Adı Soyadı

advertisement
Adı Soyadı :………………………………….
Okumayı seviyorum .
No:………
22 /02/2010
Bugün okuduğum sayfa sayısı: …………….
TÜRKÇE
1.[B,50]
“Türkçe kelimelerin kökünde iki sessiz yan yana bulunmaz” Bu kurala göre aşağıdaki
kelimelerden hangisi Türkçe’dir?
A.Zillet
B.Sessiz
C.Millet
D.Dikkat
2.[A,50]
Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ele
On yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik
Fakat yüzyıl sonrasını düşünüyorsan
O zaman halkı eğit
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen düşünce hangisidir?
A.Geleceğimiz için eğitime önem vermeliyiz. B.Halkı ormanlar konusunda eğitmeliyiz.
C.İnsanlık için çevreyi ağaçlandırmalıyız.
D.Çevremizi temiz ve düzenli tutmalıyız.
3.[C,50]
“Israrla sürekli bir şey istemek” anlamına gelen deyim aşağıdaki cümlelerden hangisinde
kullanılmıştır?
A.Yaptığı işlerle herkesin gözüne girdi.
C.Sabahtan beri başımın etini yedi.
B.Sevincinden ağzı kulaklarına vardı.
D.Palyaçoları görünce ağzı açık kaldı.
4.[C,50]
Aşağıdaki il isimlerinden hangisi ince sesli harflerden meydana gelmiştir?
A.Konya
B.Ağrı
C.Rize D.Ordu
5.[D,50]
“İnsanların-vatan-çalışkan-yükselir-omuzlarda” kelimeleriyle anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturulduğunda baştan 2. kelime hangisi olur?
A.omuzlarda B.vatan
6.[C,50]
C.insanların
D.çalışkan
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılabilir?
A.Ali top aldı.
C.Arabanın anahtarı bulundu.
B.Serkan, odun taşıyordu.
D.Anahtar kimde kalmış?
7.[C,50]
Aşağıdaki kelimelerin hangisinin sesteşi yoktur?
A.Kız
B.Bağ C.Odun
D.Koç
8.[A,50]
Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelimeler anlam ilişkisi bakımından diğer üçünden farklıdır?
A.Bol-Kıt
B.Zahmet-Sıkıntı
C.Güzide-Seçkin
D.Acele-Tez
9.[C,50]
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir?
A.Çizgiler B.Kazı
C.Türkçemiz
D.Koşular
10.[A,50]
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A.Hava gittikçe güzelleşiyor.
C.Geç kaldığım için derse giremedim.
B.Soğuktan nehirler bile dondu.
D.Sizi bulamayınca geri döndü.
11.[B,50]
Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapım eki almamıştır?
A.İyileş
B.Danış
C.Dertleş
D.Görüş
12.[C,50]
Aşağıdaki türemiş kelimelerden hangisinin kökü bir fiildir?
A.Gözlemek B.Seslenmek C.Koşmak D.Yaşamak
13.[D,50]
Hangi seçenekteki kelime basit yapılıdır?
A.Salgın
B.Soygun
C.Yaygın
D.Mayın
14.[D,50]
“Duvarı nem, insanı gam yıkar.” Atasözüyle anlatılmak istenen nedir?
A.Dünyada dertsiz insanın bulunmadığı
C.Nemli yerde bulunmanın tehlikeli olduğu
B.nemlenen duvarların çabuk yıkıldığı
D.Üzüntü ve tasanın insanı yıprattığı
15.[D,50]
“Dost acı söyler” sözü için hangisi doğrudur?
A.Özdeyiş
B.Vecize C.Deyim
D.Atasözü
16.[D,50]
Küçük bir çocuğun rüyasıdır bu;
El ele vermiş bütün insanlar,
Yaşıyorlar kardeşçe
Çiçek sunuyorlar birbirlerine
Dörtlüğe göre çocuk nasıl bir dünya düşünüyor?
A.İnsanların çiçek yetiştirdiği
C.Çocukların mutlu olabileceği
B.Çiçekler içinde olan
D.Kardeşlik ve barış içinde yaşanılan
17.[C,50]
Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işaretinin kullanılması yanlıştır?
A.Onu saat 10.00’da posta hanede bekledim.
C.Yarın akşam Ahmetler’de toplanacağız.
B.Öğrendiklerini teker teker Selim Bey’e anlattı.
D.Bu yıl İzmir’e iki kez gittim.
18.[C,50]
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta(.) konmalıdır?
A.Oh,yaşamak ne tatlı
C.Kitap,bilgi kaynaklarından biridir
B.Çok sevdiğim uğraşlar şunlardır
D.Orhan neden evde kaldı
19.[D,50]
“Küçük” kelimesi hangi cümlede isim olarak kullanılmıştır?
A.Öğrenciler,bahçedeki küçük taşları topladılar. B.O,küçük bir köyde oturuyor.
C.Küçük çocuklarla oynamayı çok severdi.
D.Küçük,ayaktaki yaşlı adama yerini verdi.
20. [A,50]
Aşağıdaki belirtili isim tamlamalarından hangisinin her iki ismi de kaynaştırma harfi almıştır?
A.Ali’nin babası
B.Kaynağın suyu
C.Ağacın dalları D.Ormanın yolu
21.[C,50]
“Hüseyin, kucağındaki mavi gözlü kediyi yavaşça yeşil atların arasına bıraktı.” Cümlesinde sıfat
olan kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?
C.Kucağındaki-mavi gözlü-yeşil
D.Kucağındaki-yavaşça
A.Mavi-yeşil-yavaşça
B.Mavi-yeşil
22.[B,50]
“Gömleklerini tertemiz yıkadı.” Cümlesindeki tertemiz kelimesi nasıl bir anlam kazanmıştır?
A.Zayıflamış
B.Kuvvetlenmiş
C.Değişmiş
D.Azalmış
23.[B,50]
“Bu olayın böyle olacağını ona söylememiş miydim?” cümlesinde zamir olan kelime hangisidir?
A.Böyle
B.Onu
C.Bu
D.Olacağını
24.[A,50]
Aşağıdakilerden hangisi “gelmez” fiilinin olumsuzudur?
A.Gelir
B.Geldi
C.Gelecek
D.Geliyor
25.[C,50]
Aşağıdakilerden hangi kelime sözlük sıralamasında en başta yer alır?
A.Üzüm
B.Üzüntü C.Üzgün
D.Üzüml
Adı Soyadı :………………………………….
No:………
22 /02/2010
MATEMATİK
1.
A) 20º
B) 30º
C) 25 º
D) 35º
2.
A) 30º
B) 35 º
C) 40º
D) 45º
3. Taban açılardan biri 65º olan ikizkenar üçgenin tepe açısı kaç derecedir ?
A) 40º
B) 50 º
C) 65 º
D) 130º
4.
A) 42º
B) 41º
C) 40º
D) 38º
4.
A) 60º
B) 50º
C) 70º
D) 80º
5.
BD uzunluğu en fazla kaç cm dir?
A) 9
B) 10
C) 11
D) 12
6.
BD uzunluğunun alabileceği değerler kümesi kaç elemanlıdır ?
A) 6
B) 7
C) 10
D) 13
7. Taban uzunluğu 7 cm yüksekliği 6 cm olan üçgenin alanı kaç cm² dir?
A) 42
B) 35
C) 21
A) 3
B) 4
C) 5
B) 40
C) 60
D) 13
D) 6
8.
A) 30
D) 120
9.
A) 36
B) 48
C) 64
D) 96
10. Çevresi 125 cm olan bir ikizkenar üçgenin,
tabanı eşkenarlarının yarısı kadar ise taban kaç cm dir ?
A) 15
B) 20
C) 25
Mehmet Ali Koyuncu
D) 30
TEST – II
1.Dar açılı bir üçgenin en büyük açısı en fazla kaç derece olabilir ?
A) 89
B) 91
C) 90
D) 120
2. Geniş açılı bir üçgenin en büyük açısı en fazla kaç derece olabilir ?
A) 189
B) 179
C) 159
D) 120
3. Geniş açılı bir üçgenin en küçük açısı en az kaç derece olabilir ?
A) 89
B) 90
C) 91
D) 120
4. Aşağıda ölçüleri verilen üçgenlerden hangisi çizilebilir ?
A) a – 7
b- 3
c–4
B) a – 1
b–7
c–5
C) a – 3
b–9
c–5
D) a –3
b–4
c–5
5. Her hangi bir üçgende A açısı 62, C açısı 46 
ise en büyük kenar hangisi olur ?
A) a
B) c
C) b
D) bulunamaz
6. Bir üçgende , bir köşedeki iç ve dış açının toplamı kaç derecedir ?
A) 60
7.
B) 90
A) A
8.
B) C
A) 8
B) 9
C) 120
D) 180
C) bulunmaz
C) 10
D) 11
D) B
9.
A) 30
B) 60
C) 75
D) 90
10. a = 6 cm , b = 6 cm ise c kenarı en az kaç cm olmalıdır ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11.Aşağıda ölçüleri verilen üçgenlerden hangisi çizilemez ?
A) a – 6
b- 6
c–6
B) a – 14
b–7
c–8
C) a – 6
b – 14
c–8
D) a –1
b – 12
c – 12
12.
A) 30
B) 40
C) 45
D) 50
13. Dik açılı bir üçgenin dar açılarından biri 42 dir.Diğer dar açı kaç derecedir ?
A) 32
B) 48
C) 52
D) 66
14.
A) 6-10
B) 6-11
C) 5-10
D) 5-11
15.
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65
16. Taban dış açılarından biri 130 derece olan bir ikiz kenar üçgenin tepe açısı
kaç derecedir ?
A) 50
B) 70
C) 60
D) 80
17. Üçgenlere göre hangisi yanlıştır ?
A) İç açılarının toplamı 180 dir.
B) İki kenarının toplamı 3. kenardan fazla olmalı.
C) İç açılarının toplamı, dış açılarının toplamına
eşittir.
D) İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıya eşittir ?
18.Tepe açısı taban açıların birisinin yarısı kadar olan bir ikizkenar üçgenin
taban açılardan biri kaç derecedir ?
A) 50
B) 36
C) 72
D) 108
19. Tepe dış açısı 110 olan bir ikizkenar üçgenin taban açılarından biri ile
EŞKENAR üçgenin bir açısının toplamı kaç derecedir ?
A) 130
B) 115
C) 140
D) 150
20.
A) 50
B) 55
C) 60
B) 90
C) 100
D) 65
21.
A) 70
D) 110
23.
A) Dar açılı üçgen
B) Geniş açılı üçgen
C) İkizkenar üçgen D) Dik üçgen
24.
A) 50
B) 60
C) 70
D) 65
25. Bir üçgenin açıları arasında 5 ‘er derece fark vardır.En büyük açısı kaç
derecedir ?
A) 55
B) 60
C) 70
D) 65
B) 50
C) 40
D) 45
B) 50
C) 40
D) 45
26.
A) 55
27.
A) 55
Adı Soyadı :………………………………….
No:………
22 /02/ 2010
FEN VE TEKNOLOJİ
FEN VE TEKNOLOJİ YAPRAK TESTİNDE YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
TEST-13 VE TEST 14 YAPINIZ
Download