme Yönetmeliği' ne uygun olmalıdır.
3.2. Ürüne ait endikasyon, doz, yan etki, kwatrendilcasyonlar vs. bilgileri gösterir kullanma
talimatı (prospelatis) bulunacaktır. Kullanma talimatı (prospektas) T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından uygunluğu onaylanmış olmalıdır.
3.3 İç ve dış ambalajda aşağıdaki bilgiler yer almalıdm
Dış Ambalaj
Dış ambalaj üzerhıde veya dış ambalaj üzerine yamştmlacak etikette yer alması
gereken bilgiler,
a- ürün adı, birim dozu, fannasötik şekli, gerektiğinde uygulama yolu,
b- Etkin maddelerin isim ve birim miktarları,
c- Oran formülünde bayar maddeler, koruyucular, antioksidanlar, tatlandırıcılar ve
alkol gibi yardımcı maddeler var ise isimleri.
d- Ürünün saklama koşulları (var ise özel saklama koşulları da belirtilmelidir),
e- Ürünün ruhsat/izin sahibinin adı ve adresi ile isteniliyorsa ruhsat/izin sahibinin
kendisini temsile yetkili loldığı ürünü pazarlayan firma ismi veya logosu, orijinal
firma amblemi,
f- imalaımnın adı, adresi, ruhsat tarih ve numarası,
g- Ilacın parti numarası,
h- ailem ay ve yıl olacak şekilde son kullanma tarihi,
i- "Çocukların görmeyeceği, mişerneyeceği yerlerde ve ambalajında saklayıruz" uyarısı
j- "Kullanmadan önce kullanma talimat: / prospektlıstl otururuz" uyarısı,
k- "Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başırmunıe uyarısı,
1- ürünlerin arnbalajlannda kare kod t" barkot ol arsiaır.
nı- Kumların üzerine kanun renkte "Sağlık Bakanlığım* parasız verilir, satılamaz" uyarısı
(etılcet şeklinde Yapıştır:na olabilir) yazılmahdır ve tüm bilgiler Türkçe olmalıdır.
Protiyonamid 250 mg tiraja
ge,s4glik 8ov. tr5I2o-4830-1,379-07-51827da6la kodu ile erişelıfibinğ
Evtalut elektruntine
güvenli efekt ikiilt
This fax was sent with Izmir Chamber of Commerce fax server
From: 03124351385Page: 3/3Date: 13.04.2016 11:45:00
Iç Ambalaj
er
bcdef-
Oran adı, birim dozu, farmasötik şekli, gerektiğinde uygulama yolu
Etken maddelerin tümünün adı ve birim miktarları,
Ruhsat/izin sahibinin ismi veya amblemi,
Ay ve yıl olarak açık bir şekilde yazılmış son kullanma tarihi,
Parti numarası,
ithal ruhsatlı ttrtirderde iç ambalaj Türkçe olmayabilir
Madde 4. Son Kapanma Tarihi
4.1, Ilacın son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
Madde 5. Diğer Hilkünder:
5.1. Teklif edilecek ilaçlar T.C. Sağlık Bakanlığından ruhsat alınmış ve T.C. Sağlık
Bakanfiğmea çıkarılmış Genelge ve Tratklere uygun olmahdır.
5.2. Satın alınan preparatlaıda belirtilen kullanma süresi içinde (son kullanma tarihine
kadar) stabilite yönünden bir bozulma olduğu tespit edildiğinde, kullanımı uygun olmayan ilaç
yüklenici tarafından IS (onbeş) gün içerisinde iş bu şartnameye uygun ilaç ile değitairilectıktir.
5.3. Sevk irsaliyesinde verilen ilaçların seri numaraları ve miktarları hefirtileceklir.
5.4. İdare gerek duyduğu takdirde ilaçların kabulünde ve gerekse ilaçların kullanımı
sırasında belirli aralıklarla her senden :umm alarak uygun gördüğü laboratuarlara analiz için
günderebilir. Idarenin uygun gördüğü laboratuarlarda analiz edilen ilaçlarla ilgili olarak
istenebileeek belgeleri yüklenici firma temin etmek wırundadu. Analiz için alınan numune kadar
preptuat yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak idareye verilmek zorundadır. Ayrıca analiz
ücreti de yüklenici firma tarafindan karşdanacaktr.
5.5. Yüklenici firma tarafindan teslim edilmiş olan ilacın T.C. Sağlık Bakanlığın= tüm
serilerinin veya belli serilerinin toplatılması ve/veya üretiminin sonlandırılman durumunda
fırına ürünleri geri alıp fiyat Ibda aramalar= aynı etken maddeyi ihtiva eden ürün ile ücretsiz
değiştirmek zorundadır.
5.6. Ilaçların depodaki yerine kadar taşıtılm.an yükleniciye aittir. Teslim edilen her ilacın
seri numarası ve miktarı yazdı olarak idareye bildinnek zorundadır.
5.7. Ambalajı bozuk, kırık, çatlak ilaçların tümünden ve ilacın ambaLşnda belirtilen
saklama koşulları ile soğuk zincir kurallarına uygun taşıması gereken ilaçların yanlış
taışıtunasından doğan zarardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
53. Her ambalaj içerisinde ayni senden ilaç bulunacaktır.
Iş bu şamir» 5 madde ve 2 sağdan oluşmaktadır.
KOMISYON "ÜYELERI
Komisyon Başkanı
LAN
Sağ. ent. Sabri °YOUR
Üye
Prodyonamid 250 mg draje 2
tvrakın elektronik imzalı suretitıe littpilie-beige.sagiiksov,tr adresinden 47ef143a-512c-4830-b379-0251827da6la kodu ile erisebilitsiniz.
Trıis fax was seni with Izmir Chamber of Commerce fax server
Download