sürdürülebilirlik raporlaması kılavuzları

advertisement
1. CHAPTER
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
1
İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
4
2. UYGULAMA EL KİTABININ KULLANIMI
6
3. RAPORLAMA İLKELERİ
3.1 Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler
3.2 Rapor Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler 8
9
13
4. STANDART BİLDİRİMLER18
4.1 Genel Standart Bildirimler
22
Strateji ve Analiz
23
Kurumsal Profil
25
Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler
31
Paydaş Katılımı
43
Rapor Profili
45
Yönetişim
52
Etik ve Dürüstlük
60
4.2 Özel Standart Bildirimler
62
Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler Rehberi
63
Yönetim Yaklaşımı Hakkında Göstergeler ve Unsura
Özel Bildirimler Rehberi
66
• Kategori: Ekonomik
67
• Kategori: Çevresel
84
• Kategori: Sosyal
142
– Alt Kategori: İşgücü Uygulamaları ve
İnsana Yaraşır İş 143
– Alt Kategori: İnsan Hakları
173
– Alt Kategori: Toplum
198
– Alt Kategori: Ürün Sorumluluğu
221
5. KAYNAKÇA237
6. TERİMLER LİSTESİ244
7. GENEL RAPORLAMA NOTLARI256
8. G4 KILAVUZLARI İÇERİK GELİŞTİRME259
1. CHAPTER
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
BÖLÜM 1
3
4
1
GİRİŞ
GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları (Kılavuzlar)
boyutları, sektörleri veya konumları ne olursa olsun kuruluşlar
tarafından sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasına yönelik
Raporlama İlkeleri, Standart Bildirimler ve bir de Uygulama El
Kitabı sunmaktadır.
Ayrıca, kılavuzlar kuruluşun yönetişimin yaklaşımının ve
çevresel, sosyal ve ekonomikI performans ve etkilerininII
bildirilmesiyle ilgilenen herkes için uluslararası bir kaynak da
sağlamaktadır. Kılavuzlar bu şekildeki bir bildirimi gerektiren
bütün belge türlerinin hazırlanmasında yararlıdır.
Kılavuzlar iki bölüm halinde sunulmuştur:
ŸŸ Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler
ŸŸ Uygulama El Kitabı
Birinci bölüm – Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler –
Raporlama İlkelerini, Standart Bildirimleri ve sürdürülebilirlik
raporunu Kılavuzlarla ‘uyumlu olarak’ hazırlamak için bir
kuruluş tarafından uygulanacak kriterleri içermektedir. Bu
bölüme terimlerin tanımları da dâhil edilmiştir.
İkinci bölüm – Uygulama El Kitabı – Raporlama İlkelerinin
nasıl uygulanacağı, açıklanacak bilgilerin nasıl hazırlanacağı ve
Kılavuzlardaki çeşitli kavramların nasıl yorumlanacağı hakkında
açıklamalar içermektedir. Bölüme başka kaynaklara referanslar,
terimler listesi ve genel raporlama notları da dâhil edilmiştir.
Kuruluşlar bir sürdürülebilirlik raporu hazırlarken Uygulama El
Kitabına başvurmalıdırlar.
I. S ürdürülebilirliğin ekonomik boyutu kuruluşun paydaşlarının
ekonomik durumları ve yerel, ulusal ve küresel seviyedeki ekonomik
sistemler üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Kuruluşun mali durumuna
odaklanmamaktadır.
II. Kılavuzlarda aksinin belirtildiği haller dışında ‘etki’ terimi aşağıdaki
özelliklere sahip olan belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri
anlatmaktadır: Olumlu, olumsuz, mevcut, olası, doğrudan, dolaylı, kısa
vadeli, uzun vadeli, kasıtlı, kasıtsız.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
BÖLÜM 2
6
2
UYGULAMA
EL KİTABININ
KULLANIMI
Uygulama El Kitabı aşağıdakiler hakkında değerli bilgiler
sağlamaktadır:
ŸŸ Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimlerde belirtilen
kavramların ne şekilde anlaşılacağı, yorumlanacağı ve
uygulanacağı
ŸŸ Nihai raporda açıklanacak bilgilerin nasıl seçileceği ve
hazırlanacağı; bir rapor hazırlanırken hangi kaynakların
yararlı olabileceği
ŸŸ Raporlama İlkelerinin nasıl uygulanacağı
ŸŸ Öncelikli Unsurların ve Çerçevelerinin nasıl belirleneceği
ŸŸ GRI içeriğinin kuruluşun Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD), Çokuluslu Şirketler için OECD Rehberi, 2011 ve
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000 ile
ilgili uygulamalarını raporlamasına nasıl yardımcı olacağı.
Bu belgede, yani Uygulama El Kitabında Raporlama İlkeleri ve
Standart Bildirimlere veya Uygulama El Kitabına atıfta bulunmak
için kullanılan sayfa numaralarının hangi belgelere atıfta
bulundukları açıkça belirtilmiştir.
Bu Uygulama El Kitabında aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:
3. Raporlama İlkeleri
4. Aşağıdaki gruplara ayrılmış halde Standart Bildirimler:
4.1 Genel Standart Bildirimler
–– Strateji ve Analiz
–– Kurumsal Profil
–– Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler
–– Paydaş Katılımı
–– Rapor Profili
–– Yönetişim
–– Etik ve Dürüstlük
4.2 Özel Standart Bildirimler
–– Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler Rehberi
–– Yönetim Yaklaşımı Hakkında Göstergeler ve Unsura
Özel Bildirimler Rehberi
5. Kaynakça
Kaynakların tam listesi Uygulama El Kitabı s.237-242’de
bulunabilir.
Bütün tanımlar Uygulama El Kitabı s. 244-254’teki Terimler
Listesinde bulunabilir.
6. Terimler Listesi
7. Genel Raporlama Notları
8. G4 Kılavuzları İçerik Geliştirme
Bu belgenin elektronik sürümünü kullananlara not:
Bu belgede altı çizili tanımlar bulunmaktadır. Kullanıcı altı
çizili bu tanımlara tıklayarak Terimler Listesinde ilgili tanımın
bulunduğu sayfaya gidebilir. Önceki sayfaya dönmek için
lütfen “alt” + sol ok tuşuna tıklayınız.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
BÖLÜM 3
8
3
RAPORLAMA
İLKELERİ
Raporlama İlkeleri sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflık
elde edilmesi için temel öneme sahiptir ve bu nedenle bir
sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması sırasında bütün
kuruluşlar tarafından uygulanmalıdır. Uygulama El Kitabı
Raporlama İlkeleriyle tutarlı kararlar vermek için bir kuruluş
tarafından izlenmesi gereken sürecin ana hatlarını vermektedir.
İlkeler iki gruba ayrılmıştır: Rapor İçeriğinin Belirlenmesine
İlişkin İlkeler ve Rapor Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler.
Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler kuruluşun
faaliyetlerini, etkilerini ve paydaşlarının temel beklenti ve
menfaatlerini göz önüne almak suretiyle raporun içeriğinin
belirlenmesiyle ilgili olarak alınacak kararlara kılavuzluk
sağlamaktadır.
Rapor Niteliğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler, düzgün bir
şekilde sunulması da dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik
raporunda kaliteli bilgilerin sağlanmasına yönelik tercihlerde
yön gösterir. Bilgi kalitesi paydaşların performans hakkında
sağlam ve makul değerlendirmeler yapabilmelerini ve uygun
önlemleri alabilmelerini sağlamak bakımından önemlidir.
İlkelerin her biri bir tanımdan, İlkenin nasıl uygulanacağına dair
bir açıklamadan ve testlerden meydana gelmektedir. Testler
raporlama için belirli bildirimler olarak değil, kendi kendine
teşhis araçları olarak hizmet eder.
9
BÖLÜM 3
3.1 RAPOR İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
Bu İlkeler rapor içeriğini belirlemede kullanılmak üzere oluşturulmuştur. Bütün bu İlkelerin birlikte uygulanması Uygulama El
Kitabının 31-40. sayfalarındaki G4-18 Rehberliği kapsamında tarif edilmiştir.
PAYDAŞ KAPSAYICILIĞI
İlke: Kuruluş paydaşlarını tanımlamalı ve bu kişilerin makul beklentilerine ve menfaatlerine ne şekilde yanıt verdiğini
açıklamalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Paydaşlar; kuruluşun faaliyetlerinden, ürünlerinden ve
hizmetlerinden belirgin ölçüde etkilenmesi ve faaliyetlerinin
kuruluşun stratejilerini başarıyla uygulayabilme ve hedeflerine
ulaşabilme yeteneğini etkilemesi makul olarak beklenebilecek
kuruluşlar veya bireyler olarak tanımlanmaktadır. Buna kanun
veya uluslararası sözleşmeler kapsamındaki hakları kendilerine
kuruluş karşısında meşru talepler sağlayan kuruluş veya
bireyler de dahildir.
Paydaşlara (çalışanlar, hissedarlar, tedarikçiler gibi) kuruluşta
katkısı olanların yanı sıra (yerel toplumlardaki hassas gruplar,
sivil toplum gibi) kuruluşla başka ilişkileri olanlar da dâhil
olabilmektedir.
Paydaşların makul beklenti ve menfaatleri raporun hazırlanma
sürecindeki birçok karar için kilit bir referans noktasıdır.
Bununla birlikte bir kuruluşun bütün paydaşları raporu
kullanmayacaktır.
Bu, makul olarak raporu kullanacağı tahmin edilen paydaşların
özel menfaat ve beklentileri ile bütün paydaşlara daha geniş
yanıt verebilirlik beklentilerinin dengelenmesinde zorluklar
ortaya koymaktadır.
Rapor Kapsamı veya Unsur Çerçeveleri gibi bazı kararlarda
kuruluş geniş bir paydaş aralığının makul beklenti ve
menfaatlerini göz önüne alır. Örneğin bir rapor hakkındaki
görüşlerini bildiremeyen ve kaygıları vekiller kanalıyla temsil
edilen paydaşlar olabilir. Ayrıca farklı iletişim ve katılım
yollarını tercih etmeleri nedeniyle raporlar hakkında görüş
bildirmemeyi tercih eden paydaşlar da olabilir.
birlikte paydaşlara yararlı olması için gerekli ayrıntı seviyesi
veya farklı paydaşların netlik elde edilmesi için neyin gerekli
olduğu hakkındaki beklentileri gibi başka kararlar, raporu
kullanmaları makul olarak beklenebilecek paydaşlara daha
fazla vurgu yapılmasını gerektirebilir. Bu kararların alınmasında
kullanılan süreçlerin ve yaklaşımın belgelenmesi önemlidir.
Paydaş katılımı süreci paydaşların makul beklenti ve
menfaatlerinin anlaşılmasına yönelik bir araç olarak
kullanılabilir. Kuruluşlar yaygın olarak düzenli faaliyetlerinin
bir parçasını teşkil eden farklı paydaş katılımı türleri
başlatmaktadır ve bunlar raporlama hakkında kararlar için
yararlı girdiler sağlayabilmektedir. Bunlar örneğin uluslararası
kabul görmüş standartlara uyum amaçlı paydaş katılımını
veya devam eden kuruluş veya iş süreçlerinin bildirilmesini
içerebilir. Buna ek olarak paydaş katılımı bilhassa rapor
hazırlama sürecinin bildirilmesinde de uygulanabilir.
Kuruluşlar ayrıca medya, bilim dünyası veya emsal kuruluşlar
ve paydaşlarla gerçekleştirilen işbirlikleri gibi başka yollardan
da yararlanabilirler. Bu yollar kuruluşun paydaşların makul
beklenti ve menfaatlerini daha iyi anlayabilmesine yardımcı
olur.
Raporlama amacıyla kullanıldığı durumlarda paydaş katılımı
süreci sistematik veya genel kabul görmüş yaklaşımlara,
metodolojilere veya ilkelere dayanmalıdır. Genel yaklaşım
paydaşların bilgi ihtiyaçlarının doğru şekilde anlaşılmasını
sağlamaya yetecek derecede etkili olmalıdır.
Paydaş katılımı sürecinin meşru bir biçimde belirlenmiş toplumsal
beklentileri belirlemenin yanı sıra paydaşlardan gelen doğrudan
geri bildirimleri belirleme yeterliliğine de sahip olması önemlidir.
Bir kuruluş, paydaşları arasında çatışan görüşlerle veya farklı
Bu paydaşların makul beklenti ve menfaatleri rapor içeriğiyle
ilgili kararlarda yine de göz önünde tutulmalıdır. Bununla
beklentilerle karşı karşıya kalabilir ve raporlama kararlarına varmada
bunları nasıl dengelediğini açıklayabilme ihtiyacı duyabilir.
10
BÖLÜM 3
Raporun güvence sağlayabilmesi için paydaş katılımı sürecinin
belgelenmesi önemlidir. Kuruluş hangi paydaşlarla etkileştiğini,
bunlarla nasıl ve ne zaman etkileştiğini ve etkileşimin rapor
içeriğini ve kuruluşun sürdürülebilirlik faaliyetlerini ne şekilde
etkilediğini tanımlamada kullandığı yaklaşımı belgeler.
Paydaşların tanımlanamaması ve bunlarla etkileşime
geçilememesi muhtemelen uygun olmayan ve dolayısıyla
bütün paydaşlar için tamamen inandırıcı olmayan raporlara
yol açacaktır. Buna karşın, sistematik paydaş katılımı paydaş
hassasiyetini ve raporun kullanışlılığını artırır. Doğru şekilde
uygulandığında kuruluş içinde ve dışındaki taraflarda sürekli
bir öğrenime olanak sağlaması ve ayrıca bir dizi paydaşa hesap
verebilirliği artırması mümkün olacaktır. Hesap verebilirlik
kuruluş ve paydaşları arasındaki güveni güçlendirir.
Güven de rapor inandırıcılığını artırır.
Testler:
ŸŸ Kuruluş, hesap verme yükümlülüğü duyduğu paydaşları tarif
edebilir.
ŸŸ Rapor içeriği kuruluş tarafından devam etmekte olan
faaliyetlerde kullanılan paydaş katılımı süreçlerinin
sonuçlarından, içinde faaliyet gösterdiği yasal ve kurumsal
çerçevenin gerektirdiği şekilde yararlanır.
ŸŸ Rapor içeriği bilhassa rapor için üstlenilmiş her tür paydaş
katılımı sürecinin sonuçlarına başvurur
ŸŸ Rapora ilişkin kararlara bilgi sağlayan paydaş katılımı
süreçleri Kapsam ve Unsur Çerçeveleri ile tutarlıdır
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMI
İlke: Rapor kuruluşun performansını daha geniş sürdürülebilirlik bağlamında sunmalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Performans hakkındaki bilgiler bağlam dâhilinde
açıklanmalıdır. Sürdürülebilirlik raporlamasının temelini
oluşturan soru bir kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal
şartların, gelişimlerin ve eğilimlerin iyileştirilmesine veya
bozulmasına yerel, bölgesel veya küresel seviyede ne şekilde
katkıda bulunduğu/neden olduğu veya gelecekte katkıda
bulunmayı/neden olmayı hedeflediğidir. Sadece bireysel
performansla (veya kuruluşun verimliliğiyle) ilgili olarak
eğilimler hakkında raporlama yapmak altta yatan bu soruya
yanıt getirmemektedir. Dolayısıyla raporlar performansı
daha geniş sürdürülebilirlik kavramları bağlamında sunmaya
gayret göstermelidir. Bu, kuruluşun performansının çevresel
veya sosyal kaynaklara sektörel, yerel, bölgesel veya küresel
seviyede getirilen sınırlamalar ve talepler bağlamında
tartışılmasını beraberinde getirmektedir. Örneğin bu, bir
kuruluşun, eko-verimlilik eğilimleri hakkında raporlama
yapmaya ek olarak bölgesel ekosistemin kirliliği emme
kapasitesine göre mutlak kirlilik yüklemesini de sunabileceği
anlamına gelmektedir.
Bu kavram sıklıkla çevresel arenada en net olarak kaynak
kullanımı ve kirlilik seviyeleri küresel limitleri bakımından ifade
edilir. Bununla birlikte ulusal veya uluslararası sosyoekonomik
ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi sosyal ve ekonomik
hedefler bakımından da önemli olabilir.Örneğin bir kuruluş
çalışan ücretleri ve sosyal yardım seviyeleri ile ilgili olarak,
ülke genelindeki asgari ve medyan gelir seviyeleri ve sosyal
güvenlik ağlarının yoksulları veya yoksulluk sınırındakileri
rahatlatma kapasitesi bağlamında raporlama yapabilir.
Farklı konumlarda, boyutlarda ve sektörlerde faaliyet
gösteren kuruluşların genel kurumsal performanslarını
daha geniş sürdürülebilirlik bağlamında nasıl daha iyi
düzenleyebileceklerini düşünmeleri gerekmektedir. Bu, (iklim
değişikliği gibi) küresel etkileri harekete geçiren ve (toplumsal
gelişim gibi) daha bölgesel veya yerel etkileri olan konu
başlıkları veya faktörler arasında ayrım yapmayı gerektirebilir.
Olumlu veya olumsuz yerel etkileri olan konu başlıklarının
raporlanmasında kuruluşun farklı yerlerdeki toplulukları ne
şekilde etkilediğine dair bir fikir vermek önemlidir. Benzer
şekilde faaliyetler dizisindeki eğilim veya etki modelleri ile
performansın konuma göre bağlama oturtulması arasında
ayrımların yapılması gerekli olabilir.
Kuruluşun kendi sürdürülebilirlik ve iş stratejisi, performansın
tartışılacağı bağlamı sunmaktadır. Performansın raporlandığı
bağlam gibi, sürdürülebilirlik ve kurumsal strateji arasındaki
ilişki de netleştirilmelidir.
11
BÖLÜM 3
Testler:
ŸŸ Kuruluş sürdürülebilir kalkınma anlayışını sunmanın ve
objektif ve erişime açık bilgilerden yararlanmanın yanı
sıra rapor kapsamındaki konu başlıkları için sürdürülebilir
kalkınmayı ölçer
ŸŸ Kuruluş, performansını kabul görmüş sektörel, yerel, bölgesel
ve küresel yayınlarda yansıtılan daha geniş sürdürülebilir
kalkınma şart ve hedeflerine istinaden sunar
ŸŸ Kuruluş, performansını, etkisinin ve katkısının büyüklüğünü
ilgili coğrafi bağlamlarda iletmeye gayret gösterecek şekilde
sunar
ŸŸ Rapor, sürdürülebilirlik konu başlıklarının, tedarik zinciri konu
başlıkları da dâhil olmak üzere uzun vadeli kuruluş stratejisiyle,
risklerle ve fırsatlarla nasıl ilişkili olduklarını tarif eder
ÖNCELİKLENDİRME
İlke: Rapor aşağıdaki Unsurları kapsamalıdır:
Ÿ Kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtanlar veya
Ÿ Paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli biçimde etkileyenler
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Kuruluşlar raporlama yapabilecekleri geniş bir konu başlığı
yelpazesiyle karşı karşıyadırlar. İlgili konu başlıkları kuruluşun
ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini yansıtmaları veya
paydaşların kararlarını etkilemeleri bakımından makul olarak
önemli kabul edilebilecek ve bu nedenle potansiyel olarak
rapora dâhil edilmeyi hak eden konulardır. Önceliklendirme
Unsurların rapora dâhil edilecek kadar önemli hale geldikleri
eşiği temsil etmektedir. Bu eşiğin ötesinde bütün öncelikli
Unsurlar eşit öneme sahip değildir ve bir rapordaki vurgu
bu öncelikli Unsurların göreceli önceliklendirme durumunu
yansıtmalıdır.
Mali raporlamada önceliklendirme yaygın olarak bir kuruluşun
bilânçolarını kullanan kişilerin, bilhassa yatırımcıların
ekonomik kararlarının etkilenmesindeki bir eşik olarak görülür.
Eşik kavramı sürdürülebilirlik raporlamasında da önemlidir,
fakat daha geniş bir etkiler ve paydaşlar yelpazesiyle ilgilidir.
Sürdürülebilirlik raporu için önceliklendirme sadece kuruluş
üzerinde belirgin bir mali etkisi olan Unsurlarla sınırlı değildir.
Bir sürdürülebilirlik raporu için önceliklendirme durumunun
belirlenmesi, ileriki nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan
şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinin etkilenmesine
ilişkin bir eşiği aşan ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin göz
önüne alınmasını da kapsamaktadır. Bu öncelikli Unsurların
sıklıkla bir kuruluş üzerinde kısa veya uzun vadeli belirgin
mali etkileri olmaktadır. Dolayısıyla bir kuruluşun sadece mali
durumuna odaklanan paydaşları da ilgilendirirler.
Bir Unsurun öncelikli olup olmadığının belirlenmesinde
kuruluşun genel misyonu ve rekabet stratejisi, doğrudan
paydaşlar tarafından ifade edilen meseleler, daha geniş sosyal
beklentiler ve kuruluşun kaynak yönündeki (tedarik zinciri
gibi) ve çıktı yönündeki (müşteriler gibi) kuruluşlar üzerindeki
etkisi gibi faktörler de dâhil olacak şekilde dâhili ve harici
faktörlerin bir kombinasyonu kullanılmalıdır. Önceliklendirme
değerlendirmelerinde kuruluşun uymasının beklendiği
uluslararası standartlarda ve sözleşmelerde ifade edilen temel
beklentiler de dikkate alınmalıdır.
Bu dâhili ve harici faktörler bilgilerin belirgin ekonomik,
çevresel ve sosyal etkilerin yansıtılmasındaki veya paydaş
kararlarındaki öneminin değerlendirilmesinde göz önünde
tutulmalıdır. Etkilerin öneminin değerlendirilmesinde bir dizi
kabul görmüş metodoloji kullanılabilir. Genel olarak ‘belirgin
etkiler’ terimi uzman toplulukları nezdindeki bir meseleye
konu olanları veya etki değerlendirme metodolojileri ya da
yaşam döngüsü değerlendirmeleri gibi kabul görmüş araçların
kullanılmasıyla belirlenmiş olanları anlatmaktadır. Kuruluş
tarafından etkin yönetim veya etkileşim gerektirecek kadar
önemli sayılan etkiler muhtemelen belirgin kabul edilecektir.
Rapor en öncelikli Unsurlarla ilgili performans hakkındaki
bilgileri vurgulamalıdır. Diğer ilgili konu başlıkları da dâhil
edilebilir, fakat bunlara raporda daha düşük bir öncelik
verilmelidir. Unsurların göreceli önceliklendirme durumunun
belirlenmesinde yararlanılan süreç açıklanmalıdır.
Önceliklendirme İlkesi, raporlanacak Unsurların seçimini
yönlendirmenin yanı sıra Göstergelerin kullanımı için de geçerlidir.
12
BÖLÜM 3
Öncelikli Unsurlar hakkındaki raporlama günlük yönetim
amacıyla kurum içinde kullanılan bilgilerden farklı olan,
kuruluş dışı paydaşlarca kullanılan bilgilerin açıklanmasını
gerektirebilir. Bununla birlikte bu tür bilgiler gerçekten
de; paydaşların değerlendirmelerine veya kararlarına bilgi
sağlayabilecek ya da paydaşlarla yapılan ve performansı
belirgin ölçüde etkileyen veya paydaşların kilit konu
başlıklarına yanıt veren eylemlere yol açabilecek bir taahhüdü
destekleyebilecek bir raporda bulunmalıdırlar.
Testler:
Öncelikli Unsurların belirlenmesinde kuruluş aşağıdaki
faktörleri dikkate alır:
ŸŸ Kabul görmüş uzmanlarca veya alanda kabul görmüş
referansları bulunan uzman kuruluşlarca sağlam bir
soruşturma sonucunda belirlenmiş, makul olarak
öngörülebilen sürdürülebilirlik etkileri, riskleri veya fırsatları
(küresel ısınma, HIV-AIDS, yoksulluk gibi)
ŸŸ Temel sürdürülebilirlik menfaatleri ve konu başlıkları ve
paydaşlarca ortaya konmuş göstergeler (yerel toplumlar
dâhilindeki hassas gruplar, sivil toplum gibi)
ŸŸ Emsal kuruluşlar ve rakipler tarafından bildirilen, sektörün
karşı karşıya kaldığı ana konu başlıkları ve gelecekteki
zorluklar
ŸŸ Kuruluş ve paydaşları için stratejik öneme sahip ilgili
kanunlar, yönetmelikler, uluslararası sözleşmeler veya
gönüllü anlaşmalar
ŸŸ Kilit kurumsal değerler, politikalar, stratejiler, operasyonel
yönetim sistemleri, amaçlar ve hedefler
ŸŸ Kuruluşun başarısında özellikle katkısı bulunan paydaşların
(çalışanlar, hissedarlar ve tedarikçiler gibi) menfaat ve
beklentileri
ŸŸ Kuruluşa yönelik belirgin riskler
ŸŸ Kurumsal başarının sağlanmasına yönelik kritik faktörler
ŸŸ Kuruluşun temel yetenekleri ve bunların sürdürülebilir
kalkınmaya katkıda bulunabilme biçimleri
Öncelik Belirleme
ŸŸ Rapor öncelikli Unsurlar ve Göstergelerin önceliğini
belirlemektedir.
ŞEKİL 1
Unsurların önceliğinin belirlenmesine ilişkin
görsel temsil
PAYDAŞ DEĞERLENDIRMELERI VE KARARLARI
ÜZERINDEKI ETKISI
Performans verilerinin bildirilmesinde, bir raporda
yararlanılabilecek farklı kapsamlılık ve ayrıntı dereceleri
bulunmaktadır. Genel olarak, verilerin ne şekilde
raporlanacağına ilişkin kararlara kuruluşun performansının
değerlendirilmesine yönelik olan ve uygun karşılaştırmaları
kolaylaştıran bilgilerin önem derecesi yol göstermelidir.
EKONOMİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL
ETKİLERİN ÖNEMİ
EKSİKSİZLİK
İlke: Rapor öncelikli Unsurları ve bunların Çerçevelerini belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri yansıtmaya ve paydaşların
kuruluşun raporlama dönemi dâhilindeki performansını değerlendirebilmelerine yetecek şekilde kapsamalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Eksiksizlik temel olarak kapsam, çerçeve ve süre boyutlarını
ilgilendirmektedir. Eksiksizlik kavramı bilgi toplama
uygulamalarına (örneğin toplanan verilerin belirgin etkilerin
meydana geldiği kuruluş içindeki bütün kuruluşlardan
ve kuruluş dışı kuruluşlardan, kuruluş gruplarından veya
unsurlardan alınan sonuçları içerdiğinden emin olunması) ve
bilgi sunumunun makul ve uygun olup olmadığına istinaden
de kullanılabilir. Bu konu başlıkları rapor kalitesiyle ilgilidir ve
Doğruluk ve Denge İlkeleri kapsamında daha ayrıntılı olarak
ele alınmaktadır.
13
BÖLÜM 3
‘Kapsam’ raporda ele alınan sürdürülebilirlik Unsurlarının
kapsamını anlatmaktadır. Raporlanan Unsurların ve Standart
Bildirimlerin toplamı belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal
etkileri yansıtmaya yeterli olmalıdır. Ayrıca paydaşların
kuruluşun performansını değerlendirebilmelerine de izin
vermelidir. Rapordaki bilgilerin yeterli olup olmadığını
belirlemede kuruluş hem paydaş katılımı süreçlerinin
sonuçlarını hem de paydaş katılımı süreçleriyle doğrudan
yüzeye çıkmamış olabilecek geniş tabanlı toplumsal
beklentileri göz önüne almalıdır.
(hem olumlu hem de olumsuz) etkiler hakkında tahminde
bulunulurken raporlanan bilgiler etkilerin olası boyutunu ve
niteliğini yansıtan iyi düşünülmüş tahminlere dayandırılmalıdır.
Her ne kadar niteliği gereği belirsizliğe tabi olsalar da, bu tür
tahminler gerekçeleri net bir şekilde bildirildiği ve sınırlılıkları
açıkça kabul edildiği sürece karar almada önemli bilgiler
sağlamaktadırlar. Sadece gelecekte ortaya çıkabilecek olsalar
da bu etkilerin niteliğinin ve olasılığının açıklanması kuruluşun
ekonomik, çevresel ve sosyal performansı hakkında dengeli ve
makul bir sunum sağlanması hedefiyle tutarlıdır.
‘Unsur Çerçevesi’ her bir öncelikli Unsura ilişkin etkilerin
gerçekleştiği yerlerin tanımını ifade etmektedir. Bir kuruluş,
Unsur Çerçevesinin belirlenmesinde kuruluş içindeki ve
dışındaki etkileri göz önüne almalıdır. Unsur Çerçevesi
raporlanan Unsurlara bağlı olarak değişmektedir.
Testler:
ŸŸ Rapor kuruluş içindeki ve dışındaki etkileri dikkate almakta
ve bütün öncelikli bilgileri Önceliklendirme İlkeleri,
Sürdürülebilirlik Bağlamı ve Paydaş Kapsayıcılığı temelinde
ele alıp bu bilgilerin önceliğini belirlemektedir.
ŸŸ Rapordaki bilgiler raporlama dönemi zarfındaki bütün
belirgin etkileri ve makul olarak öngörülebilecekleri ve
önlenemez veya tersine çevrilemez hale gelebilecekleri
durumlarda gelecekteki belirgin etkilerin makul tahminlerini
içermektedir
ŸŸ Rapor, paydaş değerlendirmelerini veya kararlarını etkileyen
veya bunlara bilgi sağlayan ya da belirgin ekonomik,
çevresel veya sosyal etkileri yansıtan önemli bilgileri hariç
bırakmamaktadır
‘Zaman’ seçilen bilginin rapor tarafından belirtilen sürede
tamamlanmasına yönelik ihtiyacı anlatmaktadır. Uygulanabilir
olduğu sürece faaliyetler, olaylar ve etkiler, meydana geldikleri
raporlama dönemi için sunulmalıdırlar. Buna asgari kısa
vadeli etkileri olan fakat uzun vadede kaçınılmaz veya tersine
çevrilemez olabilecek belirgin ve makul olarak öngörülebilen
bir birikmeli etkisi olan (biyo-birikmeli veya inatçı kirleticiler
gibi) faaliyetler hakkında raporlama dâhildir. Gelecekteki
3.2 RAPOR NİTELİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
Bu İlkeler grubu düzgün bir şekilde sunulması da dâhil olmak üzere sürdürülebilirlik raporunda kaliteli bilgilerin sağlanmasına
yönelik tercihlerde yön gösterir . Bir raporda bilgilerin hazırlanma sürecine ilişkin kararlar bu İlkelerle tutarlı olmalıdır. Bu İlkelerin
hepsi şeffaflığın sağlanmasında temel rol oynamaktadır. Bilgi kalitesi paydaşların performans hakkında sağlam ve makul
değerlendirmeler yapabilmelerini ve uygun önlemleri alabilmelerini sağlamak bakımından önemlidir.
DENGE
İlke: Rapor genel performansın makul bir değerlendirmesinin yapılabilmesi için kuruluşun olumlu ve olumsuz yönlerini
yansıtmalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Raporun içeriğinin genel sunumu kuruluşun performansının
tarafsız bir görünümünü sağlamalıdır. Rapor, okuyucu tarafından
verilecek bir kararı veya yargıyı yanlış veya uygunsuz bir şekilde
etkilemesi makul olarak beklenebilecek seçimlerden, eksiklerden
veya sunum formatlarından kaçınmalıdır. Rapor hem olumlu hem
de olumsuz sonuçları ve bunların yanı sıra paydaşların kararlarını
öncelikli durumları nispetinde etkileyebilen bilgileri içermelidir.
Rapor, bulguların sunumu ve kuruluşun bilgiler hakkındaki yorumu
arasında net bir ayrım koymalıdır.
Testler:
ŸŸ Rapor Unsurların hem olumlu hem de olumsuz sonuçlarını
bildirir
ŸŸ Rapordaki bilgiler kullanıcıların performanstaki olumlu ve
olumsuz eğilimleri yıllık bazda görebilmelerini sağlayacak bir
formatta sunulur
ŸŸ Rapordaki farklı Unsurlara yapılan vurgu göreceli öncelik
durumları ile orantılıdır
14
BÖLÜM 3
KARŞILAŞTIRILABİLİRLİK
İlke: Kuruluş bilgileri tutarlı bir şekilde seçmeli, derlemeli ve raporlamalıdır. Raporlanan bilgiler paydaşların kuruluş
performansının zaman içinde geçirdiği değişiklikleri analiz edebilmesini sağlayacak ve diğer kuruluşlara kıyasla analizi
destekleyecek bir biçimde sunulmalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Performansın değerlendirilmesinde karşılaştırılabilirlik
önemlidir. Raporu kullanan paydaşlar ekonomik, çevresel
ve sosyal performansla ilgili olarak bildirilen bilgileri
kuruluşun geçmişteki performansı, hedefleri ve mümkün
olduğu derecede başka kuruluşların performansı karşısında
değerlendirebilmelidirler. Raporlamada tutarlılık dâhili ve
kuruluş dışı tarafların derecelendirme faaliyetlerinin, yatırım
kararlarının, destek programlarının ve farklı faaliyetlerin
bir parçası olarak performansı kıyaslayabilmelerini ve
gelişimi değerlendirebilmelerini sağlar. Kuruluşlar arasında
kıyaslamalar kuruluş boyutundaki, coğrafi etkilerdeki
ve bir kuruluşun göreceli performansını etkileyebilecek
başka konulardaki farklılıklar gibi faktörlere hassasiyet
gösterilmesini gerektirmektedir. Gerekli olduğu durumlarda
rapor hazırlayanlar rapor kullanıcılarının kuruluşlar
arasındaki performans farklılıklarına katkıda bulunabilecek
faktörleri anlamalarına yardımcı olacak bağlamı sağlamayı
düşünmelidirler.
Zaman içinde karşılaştırılabilirliği kolaylaştırmak için verilerin
hesaplanmasında kullanılan yöntemlerdeki, raporun
düzenindeki ve bilgilerin hazırlanmasında kullanılan yöntem
ve varsayımların açıklanmasındaki tutarlılığının korunması
önemlidir. Zaman içinde bir Unsurun belirli bir kuruluş ya
da paydaş için göreceli önemi değişiklik gösterdikçe rapor
içerikleri de değişim geçirecektir.
Bununla birlikte, Önceliklendirme İlkesi çerçevesinde
kuruluşların raporlarda zaman içinde tutarlılığı sağlamayı
hedeflemesi gerekmektedir. Bir kuruluş analitik karşılaştırmaları
mümkün kılmak için toplam rakamların (örneğin ton cinsinden
atık gibi mutlak veriler) yanı sıra oranları da (örneğin üretim
birimi başına atık gibi normalleştirilmiş veriler) dâhil etmelidir.
Unsur Çerçevelerinde, Kapsamında, raporlama sürelerinde
veya (tasarım, tanımlar ve Göstergelerin rapordaki kullanımı
dâhil) içeriklerinde değişiklikler meydana geldiğinde
kuruluşlar, uygulanabilir olduğu durumlarda mevcut
bildirimleri geçmiş verilerle birlikte (veya tersini) tekrar
bildirmelidir. Bu, bilgilerin ve karşılaştırmaların zaman içinde
hem güvenilir hem de anlamlı olmasını sağlar. Bu yeniden
düzenlenen beyanlar sağlanmadığında rapor mevcut
bildirimlerin yorumlanmasının nedenlerini ve olası sonuçlarını
açıklamalıdır.
Testler:
ŸŸ Rapor ve içindeki bilgiler yıllık bazdia karşılaştırılabilir
ŸŸ Kuruluşun performansı uygun kıstaslarla karşılaştırılabilir
ŸŸ Raporlama dönemleri arasında Unsur Çerçevelerindeki,
Kapsamındaki, raporlama süresi uzunluğundaki veya rapora
dâhil edilen bilgilerdeki her tür belirgin değişiklik tespit
edilebilir ve açıklanabilir
ŸŸ Mevcut bulundukları durumlarda raporda, GRI Kılavuzlarında
bulunan bilgiler de dâhil olmak üzere bilginin toplanması,
ölçülmesi ve sunulmasına yönelik genel kabul görmüş
protokollerden yararlanılır
ŸŸ Mevcut oldukları zaman, raporda GRI Sektör Açıklamaları
kullanılır
DOĞRULUK
İlke: Raporlanan bilgiler paydaşların kuruluşun performansını değerlendirebilmeleri için yeterince doğru ve ayrıntılı olmalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Ekonomik, çevresel ve sosyal Yönetim Yaklaşımı Hakkında
Bildirimler ve Göstergelere yanıtlar, nitel yanıtlardan ayrıntılı
nicel ölçümlere kadar birçok farklı biçimde ifade edilebilir.
Doğruluğu belirleyen nitelikler bilginin niteliğine ve bilginin
kullanıcısına göre değişiklik gösterir. Örneğin nitel bilgilerin
doğruluğunu, büyük oranda uygun Unsur Çerçeveleri dâhilinde
sunumun netlik, detaylılık ve dengelilik derecesi belirler.
15
BÖLÜM 3
Diğer yandan nicel bilgilerin doğruluğu verilerin
toplanmasında, derlenmesinde ve analiz edilmesinde
kullanılan özel yöntemlere dayanabilir. Gerekli olan özel
doğruluk eşiği kısmen bilginin kullanım amacına dayanır. Belirli
kararlar, raporlanan bilgilerde diğerlerine göre daha yüksek
doğruluk seviyeleri gerektirir.
Testler:
ŸŸ Rapor ölçülmüş olan verileri gösterir
ŸŸ Veri ölçüm teknikleri ve hesaplama dayanakları yeterli
derecede tarif edilir ve benzer sonuçlar getirecek şekilde
çoğaltılabilir
ŸŸ Nicel verilere ilişkin hata marjı paydaşların performans
hakkında uygun ve bilinçli sonuçlara varma yeteneğini
önemli derecede etkilemeye yeterli değildir
ŸŸ Rapor hangi verilerin tahmin edildiğini ve tahminlerin
oluşturulmasında kullanılan temel varsayım ve teknikleri ya
da bu bilginin nereden edinilebileceğini gösterir
ŸŸ Rapordaki nitel beyanlar bildirilen diğer bilgiler veya mevcut
başka kanıtlar temelinde geçerlidir
ZAMANSAL TUTARLILIK
İlke: Kuruluş paydaşların bilinçli kararlar verebilmeleri için bilgilerin mevcut bulunmasını sağlamak bakımından düzenli bir
takvime göre raporlama yapmalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Bilgilerin yararlılığı, paydaşlara bildirim zamanının
paydaşların bu bilgileri karar alma süreçlerine etkili bir şekilde
katabilmelerini sağlayıp sağlamadığına sıkı sıkıya bağlıdır.
Açıklamanın zamanı hem raporlamanın düzenliliğini hem de
raporda bildirilen gerçek olaylara yakınlığını anlatmaktadır.
Her ne kadar belirli amaçlara ulaşılmasında sürekli bir bilgi akışı
arzulanır olsa da kuruluşlar zamanın belirli bir noktasındaki
ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarının birleşik
bir bildirimini düzenli olarak sağlamayı hedeflemelidirler.
Raporlama sıklığındaki ve raporlama dönemlerinin
uzunluğundaki tutarlılık da bilginin zaman içinde
karşılaştırılabilirliğinin ve raporun paydaşlarca erişilebilirliğinin
sağlanması için gereklidir. Sürdürülebilirlik raporlaması ve mali
raporlama takvimleri arasında paralellik sağlanması paydaşlar
için yararlı olabilir. Kuruluş bilginin zamanında sağlanması
ihtiyacı ile bilginin güvenilir olmasını sağlamanın önemini
dengelemelidir.
Testler:
ŸŸ Rapordaki bilgiler raporlama dönemine göre henüz yeniyken
bildirilmiştir.
ŸŸ Kilit performans bilgilerinin toplanması ve yayınlanması
sürdürülebilirlik raporlaması takvimiyle paralel hale
getirilmiştir
ŸŸ Rapordaki (çevrimiçi raporlar dâhil) bilgiler; ilgili
oldukları süreyi, ne zaman güncelleneceklerini ve en son
güncellemenin ne zaman yapıldığını açıkça belirtmektedir
NETLİK
İlke: Kuruluş, bilgileri raporu kullanan paydaşların anlayabileceği ve erişebileceği bir biçimde sunmalıdır.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Rapor; bilgileri anlaşılabilir, erişilebilir ve kuruluşun bütün
paydaşları tarafından (ister basılı olsun ister başka kanallardan
yararlanılsın) kullanılabilir bir biçimde sunmalıdır. Bir paydaş
makul olmayan bir çaba göstermek zorunda kalmadan
istediği bilgileri bulabilmelidir. Bilgiler kuruluş ve faaliyetlerine
ilişkin makul derecede bir anlayışa sahip olan paydaşların
anlayabileceği bir biçimde sunulmalıdır. Grafikler ve birleşik
veri tabloları rapordaki bilgilerin erişilebilir ve anlaşılabilir
olmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Bilgi birikimi seviyesi de
paydaşların beklediğinden belirgin ölçüde daha çok veya daha
az ayrıntılı olması durumunda raporun netliğini etkileyebilir.
16
BÖLÜM 3
Testler:
ŸŸ Rapor paydaşların ihtiyaç duyduğu bilgi seviyesini
içermektedir, fakat aşırı ve gereksiz detaydan kaçınmaktadır
ŸŸ Paydaşlar içindekiler kısmı, haritalar, bağlantılar veya
başka yardımcı elemanlar sayesinde makul olmayan bir
çaba göstermek zorunda kalmadan istedikleri bilgiye
ulaşabilmektedir
ŸŸ Rapor teknik terimlerden, kısaltmalardan, jargondan
ve paydaşların aşina olmamasının olası olduğu başka
içeriklerden kaçınmaktadır ve (ve gerekli olduğu
durumlarda) ilgili kısımda veya terimler listesinde açıklamalar
içermektedir.
ŸŸ Rapordaki veriler ve bilgiler (farklı yetenekler, diller veya
teknoloji gibi) belirli erişilebilirlik ihtiyaçlarına sahip olanlar
da dâhil olmak üzere paydaşların erişimine açıktır
GÜVENİLİRLİK
İlke: Kuruluş bir raporun hazırlanmasında kullanılan bilgi ve süreçleri incelemeye tabi tutulabilecekleri ve bilginin kalitesinin
ve önceliklendirme durumunun belirlenebilmesini sağlayacak bir şekilde toplamalı, kaydetmeli, derlemeli, analiz etmeli ve
bildirmelidir.
REHBERLİK
İlkenin Uygulanması:
Paydaşlar bir raporun, içeriğinin doğruluğu ve Raporlama
Kılavuzlarını ne derece uygun bir şekilde uyguladığı
bakımından kontrol edilebileceği yönünde güvenceye
sahip olmalıdır. Bir raporda bulunan bilgiler ve veriler
raporu hazırlayanlar dışındaki bireyler tarafından
gözden geçirilebilecek dâhili kontroller veya belgelerle
desteklenmelidir. Performans hakkındaki kanıtla
desteklenmeyen açıklamalar öncelikli bilgileri temsil
etmedikleri sürece ve rapor bu bilgilerle ilgili olası
belirsizliklere ilişkin net açıklamalar sağlamadıkça bir
sürdürülebilirlik raporunda yer almamalıdırlar.
Bir raporun temelindeki karar verme süreçleri (rapor
içeriğinin ve Unsur Çerçevelerinin veya paydaş katılımının
belirlenmesine ilişkin süreçler gibi) kilit kararların temellerinin
incelenebilmesine izin verecek bir biçimde belgelenmelidir.
Bilgi sistemlerinin tasarlanmasında, kuruluşlar, sistemlerin dış
denetim sürecinin bir parçası olarak incelenebileceğini göz
önünde bulundurmalıdırlar.
Testler:
ŸŸ Dış denetimin kapsamı ve çerçevesi tanımlanmıştır
ŸŸ Rapordaki bilgilerin orijinal kaynağı kuruluş tarafından
belirlenebilmektedir
ŸŸ Varsayımları veya karmaşık hesapları destekleyen güvenilir
kanıtlar kuruluş tarafından tanımlanabilmektedir
ŸŸ Orijinal veri veya bilgilerin sahipleri temsil sağlayabilmekte
ve bunların doğruluğunu kabul edilebilir hata marjları
dâhilinde teyit edebilmektedir
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
BÖLÜM 4
18
4
STANDART
BİLDİRİMLER
İki farklı Standart Bildirim türü mevcuttur:
4.1 GENEL STANDART BİLDİRİMLER
ŸŸ Strateji ve Analiz
ŸŸ Kurumsal Profil
ŸŸ Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler
ŸŸ Paydaş Katılımı
ŸŸ Rapor Profili
ŸŸ Yönetişim
ŸŸ Etik ve Dürüstlük
4.2 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER
ŸŸ Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler
ŸŸ Yönetim Yaklaşımı Hakkında Göstergeler ve Unsura Özel
Bildirimler
Standart Bildirimler ve açıklanacak bilgilerin nasıl
hazırlanacağına ve Kılavuzlardaki çeşitli kavramların nasıl
yorumlanacağına dair açıklamalar aşağıdaki bölümlerde daha
ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
19
BÖLÜM 4
G4 GENEL STANDART BİLDİRİMLERE GENEL BAKIŞ
STRATEJİ VE ANALİZ
G4-1
G4-2
KURUMSAL PROFİL
G4-3
G4-4
G4-14
G4-15
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
UNGC
OECD/UNGC
G4-12
G4-13
G4-16
TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-26
G4-27
G4-29
G4-30
G4-34
G4-35
G4-45
G4-46
G4-23
G4-31
G4-32
G4-33
G4-36
G4-37
G4-38
G4-39
G4-40
G4-41
G4-42
G4-43
G4-44
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51
G4-52
G4-53
G4-54
G4-55
PAYDAŞ KATILIMI
G4-24
G4-25
RAPOR PROFİLİ
G4-28
YÖNETİŞİM
ETİK VE DÜRÜSTLÜK
G4-56
G4-57
G4-58
AÇIKLAMALAR
Genel Standart
Bildirimler
Her iki ‘uyumluluk’ kriteri
seçeneği için Gerekli Genel
Standart Bildirimler
OECD
Çokuluslu Şirketler
için OECD Rehberi’ne
bağlantı
UNGC
BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi ‘On
İlke’ye bağlantı
20
BÖLÜM 4
G4 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLERE GENEL BAKIŞ
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Unsurlara göre Göstergeler
KATEGORİ: ÇEVRESEL G4-DMA
OECD/UNGC
Ürün ve Hizmetler
G4-EN27
Unsurlara göre Göstergeler
G4-EN28
Uyum
KATEGORİ: EKONOMİK
Ekonomik Performans
G4-EC1
G4-EC2
OECD
G4-EC3
Nakliye
G4-EC4
G4-EN30
Piyasa Varlığı
G4-EC5
Genel
G4-EC6
G4-EN31
Dolaylı Ekonomik Etkiler
G4-EC7
Tedarikçinin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi
G4-EC8
G4-EN32
Satın Alma Uygulamaları
G4-EN33
Çevresel Şikâyet Mekanizmaları
G4-EC9
KATEGORİ: ÇEVRESEL G4-EN34
OECD/UNGC
Malzemeler
G4-EN1
G4-EN29
KATEGORİ: SOSYAL
İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YARAŞIR İŞ O
ECD/UNGC
G4-EN2
İstihdam
Enerji
G4-LA1
G4-EN3
G4-EN4
G4-EN5
G4-EN6
G4-LA2
G4-LA3
G4-EN7
İşgücü/Yönetim İlişkileri UNGC
Su
G4-LA4
G4-EN8
G4-EN9
G4-EN10
İş Sağlığı ve Güvenliği
OECD
Çeşitlilik
G4-LA5
G4-EN11
G4-EN12
G4-EN13
G4-LA6
G4-LA7
G4-LA8
G4-EN14
Eğitim ve Öğretim OECD
Emisyonlar
G4-LA9
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18
G4-LA10
G4-LA11
G4-EN19
Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
G4-EN20
G4-EN21
G4-LA12
Atık Sular ve Atıklar
G4-EN22
G4-EN23
AÇIKLAMALAR
Özel Standart
Bildirimler
Kadın ve Erkekler için Eşit Ücret
G4-EN24
G4-EN25
G4-EN26
G4-LA13
OECD Çokuluslu Şirketler için OECD
Rehberi’ne bağlantı
UNGC BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
‘On İlke’ye bağlantı
21
BÖLÜM 4
G4 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLERE GENEL BAKIŞ (devamı)
Unsurlara göre Göstergeler
Unsurlara göre Göstergeler
İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YARAŞIR İŞ O
ECD/UNGC
TOPLUM Tedarikçinin İşgücü Uygulamaları Bakımından
Değerlendirilmesi
Yerel Toplumlar
G4-SO1
G4-LA14
OECD/UNGC
G4-SO2
G4-LA15
Yolsuzlukla Mücadele İşgücü Uygulamaları Şikâyet Mekanizmaları OECD/UNGC
OECD
G4-SO3
G4-SO4
G4-SO5
G4-LA16
Kamu Politikası İNSAN HAKLARI OECD/UNGC
OECD/UNGC
G4-SO6
Yatırım
G4-HR1
Rekabete Aykırı Davranış G4-HR2
Ayrımcılığın Önlenmesi
OECD/UNGC
OECD
G4-SO7
Uyum G4-HR3
Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı OECD/UNGC
OECD
G4-SO8
Tedarikçinin Toplum Üzerindeki Etkiler Bakımından
Değerlendirilmesi
G4-HR4
Çocuk İşçiler OECD
OECD/UNGC
G4-SO9
G4-HR5
G4-SO10
Toplum Üzerindeki Etkilere İlişkin Şikâyet Mekanizmaları OECD
Zorla veya Cebren Çalıştırma OECD/UNGC
G4-SO11
G4-HR6
Güvenlik Uygulamaları
G4-HR7
OECD
Müşteri Sağlık ve Güvenliği OECD
G4-PR1
Yerli Halkların Hakları
G4-PR3
Değerlendirme
G4-PR6
Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi
İnsan Hakları Şikâyet Mekanizmaları
G4-HR12
AÇIKLAMALAR
Özel Standart
Bildirimler
G4-PR4
G4-PR5
Pazarlama İletişimi
G4-HR9
G4-HR11
G4-PR2
Ürün ve Hizmet Etiketlemesi
G4-HR8
G4-HR10
ÜRÜN SORUMLULUĞU G4-PR7
Müşteri Gizliliği
G4-PR8
Uyum
G4-PR9
OECD Çokuluslu Şirketler için OECD
Rehberi’ne bağlantı
UNGC BM Küresel İlkeler Sözleşmesi
‘On İlke’ye bağlantı
BÖLÜM 4
4.1 GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart Bildirimler sürdürülebilirlik raporları hazırlayan
bütün kuruluşlar için geçerlidir. Kuruluşun ‘uyumluluk’
seçeneği tercihine (Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler,
s. 11-14) bağlı olarak, kuruluşun raporlanacak Genel Standart
Bildirimleri tanımlaması gerekmektedir.
Genel Standart Bildirimler yedi bölüme ayrılmıştır: Strateji
ve Analiz, Kurumsal Profil, Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve
Çerçeveler, Paydaş Katılımı, Rapor Profili, Yönetişim ve Etik ve
Dürüstlük.
Bu bölüm Genel Standart Bildirimlerle ilgili Rehberlik
sağlamaktadır. Burada Rehberlik unsurları içermeyenler de
dâhil olmak üzere her bir Genel Standart Bildirim sunulmuştur.
Aşağıdaki Genel Standart Bildirimler için Rehberlik
sunulmuştur:
GENEL STANDART BİLDİRİMLER
ŸŸ Strateji ve Analiz: G4-1
ŸŸ Kurumsal Profil: G4-9, G4-10, G4-11, G4-12, G4-13, G4-14,
G4-15
ŸŸ Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler: G4-18, G4-19,
G4-20, G4-21
ŸŸ Paydaş Katılımı: G4-24, G4-25, G4-26
ŸŸ Rapor Profili: G4-33
ŸŸ Yönetişim: G4-38, G4-41, G4-50, G4-51, G4-54, G4-55
ŸŸ Etik ve Dürüstlük: G4-56, G4-57, G4-58
22
BÖLÜM 4
Strateji ve Analiz
Bu Standart Bildirimler Kılavuzların diğer bölümleri karşısında müteakip ve daha ayrıntılı raporlama sağlanması amacıyla
kuruluşun sürdürülebilirliğinin genel stratejik bir görünümünü sağlamaktadır. Strateji ve Analiz raporun diğer kısımlarında
sağlanan bilgilerden yararlanabilir; bununla birlikte rapor içeriğinin basit bir şekilde özetlenmesi yerine stratejik konu başlıkları
hakkında bir anlayış sağlanmasına yöneliktir.
G4-1
a.Kuruluşun (CEO, Başkan veya eşdeğer üst düzey pozisyon gibi) en üst düzey karar merciinden sürdürülebilirliğin kuruluşla ilgisi
ve kuruluşun sürdürülebilirlik konusundaki stratejisi hakkında bir beyan edininiz.
Bu beyan özellikle de kuruluşun neden olduğu veya katkıda bulunduğu belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin ya
da (tedarikçiler, yerel toplumlardaki kişi veya kuruluşlar gibi) başkalarıyla ilişkileri sonucunda ortaya çıkan faaliyetleriyle
ilişkilendirilebilecek etkilerin yönetilmesiyle ilgili kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli genel vizyon ve stratejiyi yansıtmalıdır.
Beyan aşağıdakileri içermelidir:
ŸŸ Uluslararası kabul görmüş standartlara uyulması ve bu standartların uzun vadeli kuruluş stratejisi ve başarısıyla ne şekilde
ilgili olduğu da dâhil olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili kısa ve orta vadeli stratejik öncelikler ve kilit konu başlıkları
ŸŸ Kuruluşu etkileyen ve sürdürülebilirlik öncelikleri üzerinde etkisi bulunan (makroekonomik veya siyasi gibi) daha geniş
eğilimler
ŸŸ Raporlama dönemi zarfındaki kilit olaylar, kazanımlar ve başarısızlıklar
ŸŸ Hedefler bakımından performansa ilişkin görüşler
ŸŸ Kuruluşun bir sonraki yıla ilişkin temel zorluk ve hedeflerine ve sonraki 3-5 yıla ilişkin amaçlarına genel bakış
ŸŸ Kuruluşun stratejik yaklaşımıyla ilgili başka konular
REHBERLİK
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
23
BÖLÜM 4
G4-2
a. Kilit etkilerin, risklerin ve fırsatların bir tanımının sağlanması.
Kuruluş kilit etkiler, riskler ve fırsatlar hakkında iki kısa açıklama bölümü sağlamalıdır.
Birinci Bölüm kuruluşun sürdürülebilirlik üzerindeki kilit etkilerine ve ulusal kanunlar ve uluslararası kabul görmüş ilgili
standartlar tarafından tanımlandıkları şekliyle haklar da dâhil olmak üzere paydaşlar üzerindeki etkilere odaklanmalıdır. Bunda
kuruluşun paydaşlarının makul beklenti ve menfaatleri de dikkate alınmalıdır. Bu bölüm aşağıdakileri içermelidir:
ŸŸ Kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin ve ilgili zorluk ve fırsatların bir tanımı. Buna paydaşların ulusal
kanunlarla tanımlanan hakları ve uluslararası kabul görmüş standart ve normlardaki beklentiler üzerindeki etkiler de dâhildir
ŸŸ Bu zorluk ve fırsatların önceliğinin belirlenmesine yönelik yaklaşım hakkında bir açıklama
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında bu konu başlıklarına yanıt verme konusundaki ilerlemeye ve ilgili performansa dair varılan kilit
sonuçlar. Buna düşük performansın veya yüksek performansın nedenlerinin bir değerlendirmesi de dahildir
ŸŸ Performans ve ilgili değişiklikler için getirilmiş temel süreçlerin bir tarifi
İkinci Bölüm sürdürülebilirlik eğilimlerinin, risklerin ve fırsatların kuruluşun uzun vadeli beklentileri ve mali performansı
üzerindeki etkilerine odaklanmalıdır. Bu, özellikle de mali paydaşlara veya gelecekte bu rolü oynayabileceklere ilişkin bilgilere
odaklanmalıdır. İkinci Bölüm aşağıdakileri içermelidir:
ŸŸ Kuruluşa yönelik, sürdürülebilirlik eğilimlerinden doğan en önemli risk ve fırsatların bir tarifi
ŸŸ Kilit sürdürülebilirlik konularının uzun vadeli kurumsal stratejiyle, rekabet konumuyla, nitel ve (mümkünse) nicel mali değer
yaratan etkenlerle ilişkileri bakımından risk ve fırsat olarak önceliğinin belirlenmesi
ŸŸ Özetleyen tablo(lar):
–– Hedefler, hedefler karşısındaki performans ve mevcut raporlama döneminde alınan dersler
–– Bir sonraki raporlama dönemine ilişkin hedefler ve kilit risk ve fırsatlarla ilişkili orta vadeli (örneğin 3-5 yıllık) amaç ve
hedefler
ŸŸ Bu risk ve fırsatların yönetilmesi için özellikle getirilmiş yönetişim mekanizmalarının kısa tarifi ve ilişkili başka risk ve fırsatların
tanımlanması
24
BÖLÜM 4
Kurumsal Profil
Bu Standart Bildirimler Kılavuzların başka bölümleri karşısında müteakip bir daha detaylı bir raporlamaya bağlam sağlamak
amacıyla kurumsal niteliklere genel bir bakış sağlamaktadır.
G4-3
a. Kuruluşun adını bildiriniz.
G4-4
a. Birincil markaları, ürünleri ve hizmetleri bildiriniz.
G4-5
a. Kuruluşun genel merkezinin bulunduğu yeri bildiriniz.
G4-6
a. Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke sayısını ve kuruluşun belirgin faaliyetlerinin olduğu ya da raporda anlatılan sürdürülebilirlik
konu başlıklarıyla bilhassa ilgili olan ülkelerin adlarını bildiriniz.
G4-7
a.Mülkiyetin ve kanuni yapının niteliğini bildiriniz.
G4-8
a. Hizmet verilen pazarları bildiriniz (coğrafi dağılımlar, hizmet verilen sektörler ve müşteri ile lehtar türleri dahil).
25
26
BÖLÜM 4
G4-9
a. Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere kuruluşun ölçeğini bildiriniz:
ŸŸ Toplam çalışan sayısı
ŸŸ Toplam işlem sayısı
ŸŸ Net satış (özel sektör kuruluşları için) veya net gelir (kamu sektörü kuruluşları için)
ŸŸ Borç ve özkaynak bakımından bölüştürülmüş toplam işletme sermayesi (özel sektör kuruluşları için)
ŸŸ Sağlanan ürün veya hizmetlerin miktarı
REHBERLİK
Yukarıdakilere ek olarak kuruluşlar aşağıdakiler gibi ilgili ek
bilgiler sağlamaya da teşvik edilmektedir:
ŸŸ Mal varlığı toplamı
ŸŸ Yararlanma hakkı (en büyük hissedarların kimliği ve hisse
yüzdesi dahil)
ŸŸ Aşağıdakilerin ülke veya bölgeye göre dağılımı:
–– Ülke veya bölgelere göre, toplam gelirin %5’ini veya daha
fazlasını oluşturan satış ve gelirler
–– Ülke veya bölgelere göre, toplam giderlerin %5’ini veya
daha fazlasını oluşturan giderler
–– Çalışanlar
G4-10
a. Toplam çalışan sayısını iş sözleşmesi ve cinsiyete göre bildiriniz.
b. Toplam bordrolu çalışan sayısını istihdam türü ve cinsiyete göre bildiriniz.
c. Toplam işgücünü çalışanlara ve gözetime tabi işçilere ve cinsiyetlere göre bildiriniz.
d. Toplam işgücünü bölge ve cinsiyete göre bildiriniz.
e. Kuruluşun işlerinin önemli bir kısmının kanunen serbest meslek sahibi olarak kabul edilen kişilerce mi yoksa çalışanlar veya
gözetime tabi işçiler dışındaki, yüklenicilerin çalışanları ve gözetime tabi çalışanları dâhil bireylerce mi gerçekleştirildiğini
bildiriniz.
f. İstihdam rakamlarındaki (turizm veya tarım sektörlerindeki mevsimsel istihdam değişiklikleri gibi) her türlü belirgin değişikliği
bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir işgücünün boyutu, işgücü sorunlarının neden olduğu
etkilerin ölçeği hakkında fikir verir. İşgücünün istihdam türü, iş
sözleşmesi ve bölgeye (bölge ‘ülke’ veya ‘coğrafi alan’ anlamına
gelmektedir) göre dağılımı kuruluşun genel stratejisini
uygulamak için insan kaynaklarını nasıl yapılandırdığını
göstermektedir. Ayrıca kuruluşun ticari modeline ilişkin fikir
vermekte ve istihdam tutarlılığı ile kuruluşun sunduğu yan
hakların seviyesi hakkında bir gösterge görevi görmektedir.
Bu verilerin cinsiyete göre dağıtılması bir kuruluş içinde
cinsiyetlerin temsil oranının ve işgücünün ve yeteneğin
optimal kullanımının anlaşılmasını sağlamaktadır. Bir dizi
Göstergede hesaplamaların bir temeli olarak işgücünün
boyutu birçok diğer Gösterge için standart bir normalleştirme
faktörüdür. Net istihdamdaki, üç veya daha fazla yıl içinde
bildirilen verilerin işaret ettiği bir artış veya azalış kuruluşun
genel ekonomik kalkınmaya olan katkısının ve işgücünün
sürdürülebilirliğinin önemli bir unsurudur.
Veri Derleme
Raporlama döneminin sonunda kuruluş için çalışan toplam
işgücünü (çalışanlar ve gözetime tabi işçiler) cinsiyete göre
27
BÖLÜM 4
G4-10 DEVAMI
tanımlayınız. Tedarik zinciri işçileri bu Standart Bildirime dâhil
değildir.
Çalışanların sözleşme türünü ve tam zamanlılık ve
yarı zamanlılık durumunu bulundukları ülkenin ulusal
kanunlarındaki tanımlar temelinde belirtiniz.
Küresel istatistiği hesaplamak için ülke istatistiklerini
birleştiriniz ve yasal tanımlardaki farklılıkları göz ardı ediniz.
Her ne kadar sözleşme türlerinin ve tam zamanlı ve yarı
zamanlı istihdam ilişkisinin ne olduğuna dair tanımlar
ülkeler arasında değişiklik gösterse de küresel rakam kanun
kapsamındaki ilişkiyi yansıtacaktır.
ŸŸ İş sözleşmesi
ŸŸ İşçi
ŸŸ Toplam işgücü
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları ulusal seviyede veya işyeri seviyesinde
mevcut bulunan bordro ve insan kaynakları bilgilerini de
içermektedir.
Raporlama dönemi zarfında önemli bir değişikliğin meydana
geldiği durumlar haricinde raporlama döneminin sonundaki
rakamlar kullanılır.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İşgücü Piyasaları Temel
Göstergeleri (KILM), http://kilm.ilo.org/kilmnet, 1 Mayıs 2013
tarihinde erişilmiştir.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), LABORSTA İnternet,
ŸŸ http://laborsta.ilo.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘Uluslararası İşteki Durum
Sınıflaması (ICSE) Hakkında Karar’, 1993
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Makro-coğrafi (kıta bazında)
bölgeler, coğrafi alt bölgeler ve seçilmiş ekonomik ve diğer
grupların bileşimi, http://unstats.un.org/unsd/methods/
m49/m49regin.htm, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Gözetime tabi işçi
ŸŸ İstihdam türleri
Bağlantılar
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Standart Bildirim Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 6. İlkesinin uygulanması hakkında
raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Çalışan sayıları, kişi sayısı veya Tam Zamanlı Eşdeğeri (FTE)
şeklinde ifade edilebilir. Yaklaşım, dönem zarfında veya
dönemler arasında tutarlı olarak bildirilip uygulanır.
28
BÖLÜM 4
G4-11
a. Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların toplam çalışan sayısına göre yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Örgütlenme hakkı uluslararası bildirge ve sözleşmelerle,
özellikle de ILO Sözleşmeleri 87 ‘Sendika Hakkı ve
Sendikalaşma Hakkının Korunması’ ve 98 ‘Örgütlenme ve
Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’ ile tanımlanmış bir insan
hakkıdır. Toplu sözleşme önemli bir paydaş katılımı biçimi
olup raporlama kılavuzları için bilhassa önemlidir. Kurumsal
çerçevelerin oluşturulmasına yardımcı olan ve birçokları
tarafından dengeli bir topluma katkıda bulunduğu kabul
edilen bir paydaş katılımı biçimidir. Kurumsal yönetişimle
birlikte toplu sözleşme sorumlu yönetime katkıda bulunan
genel bir çerçevenin bir parçasını teşkil etmektedir. Taraflarca
bir kuruluşun olumlu sosyal etkilerinin iyileştirilmesine yönelik
işbirliği çalışmalarını kolaylaştırmada kullanılan bir araçtır.
Toplu sözleşmeler kapsamındaki çalışanların yüzdesi bir
kuruluşun örgütlenme hakkı bağlamındaki uygulamalarının
gösterilmesinin en dolaysız yoludur.
Veri Derleme
Bu Standart Bildirim ile ilgili olarak yüzdelerin hesaplanmasına
yönelik bir temel teşkil etmeleri için G4-10’daki verileri
kullanınız.
Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki çalışanların toplam sayısını
bildiriniz. Bu veriyi yüzdeyi hesaplamada kullanınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı, s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Toplu iş sözleşmeleri
Belge kaynakları
Bağımsız sendikalarla yapılan resmi tanıma sözleşmelerine
ve imzalanmış toplu sözleşmelere ilişkin kayıtlar genelde
kuruluşun insan kaynakları veya personel departmanı
tarafından saklanır.
Kaynaklar
ŸŸ IUluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 87, ‘Sendika
Hakkı ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’,
1948.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 98, ‘Örgütlenme
ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’, 1949.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 135, ‘İşçi
Temsilcileri Sözleşmesi’, 1971.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 154, ‘Toplu
Pazarlık Sözleşmesi’, 1981.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Bildirgesi, ‘İşyerinde Temel
İlkeler ve Haklar Hakkında Beyanname’, 1998.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 91, ‘Toplu
Anlaşma Tavsiye Kararı’, 1951.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 163, ‘Toplu
Pazarlık Tavsiye Kararı’, 1981.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Standart Bildirim Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
(OECD) İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler, OECD Çokuluslu
Şirketler Rehberi, 2011 Bölüm V.’in uygulanması hakkında
raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Standart Bildirim Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 3. İlkesinin uygulanması hakkında
raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
29
BÖLÜM 4
G4-12
a.Kuruluşun tedarik zincirini tarif ediniz.
REHBERLİK
Veri Derleme
Tedarik zincirinin ana unsurlarını kuruluşun birincil faaliyetleri,
ürünleri ve hizmetleri bakımından tarif ediniz.
ŸŸ Tedarikçilerin ülke veya bölgelere göre konumları
ŸŸ Tedarikçi türleri (yükleniciler, aracılar, toptancılar, lisans
sahipleri gibi). Tedarikçilere örnekler için tedarikçi tanımına
bakınız
ŸŸ Tedarikçilere yapılan ödemelerin tahmini parasal değeri
ŸŸ Tedarik zincirinin sektöre özel nitelikleri (emek yoğunluğu
gibi)
Bir kuruluşun tedarik zincirinin yapısını ve niteliklerini
belirleyen unsurlara aşağıdaki örnekler dâhildir:
ŸŸ Kuruluşa ürün ve hizmet sağlayan faaliyetler ya da taraflar
dizisi
ŸŸ Kuruluş tarafından kullanılan tedarikçilerin toplam sayısı ve
tedarik zincirindeki tedarikçilerin tahmini sayısı
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Hizmet
ŸŸ Tedarik zinciri
ŸŸ Tedarikçi
ŸŸ Ürün
İlgililik
Bu Standart Bildirim bir kuruluşun tedarik zincirinin
anlaşılmasına yönelik genel bağlamı oluşturmaktadır.
G4-13
a. Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere kuruluşun boyutu, yapısı, mülkiyeti veya tedarik zinciriyle ilgili, raporlama dönemi zarfında
görülen her türlü belirgin değişikliği bildiriniz:
ŸŸ Tesis açılışları, kapanışları ve genişletmeleri de dâhil olmak üzere faaliyetlerin yerlerindeki veya faaliyetlerdeki değişiklikler
ŸŸ Sermaye yapısındaki değişiklikler ve diğer sermaye oluşturma, koruma ve değiştirme faaliyetleri (özel sektör kuruluşları için)
ŸŸ Tedarikçilerin konumlarındaki, tedarik zincirinin yapısındaki veya seçim ve fesih de dâhil olmak üzere tedarikçilerle
ilişkilerdeki değişiklikler
REHBERLİK
Veri Derleme
Sadece tedarik zinciri bakımından belirgin etkileri olan
değişiklikleri tanımlayınız.
Tedarik zinciri üzerinde belirgin etkileri olan değişikliklere
örnekler:
ŸŸ Tedarik zincirinin kısımlarının bir ülkeden diğerine taşınması
ŸŸ Tedarik zincirinin yapısının değiştirilmesine yönelik stratejik
kararlar (kuruluşun faaliyetlerinin belirgin bir kısmının
dışarıdan alımı yönünde bir karar gibi)
30
BÖLÜM 4
KURULUŞ DIŞI İNİSİYATİFLERE KARŞI TAAHHÜTLER
G4-14
a. Kuruluşun ihtiyati yaklaşımının bulunup bulunmadığını veya ihtiyatlılık ilkesini ne şekilde ele aldığını bildiriniz.
REHBERLİK
‘Çevre ve Kalkınma Hakkında Rio Bildirgesinin 15. İlkesi
ihtiyati yaklaşım kavramını getirmiştir. Bu Standart Bildirime
verilecek bir yanıt, kuruluşun operasyonel planlamada risk
yönetimine olan yaklaşımıyla veya yeni ürünlerin geliştirilmesi
ve sunulmasıyla ilgili olabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ İhtiyatlılık İlkesi
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Çevre ve Kalkınma
Hakkında Rio Bildirgesi’, 1992.
G4-15
a. Kuruluşun imzaladığı veya desteklediği kuruluş dışında geliştirilmiş ekonomik, çevresel ve sosyal sözleşmelerin, ilkelerin ve
diğer inisiyatiflerin bir listesini sağlayınız.
REHBERLİK
Veri Derleme
Bu inisiyatiflerin benimsenme tarihini, uygulandıkları ülke
veya faaliyetleri ve geliştirilmelerine ve yönetişimlerine
katılan paydaş dizisini (çoklu paydaş gibi) dâhil ediniz.
Bağlayıcı olmayan gönüllü inisiyatifler ve kuruluşun uyma
yükümlülüğünün bulunduğu inisiyatifler arasında ayrım
yapınız.
G4-16
a. Kuruluşun üyesi olduğu ve aşağıdaki rolleri aldığı derneklerin (örneğin sanayi derneklerinin) ve ulusal ya da uluslararası destek
örgütlerinin bir listesini sağlayınız:
ŸŸ Yönetişim organında görev aldığı
ŸŸ Projelere veya komitelere katıldığı
ŸŸ Rutin üyelik aidatları haricinde önemli miktarda fon sağladığı
ŸŸ Üyeliği stratejik olarak değerlendirdiği
Bu, öncelikli olarak kurumsal seviyedeki üyeliklerle ilgilidir.
31
BÖLÜM 4
Tanımlanan Öncelikli Unsurlar ve Çerçeveler
Bu Standart Bildirimler kuruluşun Rapor İçeriğini, tanımlanan öncelikli Unsurları ve bunların Çerçevelerini ve yeniden düzenlenen
beyanları tanımlamakta izlediği sürece genel bir bakış sağlamaktadır.
G4-17
a. Kuruluşun konsolide bilançolarına veya eşdeğer belgelerine dahil edilmiş bütün kuruluşların bir listesini sağlayınız.
b. Kuruluşun konsolide bilançosuna veya eşdeğer belgesine dâhil edilmiş herhangi bir kuruluşun rapor kapsamı dışında tutulmuş
olup olmadığını bildiriniz.
Kuruluş bu Standart Bildirimi bilgilerle ilgili olarak kamuoyunun erişimine açık konsolide bilançolara veya eşdeğer belgelere atıfta
bulunmak suretiyle raporlayabilir.
G4-18
a. Rapor içeriğini ve Unsur Çerçevelerini tanımlamaya yönelik süreci açıklayınız.
b. Kuruluşun Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Raporlama İlkelerini ne şekilde uyguladığını açıklayınız.
REHBERLİK
Giriş
Bir rapor içeriğinin belirlenmesi sürecine başlamak için
kuruluşun öncelikli Unsurları seçmesi gerekmektedirIII.
Bu bölüm öncelikli Unsurların ve önemli etkilerinin
tanımlanması için kuruluşun Rapor İçeriğinin Belirlenmesine
Yönelik Raporlama İlkelerini kullanarak izleyebileceği adımları
tarif etmektedir.
Bu tanımlamadan sonra kuruluş raporlanacak
Göstergeleri ve Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler (DMA)
tanımlayabilecektir.
Önemli ilk tanımlar
Kılavuzlarda:
ŸŸ Bir raporun kapsadığı Unsurlar dizisine ‘Kapsam’ adı
verilmektedir
ŸŸ Her bir öncelikli Unsurla ilgili olarak etkilerin nerede
gerçekleştiğinin tanımına ‘Unsur Çerçevesi’ adı verilmektedir
III Kılavuzların kapsadığı Unsurların bir listesi için bkz. Raporlama İlkeleri ve
Standart Bildirimler s.9 ve s. 44 ile Uygulama El Kitabı s. 62.
ŸŸ ‘Konu başlığı’ olası her tür sürdürülebilirlik konusunu
anlatmaktadır. ‘Unsur’ kelimesi Kılavuzlarda, Kılavuzların
kapsadığı ve bunlar için GRI Göstergelerinin ve DMA’nın
geliştirildiği konu listesini anlatmakta kullanılmaktadır
Önemli ilk açıklamalar
ŸŸ Kuruluşun metodolojileri, varsayımları ve alınan kararları da
dahil olmak üzere, rapor içeriğinin belirlenmesine yönelik
sürecin belgelenmesi son derece önemlidir. Doğru kayıtlar
analizi ve güvenceyi kolaylaştırır, ‘Tanımlanan Öncelikli
Unsurlar ve Çerçeveler’ (Uygulama El Kitabı s. 31-42)
bölümündeki Genel Standart Bildirimlerin karşılanmasına
yardımcı olur ve kuruluşun seçili yaklaşımı açıklayabilmesini
sağlar
ŸŸ Rapor içeriğinin belirlenmesine yönelik süreç kaçınılmaz
olarak öznel yargılar gerektirmektedir. Kuruluştan yargıları
hakkında şeffaf olması beklenmektedir. Bu, dâhili ve harici
paydaşların rapor içeriğinin belirlenmesine ilişkin süreci
anlayabilmelerini sağlamaktadır. Kuruluşun üst düzey karar
mercilerinden rapor içeriğinin belirlenmesi sürecine aktif
olarak katılmaları ve ilgili her tür stratejik kararı onaylamaları
beklenmektedir
32
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELERİN BELİRLENMESİ: SÜREÇ
Süreç adımlarında uygulanan metodoloji her kuruluşa göre
farklılık göstermektedir. İş modeli, sektör, coğrafi, kültürel
ve yasal operasyonel bağlam, mülkiyet yapısı ve etkilerin
boyutu ve niteliği gibi belirli durumlar kuruluşun raporlanacak
öncelikli Unsurları ve diğer öncelikli konu başlıklarını
tanımlama biçimini etkilemektedir. Kuruluşun özellikleri göz
önünde bulundurularak, rapor içeriğinin belirlenmesine ilişkin
adımların sistematik, belgelenebilir ve tekrar edilebilir olması
ve her bir raporlama döneminde tutarlı olarak kullanılması
beklenmektedir. Değerlendirme yaklaşımındaki değişikliklerin
ve bunların olası sonuçlarının belgelenmesi beklenmektedir.
Bu bölüm rapor içeriğinin tanımlanması için kuruluşun
ilerleyebileceği adımları tarif etmektedir.
Burada tarif edilen adımlar Rapor İçeriğinin Belirlenmesine
İlişkin İlkelerin nasıl uygulanacağı hakkında Rehberlik
sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Her ne kadar bu adımların izlenmesi Kılavuzlarla ‘uyumlu
olarak’ hareket etmenin bir koşulu değilse de, Raporlama
İlkelerinin uygulanması bir gerekliliktir. Raporlama Kılavuzları
sürdürülebilirlik raporlamasında şeffaflık elde edilmesi için
temel öneme sahiptir ve bu nedenle bir sürdürülebilirlik
raporunun hazırlanması sırasında bütün kuruluşlar tarafından
uygulanmalıdır.
1. ADIM: TANIMLAMA – GENEL BAKIŞ
Süreç, haklarında raporlama yapılması düşünülebilecek
Unsurların ve her tür diğer ilgili konu başlıklarının ve bunların
Çerçevelerinin Tanımlanmasıyla başlamaktadır. Bu tanımlama
Sürdürülebilirlik Bağlamı ve Paydaş Kapsayıcılığı İlkeleri
temeline dayanmaktadır. Potansiyel olarak ilgili konu başlıkları
yelpazesini değerlendirirken kuruluş bu iki İlkenin temelini
oluşturan testleri kullanmalıdır. Kuruluş, Unsurları ve diğer ilgili
konu başlıklarını bütün faaliyetleriyle, ürünleriyle, hizmetleriyle
ve ilişkileriyle ilgili etkiler temelinde, bu etkilerin kuruluş
içinde mi yoksa dışında mı gerçekleştiğine bakmaksızın
tanımlamalıdırIV.
Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin İlkeler kuruluşun
faaliyetlerini, etkilerini ve paydaşlarının temel beklenti ve
menfaatlerini göz önüne almak suretiyle açıklanacak bilgilerin
belirlenmesinde uygulanacaktır. Dört adet Rapor İçeriğinin
Belirlenmesine İlişkin İlke mevcuttur: Önceliklendirme, Paydaş
Kapsayıcılığı, Sürdürülebilirlik Bağlamı ve Eksiksizlik (bkz.
Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler s. 16-17 ve Uygulama
El Kitabı s. 9-13). Her bir Raporlama İlkesi iki bileşene sahiptir:
Bir tanım ve İlkenin nasıl ve neden uygulanacağına dair bir
açıklama. Her iki bileşen de kuruluş tarafından göz önüne
alınmalıdır.
IV Ÿ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Rehber
İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve Düzelt” Çerçevesinin
Uygulanması’, 2011.
Ÿ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş Dünyası ve İnsan
Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
Ÿ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler ve Diğer Ticari
Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel Temsilcisinin Raporu, 2011.
Şekil 2 farklı süreç adımlarında bu Raporlama İlkelerinden
hangisinin uygulanabilir olduğunu göstermektedir. Paydaş
Kapsayıcılığı, farklı düzeylerde olmak kaydıyla tüm süreçlerle
ilgilidir.
ŞEKİL 2
Konu Başlıkları
Öncelikli
Unsurların ve
Çerçevelerin
Belirlenmesi
– sürece genel
bakış
Unsurlar
1. ADIM
TANIMLAMA
Sürdürülebilirlik
Bağlamı
Yönetim Yaklaşımı ve Göstergeler Hakkında Bildirimler
2. ADIM
3. ADIM
DOĞRULAMA
ÖNCELİK
BELİRLEME
Önceliklendirme
Eksiksizlik
Paydaş Kapsayıcılığı
4. ADIM
İNCELEME
Sürdürülebilirlik Bağlamı
Paydaş Kapsayıcılığı
RAPOR
33
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
Sürdürülebilirlik raporlamasıyla yeni tanışmış kuruluşların kuruluş
içinde gerçekleşen etkilere odaklanması olasıyken, kuruluş
dışındaki etkilerin daha geniş bir biçimde göz önünde tutulması
raporlama uygulaması olgunlaştıkça elverişli hale gelecektir.
2. ADIM: ÖNCELİK BELİRLEME – GENEL BAKIŞ
Rapor içeriğinin belirlenmesindeki bir sonraki adım 1.
Adımdaki Unsurların ve diğer ilgili konu başlıklarının, öncelikli
olan ve dolayısıyla raporlamaya tabi olması gerekenlerin
belirlenmesi Önceliğinin Belirlenmesidir. Öncelik Belirleme;
Önceliklendirme ve Paydaş Kapsayıcılığı İlkeleri temelinde
olmalıdır. Öncelik seviyesini değerlendirirken, kuruluş bu iki
İlkenin temelini oluşturan testleri kullanmalıdır.
3. ADIM: DOĞRULAMA – GENEL BAKIŞ
Bu adımı, rapor içeriğinin tanımlanmasının sonlandırılması
için Eksiksizlik ve Paydaş Kapsayıcılığı İlkelerinin uygulandığı
Doğrulama izlemektedir. Tanımlanan öncelikli Unsurları
(veya diğer öncelikli konu başlıklarını) değerlendirirken
kuruluş bu iki İlkenin temelini oluşturan testleri kullanmalıdır.
Bu ilk üç adımın sonucu bir öncelikli Unsurlar (ve diğer
öncelikli konu başlıkları) ve Çerçeveleri listesidir. Öncelikli
Unsurlar (ve diğer öncelikli konu başlıkları) nihai listesi
kuruluşu bunlarla ilgili, raporunda bildirilmesi gereken bir
Özel Standart Bildirimler listesi belirlemeye yöneltecektir.
4. ADIM: İNCELEME – GENEL BAKIŞ
Son olarak, rapor yayınlandıktan sonra kuruluşun raporunu
gözden geçirmesi önemlidir – 4. Adım. Bu inceleme kuruluş
bir sonraki raporlama döngüsüne hazırlanırken gerçekleştirilir.
Bir inceleme sadece bir önceki raporlama döneminde öncelikli
olan Unsurlara odaklanmakla kalmayabilir, aynı zamanda
Paydaş Kapsayıcılığı ve Sürdürülebilirlik Bağlamı İlkelerini
de tekrar göz önüne alabilir. Bulgular bir sonraki raporlama
döngüsüne ilişkin Tanımlama Adımına bilgi ve katkı sağlar.
Bu rehberlik metninin sonunda her bir Adımda
gerçekleştirilecek eylemlerin bir özeti yer almaktadır.
1. ADIM
Tanımlama
1.1 İLGİLİ KONU BAŞLIKLARININ TANIMLANMASI
Kuruluşlara, öncelikli Unsurların veya diğer öncelikli konu
başlıklarının listesini belirlemeden önce rapora alınmayı hak
eden konu başlıklarının geniş bir ilk listesini göz önünde
bulundurmaları önerilmektedir. Bunlar ‘ilgili konu başlıkları’ dır.
‘İlgili konu başlıkları’ kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve
sosyal etkilerini yansıtmaları veya paydaşların değerlendirme
ve kararlarını etkilemeleri bakımından makul olarak önemli
kabul edilebilecek konulardır. Bu tür bütün konu başlıkları
potansiyel olarak bir sürdürülebilirlik raporuna alınma
bakımından göz önünde tutulmayı hak etmektedir.
Kılavuzlardaki ve GRI Sektör Açıklamalarındaki her bir
Kategori altında bulunan bütün GRI Unsurları ve ilgili Standart
Bildirimler bu aşamada bu adıma ilişkin ilk konu başlığı listesi
olarak düşünülebilir. Bütün GRI Unsurlarına genel bir bakış için
bkz. Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler s. 9 veya s. 44’teki
Tablo 1 veya 5 ve Uygulama El Kitabı s. 62’deki Tablo 1.
GRI Sektör Açıklamaları www.globalreporting.org/reporting/
sector-guidance adresinde bulunabilir
İlgili konu başlıklarının belirlenmesi, bu etkilerin kuruluş içinde
mi yoksa dışında mı gerçekleştiğine bakılmaksızın kuruluşun
bütün faaliyetleriyle, ürünleriyle, hizmetleriyle ve ilişkileriyle
ilgili etkilerin göz önüne alınmasını gerektirmektedir.
Belirlenmiş her bir ilgili konu başlığı için kuruluşun bununla
ilgili etkileri değerlendirmesi ve Çerçeveyi belirlemesi
gerekmektedir. Bir konu başlığının Çerçevesi etkinin nerede
gerçekleştiğini belirler: kuruluşun içinde mi yoksa dışında mı.
Çerçeveler aşağıdakilerin belirlenmesi için yeterli detaya sahip
olacak şekilde tarif edilmelidir:
ŸŸ Etkiler kuruluş içinde tam olarak nerede gerçekleşmektedir
ŸŸ Etkiler kuruluş dışında nerede gerçekleşmektedir
Kuruluşun ilgili konu başlıklarını tanımlayışı sistematik
olmalıdır ve ihtiyatlılık ilkesini dikkate alabilirV. Buna ek olarak,
uygulanabilir olduğu durumlarda kuruluşlara ölçümle ilgili
olarak bilimsel ve uluslararası çapta doğrulanmış bir yaklaşım
uygulamaları ve kendini kanıtlamış uzmanlığa ve güvenilir
araştırmaya dayanmaları önerilmektedir.
Potansiyel olarak ilgili konu başlığı yelpazesini
değerlendirirken kuruluş Sürdürülebilirlik Bağlamı ve Paydaş
Kapsayıcılığı İlkelerinin temelini oluşturan testleri kullanmalıdır.
V Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Çevre ve Kalkınma Hakkında Rio
Bildirgesi’, 1992.
34
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
1.2 İLGİLİ KONU BAŞLIKLARININ ÇERÇEVELERİNİN
BELİRLENMESİ
Bu bölüm ilgili konu başlıklarının ve öncelikli unsurların
Çerçevelerinin belirlenmesine yardımcı olacak kavramları
açıklamaktadır.
Bir konu başlığını ilgili kılan etkiler kuruluşun içinde veya
dışında ya da hem içinde hem de dışında gerçekleşebilir.
‘Çerçeve’ her bir ilgili konu başlığına ilişkin etkilerin
gerçekleştiği yerlerin tanımını anlatmaktadır (olası öncelikli
Unsur). Çerçevelerin belirlenmesinde bir kuruluş, kuruluş
içindeki ve dışındaki etkileri göz önüne almalıdır. Konu başlığı
Çerçeveleri farklılık göstermektedir.
a. Kuruluş içinde
Bir konu başlığını ilgili kılan etkiler kuruluş içinde
gerçekleşebilir. Kılavuzlarda ‘kuruluş içinde’ terimi G4-17’de
raporlanan kuruluşlar grubunu anlatmaktadır.
Bu etkiler her zaman bütün kuruluş genelinde
gerçekleşmemektedir. Bu adımda kuruluşun etkilerin kuruluş
içindeki hangi kuruluşlarda gerçekleştiğini değerlendirmesi
gerekmektedir. Genel Standart Bildirim G4-20’ye başvurunuz.
ŞEKİL 3
Yolsuzlukla mücadele konu başlığının sadece
kuruluş içindeki bazı tüzel kişiliklerle ilgili
olduğu bir duruma örnek
b. Kuruluş dışında
Bir konu başlığını ilgili kılan etkiler kuruluş dışında
gerçekleşebilir. Bu süreçte göz önüne alınması gereken
kapsamlı bir dış taraflar listesi bulunmamaktadır. Bunun yerine
kuruluş ilgili bir etkinin gerçekleştiği vakaları yakalamaya
teşebbüs edebilir. Bu önemli etkiler bazı konularla için
doğrudan veya dolaylı olarak, başka konu başlıkları için ise
kuruluşun neden olduğu, katkıda bulunduğu veya kuruluşla
bağlantılı şeklinde tanımlanabilirVI.
Değerlendirme amacıyla, konu başlığını kuruluş dışında
ilgili kılan etkiler coğrafi konumları veya kuruluşun bunlarla
olan ilişkisinin niteliği (X ülkesindeki tedarikçiler, gibi)
bakımından gruplandırılabilir. Genel Standart Bildirim G4-21’ye
başvurunuz.
VI Ÿ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Rehber
İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve Düzelt” Çerçevesinin
Uygulanması’, 2011.
Ÿ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş Dünyası ve İnsan
Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
Ÿ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler ve Diğer Ticari
Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel Temsilcisinin Raporu, 2011.
ŞEKİL 4
Çocuk işçilere ilişkin konu başlığının sadece
kuruluş dışındaki bazı tüzel kişiliklerle ilgili
olduğu bir duruma örnek
YOLSUZLUKLA MÜCADELE
KURU
ÇOCUK İŞÇİLER
LUŞ DIŞINDA
KURU
TEDARİKÇİ 2
TEDARİKÇİ 2
KURULUŞ
KURULUŞ
TÜKETİCİ 2
TEDARİKÇİ 1
ORTAK
GİRİŞİM 2
TÜKETİCİ 2
TEDARİKÇİ 1
ORTAK
GİRİŞİM 2
İŞTİRAK 1
ANA
ORTAK
GİRİŞİM 1
LUŞ DIŞINDA
İŞTİRAK 1
ANA
ORTAK
GİRİŞİM 1
İŞTİRAK 2
TÜKETİCİ 1
TEDARİKÇİ 3
DİSTRİBÜTÖR 1
İŞTİRAK 2
TÜKETİCİ 1
TEDARİKÇİ 3
DİSTRİBÜTÖR 1
35
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
c. Kuruluş içinde ve dışında
Bir konu başlığını ilgili kılan etkiler kuruluş içinde ve dışında
gerçekleşebilirler. Bu tür konu başlıkları ile ilgili Çerçeveleri
tarif ederken kuruluşlar daha önce de açıklandığı üzere
kuruluş içindeki Çerçevelerin belirlenmesine ilişkin hususları
kuruluş dışındaki Çerçevelerin belirlenmesine ilişkin hususlarla
birleştirmelidirler.
1. Adımın sonunda kuruluş bir ilgili konu başlıkları listesini
Çerçeveleri ile birlikte belirlemiş olacaktır. Bir sonraki adımda
bu liste önceliklendirme, raporlama önceliği ve rapordaki
kapsanma seviyesi bakımından değerlendirilmektedir.
ŞEKİL 5
Emisyonlar konu başlığının kuruluş içinde ve
dışında ilgili olduğu bir duruma örnek
EMİSYONLAR
KURU
LUŞ DIŞINDA
TEDARİKÇİ 2
KURULUŞ
TÜKETİCİ 2
TEDARİKÇİ 1
ORTAK
GİRİŞİM 2
İŞTİRAK 1
ANA
ORTAK
GİRİŞİM 1
İŞTİRAK 2
TÜKETİCİ 1
TEDARİKÇİ 3
DİSTRİBÜTÖR 1
2. ADIM
Öncelik Belirleme
2.1 NELER ANALİZ EDİLMELİDİR?
Rapor kapsamına alınabilecek ilgili konu başlıklarının bir
listesinin göz önüne alınmasından sonra (bu muhtemelen,
gerekiyorsa başka konu başlıkları ile tamamlanmış bir GRI
Unsurları ve GRI Sektör Açıklamaları seçkisi içeren bir liste
olacaktır) kuruluşun bunlardan öncelikli olanları belirlemesi
gerekecektir. Bu, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin veya
paydaşların değerlendirme ve kararları üzerindeki temel
etkilerin öneminin göz önüne alınmasını gerektirmektedir.
1. Adımda tanımlanan ‘ilgili konu başlıkları kolaylık sağlamak
amacıyla aşağıda ‘Unsurlar’ adıyla anılacaktır.
Önceliklendirme İlkesinin tanımı aşağıdaki açıklamayı
içermektedir:
“Rapor aşağıdaki Unsurları kapsamalıdır:
ŸŸ Kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini
yansıtanlar veya
ŸŸ Paydaşların değerlendirme ve kararlarını önemli ölçüde
etkileyenler”
Bunun sonucu olarak, bir Unsurun öncelikli olup olmadığının
belirlenmesi için nitel analiz, nicel değerlendirme ve tartışmaya
ihtiyaç duyulmaktadır. Kuruluşun stratejisi ve faaliyetlerinin
bağlamı bu analiz ve tartışmanın önemli parçalarını teşkil
etmektedir.
Bir konu başlığının nicelendirilmesinin zor olması
konu başlığının önceliklendirilmemiş olduğu anlamına
gelmemektedir. Tanımlanan bir öncelikli Unsur için neyin
raporlanmasının mümkün olduğuna dair karar daha sonra
düşünülecektir. Şimdi yukarıdaki hususlara ilişkin analize
yoğunlaşılmalıdır.
Öncelik Belirleme; Önceliklendirme ve Paydaş Kapsayıcılığı
İlkeleri temelinde olmalıdır. Öncelik seviyesini değerlendirirken
kuruluş bu iki İlkenin temelini oluşturan testleri kullanmalıdır.
36
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
2.2 ‘PAYDAŞ DEĞERLENDİRMELERİ VE KARARLARI
ÜZERİNDEKİ ETKİLER’ VE ‘KURULUŞUN EKONOMİK,
ÇEVRESEL VE SOSYAL ETKİLERİNİN ÖNEMİ’ KONULARININ
ANALİZİ
Önceliklendirme İlkesinin uygulanması için her bir Unsur
‘Paydaş değerlendirmeleri ve kararları üzerindeki etkileri’ ve
‘Kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin önemi’
bakımından değerlendirilmelidir.
Bu bakış açıları dâhili paydaşlar bakımından bir ölçüde
kesişebilecektir. Kuruluşun başarısında bilhassa katkısı olan
(işçiler, hissedarlar ve tedarikçiler gibi) paydaşların menfaat ve
beklentileri her iki bakış açısının analizine bilgi sağlamaktadır.
a. Paydaş değerlendirmeleri ve kararları üzerindeki etki
Bu bakış açısının analizi paydaşlar tarafından raporlama
dönemi öncesinde ve sonrasında ifade edilen görüşlerin
değerlendirmesini içermektedir.
Kuruluş, Paydaş Kapsayıcılığı İlkesini uygulamak suretiyle
kilit paydaşlarını, bu kişilerin ilgili görüş ve menfaatlerini
ve görüşlerinin rapor içeriğine ilişkin kararları ne şekilde
etkileyebileceğini tanımlayıp göz önüne alabilecektir. Analiz,
kuruluşun, farklı paydaşların çeşitli görüşlerini, raporuna dahil
edeceklerine ve raporundan hariç tutacaklarına dair bir dizi
karara dönüştürmesini gerektirmektedir.
Kılavuzlar, G4-24 ila G4-27 kapsamında paydaş katılımı
hakkında bildirim yapılmasını gerektirmektedir (Raporlama
İlkeleri ve Standart Bildirimler s. 29-30 ve Uygulama El Kitabı
s. 43-44). Kuruluşun paydaşların nasıl tanımlanıp önceliğinin
belirlendiğini, geri bildirimlerinin nasıl kullanıldığını
veya kullanılmadığını ve farklı beklenti ve menfaatlerin
nasıl değerlendirildiğini ve bunların yanı sıra kuruluşun
seçilen yaklaşımın ardında yatan gerekçesini tarif etmesi
gerekmektedir.
Paydaş görüşleri, mevcut olan veya devam etmekte olan
mekanizmaların yanı sıra bilhassa sürdürülebilirlik raporu
içeriğinin belirlenmesi için başlatılmış paydaş katılımından
da alınabilir. Katılım süreci boyunca Paydaş Kapsayıcılığı İlkesi
ayrıntılı olarak uygulanır.
Paydaş katılımı sürecinin paydaş grubuna uygun olması
gerekir. Paydaş katılımı ayrıca görüşlerini bildiremeyen (sonraki
nesiller, fauna, ekosistemler gibi) paydaşların menfaatlerini
de tanımlamaktadır. Kuruluş önceliklendirme durumunun
belirlenmesinde, sürekli veya açık bir diyalog içinde
olmayabileceği paydaşların menfaatleri de dâhil olmak üzere
bu tür görüşlerin dikkate alınması için bir süreç belirlemelidir.
Düzgün paydaş katılımı süreci iki yönlü bir niteliğe sahip olup
sistematik ve nesneldir. İşçiler ve toplumlar gibi belirli paydaş
gruplarını ilgilendiren bazı katılım süreçlerinin yönetimden
bağımsız olması ve paydaşların konumla ilgili kolektif
görüşlerini ifade etmelerini sağlayacak mekanizmalar içermesi
beklenmektedir.
Paydaşlar tarafından tanımlanan Unsurların analizi
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Her bir paydaş grubunun, kuruluşun o paydaş grubu
üzerindeki etkisine ilişkin algısı
ŸŸ Her bir paydaş grubunun, grubun kuruluşa olan
bağımlılığına ilişkin algısı
ŸŸ Paydaşların coğrafi konumu ve Unsurun paydaşların
bölgeleri üzerindeki önemi
ŸŸ İlgi gösteren ve/veya etkilenen paydaşların çeşitliliği ve
genişliği
ŸŸ Paydaşların bir Unsur karşısındaki eylem ve yanıtla ilgili
beklentileri
ŸŸ Paydaşların belirli bir Unsura ilişkin şeffaflıkla ilgili
beklentileri
Buna ek olarak, paydaşların önceliğinin belirlenmesi
paydaşların kuruluşla ve göz önüne alınan Unsurla ilişkilerinin
bir analizini gerektirmektedir. Bu süreç paydaşların ne ölçüde:
ŸŸ Bir kuruluşun faaliyetleriyle, ürünleriyle, hizmetleriyle ve
ilişkileriyle ilgilendiklerini, bunlardan etkilendiklerini veya
etkilenme potansiyellerinin olduğunu
ŸŸ Kuruluş içindeki sonuçlar üzerinde etkide bulunma
yeteneğine sahip olduklarını
ŸŸ Kuruluşun başarısında/başarısızlığında katkılarının olduğunu
kapsayabilir
Burada tarif edilen paydaş katılımı sürecinin hedefi kilit
paydaşlar için önemli olan Unsurların belirlenmesi ve
kuruluşun ve paydaşların algıları arasındaki boşlukların fark
edilmesidir. Kilit paydaşlar için büyük öneme sahip olan,
özellikle de paydaşların kendi menfaatleriyle ilgili olan Unsurlar
öncelikli kabul edilmelidir.
Bir kuruluşun faaliyetleri, ürünleri, hizmetleri ve ilişkileri
ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere yol açmaktadır. Bu
sürdürülebilirlik etkilerinin bazıları bunlarla doğrudan ilgilenen
paydaşlarca görülebilmektedir. Bununla birlikte bütün
sürdürülebilirlik etkileri paydaşlar tarafından tanınmamaktadır.
Bazı etkiler yavaş ve birikmeli olabilmektedir. Bazı diğer etkiler
de paydaşlardan uzakta gerçekleşebilmekte ve böylece
nedensel bağlantıları muğlâklaştırabilmektedir.
Kuruluşun etkisinin niteliği ve Unsur Çerçevesi, katılımın
coğrafi odağının tanımlanması sırasında göz önüne alınır.
b. Kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin önemi
Bu analizin amacı, kuruluşun vizyon ve stratejisine uygun
37
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
Unsurların raporlama için önceliğinin belirlenmesinde
kuruluşun değerlendirmesi diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki
unsurları içermektedir:
ŸŸ Bir etkinin gerçekleşme olasılığı
ŸŸ Bir etkinin şiddeti
ŸŸ Bir Unsurdan risklerin veya fırsatların doğması olasılığı
ŸŸ Etkinin kuruluşun uzun vadeli performansı için ne derece
kritik olduğu
ŸŸ Kuruluşun etki sonucunda büyüme veya avantaj elde etme
fırsatı
Bu bilgilerin unsurları, (strateji, KPI’ler, risk değerlendirmeleri ve
mali raporlar gibi) belirlenmiş dâhili politikalar, uygulamalar ve
prosedürlerin yanı sıra yasal yükümlülükten doğan bildirimler
kanalıyla mevcut hale gelebilir.
Analiz, olası başka unsurların yanı sıra, aşağıdakileri de
içerebilir:
ŸŸ Mevcut ve gelecekteki mali veya mali olmayan sonuçlar
ŸŸ Kuruluşun stratejileri, politikaları, süreçleri, ilişkileri ve
taahhütleri üzerindeki etkiler
ŸŸ Rekabet avantajı/yönetim mükemmeliyeti üzerindeki etkiler
2.3 ÖNCELİKLİ UNSURLARIN BELİRLENMESİ
a. Eşikler
‘Paydaş değerlendirmeleri ve kararları üzerindeki etki’ ve
‘Kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin önemi’
analizini tamamladıktan sonra kuruluş Unsurları bu iki bakış
açısı ile ilgili olarak tanımlayabilecektir.
Kuruluş şimdi bir Unsurun öncelikli olmasını sağlayan eşikleri
(kriterleri) tanımlar. İki bakış açısının analizi bu eşiklere yansıtılmalıdır.
Eşiklerin kuruluş tarafından tanımlanmasının rapor üzerinde
belirgin bir etkisi bulunmaktadır. Eşiklerin ve temel kriterlerin
kuruluş tarafından net bir şekilde tanımlanması, belgelenmesi
ve iletilmesi önemlidir.
Bu belirleme Unsurun ne derece önemli olduğunun
anlaşılması için tartışmayı, nitel analizi ve nicel değerlendirmeyi
kapsamaktadır.
Bir konu başlığının nicelendirilmesinin zor olması konu
başlığının önceliklendirilmemiş anlamına gelmemektedir.
Tanımlanan öncelikli Unsurlar için neyin raporlanmasının
mümkün olduğuna dair karar daha sonra düşünülecektir.
Eşiklerin tanımlanmasında kuruluşun, bir bakış açısından
diğerinden olduğuna nazaran daha önemli olan Unsurlara
nasıl yanıt vereceği konusunda bir karar vermesi
gerekmektedir. Bir Unsurun raporlamada öncelikli kabul
edilebilmesi için her iki bakış açısından da son derece önemli
olması gerekmez.
Ortaya çıkan sorunlar, örneğin zaman içinde ilgili hale
gelebilecek Unsurlar. Bir bakış açısına göre önemlilik, farklı
bakış açılarının bir araya gelmesinden daha önemlidir ve en
küçük ortak paydanın belirlenmesinden kaçınılmalıdır. Buna
ek olarak, daha önce de belirtildiği üzere, kilit paydaşlar
için kendi menfaatleri bakımından daha büyük öneme
sahip Unsurların raporlama için öncelikli kabul edilmesi
beklenmektedir.
Bu tanımlamanın görsel bir temsili için Şekil 6’da iki
eksen arasındaki alan Tanımlama Adımı sırasında
tanımlanan Unsurları içermektedir. Burada Unsurlar
‘Paydaş değerlendirmeleri ve kararları üzerindeki etkiler’ ve
‘Kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin önemi’
bakımından yerleştirilmiştir. Grafikteki bütün Unsurlar
Öncelik Belirleme Adımı kapsamında kabul edilmelidir.
ŞEKİL 6
Unsurların önceliğinin belirlenmesine ilişkin
görsel temsil
PAYDAŞ DEĞERLENDIRMELERI VE KARARLARI
ÜZERINDEKI ETKISI
hareket etme yeteneğini olumlu veya olumsuz etkileyebilecek
Unsurların önceliğinin belirlenmesidir.
EKONOMİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL
ETKİLERİN ÖNEMİ
38
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
b. Kapsama seviyesi
Kapsama seviyesi öncelikli bir Unsurla ilgili olarak kuruluş
tarafından bildirilen önemi, veri miktarını ve açıklamayı
ifade etmektedir. DMA, Göstergeler veya bu ikisinin bir
kombinasyonu farklı kapsama seviyelerini temsil etmektedir.
Kuruluş, ilgili raporlama önceliği bakımından kapsama
seviyelerine ne şekilde yaklaşacağına örnek olarak aşağıdakileri
inceleyebilir:
ŸŸ Düşük raporlama önceliğine sahip Unsurlar zorunlu veya
diğer raporlama gereklerinin yerine getirilmesi için raporlanan
Unsurlar olabilir. Önceliklendirilmiş olmamaları durumunda
bunların rapora dâhil edilmemesine karar verilebilir.
ŸŸ Orta raporlama önceliğine sahip Unsurlar rapora dâhil
edilme bakımından göz önüne alınmalıdır. Önceliklendirilmiş
olmamaları durumunda bunların rapora dâhil edilmemesine
karar verilebilir.
ŸŸ Yüksek raporlama önceliğine sahip Unsurlar detaylı olarak
raporlanmalıdır.
DMA kuruluşun öncelikli Unsur için bir yönetim yaklaşımına
sahip olmadığı zorlukların ve ikilemlerin tartışılmasına izin
vermektedir (bkz. Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler s. 45).
Buna ek olarak Göstergeler, bunlarla ilgili etkilerin kuruluş
içinde gerçekleştiği öncelikli Unsurlara ilişkin DMA’yla birlikte
raporlanmalıdır.
Etkilerin kuruluş dışında gerçekleştiği öncelikli Unsurlarla
ilgili olarak, veri kalitesinin ve mevcudiyetinin izin verdiği
durumlarda Göstergelerin raporlanması beklenmektedir.
Öncelik Belirleme Adımının sonunda kuruluş rapora dâhil
edilecek bütün öncelikli Unsurların bir listesini, Çerçeveleri ve
kapsam seviyeleri ile birlikte belirlemiş olacaktır.
Kuruluş bir DMA veya Gösterge için sunulan bilgilerin öncelikli
Unsur için Genel Standart Bildirimler G4-20 ve G4-21’de
tanımlanan Çerçeveyi kapsamadığı durumlarda raporlama
yapmamalıdır (Raporlama İlkeleri ve Standart Bildirimler s. 29 ve
Uygulama El Kitabı s. 41).
3. ADIM
Doğrulama
Doğrulama Adımı, tanımlanan bütün öncelikli Unsurları
raporlanacak bilgilerin toplanmasından önce ‘Eksiksizlik’
İlkesi karşısında değerlendirir (Raporlama İlkeleri ve Standart
Bildirimler s. 17 ve Uygulama El Kitabı s. 12-13).
Doğrulama Adımı öncelikli Unsurların aşağıdakiler karşısında
değerlendirilmesini içermektedir:
1. Kapsam - Bir raporun kapsadığı Unsurlar dizisi
2. Unsur Çerçevesi - her bir öncelikli Unsura ilişkin etkilerin
gerçekleştiği yerlerin tanımı
3. Zaman – seçilen bilgilerin raporlama dönemi bakımından
eksiksizliği
Doğrulama bir raporun, hem olumlu hem de olumsuz etkilerini
içerecek şekilde kuruluşun sürdürülebilirlik performansının
makul ve dengeli bir sunumunu sağladığından emin olma
hedefiyle gerçekleştirilmektedir.
Eksiksizlik ve Paydaş Kapsayıcılığı İlkeleri bu noktada
rapor içeriğinin tanım(lanmas)ına nihai şeklini vermek için
uygulanmaktadır. Tanımlanan öncelikli Unsurları (veya diğer
öncelikli konu başlıklarını) değerlendirirken kuruluş bu iki
İlkenin temelini oluşturan testleri kullanmalıdır.
Rapora dâhil edilmek üzere tanımlanan öncelikli Unsurların
listesinin kuruluşun ilgili dâhili üst düzey karar mercilerince
onaylanmış olması kritik önem taşımaktadır. Bazı kuruluşlar
bu yetkilendirmeye kuruluş dışı paydaşları katmayı tercih
edebilirler. Doğrulama süreci belgelenmelidir.
Tanımlanan öncelikli Unsurlar listesi onaylandıktan sonra
tanımlanan öncelikli Unsurların, bunlar baz alınarak
raporlama yapılabilmesi için, Standart Bildirimlere (DMA ve
Göstergeler) dönüştürülmesi gerekmektedir. Doğrulama
Adımından sonra kuruluş her bir öncelikli Unsur için
raporlanacak bilgileri toplar ve nihai raporu meydana
getirir. Bilginin toplanması sırasında Rapor Kalitesinin
Belirlenmesine İlişkin İlkeler uygulanacaktır (Raporlama
İlkeleri ve Standart Bildirimler s. 17-18 ve Uygulama El
Kitabı s. 13-16). Kuruluş, hâlihazırda hakkında yönetim
ve performans bilgileri mevcut olan ve halen yönetim
yaklaşımları ve performans ölçümü sistemleri oluşturulması
gereken Unsurları belirler.VII
VII Bir Unsurun öncelikli olarak tanımlanmış olması ve kuruluşun hakkında
raporlama yapmak için yeterli bilgiye sahip olmaması durumunda
sürdürülebilirlik raporu bu boşluğun doldurulması için gerçekleştirilecek
eylemi ve bunun takvimini belirtmelidir.
39
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
Kuruluş, Kılavuzlarda Unsurlar listesi ve Göstergeler tarafından
ya da GRI Sektör Açıklamaları tarafından kapsanmayan öncelikli
konu başlıklarını tanımlayabilir. Bu konu başlıklarına yanıt
vermede kuruluş Genel DMA’yı uygulayabilir. Kuruluş ayrıca
(Genel DMA’yı tamamlayacak şekilde) alternatif göstergeler
ve ayrıca sektöre özgü göstergeler kullanabilir ya da kendi
göstergelerini geliştirebilir. Rapora dâhil edilen kuruluşa özgü
göstergeler aynı Raporlama İlkelerine tabi olmalıdır ve GRI’nin
Standart Bildirimleri ile aynı teknik hassasiyete sahip olmalıdır.
Kuruluş ayrıca Doğrulama Adımı sırasında Göstergelerin
önceliklendirme bakımından değerlendirilmesi yaklaşımını da
benimseyebilir. Bir Göstergenin öncelikli kabul edilmesi, fakat
ait olduğu Unsurun öncelikli olarak tanımlanmamış olması
durumunda, Unsur öncelikli kabul edilmelidir.
4. ADIM
İnceleme
Raporun yayınlanmasından sonra bir inceleme gerçekleştirilir
ve kuruluş bir sonraki raporlama döngüsüne hazırlanır.
İnceleme, önceki raporlama döneminde öncelikli olan
Unsurlara yoğunlaşır ve ayrıca paydaş geribildirimini göz
önüne alır. Bulgular bir sonraki raporlama döngüsüne ilişkin
Tanımlama Adımına bilgi ve katkı sağlar.
Paydaş Kapsayıcılığı ve Sürdürülebilirlik Bağlamı
İlkeleri ve bunların Kılavuzlardaki testleri, bir raporun
incelenmesine ilişkin bilgi sağlar. Rapor içeriğinin sunumu
ve değerlendirilmesiyle ilgili kontrol mekanizmaları görevi
görmenin yanı sıra bir bütün olarak raporlama süreci için de
kontrol sağlarlar.
Kuruluş, rapor içeriğinin kuruluşun etkilerine ve
sürdürülebilirlik performansına ilişkin makul ve dengeli
bir tablosunu sunup sunmadığını ve rapor içeriğinin
oluşturulduğu sürecin Raporlama İlkelerinin amacını yansıtıp
yansıtmadığını kontrol etmeleri için dahili ve harici paydaşların
katılımını sağlamayı tercih edebilir.
40
BÖLÜM 4
G4-18 DEVAMI
RAPOR İÇERİĞİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK SÜREÇ – ÖZET
1. ADIM
3. ADIM
Tanımlama
Doğrulama
ŸŸ GRI Unsur listesini ve ilgili diğer konu başlıklarını göz
önünde bulundurunuz
ŸŸ Sürdürülebilirlik Bağlamı ve Paydaş Kapsayıcılığı İlkelerini
Uygulayınız: Unsurları (ve ilgili diğer konu başlıklarını)
kuruluşun bütün faaliyetleriyle, ürünleriyle, hizmetleriyle
ve ilişkileriyle ilgili ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler
ya da bunların paydaşların değerlendirmeleri ve kararları
üzerindeki etkileri temelinde belirleyiniz
ŸŸ Etkilerin hangi noktalarda gerçekleştiğini belirleyiniz:
kuruluş içinde mi yoksa dışında mı
ŸŸ İlgili kabul edilen Unsurları ve diğer konu başlıklarını ve
ayrıca bunların Çerçevelerini listeleyiniz
2. ADIM
Öncelik Belirleme
ŸŸ Önceliklendirme ve Paydaş Kapsayıcılığı İlkelerini Uygulayınız:
Aşağıdakilerle ilgili kabul edilen her bir Unsuru ve diğer konu
başlığını değerlendiriniz:
–– kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinin
önemi
–– paydaş değerlendirmeleri ve kararları üzerindeki etki
ŸŸ Değerlendirmeleri birleştirmek suretiyle öncelikli Unsurları
belirleyiniz
ŸŸ Bir Unsurun öncelikli olmasını sağlayan eşikleri (kriterleri)
belirleyip belgelendiriniz
ŸŸ Tanımlanan her bir öncelikli Unsurla ilgili olarak kapsama
seviyesine ve bildirilecek veri ve anlatı miktarına karar veriniz
ŸŸ Rapora dahil edilecek öncelikli Unsurları Çerçeveleri ve
kapsama seviyesiyle birlikte listeleyiniz
ŸŸ Eksiksizlik ve Paydaş Kapsayıcılığı İlkelerini Uygulayınız:
Raporun kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal
etkilerinin makul ve dengeli bir temsilini sunduğundan ve
paydaşların kuruluşun performansını değerlendirebilmesini
sağladığından emin olunması için öncelikli Unsurlar
listesini Kapsam, Unsur Çerçeveleri ve Zaman karşısında
değerlendiriniz
ŸŸ Tanımlanan öncelikli Unsurların listesini ilgili dahili üst
düzey karar merciine onaylatınız
ŸŸ Bildirilmesi gereken bilgileri toplamak için sistemler ve
süreçler hazırlayınız
ŸŸ Tanımlanan öncelikli Unsurları raporlama yapabilmek için
Standart Bildirimlere – DMA ve Göstergeler – dönüştürünüz.
ŸŸ Hangi bilgilerin mevcut olduğunu belirleyiniz ve bunların
yönetim yaklaşımları ve ölçüm sistemleri kullanmayı
gerektirenlerini açıklayınız
4. ADIM
İnceleme
ŸŸ Sürdürülebilirlik Bağlamı ve Paydaş Katılımı İlkelerini
Uygulayınız: Önceki raporlama döneminde öncelikli olan
Unsurları inceleyiniz
ŸŸ İncelemenin sonucunu bir sonraki raporlama döngüsünde
1. Adıma (Tanımlama) bilgi sağlamak için kullanınız
Ayrıca bkz. ‘Anahtar Terimlerin Tanımları’:
Unsur, Unsur Çerçevesi, Kapsam, Konu Başlığı (Bkz. Terimler
Listesi, Uygulama El Kitabı, s. 244)
ŞEKİL 7
Konu Başlıkları
Öncelikli Unsurların ve
Çerçevelerin Belirlenmesi –
sürece genel bakış
Unsurlar
2. ADIM
ÖNCELİK
BELİRLEME
1. ADIM
TANIMLAMA
Sürdürülebilirlik
Bağlamı
Yönetim Yaklaşımı ve Göstergeler Hakkında Bildirimler
3. ADIM
DOĞRULAMA
Önceliklendirme
Eksiksizlik
Paydaş Kapsayıcılığı
4. ADIM
İNCELEME
Sürdürülebilirlik Bağlamı
Paydaş Kapsayıcılığı
RAPOR
BÖLÜM 4
G4-19
a. Rapor içeriğinin belirlenmesi sürecinde tanımlanan bütün öncelikli Unsurların bir listesini sağlayınız.
REHBERLİK
Bkz. G4-18 için Rehberlik, Uygulama El Kitabı s. 31-40.
G4-20
a. Her bir öncelikli Unsur için kuruluş içindeki Unsur Çerçevesini aşağıdaki gibi bildiriniz:
ŸŸ Unsurun kuruluş içinde öncelikli olup olmadığını bildiriniz
ŸŸ Unsur kuruluş içindeki bütün kuruluşlar için (G4-17’de tarif edildiği üzere) öncelikli değilse aşağıdaki iki yaklaşımdan birini
seçiniz ve herhangi birini bildiriniz:
–– G4-17’ye dahil edilen ve Unsurun öncelik teşkil etmediği kuruluşların veya kuruluş gruplarının listesi veya
–– G4-17’ye dahil edilen ve Unsurun öncelik teşkil ettiği kuruluşların veya kuruluş gruplarının listesi
ŸŸ Kuruluş içindeki Unsur Çerçevesi ile ilgili her tür özel sınırlandırmayı bildiriniz
REHBERLİK
Bkz. G4-18 için Rehberlik, Uygulama El Kitabı s. 31-40.
G4-21
a. Her bir öncelikli Unsur için kuruluş dışındaki Unsur Çerçevesini aşağıdaki gibi bildiriniz:
ŸŸ Unsurun kuruluş dışında öncelikli olup olmadığını bildiriniz
ŸŸ Unsurun kuruluş dışında önceliklendirilmesi durumunda Unsurun öncelik teşkil ettiği bu kuruluşları, kuruluş gruplarını veya
bileşenleri tanımlayınız. Buna ek olarak Unsurun tanımlanan bu kuruluşlar için öncelikli olduğu coğrafi konumu tarif ediniz
ŸŸ Kuruluş dışındaki Unsur Çerçevesi ile ilgili her tür özel sınırlandırmayı bildiriniz
REHBERLİK
Bkz. G4-18 için Rehberlik, Uygulama El Kitabı s. 31-40
41
BÖLÜM 4
G4-22
a.Yayın başlıklarının resmi çevirisi varsa çevirisi kullanılmıştır; resmi çevirisi yoksa İngilizce bırakılmıştır.
REHBERLİK
Tekrar beyanlar aşağıdakilerden kaynaklanabilir:
ŸŸ Birleşmeler veya Şirket Satın Alımları
ŸŸ Baz yıllardaki veya dönemlerdeki değişiklikler
ŸŸ İşin niteliği
ŸŸ Ölçüm yöntemleri
G4-23
a. Kapsam ve Unsur Çerçevelerinde önceki raporlama dönemlerine göre belirgin değişiklikleri bildiriniz.
42
BÖLÜM 4
Paydaş Katılımı
Bu Standart Bildirimler kuruluşun raporlama dönemi zarfındaki paydaş katılımına genel bir bakış sağlamaktadır. Bu Standart
Bildirimler raporun hazırlanması için gerçekleştirilen katılımla sınırlı olmak zorunda değildir.
G4-24
a.Kuruluşun temas kurduğu paydaş gruplarının bir listesini sağlayınız.
REHBERLİK
Aşağıda paydaş gruplarına örnekler verilmiştir:
ŸŸ Sivil toplum
ŸŸ Müşteriler
ŸŸ Çalışanlar, diğer işçiler ve sendikaları
ŸŸ Yerel toplumlar
ŸŸ Hissedarlar ve sermayedarlar
ŸŸ Tedarikçiler
G4-25
a. Temas kurulacak paydaşların belirlenmesinin ve seçiminin esasını bildiriniz.
REHBERLİK
Veri Derleme
Kuruluşun paydaş gruplarını tanımlamaya ve katılımını
sağlayacağı veya sağlamayacağı grupları belirlemeye yönelik
sürecini tarif ediniz.
43
BÖLÜM 4
G4-26
a.Türe ve paydaş grubuna göre temas sıklığını da kapsayacak şekilde kuruluşun paydaş temasını ve bu temaslardan herhangi
birinin özellikle rapor hazırlama sürecinin bir parçası olarak kurulup kurulmadığına ilişkin bir göstergeyi bildiriniz.
REHBERLİK
Buna anketler (tedarikçi anketleri gibi), odak grupları, toplum
panelleri, kurumsal danışma panelleri, yazılı iletişim, yönetim
veya sendika yapıları ve diğer araçlar dahil olabilmektedir.
G4-27
a.Paydaş katılımı kanalıyla ortaya konan kilit konu başlıklarını ve kaygıları ve kuruluşun, kendi raporlamasını da dahil ederek
üzere bu kilit konu başlıklarına ve kaygılara ne şekilde yanıt verdiğini bildiriniz. Kilit konu başlıklarının ve kaygıların her birini
ortaya koyan paydaş gruplarını bildiriniz.
44
BÖLÜM 4
Rapor Profili
Bu Standart Bildirimler, rapor, GRI İçerik İndeksi ve dış denetim arayışına olan yaklaşım hakkındaki temel bilgiler üzerine genel bir
bakış sağlamaktadır.
G4-28
a. Sağlanan bilgiler için (mali yıl veya takvim yılı gibi) raporlama dönemi.
G4-29
a.Sunulan en son (bundan bir önceki) raporun (varsa) tarihi.
G4-30
a.Raporlama sıklığı (örneğin yıllık, iki yılda bir).
G4-31
a. Rapor ve içeriği ile ilgili sorular için iletişim bilgileri sağlayınız.
45
46
BÖLÜM 4
GRI İÇERİK İNDEKSİ
G4-32
a.Kuruluşun seçmiş olduğu ‘uyumluluk’ seçeneğini bildiriniz.
b.Tercih edilen seçeneğe ilişkin GRI İçerik İndeksini bildiriniz (aşağıdaki tablolara bakınız).
c.Rapor dış denetimden geçmiş ise atıfta bulunulan Dış Denetim Raporunun kaynağını bildiriniz. (GRI dış denetimin
kullanılmasını önermektedir, fakat bu, Kılavuzlarla ‘uyumluluk’ bakımından zorunlu değildir.)
‘Uyumluluk’ için GRI İçerik İndeksi - Temel
GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart Bildirimler
STRATEJİ VE ANALİZ
G4-1
KURUMSAL PROFIL
G4-3
G4-4
G4-5
G4-6
G4-7
G4-8
G4-9
G4-10
G4-11
G4-12
G4-13
G4-14
G4-15
G4-16
Sayfa
Dış Denetim
Standart Bildirim Maddesinin dış denetime tabi tutulup tutulmadığını
belirtiniz. Tutulduysa, Dış Denetim Beyanının sayfa referansını rapora dahil
ediniz.
47
BÖLÜM 4
G4-32 DEVAMI
GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart Bildirimler
Sayfa
Dış Denetim
Standart Bildirim Maddesinin dış denetime tabi tutulup tutulmadığını
belirtiniz.
Tutulduysa, Dış Denetim Beyanının sayfa referansını rapora dahil ediniz.
TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER
G4-17
G4-18
G4-19
G4-20
G4-21
G4-22
G4-23
PAYDAŞ KATILIMI
G4-24
G4-25
G4-26
G4-27
RAPOR PROFİLİ
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31
G4-32
G4-33
YÖNETİŞİM
G4-34
ETİK VE DÜRÜSTLÜK
G4-56
ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER
Öncelikli Unsurlar
(G4-19’daki gibi)
Tanımlanan öncelikli
Unsurların listesini sağlayınız.
DMA ve Göstergeler
Tanımlanan her bir öncelikli
unsura ilişkin Özel Standart
Bildirimlerin bir listesini sayfa
numarasıyla (veya linkle)
birlikte veriniz.
Hariç Tutulanlar
İstisnai durumlarda, gereken
belirli bilgilerin bildirilmesi
mümkün değilse, hariç tutma
nedenini veriniz (Raporlama
İlkeleri ve Standart Bildirimler s.
13’te tanımlandığı şekliyle).
Dış Denetim
Standart Bildirimin dış denetime
tabi tutulup tutulmadığını
belirtiniz. Tutulduysa, Dış
Denetim Beyanının sayfa
referansını rapora dahil ediniz.
48
BÖLÜM 4
G4-32 DEVAMI
‘Uyumluluk’ için GRI İçerik İndeksi - Kapsamlı
GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart
Bildirimler
Sayfa
Hariç Tutulanlar
İstisnai durumlarda, gereken belirli bilgilerin
bildirilmesi mümkün değilse, hariç tutma
nedenini veriniz (Raporlama İlkeleri ve
Standart Bildirimler s. 13’te tanımlandığı
şekliyle).
STRATEJİ VE ANALİZ
G4-1
Uygulanabilir değil
G4-2
Uygulanabilir değil
KURUMSAL PROFİL
G4-3
Uygulanabilir değil
G4-4
Uygulanabilir değil
G4-5
Uygulanabilir değil
G4-6
Uygulanabilir değil
G4-7
Uygulanabilir değil
G4-8
Uygulanabilir değil
G4-9
Uygulanabilir değil
G4-10
Uygulanabilir değil
G4-11
Uygulanabilir değil
G4-12
Uygulanabilir değil
G4-13
Uygulanabilir değil
G4-14
Uygulanabilir değil
G4-15
Uygulanabilir değil
G4-16
Uygulanabilir değil
TANIMLANAN ÖNCELİKLİ UNSURLAR VE ÇERÇEVELER
G4-17
Uygulanabilir değil
G4-18
Uygulanabilir değil
G4-19
Uygulanabilir değil
G4-20
Uygulanabilir değil
G4-21
Uygulanabilir değil
G4-22
Uygulanabilir değil
G4-23
Uygulanabilir değil
PAYDAŞ KATILIMI
G4-24
Uygulanabilir değil
G4-25
Uygulanabilir değil
G4-26
Uygulanabilir değil
G4-27
Uygulanabilir değil
Dış Denetim
Standart Bildirim Maddesinin dış denetime
tabi tutulup tutulmadığını belirtiniz.
Tutulduysa, Dış Denetim Beyanının sayfa
referansını rapora dahil ediniz.
49
BÖLÜM 4
G4-32 DEVAMI
GENEL STANDART BİLDİRİMLER
Genel Standart
Bildirimler
Sayfa
Hariç Tutulanlar
İstisnai durumlarda, gereken belirli bilgilerin
bildirilmesi mümkün değilse, hariç tutma
nedenini veriniz (Raporlama İlkeleri ve
Standart Bildirimler s. 13’te tanımlandığı
şekliyle).
RAPOR PROFİLİ
G4-28
Uygulanabilir değil
G4-29
Uygulanabilir değil
G4-30
Uygulanabilir değil
G4-31
Uygulanabilir değil
G4-32
Uygulanabilir değil
G4-33
Uygulanabilir değil
YÖNETİŞİM
G4-34
Uygulanabilir değil
G4-35
G4-36
G4-37
G4-38
G4-39
G4-40
G4-41
G4-42
G4-43
G4-44
G4-45
G4-46
G4-47
G4-48
G4-49
G4-50
G4-51
G4-52
G4-53
G4-54
G4-55
ETİK VE DÜRÜSTLÜK
G4-56
G4-57
G4-58
Uygulanabilir değil
Dış Denetim
Standart Bildirim Maddesinin dış denetime
tabi tutulup tutulmadığını belirtiniz.
Tutulduysa, Dış Denetim Beyanının sayfa
referansını rapora dahil ediniz.
50
BÖLÜM 4
G4-32 DEVAMI
ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER
Öncelikli Unsurlar
(G4-19’daki gibi)
Tanımlanan öncelikli
Unsurların listesini sağlayınız.
DMA ve Göstergeler
Tanımlanan her bir öncelikli
unsura ilişkin Özel Standart
Bildirimlerin bir listesini sayfa
numarasıyla (veya linkle)
birlikte veriniz.
Gerekli Standart Bildirimlerin
Referans Kullanılarak Raporlanması
‘Uyumluluk’ seçenekleri bakımından gerekli olan Standart
Bildirimlere ilişkin bilgiler, hissedarlara yıllık rapor veya
diğer zorunlu veya gönüllü raporlar gibi kuruluş tarafından
hazırlanan başka raporlara hâlihazırda dahil edilmiş olabilir. Bu
durumlarda kuruluş bu bildirimleri sürdürülebilirlik raporunda
tekrar etmemeyi ve bunun yerine ilgili bilgilerin bulunabileceği
yerlere referans vermeyi tercih edebilir.
Bu sunum, referansın açık olması (örneğin yıllık hissedar
raporuna genel bir referans bölümün, tablolunun vb. adını
içermediği sürece kabul edilebilir olmayacaktır) ve bilgilerin
kamuya açık ve kolaylıkla erişilebilir olması kaydıyla kabul
edilebilecektir. Bu, sürdürülebilirlik raporunun elektronik veya ağ
tabanlı formatta sunulduğu ve diğer elektronik veya ağ tabanlı
raporlara bağlantıların sunulduğu durumlarda olasıdır.
RAPORLAMA ORTAMI
Elektronik veya ağ tabanlı raporlama ve basılı raporlar,
raporlama için uygun ortamlardır. Kuruluşlar bir ağ tabanlı
rapor ve basılı rapor kombinasyonunu kullanmayı ya da
sadece tek bir ortamdan yararlanmayı tercih edebilirler.
Hariç Tutulanlar
İstisnai durumlarda, gereken
belirli bilgilerin bildirilmesi
mümkün değilse, hariç tutma
nedenini veriniz (Raporlama
İlkeleri ve Standart Bildirimler s.
13’te tanımlandığı şekliyle).
Dış Denetim
Standart Bildirimin dış
denetime tabi tutulup
tutulmadığını belirtiniz.
Tutulduysa, Dış Denetim
Beyanının sayfa referansını
rapora dahil ediniz.
Örneğin kuruluşlar internet sitelerinde ayrıntılı bir rapor
sunmayı ve stratejilerini, analizlerini ve performans bilgilerini
içeren bir idari özeti kâğıt üzerinde sağlamayı tercih
edebilirler. Tercih muhtemelen kuruluşun raporlama dönemi,
içerik güncelleme planları, raporun muhtemel kullanıcıları
ve dağıtım stratejisi gibi diğer pratik faktörler hakkındaki
kararlarına bağlı olacaktır.
En azından bir ortam (internet veya basılı) kullanıcılara
raporlama dönemine ilişkin bütün bilgilere erişim imkanı
sağlamalıdır.
Kılavuzlarla ‘Uyumlu Olarak’
Hazırlanmayan Raporlara İlişkin Not
Bir kuruluşun Kılavuzlardaki Standart Bildirimleri raporlaması
fakat ‘uyumluluk’ seçeneklerinden herhangi birinin tüm
gereklerini yerine getirmemesi durumunda rapor aşağıdaki
beyanı içermelidir:
“Bu rapor GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzlarından
Standart Bildirimler içermektedir”. Standart Bildirimlerin ve
kuruluşun raporundaki konumlarının bir listesi bu beyanla
birlikte sağlanmalıdır.
51
BÖLÜM 4
GÜVENCE
G4-33
a. Kuruluşun rapor için dış denetim arayışıyla ilgili politikasını ve mevcut uygulamasını bildiriniz.
b. Sürdürülebilirlik raporuna ekli denetim raporuna dahil edilmemişse, sağlanan her tür dış denetimin kapsamını ve esasını
bildiriniz.
c. Kuruluş ve güvence sağlayanlar arasındaki ilişkiyi bildiriniz.
d. En yüksek yönetişim organının veya üst düzey yöneticilerin kuruluşun sürdürülebilirlik raporu için güvence arayışına katılıp
katılmadıklarını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Kuruluşlar raporlarının inandırıcılığını artırmak için çeşitli
yaklaşımlardan yararlanırlar.
GRI, sürdürülebilirlik raporları için her türlü dahili kaynağa
ek olarak dış denetimin kullanımını önermekle birlikte bunu
zorunlu tutmamaktadır.
GRI raporun ve içindeki (ister nitel olsun ister nicel) bilgilerin
kalitesi hakkında yayınlanmış sonuçlar sağlamaları amacıyla
tasarlanmış faaliyetleri anlatmak için ‘dış denetim’ terimini
kullanmaktadır. Dış denetim ayrıca sistemler veya süreçler
hakkında yayınlanmış sonuçlar sağlamak üzere tasarlanmış
faaliyetleri de anlatabilmektedir (Önceliklendirme İlkesinin
veya paydaş katılımı sürecinin uygulanması da dahil olmak
üzere rapor içeriğinin belirlenmesine yönelik süreçler gibi).
Bu, bir kuruluşun kalitesinin veya performans seviyesinin
değerlendirilmesi veya doğrulanması için tasarlanmış,
performans onayları veya uyum değerlendirmeleri yayınlama
gibi faaliyetlerden farklıdır.
Rapor hazırlayıcılar, profesyonel güvence sağlayıcılar veya
diğer kuruluş dışı grup veya bireyler de dahil olmak üzere
dış denetim sağlamak için, çeşitli yaklaşımlardan hâlihazırda
yararlanmaktadır. Ayrı ayrı yaklaşımlardan bağımsız olarak dış
denetim, güvence için profesyonel standartları izleyen veya
sistematik, belgeli ve kanıta dayalı süreçler uygulayan, kuruluş
dışından yetkin gruplar veya bireyler (“güvence sağlayıcılar”)
tarafından gerçekleştirilmelidir.
Genel olarak, Kılavuzlardan yararlanılarak raporlara dış denetim
sağlanmasında, güvence sağlayıcıların aşağıdaki özelliklere
sahip olmaları önemlidir:
ŸŸ Kuruluştan bağımsız olmaları ve böylelikle rapor hakkında
nesnel ve tarafsız görüşlere veya sonuçlara varabilmeleri ve
bunları yayınlayabilmeleri
ŸŸ Hem konuyla ilgili olarak hem de güvence uygulamaları
bakımından kanıtlanabilir şekilde yeterli olmaları
ŸŸ Güvence faaliyetine kalite kontrol prosedürleri uygulamaları
ŸŸ Faaliyeti sistematik, belgeli, kanıta dayalı ve tanımlanmış
prosedürlerle nitelendirilen bir biçimde yürütmeleri
ŸŸ Rapordaki verilerin doğruluğunun yanı sıra genel içerik
seçimini de göz önünde bulundurarak raporun makul ve
dengeli bir performans sunumu sağlayıp sağlamadığını
değerlendirmeleri
ŸŸ Rapor hazırlayıcısının, sonuçlarına ulaşma sürecinde
Kılavuzlara ne ölçüde başvurduğunu değerlendirmeleri
ŸŸ Bir görüşü veya bir sonuçlar dizisini, rapor hazırlayıcısının
ve güvence sağlayıcının sorumluluklarının bir tanımını
ve denetim raporunun sağladığı güvencenin niteliğini
açıklamak üzere yapılan işin bir özetini içeren ve kamuya açık
olan yazılı bir rapor tanzim etmeleri
Bir kuruluş dâhili kontrol sistemlerine sahip olabilir ve bazı
yetki bölgelerinde kurumsal yönetişim kuralları, müdürlerin
kuruluşun dâhili kontrollerinin yeterliliğini araştırmalarını ve
tatmin olmaları durumunda yıllık raporda teyit etmelerini
zorunlu tutabilir. Kuruluşlar ayrıca risk yönetimi ve rapor
bilgilerinin yönetimi süreçlerinin bir parçası olarak dâhili bir
denetim işlevi oluşturabilir ve sürdürebilirler.
Bu dâhili sistemler bir raporun genel bütünlüğü ve
inandırıcılığı bakımından da önemlidirler.
Bir kuruluş sürdürülebilirlik raporlamasına olan genel yaklaşımını
gözden geçirmek veya sürdürülebilirlik raporunun içeriği
hakkında görüş bildirmek üzere bir paydaş paneli de oluşturabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ En yüksek yönetişim organı
ŸŸ Üst düzey yönetici
BÖLÜM 4
Yönetişim
Bu Standart Bildirimler aşağıdakilere genel bir bakış sağlamaktadır:
ŸŸ Yönetişim yapısı ve bileşimi
ŸŸ En yüksek yönetişim organının kuruluşun amacının, değerlerinin ve stratejisinin belirlenmesindeki rolü
ŸŸ En yüksek yönetişim organının yetkinlikleri ve performanslarının değerlendirilmesi
ŸŸ En yüksek yönetişim organının risk yönetimindeki rolü
ŸŸ En yüksek yönetişim organının sürdürülebilirlik raporlamasındaki rolü
ŸŸ En yüksek yönetişim organının ekonomik, çevresel ve sosyal performansın belirlenmesindeki rolü
ŸŸ Ücretler ve teşvikler
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi LEAD, Yönetim Kurulu için Yeni bir Gündem: Kurumsal Sürdürülebilirliğin
Benimsenmesi ve Gözetimi, 2012.
Tanımlar
Yönetişim bölümü kapsamındaki bütün Standart Bildirimler için lütfen aşağıdaki tanımları gözden geçiriniz:
ŸŸ En yüksek yönetişim organı
ŸŸ İki kademeli kurul sistemi
ŸŸ Üst düzey yönetici
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
YÖNETİŞİM YAPISI VE BİLEŞİMİ
Kuruluşun yönetişim yapısındaki ve bileşimindeki şeffaflık, ilgili organ ve bireylerin hesap verebilirliğinin sağlanması bakımından
önemlidir. Bu Standart Bildirimler en yüksek yönetişim organının kuruluşun amacını desteklemek için ne şekilde kurulduğunu ve
yapılandırıldığını ve bu amacın ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarla nasıl bir ilişki içinde olduğunu tarif etmektedir.
G4-34
a. En yüksek yönetişim organının komiteleri de dâhil olmak üzere kuruluşun yönetişim yapısını bildiriniz. Ekonomik, çevresel ve
sosyal etkiler konusunda karar vermekten sorumlu her türlü komiteyi belirtiniz.
G4-35
a.En yüksek yönetişim organının üst düzey yöneticilere ve diğer çalışanlara ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıkları ile ilgili
yetki devri sürecini bildiriniz.
G4-36
a.Kuruluşun; ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıkları ile ilgili sorumluluğa sahip en yüksek idari düzeydeki bir mevkii veya
mevkileri tayin edip etmediğini ve mevki sahiplerinin doğrudan en yüksek yönetişim organına karşı sorumlu olup olmadıklarını
bildiriniz.
52
BÖLÜM 4
G4-37
a. Ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıkları ile ilgili olarak paydaşlar ile en yüksek yönetişim organı arasındaki iletişime
yönelik süreçleri bildiriniz. İletişim devredilmişse kime devredildiğini ve en yüksek yönetişim organına her geribildirim sürecini
bildiriniz.
G4-38
a. En yüksek yönetişim organının ve komitelerinin bileşimlerini aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ İcrada görevli olma veya olmama
ŸŸ Bağımsızlık
ŸŸ Yönetişim organındaki görev süresi
ŸŸ Her bir bireyin başka belirgin konum ve taahhütlerinin sayısı ve taahhütlerin niteliği
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
ŸŸ Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal gruplara üye olma
ŸŸ Ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerle ilgili yetkiler
ŸŸ Paydaş temsili
REHBERLİK
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal grup
G4-39
a. En yüksek yönetişim organının Başkanının aynı zamanda bir icra müdürü olup olmadığını (ve öyleyse bu kişinin kuruluşun
yönetimindeki işlevini ve bu ayarlamanın gerekçelerini) bildiriniz.
G4-40
a. En yüksek yönetişim organı ve komiteleri için aday belirleme ve seçim süreçlerini ve aşağıdakiler de dâhil olmak üzere en
yüksek yönetişim organı üyelerinin belirlenmesinde ve seçiminde kullanılan kriterleri bildiriniz:
ŸŸ Çeşitliliğin gözetilip gözetilmediği ve ne şekilde gözetildiği
ŸŸ Bağımsızlığın gözetilip gözetilmediği ve ne şekilde gözetildiği
ŸŸ Ekonomik, çevresel ve sosyal konularla ile ilgili uzmanlık ve tecrübenin gözetilip gözetilmediği ve ne şekilde gözetildiği
ŸŸ Paydaşların (hissedarlar dâhil) katılıp katılmadığı ve ne şekilde katıldığı
53
54
BÖLÜM 4
G4-41
a. Menfaat çatışmalarından kaçınılmasını ve bunların yönetilebilmesini sağlayan, en yüksek yönetişim organıyla ilgili süreçleri
bildiriniz. Menfaat çatışmalarının asgari olarak aşağıdakiler de dâhil olmak üzere paydaşlara açıklanıp açıklanmadığını
bildiriniz:
ŸŸ Kurullar arası üyelik
ŸŸ Tedarikçilerle ve diğer paydaşlarla karşılıklı hissedarlık
ŸŸ Hakim hissedarının mevcut bulunup bulunmadığı
ŸŸ İlgili tarafların bildirimleri
REHBERLİK
Hakim hissedar tanımını kuruluşun konsolide bilançoları veya
eşdeğer belgeleri ile ilgili olarak kullanılan tanımla paralel hale
getiriniz.
Kaynaklar
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) İlkeleri,
‘Kurumsal Yönetişim İlkeleri’, 2004.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Menfaat çatışması
EN YÜKSEK YÖNETİŞİM ORGANININ AMAÇ, DEĞER VE STRATEJİ BELİRLEMEDEKİ ROLÜ
En yüksek yönetişim organı kuruluşun gidişatını belirler ve kuruluşun amacını, değerlerini ve stratejisini tanımlama konusunda
önemli bir role sahiptir.
G4-42
a. En yüksek yönetişim organının ve üst düzey yöneticilerin kuruluşun amaç, değer veya misyon beyanlarının, stratejilerinin,
politikalarının ve ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerle ilgili hedeflerinin geliştirilmesi, onaylanması ve güncellenmesindeki
rollerini bildiriniz.
EN YÜKSEK YÖNETİŞİM ORGANININ YETKİNLİK VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Bu Standart Bildirimler en yüksek yönetişim organının üst düzey yöneticilerin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri anlama,
tartışma ve bunlara etkili bir biçimde yanıt verme isteğini ve yeteneğini tanımlamakta ve en yüksek yönetişim organının
etkililiğinin devamının sağlanması için dahili veya harici bir sürecin yürürlükte olup olmadığını göstermektedir.
G4-43
a. En yüksek yönetişim organının ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıklarındaki kolektif bilgisinin geliştirilmesi ve artırılması
için alınan önlemleri bildiriniz.
BÖLÜM 4
G4-44
a. En yüksek yönetişim organının ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıklarının yönetişimine ilişkin performansının
değerlendirilmesine ilişkin süreçleri bildiriniz. Bu değerlendirmenin bağımsız olup olmadığı ve sıklığını bildiriniz. Bu
değerlendirmenin bir özdeğerlendirme olup olmadığını bildiriniz.
b. En yüksek yönetişim organının asgari olarak üyelik ve kurumsal uygulamalarda değişiklikler de dahil olmak üzere ekonomik,
çevresel ve sosyal konu başlıklarının yönetişimi açısından performansının değerlendirilmesine karşılık olarak gerçekleştirilen
eylemleri bildiriniz.
EN YÜKSEK YÖNETİŞİM ORGANININ RİSK YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ
Bu Standart Bildirimler en yüksek yönetişim organının risk yönetimi süreçlerinden ve bunların genel etkililiğinden sorumlu
olup olmadığını tanımlamaktadır. En yüksek yönetişim organının ve üst düzey yöneticilerin uzun vadeli ve daha geniş etkili risk
unsurlarına ve bunların stratejik planlamaya katılmalarına olan ilgileri önemli yönetişim bildirimleridir.
Kaynaklar
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) İlkeleri, ‘Kurumsal Yönetişim İlkeleri’, 2004.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve Düzelt”
Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel Temsilcisinin
Raporu, John Ruggie, 2011.
G4-45
a.En yüksek yönetişim organının ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin, risklerin ve fırsatların tanımlanması ve yönetimindeki
rolünü bildiriniz. En yüksek yönetişim organının durum tespiti sürecinin uygulanmasındaki rolünü de dahil ediniz.
b.En yüksek yönetişim organının ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri, riskleri ve fırsatları tanımlamasını ve yönetmesini
desteklemek için paydaş görüşlerinden yararlanılıp yararlanılmadığını bildiriniz.
G4-46
a. En yüksek yönetişim organının kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıklarına ilişkin risk yönetimi süreçlerinin
etkililiğinin gözden geçirilmesindeki rolünü bildiriniz.
G4-47
a. En yüksek yönetişim organının ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri, riskleri ve fırsatları gözden geçirme sıklığını bildiriniz.
55
BÖLÜM 4
EN YÜKSEK YÖNETİŞİM ORGANININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASINDAKİ ROLÜ
Bu Standart Bildirimler en yüksek yönetişim organının kuruluşun sürdürülebilirlik bildirimlerinin geliştirilmesi ve onaylanmasına
katılım seviyesini ve bunun mali raporlamayla ilişkili süreçlerle ne derecede paralel hale getirilebileceğini göstermektedir.
G4-48
a.Kuruluşun sürdürülebilirlik raporunu resmen gözden geçiren ve onaylayan ve bütün öncelikli Unsurların dahil edilmiş olmasını
sağlayan en kıdemli komiteyi veya mevkii bildiriniz.
EN YÜKSEK YÖNETİŞİM ORGANININ EKONOMİK, ÇEVRESEL VE SOSYAL PERFORMANSIN DEĞERLENDİRİLMESİNDEKİ ROLÜ
Bu Standart Bildirimler en yüksek yönetişim organının kuruluşun ekonomik, çevresel ve sosyal konu başlıklarına ilişkin
performansının takibine ve buna tepki verilmesine ne şekilde katıldığını göstermektedir. Ekonomik, çevresel ve sosyal performans;
en yüksek yönetişim organının gerekli durumlarda takip edilmesini ve yanıt verilmesini sağladığı önemli riskler ve fırsatlar ortaya
koymaktadır. Bu Standart Bildirimler ayrıca kuruluşun kritik konuları en yüksek yönetişim organına iletme süreçlerini de konu
almaktadır.
G4-49
a. Kritik konuların en yüksek yönetişim organına iletilmesine ilişkin süreci bildiriniz.
G4-50
a.En yüksek yönetişim organına iletilen kritik konuların niteliğini ve sayısını ve bunların göz önüne alınması ve çözümlenmesinde
kullanılan mekanizmayı/mekanizmaları bildiriniz.
REHBERLİK
Kaygıların niteliğinin düzenleyici veya yasal kısıtlamalar
nedeniyle hassas olduğu durumlarda bu Standart Bildirime
yanıtlar kuruluşun gizliliği tehlikeye atmadan sağlayabileceği
bilgilerle sınırlandırılmalıdır.
56
57
BÖLÜM 4
ÜCRETLER VE TEŞVİKLER
Bu Standart Bildirimler; ücret düzenlemeleri kuruluşun stratejik hedeflerini destekleyecek, paydaşların menfaatleriyle uyumlu
olacak ve en yüksek yönetişim organı üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve çalışanların istihdam edilmesini, motive edilmesini ve
elde tutulmasını sağlayacak şekilde oluşturulan ücret politikalarına odaklanmaktadır.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi LEAD ve Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI), Integrating ESG issues into Executive Pay, 2012.
G4-51
a.En yüksek yönetişim organına ve üst düzey yöneticilere ilişkin ücret politikalarını aşağıdaki ücret türleri bağlamında bildiriniz:
ŸŸ Sabit ücret ve değişken ücret:
–– Performansa dayalı ücret
–– Hisse senedine dayalı ücret
–– İkramiyeler
–– Ertelenmiş veya kazanılmış hisseler
ŸŸ İşe başlama ikramiyeleri veya istihdam teşvik ödemeleri
ŸŸ Fesih tazminatları
ŸŸ Geri Almalar
ŸŸ En yüksek yönetişim organı, üst düzey yöneticiler ve bütün diğer çalışanlar için yardım planları ve katkı payı oranları
arasındaki fark da dahil olmak üzere emeklilik tazminatı
b.Ücret politikasındaki performans kriterlerinin en yüksek yönetişim organının ve üst düzey yöneticilerin ekonomik, çevresel ve
sosyal hedefleriyle olan ilişkisini bildiriniz.
REHBERLİK
Veri Derleme
Performansa bağlı ödemenin uygulandığı durumlarda, ücret
politikalarındaki performans kriterinin en yüksek yönetişim
organının ve üst düzey yöneticilerin raporlama dönemine
ve sonraki döneme ilişkin ekonomik, çevresel ve sosyal
hedefleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu tarif ediniz.
Performansa bağlı ödemenin uygulanması durumunda üst
düzey yöneticilere yönelik ücretin ve teşvike dayalı ödemenin
daha uzun vadeli performansı ödüllendirmek üzere nasıl
tasarlandığını tarif ediniz.
Fesih tazminatından yararlanılıyor olması halinde
aşağıdakilerin geçerli olup olmadığını açıklayınız:
ŸŸ Yönetişim organı üyelerine ve üst düzey yöneticilere yönelik
ihbar süreleri diğer çalışanlar için olanlardan farklıdır
ŸŸ Yönetişim organı üyelerine ve üst düzey yöneticilere yönelik
fesih tazminatları diğer çalışanlar için olanlardan farklıdır
ŸŸ İşten ayrılan yönetişim organı üyelerine ve üst düzey
yöneticilere ihbar süresiyle ilgili olanlar dışındaki her tür
ödeme yapılmaktadır
ŸŸ Fesih düzenlemelerine dahil edilen her tür hafifletici madde
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Fesih tazminatı
ŸŸ Geri Alma
58
BÖLÜM 4
G4-52
a. Ücretin belirlenmesine ilişkin süreci bildiriniz. Ücretin belirlenmesine ücretlendirme danışmanlarının katılıp katılmadığını ve
bu kişilerin yönetimden bağımsız olup olmadıklarını bildiriniz. Ücretlendirme danışmanlarının kuruluşla olan başka her türlü
ilişkisini bildiriniz.
G4-53
a. Uygulanabilir olması halinde ücret politikaları ve teklifleri ile ilgili oylamaların sonuçları da dahil olmak üzere ücretlerle ilgili
olarak paydaşların görüşlerinin ne şekilde istendiğini ve dikkate alındığını bildiriniz.
G4-54
a. Kuruluşun belirgin faaliyetlerinin bulunduğu her bir ülkedeki en yüksek ücret veya maaş alan bireyine ilişkin yıllık toplam
çalışma ücretini aynı ülkedeki bütün çalışanlara yönelik yıllık toplam ücretinin medyanıyla (en yüksek ödeme alan bireyi hariç
tutarak) orantılayınız ve bu oranı bildiriniz.
REHBERLİK
Veri Derleme
Belirgin faaliyetlerin gerçekleştirildiği her bir ülke için:
ŸŸ Raporlama yılında toplam ücret ile tanımlanan en yüksek
ücret veya maaşı almış bireyi tanımlayınız. En yüksek ücret
veya maaşı alan bireyin yıllık toplam ücretinin bileşimini
tanımlayıp bildiriniz
ŸŸ En yüksek ücret veya maaşı alan birey haricindeki bütün
çalışanların yıllık toplam ücretinin medyanını hesaplayınız.
Bütün çalışanlara ilişkin yıllık toplam ücretin bileşimini
aşağıdaki gibi tanımlayıp bildiriniz:
–– Hesaplamaya dahil edilen ücret türlerinin bir listesini
çıkarınız
–– Bu hesaplamaya tam zamanlı, yarı zamanlı ve sözleşmeli
çalışanların dahil edilip edilmediğini belirtiniz. Her bir
yarı zamanlı çalışan için tam zamanlı eşdeğeri ödeme
oranları kullanılıyorsa, bunu belirtiniz
–– Bir kuruluşun bu oranı bütün kuruluş için birleştirmemeyi
tercih etmesi durumunda hangi faaliyetlerin veya
ülkelerin dahil edildiğini açıkça belirtiniz
ŸŸ En yüksek ücret veya maaşı alan bireyin yıllık toplam
ücretinin bütün çalışanların yıllık toplam ücretinin
medyanına orantısını hesaplayınız
Kuruluşun ücret politikasına ve verilerin mevcut bulunmasına
bağlı olarak, aşağıdaki bileşenler hesaplamada göz önünde
bulundurulabilir:
ŸŸ Taban maaş: Garanti edilmiş, kısa vadeli, değişken olmayan
nakit ödeme
ŸŸ Nakit ödeme: Taban maaş + nakit tahsisatlar + ikramiyeler +
komisyonlar + nakit kar payı + diğer değişken nakit ödeme
biçimleri
ŸŸ Doğrudan ödeme: Toplam nakit ödeme + bütün yıllık
uzun vadeli teşviklerin toplam makul değeri (hisse senedi
opsiyonu ödülleri, kısıtlı hisse senetleri veya birimleri,
performans hisse senetleri veya birimleri, gizli hisse senetleri,
hisse senedi değerlendirme opsiyonları ve uzun vadeli nakit
ödülleri)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yıllık toplam ücret
59
BÖLÜM 4
G4-55
a. Kuruluşun belirgin faaliyet dallarında her bir ülkedeki en yüksek ücret veya maaş alan bireyine ilişkin yıllık toplam ücretteki
yüzde artışı aynı ülkedeki bütün çalışanlara yönelik yıllık toplam ücretteki medyan yüzde artışla (en yüksek ödeme alan birey
hariç) orantılayınız ve bu oranı bildiriniz.
REHBERLİK
Veri Derleme
Belirgin faaliyetlerin gerçekleştirildiği her bir ülke için:
ŸŸ Raporlama yılında toplam ödemeyle tanımlanan en yüksek
ücreti almış bireyi tanımlayınız
ŸŸ En yüksek ücret alan bireylerin ödemesindeki, raporlama
yılından önceki yıla göre artış yüzdesini hesaplayınız
ŸŸ En yüksek ücreti alan birey haricindeki bütün çalışanların
yıllık toplam ücretinin medyanını hesaplayınız
ŸŸ En yüksek ücreti alan bireye ve bütün çalışanlara ilişkin yıllık
toplam ücretin bileşimini aşağıdaki gibi tanımlayıp bildiriniz:
–– Hesaplamaya dahil edilen ödeme türlerinin bir listesini
çıkarınız
–– Bu hesaplamaya tam zamanlı, yarı zamanlı ve sözleşmeli
çalışanların dahil edilip edilmediğini belirtiniz. Her bir
yarı zamanlı çalışan için tam zamanlı eşdeğeri ödeme
oranları kullanılıyorsa, bunu belirtiniz
–– Bir kuruluşun bu oranı bütün kuruluş için birleştirmemeyi
tercih etmesi durumunda hangi faaliyetlerin veya
ülkelerin dahil edildiğini açıkça belirtiniz
ŸŸ Toplam yıllık ödeme medyanının raporlama yılından önceki
yıla göre artış yüzdesini hesaplayınız
ŸŸ En yüksek ücreti alan bireyin yıllık toplam ödemesinin bütün
çalışanların yıllık toplam ücretinin medyanına göre artışının
orantısını hesaplayınız
Kuruluşun ücret politikasına ve verilerin mevcut bulunmasına
bağlı olarak, aşağıdaki bileşenler hesaplamada göz önünde
bulundurulabilir:
ŸŸ Taban maaş: garanti edilmiş, kısa vadeli, değişken olmayan
nakit ödeme
ŸŸ Nakit ödeme: Taban maaş + nakit tahsisatlar + ikramiyeler +
komisyonlar + nakit kar payı + diğer değişken nakit ödeme
biçimleri
ŸŸ Doğrudan ödeme: Toplam nakit ödeme + bütün yıllık
uzun vadeli teşviklerin toplam makul değeri (hisse senedi
opsiyonu ödülleri, kısıtlı hisse senetleri veya birimleri,
performans hisse senetleri veya birimleri, gizli hisse senetleri,
hisse senedi değerlendirme opsiyonları ve uzun vadeli nakit
ödülleri)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yıllık toplam ücret
60
BÖLÜM 4
Etik ve Dürüstlük
Bu Standart Bildirimler aşağıdakilere genel bir bakış sağlamaktadır:
ŸŸ Kuruluşun değerleri, ilkeleri, standartları ve normları
ŸŸ Etik ve yasal davranış hakkında öneri almaya yönelik dahili ve harici mekanizmaları
ŸŸ Etik olmayan veya yasadışı davranışlar hakkındaki kaygıların ve dürüstlükle ilgili konuların raporlanmasına ilişkin
mekanizmaları
G4-56
a. Kuruluşun davranış kuralları ve etik kuralları gibi değerlerini, ilkelerini, standartlarını ve davranış normlarını tanımlayınız.
REHBERLİK
Veri Derleme
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere kuruluşun değerlerinin,
ilkelerinin, standartlarının ve davranış normlarının (davranış
kuralları, etik kuralları gibi) nasıl geliştirildiğini, onaylandığını
ve uygulandığını belirtiniz:
ŸŸ Bu konularda eğitimin bütün (ve yeni) yönetişim organı
üyelerine, çalışanlara ve iş ortaklarına sağlanıp sağlanmadığı
ŸŸ Bunların bütün (ve yeni) yönetişim organı üyeleri,
çalışanlar ve iş ortakları tarafından düzenli olarak okunup
imzalanmasının gerekli olup olmadığı
ŸŸ Kuruluşun bu konularda sorumluluğa sahip idari sevideki bir
mevkii veya mevkileri tayin edip etmediği
ŸŸ Uygulanabilir olması durumunda bunların bütün yönetişim
kuruluşu üyelerine, çalışanlara, iş ortaklarına ve diğer
paydaşlara ulaşmak üzere farklı dillerde mevcut bulunup
bulunmadığı
En yüksek yönetişim organının ve üst düzey yöneticilerin
kuruluşun değer beyanlarının geliştirilmesindeki,
onaylanmasındaki ve güncellenmesindeki rolleri G4-42
kapsamında ele alınmıştır.
G4-57
a. Etik ve yasal davranışla ve kurumsal dürüstlükle ilgili konular hakkında öneri alınmasına yönelik yardım hatları veya danışma
hatları gibi dahili ve harici mekanizmaları bildiriniz.
REHBERLİK
Etik ve yasal davranış ile dürüstlülüğe ilişkin konular hakkında
görüş alınmasına yönelik dahili ve harici mekanizmaların
tanımı aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Görüş alma mekanizmalarına ilişkin genel sorumluluk kime
verilmiştir
ŸŸ Kuruluştan bağımsız görüş alma mekanizmalarının mevcut
olup olmadığı
ŸŸ Çalışanların, iş ortaklarının ve diğer paydaşların görüş alma
mekanizmaları konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği
ve bunun nasıl sağlandığı
ŸŸ Görüş alma mekanizmalarının varlığı ve çalışanlar ile iş
ortakları tarafından erişilebilirliği (günde toplam saat sayısı,
haftada gün, yerel dillerde erişilebilirlik gibi)
ŸŸ Görüş taleplerinin gizliliğe uygun olarak ele alınıp alınmadığı
ŸŸ Görüş alma mekanizmalarının anonim görüş taleplerine izin
verip vermediği
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında yanıtlanan taleplerin yüzdesi
de dahil olmak üzere kuruluşun görüş alma mekanizmaları
kanalıyla raporlama dönemi zarfında alınan görüş
taleplerinin toplam sayısı ve alınan görüş türlerinin bir tanımı
ŸŸ Görüş almak için mekanizmaları kullananların memnuniyet
seviyesi
61
BÖLÜM 4
G4-58
a. Etik olmayan ve yasadışı davranışlar hakkındaki kaygıların ve kurumsal dürüstlükle ilgili konuların bildirilmesine yönelik; hat
yönetimi kanalıyla uyarı, bildirim mekanizmaları ve yardım hatları gibi dahili ve harici mekanizmaları bildiriniz.
REHBERLİK
Etik ve yasal olmayan davranış ile dürüstlülüğe ilişkin kaygıların
bildirilmesine yönelik dahili ve harici mekanizmaların tanımı
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Bildirim mekanizmalarının genel sorumluluğunun kime
verildiği
ŸŸ Kuruluştan bağımsız bildirim mekanizmalarının mevcut olup
olmadığı
ŸŸ Bildirim mekanizmalarının varlığı ve çalışanlar ile iş ortakları
tarafından erişilebilirliği (günde toplam saat sayısı, haftada
gün, yerel dillerde erişilebilirlik gibi)
ŸŸ Çalışanların, iş ortaklarının ve diğer paydaşların bildirim
mekanizmaları konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği
ve bunun nasıl sağlandığı
ŸŸ Çalışanlara ve iş ortaklarına bildirim mekanizmaları hakkında
eğitim verilip verilmediği
ŸŸ Kaygıların gizliliğe uygun şekilde ele alınıp alınmadığı
ŸŸ Yasaların izin vermesi durumunda mekanizmaların kaygıların
anonim bir şekilde bildirilmesine izin verip vermedikleri
ŸŸ Kuruluşun bir misilleme önleme politikasının mevcut
bulunup bulunmadığı
ŸŸ Kaygıların soruşturulduğu süreç
ŸŸ Raporlama süresi zarfında yanıtlanan, çözümlenen ve
temelsiz oldukları görülen yüzde de dahil olmak üzere
raporlama dönemi zarfında bildirilen toplam kaygı sayısı ve
bildirilen suistimal türleri
ŸŸ Bildirim mekanizmalarını kullananların memnuniyet seviyesi
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Etik olmayan veya yasadışı davranışlar hakkındaki kaygıların
ve dürüstlükle ilgili konuların raporlanmasına ilişkin
mekanizmalar
62
BÖLÜM 4
4.2 ÖZEL STANDART BİLDİRİMLER
Kılavuzlar Özel Standart Bildirimleri üç Kategoriye ayırmaktadır:
Ekonomik, Çevresel ve Sosyal. Sosyal Kategorisi de dört alt
Kategoriye ayrılmıştır ve bunlar İşgücü Uygulamaları ve İnsana
Yaraşır İş, İnsan Hakları, Toplum ve Ürün Sorumluluğudur.
GRI Unsurları her bir Kategori dahilinde düzenlenmiştir. Aşağıdaki
Tablo 1 Kategorilere ve Unsurlara genel bir bakış sunmaktadır.
Kuruluşun sürdürülebilirlik raporu öncelikli Unsurlarla,
kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini
yansıtanlarla veya paydaşların değerlendirme ve kararlarını
önemli derecede etkileyenlerle ilgili bilgiler sunar.
Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Raporlama İlkeleri
kuruluşlara öncelikli Unsurları ve bunların Çerçevelerini
belirlemede yardımcı olmak ve bunların etkilerinin öncelikli
olarak tanımlanabileceği durumları göstermek üzere
tasarlanmıştır. (Bu İlkelerin tanımı ve bunların uygulanmasına
ilişkin Rehberlik Uygulama El Kitabının 9-13 ve 31-40.
sayfalarında bulunabilir.)
Her bir tanımlanan öncelikli Unsur için raporlanan bilgi DMA ve
Gösterge(ler) olarak bildirilebilir.
Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu kuruluşun paydaşlarının
ekonomik durumları ve yerel, ulusal ve küresel seviyedeki
ekonomik sistemler üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Kuruluşun
mali durumuna odaklanmamaktadır.
TABLO 1: KILAVUZLARDAKİ KATEGORİLER VE UNSURLAR
Kategori
Ekonomik
Çevresel
UnsurlarVIII
ŸŸ Ekonomik Performans
ŸŸ Piyasa Varlığı
ŸŸ Dolaylı Ekonomik Etkiler
ŸŸ Satın Alma Uygulamaları
ŸŸ Malzemeler
ŸŸ Enerji
ŸŸ Su
ŸŸ Biyolojik Çeşitlilik
ŸŸ Emisyonlar
ŸŸ Atık Sular ve Atıklar
ŸŸ Ürün ve Hizmetler
ŸŸ Uyum
ŸŸ Nakliye
ŸŸ Genel
ŸŸ Tedarikçinin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi
ŸŸ Çevresel Şikâyet Mekanizmaları
Kategori
Sosyal
Alt Kategoriler İşgücü Uygulamaları ve
İnsana Yaraşır İş
Unsurlar VIII
ŸŸ İstihdam
ŸŸ İşgücü/Yönetim İlişkileri
ŸŸ İş Sağlığı ve Güvenliği
ŸŸ Eğitim ve Öğretim
ŸŸ Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
ŸŸ Kadın ve Erkekler için
Eşit Ücret
ŸŸ Tedarikçinin İşgücü
Uygulamaları
Bakımından
Değerlendirilmesi
ŸŸ İşgücü Uygulamaları
Şikâyet Mekanizmaları
İnsan Hakları
Toplum
Ürün Sorumluluğu
ŸŸ Yatırım
ŸŸ Ayrımcılığın Önlenmesi
ŸŸ Örgütlenme ve Toplu
Sözleşme Hakkı
ŸŸ Çocuk İşçiler
ŸŸ Zorla veya Cebren
Çalıştırma
ŸŸ Güvenlik Uygulamaları
ŸŸ Yerli Halkların Hakları
ŸŸ Değerlendirme
ŸŸ Tedarikçilerin İnsan
Hakları Bakımından
Değerlendirilmesi
ŸŸ İnsan Hakları Şikâyet
Mekanizmaları
ŸŸ Yerel Toplumlar
ŸŸ Yolsuzlukla Mücadele
ŸŸ Kamu Politikası
ŸŸ Rekabete Aykırı
Davranış
ŸŸ Uyum
ŸŸ Tedarikçinin
Toplum Üzerindeki
Etkiler Bakımından
Değerlendirilmesi
ŸŸ Toplum Üzerindeki
Etkilere İlişkin Şikâyet
Mekanizmaları
ŸŸ Müşteri Sağlık ve
Güvenliği
ŸŸ Ürün ve Hizmet
Etiketlemesi
ŸŸ Pazarlama İletişimi
ŸŸ Müşteri Gizliliği
ŸŸ Uyum
VIII Konu başlığı ifadesi, Kılavuzlarda sürdürülebilirliğe ilişkin tüm olası konuları anlatmakta kullanılmaktadır. Kılavuzlarda Unsur kelimesi, söz konusu
Kılavuzların kapsadığı konuların listesine atfen kullanılmaktadır.
63
BÖLÜM 4
Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler (DMA) Rehberi
Giriş
DMA’nın amacı kuruluşa öncelikli Unsurlarla ilgili ekonomik,
çevresel ve sosyal etkilerin nasıl yönetildiğini açıklama fırsatı
verilmesidir.
Öncelikli Unsurlar kuruluş tarafından Rapor İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Raporlama İlkelerinin (G4-18 için Uygulama El
Kitabı s. 31-40’ta Rehberlik’e bakınız) kullanılmasıyla belirlenir.
Öncelikli Unsurlar kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve
sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve
kararlarını önemli oranda etkileyen unsurlardır.
DMA bir kuruluşun mevcut ve olası öncelikli ekonomik,
çevresel ve sosyal etkilerini ne şekilde belirlediği, analiz ettiği
ve bunlara nasıl yanıt verdiği hakkında açıklayıcı bilgi verir.
DMA ayrıca Göstergeler tarafından bildirilen performansa
ilişkin bağlamı sağlar.
Bilginin düzenlenmesi
DMA normalde GRI Unsurları için, özel yönetim
uygulamalarının bildirilmesi amacıyla sağlanmıştır.
Kuruluşun yönetim yaklaşımı veya bunun (politikalar ve
belirli eylemler gibi) bileşenleri genel olarak birden fazla GRI
Unsuruyla ilgiliyse bu DMA raporda bir defa verilebilir ve her
bir GRI Kategorisi, Unsur veya Gösterge için rapor boyunca
sürekli tekrarlanması gerekmez. DMA bir Unsurlar grubu için
birleştirildiğinde, rapor her bir bildirimde hangi Unsurların
kapsandığını açıkça bildirir.
Yönetim Yaklaşımı Hakkında Farklı Bildirim Türleri
DMA’ya ilişkin Rehberlik iki türe ayrılmaktadır: Genel ve
Unsura Özel Rehberlik. Genel DMA her tür Unsurla kullanılmak
üzere tasarlanmıştır. Unsura özel DMA Rehberi Unsurla ilgili
raporlama yapmak için bilgi hakkında ek detaylar vermek
üzere tasarlanmıştır.
Yönetim yaklaşımının raporlanmasında kuruluşlar işe Genel
DMA Rehberine yanıt vermekle başlarlar. Unsura özel
Rehber mevcutsa kuruluşlar bunu o Unsurla ilgili yönetim
yaklaşımlarını daha detaylı olarak bildirmekte kullanırlar.
Unsura özel DMA Rehberi aşağıdaki Unsurlar için sağlanmıştır:
ŸŸ Dolaylı Ekonomik Etkiler
ŸŸ Satın Alma Uygulamaları
ŸŸ Enerji
ŸŸ Biyolojik Çeşitlilik
ŸŸ Emisyonlar
ŸŸ Tedarikçinin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi
ŸŸ Çevresel Şikâyet Mekanizmaları
ŸŸ İstihdam
ŸŸ İş Sağlığı ve Güvenliği
ŸŸ Kadın ve Erkekler için Eşit Ücret
ŸŸ Tedarikçinin İşgücü Uygulamaları Bakımından
Değerlendirilmesi
ŸŸ İşgücü Uygulamaları Şikâyet Mekanizmaları
ŸŸ Yatırım
ŸŸ Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı
ŸŸ Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi
ŸŸ İnsan Hakları Şikâyet Mekanizmaları
ŸŸ Yerel Toplumlar
ŸŸ Yolsuzlukla Mücadele
ŸŸ Kamu Politikası
ŸŸ Tedarikçinin Toplum Üzerindeki Etkiler Bakımından
Değerlendirilmesi
ŸŸ Toplum Üzerindeki Etkilere İlişkin Şikâyet Mekanizmaları
ŸŸ Müşteri Sağlık ve Güvenliği
ŸŸ Ürün ve Hizmet Etiketlemesi
Her tür öncelikli Unsura uygulanabilen, Genel DMA ve belirli
bir Unsur hakkında bildirilecek ek detaylar vermek üzere
tasarlanmış Unsura özel DMA hakkında rehberlik için bkz.
Uygulama El Kitabı s. 64 ve s. 66.
Yönetim Yaklaşımı Hakkında Genel Bildirimler
DMA bir kuruluşun öncelikli Unsurlara yanıtının açıklanması
için yeterli bilgi içermelidir. Öncelikli Unsurların seçimine
yönelik süreç G4-18 Rehberi, Uygulama El Kitabı s. 31-40’ta tarif
edilmiştir.
Kuruluş bir DMA için sunulan bilgilerin öncelikli Unsur için
Genel Standart Bildirimler G4-20 ve G4-21’de tanımlanan
Çerçeveyi kapsamaması durumunda bunu bildirmelidir.
DMA aşağıdaki Standart Bildirimleri içermektedir:
Yayınlanma zamanında Rehberin her bir Unsuru için henüz
Unsura özel DMA Rehberi geliştirilmemiştir.
64
BÖLÜM 4
G4-DMA
a.Unsurun neden öncelikli olduğunu bildiriniz. Bu Unsurun öncelikli olmasını sağlayan etkileri bildiriniz.
b.Kuruluşun öncelikli Unsuru veya etkilerini ne şekilde yönettiğini bildiriniz.
c.Aşağıdakiler de dahil olmak üzere yönetim yaklaşımının değerlendirmesini bildiriniz:
ŸŸ Yönetim yaklaşımının etkililiğinin değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar
ŸŸ Yönetim yaklaşımının değerlendirilmesinin sonuçları
ŸŸ Yönetim yaklaşımında yapılan ilgili her tür ayarlama
REHBERLİK
G4-DMA-a Rehberi
Unsurun neden öncelikli olduğunu anlatınız. Buna asgari
olarak kuruluşun o Unsurla ilgili olumlu veya olumsuz etkileri
dahildir. Öncelikli Unsurların belirlenmesi hakkında daha fazla
Rehberlik için bkz. G4-18 Rehberi (Uygulama El Kitabı s. 31-40).
Kuruluşun mevcut veya olası etkilerini tanımlamakta kullandığı
durum tespiti gibi her tür süreci tarif ediniz.
G4-DMA-b Rehberi
Rapor kullanıcılarının kuruluşun öncelikli Unsurları ve etkilerini
yönetmekte kullandığı yaklaşımı anlayabilmesi için yeterli bilgi
sağlayınız.
Yönetim yaklaşımının olumsuz etkilerden kaçınmaya, bunları
hafifletmeye veya düzeltmeye yönelik olup olmadığını veya
olumlu etkileri geliştirmeyi hedefleyip hedeflemediğini
açıklayınız.
Kuruluşun kendisiyle ilgili bir yönetim yaklaşımına sahip
olmadığı öncelikli Unsurların mevcut bulunması durumunda
bir yönetim yaklaşımının uygulanmasına yönelik her tür planı
veya bunun mevcut olmamasının nedenlerini belirtiniz.
Yönetim yaklaşımının bileşenlerini tarif ediniz. Her ne kadar
aşağıdaki Rehber kapsamlı veya mutlak olmasa da, yönetim
yaklaşımı aşağıdakileri içerebilmektedir (sıralama belirli bir
düzene göre değildir):
ŸŸ Politikalar
ŸŸ Taahhütler
ŸŸ Amaçlar ve hedefler
ŸŸ Sorumluluklar
ŸŸ Kaynaklar
ŸŸ Özel eylemler
Politikalar
Kuruluşun öncelikli Unsurun yönetilmesine olan yaklaşımına
rehberlik etmesi için kullanılan politikalar hakkında bilgi sağlayınız.
Buna öncelikli Unsurla ilgili kamuya açık politikaların bir özeti
veya bağlantısı dahil olabilmektedir. Bu politikalar hakkında
aşağıdaki bilgileri sağlayınız:
ŸŸ Politikaların kapsadığı kuruluşlar dizisi ve bunların konumu
ŸŸ Politikaların onaylanmasından sorumlu kişinin veya
komitenin belirlenmesi
ŸŸ Uluslararası standartlara ve geniş kabul görmüş inisiyatiflere
referanslar
ŸŸ Tanzim tarihi ve son gözden geçirme tarihi
Taahhütler
Öncelikli Unsurun etkilerinin yönetilmesine ilişkin bir niyet
beyanı sağlayınız.
Bu şekildeki bir beyanın mevcut bulunmaması halinde
aşağıdakileri tarif ediniz:
ŸŸ Kuruluşun öncelikli Unsur karşısındaki duruşu
ŸŸ Öncelikli Unsurun yönetilmesine ilişkin taahhüdün yasalara
uyuma mı dayandığı yoksa bunun ötesine mi geçtiği
ŸŸ Bu Unsurla ilgili uluslararası standartlara ve geniş kabul
görmüş inisiyatiflere uyum
Amaçlar ve hedefler
Aşağıdakileri tarif ediniz:
ŸŸ Amaç ve hedeflerin esası ve bağlamı
ŸŸ Amaç ve hedeflere dahil edilmiş kuruluşlar dizisi ve bunların
konumu
ŸŸ Beklenen sonuç (nicel veya nitel)
ŸŸ Her bir amaç ve hedefe ulaşılmasına dair tahmini takvim
ŸŸ Amaç ve hedeflerin zorunlu mu (mevzuata dayalı) yoksa
gönüllü mü olduğu; zorunlu olmaları halinde ilgili mevzuatı
belirtiniz
Sorumluluklar
Aşağıdakileri açıklayınız:
ŸŸ Öncelikli Unsurun yönetim sorumluluğunun kime verildiği
ŸŸ Sorumluluğun performans değerlendirmeleriyle veya teşvik
mekanizmalarıyla bağlantılı olup olmadığı
65
BÖLÜM 4
G4-DMA DEVAMI
En yüksek yönetişim organının sorumluluklarının bildirilmesi
hakkında Rehberlik için bkz. Uygulama El Kitabının ‘4.1 Genel
Standart Bildirimler’ altındaki ‘Yönetişim’ bölümü (s. 52-59).
Kaynaklar
Öncelikli Unsurun yönetilmesi için tahsis edilen mali kaynaklar,
insan kaynakları veya teknolojik kaynaklar gibi kaynakları
tanımlayınız ve tahsisin gerekçesini açıklayınız.
Özel eylemler
Öncelikli Unsurla ilgili özel eylemleri tanımlayınız ve amaçlara
ve hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilen eylemleri açıklayınız.
Özel eylemlere aşağıdakiler dahil olabilir:
ŸŸ Süreçler
ŸŸ Projeler
ŸŸ Programlar
ŸŸ İnisiyatifler
Tanımlanan özel eylemlerin her biri için kuruluş aşağıdakileri
açıklamayı göz önüne alabilir:
ŸŸ Eylemlerin kapsadığı kuruluşlar dizisi ve konumları
ŸŸ Eylemlerin vakaya özel mi yoksa sistemik mi olduğu
ŸŸ Eylemlerin kısa vadeli mi, orta vadeli mi yoksa uzun vadeli mi
olduğu
ŸŸ Eylemlerin önceliğinin nasıl belirlendiği
ŸŸ Özel eylemlerin bir durum tespiti sürecinin bir parçası olup
olmadıkları ve öncelikli Unsurun olumsuz etkilerinden
kaçınmayı, bunları hafifletmeyi veya düzeltmeyi amaçlayıp
amaçlamadıkları
ŸŸ Eylemleri (OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi, BM Projesi, Koru,
Saygı Göster ve Düzelt: İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler Çerçevesi ve BM ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları
Hakkında Rehber İlkeler’ gibi) uluslararası norm veya
standartların yönlendirip yönlendirmediği.
G4-DMA-c Rehberi
Yönetim yaklaşımının değerlendirmesini bildirirken bir kuruluş
açıklamasını üç maddeye odaklayabilir:
ŸŸ Yönetim yaklaşımının etkililiğinin izlenmesine yönelik
mekanizmalar. Buna aşağıdakiler dahil olabilir:
–– Dahili veya harici denetim veya doğrulama (tür, sistem,
kapsam)
–– Ölçüm sistemleri
–– Kuruluş dışı performans derecelendirmesi
–– Kıyaslama
–– Paydaş geribildirimi
ŸŸ Sonuçlar:
–– Sonuçların raporlanmasında kullanılan GRI Göstergeleri
veya kuruluşa özel göstergeler
–– Amaçlar ve hedefler karşısında performans – kilit
başarılar ve eksikler
–– Sonuçların ne şekilde iletildiği
–– Yönetim yaklaşımındaki zorluklar ve eksikler
–– Karşılaşılan her tür engel, başarısız çabalar ve bu süreçte
alınan her tür ders
–– Yönetim yaklaşımının uygulanmasında gelişim
ŸŸ Sonuç olarak kuruluş neyi farklı yapmaktadır?
–– Kaynakların dağılımı, amaç ve hedeflerde değişiklikler ve
performansın iyileştirilmesini hedefleyen özel eylemler
–– Yönetim yaklaşımındaki diğer değişiklikler
Kaynaklar
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), OECD
Çokuluslu Şirketler Rehberi, 2011
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
66
BÖLÜM 4
Yönetim Yaklaşımı Hakkında Göstergeler ve Unsura Özel Bildirimler İçin
Rehberlik
Göstergeler bir kuruluşun öncelikli Unsurlarıyla ilgili ekonomik,
çevresel ve sosyal performansı veya etkileri hakkında bilgi verir.
Öncelikli Unsurlar kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve
sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve
kararlarını önemli oranda etkileyen unsurlardır.
Uygulama El Kitabı s. 62’deki Tablo 1’de tarif edildiği üzere her
bir Unsur için Göstergeler ve ilgili Rehber verilmiştir.
Bu bölüm her bir Kategori ve Unsurdaki her bir Gösterge
için Rehberlik içermektedir. Bu Rehber ayrıca Unsura özel
DMA Rehberliğini de içermektedir. Yayınlanma zamanında,
Rehberin her bir Unsuru için henüz Unsura özel DMA Rehberi
geliştirilmemiştir.
Kuruluş bir Gösterge veya Unsura özel DMA için sunulan
bilgilerin öncelikli Unsur için Genel Standart Bildirimler G4-20
ve G4-21’de tanımlanan Çerçeveyi kapsamaması durumunda
bunu bildirmelidir.
İçerik aşağıdaki şekilde sunulmaktadır:
Her bir Kategori (veya alt Kategori) için:
ŸŸ Giriş
ŸŸ Uygulanabilir olması durumunda bağlantılar
–– OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
–– Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
ŸŸ Uygulanabilir olması durumunda (Kategoriye) referanslar
Her bir Unsur için:
ŸŸ Standart Bildirimlere genel bakış
ŸŸ Uygulanabilir olması durumunda Unsura özel DMA Rehberi
ŸŸ Göstergeler (şu alt maddelerin tamamını veya bir kısmını
içeren: Standart Bildirim, İlgililik, Veri Derleme, Tanımlar,
Belgeleme, Kaynaklar)
ŸŸ Uygulanabilir olması durumunda bağlantılar
–– OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
–– Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
ŸŸ Uygulanabilir olması durumunda (Unsura) referanslar
67
BÖLÜM 4
KATEGORİ: EKONOMİK
Giriş
Sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu kuruluşun paydaşlarının
ekonomik durumları ve yerel, ulusal ve küresel seviyedeki
ekonomik sistemler üzerindeki etkileriyle ilgilidir.
Ekonomik Kategori sermayenin farklı paydaşlar arasındaki
akışını ve kuruluşun toplum genelindeki temel ekonomik
etkilerini göstermektedir.
Ekonomik Göstergelere yanıtların hazırlanmasında,
mümkün olduğu durumlarda, bilgilerin kuruluşun denetime
tabi bilançolarındaki veya dahili denetime tabi yönetim
hesaplarındaki rakamlardan derlenmesi yararlı olabilir. Her
durumda verileri aşağıdakilerden birinden yararlanarak
derleyiniz:
ŸŸ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından
yayınlanan ilgili Uluslararası Mali Raporlama Standartları
(IFRS) ve Standartların Yorumları (bazı Göstergelere ilişkin
Rehberlik, danışma gerektirecek şekilde belirli IFRS’lere atıfta
bulunmaktadır)
ŸŸ Mali raporlama için uluslararası kabul görmüş ulusal veya
bölgesel standartlar
68
BÖLÜM 4
Unsur: Ekonomik Performans
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-EC1
G4-EC2
G4-EC3
G4-EC4
Üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değer
Rehberlik s. 69-70
İklim değişikliğinin kuruluşun faaliyetine finansal etkileri ve iklim değişikliği kaynaklı diğer risk ve fırsatlar
Rehberlik s. 71-72
Kuruluşun belirlenmiş tazminat planı yükümlülüklerinin kapsamı
Rehberlik s. 73
Devletten alınan mali yardım
Rehberlik s. 74
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011’in İstihdam ve Sınaî İlişkiler başlıklı V. Bölümün ve
Vergilendirme başlıklı XI. Bölümünün uygulanması hakkında
raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
69
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EC1
ÜRETİLEN VE DAĞITILAN DOĞRUDAN EKONOMİK DEĞER
a. Üretilen ve dağıtılan doğrudan ekonomik değeri (EVG&D), kuruluşun küresel faaliyetlerine ilişkin aşağıda belirtilen temel
bileşenler de dahil olmak üzere tahakkuk temelinde bildiriniz. Veriler nakit temelinde sunuluyorsa bu kararın gerekçesini
bildiriniz ve temel bileşenleri aşağıda belirtildiği şekilde bildiriniz:
ŸŸ Üretilen doğrudan ekonomik değer:
–– Gelirler
ŸŸ Dağıtılan ekonomik değer
–– İşletme giderleri
–– Çalışan ücretleri ve yan haklar
–– Sermaye sağlayıcılara ödemeler
–– Devletlere yapılan ödemeler (ülke bazında – Aşağıdaki Rehbere bakınız)
–– Toplumsal yatırımlar
ŸŸ Elde tutulan ekonomik değer (‘Üretilen doğrudan ekonomik değer’ eksi ‘Dağıtılan ekonomik değer’ şeklinde
hesaplanmaktadır)
b. Yerel ekonomik etkilerin daha iyi değerlendirilmesi için önemli olduğu durumlarda EVG&D’yi ülke, bölge veya piyasa
seviyelerinde ayrı ayrı bildiriniz. Öneminin belirlenmesinde kullanılan kriterleri bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Ekonomik değerin üretilmesi ve dağıtımı hakkındaki
bilgi kuruluşun paydaşlar için nasıl zenginlik oluşturduğu
konusunda temel bir gösterge sağlar. Üretilen ve dağıtılan
ekonomik değerin (EVG&D) bir dizi bileşeni de kuruluşun
diğer performans rakamlarının normalleştirilmesinde yararlı
olabilecek ekonomik bir profilini ortaya koyar. Ülke seviyesinde
detaylılığa sahip olacak şekilde sunulması durumunda EVG&D
yerel ekonomilere katkıda bulunulan doğrudan parasal
değerin yararlı bir tablosunu sağlayabilir.
Veri Derleme
Mümkün olduğu durumlarda EVG&D verilerini kuruluşun
denetlenmiş mali veya kar ve zarar (P&L) beyanındaki
verilerden ya da dahili olarak denetlenmiş yönetim
hesaplarından derleyiniz.
Gelirler
ŸŸ Net satışlar, brüt ürün ve hizmet satışlarından iade, indirim ve
tahsisatların çıkarılmasına eşittir.
ŸŸ Mali yatırımlardan elde edilen gelirlere mali kredilerin
faizi, hisselerden gelen temettü, imtiyaz ücretleri ve mal
varlıklarından elde edilen (mülk kirası gibi) doğrudan gelir
olarak alınmış nakit dahildir.
ŸŸ Mal varlıklarının satışından elde edilen gelirlere fiziksel
varlıklar (mülk, altyapı ve ekipman gibi) ve maddi olmayan
varlıklar (fikri mülkiyet hakları, tasarımlar ve marka isimleri
gibi) dahildir
İşletme giderleri
ŸŸ Kuruluş dışında malzemeler, ürün bileşenleri, tesisler ve
alınan hizmetler için yapılan nakit ödemeleri. Buna mülk
kirası, lisans ücretleri, kolaylaştırma ödemeleri (çünkü
bunların net bir ticari amacı mevcuttur), imtiyaz ücretleri,
taşeron işçilere ödemeler, (dışarıdan eğitmenlerin kullanıldığı
durumlarda) çalışan eğitimi giderleri veya çalışanı koruyucu
kıyafetler dahildir
Çalışan ücretleri ve yan haklar
ŸŸ Toplam bordro, çalışanlar adına devlet kuruluşlarına ödenen
(çalışan vergileri, harçlar ve işsizlik fonları gibi) meblağlar
da dâhil olacak şekilde çalışan ücretlerini kapsamaktadır.
Operasyonel bir rolde görev alan, fakat çalışan olmayan
kişiler normalde buraya dahil edilmemekte, bunun yerine
satın alınan bir hizmet olarak işletme giderleri kapsamına
alınmaktadır
ŸŸ Toplam yan haklar, (emekli maaşları, sigorta, şirket araçları,
özel sağlık gibi) düzenli katkıları ve bunların yanı sıra
70
BÖLÜM 4
G4-EC1 DEVAMI
konut, faizsiz kredi, toplu taşıma yardımı, eğitim bursları
ve işten çıkarma ödemeleri gibi diğer çalışan desteklerini
içermektedir. Bunlar eğitimi, koruyucu ekipman giderlerini
veya doğrudan çalışanın mesleki işleviyle ilgili diğer giderleri
içermemektedir
Sermaye sağlayıcılara ödemeler
ŸŸ Bütün hissedarlara dağıtılan temettüler
ŸŸ Kredi sağlayıcılara yapılan faiz ödemeleri. Buna (sadece
uzun vadeli borçlar olmamak üzere) bütün borç ve ödünç
alma biçimlerine ilişkin faizler ve ayrıca öncelikli hissedarlara
ödenecek temettü bakiyeleri dâhildir
Devletlere yapılan ödemeler
ŸŸ Uluslararası, ulusal ve yerel seviyelerde ödenen (kuruluşlar
vergisi, gelir vergisi ve emlak vergisi gibi) bütün kuruluş
vergileri ve ilgili cezalar. Bu rakama ödenmeyebilecekleri
için ertelenmiş vergiler dâhil değildir. Birden fazla ülkede
faaliyet gösteren kuruluşlarda ödenmiş vergileri ülkeye göre
bildiriniz. Kullanılan bölümlendirmenin tanımını bildiriniz
Toplumsal yatırımlar
ŸŸ Hedef lehtarların kuruluş dışında olduğu, toplum
geneline gönüllü bağışlar ve fon yatırımları. Bunlara hayır
kuruluşlarına, STK’lara ve (kuruluşun ticari Ar-Ge’siyle ilgili
olmayan) araştırma kuruluşlarına yapılan bağışlar, (dinlenme
tesisleri gibi) toplum altyapısının desteklenmesine yönelik
fonlar ve (sanat ve eğitim etkinlikleri de dâhil olmak üzere)
sosyal programların doğrudan giderleri. Meblağ raporlama
dönemi zarfındaki taahhütlere değil fiili harcamalara ait
hesapları içermelidir.
ŸŸ Altyapı yatırımlarında toplam yatırımın hesaplanmasının
sermaye giderlerine ek olarak mal ve işçilik giderlerini de
kapsaması gerekmektedir. Devam etmekte olan tesis veya
programların desteklenmesinde (bir kamu tesisinin günlük
işletimine fon sağlayan bir kuruluşla ilgili durumlar gibi),
raporlanan yatırım işletme giderlerini de kapsamaktadır.
ŸŸ Buna hukuki ve ticari faaliyetler veya yatırımın amacının
tamamen ticari olduğu durumlar dâhil değildir. Siyasi
partilere yapılan bağışlar dâhil olmakla birlikte, bunlar
daha ayrıntılı olarak G4-SO6’da ayrıca ele alınmaktadır.
ŸŸ Öncelikli olarak temel ticari ihtiyaçlarca güdülenen veya
kuruluşun ticari faaliyetlerini kolaylaştırmaya yönelik
her tür altyapı yatırımı (bir madene veya fabrikaya giden
bir yolun inşa edilmesi gibi) hariçtir. Yatırımın hesabı
kuruluşun ana ticari faaliyetleri haricinde inşa edilmiş,
çalışanlar ve ailelerine yönelik bir okul veya hastane gibi
altyapıyı içerebilecektir
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun finans, hazine veya
muhasebe departmanlarını içermektedir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 12 Gelir
Vergileri, 2001.
ŸŸ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 18
Gelirler, 2001.
ŸŸ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 19
Çalışan Yan Hakları, 2001.
ŸŸ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IFRS 8
İşletme Bölümleri, 2006.
71
BÖLÜM 4
G4-EC2
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN KURULUŞUN FAALİYETİNE ETKİLERİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYNAKLI DİĞER RİSK VE FIRSATLAR
a. Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere faaliyetlerde, gelirlerde veya harcamalarda önemli değişikliklere neden olma potansiyeline
sahip, iklim değişikliğinden kaynaklanan risk ve fırsatları bildiriniz:
ŸŸ Risk veya fırsatın bir tanımı ve fiziksel, yasal veya başka şekildeki sınıflandırması
ŸŸ Risk veya fırsatla ilişkili etkinin bir tanımı
ŸŸ Risk veya fırsatın eyleme geçilmeden önceki mali sonuçları
ŸŸ Riskin veya fırsatın yönetilmesinde kullanılan yöntemler
ŸŸ Riskin veya fırsatın yönetilmesi için alınan önlemlerin maliyetleri
REHBERLİK
İlgililik
İklim değişikliği kuruluşlara, yatırımcılarına ve paydaşlarına
riskler ve fırsatlar getirmektedir.
Kuruluşlar iklim sistemindeki ve hava durumu modellerindeki
değişikliklerden dolayı fiziksel riskler ve fırsatlarla karşı karşıya
kalabilirler. Bunlara aşağıdakiler dâhildir:
ŸŸ Sıklaşan ve yoğunlaşan fırtınaların etkisi
ŸŸ Deniz seviyesindeki, ortam sıcaklığındaki ve su
bulunurluğundaki değişiklikler
ŸŸ İşgücü üzerindeki etkiler, örneğin sağlık etkileri (sıcaklıkla
ilişkili rahatsızlık veya hastalıklar) veya operasyon yerlerinin
değiştirilmesi gerekliliği
Devletler iklim değişikliğine sebep olan faaliyetleri
düzenlemek amacıyla hareket ederken emisyonlardan
doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olan kuruluşlar yasal
riskler veya fırsatlarla karşı karşıya kalmaktadır. Risklere maliyet
artışları ve rekabeti etkileyen diğer faktörler dâhil olabilir.
Bununla birlikte sera gazı (GHG) emisyonları sınırlandırmaları
yeni teknolojilerin ve pazarların yaratılması nedeniyle
kuruluşlara fırsatlar da sağlayabilmektedir. Bu durum enerjiyi
ve enerjiyi verimli kullanan ürünleri daha etkili bir biçimde
kullanan veya üreten kuruluşlar için bilhassa geçerlidir.
Veri Derleme
Kuruluş için faaliyetlerde, gelirlerde veya harcamalarda
önemli değişikliklere neden olma potansiyeline sahip, iklim
değişikliğinden kaynaklanan risk ve fırsatları tanımlayınız.
Tanımlanmış risk ve fırsatlarla ilgili olarak aşağıdaki nitelikleri
bildiriniz:
ŸŸ Risk veya fırsat etmenleri – riski veya fırsatı sınıflandırınız:
–– Fiziksel
–– Yasal
–– Diğer
ŸŸ Risk veya fırsat etmeninin tanımı - belirli bir mevzuat
bölümünü veya su kıtlığı gibi fiziksel bir etmeni tanımlayınız
ŸŸ Olası etki – asgari olarak aşağıdakileri içerecek şekilde olası
etkileri genel olarak tarif ediniz:
–– Artan veya azalan sermaye ve işletme gideri
–– Artan veya azalan ürün ve hizmet talebi
–– Sermaye mevcudiyeti ve yatırım fırsatlarında artış veya
azalış
ŸŸ Risk veya fırsatın önemli mali etkilerinin olmasının beklendiği
tahmini zaman aralığı
ŸŸ Doğrudan ve dolaylı etkiler – etkinin kuruluşu doğrudan mı
yoksa değer zinciri yoluyla dolaylı olarak mı etkileyeceği
ŸŸ Olasılık – kuruluş üzerindeki etkinin olasılığı
ŸŸ Etkinin büyüklüğü – gerçekleşmesi durumunda etkinin
kuruluşu mali olarak etkileme boyutu
ŸŸ Risk veya fırsatın eyleme geçilmeden önceki mali sonuçları
ŸŸ Riski veya fırsatı yönetmede kullanılan yöntemler (karbon
yakalama ve saklama, yakıt değiştirme, yenilenebilir ve düşük
karbon ayak izli enerjinin kullanımı, enerji verimliliğinin
artırılması, baca alevi, gaz tahliye ve kaçak emisyon azaltma,
yenilenebilir enerji sertifikaları ve karbon dengelemesinden
yararlanılması gibi)
ŸŸ Bu eylemlerle ilişkili giderler
Kuruluşların mali sonuçları veya giderleri hesaplamaya
veya gelir tahminlerinde bulunmaya yönelik sistemlerinin
mevcut olmadığı durumlarda buna ilişkin gerekli sistemlerin
geliştirilmesine yönelik planları ve takvimi tanımlayınız.
Riskler ve fırsatlar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
ŸŸ Fiziksel – İklim değişikliğiyle ilgili fiziksel değişikliklerden
kaynaklananlar (seller, kuraklık ve sıcakla ilişkili rahatsızlıklar
gibi)
ŸŸ Yasal – Yasal durumdaki değişikliklerden kaynaklananlar
72
BÖLÜM 4
G4-EC2 DEVAMI
ŸŸ Diğer – iklim değişikliğinin veya müşteri davranışındaki
değişikliklerin getirdiği zorluklara yanıt vermeye yönelik yeni
teknolojilerin, ürünlerin veya hizmetlerin varlığı
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına çevre komiteleri de dâhil olmak
üzere, kuruluşun yönetişim organlarının kayıt veya tutanakları
ve çevresel kar ve zarar hesapları dâhildir. İklim değişikliğinin
fiziksel etkileri hakkında bilgi, tesisin departmanlarında
tutulabilir veya sigorta sözleşmelerinde ifade edilebilir.
Kaynaklar
ŸŸ Yıllık olarak güncellenen, Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
Yatırımcı CDP Bilgi Talebine yanıt veren şirketler için rehberlik.
ŸŸ İklim Bildirimi Standartları Kurulu (CDBS), İklim Değişikliği
Raporlama Çerçevesi – Sürüm 1.0, 2010 ve İklim Değişikliği
Raporlama Çerçevesi Sınır Güncellemesi, Haziran 2012.
73
BÖLÜM 4
G4-EC3
KURULUŞUN BELİRLENMİŞ TAZMİNAT PLANI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KAPSAMI
a. Plana ilişkin borçların kuruluşun genel kaynaklarınca karşılandığı durumlarda bu borçların tahmini değerini bildiriniz.
b. Planın emeklilik borçlarının ödenmesi için ayrı bir fonun mevcut bulunduğu durumlarda aşağıdakileri bildiriniz:
ŸŸ Planın borçlarının bunları karşılamak için ayrılmış mal varlıklarınca ne ölçüde kapsanacağı yönündeki tahmin
ŸŸ Bu tahmine ulaşırken neyin baz alındığı
ŸŸ Tahminin ne zaman yapıldığı
c. Planın emeklilik borçlarının ödenmesine yönelik bir fonun henüz tam kapsama alınmamış olması durumunda varsa işveren
tarafından tam sigorta sağlamak için getirilen stratejiyi ve işverenin tam sigorta elde etmeyi tasarladığı takvimi açıklayınız.
d. Çalışan veya işveren tarafından katkıda bulunulan maaş yüzdesini bildiriniz.
e. Emeklilik planlarına katılım seviyesini bildiriniz (zorunlu veya gönüllü planlara, bölgesel veya ülke bazlı planlara veya mali
etkileri olan planlara katılım gibi).
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluş işgücü için bir emeklilik planı sağladığında bu
tazminat program kapsamındakilerin uzun vadeli ekonomik
refahları için plan yaptıkları taahhütler haline gelebilir.
Belirlenmiş tazminat planları, yerine getirilmesi gereken
yükümlülükler bakımından işverenlere yönelik potansiyel
yansımalara sahiptir. Belirlenmiş katkı gibi başka plan türleri,
bir emeklilik planına erişimi veya yardımların kalitesini
garanti etmemektedir. Seçilen planın türünün hem çalışanlar
hem de işverenler için sonuçları olmaktadır. Bunun tersine,
doğru şekilde fon sağlanan bir emeklilik planı dengeli bir
işgücünün çekilmesine ve korunmasına yardımcı olabilir ve
işveren açısından uzun vadeli bir mali ve stratejik planlamayı
destekleyebilir.
Veri Derleme
Çalışanlara sunulan emeklilik planlarının yapısının
aşağıdakilere dayanıp dayanmadığını belirtiniz:
ŸŸ Belirlenmiş tazminat planları
ŸŸ Belirlenmiş katkı planları
ŸŸ Diğer emeklilik tazminatı türleri
Belirlenmiş tazminat planları durumunda işverenin plan
kapsamında emeklilik ödemeleri yapma yükümlülüklerinin
doğrudan kuruluşun genel kaynaklarından mı yoksa kuruluşun
kaynaklarından ayrı tutulan ve korunan bir fon kanalıyla mı
karşılandığını belirtiniz.
Farklı yetki bölgeleri (ülkeler gibi), plan kapsamının
belirlenmesinde kullanılan hesaplamalarla ilgili olarak farklı
yorumlara ve rehberlere sahiptir. İlgili yetki bölgelerine ilişkin
yönetmelik ve yöntemlere uygun olarak hesaplama yapınız ve
birleşik toplamları bildiriniz. Birleştirme teknikleri kuruluşun
mali hesaplarının hazırlanmasında uygulananlarla aynı
olmalıdır. Emeklilik tazminat planlarının IASB IAS 19 Çalışan Yan
Haklarının 16 bir parçasını teşkil ettiğine, bununla birlikte IAS
19’un daha fazla konuyu kapsadığına dikkatinizi çekeriz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Belirlenmiş katkı planları
ŸŸ Belirlenmiş tazminat planları
ŸŸ Tam kapsam
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun finans veya muhasebe
departmanlarını içermektedir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 19
Çalışan Yan Hakları, 2001.
74
BÖLÜM 4
G4-EC4
DEVLETTEN ALINAN MALİ YARDIM
a. Asgari olarak aşağıdakiler de dâhil olmak üzere raporlama dönemi sırasında kuruluş tarafından devletlerden alınan mali
yardımın toplam parasal değerini bildiriniz:
ŸŸ Vergi indirimi/kredileri
ŸŸ Teşvikler
ŸŸ Yatırım hibeleri, araştırma ve geliştirme hibeleri ve ilgili diğer hibe türleri
ŸŸ Ödüller
ŸŸ Telif hakkı ertelemeleri
ŸŸ İhracat Kredisi Ajanslarından (ECA) alınan mali yardımlar
ŸŸ Mali teşvikler
ŸŸ Herhangi bir faaliyet için herhangi bir devletten alınmış ya da alınabilecek olan diğer mali yardımlar
b. Yukarıdaki bilgiyi her ülke için bildiriniz.
c. Devletin ortaklık yapısına dâhil olup olmadığını ve bunun derecesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge ev sahibi devletlerin kuruluşa katkılarının
ölçümünü sağlamaktadır. Ödenen vergilere kıyasla bir
devletten alınan önemli mali yardım, kuruluş ve devlet
arasındaki işlemlerin dengeli bir tablosunun geliştirilmesinde
yararlı olabilir.
Veri Derleme
Belirtilen kategorilerin her biri için devlet tarafından sağlanan
yardımın parasal değerini belirtiniz. Bunu genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerinin tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla
belirleyiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Mali yardım
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun hukuk departmanı
veya finans, hazine veya muhasebe departmanları dâhildir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS
20 Devlet Yardımlarının Muhasebesi ve Devlet Yardımının
Açıklanması, 2001.
75
BÖLÜM 4
Unsur: Piyasa Varlığı
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-EC5
Belirgin operasyon yerlerinde cinsiyet bazında standart başlangıç seviyesi ücretlerinin yerel asgari ücrete göre
oranı
Rehberlik s. 76
G4-EC6
Belirgin operasyon yerlerinde üst yönetimin yerel toplumdan istihdam edilme oranı
Rehberlik s. 77
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkında Sözleşme (CEDAW)’, 1979.
76
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EC5
BELİRGİN OPERASYON YERLERİNDE CİNSİYET BAZINDA STANDART BAŞLANGIÇ SEVİYESİ ÜCRETLERİNİN YEREL
ASGARİ ÜCRETE GÖRE ORANI
a. İşgücünün önemli bir bölümünün asgari ücret kurallarına tabi ücretler temelinde ödeme aldıkları durumlarda belirgin
operasyon yerlerinde cinsiyet bazında başlangıç seviyesi ücretlerinin asgari ücrete oranını bildiriniz.
b. Belirgin operasyon yerlerinde cinziyet bazında yerel bir asgari ücretin bulunup bulunmadığını veya değişken olup olmadığını
bildiriniz. Farklı asgari ücretlerin referans olarak kullanılabileceği durumlarda hangi asgari ücretin kullanıldığını bildiriniz.
c. ”Belirgin operasyon yerleri” için kullanılan tanımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Ekonomik refah bir kuruluşun çalışanlarına yatırım yapma
biçimlerinden biridir. Bu Gösterge bir kuruluşun belirgin
operasyon yerlerinde çalışanlarının ekonomik refahına ne
şekilde katkıda bulunduğunun gösterilmesine yardımcı
olmaktadır. Bu Gösterge ayrıca, ücretlerin yerel işgücü
piyasası üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine dair bilgi
ve kuruluşun ücretlerinin rekabet gücüne dair bir gösterge
sağlamaktadır. Asgari düzeyin üzerinde ücret sunmak güçlü
toplum ilişkilerinin ve çalışan sadakatinin oluşturulmasında
ve kuruluşun faaliyetlerinin toplumsal onay almasının
güçlendirilmesinde bir faktördür. Bu Gösterge işgücünün
önemli bir bölümünün asgari ücrete ilişkin kanun veya
yönetmeliklere sıkıca bağlı bir biçimde veya ölçüde ödeme
aldığı kuruluşlar için bilhassa önemlidir.
Veri Derleme
Bütün belirgin operasyon yerleriyle ilgili olarak yerel asgari
ücret ile kuruluşun başlangıç seviyesi ücretini (yüzde olarak)
cinsiyet bazında karşılaştırınız.
Sadece maaşlı istihdam sunan kuruluşlarda maaşı tahmini
saatlik ücrete çeviriniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Başlangıç seviyesi ücreti
ŸŸ Yerel asgari ücret
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun ücret ödeme departmanı
ya da finans, hazine veya muhasebe departmanlarıdır.
Faaliyetlerin yapıldığı her ülke/bölgedeki ilgili mevzuatlar da bu
Gösterge için bilgi sağlayabilir.
77
BÖLÜM 4
G4-EC6
BELİRGİN OPERASYON YERLERİNDE ÜST YÖNETİMİN YEREL TOPLUMDAN İSTİHDAM EDİLME ORANI
a. Belirgin operasyon yerlerinde üst yönetimin yerel halktan istihdam edilme yüzdesini bildiriniz.
b. Kullanılan ‘üst düzey yönetim’ tanımını bildiriniz.
c. Kuruluşun coğrafi ‘yerel’ tanımını bildiriniz.
d. ‘Belirgin operasyon yerleri’ için kullanılan tanımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Üst yönetimin yerel toplumdan alınmasının sağlanması yerel
topluma yarar sağlayabilir. Bir yönetim ekibi içindeki çeşitlilik
ve yerel toplum üyelerinin katılımı insan sermayesini, yerel
topluma olan ekonomik yararları ve kuruluşun yerel ihtiyaçları
anlama yeteneğini geliştirebilir.
Veri Derleme
Bu yüzdeyi tam zamanlı çalışanlar hakkındaki verilerden
yararlanarak hesaplayınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yerel çalışan
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları personel veya insan kaynakları
departmanlarını içermektedir.
78
BÖLÜM 4
Unsur: Dolaylı Ekonomik Etkiler
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 78
GÖSTERGELER
G4-EC7
G4-EC8
Altyapı yatırımlarının ve desteklenen hizmetlerin gelişimi ve etkisi
Rehberlik s. 79
Etkilerin boyutu da dahil olmak üzere belirgin dolaylı ekonomik etkiler
Rehberlik s. 80-81
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-a için Unsura özel Rehberlik.
Dolaylı ekonomik etkileri ulusal, bölgesel veya yerel seviyede
anlamak için gerçekleştirilen çalışmaları tarif ediniz.
Dolaylı ekonomik etkilerin ulusal ve uluslararası standartlar,
protokoller ve politikalara yönelik gündemler gibi kuruluş dışı
referans noktaları ve paydaş öncelikleri bağlamındaki önemini
açıklayınız.
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun, altyapı ve diğer hizmetlere olan ihtiyacı belirlemek
için bir toplum ihtiyaçları değerlendirmesi gerçekleştirip
gerçekleştirmediğini açıklayınız. Gerçekleştirmişse bu
değerlendirmenin sonuçlarını tarif ediniz.
79
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EC7
ALTYAPI YATIRIMLARININ VE DESTEKLENEN HİZMETLERİN GELİŞİMİ VE ETKİSİ
a. Belirgin altyapı yatırımlarının ve desteklenen hizmetlerin gelişim boyutunu bildiriniz.
b. Toplumlar ve yerel ekonomiler üzerindeki mevcut veya beklenen etkileri bildiriniz. İlgili oldukları durumlarda olumlu ve
olumsuz etkileri bildiriniz.
c. Bu yatırımların ve hizmetlerin ticari mi, ayni mi ya da hayır amaçlı girişimler mi olduğunu bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Ekonomik değer üretme ve dağıtmanın yanı sıra bir kuruluş bir
ekonomiyi altyapı yatırımları yoluyla da etkileyebilir. Altyapı
yatırımlarının etkileri kuruluşun kendi faaliyetlerinin kapsamı
ötesine uzanabilir ve daha uzun vadeli olabilir. Buna ulaşım
bağlantıları, kamu hizmetleri, toplum sosyal tesisleri, spor
merkezleri veya sağlık ve bakım merkezleri dâhil olabilir. Kendi
faaliyetlerine yaptığı yatırımlarla birlikte, bu da bir kuruluşun
ekonomiye olan sermaye katkısının bir ölçütüdür.
Veri Derleme
Uygulanmış desteklenen her bir belirgin altyapı yatırımının
veya hizmetinin boyutunu, maliyetini ve süresini belirtiniz.
Desteklenen her bir altyapı yatırımının veya hizmetin
mevcut ve beklenen etkilerini tanımlayınız. Toplum veya
yerel ekonomiler üzerindeki hem olumlu hem de olumsuz
etkiler hakkında bilgi toplayınız. Farklı toplumların veya yerel
ekonomilerin kuruluşun faaliyetlerinden etkileniyor olması
halinde bu bilgileri toplayınız.
Desteklenen her bir altyapı yatırımı veya hizmetle ilişkili mali
düzenlemeleri tanımlayınız. Bunları ticari, ayni veya karşılıksız
hizmet şeklinde üç kategoriye ayırınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Altyapı
ŸŸ Desteklenen hizmetler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun finans, hazine veya
muhasebe departmanlarını içermektedir.
80
BÖLÜM 4
G4-EC8
ETKİLERİN BOYUTU DA DÂHİL OLMAK ÜZERE BELİRGİN DOLAYLI EKONOMİK ETKİLER
a. Kuruluşun belirgin olarak tanımlanmış olumlu veya olumsuz dolaylı ekonomik etkilerine örnekler veriniz. Bunlara aşağıdakiler
dâhil olabilir:
ŸŸ Kuruluşların, sektörlerin veya ekonominin tamamının üretkenliğini değiştirmek
ŸŸ Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde ekonomik kalkınma
ŸŸ Sosyal veya çevresel şartların iyileştirilmesinin veya bozulmasının ekonomik etkisi
ŸŸ Ürün ve hizmetlerin düşük gelirlilerce erişilebilirliği
ŸŸ Profesyonel bir topluluk veya coğrafi bir bölge dâhilinde yetenek ve bilginin geliştirilmesi
ŸŸ Tedarik zincirinde veya dağıtım zincirinde yaratılan istihdam
ŸŸ Doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmek, mümkün kılmak ya da sınırlandırmak
ŸŸ Operasyon veya faaliyet yerindeki değişikliğin ekonomik etkileri
ŸŸ Ürün ve hizmetlerin kullanımının ekonomik etkileri
b. Ekonomik etkilerin ulusal ve uluslararası standartlar, protokoller ve politikalara yönelik gündemler gibi kuruluş dışı referans
noktaları ve paydaş öncelikleri bağlamındaki önemini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Dolaylı ekonomik etkiler sürdürülebilir kalkınma bağlamında
bir kuruluşun ekonomik etkilerinin önemli bir kısmını
oluşturur. Doğrudan ekonomik etkiler ve piyasa üzerindeki etki
nakit akışlarının paydaşlar üzerindeki doğrudan sonuçlarına
odaklanırken, dolaylı ekonomik etkiler paranın ekonominin
içinde el değiştirmesiyle meydana gelen ek etkileri
içermektedir.
Doğrudan ekonomik etkiler genellikle kuruluş ve paydaşları
arasındaki işlemlerin değeriyle ölçülür; oysa dolaylı ekonomik
etkiler işlemlerin (bazen parasal olmayan) sonuçlarıdır.
Dolaylı etkiler özellikle de gelişmekte olan ekonomilerde bir
kuruluşun bir katılımcı veya temsilci olarak sosyoekonomik
değişimdeki rolünün önemli bir yönünü teşkil etmektedir. Yerel
toplumlar ve bölgesel ekonomilerle ilgili olarak dolaylı etkilerin
değerlendirilmesi ve bildirilmesi bilhassa önemlidir.
Yönetim hedefleri bakımından dolaylı ekonomik etkiler itibara
yönelik risklerin nerelerde oluşabileceğinin ya da piyasa
erişiminin artırılmasına veya faaliyetler için toplumsal onay
almaya yönelik fırsatların nerelerde ortaya çıkabileceğinin
önemli bir göstergesidir.
Veri Derleme
Hem olumlu hem de olumsuz belirgin dolaylı ekonomik
etkilere örnekler veriniz. Bunlara aşağıdakiler dâhil olabilir:
ŸŸ Kuruluşların, sektörlerin veya ekonominin tamamının
üretkenliğinin değiştirilmesi (örneğin bilgi teknolojilerinin
daha fazla kullanılması veya dağıtılması yoluyla)
ŸŸ Yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde ekonomik kalkınma
(örneğin tek bir kişinin geliriyle bakmak zorunda olduğu kişi
sayısı )
ŸŸ Toplumsal ya da çevresel koşulları iyileştirmenin ya
da bozmanın ekonomik etkileri (örneğin küçük aile
çiftliklerinden geniş plantasyonlara dönüştürülmüş
bölgelerdeki değişen istihdam piyasası veya kirliliğin
ekonomik etkileri)
ŸŸ Dar gelirlilerin ürün ve hizmetlere erişimi (örneğin tıbbi
ürünlerin fiyatlarında indirimler ekonomiye daha fazla katılım
sağlayabilecek daha sağlıklı bir nüfusun oluşmasına katkıda
bulunmaktadır; dar gelirlilerin ekonomik kapasitesini aşan
fiyatlandırma yapıları)
ŸŸ Profesyonel bir topluluk veya coğrafi bir bölgede
yeteneklerin ve bilginin geliştirilmesi (örneğin tedarikçilere
duyulan ihtiyaç vasıflı çalışanlara sahip kuruluşları cazip hale
getirir ve bu da yeni öğrenim kuruluşlarının ortaya çıkmasını
sağlar)
ŸŸ Tedarik ya da dağıtım zincirinde yaratılan istihdam
(kuruluşun büyümesinin veya küçülmesinin tedarikçileri
üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi gibi)
ŸŸ Doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmek mümkün kılmak
veya sınırlamak (örneğin gelişmekte olan bir ülkede bir
altyapı hizmetinin genişletilmesi veya durdurulması
doğrudan yabancı yatırımlarının artmasına veya azalmasına
yol açabilir)
BÖLÜM 4
G4-EC8 DEVAMI
ŸŸ Operasyon veya faaliyetlerin yerinin değiştirilmesinin
ekonomik etkileri (örneğin işlerin yurtdışındaki kaynaklardan
sağlanması)
ŸŸ Ürün ve hizmetlerin kullanımının ekonomik etkileri (örneğin
ekonomik büyüme modelleri ve belirli ürün ve hizmetlerin
kullanılması arasındaki ilişki)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Dolaylı ekonomik etki
ŸŸ Ekonomik etki
81
82
BÖLÜM 4
Unsur: Satın Alma Uygulamaları
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 82
GÖSTERGELER
G4-EC9
Belirgin operasyon yerlerinde yerel tedarikçilere yapılan harcamaların oranı
Rehberlik s. 83
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere kuruluşun tedarik zinciri
üzerinde olumsuz etkilere neden olan veya katkıda bulunan
satın alma uygulamalarının tanımlanması ve düzenlenmesi için
gerçekleştirilen eylemleri tarif ediniz:
ŸŸ Tedarikçilerle diyaloğun kuruluşun tedarik zinciri üzerinde
olumsuz etkilere neden olan veya katkıda bulunan satın
alma uygulamalarını tanımlamakta nasıl kullanıldığı
ŸŸ Ödeme politikalarının ve prosedürlerinin düzenlenmesi için
gerçekleştirilen eylemler
Gerek kuruluş genelinde gerek belirli konumlar için yerel
tedarikçilerin seçiminde kullanılan politika ve uygulamaları
tarif ediniz.
Tedarik zinciri üzerinde olumsuz etkilere yol açan veya katkıda
bulunan satın alma uygulamaları aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Tedarikçilerle ilişkilerin istikrarı veya uzun süreliliği
ŸŸ Teslim süreleri
ŸŸ Sipariş ve ödeme rutinleri
ŸŸ Satın alma fiyatları
ŸŸ Siparişlerin değiştirilmesi veya iptal edilmesi
Ekonomik katılım biçimleri aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Kadınlara ait tedarikçiler
ŸŸ Hassas, ötekileştirilmiş veya yeterli şekilde temsil edilmeyen
sosyal grupların üyelerinin sahip olduğu veya çalıştığı
tedarikçiler
ŸŸ Küçük ve orta ölçekli tedarikçiler
Uygulanabilir olması durumunda satın alınan hammaddelerin
ve üretim girdilerinin kaynağının, menşeinin veya üretim
şartlarının takibine ilişkin gerekçeyi ve metodolojiyi açıklayınız.
Tedarikçilerin seçiminde ekonomik katılımı teşvik etmekte
kullanılan politika ve uygulamaları tarif ediniz.
83
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EC9
BELİRGİN OPERASYON YERLERİNDE YEREL TEDARİKÇİLERE YAPILAN HARCAMALARIN ORANI
a. Belirgin operasyon yerlerinde o faaliyet bölgesindeki yerel tedarikçiler için kullanılan satın alma bütçesinin yüzdesini bildiriniz
(örneğin yerel olarak satın alınan ürün ve hizmetlerin yüzdesi)
b. Kuruluşun coğrafi ‘yerel’ tanımını bildiriniz.
c. ‘Belirgin operasyon yerleri’ için kullanılan tanımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluşun yerel bir ekonomi üzerinde sahip olabileceği
etki, doğrudan istihdamın ve ücret ve vergilerin ödenmesinin
ötesine geçmektedir. Tedarik zincirinde olan yerel kuruluşların
desteklenmesiyle bir kuruluş yerel ekonomiye dolaylı olarak ek
yatırım getirebilir.
Kuruluşlar olumlu yerel ekonomik etkiler sergileyerek
faaliyetleri için toplumsal meşruiyet elde edebilir ya da var
olanı muhafaza edebilirler. Yerel kaynak kullanımı tedariğin
sağlanmasına yardımcı olmaya ve dengeli bir yerel ekonomiyi
desteklemeye yönelik bir strateji olabilir ve bu uzak bölgelerde
daha da verimli olabilir.
Yerel harcama oranı da yerel ekonomiye katkıda
bulunulmasına ve toplum ilişkilerinin korunmasına ilişkin
önemli bir faktör olabilir. Bununla birlikte yerel kaynak
kullanımının genel etkisi tedarikçinin uzun vadedeki
sürdürülebilirliğine de bağlı olacaktır.
Veri Derleme
Yüzdeleri, raporlama dönemi zarfında tanzim edilen faturalar
veya yapılan taahhütler temelinde (örneğin tahakkuk
muhasebesinden yararlanarak) hesaplayınız.
Yerel satın almalar operasyon yerinde yönetilen bir bütçeyle
veya kuruluşun merkezinden yapılabilmektedir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yerel tedarikçi
84
BÖLÜM 4
KATEGORİ: ÇEVRESEL
Giriş
Sürdürülebilirliğin çevresel boyutu kuruluşun kara, hava, su
ve ekosistemler de dahil olmak üzere yaşayan ve yaşamayan
doğal sistemler üzerindeki etkisiyle ilgilidir.
Çevre(sel) Kategorisi (enerji ve su gibi) girdilerle ve (emisyonlar,
atık sular ve atıklar gibi) çıktılarla ilgili etkileri kapsamaktadır.
Buna ek olarak biyolojik çeşitlilik, nakliye ve ürün ve hizmetle
ilgili etkilerle beraber çevresel uyumu ve harcamaları
kapsamaktadır.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu alt Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler; Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler
İçin OECD Rehberi, 2011’in Çevre başlıklı VI. Bölümünün
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 7, 8 ve
9. İlkelerinin uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Çevre ve Kalkınma
Hakkında Rio Bildirgesi’, 1992.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler Bin
Yıl Beyannamesi’, 2000
85
BÖLÜM 4
Unsur: Malzemeler
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-EN1
G4-EN2
Ağırlık veya hacim bakımından kullanılan malzemeler
Rehberlik s. 86
Girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesi
Rehberlik s. 87
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
86
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN1
AĞIRLIK VEYA HACİM BAKIMINDAN KULLANILAN MALZEMELER
a. Raporlama dönemi zarfında kuruluşun birincil ürün ve hizmetlerini üretmek ve ambalajlamakta kullanılan malzemelerin
toplam ağırlığını veya hacmini aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Kullanılan yenilenemeyen malzemeler
ŸŸ Kullanılan yenilenebilir malzemeler
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge kuruluşun küresel kaynaklarının korunmasına
olan katkısını ve malzeme yoğunluğunu azaltıp ekonominin
verimliliğini artırmaya yönelik çabalarını ifade etmektedir.
Bunlar Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Konseyi’nin ve çeşitli ulusal sürdürülebilirlik stratejilerinin
beyan edilmiş hedefleridir. Yöneticiler ve kuruluşun mali
durumuyla ilgilenenler için malzeme tüketimi genel faaliyet
giderleriyle doğrudan bağlantılıdır. Ürünlere ya da ürün
kategorlerilerine göre bu tüketimi kuruluş içinde takip etmek,
malzeme verimliliğini ve malzeme akışlarının maliyet takibini
kolaylaştırmaktadır.
Veri Derleme
Kuruluşun birincil ürün ve hizmetlerini belirtiniz.
Kullanılan toplam malzemeleri belirtiniz. Bu, asgari olarak
aşağıdakileri içermektedir:
ŸŸ Hammaddeler (örneğin maden cevherleri, mineraller, ahşap
gibi, ürün veya hizmetlere dönüştürülmekte kullanılan doğal
kaynaklar)
ŸŸ Yan süreç malzemeleri (örneğin üretim sürecinde ihtiyaç
duyulan fakat nihai ürünün bir parçasını teşkil etmeyen,
imalat makinelerine yönelik yağlar gibi malzemeler)
ŸŸ Hammadde olmayıp nihai ürünün bir parçasını teşkil eden
her tür malzeme ve bileşen de dâhil olmak üzere yarı
işlenmiş ürünler veya parçalar
ŸŸ Kağıt, karton ve plastik de dâhil olmak üzere ambalajlamaya
yönelik malzemeler
Her bir malzeme türünün kuruluş dışı tedarikçilerden mi satın
alındığını yoksa (kendi kendine üretme ve çıkartma faaliyetleri
gibi yollarla) dâhili olarak mı elde edildiğini bildiriniz.
Her bir malzeme türünün yenilenemeyen kaynaklardan mı
yoksa yenilenebilir kaynaklardan mı elde edildiğini bildiriniz.
Bu verilerin tahmini mi olduğunu yoksa doğrudan ölçümlerle
mi elde edildiğini belirtiniz. Tahmin yapılmasının gerekmesi
durumunda kullanılan yöntemleri bildiriniz. Kullanım verileri
daha fazla işleme tabi tutulmadan, ‘kuru madde/ağırlık’ yerine
‘olduğu gibi’ sunulmalıdır.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yenilenebilir malzemeler
ŸŸ Yenilenemeyen malzemeler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun faturalama ve
muhasebe sistemleri ve satın alma veya tedarik yönetimi
departmanı dâhildir.
87
BÖLÜM 4
G4-EN2
GİRDİ OLARAK KULLANILAN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERİN YÜZDESİ
a. Kuruluşun birincil ürün ve hizmetlerinin üretiminde girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesini
bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge kuruluşun geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri
kullanma kapasitesini belirleme amaçlıdır. Bu malzemelerin
kullanılması işlenmemiş malzemelere olan talebin
azaltılmasına ve küresel kaynakların korunmasına katkıda
bulunulmasına yardımcı olmaktadır. Dâhili yöneticiler ve
kuruluşun mali performansıyla ilgilenenenler için, geri
dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması toplam faaliyet
giderlerini düşürmeye katkı sağlayabilir. Bu Göstergenin
ortaya koyduğu eğilimler, yönetimin kuruluşun doğal
kaynaklara olan bağımlılığını azaltma konusundaki
ilerlemesini göstermektedir.
Veri Derleme
G4-EN1 kapsamında raporlandığı şekilde kullanılan
malzemelerin toplam ağırlığını veya hacmini belirtiniz.
Bu malzemelerin geri dönüştürülmüş girdi malzemelerinden
oluşan kısmının toplam ağırlığını veya hacmini belirtiniz.
Tahmin yapılmasının gerekmesi durumunda kullanılan tahmin
yöntemlerini bildiriniz.
Aşağıdaki formülden yararlanarak, girdi olarak kullanılan geri
dönüştürülmüş malzemelerin yüzdesini hesaplayınız:
Girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş
malzemelerin yüzdesi
=
Girdi olarak kullanılan geri dönüştürülmüş
malzemelerin toplamı
______________________________________ x 100
Kullanılan girdi malzemeleri toplamı
Malzeme ağırlığı ve hacmi ölçümlerinin farklı birimlerle ifade
edilmiş olması durumunda bu birimlerin standartlaştırılması
için dönüştürme hesaplamalarının gerçekleştirilmesi gerekli
olabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına faturalama ve muhasebe
sistemleri, satın alma veya tedarik yönetimi departmanı ve
dâhili üretim ve atık bertarafı kayıtları dâhildir.
88
BÖLÜM 4
Unsur: Enerji
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 88
GÖSTERGELER
G4-EN3
G4-EN4
G4-EN5
G4-EN6
G4-EN7
Kuruluş içindeki enerji tüketimi
Rehberlik s. 89-90
Kuruluş dışındaki enerji tüketimi
Rehberlik s. 91-92
Enerji yoğunluğu
Rehberlik s. 93
Enerji tüketiminin azaltılması
Rehberlik s. 94
Ürün ve hizmetlerin enerji ihtiyaçlarında azaltımlar
Rehberlik s. 95
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun enerjiyle ilgili herhangi bir ülke, bölge veya
sanayi düzenlemesine veya politikasına tabi olup olmadığını
belirtiniz. Bu düzenleme ve politikalara örnekler veriniz.
89
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN3
KURULUŞ İÇİNDEKİ ENERJİ TÜKETİMİ
a. Yenilenemeyen kaynaklardan toplam yakıt tüketimini joule veya katları şeklinde, kullanılan yakıt türleri de dâhil olmak üzere
bildiriniz.
b. Yenilenebilir yakıt kaynaklarından toplam yakıt tüketimini joule veya katları şeklinde, kullanılan yakıt türleri de dâhil olmak
üzere bildiriniz.
c. oule, watt-saat veya bunların katları olarak toplam:
ŸŸ Elektrik tüketimini
ŸŸ Isıtma tüketimini
ŸŸ Soğutma tüketimini
ŸŸ Buhar tüketimini bildiriniz
d. Joule, watt-saat veya bunların katları olarak toplam:
ŸŸ Satılan elektriği
ŸŸ Satılan ısıtmayı
ŸŸ Satılan soğutmayı
ŸŸ Satılan buharı bildiriniz
e. Toplam enerji tüketimini joule veya katları şekilde bildiriniz.
f. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
g. Kullanılan dönüştürme faktörlerinin kaynağını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Enerji tüketimi faaliyet giderlerini doğrudan etkilediği gibi
enerji tedarikindeki ve fiyatlarındaki dalgalanmalara olan
maruziyeti artırabilir. Bir kuruluşun çevresel ayak izini kısmen
enerji kaynakları konusundaki tercihi şekillendirmektedir.
Kullanılan bu kaynakların dengesindeki değişiklikler kuruluşun
çevresel etkilerini asgariye indirme yönündeki çabalarına işaret
edebilir.
Bazı kuruluşlar için elektrik, tükettikleri tek önemli enerji
biçimidir. Başka kuruluşlar için, bölgesel bir ısıtma tesisinden
veya soğuk su tesisinden sağlanan buhar veya su gibi başka
enerji kaynakları da önemli olabilir.
Yenilenemeyen yakıtların tüketimi genellikle doğrudan
(Kapsam 1) sera gazı (GHG) emisyonlarına katkıda bulunan
temel unsurdur ve bu, Gösterge G4-EN15 kapsamında
raporlanmaktadır. Satın alınan elektriğin, ısıtmanın,
soğutmanın ve buharın tüketimi bir kuruluşun dolaylı enerji
(Kapsam 2) GHG emisyonuna katkıda bulunmaktadır ve bu da
Gösterge G4-EN16 kapsamında raporlanmaktadır.
Veri Derleme
Kuruluş içinde tüketilen enerji türlerini (yakıt, elektrik, ısıtma,
soğutma ve buhar) tanımlayınız.
Kuruluş içinde tüketilen enerji miktarını (yakıt, elektrik, ısıtma,
soğutma ve buhar) tanımlayınız.
Kendi üretimleri olan enerjinin tüketimini raporlarken
kuruluşlar yakıt tüketimini iki defa hesaba katmak zorunda
değildirler. Örneğin bir kuruluş kömürden elektrik üretiyorsa
ve sonra üretilen elektriği tüketiyorsa, enerji tüketimi bir defa,
sadece yakıt tüketimi kapsamında hesaba katılır.
Enerji kuruluş dışındaki kaynaklardan satın alınabilir veya
kuruluşun kendisi tarafından üretilebilir (kendi üretimi). Sadece
kuruluşun sahip olduğu veya kontrolü altında bulundurduğu
kuruluşlarca tüketilen enerjinin bu Gösterge kapsamında
raporlanması beklenmektedir.
Yakıt
Yakıt tüketimini aşağıdaki gibi, yenilenemeyen ve yenilenebilir
yakıt kaynakları şeklinde ayrı ayrı raporlayınız:
90
BÖLÜM 4
G4-EN3 DEVAMI
ŸŸ Yenilenemeyen yakıt kaynakları, kuruluşun sahip olduğu
veya kontrolü altında bulundurduğu kazanlarda, fırınlarda,
ısıtıcılarda, türbinlerde, yakıcılarda, yakma fırınlarında,
jeneratörlerde ve taşıtlarda yakmaya yönelik kullandığı
yakıtları içermektedir. Yenilenemeyen yakıt kaynakları, satın
alınan yakıtların yanı sıra, çıkarılmış kömür ve petrol ve gaz
çıkarma faaliyetlerinden elde edilen gaz gibi kuruluşun kendi
faaliyetleri sonucunda elde ettiği yakıtları da içermektedir.
ŸŸ Yenilenebilir yakıt kaynakları, biyo-yakıtlar (doğrudan
kullanım için satın alınmış) ve biyo-kütleyi de içerecek şekilde
kuruluşun sahip olduğu veya kontrolü altında bulundurduğu
kaynaklardır
Elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar
Tüketim için satın alınmış ve üretilmiş, belirtilen enerji
türlerinden yararlanarak kuruluş içindeki toplam enerji
tüketimini aşağıdaki formülü kullanarak joule veya katları
olarak hesaplayınız:
Kuruluş içindeki toplam enerji tüketimi
=
Tüketilen yenilenemeyen yakıt
+
Tüketilen yenilenebilir yakıt
+
Tüketim için satın alınan elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar
+
Kuruluşun kendisi tarafından üretilen elektrik, ısıtma,
soğutma ve buhar
–
Satılan elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar
Kuruluşların enerji tüketiminin hesaplanmasında ve
ölçümünde kullanılan standartları, metodolojileri ve
varsayımları, kullanılan hesaplama araçlarına göre
raporlamaları beklenmektedir. Farklı standartlara ve
metodolojilere tabi kuruluşlar bunların seçimine ilişkin
yaklaşımı tanımlamalıdırlar.
Kuruluşların dönüştürme faktörlerini Enerji Unsuru
kapsamında raporlanan bütün veriler için tutarlı bir şekilde
uygulamaları beklenmektedir. Mümkün olduğunda yakıtı joule
veya katlarına dönüştürmekte kullanılan yerel dönüştürme
faktörleri kullanılacaktır. Yerel dönüştürme faktörlerinin
mevcut olmadığı durumlarda genel dönüştürme faktörleri
kullanılabilir.
Kuruluşların enerji tüketimi için tutarlı bir Çerçeve seçmeleri
beklenmektedir. Mümkün olduğu zaman, Çerçeve, Gösterge
G4-EN15 ve G4-EN16’da kullanılan Çerçeve ile tutarlı olmalıdır.
Kuruluşlar bunun şeffaflığa veya zaman içinde
karşılaştırılabilirliğe yardımcı olacağı durumlarda, enerji
tüketimi verilerini daha da ileri düzeyde dağıtabileceklerdir.
Örneğin verileri aşağıdakilere göre dağıtabileceklerdir:
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü (yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının listesi için Tanımlara bakınız)
ŸŸ Faaliyet türü
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yenilenebilir enerji kaynakları
ŸŸ Yenilenemeyen enerji kaynakları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına faturalar, ölçümler veya
hesaplamalar ya da tahminler dâhildir. Raporlanan birimler
doğrudan faturalardan veya sayaçlardan alınabilir veya orijinal
birimlerden raporlanan birimlere dönüştürülebilir.
91
BÖLÜM 4
G4-EN4
KURULUŞ DIŞINDAKİ ENERJİ TÜKETİMİ
a. Kuruluş dışında tüketilen enerjiyi joule veya katları olarak bildiriniz.
b. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
c. Kullanılan dönüştürme faktörlerinin kaynağını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Enerji tüketimi, satılan ürünlerin tüketici tarafından
kullanılması ve satılan ürünlere tüketici tarafından kullanımın
bitmesinden sonra uygulanan ömür sonu işlemleri de dâhil
olmak üzere kuruluşun operasyonlarıyla ilişkili kaynak ve çıktı
yönündeki faaliyetleri boyunca gerçekleşir.
Kuruluş dışındaki enerji tüketiminin nicelendirilmesi, Gösterge
G4-EN17 kapsamında ilgili diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı
emisyonlarının hesaplanmasına bir temel teşkil etmektedir.
Kuruluş dışındaki enerji tüketiminin takibi ve azaltılması,
ürün ve hizmetlerin genel kullanım süresi performansını
iyileştirebilir ve kapsamlı bir tasarım programının bir parçası
olabilir.
Veri Derleme
Kuruluş, faaliyetlerinden hangilerinin kuruluş dışındaki enerji
tüketimine yol açtığını ve ilgili miktarları değerlendirebilir. Bu
Göstergede, Gösterge G4-EN3’te raporlanan enerji tüketimini
hariç tutunuz.
Bu faaliyetlerin öneminin belirlenmesinde faaliyetin enerji
tüketiminin aşağıdaki durumlara uygun olup olmadığını
belirtiniz:
ŸŸ Kuruluş dışındaki toplam tahmini enerji tüketimine belirgin
ölçüde katkıda bulunmaktadır
ŸŸ Kuruluş tarafından gerçekleştirilebilecek veya teşvik
edilebilecek azaltımlar bakımından potansiyele sahiptir
ŸŸ Kuruluşun mali, yasal, tedarik zinciri, ürün ve müşteri, dava ve
itibar riskleri gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı risklere olan
risk maruziyetine katkıda bulunmaktadır
ŸŸ Kilit paydaşlarca (örneğin müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar
veya sivil toplum) öncelikli kabul edilmektedir.
ŸŸ Daha önce kuruluş içinde gerçekleştirilen, fakat şimdi
dış kaynaklardan alınan faaliyetlerden ya da aynı
sektördeki başka kuruluşlarca genel olarak kuruluş içinde
gerçekleştirilen faaliyetlerden kaynaklanmaktadır
ŸŸ Sektöre özel rehberde önemli olarak tanımlanmıştır
ŸŸ Kuruluş veya sektördeki kuruluşlar tarafından geliştirilmiş,
önemin belirlenmesine yönelik ek kriterleri karşılamaktadır
Aşağıdaki kategori ve faaliyetlerde kaynak veya çıktı
yönündeki önemli enerji tüketimini tanımlayınız:
Kaynak yönü
1. Satın alınan mal ve hizmetler
2. Sermaye malları
3. Yakıt ve enerjiyle ilgili faaliyetler (Gösterge G4-EN3’e dâhil
olmayanlar)
4. Kaynak yönündeki nakliye ve dağıtım
5. Faaliyetlerde üretilen atık
6. İş seyahatleri
7. Çalışan servisleri
8. K
aynak yönündeki kiralanmış mal varlıkları
Kaynak yönündeki diğer faaliyetler
Çıktı yönü
9. Çıktı yönündeki nakliye ve dağıtım
10. Satılan ürünlerin işlenmesi
11. Satılan ürünlerin kullanımı
12. Satılan ürünlerin ömür sonu işlemleri
13. Çıktı yönündeki kiralanmış mal varlıkları
14. Satış hakları
15. Yatırımlar
Çıktı yönündeki diğer faaliyetler
Numaraları da dâhil olmak üzere yukarıdaki kaynak/çıktı
yönündeki kategori ve faaliyetler WRI ve WBCSD ‘Sera Gazı
Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve
Raporlama Standardı’nda belgelenen kategori ve faaliyetlere
karşılık gelmektedir. G4 ve WRI ve WBCSD ‘Sera Gazı Protokolü
Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama
Standardı’ arasında referans kolaylığının sağlanması için
numaralarda tutarlılık sağlanmıştır. Yukarıdaki ilgili kategori
ve faaliyetlerde tüketilen enerjinin miktarını hesaplayınız
veya tahmin ediniz.
92
BÖLÜM 4
G4-EN4 DEVAMI
Kuruluşlar enerji tüketimini yenilenemeyen ve yenilenebilir
enerji kaynakları için ayrı ayrı bildirebilirler.
Kuruluşların enerji tüketiminin hesaplanmasında ve
ölçümünde kullanılan standartları, metodolojileri ve
varsayımları, kullanılan hesaplama araçlarına göre
raporlamaları beklenmektedir. Farklı standartlara ve
metodolojilere tabi kuruluşlar bunların seçimine ilişkin
yaklaşımı tarif etmelidirler.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yenilenebilir enerji kaynakları
ŸŸ Yenilenemeyen enerji kaynakları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına tedarikçi bilgileri ve dâhili olarak
ya da araştırma kuruluşları tarafından gerçekleştirilmiş yaşam
döngüsü hesaplama veya tahminleri dâhildir.
Kaynaklar
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal Değer
Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2011.
93
BÖLÜM 4
G4-EN5
ENERJİ YOĞUNLUĞU
a. Enerji yoğunluğu oranını bildiriniz.
b. Oranın hesaplanması için seçilen kuruluşa özgü ölçüyü (oran paydası) bildiriniz.
c. Yoğunluk oranına dâhil edilmiş enerji türlerini bildiriniz: yakıt, elektrik, ısıtma, soğutma, buhar veya hepsi.
d. Oranın kuruluş içinde tüketilen enerjiyi mi, kuruluş dışında tüketilen enerjiyi mi yoksa her ikisini mi kullandığını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Yoğunluk oranı bir kuruluşun enerji tüketimini kuruluşa
özel bir ölçü bağlamında tanımlamaktadır. Yoğunluk mutlak
enerji tüketiminin (pay) kuruluşa özel bir ölçüye (payda)
bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
Enerji yoğunluğu faaliyet ve çıktı başına veya kuruluşa
özel diğer ölçü birimi başına ihtiyaç duyulan enerjiyi ifade
etmektedir. Yoğunluk oranları sıklıkla normalleştirilmiş çevresel
etki verileri şeklinde belirtilmektedir. Yoğunluk oranları
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Ürün yoğunluğu (üretilen birim başına tüketilen enerji gibi)
ŸŸ Hizmet yoğunluğu (işlev veya hizmet başına tüketilen enerji
gibi)
ŸŸ Satış yoğunluğu (parasal satış birimi başına tüketilen enerji
gibi)
Bir kuruluşun Gösterge G4-EN3 ve G4-EN4’te raporlanan
toplam enerji tüketimiyle birlikte enerji yoğunluğu, kuruluşun
veriminin başka kuruluşlarla kıyaslamayı da içerecek şekilde bir
bağlama yerleştirilebilmesine yardımcı olmaktadır.
Veri Derleme
Birim başına çıktıyı, faaliyeti veya başka kuruluşa özel ölçüyü
temsil etmesi için uygun bir oran paydası seçiniz. Buna
aşağıdakiler dâhil olabilir:
ŸŸ Üretim birimleri
ŸŸ Üretim hacmi (metrik ton, litre, MWh)
ŸŸ Boyut (m2 alan)
ŸŸ Tam zamanlı çalışanların toplam sayısı
ŸŸ Parasal birimler (gelir, satışlar)
Kuruluşlar şeffaflığa veya karşılaştırılabilirliğe katkıda
bulunacağı durumlarda birden fazla enerji yoğunluğu oranı
raporlayabilirler. Örneğin ayrı oranları aşağıdakilere göre
hesaplayabilirler:
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü (yenilenemeyen ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının listesi için Tanımlara bakınız)
ŸŸ Faaliyet türü
Yoğunluk mutlak enerji tüketiminin (pay) kuruluşa özel ölçüye
(payda) bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
Kuruluşlar kuruluş içinde veya dışında tüketilen enerjinin
yoğunluğunu bildirebilirler. Oranın hem kuruluş içinde
tüketilen enerji hem de kuruluş dışında tüketilen enerji için
hesaplanması durumunda bu oranları ayrı ayrı sununuz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yenilenebilir enerji kaynakları
ŸŸ Yenilenemeyen enerji kaynakları
Belge kaynakları
Paya ilişkin potansiyel bilgi kaynaklarına faturalar, ölçümler
veya hesaplamalar ya da tahminler dâhildir. Raporlanan
birimler doğrudan faturalardan veya sayaçlardan alınabilir
veya orijinal birimlerden raporlanan birimlere dönüştürülebilir.
Paydaya ilişkin potansiyel bilgi kaynaklarına enerji raporlaması
hakkında sektör ve ülke seviyesinde rehberlik de dâhildir.
Kaynaklar
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2004.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Muhasebe
Notları, No. 1, Muhasebe ve Raporlama Standardına dair
Düzeltme’, 2012.
94
BÖLÜM 4
G4-EN6
ENERJİ TÜKETİMİNİN AZALTILMASI
a. Tasarruf ve verimlilik girişimlerinin doğrudan bir sonucu olarak elde edilen enerji tüketimi azaltım miktarını joule veya katları
şeklinde bildiriniz.
b. Azaltımlara dâhil edilmiş enerji türlerini bildiriniz: yakıt, elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar.
c. Enerji tüketimindeki azaltımların hesaplanmasına ilişkin baz yıl veya referans noktası gibi bir esası ve bunun seçilmesinin
gerekçesini bildiriniz.
d. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluşun enerjiyi verimli bir şekilde kullanma becerisi
enerji tüketiminde sağladığı azaltımlardan anlaşılabilmektedir.
Enerji tüketimi, kuruluşun çevresel ayak izi, işletme giderleri
ve enerji tedarikindeki ve fiyatlarındaki dalgalanmalara maruz
kalma üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.
Veri Derleme
Enerji kullanımının azaltılması ve enerji verimliliğinin
artırılmasına yönelik inisiyatiflerin sağladığı enerji tasarrufunu
hesaplayınız veya tahmin ediniz. Azaltılmış üretim
kapasitesinden veya dış kaynak kullanımından kaynaklanan
enerji tüketimi azaltımları bu Göstergeye dâhil edilmemelidir.
İnisiyatifler asgari olarak aşağıdakileri içermektedir:
ŸŸ Sürecin tekrar tasarlanması
ŸŸ Ekipmanın dönüştürülmesi veya iyileştirilmesi
ŸŸ Çalışan davranışındaki değişiklikler
ŸŸ Faaliyet değişiklikleri
Enerji tasarruflarının tahmin mi edildiğini, modellendiğini
mi yoksa doğrudan ölçümlerden mi elde edildiğini belirtiniz.
Tahmin veya modellemenin kullanılmış olması durumunda
kullanılan yöntemleri bildiriniz.
Kuruluşlar aşağıdakileri tercih edebilirler:
ŸŸ Enerji türlerini birleştirmek suretiyle enerji tüketimindeki
azaltımları bildiriniz.
ŸŸ Enerji tüketimindeki azaltımları yakıt, elektrik, ısıtma,
soğutma ve buhar için ayrı ayrı raporlayınız
Kuruluşlar, inisiyatifler veya inisiyatif grupları tarafından
dağıtılan azaltımları raporlamayı tercih edebilirler.
Enerji tüketimini azaltmaya yönelik birçok inisiyatifi olan
kuruluşlar, raporlama döneminde uygulanan ve enerji
tüketiminin azaltımına belirgin ölçüde katkıda bulunma
potansiyeline sahip olan girişimler hakkında raporlama yapma
ile ilgili öncelik belirleyebilirler. Bu girişimler ve ilgili hedefleri
Enerji Unsuruna ilişkin DMA’da tarif edilebilir.
Kuruluşların, enerji tüketimi azaltımının hesaplanmasında
ve ölçümünde kullanılan standartları, metodolojileri
ve varsayımları, kullanılan hesaplama araçlarına göre
raporlamaları beklenmektedir. Farklı standartlara ve
metodolojilere tabi kuruluşlar bunların seçimine ilişkin
yaklaşımı tarif etmelidirler.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Baz yıl
ŸŸ Enerji azaltımı
ŸŸ Referans noktası
ŸŸ Tasarruf ve verimlilik girişimleri
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına dâhili enerji ölçümleri ve tedarikçi
bilgileri dâhildir (yeni makinelerin enerjiyle ilgili özellikleri, enerji
tasarruflu ampuller gibi).
95
BÖLÜM 4
G4-EN7
ÜRÜN VE HİZMETLERİN ENERJİ İHTİYAÇLARINDA AZALTIMLAR
a. Raporlama dönemi zarfında elde edilen satılan ürün ve hizmetlerin enerji ihtiyaçlarındaki azaltımları joule veya katları şeklinde
bildiriniz.
b. Enerji tüketimindeki azaltımların hesaplanmasına ilişkin baz yıl veya referans noktası gibi bir esası ve bunun seçilmesinin
gerekçesini bildiriniz.
c. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Yenilenemeyen yakıtların yakılmasının sera gazları (GHG)
üretmesi ve başka çevresel etkilere neden olması nedeniyle,
enerji tüketiminin iklim değişikliğinde önemli bir payı
bulunmaktadır. Enerjinin daha verimli kullanılması iklim
değişikliğiyle mücadele bakımından son derece önemlidir.
Enerjiyi verimli kullanan ürün ve hizmetlerin sağlanması
ürün sorumluluğu inisiyatiflerinin önemli bir parçasını teşkil
etmektedir.
Veri Derleme
Kullanıma yönelik rakamlara, örneğin bir otomobilin veya bir
bilgisayarın enerji ihtiyacı dâhildir.
Tüketim modellerine, örneğin kat edilen 100 km ya da zaman
birimi (saat, ortalama çalışma günü) başına %10 daha az enerji
kullanımı dâhildir.
Bu bilgiyi elde etmek için, mevcut bulundukları durumlarda
sınaî kullanım standartlarına başvurunuz (örneğin
otomobillerin saatte 90 km hızla 100 km’deki yakıt tüketimi).
Kuruluşların, enerji tüketimi azaltımının hesaplanmasında
ve ölçümünde kullanılan standartları, metodolojileri
ve varsayımları, kullanılan hesaplama araçlarına göre
raporlamaları beklenmektedir. Farklı standartlara ve
metodolojilere tabi kuruluşlar bunların seçimine ilişkin
yaklaşımı tarif etmelidirler.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Baz yıl
ŸŸ Enerji azaltımı
ŸŸ Referans noktası
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına; dâhili ürün testleri veya
ölçümleri, kullanım modelleri üzerine araştırmalar, yaşam
döngüsü değerlendirmeleri ve sınaî standartlar dâhildir.
96
BÖLÜM 4
Unsur: Su
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-EN8
G4-EN9
G4-EN10
Kaynak bazında toplam su çekimi
Rehberlik s. 97
Su çekiminden belirgin ölçüde etkilenen su kaynakları
Rehberlik s. 98
Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi
Rehberlik s. 99
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Ceres, The Ceres Aqua Gauge: 21. Yüzyıl Su Risk Yönetimi için
Çerçeve, 2011.
97
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN8
KAYNAK BAZINDA TOPLAM SU ÇEKİMİ
a. Aşağıdaki kaynaklardan çekilen toplam su hacmini bildiriniz:
ŸŸ Sulak alanlar, nehirler, göller ve okyanuslar da dâhil olmak üzere yüzey suları
ŸŸ Yer altı suları
ŸŸ Kuruluş tarafından doğrudan toplanan ve saklanan yağmur suları
ŸŸ Başka bir kuruluşun atık suları
ŸŸ Belediye su şebekesi veya diğer su dağıtım hatları
b. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Kaynak bazında çekilen suyun toplam hacminin raporlanması,
kuruluşun su kullanımıyla ilgili olası etkilerin ve risklerin
toplam ölçeğinin anlaşılabilmesine katkı sağlamaktadır.
Çekilen toplam su hacmi, kuruluşun bir su kullanucısı olarak
nispi boyutunun ve öneminin göstergelerinden biri olup
verimlilik ve kullanımla ilgili başka hesaplamalar için bir
referans noktası rakamı sunmaktadır.
Suyun kuruluş içinde verimli kullanımını takip etmeye ve
iyileştirmeye yönelik sistematik çaba, su tüketimi giderleriyle
doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca, toplam su kullanımı, su
kaynaklarındaki kesilmelerin veya su fiyatlarındaki artışların
ortaya koyduğu riskin seviyesini de gösterebilmektedir. Temiz
tatlı su gittikçe azalmaya başlamıştır ve bu durum büyük
hacimlerde suya dayanan üretim süreçlerini etkileyebilir.
Su kaynaklarının büyük ölçüde kısıtlı olduğu bölgelerde,
kuruluşun su tüketimi modelleri diğer paydaşlarla olan ilişkileri
de etkileyebilir.
Veri Derleme
Herhangi bir su kaynağından çekilen suyun toplam hacmini
belirtiniz. Buna soğutma suyunun ayrılması da dâhildir.
Bu hesaplamaların tahmini mi, modellenmiş mi yoksa
doğrudan ölçümlerden mi yapıldığını belirtiniz. Tahmin veya
modellemenin gerekmesi durumunda kullanılan yöntemleri
tanımlayınız.
Bu Gösterge doğrudan kuruluş tarafından çekilmiş veya su
şebekeleri gibi aracılar kanalıyla alınmış suyu içerebilmektedir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Toplam su çekimi
Belge kaynakları
Kurumsal su çekimi hakkındaki bilgiler su sayaçlarından,
su faturalarından, mevcut başka su verilerinden türetilen
hesaplamalardan veya (sayaçların, faturaların veya referans
verilerinin mevcut olmaması halinde) kuruluşun kendi
tahminlerinden elde edilmiş olabilir.
98
BÖLÜM 4
G4-EN9
SU ÇEKİMİNDEN BELİRGİN ÖLÇÜDE ETKİLENEN SU KAYNAKLARI
a. Çekilmeden belirgin ölçüde etkilenen su kaynaklarının toplam sayısını türlere göre bildiriniz:
ŸŸ Su kaynağının boyutu
ŸŸ Kaynağın koruma altındaki bir bölge olarak belirlenip belirlenmediği (ulusal veya uluslararası olarak)
ŸŸ Biyolojik çeşitlilik değeri (tür çeşitliliği ve endemizm, koruma altındaki canlı türlerinin toplam sayısı gibi)
ŸŸ Su kaynağının yerel toplumlar veya yerli halklar için değeri veya önemi
b. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir su sisteminden yapılan su çekimleri; yeraltı su düzeyinin
azalmasına, kullanıma açık su hacminin azalmasına ya da bir
ekosistemin işlevlerini yerine getirme kapasitesinin değişmesine
yol açarak çevreyi etkileyebilir. Bu tür değişikliklerin, bölgedeki
yaşam kalitesi üzerinde, ekonomik ve sosyal sonuçlar da dâhil
olmak üzere daha geniş etkileri olmaktadır.
Bu Gösterge kuruluşun su kullanımıyla ilişkili etkilerin hacmini
ölçer. Aynı su kaynaklarının diğer kullanıcılarıyla olan ilişkiler
açısından, bu Gösterge ayrıca kuruluşun kendi su kaynaklarının
istikrarının yanı sıra, belirli risk veya iyileştirme alanlarının
değerlendirilebilmesini mümkün kılar.
Veri Derleme
Kuruluş tarafından gerçekleştirilen su çekiminden belirgin
ölçüde etkilenen su kaynaklarını belirtiniz. Belirgin çekimler
aşağıdaki kriterlerden bir veya daha fazlasına sahip olanlardır:
ŸŸ Belirli bir su kütlesinin yıllık ortalama hacminin ortalama
%5’ine veya daha fazlasına karşılık gelen çekimler
ŸŸ Nispi boyutları, işlevleri, nadir veya tükenme tehlikesi olan ya
da tehlike altındaki sistemler olarak durumları veya tehlike
altındaki belirli bitki veya hayvan türlerini desteklemeleri
açısından uzmanlarca özellikle hassas kabul edilen su
kütlelerinden yapılan çekimler
ŸŸ Çekim oranına bakılmaksızın Ramsar Sözleşmesi78
kapsamındaki veya ulusal veya uluslararası ölçekte ilan
edilmiş başka koruma altındaki bölgeler kapsamındaki sulak
alanlardan yapılan çekimler
ŸŸ Su kaynağının yüksek bir biyolojik çeşitlilik değerine (örneğin
tür çeşitliliği ve endemizm, koruma altındaki türlerin toplam
sayısı) sahip olduğunun belirtilmiş olması
ŸŸ Su kaynağının yerel toplumlar ve yerli halklar için yüksek bir
değere veya öneme sahip olduğunun belirtilmiş olması
Suyun kamuya veya özel sektöre ait bir su tedarikçisi tarafından
sağlanıyor olması durumunda, orijinal su kütlesi veya kaynağı
tanımlanır ve raporlanır.
Belge kaynakları
Bir su kaynağının veya koruma altındaki bölgenin niteliklerine
ilişkin potansiyel bilgi kaynakları, yerel veya ulusal su
bakanlıkları veya devlet departmanlarından veya çevresel etki
değerlendirmeleri gibi araştırmalardan elde edilebilir.
Kaynaklar
ŸŸ Doğanın Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN), Tükenme
Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi,
http://www.iucnredlist.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
99
BÖLÜM 4
G4-EN10
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN VE YENİDEN KULLANILAN SUYUN YÜZDESİ VE TOPLAM HACMİ
a. Kuruluş tarafından geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun toplam hacmini bildiriniz.
b. Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun toplam hacmini Gösterge G4-EN8 kapsamında bildirilen toplam su çekiminin
bir yüzdesi olarak bildiriniz.
c. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge hem yeniden kullanımdan önce arıtılmış olan
suları hem de arıtılmamış olan suları ölçmektedir. Gri su
(örneğin toplanan yağmur suları ve bulaşık, çamaşır ve banyo
gibi evsel süreçlerden kaynaklanan atık su) dâhildir.
Veri Derleme
Geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan su hacmini belirtiniz.
Suyun yeniden kullanım ve geri dönüşüm oranı bir
verimlilik ölçütüdür ve bir kuruluşun toplam su çekimlerini
ve tahliyelerini azaltmadaki başarısını göstermektedir.
Yeniden kullanımdaki ve geri dönüşümdeki artış, suyun
tüketimi, arıtılması ve bertarafına ilişkin giderlerde bir
azaltım sağlayabilir. Su tüketiminin yeniden kullanım ve geri
dönüşüm yoluyla zaman içinde azaltılması da su kaynaklarının
yönetimine yönelik yerel, ulusal veya bölgesel hedeflere
katkıda bulunabilir.
Örneğin; kuruluş döngü başına 20 metreküp suya ihtiyaç
duyan bir üretim döngüsüne sahipse, bir üretim süreci
döngüsü için 20 metreküp su çekmekte ve sonra bunu üç ek
döngüde kullanmaktadır. Bu süreç için geri dönüştürülen ve
yeniden kullanılan suyun hacmi 60 metreküptür.
Su veya debi sayaçlarının mevcut olmaması ve modelleme
yoluyla tahminin gerekmesi durumunda bunu belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı
Belge kaynakları
Su veya debi sayaçlarından bilgi elde edilebilir.
100
BÖLÜM 4
Unsur: Biyolojik Çeşitlilik
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 100
GÖSTERGELER
Koruma altındaki bölgelerde ve koruma altındaki bölgeler dışında biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan
G4-EN11 alanlarda sahip olunan, kiralanan, yönetilen veya bu bölgelere komşu olan faaliyet sahaları
Rehberlik s. 101
G4-EN12
G4-EN12 Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin koruma altındaki bölgeler ve koruma altındaki bölgeler dışında
biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan alanlar üzerindeki belirgin etkilerinin tanımlanması
Rehberlik s. 102
G4-EN13
G4-EN14
Koruma altındaki veya eski haline getirilen habitatlar
Rehberlik s. 103
Habitatları faaliyetlerden etkilenen alanlarda bulunan IUCN kırmızı liste türlerinin ve ulusal koruma listesi
türlerinin soy tükenmesi risk seviyesine göre toplam sayısı
Rehberlik s. 104
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ BirdLife International, Önemli Kuş Alanları, http://www.
birdlife.org/action/science/sites/index.html, 1 Mayıs 2013
tarihinde erişilmiştir.
ŸŸ Doğanın Korunması İçin Uluslararası Birlik (IUCN), Koruma
Altındaki Bölgelerin Yönetim Kategorilerinin Uygulanmasına
Dair Yönerge, 2008.
ŸŸ Doğanın Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN), Tükenme
Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi,
http://www.iucnredlist.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
ŸŸ Ramsar Sözleşmesi, ‘Özellikle Su Kuşları Habitatı Olarak
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’,
1994.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Biyolojik Çeşitlilik
Hakkında Sözleşme’, 1992.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Tükenme Tehlikesi Olan
Yabani Flora ve Fauna Türleri Uluslararası Ticareti Hakkında
Sözleşme (CITES)’, 1979.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),
Biyosfer Rezervleri, www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ ecological-sciences/biospherereserves/, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO),
Dünya Mirası Listesi, http://whc.unesco.org/en/list,
1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun biyolojik çeşitlilik yönetimi hakkındaki politikasını
gerçekleştirme yönündeki stratejisini tarif ediniz. Buna
bir örnek, biyolojik çeşitlilik konularının çevresel etki
değerlendirmesi gibi analitik araçlarla bütünleştirilmesidir.
101
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN11
KORUMA ALTINDAKİ BÖLGELERDE VE KORUMA ALTINDAKİ BÖLGELER DIŞINDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK DEĞERİ YÜKSEK
OLAN ALANLARDA SAHİP OLUNAN, KİRALANAN, YÖNETİLEN VEYA BU BÖLGELERE KOMŞU OLAN FAALİYET SAHALARI
a. Koruma altındaki bölgelerde ve koruma altındaki bölgeler dışında biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan alanlarda sahip olunan,
kiralanan, yönetilen veya bu bölge ve alanlara komşu olan her bir faaliyet sahası için aşağıdaki bilgileri bildiriniz:
ŸŸ Coğrafi konum
ŸŸ Kuruluşun sahip olabileceği, kiralayabileceği veya yönetebileceği yüzey altı veya yer altı arazisi
ŸŸ Koruma altındaki bölgeye (bölge dâhilinde, bölgeye komşu veya koruma altındaki bölgenin kısımlarını içeriyor) veya koruma
altındaki bölgeler dışında biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan bölgeye göre konum
ŸŸ Faaliyet türü (ofis, imalat veya üretim ya da doğal madde çıkartma)
ŸŸ Faaliyet sahasının km2 cinsinden boyutu
ŸŸ Aşağıdakilerle nitelenen biyolojik çeşitlilik değeri:
–– Koruma altındaki bölgenin ya da koruma altındaki bölgenin dışında kalan biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan alanın
özelliği (karasal, tatlı su veya deniz ekosistemi)
–– Korunma durumu listeleri (örneğin IUCN Koruma Altındaki Bölge Yönetim Kategorileri67, Ramsar Sözleşmesi78, ulusal
mevzuat)
REHBERLİK
İlgililik
Yasal koruma altındaki bölgeler ve koruma altındaki bölgeler
dışında kalan fakat biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan olan
alanlar dâhilinde bulunan, bu alanları içeren veya bunlara
komşu olan alanlar hakkında raporlama yapmak suretiyle,
bir kuruluş biyolojik çeşitlilikle ilgili belirli riskleri tanımlayıp
anlayabilir. Hem koruma altındaki bölgelerde hem de koruma
altındaki bölgeler dışında kalan fakat biyolojik çeşitlilik değeri
yüksek olan olan bölgelerde gerçekleşen faaliyetlerin takibi,
kuruluşun etki risklerini azaltabilmesini mümkün kılar. Ayrıca
kuruluşun biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri yönetmesine
veya yanlış yönetimi önlemesine de olanak sağlar. Bu etkilerin
yeterince yönetilememesi itibar kaybına, planlama izni
alınmasında gecikmelere ve faaliyet göstermek için gerekli
sosyal meşruiyetin kaybedilmesine yol açabilir.
Veri Derleme
Koruma altındaki bölgeler veya koruma altındaki bölgeler
dışında kalan fakat biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan olan
bölgeler dâhilinde bulunan, bunlara komşu olan veya bunları
içeren sahip olunan, kiralanan veya yönetilen faaliyet
alanlarının konumunu ve boyutunu belirtiniz. Buna gelecekte
çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirileceği resmen ilan edilen
sahalar hakkındaki bilgileri de dahil ediniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan bölgeler
ŸŸ Koruma altındaki bölgeler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına satın alma sözleşmeleri, kira
kontratları ya da yerel veya bölgesel tapu kaydı dâhildir.
Ulusal seviyede, çevrenin korunmasından sorumlu kamu
mercileri uluslararası ve ulusal koruma altındaki bölgeler ve
biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan bölgeler hakkında bilgi
bulundurabilirler. Buna ek olarak Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Stratejileri ve Eylem Planları, sıklıkla koruma altındaki bölgeler
ve biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan bölgeler hakkında bilgi
ve kayıt tutabilmektedirler.
102
BÖLÜM 4
G4-EN12
FAALİYETLERİN, ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN KORUMA ALTINDAKİ BÖLGELER VE KORUMA ALTINDAKİ BÖLGELER
DIŞINDA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK DEĞERİ YÜKSEK OLAN ALANLAR ÜZERİNDEKİ BELİRGİN ETKİLERİNİN TANIMLANMASI
a. Biyolojik çeşitlilik üzerindeki belirgin doğrudan ve dolaylı etkilerin niteliğini aşağıdakilerden bir veya daha fazlasına referans
vererek bildiriniz:
ŸŸ İmalat tesislerinin, madenlerin ve nakliye altyapısının inşası veya kullanımı
ŸŸ Kirlilik (habitatta noktasal veya noktasal olmayan kaynaklardan doğal olarak oluşmayan maddelerin girmesi)
ŸŸ İstilacı türlerin, haşerelerin ve patojenlerin girmesi
ŸŸ Canlı türlerinde azalma
ŸŸ Habitatların dönüşümü
ŸŸ Ekolojik süreçlerdeki, doğal değişim aralığı dışındaki değişiklikler (tuzluluk veya yer altı suyu seviyesindeki değişiklikler gibi)
b. Belirgin doğrudan ve dolaylı olumlu ve olumsuz etkileri aşağıdakilere istinaden bildiriniz:
ŸŸ Etkilenen türler
ŸŸ Etkilenen alanların boyutu
ŸŸ Etkilerin süresi
ŸŸ Etkilerin geri çevrilebilir olup olmadığı
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge kuruluşun koruma altındaki bölgelerdeki ve
koruma altındaki bölgelerin dışında kalan fakat biyolojik
çeşitlilik değeri yüksek olan bölgelerdeki biyolojik çeşitlilik
üzerindeki belirgin doğrudan veya dolaylı etkileri hakkında
bilgi sağlamaktadır. Ayrıca bu etkilerin hafifletilmesine yönelik
kurumsal bir stratejinin anlaşılmasına (ve geliştirilmesine)
yönelik bir zemin hazırlamaktadır. Yapılandırılmış ve nitel
bilgilerin sunumu yoluyla, Gösterge etkilerin nispi boyutu,
ölçeği ve niteliğinin zaman içinde ve kuruluşlar arasında
karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır.
Veri Derleme
Hem doğrudan etkileri hem de dolaylı etkileri (örneğin tedarik
zinciri gibi) kapsayacak şekilde kuruluşun faaliyetlerinin,
ürünlerinin ve hizmetlerinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki
belirgin olumlu ve olumsuz etkilerini tanımlayınız.
Etki alanları, resmen koruma altındaki bölgelerle sınırlı
kalmayıp, tampon bölgeler üzerindeki etkilerin yanı sıra özel
öneme veya hassasiyete sahip olan resmen belirlenmiş alanları
da kapsamaktadır.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Biyolojik çeşitlilik bakımından belirgin etki
ŸŸ Biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan bölgeler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun çevre yönetimi sistemi
veya diğer dâhili belgeleri de dahildir. Bilgi ayrıca çevresel
ve sosyal etki değerlendirmelerinden veya yaşam döngüsü
değerlendirmelerinden ve tedarik zincirinin girdi ve çıktı
yönündeki diğer kuruluşlardan da edinilebilir.
103
BÖLÜM 4
G4-EN13
KORUMA ALTINDAKİ VEYA ESKİ HALİNE GETİRİLEN HABİTATLAR
a. Habitatın korunduğu veya eski haline getirildiği bütün alanların boyutunu ve konumunu ve ayrıca eski haline getirme
önleminin başarı ölçütünün bağımsız kuruluş dışı profesyoneller tarafından onaylanıp onaylanmadığını bildiriniz.
b. Kuruluşun eksi haline getirme veya koruma önlemlerini yönettiği veya uyguladığı yerlerden farklı, habitat alanlarının
korunması veya eski haline getirilmesi için üçüncü taraflarla ortaklıkların mevcut olup olmadığını bildiriniz.
c. Her bir alanın durumunu raporlama döneminin sonundaki durumlarını baz alarak bildiriniz.
d. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Doğal habitatların bütünlüğünün sağlanması kuruluşun
itibarını, etrafındaki doğal çevrenin ve kaynakların dengeliliğini
ve çevresindeki toplumlarca kabulünü geliştirebilir. Bir
biyolojik çeşitlilik stratejisi, kuruluşun faaliyetlerinin doğal
habitatlar üzerinde neden olduğu zararın önlenmesi, yönetimi
ve düzeltilmesiyle ilgili unsurların bir kombinasyonunu
kapsamaktadır. Bu Gösterge kuruluşun faaliyetleriyle ilgili
olumsuz etkilerinin önlenmesine veya düzeltilmesine yönelik
belirli bir stratejinin uygulanmasını ölçmektedir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Eski haline getirilen bölgeler
ŸŸ Korunan bölgeler
Veri Derleme
Bu Gösterge düzeltmenin tamamlandığı veya alanın etkin bir
şekilde korunduğu alanları göstemektedir (Tanımlara bakınız).
Faaliyetlerin devam ettiği alanlar, ‘eski haline getirilmiş’ veya
‘korunmuş’ tanımlarına uygun olmaları halinde bu Göstergeye dahil
edilebilirler. Habitatların korunması veya eski haline getirilmesi
yönünde yasal veya ruhsat zorunluluğunun mevcut bulunması
durumunda bu Gösterge bu gereklerle paralellik gösterecektir.
Arazinin eski haline getirilmesi (örneğin arazinin eski haline
getirilmesine ilişkin gerekler) hakkında bilgi, arazinin kira
veya satın alma kontratlarında veya çevresel ve sosyal etki
değerlendirmelerinde ya da risk kayıtlarında bulunabilir.
Belge kaynakları
Koruma altındaki bögeler hakkında bilgi; kuruluşun çevre
yönetimi sistemi, alan planları, çevresel ve sosyal etki
değerlendirmeleri veya kuruluş politikaları belgelerinde
bulunabilir.
104
BÖLÜM 4
G4-EN14
HABİTATLARI FAALİYETLERDEN ETKİLENEN ALANLARDA BULUNAN IUCN KIRMIZI LİSTE TÜRLERİNİN VE ULUSAL
KORUMA LİSTESİ TÜRLERİNİN SOY TÜKENMESİ RİSK SEVİYESİNE GÖRE TOPLAM SAYISI
a. Habitatları kuruluşun faaliyetlerinden etkilenen alanlarda bulunan IUCN Kırmızı Liste Türlerinin ve Ulusal Koruma Listesi
Türlerinin toplam sayısını aşağıdaki soy tükenmesi risk seviyelerine göre bildiriniz:
ŸŸ Ciddi ölçüde tehlike altında
ŸŸ Tehlike altında
ŸŸ Hassas
ŸŸ Neredeyse tükenme tehlikesi olan
ŸŸ Düşük riskli
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge kuruluşun faaliyetlerinin tükenme tehlikesi
olan bitki ve hayvan türlerine tehdit teşkil ettiği durumları
tespit edebilmesine yardımcı olmaktadır. Bu tehditleri
tanımlamak suretiyle kuruluş zararı önlemek ve türlerin yok
olmasını engellemek yönünde uygun adımları başlatabilir.
IUCN Tükenme Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi ve
ulusal koruma listeleri, faaliyetlerden etkilenen alanlardaki
habitatların hassasiyeti ve bu habitatların yönetim açısından
nispi önemi hakkında otorite niteliğindedir.
Veri Derleme
Kuruluşun faaliyetlerinden etkilenen, IUCN Tükenme Tehlikesi
Olan Türlerin Kırmızı Listesinde veya ulusal ya da bölgesel
koruma listelerinde bulunan türleri içeren habitatların
konumlarını tanımlayınız.
Tutarlılığın sağlanması için yukarıda belirtilen listedeki bilgileri
belgelerin planlanmasında ve kayıtların takibinde belirtilen
türlerle kıyaslayınız. Bu bilgileri her bir yok olma riski kategorisi
için habitatlardaki toplam tür sayısının belirlenmesinde kullanınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ IUCN Tükenme Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi
Belge kaynakları
Türlerin IUCN Tükenme Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı
Listesinde ve ulusal koruma listelerinde mevcut bulunup
bulunmadığına ilişkin potansiyel bilgi kaynaklarına; ulusal
veya bölgesel koruma kuruluşları, yerel merciler veya çevreyle
ilgili STK’lar dâhildir. Koruma altındaki bölgeler veya yüksek
biyolojik çeşitliliğe sahip bölgeler dâhilinde veya yakınında
faaliyet gösteren kuruluşlarla ilgili olarak planlama çalışmaları
veya diğer izin malzemeleri de, koruma altındaki bölgelerdeki
biyolojik çeşitlilik hakkında bilgi içerebilir.
Kaynaklar
ŸŸ Doğanın Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN), Tükenme
Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi,
” http://www.iucnredlist.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
105
BÖLÜM 4
Unsur: Emisyonlar
Giriş
Kaynaklar
Kılavuzlarda Emisyonlar Unsuru; sera gazları (GHG)
emisyonlarının yanı sıra ozon tabakasını incelten başka
maddeler, NOX, SOX ve diğer belirgin hava emisyonları ile ilgili
Göstergeler içermektedir.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Çerçeve Sözleşmesi, ‘İklim Değişikliği
Hakkında Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi’, 1992.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Protokolü, ‘İklim Değişikliği Hakkında
Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine İlişkin Kyoto
Protokolü’, 1997.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya
Meteoroloji Örgütü (WMO), Siyah Karbon ve Troposferik
Ozonun Birleşik Değerlendirmesi, 2011.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2004.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama Standardı’,
2011.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Muhasebe
Notları, No. 1, Muhasebe ve Raporlama Standardına dair
Düzeltme’, 2012.
Sera gazı emisyonlarının raporlanması WRI ve WBCSD
‘Sera Gazları Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama
Standardı’nın (Sera Gazları Protokolü) raporlama gereklerine
dayandırılmıştır.
Sera Gazları Protokolü ‘Kapsam’ adı verilen bir sera gazları
emisyonları sınıflandırmasını içermektedir – Kapsam 1, Kapsam
2 ve Kapsam 3.
Kapsam, sera gazı emisyonlarının gerçekleştiği operasyonel
sınırlara ilişkin bir sınıflandırmadır. Kapsam; sera gazı
emisyonlarının kuruluşun kendisi tarafından mı yoksa ilgili
başka kuruluşlar, örneğin elektrik tedarikçileri veya taşıma
şirketleri tarafından mı gerçekleştirildiğini aşağıda gösterildiği
şekilde sınıflandırmaktadır:
ŸŸ Doğrudan (Kapsam 1) kuruluşun sahibi olduğu veya
kontrolü altında bulundurduğu işletmelerden kaynaklanan
emisyonlar
ŸŸ Dolaylı Enerji (Kapsam 2) satın alınan ya da elde edilen ve
kuruluş içinde tüketilen elektrikten, ısıtmadan, soğutmadan
ve buhardan açığa çıkan emisyonlar.
ŸŸ Diğer Dolaylı (Kapsam 3) emisyonların tamamı, hem kaynak
hem de çıktı yönündeki emisyonlar da dahil olmak üzere,
kuruluşun dışında gerçekleşen (Kapsam 2’ye dahil olmayan)
her tür dolaylı emisyondur
Sera Gazları Protokolünün 1, 2 ve 3. Kapsamları ISO 14064
tanımlarına ve GRI Göstergelerine aşağıdaki gibi paraleldir:
ŸŸ Kapsam 1 = doğrudan sera gazı emisyonları (GRI Göstergesi
G4-EN15)
ŸŸ Kapsam 2 = dolaylı enerji sera gazı emisyonları (GRI
Göstergesi G4-EN16)
ŸŸ Kapsam 3 = diğer dolaylı sera gazı emisyonları (GRI
Göstergesi G4-EN17)
Sera Gazları Protokolü doğrudan (Kapsam 1) emisyonların
ve dolaylı enerji (Kapsam 2) emisyonların bildirilmesini
öngörmektedir. Diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonların
bildirilmesi isteğe bağlıdır. WRI ve WBCSD ‘Sera Gazları
Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve
Raporlama Standardı’ diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonların
bildirilmesini öngörmektedir.
106
BÖLÜM 4
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 106
G4-DMA
INDICATORS
G4-EN15
G4-EN16
G4-EN17
G4-EN18
G4-EN19
G4-EN20
G4-EN21
G4-EN15 Doğrudan sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 1)
Rehberlik s. 107-109
G4-EN16 Dolaylı enerji sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 2)
Rehberlik s. 110-111
G4-EN17 Diğer dolaylı sera gazı (GHG) emisyonları (Kapsam 3)
Rehberlik s. 112-114
G4-EN18 Sera gazı (GHG) emisyon yoğunluğu
Rehberlik s. 115
G4-EN19 Sera gazı (GHG) emisyonlarının azaltılması
Rehberlik s. 116-117
G4-EN20 Ozon incelten madde (ODS) emisyonları
Rehberlik s. 118
NOX, SOX ve diğer belirgin hava emisyonları
Rehberlik s. 119-120
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun emisyonlarla ilgili herhangi bir ülke, bölge veya
sanayi düzenlemesine veya politikasına tabi olup olmadığını
açıklayınız. Bu düzenleme ve politikalara örnekler veriniz.
Hedefler hakkında raporlama için DMA Rehberini kullanmanın
yanı sıra, GHG emisyonları hedefleri hakkında raporlama
yaparken hedefe ulaşmak için hangi dengelemelerin
kullanıldığını belirtiniz. Türü, miktarı, kriterleri veya bunların bir
parçasını teşkil ettikleri planı belirtiniz.
107
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN15
DOĞRUDAN SERA GAZI (GHG) EMİSYONLARI (KAPSAM 1)
a. Brüt doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonlarını metrik ton cinsinden CO2 eşdeğeri olarak ve satın alımlar, satışlar veya
dengeleme ya da tahsisat transferi gibi sera gazı alış verişlerinden bağımsız olarak bildiriniz.
b. Hesaplamaya dâhil edilen gazları bildiriniz (whether CO2, CH4, N2O, HFC’ler, PFC’ler, SF6, NF3 veya hepsi).
c. Biyojenik CO2 emisyonlarını metrik ton cinsinden CO2 eşdeğeri olarak, brüt doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonlarından
ayrı olarak bildiriniz.
d. Seçilen baz yılı, bu baz yılın seçilme gerekçesini, baz yıldaki emisyonları ve baz yıl emisyonlarının tekrar hesaplanmasını
gerektiren her tür belirgin emisyon değişikliğinin bağlamını bildiriniz.
e. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz
f. Kullanılan emisyon faktörü kaynaklarını ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) oranlarını veya GWP kaynağı için bir referans bildiriniz.
g. Emisyonlar için tercih edilen konsolidasyon yaklaşımını bildiriniz (hisse senedi, mali kontrol, işletim kontrolü).
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge BM ‘Kyoto Protokolü’ ve WRI ve WBCSD ‘GHG
Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı’
kapsamındaki sera gazlarının doğrudan (Kapsam 1) GHG
emisyonlarının CO2 eşdeğeri halinde bildirimini kapsamaktadır:
ŸŸ Karbondioksit (CO2)
ŸŸ Metan (CH4)
ŸŸ Azot oksit (N2O)
ŸŸ Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)
ŸŸ Perflorokarbonlar(PFC’ler)
ŸŸ Kükürt heksaflorür (SF6)
ŸŸ Azot triflorür (NF3)
GHG emisyonları, iklim değişikliğine önemli bir katkıda
bulunmakta olup BM ‘İklim Değişikliği Hakkında Birleşmiş
Milletler Çerçeve Sözleşmesi’100 ve müteakip BM ‘Kyoto
Protokolü’ kapsamında düzenlenmektedirler. Metan (CH4) da
dahil olmak üzere bazı sera gazları; aynı zamanda ekosistemler,
hava kalitesi, tarım ve insan ve hayvan sağlığı üzerinde
belirgin olumsuz etkileri olan hava kirleticileridir. Bunun
sonucu olarak, farklı ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve
teşvik sistemleri (örneğin pazarlanabilir emisyon izinleri), sera
gazı emisyonlarının hacminin kontrol altına alınmasını ve
azaltımlarının ödüllendirilmesini hedeflemektedir.
Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları, kuruluşun sahibi
olduğu veya kontrolü altında bulundurduğu kaynaklardan
(atmosfere sera gazları bırakan fiziksel birimler veya süreçler)
oluşmaktadır.
Doğrudan (Kapsam 1) GHG emisyonlarına, bunlarla sınırlı
kalmamak kaydıyla Gösterge G4-EN3’te raporlanan yakıt
tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyonları da dâhildir.
Bu Gösterge bir kuruluşun toplam GHG emisyonlarının
raporlanması için Göstergeler G4-EN16 (dolaylı enerji
Kapsam 2 emisyonları) ve G4-EN17 (diğer dolaylı Kapsam 3
emisyonlar) ile bir arada kullanılabilir.
Doğrudan ve dolaylı emisyonların kombinasyonu
vergilendirme veya takas sistemlerinin masraf sonuçları
hakkında bir fikir vermektedir. Ayrıca bir kuruluşun karbon
ayak izinin ve çevresel performansının anlaşılabilmesini de
sağlamaktadır.
Veri Derleme
Aşağıdakiler de dâhil olmak üzere kuruluşun sahip olduğu
veya kontrolü altında bulundurduğu kaynaklardan gelen
doğrudan GHG emisyonlarını tanımlayınız:
ŸŸ Elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar üretimi. Bu emisyonlar
yakıtların (kazanlar, fırınlar, türbinler gibi) sabit kaynaklarda
yakılmasından ve tutuşturma gibi diğer yakma süreçlerinden
kaynaklanmaktadır
ŸŸ Fiziksel veya kimyasal işleme. Bu emisyonların çoğunluğu
(çimento, çelik, alüminyum, amonyak ve atık işleme gibi)
kimyasal maddelerin ve malzemelerin üretiminden veya
işlenmesinden kaynaklanmaktadır
108
BÖLÜM 4
G4-EN15 DEVAMI
ŸŸ Malzemelerin, ürünlerin, atıkların, çalışanların ve yolcuların
nakliyesi. Bu emisyonlar, yakıtların kuruluşun sahip olduğu
veya kontrolü altında bulundurduğu (kamyonlar, trenler,
gemiler, uçaklar, otobüsler ve otomobiller gibi) hareketli
yakma kaynaklarında yakılmasından kaynaklanmaktadır.
ŸŸ Kaçak Emisyonlar. Bu emisyonlar eklemlerden, contalardan,
ambalajdan ve salmastralardan ekipman sızıntıları, kömür
madenlerinden ve havalandırmadan metan emisyonları,
soğutma ve klima ekipmanından hidroflorokarbon (HFC)
emisyonları ve gaz nakliyesinden metan sızıntıları gibi kasıtlı
veya kasıtsız salınımlardan kaynaklanmaktadır
Tanımlanan kaynakları kullanarak, kuruluşun raporlama
dönemi zarfındaki brüt doğrudan GHG emisyonlarını,
CO2 eşdeğerleri cinsinde ilgili GWP oranlarını kullanarak
hesaplayınız. Satın alımlar, satışlar veya dengeleme ya da
tahsisat transferi gibi her tür sera gazı alış verişini hariç
tutunuz.
Kuruluşlardan emisyonların hesaplanması ve ölçümünde
kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları, kullanılan
hesaplama araçlarına göre raporlamaları beklenmektedir.
Farklı standartlara ve metodolojilere tabi kuruluşlar bunların
seçimine ilişkin yaklaşımı tarif etmelidirler.
Emisyonlar için tutarlı bir konsolidasyon yaklaşımı seçiniz ve
brüt doğrudan (Kapsam 1) GHG emisyonlarını hesaplamak
için uygulayınız. Mümkün olduğu durumlarda, Gösterge
G4-EN16’da kullanılan yaklaşımla tutarlı bir yaklaşım seçiniz.
Kuruluşlar WRI ve WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal Muhasebe
ve Raporlama Standardı’ kapsamında verilen hisse senedi, mali
kontrol veya operasyonel kontrol yöntemlerini seçerler.
Kendisi için emisyon verilerinin mevcut bulunduğu baz yılı
seçiniz ve özellikle o yılın seçilmesinin nedenlerini belirtiniz.
Önceki yıllara ait emisyonların tekrar hesaplanmasında
kuruluşlar WRI ve WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal
Muhasebe ve Raporlama Standardı’ kapsamındaki yaklaşımı
uygulayabilirler.
Kuruluşlar biyojenik CO2 emisyonlarını raporlayabilirler;
bununla birlikte bu tür emisyonlar ayrı olarak
raporlanmaktadır ve toplam doğrudan (Kapsam 1) GHG
emisyonlarına eklenmemektedir. Bu emisyonlar (CH4 ve N2O
gibi), başka GHG’lerin emisyonlarını ya da biyo-kütlenin
yaşam döngüsünde yanma veya biyolojik bozunma dışındaki
nedenlerden kaynaklanan (biyo-kütlenin işlenmesinden veya
nakledilmesinden kaynaklanan GHG emisyonları gibi) GHG
emisyonlarını değil, sadece biyo-kütlenin yanmasından veya
biyolojik bozunmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarını
ifade etmektedir.
Dengelemeye ilişkin bilgiler Emisyon Unsuruna ilişkin DMA’da
raporlanabilir.
Emisyonların hesaplanmasında kullanılan metodolojilere
aşağıdakiler dâhil olabilir:
ŸŸ Tüketilen enerji kaynaklarının (kömür, gaz) veya soğutma
sistemlerindeki kayıpların (ikmal) doğrudan ölçümü ve
(CO2 eşdeğeri olarak) GHG’ye dönüştürülmesi
ŸŸ Kütle dengesi hesaplamaları
ŸŸ İşyerine özel verilere dayanan hesaplama (yakıt bileşimi
analizinde olduğu üzere)
ŸŸ Yayınlanmış kriterlere dayanan hesaplamalar (emisyon
faktörleri ve GWP’ler)
ŸŸ Tahminler. Varsayılan değerlerin mevcut olmaması nedeniyle
tahminlerden yararlanılması durumunda kuruluş rakamların
tahmin edilmesinde kullanılan gerekçeyi ve varsayımları
gösterir
ŸŸ Sera gazlarının doğrudan ölçümü (sürekli çevrimiçi analiz
araçları gibi)
Kuruluşlar, bunun şeffaflığa ve zaman içinde
karşılaştırılabilirliğe yardımcı olacağı durumlarda doğrudan
(Kapsam 1) GHG emisyonları verilerini daha fazla dağıtabilirler.
Örneğin verileri aşağıdakilere göre dağıtabileceklerdir:
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü (sabit yanma, süreç, kaçak)
ŸŸ Faaliyet türü
Mümkün olduğu durumlarda kuruluşlar Emisyonlar Unsuru
kapsamında raporlanan veriler için emisyon faktörlerini
ve GWP oranlarını tutarlı bir biçimde uygularlar. Emisyon
faktörleri zorunlu raporlama gereklerinden veya gönüllü
raporlama çerçevelerinden kaynaklanabilir veya sanayi
gruplarınca geliştirilebilirler. GWP tahminleri bilimsel
araştırmanın gelişmesiyle birlikte zaman içinde değişebilir.
Kuruluşlar Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin
(IPCC) Değerlendirme Raporlarındaki GWP’leri kullanabilirler.
IPCC İkinci Değerlendirme Raporundaki GWP’lerin BM ‘Kyoto
Protokolü’ kapsamındaki uluslararası görüşmelere temel teşkil
etmesi nedeniyle, bu oranlar ulusal veya bölgesel raporlama
gerekleriyle çelişmedikleri sürece GHG emisyonlarının
bildiriminde kullanılabilirler. Ayrıca, kuruluşlar en son IPCC
Değerlendirme Raporunun en son GWP’lerini kullanabilirler.
GWP’ler IPCC Değerlendirme Raporları kapsamında bir dizi farklı
zaman dilimi için ifade edilmektedir. Kuruluşlar 100 yıllık zaman
dilimine ait faktörleri kullanırlar.
Bu Göstergeye ilişkin daha fazla detay ve rehberlik WRI ve
WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama
Standardı’nda ve ICPP belgelerinde bulunabilir.
109
BÖLÜM 4
G4-EN15 DEVAMI
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Baz yıl
ŸŸ Doğrudan sera gazı emisyonları (Kapsam 1)
ŸŸ Karbondioksit eşdeğeri
ŸŸ Küresel ısınma potansiyeli (GWP)
Belge kaynakları
Doğrudan (Kapsam 1) GHG emisyonları hakkında potansiyel
bilgi kaynakları, Gösterge G4-EN3’te raporlanan verilerin bir
kısmını içermektedir.
Kaynaklar
ŸŸ Yıllık olarak güncellenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
Yatırımcı CDP Bilgi Talebi.
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 1995: İklim Değişikliği Bilimi, Çalışma Grubu
I’in Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin İkinci
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 1995.
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 2007: Fiziksel Bilim Temeli, Çalışma Grubu I’in
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin Dördüncü
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 2007.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Protokolü, ‘İklim Değişikliği Hakkında
Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine İlişkin Kyoto
Protokolü’, 1997.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2004.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Muhasebe
Notları, No. 1, Muhasebe ve Raporlama Standardına dair
Düzeltme’, 2012.
110
BÖLÜM 4
G4-EN16
DOLAYLI ENERJİ SERA GAZI (GHG) EMİSYONLARI (KAPSAM 2)
a. Brüt dolaylı enerji (Kapsam 2) sera gazı emisyonlarını metrik ton cinsinden CO2 eşdeğeri olarak ve satın alımlar, satışlar veya
dengeleme ya da tahsisat transferi gibi sera gazı alış verişlerinden bağımsız olarak bildiriniz.
b. Varsa hesaplamaya dâhil edilen gazları bildiriniz.
c. Seçilen baz yılı, bu baz yılın seçilme gerekçesini, baz yıldaki emisyonları ve baz yıl emisyonlarının tekrar hesaplanmasını
gerektiren her tür belirgin emisyon değişikliğinin bağlamını bildiriniz.
d. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
e. Varsa kullanılan emisyon faktörü kaynaklarını ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) oranlarını veya GWP kaynağı için bir referans
bildiriniz.
f. Emisyonlar için tercih edilen konsolidasyon yaklaşımını bildiriniz (hisse senedi, mali kontrol, işletim kontrolü).
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge BM ‘Kyoto Protokolü’ ve WRI ve WBCSD ‘GHG
Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı’
kapsamındaki sera gazlarının dolaylı enerji (Kapsam 2) GHG
emisyonlarının CO2 eşdeğeri halinde bildirimini kapsamaktadır.
Veri Derleme
Kuruluş tarafından kendi tüketimi için satın alınan veya
elde edilen elektriğin, ısıtmanın, soğutmanın ve buharın
üretilmesinden kaynaklanan dolaylı GHG emisyonlarını
tanımlayınız.
GHG emisyonları, iklim değişikliğine önemli bir katkıda
bulunmakta olup BM ‘İklim Değişikliği Hakkında Birleşmiş
Milletler Çerçeve Sözleşmesi’100 ve müteakip BM ‘Kyoto
Protokolü’ tarafından düzenlenmektedirler. Metan (CH4) da
dâhil olmak üzere bazı sera gazları aynı zamanda ekosistemler,
hava kalitesi, tarım ve insan ve hayvan sağlığı üzerinde
belirgin olumsuz etkileri olan hava kirleticileridir. Bunun
sonucu olarak farklı ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve
teşvik sistemleri (örneğin pazarlanabilir emisyon izinleri), sera
gazı emisyonlarının hacminin kontrol altına alınmasını ve
azaltımlarının ödüllendirilmesini hedeflemektedir.
Diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonları hariç tutunuz. Bu
diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonlar Gösterge G4-EN17’de
raporlanmaktadır.
Bir Kuruluşun dolaylı enerji (Kapsam 2) GHG emisyonları kendi
tüketimi için başka kuruluşlardan satın aldığı elektriğin, ısıtmanın,
soğutmanın ve buharın üretiminden kaynaklanmaktadır.
Birçok kuruluşun satın alınan elektriğin üretiminden
kaynaklanan dolaylı enerji (Kapsam 2) GHG emisyonları,
doğrudan GHG emisyonlarından çok daha fazladır.
Bu Gösterge bir kuruluşun toplam GHG emisyonlarının
raporlanması için Gösterge G4-EN15 (Kapsam 1 emisyonlar)
ve G4-EN17 (Kapsam 3 emisyonlar) ile bir arada kullanılabilir.
Doğrudan ve dolaylı emisyonların kombinasyonu,
vergilendirme veya takas sistemlerinin masraf sonuçları
hakkında fikir vermektedir. Ayrıca bir kuruluşun çevresel ayak
izinin ve performansının anlaşılabilmesini de sağlamaktadır.
Satın alınan elektriğin, ısıtmanın, soğutmanın ve buharın
üretilmesinden kaynaklanan brüt dolaylı enerji GHG
emisyonlarını hesaplayınız. Satın alımlar, satışlar veya
dengeleme ya da tahsisat transferi gibi her tür sera gazı alış
verişini hariç tutunuz.
Emisyonlar için tutarlı bir konsolidasyon yaklaşımı seçiniz ve
brüt dolaylı enerji (Kapsam 2) GHG emisyonlarını hesaplamak
için uygulayınız. Mümkün olduğu durumlarda Gösterge
G4-EN15’te kullanılan yaklaşımla tutarlı bir yaklaşım seçiniz.
Kuruluşlar WRI ve WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal Muhasebe
ve Raporlama Standardı’ kapsamında verilen hisse senedi, mali
kontrol veya operasyonel kontrol yöntemlerini seçebilirler.
Emisyon verilerinin mevcut bulunduğu baz yılı seçiniz ve
raporlayınız ve özellikle o yılın seçilmesinin nedenlerini
belirtiniz.
Kuruluşlardan emisyonların hesaplanması ve ölçümünde
kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları, kullanılan
hesaplama araçlarına göre de raporlamaları beklenmektedir.
Farklı standartlara ve metodolojilere tabi kuruluşlar bunların
seçimine ilişkin yaklaşımı tarif etmelidirler.
111
BÖLÜM 4
G4-EN16 DEVAMI
Hatta kuruluşlar bunun şeffaflığa ve zaman içinde
karşılaştırılabilirliğe yardımcı olacağı durumlarda dolaylı enerji
(Kapsam 2) GHG emisyonları verilerini dağıtabilirler. Örneğin
verileri aşağıdakilere göre dağıtabileceklerdir:
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü (elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar)
ŸŸ Faaliyet türü
Önceki yıllara ait emisyonların tekrar hesaplanmasında
kuruluşlar WRI ve WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal
Muhasebe ve Raporlama Standardı’ kapsamındaki yaklaşımı
uygulayabilirler.
Mümkün olduğu durumlarda, kuruluşlar Emisyonlar Unsuru
kapsamında raporlanan veriler için emisyon faktörlerini ve
GWP oranlarını tutarlı bir biçimde uygularlar. Emisyon faktörleri
zorunlu raporlama gereklerinden veya gönüllü raporlama
çerçevelerinden kaynaklanabilir veya sanayi gruplarınca
geliştirilebilirler. GWP tahminleri bilimsel araştırmanın
gelişmesiyle birlikte zaman içinde değişebilir. Kuruluşlar
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelinin (IPCC) Değerlendirme
Raporlarındaki GWP’leri kullanabilirler. İkinci Değerlendirme
Raporundaki GWP’lerin BM ‘Kyoto Protokolü’ kapsamındaki
uluslararası görüşmelere temel teşkil etmesi nedeniyle,
bu oranlar ulusal veya bölgesel raporlama gerekleriyle
çelişmedikleri sürece GHG emisyonlarının bildiriminde
kullanılabilirler. Kuruluşlar ayrıca en son IPCC Değerlendirme
Raporunun en son GWP’lerini kullanabilirler. GWP’ler, IPCC
Değerlendirme Raporları kapsamında bir dizi farklı zaman dilimi
için ifade edilmektedir. Kuruluşlar 100 yıllık zaman dilimine ait
faktörleri kullanırlar.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Baz yıl
ŸŸ Dolaylı enerji (Kapsam 2) Sera Gazı emisyonları
ŸŸ Karbondioksit eşdeğeri
ŸŸ Küresel ısınma potansiyeli (GWP)
Belge kaynakları
Dolaylı enerji (Kapsam 2) emisyonlar hakkında potansiyel bilgi
kaynaklarına Gösterge G4-EN3’te raporlanan elektrik, ısıtma,
soğutma ve buhar tüketimi dâhildir.
Kaynaklar
ŸŸ Yıllık olarak güncellenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
Yatırımcı CDP Bilgi Talebi.
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 1995: İklim Değişikliği Bilimi, Çalışma Grubu
I’in Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin İkinci
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 1995.
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 2007: Fiziksel Bilim Temeli, Çalışma Grubu I’in
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin Dördüncü
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 2007.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Protokolü, ‘İklim Değişikliği Hakkında
Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine İlişkin Kyoto
Protokolü’, 1997.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Muhasebe ve Raporlama Standardı’, Gözden Geçirilmiş
Basım, 2004.
112
BÖLÜM 4
G4-EN17
DİĞER DOLAYLI SERA GAZI (GHG) EMİSYONLARI (KAPSAM 3)
a. Brüt diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonlarını, metrik ton cinsinden CO2 eşdeğeri olarak ve kuruluş tarafından tüketilen
satın alınmış veya elde edilmiş elektriğin, ısının, soğutmanın ve buharın üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlar hariç
olmak üzere bildiriniz (bu dolaylı emisyonlar Gösterge G4-EN16’da bildirilmektedir) Satın alımlar, satışlar veya dengeleme ya da
tahsisat transferi gibi her tür sera gazı alış verişini hariç tutunuz.
b. Varsa hesaplamaya dâhil edilen gazları bildiriniz.
c. Biyojenik CO2 emisyonlarını metrik ton cinsinden CO2 eşdeğeri olarak, brüt diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonlarından
ayrı olarak bildiriniz.
d. Hesaplamaya dâhil edilmiş diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyon kategorilerini ve faaliyetlerini bildiriniz.
e. Seçilen baz yılı, bu baz yılın seçilme gerekçesini, baz yıldaki emisyonları ve baz yıl emisyonlarının tekrar hesaplanmasını
gerektiren her tür belirgin emisyon değişikliğinin bağlamını bildiriniz.
f. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
g. Varsa kullanılan emisyon faktörlerinin kaynağını ve küresel ısınma potansiyeli (GWP) oranlarını veya GWP kaynağı için bir
referans bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
GHG emisyonları iklim değişikliğine önemli bir katkıda
bulunmakta olup BM ‘İklim Değişikliği Hakkında Birleşmiş
Milletler Çerçeve Sözleşmesi’100 ve müteakip BM ‘Kyoto
Protokolü’ kapsamında düzenlenmektedirler. Metan (CH4) da
dâhil olmak üzere bazı sera gazları aynı zamanda ekosistemler,
hava kalitesi, tarım ve insan ve hayvan sağlığı üzerinde belirgin
olumsuz etkileri olan hava kirleticileridir.
Bazı kuruluşların kuruluş dışı veya ürünlerinin kullanımından
kaynaklanan GHG emisyonları, doğrudan (kapsam 1)
GHG emisyonlarından veya dolaylı enerji (Kapsam 2) GHG
emisyonlarından daha büyüktür. Diğer dolaylı (Kapsam 3)
emisyonların azaltılmasına yönelik çabaların ölçülmesi ve
iletilmesi, iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik göstergesi
olabilir.
Diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonlar kuruluşun faaliyetlerinin
bir sonucu olmakla birlikte kuruluşun sahip olmadığı veya
kontrolü altında bulundurmadığı kaynaklardan ortaya
çıkmaktadır. Kapsam 3 faaliyetlerine bazı örnekler; satın
alınan malzemelerin çıkartılması ve üretimi, satın alınan
yakıtların kuruluşun sahip olmadığı veya kontrolü altında
bulundurmadığı taşıtlarda nakledilmesi ve ürünlerin ve
hizmetlerin son kullanımıdır.
Kılavuzlarda GHG emisyonlarının raporlanması, Dünya
Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve ‘Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) tarafından sağlanan ‘GHG
Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı’130
ve ‘GHG Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3)
Muhasebe ve Raporlama Standardı’ raporlama gereklerine
dayandırılmaktadır.
Bu Gösterge bir kuruluşun toplam GHG emisyonlarının
raporlanması için Gösterge G4-EN15 (Kapsam 1 emisyonlar) ve
G4-EN16 (Kapsam 2 emisyonlar) ile bir arada kullanılabilir.
Veri Derleme
Bu Gösterge BM ‘Kyoto Protokolü’ ve WRI ve WBCSD ‘GHG
Protokolü Kurumsal Muhasebe ve Raporlama Standardı’130
kapsamındaki sera gazlarının diğer dolaylı (Kapsam 3)
emisyonlarının CO2 eşdeğeri halinde bildirimini kapsamaktadır.
ŸŸ Karbondioksit (CO2)
ŸŸ Metan (CH4)
ŸŸ Azot oksit (N2O)
ŸŸ Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)
ŸŸ Perflorokarbonlar (PFC’ler)
ŸŸ Kükürt heksaflorür (SF6)
ŸŸ Azot triflorür (NF3)
Kuruluş dışında meydana gelen ve Gösterge G4-EN16
kapsamında raporlanmayan dolaylı emisyonları tanımlayınız.
Buna hem kaynak yönündeki hem de çıktı yönündeki
emisyonlar dâhildir. Dolaylı emisyonlar, kuruluşun atık
ayrıştırma süreçlerinden, satın alınan malların imalatı sırasında
sürece ilişkin emisyonlardan ve kuruluşun sahip olmadığı veya
kontrolü altında bulundurmadığı tesislerden kaynaklanan
kaçak emisyonlardan da oluşabilir.
113
BÖLÜM 4
G4-EN17 DEVAMI
Kuruluşun hangi faaliyetlerinin dolaylı emisyonlara neden
olduğunu değerlendiriniz ve ilgili miktarları hesaplayınız.
Bu faaliyetlerin önemini belirlerken faaliyetin emisyonlarının
aşağıdaki durumlara uygun olup olmadığını göz önünde
bulundurunuz:
ŸŸ Kuruluşun toplam beklenen Kapsam 3 emisyonlarına belirgin
ölçüde katkıda bulunmaları
ŸŸ Kuruluş tarafından gerçekleştirilebilecek veya teşvik
edilebilecek azaltımlar bakımından potansiyele sahip
olmaları
ŸŸ Kuruluşun mali, yasal, tedarik zinciri, ürün ve müşteri, dava ve
itibar riskleri gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı risklere olan
maruz kalmasına katkıda bulunmaları
ŸŸ Kilit paydaşlarca (örneğin müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar
veya sivil toplum) öncelikli kabul edilmeleri
ŸŸ Daha önce kuruluş içinde gerçekleştirilen dıştan alınan
faaliyetlerden ya da aynı sektördeki başka kuruluşlarca
genellikle kuruluş içinde gerçekleştirilen faaliyetlerden
kaynaklanmaları
ŸŸ Sektöre özel rehberde önemli olarak tanımlanmaları
ŸŸ Kuruluş veya sektördeki kuruluşlar tarafından geliştirilmiş,
önemin belirlenmesine yönelik ek kriterleri karşılamaları
Bu Gösterge bağlamında emisyonları raporlarken kuruluşlar
verileri aşağıdaki kategorilere ve faaliyetlere dağıtabilirler:
Kaynak yönü
1. Satın alınan mal ve hizmetler
2. Sermaye malları
3. Yakıt ve enerjiyle ilgili faaliyetler (Kapsam 1 veya Kapsam
2’ye dâhil olmayanlar)
4. Kaynak yönündeki nakliye ve dağıtım
5. Faaliyetlerde üretilen atıklar
6. İş seyahatleri
7. Çalışan servisleri
8. Kaynak yönündeki kiralanmış mal varlıkları
Kaynak yönündeki diğer faaliyetler
Çıktı yönü
9. Çıktı yönündeki nakliye ve dağıtım
10. Satılan ürünlerin işlenmesi
11. Satılan ürünlerin kullanımı
12. Satılan ürünlerin ömür sonu işlemleri
13. Çıktı yönündeki kiralanmış mal varlıkları
14. Satış hakları
15. Yatırımlar
Çıktı yönündeki diğer faaliyetler
Yukarıdaki her bir kategori ve faaliyet için CO2 eşdeğeri olarak
bir rakam veriniz veya belirli verilerin neden dâhil edilmediğini
açıklayınız.
Numaraları da dâhil olmak üzere kaynak yönü/çıktı yönü
kategori ve faaliyetleri, WRI ve WBCSD ‘GHG Protokolü
Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama
Standardı’nda belgelenen kategori ve faaliyetlere karşılık
gelmektedir. G4 ile WRI ve WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama Standardı’
arasında atıfların kolaylaştırılması için numaralarda tutarlılık
sağlanmıştır.
Kuruluşlar biyojenik CO2 emisyonlarını raporlayabilirler;
bununla birlikte bu tür emisyonların ayrı olarak raporlanması
ve toplam dolaylı (Kapsam 3) GHG emisyonlarına
eklenmemesi beklenmektedir. Bu emisyonlar (CH4 ve N2O
gibi) başka GHG’lerin emisyonlarını ya da biyo-kütlenin
yaşam döngüsünde yanma veya biyolojik bozunma dışındaki
nedenlerden kaynaklanan (biyo-kütlenin işlenmesinden veya
nakledilmesinden kaynaklanan GHG emisyonları gibi) GHG
emisyonlarını değil, sadece biyo-kütlenin yanmasından veya
biyolojik bozunmasından kaynaklanan CO2 emisyonlarını ifade
etmektedir.
Kuruluşlar ayrıca, bunun şeffaflığa ve zaman içinde
karşılaştırılabilirliğe yardımcı olacağı durumlarda diğer dolaylı
(Kapsam 3) emisyonlara ilişkin verilerini dağıtabilirler. Örneğin
verileri aşağıdakilere göre dağıtabileceklerdir:
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü
ŸŸ Faaliyet türü
Kuruluşlardan kendisi için emisyon verilerinin mevcut
bulunduğu bir baz yıl seçip raporlamaları ve o yılın
seçilmesinin nedenlerini belirtmeleri beklenmektedir. Önceki
yıllara ait emisyonların tekrar hesaplanmasında kuruluşlar WRI
ve WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3)
Muhasebe ve Raporlama Standardı’ kapsamındaki yaklaşımı
uygulayabilirler.
Kuruluşlardan emisyonların hesaplanması ve ölçümünde
kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları, kullanılan
hesaplama araçlarına göre raporlamaları beklenmektedir.
Farklı standartlara ve metodolojilere tabi kuruluşlar bunların
seçimine ilişkin yaklaşımı tarif etmelidirler.
Mümkün olduğu durumlarda, kuruluşlardan Emisyonlar
Unsuru kapsamında raporlanan veriler için emisyon
faktörlerini ve GWP oranlarını tutarlı bir biçimde uygulamaları
beklenmektedir. Emisyon faktörleri zorunlu raporlama
gereklerinden veya gönüllü raporlama çerçevelerinden
kaynaklanabilir veya sanayi gruplarınca geliştirilebilirler.
GWP tahminleri bilimsel araştırmanın gelişmesiyle birlikte
zaman içinde değişebilir. Kuruluşlar Hükümetlerarası İklim
114
BÖLÜM 4
G4-EN17 DEVAMI
Değişikliği Panelinin (IPCC) Değerlendirme Raporlarındaki
GWP’leri kullanabilirler. İkinci Değerlendirme Raporundaki
GWP’lerin BM ‘Kyoto Protokolü’ kapsamındaki uluslararası
görüşmelere temel teşkil etmesi nedeniyle bu oranlar
ulusal veya bölgesel raporlama gerekleriyle çelişmedikleri
sürece GHG emisyonlarının bildiriminde kullanılabilirler.
Kuruluşlar ayrıca en son IPCC Değerlendirme Raporunun en
son GWP’lerini kullanabilirler. GWP’ler IPCC Değerlendirme
Raporları kapsamında bir dizi farklı zaman dilimi için ifade
edilmektedir. Kuruluşlar 100 yıllık zaman dilimine ait faktörleri
kullanmalıdırlar.
Bu Göstergenin derlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi, WRI
ve WBCSD ‘GHG Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3)
Muhasebe ve Raporlama Standardı’nda mevcuttur.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Baz yıl
ŸŸ Diğer dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 3)
ŸŸ Karbondioksit eşdeğeri
ŸŸ Küresel ısınma potansiyeli (GWP)
Belge kaynakları
Diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonlar hakkında potansiyel bilgi
kaynaklarına Gösterge G4-EN4’te raporlanan kuruluş dışı enerji
tüketimi dâhildir. Diğer potansiyel bilgi kaynaklarına, ürün ve
hizmetlerin kuruluş dışı tedarikçileri tarafından sağlananlar
dâhildir. İş seyahati gibi belirli dolaylı emisyon türleriyle ilgili olarak
kuruluş bir tahmine varabilmek için kendi kayıtlarıyla kuruluş dışı
kaynaklardan gelen verileri birleştirme ihtiyacı duyabilir.
Kaynaklar
ŸŸ İngiltere Standartları Enstitüsü (BSI), Mal ve Hizmetlerin
Yaşam Döngüsünün ve Sera Gazı Emisyonlarının
Değerlendirilmesi PAS 2050, 2011.
ŸŸ Yıllık olarak güncellenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
Yatırımcı CDP Bilgi Talebi.
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 1995: İklim Değişikliği Bilimi, Çalışma Grubu
I’in Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin İkinci
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 1995.
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 2007: Fiziksel Bilim Temeli, Çalışma Grubu I’in
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin Dördüncü
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 2007.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Protokolü, ‘İklim Değişikliği Hakkında
Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine İlişkin Kyoto
Protokolü’, 1997.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama Standardı’,
2011.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Ürün Kullanım
Süresi Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2011.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Muhasebe
Notları, No. 1, Muhasebe ve Raporlama Standardına dair
Düzeltme’, 2012.
115
BÖLÜM 4
G4-EN18
SERA GAZI (GHG) EMİSYON YOĞUNLUĞU
a. Sera gazı emisyonları yoğunluk oranını bildiriniz.
b. Oranın hesaplanması için seçilen kuruluşa özel ölçüyü (oran paydası) bildiriniz.
c. Yoğunluk oranına dâhil edilmiş GHG emisyonu türlerini bildiriniz: doğrudan (Kapsam 1), dolaylı enerji (Kapsam 2), diğer dolaylı
(Kapsam 3).
d. Hesaplamaya dâhil edilen gazları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Yoğunluk oranı bir kuruluşun GHG emisyonlarını kuruluşa
özel bir ölçü bağlamında tanımlamaktadır. Yoğunluk mutlak
emisyonların (pay) kuruluşa özel bir ölçüye (payda) bölünmesiyle
hesaplanmaktadır.
bulunacağı durumlarda birden fazla GHG emisyonu yoğunluğu
oranı raporlayabilirler. Örneğin ayrı oranları aşağıdakilere göre
hesaplayabilirler:
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü
GHG emisyonları faaliyet, çıktı ve başka kuruluşa özel ölçü birimi
ŸŸ Faaliyet türü
başına GHG emisyonunu ifade etmektedir. Birçok kuruluş çevre
performanslarını yoğunluk oranlarıyla takip etmektedir. Yoğunluk
Yoğunluk, mutlak emisyonların (pay) kuruluşa özel ölçüye (payda)
oranları sıklıkla, normalleştirilmiş çevresel etki verileri şeklinde
bölünmesiyle hesaplanmaktadır.
belirtilmektedir.
Raporlamanın doğrudan (Kapsam 1) ve dolaylı (Kapsam 2)
Yoğunluk oranları bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla aşağıdakileri
yoğunluk oranlarını birleştirmesi durumunda, Gösterge G4-EN15
içerebilmektedir:
ve G4-EN16’da raporlanan rakamları toplam mutlak GHG emisyonu
ŸŸ Ürün emisyon yoğunluğu (üretim birimi başına metrik ton
miktarını belirlemek için toplayınız. Buna alternatif olarak Gösterge
cinsinden CO2 emisyonu gibi)
ŸŸ Hizmet yoğunluğu (işlev veya hizmet başına metrik ton cinsinden
G4-EN15 ve G4-EN16’da ayrı ayrı raporlanan GHG emisyonu
rakamlarını kullanınız.
CO2 emisyonu gibi)
ŸŸ Satış yoğunluğu (satış başına metrik ton cinsinden CO2
emisyonu gibi)
Kuruluşlar diğer dolaylı (Kapsam 3) GHG emisyonları yoğunluk
oranını bu Göstergeyle raporlayabilirler; bununla birlikte bu oranın
doğrudan (Kapsam 1) veya dolaylı enerji (Kapsam 2) yoğunluk
Bir kuruluşun Göstergeler G4-EN15, G4-EN16 ve G4-EN17’de
oranlarıyla birlikte değil, ayrı ayrı sunulması beklenmektedir.
bildirdiği mutlak GHG emisyonlarıyla birlikte; GHG emisyonları
kuruluşun veriminin, başka kuruluşlarla kıyaslama dahil, bir
bağlama yerleştirilebilmesine yardımcı olmaktadır.
Veri Derleme
Birim başına çıktıyı, faaliyeti veya başka kuruluşa özel ölçüyü
temsil etmesi için uygun bir oran paydası seçiniz. Oran
paydalarına bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakiler dahil
olabilir:
ŸŸ Üretim birimi
ŸŸ Üretim hacmi (metrik ton, litre, MWh)
ŸŸ Boyut (m2 alan)
ŸŸ Tam zamanlı çalışanların sayısı
ŸŸ Parasal birimler (gelir, satışlar)
Belge kaynakları
Paya ilişkin potansiyel bilgi kaynaklarına faturalar, ölçümler veya
hesaplamalar ya da tahminler dâhildir. Paydaya ilişkin potansiyel
bilgi kaynaklarına, GHG emisyonları raporlaması hakkında sektör
ve ülke seviyesinde rehberlik de dâhildir.
Kaynaklar
ŸŸ Yıllık olarak güncellenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
Yatırımcı CDP Bilgi Talebi.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal Değer
Zinciri Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2004.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Muhasebe Notları,
Kuruluşlar bunun şeffaflığa veya karşılaştırılabilirliğe katkıda
No. 1, Muhasebe ve Raporlama Standardına dair Düzeltme’, 2012.
116
BÖLÜM 4
G4-EN19
SERA GAZI (GHG) EMİSYONLARININ AZALTILMASI
a. Emisyonların azaltılmasına yönelik inisiyatiflerin doğrudan sonucu olan sera gazı azaltım miktarını metrik ton cinsinden CO2
eşdeğeri olarak bildiriniz.
b. Hesaplamaya dâhil edilen gazları bildiriniz (CO2, CH4, N2O, HFC’ler, PFC’ler, SF6, NF3 veya hepsi).
c. Seçilen baz yılı veya referans noktasını ve bunun seçilmesinin ardındaki gerekçeyi bildiriniz.
d. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
e. Sera gazı emisyonu azaltımlarının, doğrudan (Kapsam 1), dolaylı enerji (Kapsam 2) ve diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonlarından
hangisinde gerçekleştirildiğini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
GHG emisyonları iklim değişikliğine önemli bir katkıda
bulunmakta olup BM ‘İklim Değişikliği Hakkında Birleşmiş
Milletler Çerçeve Sözleşmesi’100 ve müteakip BM ‘Kyoto
Protokolü’ tarafından düzenlenmektedirler. Bunun sonucu
olarak farklı ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve teşvik
sistemleri (örneğin pazarlanabilir emisyon izinleri), sera
gazı emisyonlarının hacminin kontrol altına alınmasını ve
azaltımlarının ödüllendirilmesini hedeflemektedir.
Bu Gösterge, GHG emisyonlarının azaltılmasını kuruluşun
hedeflerine ya da uluslararası veya ulusal seviyelerde
düzenlemelere ve takas sistemlerine istinaden takip etmek
üzere, Göstergeler G4-EN15, G4-EN16 ve G4-EN17 ile
kombinasyon halinde kullanılabilir.
Veri Derleme
Uygulanmış ve GHG emisyonlarının üretilmesini azaltmış olan
inisiyatifleri tanımlayınız.
İnisiyatiflere bunlarla sınırlı kalmamak üzere aşağıdakiler dâhil
olabilir:
ŸŸ Sürecin tekrar tasarlanması
ŸŸ Ekipmanın dönüştürülmesi veya iyileştirilmesi
ŸŸ Yakıt değiştirme
ŸŸ Çalışan davranışındaki değişiklikler
ŸŸ Dengelemeler
GHG emisyonlarını azaltmaya yönelik birçok inisiyatifi bulunan
kuruluşlar, raporlama döneminde uygulanan ve emisyonların
azaltılmasına belirgin ölçüde katkıda bulunma potansiyeline
sahip olan inisiyatifler hakkında raporlama yapma ile ilgili
öncelik belirleyebilirler. İnisiyatifler ve azaltma hedefleri,
Emisyonlar Unsuruna ilişkin DMA’da tarif edilebilirler.
Kuruluşlar inisiyatifler veya inisiyatif grupları tarafından
dağıtılan azaltımları raporlamayı tercih edebilirler.
GHG emisyonu azaltımlarını doğrudan (Kapsam 1), dolaylı
enerji (Kapsam 2) ve diğer dolaylı (Kapsam 3) emisyonlar için
ayrı ayrı raporlayınız. Azaltılmış üretim kapasitesinden veya
dış kaynak kullanımından kaynaklanan emisyon azaltımları bu
Göstergeye dahil edilmemektedir.
Dengelemelerden kaynaklanan azaltımlar diğer azaltımlardan
ayrı olarak raporlanmalıdır.
Kuruluşlar emisyon azaltımlarını açıklamak için envanter
veya proje yöntemlerinden birini tercih edebilirler. Envanter
yöntemi emisyon azaltımlarını bir baz yılla karşılaştırırken,
proje yöntemi emisyon azaltımlarını bir referans noktasıyla
karşılaştırmaktadır. Envanter ve proje azaltım açıklama
yöntemleri hakkında daha ayrıntılı bilgi, WRI ve WBCSD ‘GHG
Protokolü Kurumsal Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve
Raporlama Standardı’ ve WRI ve WBCSD ‘Proje Açıklaması için
GHG Protokolü’nde bulunabilir.
Kuruluşların GHG emisyonu azaltımının hesaplanmasında
ve ölçümünde kullanılan standartları, metodolojileri ve
varsayımları, kullanılan hesaplama araçlarına gönderme
yaparak raporlamaları beklenmektedir. Farklı standartlara
ve metodolojilere tabi kuruluşlar bunların seçimine ilişkin
yaklaşımı tarif etmelidirler.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Baz yıl
ŸŸ Referans noktası
ŸŸ Sera gazı azaltımı
117
BÖLÜM 4
G4-EN19 DEVAMI
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına, emisyon ölçümlerinden veya
tahminlerden gelen ya da açıklama verilerinden hesaplanan
ve Göstergeler G4-EN15, G4-EN16 ve G4-EN17’de raporlanan
veriler dahildir. İnisiyatifler hakkında bilginin enerji veya
tesis yöneticileri gibi çevre yönetiminden sorumlu taraflarca
saklanması olasıdır.
Kaynaklar
ŸŸ Yıllık olarak güncellenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
Yatırımcı CDP Bilgi Talebi.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Protokolü, ‘İklim Değişikliği Hakkında
Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine İlişkin Kyoto
Protokolü’, 1997.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2004.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama Standardı’,
2011.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘Proje Açıklaması için GHG
Protokolü’, 2005.
ŸŸ Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Muhasebe
Notları, No. 1, Muhasebe ve Raporlama Standardına dair
Düzeltme’, 2012.
118
BÖLÜM 4
G4-EN20
OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDE (ODS) EMİSYONLARI
a. ODS’lerin üretimini, ithalini ve ihracını metrik ton cinsinden CFC-11 eşdeğeri olarak bildiriniz.
b. Hesaplamaya dâhil edilen maddeleri bildiriniz.
c. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
d. Kullanılan emisyon faktörlerinin kaynağını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Ozon tabakası güneşin biyolojik bakımdan zararlı morötesi
(UV-B) radyasyonunun çoğunu filtreler. Gözlenen ve öngörülen,
ODS’lerden kaynaklanan, ozon tabakası incelmesi dünya
genelinde kaygı yaratmaktadır. UNEP ‘Ozon Tabakasını İncelten
Maddeler Hakkında Montreal Protokolü’ ODS’lerin uluslararası
ölçekte aşamalı olarak kaldırılmasını düzenlemektedir.
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü
ŸŸ Faaliyet türü
Kuruluşlar ilgili maddelere ilişkin ODS verilerini ayrı ayrı veya
bir arada raporlayabilirler.
ODS üretiminin, ithalinin ve ihracının ölçümü bir kuruluşun
mevzuata ne denli iyi uyduğu ve risklerini ne denli iyi yönettiği
hakkında bir değerlendirmeyi mümkün kılmaktadır. Bu
durum süreçlerinde, ürünlerinde ve hizmetlerinde ODS üreten
veya kullanan ve aşamalı kaldırma taahhütlerine uyum için
yeni teknolojilere geçmeleri gereken kuruluşları bilhassa
Kuruluşlardan ODS verilerinin hesaplanması ve ölçümünde
kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları, kullanılan
hesaplama araçlarına göre de raporlamaları beklenmektedir.
Farklı standartlara ve metodolojilere tabi kuruluşlar bunların
seçimine ilişkin yaklaşımlarını tarif etmelidirler.
ilgilendirmektedir. Kuruluşun ODS’lerin aşamalı olarak kaldırılmasına
ilişkin sonuçları, kuruluşun teknoloji liderliği seviyesinin ve ODS
kurallarından etkilenmiş ürün ve hizmetlere ilişkin pazarlardaki
rekabet konumunun gösterilmesine yardımcı olmaktadır.
Veri Derleme
Bu Gösterge UNEP ‘Ozon Tabakasını İncelten Maddeler
Hakkında Montreal Protokolü’nün A, B, C ve E Ekleri
kapsamındaki maddelerin ve bunların yanı sıra kuruluş
tarafından imal, ithal veya ihraç edilen diğer her tür ODS’nin
üretimini, ithalini ve ihracını kapsamaktadır.
Kuruluş tarafından üretilen, ithal edilen veya ihraç edilen
ODS’leri tanımlayınız.
ODS üretimini, üretilen ODS miktarından onaylı teknolojiler
yardımıyla bertaraf edilen miktarı ve tamamen diğer kimyasal
maddelerin üretiminde hammadde olarak kullanılan miktarı
çıkararak hesaplayınız. Geri dönüştürülmüş ve yeniden
kullanılan ODS’leri hariç tutunuz.
Kuruluşlar bunun şeffaflığa veya zaman içinde
karşılaştırılabilirliğe yardımcı olacağı durumlarda ODS verilerini
daha da ileri düzeyde dağıtabileceklerdir. Örneğin verileri
aşağıdakilere göre dağıtabileceklerdir:
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ CFC-11 eşdeğeri
ŸŸ Ozon tabakasını incelten madde (ODS)
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına emisyon ölçümleri, muhasebe
verilerinden ve varsayılanlardan gelen bilgiler veya tahminler
dahildir.
Kaynaklar
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 1995: İklim Değişikliği Bilimi, Çalışma Grubu
I’in Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin İkinci
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 1995.
ŸŸ Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 2007: Fiziksel Bilim Temeli, Çalışma Grubu I’in
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin Dördüncü
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 2007.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), ‘Ozon Tabakasını
İncelten Maddeler Hakkında Montreal Protokolü’, 1987.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Halonlara Bağımlılığın
Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Standartlar ve Uygulama Kuralları
– Halon Sektöründe İyi Uygulamalar El Kitabı, 2001.
119
BÖLÜM 4
G4-EN21
NOX, SOX VE DİĞER BELİRGİN HAVA EMİSYONLARI
a.Aşağıdakilerin her biri için belirgin hava emisyonları miktarını kilogram veya katları olarak bildiriniz:
ŸŸ NOX
ŸŸ SOX
ŸŸ Kalıcı organik kirleticiler (POP)
ŸŸ Uçucu organik bileşimler (VOC)
ŸŸ Tehlikeli hava kirleticiler (HAP)
ŸŸ Parçacıklı madde (PM)
ŸŸ İlgili yönetmeliklerde tanımlanmış diğer standart hava emisyonu kategorileri
b. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
c. Kullanılan emisyon faktörlerinin kaynağını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Hava kirleticilerinin, iklim, ekosistemler, hava kalitesi,
habitatlar, tarım ve insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz
etkileri bulunmaktadır. Hava kalitesinde bozulma, asitleşme,
ormanların bozulması ve kamu sağlığı kaygıları hava
emisyonlarını kontrol etmeye yönelik yerel ve uluslararası
yönetmeliklerin oluşturulmasına yol açmıştır. Düzenlemeye
tabi tutulan kirleticilerdeki azaltımlar işçilerin ve komşu
toplumların sağlık şartlarında iyileşmeler getirmiştir. Azaltımlar
veya yönetmeliklere uyumluluğun ötesine geçen performans,
azaltımdan etkilenen toplumlarla ve işçilerle ilişkileri
iyileştirerek faaliyetlerin korunmasını veya genişletilmesini
sağlayabilir. Emisyon üst sınırlarının bulunduğu bölgelerde
emisyonların hacminin giderlere doğrudan bir yansıması da
bulunmaktadır.
Ayrıca bu Gösterge, kuruluşun hava emisyonlarının boyutunu
ölçebilir ve diğer kuruluşlarınkine kıyasla bu emisyonların nispi
boyutunu ve önemini de gösterebilir.
Veri Derleme
Kuruluş tarafından salınan belirgin hava kirleticilerini ve
çevreye belirgin hava emisyonları salan kaynakları tanımlayınız.
Yukarıda tanımlanan hava kirleticileri ve bunların kaynaklarını
kullanmak suretiyle çevreye bırakılan belirgin hava
emisyonlarının miktarını hesaplayınız.
Kuruluşlardan hava emisyonlarının hesaplanması ve
ölçümünde kullanılan standartları, metodolojileri ve
varsayımları, kullanılan hesaplama araçlarına göre
raporlamaları beklenmektedir. Farklı standartlara ve
metodolojilere tabi kuruluşlar bunların seçimine ilişkin
yaklaşımı tarif etmelidirler. Belirli hava emisyonlarının (NOX
gibi) hesaplanmasının karmaşık nicelendirme çabaları
gerektirmesi nedeniyle, aşağıdaki yaklaşımlardan birini seçerek
hesaplamalarda kullanılan metodolojiyi belirtiniz:
ŸŸ Emisyonların doğrudan ölçümü (çevrimiçi analiz araçları gibi)
ŸŸ İşyerine özel verilere dayanan hesaplama
ŸŸ Yayınlanmış emisyon faktörlerine dayanan hesaplama
ŸŸ Tahmin (varsayılan rakamların mevcut bulunmaması
nedeniyle tahminlerden yararlanılması durumunda
rakamların tahmin edilmesinde yararlanılan esası belirtiniz)
Kuruluşlar zaman içinde şeffaflığa veya karşılaştırılabilirliğe
yardımcı olacağı durumlarda, hava emisyonu verilerini daha da
ileri düzeyde dağıtabilir. Örneğin, kuruluş verileri aşağıdakilere
göre dağıtabilir:
ŸŸ İş birimi veya tesis
ŸŸ Ülke
ŸŸ Kaynak türü
ŸŸ Faaliyet türü
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Belirgin hava emisyonları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına emisyon ölçümleri, muhasebe
verilerinden ve varsayılan değerlerden gelen bilgiler veya
tahminler dahildir.
120
BÖLÜM 4
G4-EN21 DEVAMI
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Uçucu Organik Bileşen Emisyonlarının veya
Bunların Sınır Ötesi Akışlarının Kontrolü Hakkında Cenevre
Protokolü’, 1991.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Asitleşmenin, Ötrofikasyonun ve Yer
Seviyesindeki Ozonun Azaltılması Hakkında Gothenburg
Protokolü’, 1999.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Kükürt Emisyonlarının veya Bunların Sınır Ötesi
Akışlarının Azaltılması Hakkında Helsinki Protokolü’, 1985.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Azot Oksit Emisyonlarının veya Bunların Sınır
Ötesi Akışlarının Kontrolü Hakkında Sofya Protokolü’, 1988.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sözleşmesi, ‘İnatçı
Organik Kirleticiler (POP) Hakkında Stockholm Sözleşmesi’, Ek
A, B ve C, 2009.
121
BÖLÜM 4
Unsur: Atık Sular ve Atıklar
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde, Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Rehberlik s. 64-65
G4-DMA
INDICATORS
G4-EN22
G4-EN23
G4-EN24
Kalite ve varış yeri bakımından toplam su tahliyesi
Rehberlik s. 122
Tür ve bertaraf yöntemine göre toplam atık ağırlığı
Rehberlik s. 123
Önemli ölçekte sızıntı ve döküntülerin toplam sayısı ve hacmi
Rehberlik s. 124
Basel sözleşmesi2 ek I, II, III ve VIII kapsamında tehlikeli kabul edilen nakil, ithal, ihraç veya ıslah edilmiş atıkların
G4-EN25 ağırlığı ve uluslararası sevk edilen atıkların yüzdesi
Rehberlik s. 125
Kuruluşun su tahliyelerinden ve akışından belirgin ölçüde etkilenen su kütlelerinin ve ilgili habitatların kimliği,
G4-EN26 boyutu, korunma durumu ve biyolojik çeşitlilik değeri
Rehberlik s. 126
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Basel Sözleşmesi, ‘Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Hareketlerinin
ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolü hakkında Basel
Sözleşmesinin Yasak Değişikliği’, 1995.
ŸŸ Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Sözleşmesi, ‘Atıkların
Denize Atılması ve Diğer Yollarla Oluşan Deniz Kirliliğinin
Önlenmesi Sözleşmesi Atıklar’ (Londra Sözleşmesi), 1972.
ŸŸ Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Sözleşmesi, ‘Denizlerin
Gemilerden Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi (Marpol)’, 1973, 1978 tarihli Protokolle değişik.
ŸŸ Ramsar Sözleşmesi, ‘Özellikle Su Kuşları Habitatı Olarak
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme’,
1994.
122
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN22
KALİTE VE VARIŞ YERİ BAKIMINDAN TOPLAM SU TAHLİYESİ
a. Planlanan ve planlanmayan su tahliyesinin toplam hacmini aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Varış yeri
ŸŸ Arıtma yöntemi de dâhil olmak üzere su kalitesi
ŸŸ Başka bir kuruluş tarafından kullanılıp kullanılmadığı
b. Kullanılan standartları, metodolojileri ve varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Kuruluş tarafından tahliye edilen suyun miktarı ve kalitesi
ekolojik etki ve işletme giderleriyle doğrudan bağlantılıdır.
Kuruluş tahliye edilen suyun kalitesini kademeli olarak
iyileştirerek veya hacimleri azaltarak etrafındaki çevre
üzerindeki etkisini azaltma potansiyeline sahiptir. Yüksek
bir kimyasal madde veya besleyici yük (öncelikli olarak azot,
fosfor veya potasyum) oranına sahip yönetilmeyen atık su
tahliyelerinin alıcı sular üzerinde belirgin bir etkisi olabilir.
Bu da kuruluşun erişimine açık su kaynaklarının kalitesini ve
toplumlar ile diğer su kullanıcılarıyla olan ilişkisini etkileyebilir.
Atık suların veya proses sularının arıtma için bir tesise tahliyesi
sadece kirlilik seviyelerini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda
da kuruluşun mali giderlerini ve çevre yönetmeliklerine
uyumsuzluktan kaynaklanan hukuki işlem riskini düşürür.
Bütün bunlar kuruluşun faaliyet gösterebilmek için ihtiyaç
duyduğu sosyal meşruiyeti geliştirir.
Veri Derleme
Planlı ve plansız (toplanan yağmur suyu ve evsel atık su dahil)
su tahliyelerini varış yerine göre tanımlayınız ve ne şekilde
arıtıldıklarını belirtiniz. Kuruluşun su tahliyelerini ölçmek için
bir ölçüsünün olmaması durumunda işyerinde tüketilen uygun
hacmin G4-EN8’de raporlandığı şekliyle çekilen hacimden
çıkarılmasıyla tahmin edilmesi gerekecektir.
Sıvı atıklar veya proses suları tahliye eden kuruluşlar su
kalitesini Biyolojik Oksijen Talebi (BOD) veya Toplam Asılı
Katı Maddeler (TSS) gibi standart atık su parametreleri
kullanarak toplam atık sıvı hacimleri olarak raporlarlar. Kalite
parametrelerinin seçimi kuruluşun ürünlerine, hizmetlerine ve
faaliyetlerine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
Parametre seçimi kuruluşun sektöründe kullanılanlarla tutarlı
olmalıdır.
Su kalitesi ölçüleri ulusal veya bölgesel yönetmeliklere bağlı
olarak değişiklik gösterebilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Toplam su tahliyesi
Belge kaynakları
Kuruluş tarafından tahliye edilen suyun hacmi hakkında
potansiyel bilgi kaynaklarına; akış ölçerler (noktasal tahliyeler
veya tahliyeler bir boru kanalıyla yapıldığında) ve yasal izinler
dâhildir.
123
BÖLÜM 4
G4-EN23
TÜR VE BERTARAF YÖNTEMİNE GÖRE TOPLAM ATIK AĞIRLIĞI
a. Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların toplam ağırlığını aşağıdaki bertaraf yöntemlerine göre bildiriniz:
ŸŸ Yeniden kullanım
ŸŸ Geri dönüşüm
ŸŸ Kompostlama
ŸŸ Enerji geri kazanımı da dâhil olmak üzere geri kazanım
ŸŸ Atık yakımı (toplu yakma)
ŸŸ Derin kuyu enjeksiyonu
ŸŸ Gömme
ŸŸ İşyerinde depolama
ŸŸ Diğer (kuruluş tarafından belirtilecektir)
b. Atık bertaraf yönteminin ne şekilde belirlendiğini bildiriniz:
ŸŸ Doğrudan kuruluş tarafından veya doğrudan teyit edilerek başka şekilde bertaraf edilmiştir
ŸŸ Bilgi atık bertaraf yüklenicisi tarafından sağlanmıştır
ŸŸ Atık bertaraf yüklenicisinin varsayılan yöntemleri
REHBERLİK
İlgililik
Son birkaç yıla ait atık üretimi rakamlarına ilişkin veriler
kuruluşun atık azaltma çabalarıyla ilgili olarak kaydettiği
ilerlemenin seviyesini gösterir. Ayrıca süreç verimliliği ve
üretkenliğindeki potansiyel iyileştirmelere de işaret eder. Mali
açıdan bakıldığında, atık azaltımı, malzemelerde, süreçte ve
bertaraf işleminde giderlerin düşürülmesine doğrudan katkıda
bulunur.
ŸŸ Tehlikeli atıklar (üretim noktasında ulusal mevzuatça
tanımlandığı şekliyle)
ŸŸ Tehlikeli olmayan atık (atık su hariç diğer bütün katı veya sıvı
atık biçimleri)
Atıkların gittiği yere ilişkin bilgiler, bir kuruluşun bertaraf
seçenekleri ve değişken çevresel etkiler arasında ne ölçüde
bir denge kurduğunu gösterir. Örneğin gömme ve geri
dönüşüm çok farklı türde çevresel etkilere ve kalıntılara neden
olmaktadır. Atık azaltma stratejilerinin çoğu yeniden kullanım,
geri dönüşüm ve geri kazanım seçeneklerine diğer bertaraf
seçeneklerine göre öncelik verilmesini vurgulamaktadır.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Atık bertaraf yöntemi
Veri Derleme
Kuruluşun faaliyetlerinden kaynaklanan atıkların ağırlığını
aşağıdaki şekilde sınıflandırılmış olarak tanımlayınız:
Veri mevcut değilse atık yoğunluğu ve toplanan hacim, kütle
dengeleri ve benzeri gibi elde bulunan bilgilerden yararlanarak
ağırlığı tahmin ediniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına, bertaraf hizmeti sağlayıcıları
tarafından gerçekleştirilen kuruluş dışı atık denetimleri veya
bu tedarikçilerden ve bunların yanı sıra kuruluşun dâhili
faturalama ve muhasebe sistemleri ile satın alma veya tedarik
yönetimi departmanından alınan atık denge belgeleri dâhildir.
124
BÖLÜM 4
G4-EN24
ÖNEMLİ ÖLÇEKTE SIZINTI VE DÖKÜNTÜLERİN TOPLAM SAYISI VE HACMİ
a. Kaydedilmiş önemli ölçekte sızıntı ve döküntülerin toplam sayısını ve toplam hacmini bildiriniz.
b. Kuruluşun mali beyanlarında bildirilen sızıntı ve döküntülerde, bu şekildeki her bir sızıntı ve döküntü için aşağıdaki ek bilgileri
bildiriniz:
ŸŸ Sızıntı ve döküntünün yeri
ŸŸ Sızıntı ve döküntünün hacmi
ŸŸ Aşağıdakilere göre sınıflandırılmış sızıntı ve döküntüye konu olan malzemeler:
–– Petrol sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su yüzeyleri)
–– Yakıt sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su yüzeyleri)
–– Atık sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su yüzeyleri)
–– Kimyasal madde sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su yüzeyleri)
–– Diğer (kuruluş tarafından belirtilecektir)
c. Önemli ölçekte sızıntı ve döküntülerin etkilerini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Kimyasal madde, yağ ve yakıt sızıntı ve döküntüleri çevre üzerinde
belirgin olumsuz etkilere yol açabilir ve toprağı, suyu, havayı,
biyolojik çeşitliliği ve insan sağlığını potansiyel olarak etkileyebilir.
Tehlikeli madde sızıntı ve döküntülerinin önlenmesine yönelik
sistematik çaba, kuruluşun yönetmeliklere uyumuyla, hammadde
kaybından kaynaklanan mali riskiyle, düzeltme giderleriyle,
kanuni işlem riskiyle ve ayrıca itibar kaybıyla doğrudan
bağlantılıdır. Bu Gösterge ayrıca kuruluşun takip yeteneklerinin
değerlendirilmesine yönelik dolaylı bir ölçü görevi görmektedir.
Veri Derleme
Kayıtlı olan bütün önemli ölçekte sızıntı ve döküntüleri ve
bunların hacmini tanımlayınız.
Bu sızıntı ve döküntülerin hangilerinin kuruluşun mali
beyanlarında raporlandığını veya raporlanacağını belirtiniz.
Kuruluşun mali beyanlarında bildirilen sızıntı ve döküntülerde,
her bir sızıntı ve döküntü için aşağıdaki ek bilgileri bildiriniz:
ŸŸ Sızıntı ve döküntünün yeri
ŸŸ Sızıntı ve döküntünün hacmi
ŸŸ Aşağıdakilere göre sınıflandırılmış sızıntı ve döküntüye konu
olan malzemeler:
–– Petrol sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su yüzeyleri)
–– Yakıt sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su yüzeyleri)
–– Atık sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su yüzeyleri)
–– Kimyasal madde sızıntı ve döküntüleri (toprak veya su
yüzeyleri)
–– Diğer (kuruluş tarafından belirtilecektir)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Önemli ölçekte sızıntı ve döküntüler
ŸŸ Sızıntı ve döküntüler
Belge kaynakları
Yakıt, yağ ve kimyasal madde sızıntı ve döküntüleriyle ilgili
potansiyel bilgi kaynaklarına; var olan bir çevre yönetimi
sistemi dâhilindeki dahili kayıtların yanı sıra yetkili çevresel
düzenleme kuruluşuna veya bu kuruluş tarafından yapılan
resmi beyanlar dahil olabilmektedir.
125
BÖLÜM 4
G4-EN25
BASEL SÖZLEŞMESİ2 EK I, II, III VE VIII KAPSAMINDA TEHLİKELİ KABUL EDİLEN NAKİL, İTHAL, İHRAÇ VEYA ISLAH
EDİLMİŞ ATIKLARIN AĞIRLIĞI VE ULUSLARARASI SEVK EDİLEN ATIKLARIN YÜZDESİ
a. Aşağıdakilerin her birine ilişkin toplam ağırlığı bildiriniz:
ŸŸ Nakledilen tehlikeli atıklar
ŸŸ İthal edilen tehlikeli atıklar
ŸŸ İhraç edilen tehlikeli atıklar
ŸŸ Islah edilen tehlikeli atıklar
b. Uluslararası sevk edilmiş tehlikeli atıkların yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Tehlikeli atık yönetimi birçok paydaş için kilit bir ilgi konusudur.
Tehlikeli atıkların özellikle bu tür atıklarla başa çıkmak için
gerekli altyapıya ve ulusal yönetmeliklere sahip olmayan
ülkelere uygunsuz nakliyesi hem insan sağlığına hem de
çevreye zarar verebilir. Buna ek olarak tehlikeli atıkların yetersiz
yönetimi, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uyumsuzla
ilişkili yükümlülüklerlerle beraber potansiyel itibar kaybına yol
açmaktadır.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfında kuruluş tarafından veya kuruluş
adına nakledilen tehlikeli atıkları varış yerine göre tanımlayınız.
Buna operasyonel sınırların ötesine ve operasyonlar dâhilinde
nakliye dâhildir.
Bu bilgilerden yola çıkarak, aşağıdaki denklemden yararlanmak
suretiyle nakledilen tehlikeli atıkların toplam ağırlığını
hesaplayınız:
Varış yerine göre nakledilen tehlikeli atıkların toplam
ağırlığı
=
Varış yerine göre kuruluşun sahibi olmadığı kuruluş
dışı kaynaklardan/tedarikçilerden kuruluşa nakledilen
tehlikeli atıkların ağırlığı
+
Varış yerine göre kuruluştan kuruluşun sahibi olmadığı
kuruluş dışı kaynaklara/tedarikçilere nakledilen tehlikeli
atıkların ağırlığı
+
Varış yerine göre kuruluşun sahibi olduğu, kiraladığı
veya yönettiği konumlar arasında ulusal veya uluslararası
ölçekte nakledilen tehlikeli atıkların ağırlığı
Varış yerine göre uluslararası sınırlar ötesinde nakledilen ve
kuruluşun sınırlarına giren tehlikeli atıkların toplam ağırlığını
tanımlayınız. Kuruluşun farklı konumları arasında nakledilen
atık ithal edilmiş kabul edilmemektedir.
Kuruluştan yurtdışındaki konumlara nakledilen tehlikeli
atıkların toplam miktarının oranını varış yerine göre
tanımlayınız. Kuruluşun farklı konumları arasındaki nakliye
hariç olmak üzere uluslararası sınırları aşacak şekilde kuruluşun
sınırlarının dışına çıkan bütün atıkları dâhil ediniz.
Nakledilen ve ihraç edilen atıkların toplam miktarının kuruluş
tarafından ıslah edilmiş kısmını varış yerine göre tanımlayınız.
Kuruluş tarafından nakil, ihraç veya ithal edilmiş toplam atık
miktarının kuruluş dışı kaynaklar/tedarikçiler tarafından ıslah
edilmiş kısmını varış yerine göre tanımlayınız.
Kullanılan metodolojiyi kısaca açıklayarak hacimleri bir ağırlık
tahminine dönüştürünüz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına lojistik veya bertaraf
yüklenicilerinin, muhasebe sistemlerinin ve bunların yanı sıra
satın alma veya tedarik yönetimi departmanlarının fatura
verileri dahildir. Bazı ülkeler tehlikeli atık sevkıyatlarına bu
Göstergeyle ilgili bütün önemli verileri içeren belgelerin
eklenmesini zorunlu tutmaktadır.
126
BÖLÜM 4
G4-EN26
KURULUŞUN SU TAHLİYELERİNDEN VE AKIŞINDAN BELİRGİN ÖLÇÜDE ETKİLENEN SU KÜTLELERİNİN VE İLGİLİ
HABİTATLARIN KİMLİĞİ, BOYUTU, KORUNMA DURUMU VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK DEĞERİ
a. Su tahliyelerinden belirgin ölçüde etkilenen su kütlelerini ve ilgili habitatları aşağıdaki Veri Derleme bölümünde belirtilen
kriterleri baz alarak ve aşağıdakiler hakkında bilgi ekleyerek bildiriniz:
ŸŸ Su kütlesinin ve ilgili habitatın boyutu
ŸŸ Su kütlesinin ve ilgili habitatın korunmuş bir bölge olarak belirlenip belirlenmediği (ulusal veya uluslararası olarak)
ŸŸ Biyolojik çeşitlilik değeri (koruma altındaki türlerin toplam sayısı gibi)
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge nicel su tahliyesi Göstergelerinin nitel bir
karşılığı olup bu tahliyelerin etkisinin tanımlanmasına
yardımcı olmaktadır. Su habitatlarını etkileyen tahliyelerin
ve sızıntıların su kaynaklarının mevcudiyeti üzerinde belirgin
etkileri olabilmektedir. Tahliyelerden etkilenen su kütlelerinin
tanımlanması özel ilgiye tabi bölgelerdeki ya da kuruluşun
toplum kaygıları ve sınırlı su kaynakları gibi belirli risklerle karşı
karşıya kalabileceği bölgelerdeki faaliyetlerin tanımlanması
yönünde bir fırsat sağlamaktadır.
Veri Derleme
Kuruluşun aşağıdaki kriterlerden birini veya daha fazlasını
karşılayan su tahliyelerinden belirgin ölçüde etkilenen su
kütlelerini tanımlayınız:
ŸŸ Su kütlesinin yıllık ortalama hacminin ortalama olarak %5’ine
veya daha fazlasına karşılık gelen tahliyeler
ŸŸ İlgili uzmanların (belediye yetkilileri gibi) görüşüne göre su
kütlesi ve ilgili habitatlar üzerinde belirgin etkileri olduğu
bilinen veya bu etkilerin yüksek bir olasılığa sahip olduğu
tahliyeler
ŸŸ Nispi boyutları, işlevleri, nadir veya tükenme tehlikesi olan ya
da tehlike altındaki sistemler olarak durumları (veya tehlike
altındaki belirli bitki veya hayvan türlerini desteklemeleri)
nedeniyle uzmanlarca özellikle hassas kabul edilen su
kütlelerine yapılan tahliyeler
ŸŸ Tahliye oranına bakılmaksızın Ramsar Sözleşmesi78
kapsamındaki veya ulusal veya uluslararası ölçekte ilan
edilmiş başka koruma altındaki bölgeler kapsamındaki sulak
alanlara yapılan tahliyeler
ŸŸ Su kaynağının yüksek bir biyolojik çeşitlilik değerine (örneğin
tür çeşitliliği ve endemizm, koruma altındaki türlerin toplam
sayısı) sahip şeklinde tanımlanmış olması
ŸŸ Su kaynağının yerel toplumlar için yüksek bir değere veya
öneme sahip olduğu şeklinde tanımlanmış olması
Belge kaynakları
Bir su kaynağının veya koruma altındaki bölgenin
durumu hakkında bilgi, yerel veya ulusal su işleriyle ilgili
bakanlıklarından veya devlet kuruluşlarından ya da kuruluş
veya başka kuruluşlar tarafından başlatılan, çevresel etki
araştırmaları gibi araştırmalardan elde edilebilir.
Kaynaklar
ŸŸ Doğanın Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN), Tükenme
Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi,
http://www.iucnredlist.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
127
BÖLÜM 4
Unsur: Ürün ve Hizmetler
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Rehberlik s. 64-65
G4-DMA
INDICATORS
G4-EN27
G4-EN28
Ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin hafifletilme boyutu
Rehberlik s. 128
Geri toplanan satılmış ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin kategoriye göre yüzdeleri
Rehberlik s. 129
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir
128
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN27
ÜRÜN VE HİZMETLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİNİN HAFİFLETİLME BOYUTU
a. Raporlama dönemi zarfında ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerinin ne dereceye kadar hafifletildiğini nicel olarak bildiriniz.
b. Tüketime yönelik rakamların kullanılması durumunda tüketim modelleri veya normalleştirme faktörleri ile ilgili temel
varsayımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bazı sektörlerde ürün ve hizmetlerin (bir çamaşır
makinesindeki su tüketimi gibi) kullanım safhalarındaki ve
kullanım ömürlerinin sonundaki etkileri önem bakımından
üretim safhasındakine eşit veya ondan daha büyük olabilir. Bu
etkilerin önemini hem müşterinin davranışı hem de genel ürün
veya hizmet tasarımı belirlemektedir. Kuruluşlardan ürün ve
hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine
ve iyileştirilmesine yönelik daha proaktif yaklaşımlar
benimsemeleri beklenmektedir.
Bu ölçü, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tasarımı
ve sunumunun çevre üzerindeki olumsuz etkilerini
azaltmak ve olumlu etkilerini artırmak için attığı adımları
değerlendirmektedir. Çevresel konuları ürün ve hizmet
tasarımına katmak yeni iş fırsatlarının tanımlanmasına, ürün
ve hizmetlerin farklılaştırılmasına ve teknolojide yenilikçiliğin
teşvikine yardımcı olabilir. Bu, itibarı geliştirmenin yanı sıra
gelecekteki çevre mevzuatına uyumsuzluk riskini de azaltır.
Veri Derleme
Aşağıdaki etkiler diğer Çevre Göstergeleri kapsamında olmaları
nedeniyle hariç tutulmuşlardır:
ŸŸ Ürünlerin ve ürün ambalajlarının geri toplanması (G4-EN28)
ŸŸ Biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler (G4-EN12)
Raporlama dönemi zarfında bilhassa ürün ve hizmet
gruplarının en belirgin çevresel etkilerinin hafifletilmesi için
gerçekleştirilen inisiyatifleri aşağıdakilere göre tanımlayınız:
ŸŸ Malzeme kullanımı (yenilenemeyen, enerji yoğunluklu, toksik
malzemelerin kullanımı gibi)
ŸŸ Su kullanımı (üretim veya kullanım sırasında kullanılan
hacimler gibi)
ŸŸ Emisyonlar (GHG, toksik, ozon inceltici emisyonlar gibi)
ŸŸ Atık sıvılar (üretim veya kullanım sırasında kullanılan suyun
kalitesi gibi)
ŸŸ Gürültü
ŸŸ Atık (geri toplanamayan, toksik malzemeler veya bileşimler
gibi)
Raporlama dönemi zarfında ürün ve hizmetlerin çevresel
etkilerinin ne dereceye kadar hafifletildiğini tanımlayınız.
Örneğin çamaşır makinesinin su kullanımını göz önüne alırken
tüketim modelleri veya normalleştirme faktörleri 5 kg çamaşır
başına %10 daha az su tüketiminin kullanılması şeklinde ifade
edilebilir.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına yaşam döngüsü
değerlendirmeleri (LCA) veya ürün tasarımı, geliştirmesi ve
testi ile ilgili belgeler dahildir.
129
BÖLÜM 4
G4-EN28
GERİ TOPLANAN SATILMIŞ ÜRÜNLERİN VE AMBALAJ MALZEMELERİNİN KATEGORİYE GÖRE YÜZDELERİ
a. Her bir ürün kategorisi için geri toplanmış ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin yüzdesini bildiriniz.
b. Bu Göstergeye ilişkin verilerin nasıl toplandığını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin bir kullanım safhası
sonundaki bertarafı gittikçe büyümekte olan çevresel bir
sorundur. Ürün döngülerinin kapatılması için etkili geri
dönüşüm ve yeniden kullanım sistemlerinin kurulması
malzeme ve kaynak verimliliğinin artırılmasına belirgin ölçüde
katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bertarafla ilgili sorunları ve
giderleri de hafifletmektedir.
Bu Gösterge kuruluşun ürünlerinin, bileşenlerinin veya
malzemelerinin toplanmasının ve yeni üretim süreçleri
için kullanışlı malzemelere başarıyla dönüştürülmesinin
ölçüsü hakkında bir fikir vermektedir. Kuruluşun ne ölçüde
geri dönüştürülebilen veya yeniden kullanılabilen ürün ve
ambalajlar tasarladığı hakkında da fikir vermektedir. Bu ölçü
ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin geri dönüştürülmesine
ilişkin resmi gereklerle karşı karşıya olan sektörlerde özel bir
rekabet avantajı da olabilmektedir.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfında kullanım ömürlerinin sonunda
geri toplanan (örneğin geri dönüştürülen veya yeniden
kullanılan) ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin miktarını
tanımlayınız. Defolu veya geri çağırılan ürünleri dahil
etmeyiniz. Ambalajların geri dönüşümünü veya yeniden
kullanımını ayrı olarak raporlayınız.
Her bir ürün kategorisine ait geri toplanan ürünlerin ve
ambalaj malzemelerinin yüzdesini hesaplamak için aşağıdaki
formülden yararlanınız:
Geri toplanan ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin yüzdesi
=
Raporlama döneminde geri toplanan ürünler
ve bunların ambalaj malzemeleri
__________________________________________
Raporlama döneminde satılan ürünler
x 100
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Geri toplanmış
ŸŸ Ürün kategorisi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına, dahili toplama sisteminden
alınan veriler veya kuruluş adına ürünleri geri toplayan kuruluş
dışı toplama sistemleri tarafından sağlanan veriler dahildir.
130
BÖLÜM 4
Unsur: Uyum
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
Çevre kanunu ve düzenlemelerine uyulmaması nedeniyle uygulanan önemli para cezalarının parasal değeri ve
G4-EN29 parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı
Rehberlik s. 131
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
131
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN29
ÇEVRE KANUNU VE DÜZENLEMELERİNE UYULMAMASI NEDENİYLE UYGULANAN ÖNEMLİ CEZALARIN PARASAL
DEĞERİ VE PARASAL OLMAYAN YAPTIRIMLARIN TOPLAM SAYISI
a. Önemli cezaları ve parasal olmayan yaptırımları aşağıdakiler bakımından bildiriniz:
ŸŸ Önemli cezaların toplam parasal değeri
ŸŸ Parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı
ŸŸ Uyuşmazlık çözüm mekanizmaları kanalıyla getirilen vakalar
b. Kuruluşların herhangi bir kanun veya yönetmelik ihlali saptamaması durumunda, bu durumun kısaca beyan edilmesi yeterli
olacaktır.
REHBERLİK
İlgililik
Kuruluşun kanunlara ve yönetmeliklere uyumsuzluk seviyesi,
yönetimin faaliyetlerinde belirli performans parametrelerine
uygunluk sağlama yeteneğinin gösterilmesine yardımcı olur.
Ekonomik açıdan bakıldığında uyumun sağlanması doğrudan
cezalar yoluyla ya da dolaylı olarak itibar üzerindeki etkiler
yoluyla oluşan mali risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Bazı
durumlarda uyumsuzluk temizleme yükümlülüklerine ya da
başka masraflı çevresel yükümlülüklere yol açabilir. Kuruluşun
uyum geçmişinin gücü, ayrıca faaliyetlerini genişletme ya da
ruhsat alma yeteneğini de etkileyebilir.
Veri Derleme
Asgari olarak aşağıdakiler de dahil olmak üzere çevre kanunu
ve düzenlemelerine uyulmamasından kaynaklanan idari veya
hukuki yaptırımları tanımlayınız:
ŸŸ Uluslararası beyannameler, sözleşmeler ve anlaşmalar ve
ayrıca ulusal, alt ulusal, bölgesel ve yerel yönetmelikler.
G4-EN29 kriterlerini karşılayan, G4-EN24 kapsamında bildirilmiş
olan sızıntı ve döküntülerle ilgili uyumsuzlukları dahil ediniz
ŸŸ Bağlayıcı kabul edilen ve yeni yönetmeliklerin uygulanması
için geliştirilmiş olan, düzenleyici mercilerle imzalanmış
gönüllü çevre sözleşmeleri. Belirli yargılama yetkisi
alanlarında bu sözleşmeler ‘taahhüt’ adıyla anılmaktadır
ŸŸ Uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmaları veya
devlet mercilerince idare edilen ulusal uyuşmazlık çözüm
mekanizmaları kanalıyla kuruluş aleyhine açılmış davalar
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çevre kanunu ve düzenlemeleri
Belge kaynakları
Veri kaynaklarına denetim sonuçları, hukuk departmanınca
yürütülen yönetmelik takip sistemleri veya çevre yönetimi
sistemleri dahildir. Para cezalarının toplam değeriyle ilgili
bilgiler muhasebe departmanlarından edinilebilir.
132
BÖLÜM 4
Unsur: Nakliye
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
Ürünlerin ve kuruluşun faaliyetlerine ilişkin diğer mal ve malzemelerin nakliyesinin ve kuruluşun işgücü
G4-EN30 üyelerinin taşınmasının belirgin çevresel etkileri
Rehberlik s. 133
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Tavsiye Kararı, ‘Tehlikeli Malların
Nakliyesine Dair Öneriler’, 2001.
133
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN30
ÜRÜNLERİN VE KURULUŞUN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DİĞER MAL VE MALZEMELERİN NAKLİYESİNİN VE KURULUŞUN
İŞGÜCÜ ÜYELERİNİN TAŞINMASININ BELİRGİN ÇEVRESEL ETKİLERİ
a.Ürünlerin ve kuruluşun faaliyetlerine ilişkin diğer mal ve malzemelerin nakliyesinin ve kuruluşun işgücü üyelerinin taşınmasının
belirgin çevresel etkilerini bildiriniz. Nicel verilerin sağlanmaması durumunda bunun nedenini bildiriniz.
b.Ürünlerin, işgücünün ve diğer mal ve malzemelerin ulaşım ve nakliyesinin çevresel etkilerinin ne şekilde hafifletildiğini
bildiriniz.
c.Hangi çevresel etkilerin belirgin olduğunun belirlenmesinde kullanılan kriterleri ve metodolojiyi bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Nakliye sistemlerinin çevresel etkileri küresel ısınmadan yerel
sise ve gürültüye kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.
Lojistikle ilişkili çevresel etkiler bazı kuruluşların, özellikle de
yaygın tedarik ve dağıtım ağlarına sahip kuruluşların çevresel
ayak izlerinin önemli bir kısmını temsil edebilir. Ürünlerin,
malların ve malzemelerin lojistikle ilgili nakliyesinin ve
kuruluşun işgücünün nakliyesinin etkilerinin değerlendirilmesi,
çevre yönetimi stratejilerinin planlanmasına ilişkin kapsamlı bir
yaklaşımın bir parçasını teşkil etmektedir.
Veri Derleme
Kuruluş tarafından kullanılan nakliye yollarının belirgin
çevresel etkilerini tanımlayınız. Analiz asgari olarak
aşağıdakileri içermektedir:
ŸŸ Enerji kullanımı (benzin, gazyağı, yakıt, elektrik gibi)
ŸŸ Emisyonlar (sera gazı emisyonları, ozon incelten maddeler,
NOX, SOX ve diğer hava emisyonları gibi)
ŸŸ Atık sıvılar (farklı kimyasal madde türleri gibi)
Atık (farklı ambalaj malzemesi türleri gibi)
ŸŸ Gürültü
ŸŸ Sızıntı ve döküntüler (kimyasal madde, yağ ve yakıt sızıntı ve
döküntüleri gibi).
Kuruluşun işgücü üyelerinin ve diğer mal ve malzemelerinin
taşınmasının etkilerinin ne şekilde hafifletildiğini belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Kuruluşun işgücü üyelerinin taşınması
ŸŸ Lojistik amaçlar
ŸŸ Nakliye
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına lojistik hizmeti sağlayıcılarından
ve tedarikçilerden gelen faturalar, lojistik departmanının
raporları, taşıt kullanım ve bakım kayıtları ve örneğin çevre
departmanı tarafından yürütülen izleme veya ölçümler
dahildir.
134
BÖLÜM 4
Unsur: Genel
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır::
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-EN31
Türe göre toplam çevre koruma harcama ve yatırımları
Rehberlik s. 135
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), Uluslararası
Rehberlik Belgesi: Çevre Yönetimi Muhasebesi, 2005.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü (UNDSD),
‘Çevre Yönetimi Muhasebesi Prosedür ve İlkeleri’, 2001.
135
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN31
TÜRE GÖRE TOPLAM ÇEVRE KORUMA HARCAMA VE YATIRIMLARI
a. Toplam çevre koruma harcamalarını aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Atık bertarafı, emisyon arıtımı ve iyileştirme giderleri
ŸŸ Önleme ve çevre yönetimi giderleri
REHBERLİK
İlgililik
Çevresel hafifletme ve koruma harcamalarının
ölçülmesi kuruluşların çevre inisiyatiflerinin verimliliğini
değerlendirebilmelerini sağlar. Ayrıca dahili maliyet-fayda
analizleri için değerli bir girdi de sağlar. Çevresel hafifletme
ve koruma harcamaları karşısında ölçülen çevre performansı
hakkında veriler kuruluşun performansı iyileştirmek için
kaynakları ne derece etkili kullandığına dair fikir vermektedir.
Zaman içinde kapsamlı bir biçimde takip ve analiz edildiğinde
bu harcama verileri kuruluşun çevre performansını
iyileştirmeye yönelik karmaşık kurumsal veya teknolojik
yatırımların değerini kestirmesine izin vermektedir.
Birden fazla bilgi kategorisini takip eden bir kuruluş içinde
tam bir çevre yönetimi muhasebesi sisteminin kurulması
mümkündür. Bu Gösterge atık bertarafına, emisyon işlemesine
ve düzeltme giderlerine ve bunların yanı sıra önleme ve çevre
yönetimi harcamalarına odaklanmaktadır.
Veri Derleme
Atık bertarafı, emisyon işlemesi ve düzeltme giderlerini asgari
olarak aşağıdakileri içeren harcamalar temelinde tanımlayınız:
ŸŸ Atıkların ıslahı ve bertarafı
ŸŸ Emisyonların Arıtılması (filtrelere, ajanlara ilişkin harcamalar
gibi)
ŸŸ Emisyon sertifikalarının satın alımına ve kullanımına ilişkin
harcamalar
ŸŸ Ekipman, bakım ve işletim malzeme ve hizmetlerine ilişkin
harcamalar ve ilgili personel giderleri
ŸŸ Çevre yükümlülüğü sigortası
ŸŸ G4-EN24’te raporlanan sızıntı ve döküntülerin düzeltilmesine
ilişkin masraflar da dahil olmak üzere temizleme masrafları
Asgari olarak aşağıdakileri içeren harcamalar temelinde
önleme ve çevre yönetimi masraflarını tanımlayınız:
ŸŸ Çevre konularında öğretim ve eğitim
ŸŸ Çevre yönetimine ilişkin kuruluş dışı hizmetler
ŸŸ Yönetim sistemlerinin kuruluş dışı onayı
ŸŸ Araştırma ve geliştirme
ŸŸ Temizleme teknolojilerinin kurulumuna ilişkin ekstra
harcamalar (standart teknolojilerin ötesindeki ek masraflar
gibi)
ŸŸ Yeşil satın alımlara ekstra harcamalar
ŸŸ Diğer çevre yönetimi masrafları
Bu Göstergedeki harcamalar IAFC Çevre Yönetimi Muhasebesi
Hakkında Uluslararası Rehberlik Belgesi’nde21 tanımlandığı
şekliyle aşağıdaki kategorileri hariç tutmaktadır:
ŸŸ Çevre yönetmeliğine uyulmamasından kaynaklanan para
cezaları (bkz. G4-EN29)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çevre koruma harcamaları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına (Çevre Yönetimi Muhasebesi
gibi), faturalama ve muhasebe sistemlerinin yanı sıra insan
kaynakları ve hukuk departmanları dahildir.
136
BÖLÜM 4
Unsur: Tedarikçinin Çevresel Bakımdan Değerlendirilmesi
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 136-137
G4-DMA
INDICATORS
G4-EN32
G4-EN33
Çevresel kriterlerin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin yüzdesi
Rehberlik s. 138
Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz çevresel etkiler ve alınan önlemler
Rehberlik s. 139
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Yeni tedarikçilerin, çevre kriterlerini kullanılarak taranmasında
yararlanılan sistemleri tarif ediniz. Yeni tedarikçilerin
taranmasında kullanılan çevre kriterlerinin listesini veriniz.
Çevre kriterleri veya çevresel etki değerlendirmeleri Çevre
Kategorisi altındaki Unsurları kapsayabilir.
Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz
çevresel etkileri tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan
durum tespiti gibi süreçleri tarif ediniz. Olumsuz etkilere,
kuruluşun neden olduğu veya katkıda bulunduğu ya da bir
tedarikçiyle olan ilişkisi nedeniyle faaliyetleriyle, ürünleriyle
veya hizmetleriyle bağlantılı olan etkiler dahildir.
Kuruluşun çevresel etkilerin değerlendirilmesi bakımından
tedarikçileri nasıl tanımladığını ve bunlar arasında nasıl öncelik
belirlediğini tarif ediniz. Değerlendirmelere denetimler,
sözleşmelerin gözden geçirilmesi, iki yönlü taahhüt ve şikâyet
mekanizmaları bilgi sağlayabilir.
Tedarik zincirinde tespit edilmiş belirgin ölçekte mevcut
ve olası olumsuz çevresel etkilere yanıt vermek üzere
alınan önlemleri bildiriniz. Önlemlerin etkileri önleme
amaçlı mı, hafifletme amaçlı mı yoksa düzeltme amaçlı mı
olduklarını açıklayınız. Alınan önlemler kuruluşun satın alma
uygulamalarının ayarlanmasını, performans beklentilerinin
ayarlanmasını, kapasite oluşturulmasını, eğitimi,
süreçlerde değişiklikleri ve bir tedarikçiyle olan ilişkinin
sonlandırılmasını içerebilir.
Belirgin ölçekte mevcut veya olası olumsuz çevresel etkilerin
önlenmesinin, hafifletilmesinin ve düzeltilmesinin teşviki için
tedarikçilerle olan sözleşmelerde beklentilerin ne şekilde
oluşturulduğunu ve tanımlandığını (hedefler ve amaçlar da
dahil olacak şekilde) tarif ediniz.
Belirgin ölçekte mevcut veya olası olumsuz çevresel etkilerin
önlenmesi, hafifletilmesi ve düzeltilmesi konusunda
tedarikçilere teşvik veya ödül sağlanıp sağlanmadığını belirtiniz.
137
BÖLÜM 4
UNSURA ÖZEL G4-DMA-b DEVAMI
Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin çevre kriterlerinin
kullanılmasıyla değerlendirilmesine ve denetlenmesine yönelik
uygulamaları tarif ediniz.
çevre kriterlerinin kullanılmasıyla değerlendirilmesi ve
denetimi kuruluş tarafından, ikinci veya üçüncü bir tarafça
gerçekleştirilebilir.
Değerlendirme ve denetimin türünü, sistemini, kapsamını,
sıklığını ve mevcut uygulamasını listeleyiniz ve tedarik
zincirinin hangi kısımlarının onaylanmış ve denetlenmiş
olduğunu belirtiniz. Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin
Çevresel etki değerlendirmesinin bir sonucu olarak bir
tedarikçiyle olan ilişkinin sonlandırılmasının olası olumsuz
etkilerini değerlendirmeye yönelik sistemleri ve kuruluşun bu
etkileri hafifletmeye ilişkin stratejisini tarif ediniz.
138
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN32
ÇEVRESEL KRİTERLERİN KULLANILMASIYLA TARANAN YENİ TEDARİKÇİLERİN YÜZDESİ
a. Çevresel kriterlerin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge çevresel durum tespiti süreçlerine tabi tutularak
seçilmiş veya anlaşmaya varılmış tedarikçilerin yüzdesi
hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır. Durum tespiti bir
tedarikçiyle geliştirilen yeni bir ilişkinin mümkün olduğunca
erken bir döneminde başlatılmalıdır.
Çevre kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin
toplam sayısını bildiriniz.
Çevre kriterleri Çevre Kategorisi altındaki Unsurları
kapsayabilir.
Belirgin ölçekte olası olumsuz çevresel etkiler sözleşmelerin
veya başka anlaşmaların yapılandırılması aşamasında
önlenebilir veya hafifletilebilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
ŸŸ Tedarikçi taraması
Veri Derleme
Kuruluşun seçmeyi veya anlaşmayı düşündüğü yeni
tedarikçilerin toplam sayısını belirtiniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun tedarik, satın alma ve
hukuk departmanlarını içermektedir.
139
BÖLÜM 4
G4-EN33
TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ BELİRGİN ÖLÇEKTE MEVCUT VE OLASI OLUMSUZ ÇEVRESEL ETKİLER VE ALINAN ÖNLEMLER
a. Çevresel etki değerlendirmelerine tabi tedarikçilerin sayısını bildiriniz.
b. Belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz çevresel etkilerinin olduğu tespit edilen tedarikçilerin sayısını bildiriniz.
c. Tedarik zincirinde tespit edilmiş, belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz çevresel etkileri bildiriniz.
d. Belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz çevresel etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme sonucunda iyileştirmeler
konusunda uzlaşılan tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
e. Belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz çevresel etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme sonucunda kendileriyle olan
ilişkinin sonlandırıldığı tedarikçilerin yüzdesini ve bu sonlandırmanın neden gerçekleştiğini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge, bir kuruluşun tedarik zincirindeki belirgin ölçekte
mevcut ve olası olumsuz çevresel etkileri ilgili farkındalığı
hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır.
Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz
çevresel etkilerin tanımlanmasına ve değerlendirilmesine
yönelik süreçler, bir kuruluşa bu sorunlara yanıt verebilme
olanağını sağlayabilir.
Veri Derleme
Belirgin etkilere ilişkin uygun bir bağlam sağlaması
durumunda kuruluşların bu Göstergenin talep ettiği bilgileri
tedarikçinin konumuna ve belirgin ölçekte mevcut ve olası
olumsuz çevresel etkilere göre ayırması teşvik edilmektedir.
Olumsuz etkilere; kuruluşun neden olduğu veya katkıda
bulunduğu ya da bir tedarikçiyle olan ilişkisi nedeniyle
faaliyetleriyle, ürünleriyle veya hizmetleriyle bağlantılı olan
etkiler dahildir.
Çevresel etki değerlendirmeleri Çevresel Kategorisi altındaki
Unsurları kapsayabilir.
Değerlendirmeler, değerlendirmeden önce belirlenmiş,
tedarikçilere iletilmiş ve kararlaştırılmış performans beklentileri
karşısında gerçekleştirilebilir.
Değerlendirmelere denetimler, sözleşmelerin gözden
geçirilmesi, iki yönlü taahhüt ve şikâyet mekanizmaları bilgi
sağlayabilir.
İyileştirmelere, raporlama yapan kuruluşun tedarik
uygulamalarının ayarlanması, performans beklentilerinin
ayarlanması, kapasite oluşturma, eğitim ve süreçlerdeki
değişiklikler dahil olabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları tedarik, satın alma ve hukuk
departmanlarını içermektedir.
140
BÖLÜM 4
Unsur: Çevresel Şikâyet Mekanizmaları
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 140
GÖSTERGELER
G4-EN34 Çevresel etkilerle ilgili olarak resmi şikayet mekanizmaları kanalıyla getirilmiş, yanıtlanmış ve
G4-EN34 çözümlenmiş şikayetlerin sayısı
Rehberlik s. 141
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun tedarik zincirinin tamamını kapsayacak şekilde,
çevresel etkilere yönelik şikâyet mekanizmalarının ve düzeltme
süreçlerinin mevcudiyetini ve erişilebilirliğini ve paydaşların
bunların etkililiğinin takibine katılımını tarif ediniz. Kuruluşun
şikâyet mekanizmalarının ve düzeltme süreçlerinin etkililiğinin
takibine katılan paydaşlar tedarikçileri ve yerel toplum ile işçi
temsilcilerini içerebilir.
Şikâyet mekanizmalarının ve düzeltme süreçlerinin
mevcudiyeti ve erişilebilirliğine ilişkin eğitim türlerini belirtiniz.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
141
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-EN34
ÇEVRESEL ETKİLERLE İLGİLİ OLARAK RESMİ ŞİKÂYET MEKANİZMALARI KANALIYLA GETİRİLMİŞ, YANITLANMIŞ VE
ÇÖZÜMLENMİŞ ŞİKÂYETLERİN SAYISI
a. Raporlama dönemi zarfında çevresel etkilerle ilgili olarak resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin toplam
sayısını bildiriniz.
b. Tanımlanan şikâyetlerden kaçının aşağıdaki özellikleri taşıdığını bildiriniz:
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında yanıtlanan
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında çözümlenen
c. Çevresel etkilerle ilgili olarak raporlama döneminden önce getirilen ve raporlama dönemi zarfında çözümlenen şikâyetlerin
toplam sayısını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve (tedarik zincirindeki kuruluşlar
gibi) başkalarıyla ilişkilerinin çevresel etkileri ile ilgili
anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Etkili şikâyet mekanizmaları
çevresel etkilerin düzeltilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Veri Derleme
Mevcut resmi şikâyet mekanizmalarını tanımlayınız. Resmi
şikâyet mekanizmaları raporlama yapan kuruluş tarafından
veya kuruluş dışı bir tarafça yönetilebilir.
Raporlama dönemi zarfında çevresel etkilerle ilgili olarak resmi
şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin toplam
sayısını tanımlayınız.
Hem mevcut yıla hem de önceki yıla ait şikâyet
başvurularından gelen ve raporlama dönemi zarfında
yanıtlanmış veya çözümlenmiş olan şikâyetlerin toplam sayısını
belirtiniz.
Belirgin etkilerle ilgili uygun bir bağlam sağlayacak olması
halinde, kuruluşlar şikâyet sayısını şikâyetin niteliğine ve
konumuna göre ve şikâyette bulunan tarafa göre listelemeleri
konusunda teşvik edilmektedirler. Şikâyette bulunan taraflar
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Dahili paydaşlar (çalışanlar gibi)
ŸŸ Kuruluş dışı paydaşlar (tedarikçiler, yerel toplumlar gibi)
ŸŸ Aşağıdaki gibi tanımlanan bireyler veya insan grupları:
–– Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal gruplara
üye olma
–– Diğer çeşitlilik göstergeleri
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Resmi şikâyet mekanizmaları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, uyum, tedarik,
satın alma ve insan kaynakları departmanlarını içermektedir.
BÖLÜM 4
KATEGORİ: SOSYAL
Giriş
Sürdürülebilirliğin sosyal boyutu kuruluşun içinde faaliyet
gösterdiği sosyal sistemler üzerindeki etkileriyle ilgilidir.
Sosyal Kategorisi aşağıdaki alt Kategorileri içermektedir:
ŸŸ İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yaraşır İş
ŸŸ İnsan Hakları
ŸŸ Toplum
ŸŸ Ürün Sorumluluğu
Alt Kategorilerdeki içeriğin çoğunluğu uluslararası kabul
görmüş evrensel standartlara veya ilgili diğer uluslararası
kaynaklara dayanmaktadır.
142
143
BÖLÜM 4
ALT KATEGORİ: İŞGÜCÜ UYGULAMALARI VE İNSANA YARAŞIR İŞ
Giriş
Bağlantılar
İşgücü Uygulamaları alt Kategorisi kapsamındaki Unsurlar
aşağıdakiler de dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş
evrensel standartlara dayanmaktadır:
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’, 1948
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Uluslararası Medeni ve
Siyasi Haklar Sözleşmesi’, 1966
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’, 1966
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW)’, 1979
ŸŸ ILO’nun sekiz esas Sözleşmesini tamamlayan Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) Beyannamesi, ‘Çalışma Yaşamında Temel
İlke ve Haklar Beyannamesi’, 1998:
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 29, ‘Zorla
Çalıştırma Sözleşmesi’, 1930
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 87, ‘Sendika
Hakkı ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’,
1948
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 98,
‘Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’, 1949
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 100, ‘Eşit
Ücret Sözleşmesi’, 1951
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 105, ‘Zorla
Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi’, 1957
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 111,
‘Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi’, 1958
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 138, ‘Asgari
Yaş Sözleşmesi’, 1973
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 182, ‘En
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’,
1999
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Viyana Beyannamesi
ve Eylem Planı’, 1993
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu alt Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin
OECD Rehberi, 2011’in İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler başlıklı
V. Bölümünün uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
İşgücü Uygulamaları Göstergeleri ayrıca ticari kuruluşların
sosyal sorumluluklarına hitap eden iki belgeye de
dayanmaktadır:
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘Çokuluslu Şirketler ve
Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi’, 1977
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), OECD
Çokuluslu Şirketler Rehberi, 2011
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu alt Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 6. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
Ek Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Beyannamesi, ‘Uluslararası
Çalışma Örgütünün Hedeflerine ve Amaçlarına İlişkin Bildirge
(Philadelphia Bildirgesi)’, 1944.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Beyannamesi, ‘Adil
Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi’, 2008.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘İnsana Yaraşır İş’, 1999.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Tüm Göçmen İşçilerin
ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası
Sözleşme’, 1990.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler Bin
Yıl Beyannamesi’, 2000.
144
BÖLÜM 4
Unsur: İstihdam
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 144-145
GÖSTERGELER
G4-LA1
G4-LA2
Yaş grubu, cinsiyet ve bölgeye göre işe yeni alınan çalışanların ve çalışan devrinin toplam sayısı ve oranı
Rehberlik s. 146
Belirgin operasyon yerlerine göre geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sağlanmayan ve tam zamanlı çalışanlara
sağlanan yan haklar
Rehberlik s. 147
G4-LA3
Cinsiyete göre doğum izninden sonra işe dönme ve işte kalma oranları
Rehberlik s. 148
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 102, ‘Sosyal
Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi’, 1952
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 121, ‘İstihdamda
Yaralanma Yardımları Sözleşmesi’, 1964.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 128, ‘Maluliyet,
Yaşlılık ve Ölüm Tazminatı Sözleşmesi’, 1967.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 130, ‘Tıbbi
Bakım ve Hastalık Yardımları Sözleşmesi’, 1969.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 132, ‘Ücretli
İzinler Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)’, 1970.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 140, ‘Ücretli
Eğitim İzni Sözleşmesi’, 1974.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 156, ‘Bakıma
Muhtaç Ailesi Olan İşçiler Sözleşmesi’, 1981.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 157, ‘Sosyal
Güvenlik Haklarının Korunması Sözleşmesi’, 1982
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 168, ‘İstihdamın
Teşviki ve İşsizliğe Karşı Koruma Sözleşmesi’, 1988
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 183, ‘Annelik
Koruma Sözleşmesi’, 2000.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun tedarik zinciri dahilinde gerçekleştirilen
işlerin uygun kurumsal ve yasal çerçeveler dahilinde
gerçekleşmediği durumların belirlenmesi ve bunlara
yanıt verilmesi için alınan önlemleri tarif ediniz. Uygun
bir kurumsal ve yasal çerçeve dahilinde gerçekleşen
çalışma genellikle belirlenebilen ve yasal olarak tanınan
bir işverenle girilmiş, tanınan bir istihdam ilişkisi
kapsamında olmaktadır.
Tedarikçiler için çalışan kişilere ulusal çalışma kanunu
uyarınca almaya hak kazandıkları sosyal güvence ve çalışma
güvencesinin sağlanmadığı durumları tespit etmek ve
yanıtlamak için alınan önlemleri tarif ediniz.
Kuruluşun tedarik zincirindeki çalışma şartlarının uluslararası
çalışma standartlarına veya ulusal çalışma kanununa uygun
olmadığı durumların tespit edilmesi ve yanıtlanması için
alınan önlemleri tarif ediniz. Çalışma şartlarına ücret, çalışma
145
BÖLÜM 4
UNSURA ÖZEL G4-DMA-b DEVAMI
süresi, dinlenme süreleri, tatiller, disiplin ve işten çıkarma
uygulamaları, annelik koruma, iş ortamı, meslek sağlığı ve
güvenliği, sağlandıkları durumlarda yaşam alanlarının kalitesi
ve sağlıklı içme suyu, kafeteryalar ve tıbbi hizmetlere erişim
gibi refah konuları dahildir.
Kuruluşun tedarik zinciri dahilinde gerçekleştirilen iş için yeterli
ücret ödenmediği durumların tespiti ve yanıtlanması için alınan
önlemleri tarif ediniz. Yeterli ücretin sağlandığı iş, fazla mesailer
hariç olmak üzere standart bir çalışma haftasına karşılık ödenen
maaş ve ücretlerin yasal ve sınaî asgari standartlara uygun olması
ve çalışanların ve ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve bir
miktar ek gelir sağlamaya yeterli olması anlamına gelmektedir. İş
için yeterli ücretin ödenmediği durumlarla ilgili çözüm üretmek
için yapılan uygulamalar aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Tedarikçilere ödenen ücretlerin ve işçilere ödenen maaşların
ilişkisiyle ilgili olarak tedarikçilerle iletişim
ŸŸ Kuruluşun tedarik uygulamalarında değişiklikler
ŸŸ Ücretlerin belirlenmesi için toplu sözleşmeye destek
verilmesi
ŸŸ Zorunlu olduğu durumlarda fazla mesainin kullanılma
ölçüsünün ve bunun özel tarifeye göre ücretlendirilip
ücretlendirilmediğinin belirlenmesi
Kuruluşun tedarik zincirindeki işçilerin doğru olmayan bir
şekilde serbest meslek sahibi kabul edildikleri veya yasal
olarak tanınan bir işverenin mevcut bulunmadığı gizli istihdam
ilişkileri durumunun tespiti ve çözümü için alınan önlemleri
tarif ediniz.
Kuruluşun tedarik zinciri dahilinde evde gerçekleştirilen
işin yasal olarak tanınan bir sözleşmeye tabi olarak
gerçekleştirilmediği durumların tespiti ve çözümü için alınan
önlemleri tarif ediniz.
146
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA1
YAŞ GRUBU, CİNSİYET VE BÖLGEYE GÖRE İŞE YENİ ALINAN ÇALIŞANLARIN VE ÇALIŞAN DEVRİNİN TOPLAM SAYISI VE
ORANI
a. Raporlama dönemi zarfında işe yeni alınan çalışanların toplam sayısını ve oranını yaş grubuna, cinsiyete ve bölgeye göre
bildiriniz.
b. Raporlama dönemi zarfındaki çalışan devrinin toplam sayısını ve oranını yaş grubuna, cinsiyete ve bölgeye göre bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Kuruluşun işe yeni alınan çalışanlarının sayısı, yaşı, cinsiyeti
ve bölgesi kuruluşun çeşitli nitelikli çalışanları çekme strateji
ve yeteneğine işaret edebilir. Bu bilgiler kuruluşun yaşa ve
cinsiyete dayalı katılımcı işe alma uygulamaları yürütme
çabalarına ve farklı bölgelerde var olan işgücünün ve
yeteneğin optimal kullanımına işaret edebilir.
Yüksek bir çalışan devri oranı çalışanlar arasında belirsizlik
ve memnuniyetsizlik seviyelerine veya kuruluşun temel
faaliyetlerinin yapısında köklü bir değişikliğe işaret edebilir.
Yaşa veya cinsiyete göre dengeli olmayan bir devir işyerinde
uyumsuzluğa veya potansiyel adaletsizliğe işaret edebilir. Devir
kuruluşun insan ve entelektüel sermayesinde değişikliklere
yol açmaktadır ve üretkenliği etkileyebilir. Devrin, bordrolu
sayısındaki azalma ya da işçilerin işe alınmasına yönelik
daha fazla masraf bakımından doğrudan masraf sonuçları
olmaktadır.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfında işe yeni alınan çalışanların toplam
sayısını yaş grubuna göre tanımlayınız: 30 yaş altı, 30-50 yaş
arası, 50 yaş üstü, cinsiyet ve bölge.
Raporlama dönemi zarfındaki çalışan devrini yaş grubuna göre
tanımlayınız: 30 yaş altı, 30-50 yaş arası, 50 yaş üstü, cinsiyet ve
bölge.
Net istihdam oluşturma G4-10 kapsamında raporlanan
verilerin kullanılmasıyla tahmin edilebilir.
Oranlar raporlama dönemi sonundaki toplam çalışan sayısının
kullanılmasıyla hesaplanabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan devri
ŸŸ İşe yeni alınan çalışanlar
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları ulusal seviyede veya işyeri
seviyesinde mevcut bulunan bordro bilgilerini içermektedir.
Operasyonel planlar ve kuruluşun kilit stratejik hedeflerinin
tekrar ifade edilmesi bu rakamdaki önemli değişikliklere
açıklama sağlayabilir.
147
BÖLÜM 4
G4-LA2
BELİRGİN OPERASYON YERLERİNE GÖRE GEÇİCİ VEYA YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARA SAĞLANMAYAN VE TAM ZAMANLI
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN YAN HAKLAR
a. Kuruluşun tam zamanlı çalışanları için standart olan fakat geçici veya yarı zamanlı çalışanlara sunulmayan yan hakları belirgin
operasyon yerlerine göre bildiriniz. Bunlar asgari olarak aşağıdakileri içermektedir:
ŸŸ Hayat sigortası
ŸŸ Sağlık hizmetleri
ŸŸ Engellilik ve maluliyet sigortası
ŸŸ Doğum izni
ŸŸ Emeklilik hakkı
ŸŸ Hisse senedi sahipliği
ŸŸ Diğerleri
b. ‘Belirgin operasyon yerleri’ için kullanılan tanımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge kapsamında raporlanan veriler kuruluşun insan
kaynaklarına olan yatırımının ve tam zamanlı çalışanlarına
sunduğu asgari yan hakların bir ölçüsünü sağlamaktadır. Tam
zamanlı personele yönelik yan hakların kalitesi çalışanları
tutmada kilit bir faktördür.
Veri Derleme
Tam zamanlı çalışanlara sunulan standart hakları belirgin
operasyon yerlerine göre belirleyiniz.
Bu standart haklardan hangilerinin geçici veya yarı zamanlı
çalışanlar için geçerli olmadığını belirgin operasyon yerlerine
göre tanımlayıp bildiriniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Standart haklar
ŸŸ Yan haklar
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına, yasal limitlerin üzerinde ödenen
yardımlara örnek teşkil edebilecek olan yerel veya merkezi
toplu sözleşmeler dahildir. Diğer kaynaklara yardım özetleri,
çalışan oryantasyon ve başlangıç malzemeleri ve çalışan
sözleşmeleri dahil olabilmektedir.
148
BÖLÜM 4
G4-LA3
CİNSİYETE GÖRE DOĞUM İZNİNDEN SONRA İŞE DÖNME VE İŞTE KALMA ORANLARI
a. Doğum iznine hak kazanan toplam çalışan sayısını cinsiyete göre bildiriniz.
b. Doğum izni alan toplam çalışan sayısını cinsiyete göre bildiriniz.
c. Doğum izninin sona ermesinden sonra işe dönen toplam çalışan sayısını cinsiyete göre bildiriniz.
d. Doğum izninin sona ermesinden sonra işe dönen ve işe dönüşlerinden on iki ay sonra hala iş başında olan toplam çalışan
sayısını cinsiyete göre bildiriniz.
e. Doğum izni alan çalışanların işe dönüş ve işte kalma oranlarını cinsiyete göre bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Birçok ülke doğum izni sağlamaya yönelik mevzuata sahiptir.
Mevzuatın amacı çalışanların izin alıp işe aynı veya benzer bir
pozisyonda dönebilmelerini sağlamaktır.
Mevzuatın uygulanması hükümetler, işverenler ve çalışanlar
tarafından yorumlanma biçimine bağlı olarak değişiklik
göstermektedir. Birçok kadın, istihdam güvenliklerini,
ücretlerini ve kariyerlerini etkileyen işveren uygulamaları
yoluyla izin alıp dönmekten caydırılmaktadır. Birçok erkek,
hakkı olan izni almaya teşvik edilmemektedir.
Analık ve babalık iznine ilişkin adaletli cinsiyet seçimi ve diğer
izin hakları, nitelikli personelin işe alınmasını ve tutulmasını
artırabilir ve çalışan moral ve üretkenliğini yükseltebilir. Erkeklerin
doğum iznini kullanıp kullanmama konusundaki tercihleri, bir
kuruluşun babaları bu şekilde izin almaya ne derece teşvik ettiğini
gösterebilir. Daha fazla erkeğin izin hakkından yararlanması,
kadınların kariyerlerini tehlikeye atmadan bu gibi izin haklarından
yararlanmaları açısından olumlu bir etkiye sahiptir.
Veri Derleme
Doğum izni hakları içeren kurumsal politikaların, sözleşmelerin
veya kontratların kapsamı altındaki çalışanların oranını
cinsiyete göre belirtiniz.
Aşağıdaki kriterlere uyan toplam çalışan sayısını cinsiyete göre
belirtiniz:
ŸŸ Raporlama döneminde doğum izni alanlar
ŸŸ İznin sona ermesinden sonra raporlama dönemi zarfında işe
dönenler
ŸŸ İşe dönmelerinden 12 ay sonra hala çalışmakta olanlar. Bu
bölümü tamamlamak için önceki raporlama dönemlerine ait
kayıtlara başvurunuz.
Bu bilgiyi kullanarak aşağıdaki işe dönme ve işte kalma
oranlarını cinsiyete göre hesaplayınız. Şu formülleri kullanınız:
Doğum izninden sonra
işe dönen çalışanların
toplam sayısı
İşe dönüş oranı = _____________________________ X100
Doğum izninden sonra
işe dönmesi gereken çalışanların
toplam sayısı
Doğum izni dönemini takiben
işe döndükten 12 ay sonra
hala çalışmaya devam eden
çalışanların toplam sayısı
_____________________________
İşte kalma oranı =
X100
Raporlama dönem(ler)inden
önce doğum izninden dönen
çalışanların toplam sayısı
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Doğum izni
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun insan kaynakları
departmanını içermektedir.
149
BÖLÜM 4
Unsur: İşgücü/Yönetim İlişkileri
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-LA4
Bunların toplu iş sözleşmelerinde belirtilmiş olup olmadıkları da dahil olmak üzere faaliyet değişiklikleriyle ilgili
asgari ihbar süreleri
Rehberlik s. 150
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi On İlke
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 3. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 87, ‘Sendika
Hakkı ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’,
1948.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 98, ‘Örgütlenme
ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’, 1949.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 135, ‘İşçi
Temsilcileri Sözleşmesi’, 1971.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 154, ‘Toplu
Pazarlık Sözleşmesi’, 1981.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 158, ‘İstihdamın
Sonlandırılması Sözleşmesi’, 1982.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 91, ‘Toplu
Anlaşma Tavsiye Kararı’, 1951.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 94, ‘Taahhüt
Düzeyinde İşbirliği Tavsiye Kararı’, 1952.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 163, ‘Toplu
Pazarlık Tavsiye Kararı’, 1981.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İşgücü Piyasaları Temel
Göstergeleri (KILM), http://kilm.ilo.org/kilmnet, 1 Mayıs 2013
tarihinde erişilmiştir.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), LABORSTA İnternet,
http://laborsta.ilo.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
150
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA4
BUNLARIN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE BELİRTİLMİŞ OLUP OLMADIKLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE FAALİYET
DEĞİŞİKLİKLERİYLE İLGİLİ ASGARİ İHBAR SÜRELERİ
a. Çalışanları önemli derecede etkileyebilecek önemli operasyonel değişikliklerin uygulanmasından önce çalışanlara veya
seçilmiş temsilcilerine genel olarak verilen ihbarın asgari kaç hafta olduğunu bildiriniz.
b. Toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte olduğu kuruluşlarda ihbar süresinin ve danışma ve görüşme hükümlerinin toplu iş
sözleşmelerinde mevcut olup olmadığını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Asgari ihbar süreleri bir kuruluşun bir yandan faaliyetlerinde
önemli değişiklikler gerçekleştirirken diğer yandan da çalışan
memnuniyetini ve motivasyonunu koruyabilme yeteneğinin
bir göstergesidir.
Bu Gösterge bir kuruluşun önemli operasyonel değişikliklerinin
zamanında tartışılmasını sağlama ve çalışanları ve
temsilcileriyle (işçilere olumlu veya olumsuz sonuçları
olabilecek) bu değişiklikleri görüşme ve uygulama hakkında
fikir vermektedir. İşçilere ve uygun olduğu durumlarda
(örneğin devlet mercileri gibi) ilgili diğer taraflara zamanında
ve etkili bir biçimde danışılması, faaliyet değişikliklerinin işçiler
ve ilgili topluluklar üzerindeki olumsuz etkilerinin asgariye
indirilmesine yardımcı olur.
Bu Gösterge ayrıca bir kuruluşun danışma uygulamalarının
ilgili uluslararası normlarda ifade edilen beklentiler karşısında
değerlendirilebilmesini sağlamaktadır. İyi endüstriyel ilişkilerle
sonuçlanan danışma uygulamaları; olumlu
çalışma ortamlarının sağlanmasına, devrin azaltılmasına ve
operasyonel kesintilerin asgariye indirilmesine yardımcı olur.
Veri Derleme
Kurumsal politikalarda ve standart iş sözleşmelerinde mevcut
bulunan asgari ihbar sürelerini tanımlayınız. Farklı politika
beyanları bölgesel seviyede mevcut olabilir.
Toplu iş sözleşmelerini G4-11’e göre tanımlayınız ve bu
belgeler kapsamındaki ihbar süresi maddelerini gözden
geçiriniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Önemli operasyonel değişiklikler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına insan kaynakları veya hukuk
departmanlarınca bulundurulan kurumsal politikalar, standart
iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri dahildir.
151
BÖLÜM 4
Unsur: İş Sağlığı ve Güvenliği
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 151
GÖSTERGELER
G4-LA5
Toplam işgücünün iş sağlığı ve güvenliği programlarının takibine yardımcı olan ve bu konuda görüş bildiren
resmi müşterek yönetim–işçi sağlık ve güvenlik komitelerinde temsil edilen yüzdesi
Rehberlik s. 152
G4-LA6
Bölge ve cinsiyete göre yaralanma türü ve kaza sıklık oranları, meslek hastalıkları, kayıp gün ve devamsızlık ve
işle bağlantılı toplam ölüm vakaları sayısı
Rehberlik s. 153-154
G4-LA7
G4-LA8
İş kazası oranı veya meslek hastalığı riski yüksek olan çalışanlar
Rehberlik s. 155
Sendikalarla yapılan resmi sözleşmeler kapsamındaki sağlık ve güvenliğe ilişkin konu başlıkları
Rehberlik s. 156
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011’in Çevre başlıklı VI. Bölümünün uygulanması
hakkında raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 161, ‘İş Sağlığı
Hizmetleri Sözleşmesi’, 1985.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İş Kazalarının ve
Hastalıklarının Kaydedilmesi ve Bildirilmesi Hakkında
Uygulama Kuralları, 1996.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetimi Sistemleri Hakkında Rehber (ILO-OSH 2001), 2001.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 155, ‘İş Sağlığı
ve Güvenliği Sözleşmesi’ ve ilgili Protokol 155, 1981.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
İşgücüne, ailelerine ve toplum üyelerine ciddi hastalıklarla
ilgili olarak yardım edilmesine ilişkin programları ve bu
programların öğretim ve eğitimi, danışmanlığı, önleme ve risk
kontrolü tedbirlerini veya tedaviyi kapsayıp kapsamadığını
tarif ediniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Hastalıklara yönelik risk kontrolü
152
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA5
TOPLAM İŞGÜCÜNÜN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLARININ TAKİBİNE YARDIMCI OLAN VE BU KONUDA GÖRÜŞ
BİLDİREN RESMİ MÜŞTEREK YÖNETİM–İŞÇİ SAĞLIK VE GÜVENLİK KOMİTELERİNDE TEMSİL EDİLEN YÜZDESİ
a. Her bir resmi müşterek yönetim-işçi sağlık ve güvenlik komitesinin kuruluş içinde genel olarak hangi seviyede faaliyet
gösterdiğini bildiriniz.
b. Resmi müşterek yönetim-işçi sağlık ve güvenlik komitelerinde temsil edilen toplam işgücü yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Müşterek temsilli bir sağlık ve güvenlik komitesi olumlu bir
sağlık ve güvenlik kültürünün getirilmesini kolaylaştırabilir.
Komitelerden yararlanılması, çalışanların işyerinde iş sağlığının
ve güvenliğinin iyileştirilmesinin teşvikine katılmalarının bir
yoludur. Bu Gösterge, işgücünün sağlık ve güvenliğe ne derece
aktif olarak katıldığına dair bir ölçü sağlamaktadır.
Veri Derleme
İş güvenliği programlarının takip edilmesine, haklarında
geribildirim alınmasına ve görüş bildirilmesine yardımcı olan
resmi sağlık ve güvenlik komitelerini tanımlayınız. Bu komiteler
tesis seviyesinde veya birden fazla tesis, bölge, grup veya
kuruluş seviyesinde mevcut bulunabilir.
Bu komitelerin temsil ettiği işçilerin toplam sayısını toplam
işgücü sayısının bir yüzdesi olarak hesaplayınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Resmi komite
ŸŸ Toplam işgücü
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kurumsal prosedürler ve iş sağlığı
ve güvenliği komitelerinin tutanakları dahildir.
153
BÖLÜM 4
G4-LA6
BÖLGE VE CİNSİYETE GÖRE YARALANMA TÜRÜ VE KAZA SIKLIK ORANLARI, MESLEK HASTALIKLARI, KAYIP GÜN VE
DEVAMSIZLIK VE İŞLE BAĞLANTILI TOPLAM ÖLÜM VAKASI SAYISI
a. Toplam işgücü (örneğin toplam çalışan sayısı artı gözetime tabi işçiler) için aşağıdakilere göre yaralanma türlerini, kaza sıklık
oranını (IR), meslek hastalığı oranını (ODR), kayıp gün oranını (LDR), devamsızlık oranını (AR) ve işle bağlantılı ölüm vakalarını
bildiriniz:
ŸŸ Bölge
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
b. Kuruluşun çalışma ortamının genel güvenliği bakımından kendisine karşı sorumlu olduğu, işyerinde çalışan bağımsız
yüklenicilere ilişkin yaralanma türlerini, kaza sıklık oranını (IR), meslek hastalığı oranını (ODR), kayıp gün oranını (LDR),
devamsızlık oranını (AR) ve işle bağlantılı ölümleri aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Bölge
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
c. Kaza istatistiklerinin kaydedilmesinde ve bildirilmesinde uygulanan kurallar sistemini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Sağlık ve güvenlik performansı bir kuruluşun bakım
yükümlülüğünün kilit bir ölçütüdür. Düşük yaralanma
ve devamsızlık oranları genellikle personel moral ve
üretkenliğindeki olumlu eğilimlerle doğrudan ilişkilidir. Bu
Gösterge sağlık ve güvenlik yönetimi uygulamalarının daha
az sayıda iş sağlığı ve güvenliği vakasına yol açıp açmadığını
gösterir. Eğilimlerin ve modellerin değerlendirilmesi
işyerindeki potansiyel adaletsizliğe de işaret edebilir.
Veri Derleme
Kaza istatistiklerinin kaydedilmesinde ve raporlanmasında
uygulanan kurallar sistemini belirtiniz. ILO İş Kazalarının ve
Hastalıklarının Kaydedilmesi ve Bildirilmesi Hakkında Uygulama
Kuralları56 işyerindeki kazaların raporlanması, kaydedilmesi ve
bildirilmesi için geliştirilmiştir. Ulusal kanunların ILO Kurallarını
izlediği durumlarda bu durumun bildirilmesi ve uygulamanın
kanuna uygun olması yeterlidir. Ulusal kanunların ILO
Kurallarını izlemediği durumlarda hangi kurallar sistemini
uyguladıklarını ve ILO Kurallarıyla olan ilişkilerini belirtiniz.
Sağlık ve güvenlik vakalarının ve performansının takibi ve
raporlanmasında kullanılan sistemi tanımlayınız. Bu sistemin
bütün belirgin faaliyetleri ve coğrafi konumları kapsadığından
emin olunuz. Bazı durumlarda bir kuruluş içinde birden fazla
sistem kullanılabilir. Aşağıdaki istatistikleri hesaplamak için bu
sistemlerdeki bilgileri kullanınız.
Ölümler
Raporlama dönemi zarfında meydana gelen ölümlerin kesin
sayısını belirtiniz.
Bu bilgiyi işgücünün tamamı (örneğin bütün çalışanlar
ve gözetime tabi işçiler) ve kuruluşun çalışma ortamının
genel güvenliği bakımından kendilerine karşı sorumlu
olduğu işyerinde çalışan bağımsız yükleniciler için ayrı ayrı,
aşağıdakilere göre raporlayınız:
ŸŸ Bölge
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
Kaza sıklık oranı (IR)
Raporlama dönemi zarfında görülen kaza sıklık oranını (IR)
belirtiniz.
Bazı kuruluşlar küçük çaplı (ilkyardım seviyesinde)
yaralanmaları verilerine dahil ettiklerinden dolayı,, bu
yaralanmaların dahil mi edildiğini yoksa hariç mi tutulduğunu
belirtiniz.
Bu bilgiyi işgücünün tamamı (örneğin bütün çalışanlar
ve gözetime tabi işçiler) ve kuruluşun çalışma ortamının
genel güvenliği bakımından kendilerine karşı sorumlu
olduğu işyerinde çalışan bağımsız yükleniciler için ayrı ayrı,
aşağıdakilere göre raporlayınız:
ŸŸ Bölge
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
Kaza sıklık oranına ölümler dahildir.
154
BÖLÜM 4
G4-LA6 DEVAMI
Meslek hastalığı oranı (ODR)
Raporlama dönemi zarfında görülen meslek hastalığı oranını
(ODR) belirtiniz.
Devamsızlık oranı (AR)
Raporlama dönemi zarfında görülen devamsızlık oranını (AR)
belirtiniz.
Bu bilgiyi işgücünün tamamı (örneğin bütün çalışanlar
ve gözetime tabi işçiler) ve kuruluşun çalışma ortamının
genel güvenliği bakımından kendilerine karşı sorumlu
olduğu işyerinde çalışan bağımsız yükleniciler için ayrı ayrı,
aşağıdakilere göre raporlayınız:
ŸŸ Bölge
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
Bu bilgiyi işgücünün tamamı (örneğin bütün çalışanlar
ve gözetime tabi işçiler) ve kuruluşun çalışma ortamının
genel güvenliği bakımından kendilerine karşı sorumlu
olduğu işyerinde çalışan bağımsız yükleniciler için ayrı ayrı,
aşağıdakilere göre raporlayınız:
ŸŸ Bölge
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
Kayıp gün oranı (LDR)
Raporlama dönemi zarfında görülen kayıp gün oranını (LDR)
belirtiniz. ‘Kayıp günlerin’ hesaplanmasında, aşağıdakileri
gösteriniz:
ŸŸ ‘Gün’ teriminin ‘takvim gününü’ mü yoksa ‘programlı iş
günlerini’ mi ifade ettiği
ŸŸ ‘Kayıp gün’ sayımının hangi noktada başladığı (örneğin
kazadan sonraki gün veya kazadan 3 gün sonra)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Devamsız
ŸŸ Devamsızlık oranı
ŸŸ Gözetime tabi işçi
ŸŸ Kayıp gün
ŸŸ Kayıp gün oranı
ŸŸ Kaza sıklık oranı
ŸŸ Meslek hastalığı
ŸŸ Meslek hastalığı oranı
ŸŸ Ölüm
ŸŸ Toplam işgücü
ŸŸ Yaralanma
Bu bilgiyi işgücünün tamamı (örneğin bütün çalışanlar
ve gözetime tabi işçiler) ve kuruluşun çalışma ortamının
genel güvenliği bakımından kendilerine karşı sorumlu
olduğu işyerinde çalışan bağımsız yükleniciler için ayrı ayrı,
aşağıdakilere göre raporlayınız:
ŸŸ Bölge
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına çalışan kayıtları, çalışan
sözleşmeleri, devam kayıtları ve kaza kayıtları dahildir.
155
BÖLÜM 4
G4-LA7
İŞ KAZASI ORANI VEYA MESLEK HASTALIĞI RİSKİ YÜKSEK OLAN ÇALIŞANLAR
a. Kaza oranı sık veya belirli hastalıklara yakalanma konusunda riski yüksek mesleki faaliyetlerle uğraşan işçilerin olup olmadığını
bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
İşgücünün sağlık ve güvenliğini yönetmeye ilişkin önleyici bir
stratejinin bir parçası olarak bu Gösterge bütün kuruluşlar için
önemlidir. Yüksek bulaşıcı hastalık riski veya vaka sayısı olan
ülkelerde ve belirli hastalıklar bakımından yüksek tekrar oranı
olan iş kollarında faaliyet gösteren kuruluşlar için bilhassa
önemlidir. Ciddi hastalıkların önlenmesi işgücünün sağlığına,
tatminine ve dengeliliğine katkıda bulunmakta olup kuruluşun
bir toplum veya bölge dahilinde faaliyet göstermesi için
gereken toplumsal onayın korunmasına yardımcı olur.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Ciddi hastalıklar
ŸŸ İşçi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kurumsal politikalar ve işletme
prosedürleri, dahili meslek sağlığı komitesinin/komitelerinin
tutanakları ve insan kaynakları ve sağlık merkezi kayıtları
dahildir.
156
BÖLÜM 4
G4-LA8
SENDİKALARLA YAPILAN RESMİ SÖZLEŞMELER KAPSAMINDAKİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞE İLİŞKİN KONU BAŞLIKLARI
a. Sendikalarla yapılan resmi sözleşmelerin (yerel veya küresel) sağlık ve güvenliği kapsayıp kapsamadığını bildiriniz.
b. Kapsıyorsa bu sözleşmelerin farklı sağlık ve güvenlik konu başlıklarını kapsama boyutunu yüzde olarak bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge işgücünün sağlık ve güvenliğinin sağlandığı
yollardan birini göstermektedir. Resmi sözleşmeler
sorumlulukların her iki tarafça kabulünü ve olumlu bir sağlık
ve güvenlik kültürünün gelişimini destekleyebilir. Bu Gösterge
işgücünün sağlık ve güvenlik yönetimi düzenlemelerini
belirleyen resmi işgücü-yönetim sözleşmelerine ne ölçüde aktif
katılım gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfında kuruluşun sendikalarla yerel veya
küresel sözleşmelerinin olup olmadığını belirtiniz.
Sağlık ve güvenlik konu başlıklarının bu sözleşmeler altındaki
ölçüsünü ve kapsamını belirtiniz.
Yerel seviyedeki sözleşmeler genel olarak aşağıdakileri
içerebilecek konu başlıklarına yanıt vermektedir:
ŸŸ Kişisel koruma ekipmanı
ŸŸ Müşterek yönetim-çalışan sağlık ve güvenlik komiteleri
ŸŸ Çalışan temsilcilerinin sağlık ve güvenlik teftişlerine,
denetimlerine ve kaza soruşturmalarına katılımı
ŸŸ Eğitim ve öğretim
ŸŸ Şikâyet mekanizmaları
ŸŸ Güvenliksiz işi reddetme hakkı
ŸŸ Düzenli teftişler
Küresel seviyedeki sözleşmeler genel olarak aşağıdakileri
içerebilecek konu başlıklarına yanıt vermektedir:
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) uyum
ŸŸ Sorunların çözülmesine yönelik düzenlemeler veya yapılar
ŸŸ Hedef performans standartları ya da tatbik edilecek
uygulama seviyesi ile ilgili taahhütler
Bu bilgileri kullanarak bu bilgiyi içeren sözleşmeler ve
içermeyen sözleşmeler arasındaki yüzdelik farkı hesaplayınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Resmi sözleşmeler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına sendikalarla yapılan toplu
sözleşmeler dahildir.
157
BÖLÜM 4
Unsur: Eğitim ve Öğretim
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-LA9
G4-LA10
Cinsiyete ve çalışan kategorisine göre çalışan başına ayrılan yıllık ortalama eğitim saati
Rehberlik s. 158-159
Çalışanların kesintisiz istihdam edilebilirliğini destekleyen ve kariyer bitimlerini yönetebilmelerine yardımcı
olan yetenek yönetimi ve yaşam boyu öğrenim programları
Rehberlik s. 160
G4-LA11
Cinsiyete ve çalışan kategorisine göre düzenli performans ve kariyer gelişim değerlendirmelerinden geçen
çalışan yüzdesi
Rehberlik s. 161
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011’in Çevre başlıklı VI. Bölümünün uygulanması
hakkında raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 140, ‘Ücretli
Eğitim İzni Sözleşmesi’, 1974.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 142, ‘İnsan
Kaynakları Geliştirme Sözleşmesi’, 1975.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 155, ‘İş Sağlığı
ve Güvenliği Sözleşmesi’ ve ilgili Protokol 155, 1981.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 168, ‘İstihdamın
Teşviki ve İşsizliğe Karşı Koruma Sözleşmesi’, 1988.
158
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA9
CİNSİYETE VE ÇALIŞAN KATEGORİSİNE GÖRE ÇALIŞAN BAŞINA AYRILAN YILLIK ORTALAMA EĞİTİM SAATİ
a. Kuruluşun çalışanlarının raporlama dönemi zarfında aldığı ortalama eğitim saatini aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
ŸŸ Çalışan kategorisi
REHBERLİK
İlgililik
İnsan sermayenin özellikle de çalışanların bilgi düzeyini
genişleten eğitimler yoluyla geliştirilmesi ve korunması
kurumsal gelişimin kilit unsurlarından biridir. Bu Gösterge
kuruluşun bu alandaki yatırımının ölçüsü ve yatırımın çalışan
tabanının tamamı boyunca hangi ölçüde yapıldığı hakkında
fikir vermektedir. Eğitim fırsatlarına erişim de işyerinde fırsat
eşitliği sağlamak gibi başka sosyal performans alanlarındaki
gelişimi destekleyebilir. Kişisel ve kurumsal seviyede
iyileştirmenin motive edilmesine de katkı sağlar.
Veri Derleme
Toplam çalışan sayısını cinsiyete göre belirtiniz. G4-10’daki
bilgileri kullanınız.
Çalışan sayıları kişi sayısı veya Tam Zamanlı Eşdeğeri (FTE)
şeklinde ifade edilebilir. Yaklaşım, dönem zarfında veya
dönemler arasında tutarlı olarak bildirilip uygulanır.
Çalışanlara verilen eğitim saatinin toplam sayısı
=
Çalışan başına ortalama eğitim saati
_________________________________________________
Toplam çalışan sayısı
Raporlama dönemi zarfında çalışanlar tarafından alınan
eğitimin ortalama saat sayısını cinsiyete göre belirtiniz.
Aşağıdaki formülleri kullanınız:
Kadın çalışanlara verilen eğitim saatinin toplam sayısı
=
Kadın başına ortalama eğitim saati
________________________________
Toplam kadın çalışan sayısı
Her bir çalışan kategorisindeki toplam çalışan sayısını belirtiniz.
Bu bilgiler G4-LA12’den alınabilir.
Bütün çalışanlar ve her bir istihdam kategorisi için raporlama
dönemi zarfında gerçekleştirilen eğitimin toplam saat sayısını
belirtiniz.
Raporlama dönemi zarfında çalışanlar tarafından alınan eğitimin
ortalama saat sayısını belirtiniz. Aşağıdaki formülü kullanınız:
Erkek çalışanlara verilen eğitim saatinin toplam sayısı
=
Erkek başına ortalama eğitim saati
______________________________
Toplam erkek çalışan sayısı
159
BÖLÜM 4
G4-LA9 DEVAMI
Raporlama dönemi zarfında çalışanlar tarafından alınan
eğitimin ortalama saat sayısını çalışan kategorisine göre
belirtiniz. Aşağıdaki formülü kullanınız:
Çalışan kategorisi başına ortalama eğitim saati
=
Her bir çalışan kategorisine verilen eğitim saatinin
toplam sayısı
_________________________________________
Kategorideki toplam çalışan sayısı
Çalışan kategorileri hakkında raporlama yapmak için bir dizi
hesaplama yapılabilir. Bu hesaplamalar her bir kuruluşa özeldir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Çalışan kategorisi
ŸŸ Eğitim
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları çalışan kayıtları ve eğitim
takvimlerini içermektedir.
160
BÖLÜM 4
G4-LA10
ÇALIŞANLARIN KESİNTİSİZ İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİĞİNİ DESTEKLEYEN VE KARİYER BİTİMLERİNİ YÖNETEBİLMELERİNE
YARDIMCI OLAN YETENEK YÖNETİMİ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENİM PROGRAMLARI
a. Çalışan yeteneklerinin yükseltilmesi amacıyla uygulanan programların ve sağlanan yardımın tür ve kapsamını bildiriniz.
b. Kesintisiz istihdam edilebilirliği kolaylaştırmak ve emeklilikten veya istihdamın sonlandırılmasından kaynaklanan kariyer
bitimlerinin yönetimi için sağlanan geçiş yardım programları hakkında bilgi veriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Yetenek yönetimi programları, kuruluşların yeni çalışanlara
değişen bir çalışma ortamında stratejik hedeflere ulaşma
konusunda destek verecek yeteneklerin elde edilmesini
planlamalarına izin verir. Daha yetenekli ve farkındalık
sahibi bir işgücü, kuruluşun insan sermayesini geliştirir ve
iyileşmiş performansla güçlü bir ilişki içinde olan çalışan
memnuniyetine katkıda bulunur. Emekliliği gelmiş olan
çalışanlarda güven ve iş ilişkileri kalitesi işten emekliliğe
geçişlerinde desteklenecekleri bilgisi sayesinde iyileşir. Yaşam
boyu öğrenmenin hedefi, her bir vatandaşın hızla değişen bir
işgücü pazarına uyum sağlayabilmesini ve ekonomik hayatın
bütün alanlarına aktif bir biçimde katılabilmesini sağlayacak
bilgi ve yeterliklerin gelişimini desteklemektir.
Veri Derleme
Yetenekleri artırmayı hedefleyen çalışan eğitimi programlarını
tanımlayınız. Bunlar asgari olarak aşağıdakileri içermektedir:
ŸŸ Dahili eğitim kursları
ŸŸ Kuruluş dışı eğitim veya öğretim için mali destek
ŸŸ İşe dönebilmenin garantilendiği ücretli eğitim izinleri
Emekli olan veya işten çıkarılmış çalışanların desteklenmesi
için sağlanan geçiş yardımı programlarını tanımlayınız. Bunlar
asgari olarak aşağıdakileri içermektedir:
ŸŸ Müstakbel emekliler için emeklilik öncesi planlaması
ŸŸ Çalışmaya devam etmeye niyetli olanlar için tekrar eğitim
ŸŸ Kıdem tazminatı
ŸŸ Sağlanıyor olması durumunda kıdem tazminatı çalışanın
yaşının ve hizmet süresinin dikkate alınması
ŸŸ İşe yerleştirme hizmetleri
ŸŸ Çalışmama hayatına geçiş konusunda yardım (eğitim,
danışmanlık gibi)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Kariyer bitimi
ŸŸ Kesintisiz istihdam edilebilirlik
ŸŸ Yaşam boyu öğrenim
ŸŸ Yetenek yönetimi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları istihdamın sonlandırılmasına ilişkin
kurumsal prosedürleri ve çalışan kayıtlarını içermektedir.
161
BÖLÜM 4
G4-LA11
CİNSİYETE VE ÇALIŞAN KATEGORİSİNE GÖRE DÜZENLİ PERFORMANS VE KARİYER GELİŞİM
DEĞERLENDİRMELERİNDEN GEÇEN ÇALIŞAN YÜZDESİ
a. Raporlama dönemi zarfında düzenli bir performans ve kariyer gelişim değerlendirmesine tabi tutulan toplam çalışan yüzdesini
cinsiyet ve çalışan kategorisine göre bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Çalışan performansının ortak hedefler karşısında
değerlendirilmesi, her çalışanın kişisel gelişimine yardımcı
olmakta ve kuruluş içindeki hem yetenek yönetimine hem de
insan sermayesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Kurumsal performanstaki iyileşmeyle paralel olarak ilerleyen
çalışan memnuniyeti de geliştirilebilmektedir. Bu Gösterge,
kuruluşun çalışanlarının yeteneklerini takip etmek ve
korumak için ne tür bir çalışma yaptığını göstermektedir.
G4-LA10 ile birlikte raporlandığında bu Gösterge kuruluşun
yetenek yönetimine ne şekilde yaklaştığının gösterilmesine
yardımcı olmaktadır. Düzenli performans ve kariyer gelişim
değerlendirmelerine tabi tutulan çalışanların cinsiyete
göre yüzdesi bu sistemin kuruluş genelinde ne ölçüde
uygulandığını ve bu fırsatlara erişimde adaletsizliğin bulunup
bulunmadığını göstermektedir.
Veri Derleme
Toplam çalışan sayısını cinsiyete ve çalışan kategorisine göre
belirtiniz. Bu bilgiler G4-10 ve G4-LA12’den alınabilir.
Raporlama dönemi zarfında düzenli bir performans ve kariyer
gelişim değerlendirmelerine tabi tutulan çalışanların yüzdesini
cinsiyet ve çalışan kategorisine göre belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Düzenli performans ve kariyer gelişim değerlendirmesi
Belgeleme kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları personel kayıtlarını içermektedir.
162
BÖLÜM 4
Unsur: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-LA12
Yönetişim organlarının bileşimi ve çalışanların cinsiyete, yaş grubuna, azınlık grubu üyeliğine ve başka çeşitlilik
göstergelerine göre tanımlanan çalışan kategorilerine göre dağılımı
Rehberlik s. 163-164
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 111, ‘Ayrımcılık
(İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi’, 1958.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW)’, 1979.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşme’, 1965.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Her Tür Din ve İnanç
Hoşgörüsüzlüğünün ve Ayrımcılığının Yok Edilmesi Hakkında
Beyanname’, 1981.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Beyanname’, 1963.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Ulusal ya da Etnik,
Dini ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Hakkında
Bildirge’, 1992.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Dördüncü Kadın Konferansı, ‘Pekin
Deklarasyonu ve Eylem Platformu’, 1995.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Beyannamesi, ‘Irk ve Irkçı Önyargı Hakkında Deklarasyon’,
1978.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi
Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi, ‘Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’, 2011.
163
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA12
YÖNETİŞİM ORGANLARININ BİLEŞİMİ VE ÇALIŞANLARIN CİNSİYETE, YAŞ GRUBUNA, AZINLIK GRUBU ÜYELİĞİNE VE
BAŞKA ÇEŞİTLİLİK GÖSTERGELERİNE GÖRE TANIMLANAN ÇALIŞAN KATEGORİLERİNE GÖRE DAĞILIMI
a. Kuruluşun yönetişim organlarındaki bireylerin aşağıdaki her bir çeşitlilik kategorisine göre yüzdesini bildiriniz:
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
ŸŸ Yaş grubu: 30 yaş altı, 30-50 yaş, 50 yaş üstü
ŸŸ Azınlık grupları
ŸŸ İlgili oldukları durumlarda başka çeşitlilik göstergeleri
b. Çalışan kategorisi başına çalışanların aşağıdaki çeşitlilik kategorilerinin her birine göre yüzdesini bildiriniz:
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
ŸŸ Yaş grubu: 30 yaş altı, 30-50 yaş, 50 yaş üstü
ŸŸ Azınlık grupları
ŸŸ İlgili oldukları durumlarda başka çeşitlilik göstergeleri
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge bir kuruluş içindeki çeşitliliğin nicel bir ölçümünü
sağlamaktadır ve sektörel ya da bölgesel kıstaslarla birlikte
kullanılabilmektedir. Bir kuruluş içindeki çeşitliliğin seviyesi
kuruluşun insan sermayesi hakkında fikir vermektedir.
Geniş bir işgücü çeşitliliği ve yönetim ekibi çeşitliliği
arasındaki karşılaştırmalar da fırsat eşitliği konusunda bilgi
sağlayabilmektedir. İşgücünün bileşimi hakkında ayrıntılı bilgi,
hangi konuların, işgücünün belirli bölümleriyle özellikle ilgili
olabileceğinin değerlendirilmesine de yardımcı olmaktadır.
Raporlamayla ilgili olabilecek takip ve kayıt işlerinde kuruluş
tarafından kullanılan her tür başka çeşitlilik göstergesini
tanımlayınız.
Veri Derleme
Yönetişim organları
Kuruluş içinde mevcut bulunan, yönetim kurulu, yönetim
komitesi veya benzeri kuruluş dışı kuruluşlara ilişkin organlar
gibi yönetişim organlarını tanımlayınız.
Toplam çalışan sayısı G4-10’da raporlananla eşleşmektedir.
Bu yönetişim organlarını meydana getiren toplam birey ve/
veya çalışan sayısını belirtiniz ve bu bilgileri aşağıdaki çeşitlilik
kategorilerini kullanarak analiz ediniz:
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
ŸŸ Yaş grubu: 30 yaş altı, 30-50 yaş, 50 yaş üstü
ŸŸ Azınlık grupları
ŸŸ İlgili oldukları durumlarda başka çeşitlilik göstergeleri
Çalışan kategorileri
Her bir çalışan kategorisindeki toplam çalışan sayısını belirtiniz.
Çalışan kategorileri hakkında raporlama yapılabilmesi için
bir dizi hesaplama gerçekleştirilmektedir. Bu hesaplamalar
her kuruluşa özeldir. Daha ileri düzeyde Rehberlik için ‘çalışan
kategorisi’ tanımına bakınız.
Her bir kategori dahilindeki toplam çalışan sayısını aşağıdakilere
göre tanımlayınız:
ŸŸ Toplumsal cinsiyet
ŸŸ Yaş grubu: 30 yaş altı, 30-50 yaş, 50 yaş üstü
ŸŸ Azınlık grupları
ŸŸ İlgili oldukları durumlarda başka çeşitlilik göstergeleri
Raporlamayla ilgili olabilecek, takip ve kayıt işlerinde kuruluş
tarafından kullanılan her tür başka çeşitlilik Göstergesini
tanımlayınız.
BÖLÜM 4
G4-LA12 DEVAMI
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Çalışan kategorisi
ŸŸ Çeşitlilik göstergeleri
ŸŸ Yönetişim organları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına çalışan kayıtları ve fırsat eşitliği
komitelerinin tutanakları dahildir.
164
165
BÖLÜM 4
Unsur: Kadın ve Erkekler için Eşit Ücret
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 165
GÖSTERGELER
G4-LA13
Çalışan kategorisine, belirgin operasyon yerlerine göre kadınlar ve erkekler arasındaki taban maaş ve ücret
oranı
Rehberlik s. 166
* Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 100, ‘Eşit Ücret
Sözleşmesi’, 1951.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 111, ‘Ayrımcılık
(İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi’, 1958.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesi Hakkında Sözleşme (CEDAW)’, 1979.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-a için Unsura özel Rehberlik.
İşgücünde cinsiyet eşitliğine fırsatlar ve engeller teşkil eden
yasal ve sosyoekonomik ortamı tarif ediniz. Buna kadınların
işgücüne katılım oranları, en yüksek yönetişim seviyesine
katılımları ve eşit ücretlendirme dahil olabilir.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Dördüncü Kadın Konferansı, ‘Pekin
Deklarasyonu ve Eylem Platformu’, 1995.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi
Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi, ‘Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’, 2011.
166
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA13
ÇALIŞAN KATEGORİSİNE, BELİRGİN OPERASYON YERLERİNE GÖRE KADINLAR VE ERKEKLER ARASINDAKİ TABAN
MAAŞ VE ÜCRET ORANI
a. Her bir çalışan kategorisi için, belirgin operasyon yerlerine göre kadınlar ve erkekler arasındaki taban maaş ve ücret orantısını
bildiriniz.
b. ‘Belirgin operasyon yerleri’ için kullanılan tanımları bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Birçok ülke eşit işe eşit ücret ilkesini uygulayan mevzuata
sahiptir. Bu konu ILO Sözleşmesi 100 ‘Eşit Ücret Sözleşmesi’ 27
tarafından desteklenmektedir. Ücret eşitliği, işgücünde nitelikli
çalışanların tutulmasında bir faktördür. Dengesizliğin olduğu
durumlarda kuruluş itibar kaybı ve ayrımcılık temelinde yasal
işlem riskleriyle karşı karşıya kalır.
Veri Derleme
Kuruluşun faaliyetleri genelinde her bir çalışan kategorisindeki
toplam çalışan sayısını G4-LA12’deki bilgilerden yararlanarak
cinsiyete göre belirtiniz. Çalışan kategorileri kuruluşun kendi
insan kaynakları sistemi temelinde tanımlanmaktadır. Toplam
çalışan sayısı ve çalıştıkları bölgeler G4-10’da raporlananlarla
uyuşmaktadır.
Her bir çalışan kategorisinde kadınlar ve erkekler için taban
maaşı belirtiniz.
Her bir çalışan kategorisinde kadınlar ve erkeklere yönelik
ücreti belirtiniz. Ücreti her bir çalışan kategorisi dahilinde
her bir cinsiyet grubuna yapılan ortalama ödeme üzerinden
belirtiniz.
Bu bilgileri kullanarak çalışan kategorisine ve belirgin
operasyon yerlerine göre kadınlar ve erkekler arasındaki taban
maaş ve ücret oranını hesaplayınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız.
ŸŸ Çalışan kategorisi
ŸŸ Taban maaş
ŸŸ Ücretlendirme
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına maaş dereceleri ile çalışan ve
ödeme kayıtları dahildir.
167
BÖLÜM 4
Unsur: Tedarikçinin İşgücü Uygulamaları Bakımından Değerlendirilmesi
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 167-168
G4-DMA
INDICATORS
G4-LA14
G4-LA15
İşgücü uygulamaları kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin yüzdesi
Rehberlik s. 169
Tedarik zincirindeki işgücü uygulamalarıyla ilgili belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkiler ve alınan
önlemler
Rehberlik s. 170
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Yeni tedarikçilerin işgücü uygulamaları kriterlerinin
kullanılmasıyla taranmasında yararlanılan sistemleri tarif
ediniz. Yeni tedarikçilerin taranmasında kullanılan işgücü
uygulamaları kriterlerinin listesini veriniz. İşgücü uygulamaları
kriterleri veya işgücü uygulamalarına ilişkin etkilerin
değerlendirilmesi aşağıdakileri kapsayabilir:
ŸŸ İstihdam uygulamaları
ŸŸ Sağlık ve güvenlik uygulamaları
ŸŸ Vakalar (sözlü, psikolojik, fiziksel veya cinsel taciz, baskı veya
rahatsızlık verme)
ŸŸ Endüstriyel ilişkiler
ŸŸ Ücretler ve diğer ödemeler
ŸŸ Çalışma saatleri
Tedarik zincirindeki işgücü uygulamalarına ilişkin belirgin
ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri tanımlamak ve
değerlendirmek için kullanılan durum tespiti gibi süreçleri tarif
ediniz. Olumsuz etkilere kuruluşun neden olduğu veya katkıda
bulunduğu ya da bir tedarikçiyle olan ilişkisi sonucu doğan
faaliyetleriyle, ürünleriyle veya hizmetleriyle bağlantılı olan
etkiler dahildir.
Kuruluşun, işgücü uygulamalarına ilişkin etkilerin
değerlendirilmesi bakımından tedarikçileri nasıl tanımladığını
ve bunlar arasında nasıl öncelik belirlediğini tarif ediniz.
Değerlendirmelere denetimler, sözleşmelerin gözden geçirilmesi,
iki yönlü taahhüt ve şikâyet mekanizmaları bilgi sağlayabilir.
Tedarik zincirindeki işgücü uygulamalarına ilişkin tespit edilmiş
belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri çözmek
üzere alınan önlemleri bildiriniz. Önlemlerin etkileri önleme
amaçlı mı, hafifletme amaçlı mı yoksa düzeltme amaçlı mı
olduklarını açıklayınız. Alınan önlemler kuruluşun satın alma
168
BÖLÜM 4
UNSURA ÖZEL G4-DMA-b DEVAMI
uygulamalarının ayarlanmasını, performans beklentilerinin
ayarlanmasını, kapasite oluşturulmasını, eğitimi, süreçlerde
değişiklikleri ve bir tedarikçiyle olan ilişkinin sonlandırılmasını
içerebilir.
İşgücü uygulamalarına ilişkin belirgin ölçekte mevcut veya
olası olumsuz etkilerin önlenmesinin, hafifletilmesinin ve
düzeltilmesinin teşviki için tedarikçilerle olan sözleşmelerde
beklentilerin ne şekilde oluşturulduğunu ve tanımlandığını
(hedefler ve amaçlar da dahil olacak şekilde) tarif ediniz.
İşgücü uygulamalarına ilişkin belirgin ölçekte mevcut
veya olası olumsuz etkilerin önlenmesi, hafifletilmesi ve
düzeltilmesi konusunda tedarikçilere teşvik veya ödül sağlanıp
sağlanmadığını belirtiniz.
Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin işgücü uygulamaları
kriterlerinin kullanılmasıyla değerlendirilmesine ve
denetlenmesine yönelik uygulamaları tarif ediniz.
Değerlendirme ve denetimin türünü, sistemini, kapsamını,
sıklığını ve mevcut uygulamasını listeleyiniz ve tedarik
zincirinin hangi kısımlarının onaylanmış ve denetlenmiş
olduğunu belirtiniz. Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin
işgücü uygulamaları kriterlerinin kullanılmasıyla
değerlendirilmesi ve denetimi kuruluş tarafından, ikinci bir
tarafça veya üçüncü bir tarafça gerçekleştirilebilir.
İşgücü uygulamaları etkileri değerlendirmesinin bir sonucu
olarak bir tedarikçiyle olan ilişkinin sonlandırılmasının
potansiyel olumsuz etkilerini değerlendirmeye yönelik
sistemleri ve kuruluşun bu etkileri hafifletmeye ilişkin
stratejisini tarif ediniz.
169
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA14
İŞGÜCÜ UYGULAMALARI KRİTERLERİNİN KULLANILMASIYLA TARANAN YENİ TEDARİKÇİLERİN YÜZDESİ
a. İşgücü uygulamaları kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge işgücü uygulamaları durum tespiti süreçlerine
tabi olarak seçilmiş veya anlaşmaya varılmış tedarikçilerin
yüzdesi hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır. Durum tespiti
bir tedarikçiyle geliştirilen yeni bir ilişkinin mümkün olduğunca
erken bir döneminde başlatılmalıdır.
İşgücü uygulamalarına ilişkin belirgin potansiyel olumsuz
etkiler sözleşmelerin veya başka anlaşmaların yapılandırılması
aşamasında önlenebilir veya hafifletilebilir.
Veri Derleme
Kuruluşun seçmeyi veya anlaşmayı düşündüğü yeni
tedarikçilerin toplam sayısını belirtiniz.
İşgücü uygulamaları kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni
tedarikçilerin toplam sayısını bildiriniz.
İşgücü uygulamaları kriterleri aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ İstihdam uygulamaları
ŸŸ Sağlık ve güvenlik uygulamaları
ŸŸ Vakalar (sözlü, psikolojik, fiziksel veya cinsel taciz, baskı veya
rahatsızlık verme)
ŸŸ Endüstriyel ilişkiler
ŸŸ Ücretler ve diğer ödemeler
ŸŸ Çalışma saatleri
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
ŸŸ Tedarikçi taraması
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun tedarik, satın alma ve
hukuk departmanlarını içermektedir.
170
BÖLÜM 4
G4-LA15
TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ İŞGÜCÜ UYGULAMALARIYLA İLGİLİ BELİRGİN ÖLÇEKTE MEVCUT VE OLASI OLUMSUZ ETKİLER
VE ALINAN ÖNLEMLER
a. İşgücü uygulamalarıyla ilgili etki değerlendirmelerine tabi tedarikçilerin sayısını bildiriniz.
b. İşgücü uygulamalarıyla ilgili belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilen tedarikçilerin sayısını
bildiriniz.
c. Tedarik zincirinde tespit edilmiş, işgücü uygulamalarıyla ilgili belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri bildiriniz.
d. İşgücü uygulamalarıyla ilgili belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme
sonucunda iyileştirmeler konusunda uzlaşılan tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
e. İşgücü uygulamalarıyla ilgili belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme
sonucunda kendileriyle olan ilişkinin sonlandırıldığı tedarikçilerin yüzdesini ve bu sonlandırmanın neden gerçekleştiğini
bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge bir kuruluşun tedarik zincirindeki iş gücü
uygulamalarına ilişkin belirgin ölçekte mevcut ve olası
olumsuz etkilerle ilgili farkındalığı hakkında paydaşlara bilgi
sağlamaktadır.
ŸŸ Vakalar (sözlü, psikolojik, fiziksel veya cinsel taciz, baskı veya
rahatsızlık verme)
ŸŸ Endüstriyel ilişkiler
ŸŸ Ücretler ve diğer ödemeler
ŸŸ Çalışma saatleri
Tedarik zincirindeki işgücü uygulamalarına ilişkin belirgin
ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkilerin tanımlanmasına ve
değerlendirilmesine yönelik süreçler, bir kuruluşa bunlara yanıt
verebilme olanağını sağlayabilir.
Değerlendirmeler, değerlendirmeden önce belirlenmiş ve
iletilmiş kararlaştırılmış performans beklentileri karşısında
gerçekleştirilebilir.
Veri Derleme
Belirgin etkiler hakkında uygun bir bağlam sağlaması
durumunda kuruluşların bu Göstergenin talep ettiği bilgileri
tedarikçinin konumuna ve işgücü uygulamalarına ilişkin
belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkilere göre ayırması
teşvik edilmektedir.
Olumsuz etkilere kuruluşun neden olduğu veya katkıda
bulunduğu ya da bir tedarikçiyle olan ilişkisi sonucu doğan
faaliyetleriyle, ürünleriyle veya hizmetleriyle bağlantılı olan
etkiler dahildir.
İşgücü uygulamalarına ilişkin etki değerlendirmeleri
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ İstihdam uygulamaları
ŸŸ Sağlık ve güvenlik uygulamaları
Değerlendirmelere denetimler, sözleşmelerin gözden
geçirilmesi, iki yönlü taahhüt ve şikâyet mekanizmaları bilgi
sağlayabilir.
İyileştirmelere; raporlama yapan kuruluşun tedarik
uygulamalarının ayarlanması, performans beklentilerinin
ayarlanması, kapasite oluşturma, eğitim ve süreçlerdeki
değişiklikler dahil olabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları tedarik, satın alma ve hukuk
departmanlarını içermektedir.
171
BÖLÜM 4
Unsur: İşgücü Uygulamaları Şikâyet Mekanizmaları
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 171
G4-DMA
INDICATORS
G4-LA16
İşgücü uygulamalarıyla ilgili olarak resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilmiş, yanıtlanmış ve
çözümlenmiş şikâyetlerin sayısı
Rehberlik s. 172
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011’in Rüşvetle, Rüşvet Talebiyle ve Haraçla Mücadele
başlıklı VII. Bölümünün uygulanması hakkında raporlama
yapılmasına yardımcı olmaktadır
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun tedarik zincirinin tamamını kapsayacak şekilde
işgücü uygulamaları üzerindeki etkilerine yönelik şikayet
mekanizmalarının ve düzeltme süreçlerinin mevcudiyetini ve
erişilebilirliğini ve paydaşların bunların etkililiğinin takibine
katılımını tarif ediniz. Kuruluşun şikayet mekanizmalarının ve
düzeltme süreçlerinin etkililiğinin takibine katılan paydaşlar;
tedarikçileri ve yerel toplum ile işçi temsilcilerini içerebilir.
Şikâyet mekanizmalarının ve düzeltme süreçlerinin
mevcudiyeti ve erişilebilirliğine ilişkin eğitim türlerini belirtiniz.
172
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-LA16
İŞGÜCÜ UYGULAMALARIYLA İLGİLİ OLARAK RESMİ ŞİKÂYET MEKANİZMALARI KANALIYLA GETİRİLMİŞ, YANITLANMIŞ
VE ÇÖZÜMLENMİŞ ŞİKÂYETLERİN SAYISI
a. Raporlama dönemi zarfında işgücü uygulamalarıyla ilgili olarak resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin
toplam sayısını bildiriniz.
b. Tanımlanan şikâyetlerden kaçının aşağıdaki özellikleri taşıdığını bildiriniz:
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında yanıtlanan
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında çözümlenen
c. İşgücü uygulamalarıyla ilgili olarak raporlama döneminden önce getirilen ve raporlama dönemi zarfında çözümlenen
şikâyetlerin toplam sayısını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve (tedarik zincirindeki kuruluşlar
gibi) başkalarıyla ilişkilerinin işgücü uygulamaları bakımından
etkileri ile ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Etkili şikâyet
mekanizmaları işgücü uygulamalarıyla ilgili etkilerinin
düzeltilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Veri Derleme
Mevcut resmi şikâyet mekanizmalarını tanımlayınız. Resmi
şikâyet mekanizmaları raporlama yapan kuruluş tarafından
veya kuruluş dışı bir tarafça yönetilebilir.
Belirgin etkilerle ilgili uygun bir bağlam sağlayacak olması
halinde, kuruluşlar şikâyet sayısını şikâyetin niteliğine ve
konumuna göre ve şikâyette bulunan tarafa göre ayırmaları
konusunda teşvik edilmektedirler. Şikâyette bulunan taraflar
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Dahili paydaşlar (çalışanlar gibi)
ŸŸ Kuruluş dışı paydaşlar (tedarikçiler, yerel toplumlar gibi)
ŸŸ Aşağıdaki gibi tanımlanan bireyler veya insan grupları:
–– Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal gruplara
üye olma
–– Diğer çeşitlilik göstergeleri
Raporlama dönemi zarfında işgücü uygulamalarıyla ilgili olarak
resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin
toplam sayısını belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Resmi şikâyet mekanizmaları
Hem mevcut yıla hem de önceki yıla ait şikâyet
başvurularından, raporlama dönemi zarfında yanıtlanmış veya
çözümlenmiş olan şikâyetlerin toplam sayısını belirtiniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları, kuruluşun hukuk, uyum, tedarik,
satın alma ve insan kaynakları departmanlarını içermektedir.
173
BÖLÜM 4
ALT KATEGORİ: İNSAN HAKLARI
Giriş
İnsan Hakları alt Kategorisi; süreçlerin hangi ölçüde
uygulandığını, insan hakları ihlalleri vakalarını ve paydaşların
insan haklarını kullanma performansındaki değişiklikleri
kapsamaktadır.
Dahil edilen insan hakları konuları arasında ayrımcılık
yapmama, cinsiyet eşitliği, örgütlenme hakkı, toplu sözleşme,
çocuk işçiler, zorla veya cebren çalıştırma ve yerli halkların
hakları bulunmaktadır.
Kuruluşların insan haklarına saygı göstermekten sorumlu
oldukları yönünde giderek büyüyen küresel bir fikir birliği
mevcuttur.
İnsan haklarına ilişkin uluslararası yasal çerçeve, antlaşmalar,
sözleşmeler, beyannameler ve diğer belgelerin oluşturduğu bir
kanunlar bütününden meydana gelmektedir. İnsan haklarının
temelini üç belgeden meydana gelen Birleşmiş Milletler (BM)
Uluslararası Haklar Kanunu oluşturmaktadı:
ŸŸ Milletler (BM) Beyannamesi, ‘İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’,
1948
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Uluslararası Medeni ve
Siyasi Haklar Sözleşmesi’, 1966
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’, 1966
Bunlar insan haklarıyla ilgili raporlama yapan bütün
kuruluşların ilk referans noktasını teşkil etmektedir. Bu üç
kilit belgeye ek olarak insan haklarına ilişkin uluslararası
yasal çerçeve 80’in üzerinde belgeyle desteklenmektedir. Bu
belgeler, elektronik beyannameler ve rehberlik ilkelerinden
bağlayıcı antlaşma ve sözleşmelere, evrensel belgelerden
bölgesel belgelere geniş bir yelpaze oluşturmaktadırlar.
Kuruluşların insan haklarının büyük bir bölümü üzerinde
etkileri olabilir. Hangi insan haklarının raporlamayla ilgili
olduğunun değerlendirilmesinde kuruluş bütün insan haklarını
göz önünde bulundurmalıdır.
Kuruluşun göz önünde bulundurmasının yararlı olacağı ek
belgeler aşağıdakilerdir:
ŸŸ ILO’nun sekiz esas Sözleşmesini tamamlayan Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) Beyannamesi, ‘Çalışma Yaşamında
Temel İlke ve Haklar Beyannamesi’, 1998IX:
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 29, ‘Zorla
Çalıştırma Sözleşmesi’, 1930
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 87, ‘Sendika
Hakkı ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’, 1948
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 98,
‘Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’, 1949
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 100, ‘Eşit
Ücret Sözleşmesi’, 1951
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 105, ‘Zorla
Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi’, 1957
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 111,
‘Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi’, 1958
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 138, ‘Asgari
Yaş Sözleşmesi’, 1973
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 182, ‘En
Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve
Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’,
1999
ŸŸ Aşağıdakiler de dahil olmak üzere, Uluslararası Haklar
Kanunu’nun evrensellik ilkesi doğrultusunda kuruluşun
faaliyet gösterdiği bölgeleri ilgilendiren bölgesel
sözleşmeler:
–– Afrika Birliği Sözleşmesi, ‘Afrika İnsan ve Halkların Hakları
Sözleşmesi ‘, 1981
–– Arap Ülkeleri Teşkilatı, ‘Arap İnsan Hakları Sözleşmesi’,
1994
–– Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), ‘Amerikan İnsan
Hakları Sözleşmesi’, 1969
–– Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ‘Avrupa İnsan Hakları
ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’,
1950
ŸŸ Aşağıdakiler de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı kalmamak
üzere kuruluşun faaliyetlerinden etkilenebilecek bireylerin
haklarını koruyan sözleşmeler:
–– Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW)’,
1979
–– Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Çocuk Hakları
Sözleşmesi’, 1989
–– Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşme’, 1965
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 107, ‘Yerli
Halklar ve Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1957
–– Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 169, ‘Yerli ve
Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1991
IX Sözleşmeler 100 ve 111 ayrımcılığın önlenmesiyle ilgilidir; Sözleşmeler
87 ve 98 örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı ile ilgilidir; Sözleşmeler 138
ve 182 çocuk işçiliğinin kaldırılmasıyla ilgilidir ve Sözleşmeler 29 ve 105
cebren veya zorla çalıştırmanın önlenmesiyle ilgilidir.
174
BÖLÜM 4
ALT KATEGORİ: İNSAN HAKLARI DEVAMI
–– Birleşmiş Milletler (UN) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler
Yerli Halkların Hakları Beyannamesi’, 2007
–– Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Engelli Hakları
Sözleşmesi’, 2006
İnsan hakları performansı ve etkileri hakkında bilgi sağlayan
birçok Unsurun Kılavuzların diğer (alt) Kategorilerinde de
bulunabileceğine ve bunların İnsan Hakları alt Kategorisiyle
sınırlı olmadıklarına dikkat edilmesi önemlidir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu alt Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler, IV. Bölümün
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
İnsan Hakları, OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi, 2011.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu alt Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 1 ve 2.
İlkelerinin uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
Ek Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Sözleşmeler ve Tavsiye
Kararlarının Uygulanmasına İlişkin Uzman Komitesi, Rapor III
– Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarının uygulanmasına ilişkin bilgi
ve raporlar, her yıl güncellenmektedir.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘Çokuluslu Şirketler ve
Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi’, 1977.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Tüm Göçmen İşçilerin
ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası
Sözleşme’, 1990.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Beyanname’, 1963.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Gelişme Hakkına Dair
Bildiri’, 1986.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler Bin
Yıl Beyannamesi’, 2000.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Viyana Beyannamesi
ve Eylem Planı’, 1993.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
175
BÖLÜM 4
Unsur: Yatırım
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 175
GÖSTERGELER
G4-HR1
İnsan hakları maddeleri içeren veya insan hakları taramasından geçmiş belirgin yatırım sözleşme veya
kontratlarının toplam sayısı ve yüzdesi.
Rehberlik s. 176
G4-HR2
Faaliyetlerle ilgili insan hakları unsurlarına ilişkin insan hakları politika veya prosedürleri üzerine verilen çalışan
eğitimlerinin toplam saati ve eğitim görmüş çalışanların yüzdesi
Rehberlik s. 177
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Uygulanabilir politika ve prosedürlerin ortak girişimler
ve iştirakler gibi kuruluş dışı tarafları kapsayacak şekilde
genişletilmesine yönelik stratejileri tarif ediniz.
Madde türleri ve yaygın olarak uygulanan (yatırım, ortak
girişim gibi) kontrat ve sözleşme türleri de dahil olmak üzere
sözleşmelerde insan hakları kriterlerinin veya maddelerinin
kullanımını tarif ediniz.
176
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR1
İNSAN HAKLARI MADDELERİ İÇEREN VEYA İNSAN HAKLARI TARAMASINDAN GEÇMİŞ BELİRGİN YATIRIM SÖZLEŞME
VEYA KONTRATLARININ TOPLAM SAYISI VE YÜZDESİ
a. İnsan hakları maddeleri içeren veya insan hakları taramasından geçmiş belirgin yatırım sözleşme veya kontratlarının toplam
sayısını ve yüzdesini bildiriniz.
b. Kuruluş tarafından kullanılan ‘belirgin yatırım sözleşmeleri’ tanımını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge, insan hakları konularının bir kuruluşun ekonomik
kararlarına dahil edilme derecesinin ölçümlerinden biridir.
Bu, insan haklarının korunmasının belirgin bir mesele olduğu
bölgelerde faaliyet gösteren ya da ortaklıklar veya girişimler
kuran kuruluşları bilhassa ilgilendirmektedir. İnsan hakları
kriterlerinin taramalara dahil edilmesi ya da insan haklarının
performans gereklerine dahil edilmesi, yatırım risklerinin
azaltılmasına yönelik bir stratejinin bir parçasını teşkil edebilir.
Bir kuruluşun insan hakları sicilindeki sorunlar yatırım yapan
kuruluşun itibarının zarar görmesine neden olabilir ve
yatırımların istikrarını etkileyebilir.
Bu anlaşma ve kontratların insan haklarına ilişkin maddeler
içerip içermediğini belirtiniz. İçeriyorsa bu maddeleri içeren
anlaşmaların toplam sayısını veriniz.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfında kesinleştirilen ve kuruluşu diğer
bir kuruluşun sahibi konumuna getiren ya da mali hesaplar
için öncelikli olan bir sermaye yatırımı projesi başlatan belirgin
yatırım sözleşme ve kontratlarının toplam sayısını belirtiniz.
İnsan Hakları maddeleri içeren veya insan hakları bakımından
taranmış olan belirgin anlaşma ve kontratların toplam
sayısını, insan hakları maddeleri içermeyen veya insan
hakları taramasından geçmemiş olanların toplam sayısıyla
karşılaştırarak yüzdeyi hesaplayınız.
Sadece boyut veya stratejik önem bakımından belirgin olan
sözleşme ve kontratları belirleyiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ İnsan hakları maddeleri
ŸŸ İnsan hakları taraması
Sözleşme ve kontratların önemi, yatırım için kuruluş içinde
ihtiyaç duyulan onay seviyesiyle veya sözleşmelere tutarlı bir
şekilde uygulanabilecek diğer kriterlerle belirlenebilmektedir.
Aynı ortakla birden fazla belirgin yatırım anlaşması taahhüt
edilmişse ve kontratlar imzalanmışsa anlaşmaların toplam
sayısı taahhüt edilen farklı projelerin veya oluşturulan
kuruluşların toplam sayısını yansıtır.
Mevcut anlaşma veya kontratların insan hakları bakımından
taranması için gerçekleştirilen programları belirtiniz. İnsan
haklarına ilişkin taramadan geçmiş anlaşma veya kontratların
toplam sayısını veriniz.
Bu bilgiden yararlanarak insan hakları maddeleri içeren
veya insan hakları taramasından geçmiş belirgin anlaşma ve
kontratların toplam sayısını ekleyiniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun hukuk, yatırımcı
ilişkileri, iç denetim ve finans departmanlarının yanı sıra kalite
yönetimi sistemleri kanalıyla toplanan belgeler dahildir.
177
BÖLÜM 4
G4-HR2
FAALİYETLERLE İLGİLİ İNSAN HAKLARI UNSURLARINA İLİŞKİN İNSAN HAKLARI POLİTİKA VEYA PROSEDÜRLERİ
ÜZERİNE VERİLEN ÇALIŞAN EĞİTİMLERİNİN TOPLAM SAATİ VE EĞİTİM GÖRMÜŞ ÇALIŞANLARIN YÜZDESİ
a. Faaliyetlerle ilgili insan hakları unsurlarına ilişkin insan hakları politika veya prosedürleri üzerine verilen çalışan eğitimlerinin
raporlama dönemindeki toplam saat sayısını bildiriniz.
b. Faaliyetlerle ilgili insan hakları unsurlarına ilişkin insan hakları politika veya prosedürleri üzerine raporlama döneminde eğitilen
çalışan yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Göstergeden elde edilen bilgiler bir kuruluşun insan
hakları politika ve prosedürlerini uygulama gücü hakkında
fikir vermektedir. İnsan hakları uluslararası standartlarda ve
kanunlarda sağlam bir yer edinmiştir ve bu durum kuruluşlara
çalışanlarının günlük işleri sırasında insan hakları konularının
üzerine eğilmelerini sağlayacak uzmanlık eğitimleri uygulama
zorunluluğu getirmiştir. Eğitim alan çalışanların toplam
sayısı ve aldıkları eğitimin miktarı, bir kuruluşun insan hakları
konusundaki bilgisinin derinliğinin değerlendirilebilmesine
katkıda bulunmaktadır.
İnsan hakları politika veya prosedürlerinin çalışanların işlerine
uygulanabilirliği de dahil olmak üzere, kuruluşun faaliyetleriyle
ilgisi bulunan insan hakları unsurlarına ilişkin politika veya
prosedürleri hakkında düzenli eğitim almış çalışanları belirtiniz.
Bu, insan hakları konu başlığına ayrılmış eğitim veya genel
bir eğitim programı kapsamındaki bir insan hakları modülü
olabilir.
Veri Derleme
G4-LA9’daki verileri kullanarak çalışan eğitimine ayrılmış
toplam saat sayısını belirtiniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları çalışan eğitim kayıtlarını ve eğitim
takvimlerini içermektedir.
G4-10’daki verileri kullanarak toplam çalışan sayısını belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
178
BÖLÜM 4
Unsur: Ayrımcılığın Önlenmesi
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-HR3
Ayrımcılık vakalarının ve alınan düzeltici önlemlerin toplam sayısı
Rehberlik s. 179
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Bölüm V’in
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler, Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 6. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 100, ‘Eşit Ücret
Sözleşmesi’, 1951.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 111, ‘Ayrımcılık
(İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi’, 1958.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW)’, 1979.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşme’, 1965.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Uluslararası Medeni ve
Siyasi Haklar Sözleşmesi’, 1966 ve ilgili Protokol.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Her Tür Din ve İnanç
Hoşgörüsüzlüğünün ve Ayrımcılığının Yok Edilmesi Hakkında
Beyanname’, 1981.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Beyanname’,
1963.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Ulusal veya Etnik,
Dini ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Hakkında
Bildirge’, 1992.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Dördüncü Dünya Kadın Konferansı,
‘Beijing Eylem Beyannamesi ve Platformu’, 1995.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
Beyannamesi, ‘Irk ve Irkçı Önyargı Hakkında Deklarasyon’,
1978.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi
Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler
Sözleşmesi, ‘Kadının Güçlendirilmesi İlkeleri’, 2011.
179
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR3
AYRIMCILIK VAKALARININ VE ALINAN DÜZELTİCİ ÖNLEMLERİN TOPLAM SAYISI
a. Raporlama dönemi zarfındaki toplam ayrımcılık vakaları sayısını bildiriniz.
b. Vakaların ve alınan önlemlerin durumunu aşağıdakilere istinaden bildiriniz:
ŸŸ Kuruluş tarafından incelenen vaka
ŸŸ Uygulanan iyileştirme planları
ŸŸ Uygulanmış iyileştirme planları ve rutin bir dahili yönetim inceleme süreciyle incelenen sonuçlar
ŸŸ Eyleme tabi olmayan vaka
REHBERLİK
İlgililik
İnsan hakları, çalışanların işyerindeki haklarının ötesine
uzanmaktadır. Ayrımcılığın önlenmesine yönelik politika
uluslararası sözleşmelerin ve sosyal mevzuatın ve yönergelerin
kilit bir gereğini teşkil etmektedir.
Ayrımcılık konusu ayrıca ILO Sözleşmeleri 100 ‘Eşit Ücret
Sözleşmesi’27 ve 111 ‘Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek)
Sözleşmesi31 kapsamında ele alınmıştır. Kuruluşun faaliyetleri
genelinde uyumun sağlanması için etkili bir takip sistemi
gereklidir. Paydaşlar bu politikaların ve takibin etkili olduğu
yönünde güvence istemektedirler.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfında faaliyetler genelinde dahili ve
harici paydaşları ilgilendiren, ILO tarafından tanımlandığı
şekilde ırk, renk, cinsiyet, din, politik görüş, uyruk, sosyal köken
ayrımcılığı ya da başka türlerde ayrımcılık vakalarını belirtiniz.
Vakanın kurumsal bir incelemeye tabi tutulup tutulmadığı,
bir düzeltme planının uygulanıp uygulanmadığı ve
sonuçlarının rutin dâhili yönetim inceleme süreçleri
kanalıyla gözden geçirilip geçirilmediği ve vakanın hala
önleme tabi olup olmadığı da (örneğin çözümlenmesi,
tamamlanması veya kuruluş tarafından başka eylemin
gerekmemesi durumları) dâhil olmak üzere her bir vakanın
durumunu belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Ayrımcılık
ŸŸ Vakalar
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk ve uyum
departmanlarını içermektedir.
180
BÖLÜM 4
Unsur: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 180
GÖSTERGELER
G4-HR4
Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının ihlal edilmiş olabileceği veya belirgin risk altında olabileceği belirlenen
faaliyetler ve tedarikçiler ve bu hakların desteklenmesi için alınan önlemler
Rehberlik s. 181
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Bölüm V’in
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler, Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 87, ‘Sendika
Hakkı ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’,
1948.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 98, ‘Örgütlenme
ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’, 1949.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 154, ‘Toplu
Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’, 1981.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 163, ‘Toplu
Sözleşme Hakkı Tavsiye Kararı’, 1981.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Örgütlenme Hakkı
Komitesi, Örgütlenme hakkı – ILO Yönetişim Organının
Örgütlenme Hakkı Komitesinin karar ve ilkelerinin özeti. Beşinci
(gözden geçirilmiş) basım, 2006.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 3. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Çalışanların bir sendikaya katılma veya toplu sözleşmeye girme
kararlarını etkilemesi olası kabul edilebilecek politikayı veya
politikaları tarif ediniz.
181
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR4
ÖRGÜTLENME VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKININ İHLAL EDİLMİŞ OLABİLECEĞİ VEYA BELİRGİN RİSK ALTINDA
OLABİLECEĞİ BELİRLENEN FAALİYETLER VE TEDARİKÇİLER VE BU HAKLARIN DESTEKLENMESİ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
a. Çalışanların örgütlenme veya toplu sözleşme haklarının ihlal edilmiş olabileceği veya belirgin risk altında olabileceği belirlenen
faaliyetleri ve tedarikçileri aşağıdakiler bakımından bildiriniz:
ŸŸ Faaliyet türü (üretim tesisleri gibi) ve tedarikçi
ŸŸ Riskli olduğu düşünülen faaliyetlerin ve tedarikçilerin bulunduğu ülkeler veya coğrafi bölgeler
b. Kuruluş tarafından raporlama dönemi zarfında örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının desteklenmesi yönünde alınan
önlemleri bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
İşçilerin (ve işverenlerin) kendi seçtikleri örgütlerde toplu
olarak örgütlenme haklarının korunması örgütlenme ve toplu
sözleşme hakkına içkindir. Örgütlenme Hakkı BM ‘İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesinin’97 temel hükümlerinden biri olup ILO
Sözleşmeleri 87 ‘Sendika Hakkı ve Sendikalaşma Hakkının
Korunması Sözleşmesi’25 ve 98 ‘Örgütlenme ve Toplu Sözleşme
Hakkı Sözleşmesinde’26 tanımlanmıştır.
Bu Gösterge, kuruluşun, işçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme
hakkı haklarını kullanabilmeleri için fırsatların mevcut
olup olmadığının değerlendirilmesi için aldığı önlemleri
göstermektedir.
Ayrıca bu hakların kuruluşun bütün faaliyetlerinde
desteklenmesi için alınan önlemleri ortaya koymayı da
hedeflemektedir. Bu Gösterge, kuruluşun ulusal yasal
sistemlerin niteliği hakkında belirli bir görüş ifade etmesini
talep etmemektedir.
Veri Derleme
Çalışanların örgütlenme veya toplu sözleşme hakkı haklarının
ihlal edilmiş veya belirgin risk altında olabileceği belirlenen
faaliyetleri ve tedarikçileri aşağıdakilerden biri bakımından
tanımlayınız:
ŸŸ Faaliyet türü (üretim tesisleri gibi) ve tedarikçi
ŸŸ Riskli olduğu düşünülen faaliyetlerin ve tedarikçilerin
bulunduğu ülkeler veya coğrafi bölgeler
Tanımlama süreci, kuruluşun bu konuyla ilgili risk
değerlendirme yaklaşımını yansıtmalıdır ve ILO Sözleşmelerin
ve Önerilerin uygulanmasıyla ilgili bilgi ve raporlar57 ve ILO
Örgütlenme hakkı – ILO Yönetişim Organının Örgütlenme
Hakkı Komitesinin karar ve ilkelerinin özetinden58
yararlanabilir.
Kuruluş tarafından raporlama dönemi zarfında örgütlenme
ve toplu sözleşme hakkı haklarının desteklenmesi yönünde
alınan önlemleri bildiriniz. Daha ileri düzeyde rehberlik için
ILO ‘Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika Hakkında Üç Taraflı
İlkeler Beyannamesi’64 ve OECD Çokuluslu Şirketler Rehberine73
bakınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Örgütlenme hakkı
ŸŸ Tedarikçi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, uyum ve insan
kaynakları departmanlarını içermektedir.
182
BÖLÜM 4
Unsur: Çocuk İşçiler
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik S. 64-65
GÖSTERGELER
G4-HR5
Çocuk işçiler bakımından belirgin risk taşıdığı belirlenen faaliyetler ve tedarikçiler ve çocuk işçiliğinin etkili bir
biçimde ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak için alınan tedbirler
Rehberlik S. 183
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Bölüm V’in
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler, Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 142, ‘İnsan
Kaynakları Geliştirme Sözleşmesi’, 1975.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 182, ‘En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’, 1999.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Çocuk Hakları
Sözleşmesi’, 1989.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 5. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
183
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR5
ÇOCUK İŞÇİLER BAKIMINDAN BELİRGİN RİSK TAŞIDIĞI BELİRLENEN FAALİYETLER VE TEDARİKÇİLER VE ÇOCUK
İŞÇİLİĞİNİN ETKİLİ BİR BİÇİMDE ORTADAN KALDIRILMASINA KATKIDA BULUNMAK İÇİN ALINAN TEDBİRLER
a. Aşağıdaki vakalarla ilgili olarak belirgin risk taşıdıkları düşünülen faaliyetleri ve tedarikçileri bildiriniz:
ŸŸ Çocuk işçiler
ŸŸ Tehlikeli işlerde çalışan genç işçiler
b. Çocuk işçiliği vakaları bakımından belirgin risk teşkil ettiği düşünülen faaliyetleri ve tedarikçileri aşağıdakilerden biri
bakımından bildiriniz:
ŸŸ Faaliyet türü (üretim tesisleri gibi) ve tedarikçi
ŸŸ Riskli olduğu düşünülen faaliyetlerin ve tedarikçilerin bulunduğu ülkeler veya coğrafi bölgeler
c. Kuruluş tarafından raporlama dönemi zarfında çocuk işçiliğinin etkili bir biçimde ortadan kaldırılmasına katkı sağlama
yönünde alınan önlemleri bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması önde gelen insan
hakları beyannamelerinin ve mevzuatının kilit bir ilkesi olup
ILO Sözleşmeleri 138 ‘Asgari Yaş Sözleşmesi’37 ve ‘En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğine’48 tabidir. Çocuk işçiliğine ilişkin
politikaların varlığı ve etkili bir biçimde uygulanması sosyal
sorumluluk sahibi davranışın temel bir beklentisidir.
Veri Derleme
Aşağıdaki vakalarla ilgili olarak belirgin risk taşıdıkları
düşünülen faaliyetleri ve tedarikçileri tanımlayınız:
ŸŸ Çocuk işçiler
ŸŸ Tehlikeli işlerde çalışan genç işçiler
Tanımlama süreci, kuruluşun bu konuyla ilgili risk
değerlendirmesine yaklaşımını yansıtmaktadır ve ILO
Sözleşmelerin ve Önerilerin Uygulanması hakkında bilgi ve
raporlar57 gibi uluslararası kabul görmüş veri kaynaklarından
yararlanabilir.
Çocuk işçiliği vakaları ile ilgili olarak belirgin risk teşkil
ettiği kabul edilen faaliyetleri ve tedarikçileri aşağıdakiler
bakımından tanımlayınız ve bunlara göre ne tür farklılıklar
gösterdiklerini açıklayınız:
ŸŸ Faaliyet türü (üretim tesisleri gibi) ve tedarikçi
ŸŸ Riskli olduğu düşünülen faaliyetlerin ve tedarikçilerin
bulunduğu ülkeler veya coğrafi bölgeler
Bu alanların her birinde raporlama dönemi zarfında kuruluş
tarafından alınan ve çocuk işçiliğinin etkili bir biçimde
kaldırılmasına katkıda bulunması amaçlanan önlemleri
tanımlayınız. Daha ileri düzeyde rehberlik için ILO ‘Çokuluslu
Şirketler ve Sosyal Politika Hakkında Üç Taraflı İlkeler
Beyannamesi’64 ve OECD Çokuluslu Şirketler Rehberine73 bakınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çocuk
ŸŸ Genç işçi
ŸŸ Tedarikçi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, uyum ve insan
kaynakları departmanlarını içermektedir.
184
BÖLÜM 4
Unsur: Zorla veya Cebren Çalıştırma
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-HR6
Zorla veya cebren çalıştırma vakaları bakımından belirgin risk ettiği belirlenen faaliyetler ve tedarikçiler ve her
tür zorla veya cebren çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına katkı sağlama yönünde alınan önlemler
Rehberlik s. 185
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Bölüm V’in
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
İstihdam ve Endüstriyel İlişkiler, Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 29, ‘Zorla
Çalıştırma Sözleşmesi’, 1930.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 105, ‘Zorla
Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi’, 1957.
ŸŸ Milletler Cemiyeti Sözleşmesi, ‘Köle Ticaretinin ve Köleliğin
Ortadan Kaldırılması Hakkında Sözleşme’, 1926.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Ek Sözleşmesi, ‘Köleliğin Kaldırılması,
Köle Ticareti ve Köleliğe Benzer Kuruluş ve Uygulamalar
Hakkında Ek Sözleşme’, 1956.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 4. İlkesinin uygulanması
hakkında raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
185
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR6
ZORLA VEYA CEBREN ÇALIŞTIRMA VAKALARI BAKIMINDAN BELİRGİN RİSK TEŞKİL ETTİĞİ BELİRLENEN FAALİYETLER
VE TEDARİKÇİLER VE HER TÜR ZORLA VEYA CEBREN ÇALIŞTIRMANIN ORTADAN KALDIRILMASINA KATKI SAĞLAMA
YÖNÜNDE ALINAN ÖNLEMLER
a. Zorla veya cebren çalıştırma vakaları bakımından belirgin risk teşkil ettiği düşünülen faaliyetleri ve tedarikçileri aşağıdakiler
bakımından bildiriniz:
ŸŸ Faaliyet türü (üretim tesisleri gibi) ve tedarikçi
ŸŸ Riskli olduğu düşünülen faaliyetlerin ve tedarikçilerin bulunduğu ülkeler veya coğrafi bölgeler
b. Kuruluş tarafından raporlama dönemi zarfında bütün zorla veya cebren çalıştırma türlerinin ortadan kaldırılmasına katkı
sağlama yönünde alınan önlemleri bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Zorla veya cebren çalıştırmaya tabi tutulmamak temel insan
haklarından biri olarak kabul edilmekte olup BM ‘Evrensel
İnsan Hakları Beyannamesinin’97 hükümlerinden biridir ve ILO
Sözleşmeleri 29 ‘Zorla Çalıştırma Sözleşmesi’24 ve 105 ‘Zorla
Çalıştırılmanın Kaldırılması Sözleşmesine’29 tabidir. Zorla veya
cebren çalıştırma çeşitli biçimlerde mevcut bulunmaktadır
ve sunulan veriler kuruluşun bu tür çalıştırmanın ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunurken karşılaştığı zorlukları
gösterecektir.
Veri Derleme
Zorla veya cebren çalıştırma vakaları bakımından belirgin
risk teşkil ettiği düşünülen faaliyetleri ve tedarikçileri
aşağıdakilerden biri bakımından tanımlayınız:
ŸŸ Faaliyet türü (üretim tesisleri gibi) ve tedarikçi
ŸŸ Riskli olduğu düşünülen faaliyetlerin ve tedarikçilerin
bulunduğu ülkeler veya coğrafi bölgeler
Tanımlama süreci, kuruluşun bu konuyla ilgili risk
değerlendirmesine yaklaşımını yansıtmalıdır ve ILO
Sözleşmelerin ve Önerilerin Uygulanması hakkında bilgi ve
raporlar57gibi uluslararası kabul görmüş veri kaynaklarından
yararlanabilir.
Kuruluş tarafından raporlama dönemi zarfında bütün zorla
veya cebren çalıştırma türlerinin ortadan kaldırılmasına katkı
sağlama yönünde alınan önlemleri tanımlayınız. Daha ileri
düzeyde rehberlik için ILO ‘Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika
Hakkında Üç Taraflı İlkeler Beyannamesi’64 ve OECD Çokuluslu
Şirketler Rehberine73 bakınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
ŸŸ Zorla veya cebren çalıştırma
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, uyum ve insan
kaynakları departmanlarını içermektedir.
186
BÖLÜM 4
Unsur: Güvenlik Uygulamaları
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-HR7
Kuruluşun faaliyetlerle ilgili insan hakları politikaları veya prosedürleri konusunda eğitim görmüş güvenlik
personelinin yüzdesi
Rehberlik s. 187
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Özel Güvenlik Hizmet Sağlayıcıları için Uluslararası Davranış
Kuralları, 2010.
ŸŸ Güvenlik ve İnsan Hakları Hakkında Gönüllü İlkeler,
http://voluntaryprinciples.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
187
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR7
KURULUŞUN FAALİYETLERLE İLGİLİ İNSAN HAKLARI POLİTİKALARI VEYA PROSEDÜRLERİ KONUSUNDA EĞİTİM
GÖRMÜŞ GÜVENLİK PERSONELİNİN YÜZDESİ
a. Kuruluşun insan hakları politikaları veya özel prosedürleri ve bunların güvenliğe uygulanması konusunda düzenli eğitim
görmüş güvenlik personelinin yüzdesini bildiriniz.
b. Eğitim gereklerinin güvenlik personeli sağlayan üçüncü taraf kuruluşlar için de geçerli olup olmadığını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Güvenlik personelinin üçüncü taraflara karşı davranışını,
başta güç kullanımı ile ilgili olmak üzere insan hakları
konusundaki eğitimleri belirlemektedir. Güvenlik personelinin
eğitilmesi, kuruluşun tasvip etmediği uygunsuz eylem veya
yaklaşımlardan kaynaklanan itibarı ilgilendiren risklerin ve
dava risklerinin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu Gösterge
kapsamında sağlanan bilgiler insan haklarıyla ilgili yönetim
sistemlerinin ne ölçüde uygulandığının gösterilmesine
yardımcı olmaktadır. Bu ölçü, kuruluşun insan hakları
performansıyla ilgili beklentilerinin farkında olmasının makul
olarak beklenebileceği güvenlik gücü oranını göstermektedir.
Veri Derleme
Kuruluşun doğrudan istihdam ettiği güvenlik personelinin
toplam sayısını belirtiniz.
Kuruluşun insan hakları politikaları veya özel prosedürleri ve
bunların güvenliğe uygulanması konusunda düzenli eğitim
görmüş güvenlik personelinin toplam sayısını bildiriniz. Eğitim,
bu konuya özel eğitim veya daha genel bir eğitim programı
dahilindeki bir modül anlamına gelebilmektedir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Güvenlik personeli
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun insan kaynakları
departmanının yanı sıra dahili güvenlik personelince alınan
eğitimin kayıtları ve dahili denetim programları dahildir.
Yükleniciler çalışanlarıyla ilgili benzer bilgilere sahip olabilirler.
188
BÖLÜM 4
Unsur: Yerli Halkların Hakları
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
Rehberlik s. 64-65
G4-DMA
INDICATORS
G4-HR8
Yerli halkların haklarıyla ilgili ihlal vakalarının toplam sayısı ve alınan önlemler
Rehberlik s. 189
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Çevresel ve Sosyal
Sürdürülebilirlik Hakkında Performans Standartları, 2012.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 107, ‘Yerli
Halklar ve Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1957.
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 169, ‘Yerli ve
Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1991.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (UN) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler Yerli
Halkların Hakları Beyannamesi’, 2007.
189
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR8
YERLİ HALKLARIN HAKLARIYLA İLGİLİ İHLAL VAKALARININ TOPLAM SAYISI VE ALINAN ÖNLEMLER
a. Raporlama dönemi zarfında meydana gelen, yerli hakların haklarının ihlaliyle ilgili tespit edilmiş vakaların toplam sayısını
bildiriniz.
b. Vakaların ve alınan önlemlerin durumunu aşağıdakilere istinaden bildiriniz:
ŸŸ Kuruluş tarafından incelenen vaka
ŸŸ Uygulanan iyileştirme planları
ŸŸ Uygulanmış iyileştirme planları ve rutin bir dahili yönetim inceleme süreciyle incelenen sonuçlar
ŸŸ Eyleme tabi olmayan vaka
REHBERLİK
İlgililik
Yerli halkların haklarıyla ilgili kaydedilmiş vakaların toplam
sayısı kuruluşun yerli halklarla ilgili politikalarının uygulanması
hakkında bilgi sağlamaktadır. Bu bilgiler, özellikle de yerli
halkların kuruluşun faaliyet yerlerinin yakınında ikamet
ettiği veya menfaatlerinin bulunduğu bölgelerdeki paydaş
topluluklarıyla olan ilişkilerin durumunun gösterilmesine
yardımcı olacaktır. Bilgiler ayrıca destek grupları için de ek
bir giriş noktası sağlamaktadır. ILO Sözleşmeleri 107 ‘Yerli ve
Kabile Nüfusları Sözleşmesi’30 ve 169 ‘Yerli ve Kabile Halkları
Sözleşmesi’47 yerli halkların haklarıyla ilgilidir.
Veri Derleme
Kuruluşun kendi çalışanları arasında ve mevcut faaliyetlerin
yakınındaki topluluklarda, kuruluşun planlanan veya önerilen
gelecek faaliyetlerinden etkilenmesi olası yerli halkların
haklarıyla ilgili vakaları tanımlayınız.
Vakanın ve alınan önlemlerin durumunu aşağıdakilere
istinaden tanımlayınız:
ŸŸ Kuruluş tarafından incelenen vaka
ŸŸ Uygulanan İyileştirme planları
ŸŸ Uygulanmış İyileştirme planları ve rutin bir dahili yönetim
inceleme süreciyle incelenen sonuçlar
ŸŸ Eyleme tabi olmayan vaka
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Vakalar
ŸŸ Yerli halklar
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun işletme prosedürleri ve
konuya ilişkin yönergeleri dahildir. Kuruluşun ülke yöneticileri
ve hukuk uzmanları tarafından başka bilgiler de sağlanabilir.
İşgücü dahilindeki yerli halklar hakkındaki bilgiler çalışan
kayıtlarından elde edilebilir.
190
BÖLÜM 4
Unsur: Değerlendirme
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-HR9
İnsan hakları incelemelerine veya etki değerlendirmelerine tabi olmuş faaliyetlerin toplam sayısı ve yüzdesi
Rehberlik s. 191
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sorumlu
Yatırım İlkeleri (PRI), Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Risk
Altındaki Bölgelerde Sorumlu Ticaret Hakkında Rehber: Şirketler
ve Yatırımcılar için bir Kaynak, 2010.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çatışma
Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Risk Yönetimi Hakkında Küresel
İlkeler Sözleşmesi Rehberi, 2002.
191
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR9
İNSAN HAKLARI İNCELEMELERİNE VE ETKİ DEĞERLENDİRMELERİNE TABİ OLMUŞ FAALİYETLERİN TOPLAM SAYISI VE
YÜZDESİ
a. İnsan hakları incelemelerine veya insan hakları etki değerlendirmelerine tabi olmuş faaliyetlerin toplam sayısını ve yüzdesini
ülkeye göre bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Kuruluşların insan haklarına saygı gösterme konusundaki özel
sorumluluklarının farkında olması gerekmektedir. Kuruluşun
faaliyetlerinin mevcudiyetinin insan haklarının korunmasına
saygı gösterilmesine olumlu ve olumsuz etkileri olabilir.
Kuruluşlar insan haklarını doğrudan, kendi eylem ve faaliyetleri
aracılığıyla ve dolaylı olarak, hükümetler, yerel toplumlar ve
tedarikçiler de dahil olmak üzere başkalarıyla olan etkileşimleri
ve ilişkileri vasıtasıyla etkileyebilirler.
Toplam faaliyet sayısını ülkelere göre belirtiniz.
Bu Gösterge için raporlanan bilgiler kuruluşun operasyon
yerleri hakkında karar verirken insan hakları konularını ne
ölçüde dikkate aldığı konusunda fikir verecektir. Kuruluşun
insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilme veya bu ihlallerde
suç ortağı sayılma potansiyelinin değerlendirilebilmesini
sağlayacak bilgiler de sunacaktır.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına raporlama yapan kuruluşun
hukuk, uyum ve insan kaynakları departmanları, ülke
yöneticileri tarafından sağlanan bilgiler, iç denetim
programları, risk yönetimi ofisi ve gerçekleştirilen her tür
kuruluş dışı değerlendirme dahildir.
Veri Derleme
Kuruluşun faaliyet gösterdiği ülkeleri tanımlayınız.
İnsan hakları incelemelerine veya insan hakları etki
değerlendirmelerine konu olmuş faaliyetlerin sayısını ülke
bazında belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ İnsan hakları incelemeleri
192
BÖLÜM 4
Unsur: Tedarikçilerin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 192-193
GÖSTERGELER
G4-HR10
G4-HR11
İnsan hakları kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin yüzdesi
Rehberlik s. 194
Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz insan hakları etkileri ve gerçekleştirilen eylemler
Rehberlik s. 195
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Sorumlu
Yatırım İlkeleri (PRI), Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Risk
Altındaki Bölgelerde Sorumlu Ticaret Hakkında Rehber: Şirketler
ve Yatırımcılar için bir Kaynak, 2010.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Çatışma
Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Risk Yönetimi Hakkında Küresel
İlkeler Sözleşmesi Rehberi, 2002.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Yeni tedarikçilerin insan hakları kriterlerinin kullanılmasıyla
taranmasında yararlanılan sistemleri tarif ediniz. Yeni
tedarikçilerin taranmasında kullanılan insan hakları kriterlerinin
listesini veriniz. İnsan hakları kriterleri veya insan hakları etki
değerlendirmeleri aşağıdakileri kapsayabilir:
ŸŸ Çocuk işçiler
ŸŸ Ayrımcılık
ŸŸ Zorla veya cebren çalıştırma
ŸŸ Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı
ŸŸ Yerli halkların hakları
ŸŸ Güvenlik uygulamaları
Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz
insan hakları etkilerini tanımlamak ve değerlendirmek için
kullanılan durum tespiti gibi süreçleri tarif ediniz. Olumsuz
etkilere kuruluşun neden olduğu veya katkıda bulunduğu ya
da bir tedarikçiyle olan ilişkisi sonucunda doğan faaliyetleriyle,
ürünleriyle veya hizmetleriyle bağlantılı olan etkiler dahildir.
Kuruluşun insan hakları etki değerlendirilmesi bakımından
tedarikçileri nasıl tanımladığını ve bunlar arasında nasıl öncelik
belirlediğini tarif ediniz. Değerlendirmelere denetimler,
sözleşmelerin gözden geçirilmesi, iki yönlü taahhüt ve şikâyet
mekanizmaları bilgi sağlayabilir.
Tedarik zincirinde tespit edilmiş belirgin ölçekte mevcut
ve olası olumsuz insan hakları etkilerini çözmek üzere
alınan önlemleri bildiriniz. Önlemlerin etkileri önleme
amaçlı mı, hafifletme amaçlı mı yoksa düzeltme amaçlı mı
olduklarını açıklayınız. Alınan önlemler kuruluşun satın alma
uygulamalarının ayarlanmasını, performans beklentilerinin
193
BÖLÜM 4
UNSURA ÖZEL G4-DMA-b DEVAMI
ayarlanmasını, kapasite oluşturulmasını, eğitimi, süreçlerde
değişiklikleri ve bir tedarikçiyle olan ilişkinin sonlandırılmasını
içerebilir.
Belirgin ölçekte mevcut veya olası olumsuz insan hakları
etkilerinin önlenmesinin, hafifletilmesinin ve düzeltilmesinin
teşviki için tedarikçilerle olan sözleşmelerde beklentilerin
ne şekilde oluşturulduğunu ve tanımlandığını (hedefler ve
amaçlar da dahil olacak şekilde) tarif ediniz.
Belirgin ölçekte mevcut veya olası olumsuz insan hakları
etkilerinin önlenmesi, hafifletilmesi ve düzeltilmesi konusunda
tedarikçilere teşvik veya ödül sağlanıp sağlanmadığını
belirtiniz.
Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin insan hakları
kriterlerinin kullanılmasıyla değerlendirilmesine ve
denetlenmesine yönelik uygulamalarını tarif ediniz.
Değerlendirme ve denetimin türünü, sistemini, kapsamını,
sıklığını ve mevcut uygulamasını listeleyiniz ve tedarik
zincirinin hangi kısımlarının onaylanmış ve denetlenmiş
olduğunu belirtiniz. Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin
insan hakları kriterlerinin kullanılmasıyla değerlendirilmesi
ve denetimi kuruluş tarafından, ikinci veya üçüncü bir tarafça
gerçekleştirilebilir.
İnsan hakları etki değerlendirmesinin bir sonucu olarak bir
tedarikçiyle olan ilişkinin sonlandırılmasının olası olumsuz
etkilerini değerlendirmeye yönelik sistemleri ve kuruluşun bu
etkileri hafifletmeye ilişkin stratejisini tarif ediniz.
194
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR10
İNSAN HAKLARI KRİTERLERİNİN KULLANILMASIYLA TARANAN YENİ TEDARİKÇİLERİN YÜZDESİ
a. İnsan hakları kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge, kuruluşun insan hakları durum tespiti süreçlerine
tabi olarak seçilmiş veya anlaşmaya varılmış tedarikçilerin
yüzdesi hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır.
BM, Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş Dünyası ve İnsan
Hakları Hakkında Çerçeve107 kuruluşların faaliyetlerinde
ve başkalarıyla olan ilişkilerinde insan haklarına saygı
göstermeleri yönündeki beklentiyi teyit etmiştir.
kriterlerinin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin toplam
sayısını bildiriniz.
İnsan hakları kriterleri aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Çocuk işçiler
ŸŸ Ayrımcılık
ŸŸ Zorla veya cebren çalıştırma
ŸŸ Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı
ŸŸ Yerli halkların hakları
ŸŸ Güvenlik uygulamaları
İnsan hakları durum tespiti bir tedarikçiyle geliştirilen yeni
bir ilişkinin mümkün olduğunca erken bir döneminde
başlatılmalıdır. Belirgin ölçekte olası olumsuz insan hakları
etkileri sözleşmelerin veya başka anlaşmaların yapılandırılması
aşamasında önlenebilir veya hafifletilebilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
ŸŸ Tedarikçi taraması
Veri Derleme
Kuruluşun seçmeyi veya anlaşmayı düşündüğü yeni
tedarikçilerin toplam sayısını belirtiniz. İnsan hakları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun tedarik, satın alma ve
hukuk departmanlarını içermektedir.
195
BÖLÜM 4
G4-HR11
TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ BELİRGİN ÖLÇEKTE MEVCUT VE OLASI OLUMSUZ İNSAN HAKLARI ETKİLERİ VE
GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER
a. İnsan hakları etki değerlendirmelerine tabi tedarikçilerin sayısını bildiriniz.
b. Belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz insan hakları etkilerinin olduğu tespit edilen tedarikçilerin sayısını bildiriniz.
c. Tedarik zincirinde tespit edilmiş, belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz insan hakları etkilerini bildiriniz.
d. Belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz insan hakları etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme sonucunda kendileriyle
iyileştirmeler konusunda uzlaşılan tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
e. Belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz insan hakları etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme sonucunda kendileriyle
olan ilişkinin sonlandırıldığı tedarikçilerin yüzdesini ve bu sonlandırmanın neden gerçekleştiğini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge bir kuruluşun tedarik zincirindeki belirgin
ölçekte mevcut ve olası olumsuz insan hakları etkileriyle ilgili
farkındalığı hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır.
BM, Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş Dünyası ve İnsan Hakları
Hakkında Çerçeve107 kuruluşların faaliyetlerinde ve başkalarıyla
olan ilişkilerinde insan haklarına saygı göstermeleri yönündeki
beklentiyi onaylamıştır.
Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası
olumsuz insan hakları etkilerinin tanımlanmasına ve
değerlendirilmesine yönelik süreçler, bir kuruluşa bunlara yanıt
verebilme olanağını sağlayabilir.
Veri Derleme
Belirgin etkiler hakkında uygun bir bağlam sağlaması
durumunda, kuruluşların bu Göstergenin talep ettiği bilgileri
tedarikçinin konumuna ve belirgin ölçekte mevcut ve
olası olumsuz insan hakları etkilerine göre ayırması teşvik
edilmektedir.
Olumsuz etkilere kuruluşun neden olduğu veya katkıda
bulunduğu ya da bir tedarikçiyle olan ilişkisi sonucunda doğan
faaliyetleriyle, ürünleriyle veya hizmetleriyle bağlantılı olan
etkiler dahildir.
İnsan hakları değerlendirmeleri aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Çocuk işçiler
ŸŸ Ayrımcılık
ŸŸ Zorla veya cebren çalıştırma
ŸŸ Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı
ŸŸ Yerli halkların hakları
ŸŸ Güvenlik uygulamaları
Değerlendirmeler, değerlendirmeden önce belirlenmiş ve
iletilmiş kararlaştırılmış performans beklentileri karşısında
gerçekleştirilebilir.
Değerlendirmelere denetimler, sözleşmelerin gözden
geçirilmesi, iki yönlü taahhüt ve şikâyet mekanizmaları bilgi
sağlayabilir.
İyileştirmelere kuruluşun tedarik uygulamalarının ayarlanması,
performans beklentilerinin ayarlanması, kapasite oluşturma,
eğitim ve süreçlerdeki değişiklikler dahil olabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları tedarik, satın alma ve hukuk
departmanlarını içermektedir.
196
BÖLÜM 4
Unsur: İnsan Hakları Şikâyet Mekanizmaları
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 196
GÖSTERGELER
İnsan hakları etkileriyle ilgili olarak resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilmiş, yanıtlanmış ve
G4-HR12 çözümlenmiş şikâyetlerin sayısı
Rehberlik s. 197
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun tedarik zincirinin tamamını kapsayacak şekilde
insan hakları etkilerine yönelik şikâyet mekanizmalarının ve
düzeltme süreçlerinin mevcudiyetini ve erişilebilirliğini ve
paydaşların bunların etkililiğinin takibine katılımını tarif ediniz.
Kuruluşun şikâyet mekanizmalarının ve düzeltme süreçlerinin
etkililiğinin takibine katılan paydaşlar tedarikçileri ve yerel
toplum ile işçi temsilcilerini içerebilir.
Şikâyet mekanizmalarının ve düzeltme süreçlerinin
mevcudiyeti ve erişilebilirliğine ilişkin eğitim türlerini belirtiniz.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
197
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-HR12
İNSAN HAKLARI ETKİLERİYLE İLGİLİ OLARAK RESMİ ŞİKÂYET MEKANİZMALARI KANALIYLA GETİRİLMİŞ, YANITLANMIŞ
VE ÇÖZÜMLENMİŞ ŞİKÂYETLERİN SAYISI
a. Raporlama dönemi zarfında insan hakları etkileriyle ilgili olarak resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin
toplam sayısını bildiriniz.
b. Tanımlanan şikâyetlerden kaçının aşağıdaki özellikleri taşıdığını bildiriniz:
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında yanıtlanan
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında çözümlenen
c. İnsan hakları etkileriyle ilgili olarak raporlama döneminden önce getirilen ve raporlama dönemi zarfında çözümlenen
şikâyetlerin toplam sayısını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve (tedarik zincirindeki kuruluşlar
gibi) başkalarıyla ilişkilerinin insan hakları etkileri ile ilgili
anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Etkili şikâyet mekanizmaları
insan haklarının başarılı bir şekilde korunmasında önemli bir
rol oynamaktadır.
Veri Derleme
Mevcut resmi şikâyet mekanizmalarını tanımlayınız. Resmi
şikâyet mekanizmaları raporlama yapan kuruluş tarafından
veya kuruluş dışı bir tarafça yönetilebilir.
Raporlama dönemi zarfında insan hakları etkileriyle ilgili olarak
resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin
toplam sayısını tanımlayınız.
Hem mevcut yıla hem de önceki yıla ait şikâyet başvurularından
gelen ve raporlama dönemi zarfında yanıtlanmış veya
çözümlenmiş olan şikâyetlerin toplam sayısını belirtiniz.
Belirgin etkilerle ilgili uygun bir bağlam sağlayacak olması
halinde, kuruluşlar şikâyet sayısını şikâyetin niteliğine ve
konumuna göre ve şikâyette bulunan tarafa göre ayırmaları
konusunda teşvik edilmektedirler. Şikâyette bulunan taraflar
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Dahili paydaşlar (çalışanlar gibi)
ŸŸ Kuruluş dışı paydaşlar (tedarikçiler, yerel toplumlar gibi)
ŸŸ Aşağıdaki gibi tanımlanan bireyler veya insan grupları:
–– Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal gruplara üye olma
–– Diğer çeşitlilik göstergeleri
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Resmi şikâyet mekanizmaları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, uyum, tedarik,
satın alma ve insan kaynakları departmanlarını içermektedir.
198
BÖLÜM 4
ALT KATEGORİ: TOPLUM
Giriş
Toplum alt Kategorisi bir kuruluşun toplum ve yerel toplumlar
üzerindeki etkileriyle ilgilidir. Toplum üyeleri aşağıdakiler
temelinde bireysel haklara sahiptir:
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’, 1948
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Uluslararası Medeni ve
Siyasi Haklar Sözleşmesi’, 1966
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’, 1966
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Gelişme Hakkına Dair
Bildiri’, 1986
Kolektif topluluk hakları ve yerli halkların ve kabile halklarının
hakları aşağıdakilerle tanınmaktadır:
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 107, ‘Yerli
Halklar ve Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1957
ŸŸ Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 169, ‘Yerli ve
Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1991
ŸŸ Birleşmiş Milletler (UN) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler Yerli
Halkların Hakları Beyannamesi’, 2007
Kimlik bakımından bu halkların hakları hem kolektif hem de
bireysel temeldedir. Bu halkların rızalarının alınmasına yönelik,
özgür, önceden planlanmış ve bilgilendirilmiş istişare hakları
yukarıdaki referans noktalarında açıkça tanınmış temel haklardır.
199
BÖLÜM 4
Unsur: Yerel Toplumlar
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 199
GÖSTERGELER
G4-SO1
G4-SO2
Yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri ve gelişim programlarının uygulandığı operasyonların yüzdesi
Rehberlik s. 200-201
Yerel toplumlar üzerinde belirgin ölçekte mevcut veya olası olumsuz etkileri olan operasyonlar
Rehberlik s. 202-203
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011’in İnsan Hakları başlıklı IV. Bölümünün, İstihdam
ve Endüstriyel İlişkiler başlıklı V. Bölümünün ve Çevre başlıklı
VI. Bölümünün uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
ŸŸ Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Çevresel ve Sosyal
Sürdürülebilirlik Hakkında Performans Standartları, 2012.
ŸŸ Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Paydaş Katılımı: Gelişmekte
Olan Pazarlarda Faaliyet Gösteren Şirketler için İyi Uygulamalar
El Kitabı, 2007.
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Zayıf
Yönetişim Bölgelerindeki Çokuluslu Şirketler İçin Risk
Farkındalığı Aracı, 2006.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 1. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Aşağıdakileri tarif ediniz:
ŸŸ Yerel toplumların toplu haklarıyla ilgili referanslar ve beyanlar
ŸŸ Kadın ve erkeklerin yerel toplumlarda nasıl bir etkileşim
içinde oldukları
ŸŸ Çalışma konseylerinin, iş sağlığı ve güvenliği komitelerinin
veya diğer bağımsız çalışan temsil kuruluşlarının yerel
toplumlar üzerindeki etkilerle başa çıkma konusunda nasıl
yetkilendirildikleri ve nasıl başa çıktıkları
200
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-SO1
YEREL TOPLUM KATILIMI, ETKİ DEĞERLENDİRMELERİ VE GELİŞİM PROGRAMLARININ UYGULANDIĞI
OPERASYONLARIN YÜZDESİ
a. Aşağıdakilerin kullanımı da dahil olmak üzere yerel toplum katılımı, etki değerlendirmeleri ve gelişim programlarının
uygulandığı operasyonların yüzdesini bildiriniz:
ŸŸ Katılım süreçleri temel alınarak cinsiyet etki değerlendirmeleri de dahil olmak üzere sosyal etki değerlendirmeleri
ŸŸ Çevresel etki değerlendirmeleri ve sürekli izleme
ŸŸ Çevresel ve sosyal etki değerlendirmelerinin sonuçlarının kamuya açıklanması
ŸŸ Yerel toplumların ihtiyaçlarına dayanan yerel toplumsal kalkınma programları
ŸŸ Paydaş tespitine dayalı paydaş katılımı planları
ŸŸ Hassas grupları kapsayan geniş tabanlı yerel toplum istişare komiteleri ve süreçleri
ŸŸ Etkilerle başa çıkılmasına yönelik iş konseyleri, iş sağlığı ve güvenliği komiteleri ve diğer çalışan temsil organları
ŸŸ Resmi yerel toplum şikâyet süreçleri
REHBERLİK
İlgililik
Yerel toplumlarda insanlar üzerindeki etkilerin yönetilmesinin
kilit unsurlarından biri, mevcut ve olası etkilerin anlaşılması
için değerlendirme ve planlama yapılması ve beklenti ve
ihtiyaçlarını anlamak için yerel toplumlarla kuvvetli bir
ilişki kurulmasıdır. Katılım, etki değerlendirmesi ve gelişim
programlarına dahil edilebilecek birçok unsur mevcuttur.
Bu Gösterge hangi unsurların tutarlı bir şekilde ve kuruluş
genelinde uygulandığını belirlemeyi amaçlamaktadır.
Katılım, etki değerlendirmesi ve gelişim programları; bu
programların uygulamalarının tutarlılığıyla birleştirildiğinde,
bir kuruluşun çabalarının genel kalitesi ve bunun yanı sıra
kurumsal politika veya politikaları takip etme derecesi
hakkında fikir vermektedir.
Veri Derleme
Toplam faaliyet sayısını belirtiniz. Toplam faaliyet sayısı G4-9’da
raporlanan faaliyetlerle eşleşmektedir.
Aşağıdakilerin kullanımı da dahil olmak üzere kuruluş
genelinde yerel toplum katılımını, etki değerlendirmesini ve
gelişim programlarını tanımlayınız:
ŸŸ Katılım süreçleri temel alınarak cinsiyet etki
değerlendirmeleri de dahil olmak üzere sosyal etki
değerlendirmeleri
ŸŸ Çevresel etki değerlendirmeleri ve sürekli izleme
ŸŸ Çevresel ve sosyal etki değerlendirmelerinin sonuçlarının
kamuya açıklanması
ŸŸ Yerel toplumların ihtiyaçlarına dayanan yerel toplumsal
gelişim programları
ŸŸ Paydaş tespitine dayalı paydaş katılımı planları
ŸŸ Hassas grupları kapsayan geniş tabanlı yerel toplum istişare
komiteleri ve süreçleri
ŸŸ Etkilerle başa çıkılmasına yönelik iş konseyleri, iş sağlığı ve
güvenliği komiteleri ve diğer çalışan temsil organları
ŸŸ Resmi yerel toplum şikâyet süreçleri
Kuruluş genelinde yerel toplum katılımı, etki değerlendirmesi
ve gelişim programları üstlenmiş faaliyet birimlerinin toplam
sayısını belirtiniz.
Bu bilgiden yararlanarak uygulanmış yerel toplum katılımı, etki
değerlendirmeleri ve geliştirme programları bulunan faaliyet
birimlerinin yüzdesini hesaplayınız.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Hassas gruplar
ŸŸ Toplumsal gelişim programı
ŸŸ Yerel toplum
201
BÖLÜM 4
G4-SO1 DEVAMI
Belge kaynakları
Bu Göstergeye ilişkin potansiyel bilgi kaynaklarına aşağıdakiler
dahildir:
ŸŸ Kamuoyuyla istişare ve istişare planları
ŸŸ Çalışma konseylerinin, iş sağlığı ve güvenliği komitelerinin
ve diğer çalışan temsili organlarının gündemleri ve toplantı
raporları
ŸŸ Sosyoekonomik, sağlık, çevresel ve kültürel araştırmalar gibi
temel araştırmalar
ŸŸ Sosyal etki değerlendirmeleri
ŸŸ Cinsiyet üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi
ŸŸ Sağlık üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi
ŸŸ Çevresel etki değerlendirmeleri
ŸŸ Sosyal eylem planları
ŸŸ Yerleştirme eylem planları
ŸŸ Toplumsal gelişim planları
ŸŸ Şikâyet mekanizmaları
ŸŸ Toplum bilgi merkezlerinde saklanan belgeler
202
BÖLÜM 4
G4-SO2
YEREL TOPLUMLAR ÜZERİNDE BELİRGİN ÖLÇEKTE MEVCUT VE OLASI OLUMSUZ ETKİLERİ OLAN OPERASYONLAR
a. Aşağıdaki bilgiler de dahil olmak üzere yerel toplumlar üzerinde belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri olan
operasyonları bildiriniz:
ŸŸ Faaliyetlerin coğrafi konumu
ŸŸ Faaliyetlerin belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri
REHBERLİK
İlgililik
Giriş, işletme ve çıkış ile ilgili kurumsal faaliyetlerin yerel
toplumlar üzerinde bir dizi belirgin olumsuz etkisi olabilir.
Kılavuzlardaki çevresel emisyonlar veya ekonomik veriler
gibi Göstergeler olumlu ve olumsuz etkiler hakkında genel
bir tablo sunabilir, fakat bunları yerel toplumlarla ilişkileri
bakımından gösteremeyebilir.
Bu Gösterge, (G4-EC1 kapsamında ele alınan) topluma yapılan
yatırım veya bağışlarla değil, faaliyetlerle ilgili olan belirgin
ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkilere odaklanmaktadır.
Gösterge, bir kuruluşun yerel toplumlar üzerindeki etkilerine
ilişkin farkındalığı hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır.
Aynı zamanda, kuruluşun yerel toplumlara olan bütün kuruluş
genelindeki ilgisi bağlamında daha iyi öncelik belirlemesini ve
bu ilgiyi iyileştirmesini de sağlamaktadır.
Özel zorlukları olan faaliyetlerin anlaşılması, kuruluş
genelindeki süreçler hakkındaki bilgilerle birleştirildiğinde
paydaşların bir kuruluşun genel toplumsal performansını
daha iyi değerlendirebilmelerini sağlamaktadır. Olumsuz
etkilerin bir analizi, bir kuruluşun yönetim sistemleri
konusundaki yaklaşımını yansıtabilmesini ve bunun
sonucunda potansiyel bir ortak olarak kuruluşun markasını
ve itibarını geliştirebilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda da
bir kuruluşun mevcut faaliyetleri sürdürme ve yeni faaliyetleri
başlatma yeteneğini güçlendirmektedir.
Veri Derleme
Aşağıdakiler gibi kaynaklar da dahil olmak üzere faaliyetlerin
yerel toplumlar üzerindeki ölçekte mevcut ve olası olumsuz
etkilerine ilişkin dahili bilgi kaynaklarını tanımlayınız:
ŸŸ Mevcut performans verileri
ŸŸ Dahili yatırım planları ve ilişkili risk değerlendirmeleri
ŸŸ GRI Göstergeleriyle (örneğin G4-EC8, G4-EN1, G4-EN3,
G4-EN8, G4-EN12, G4-EN14, G4-EN20 ila G4-EN27, G4-EN30,
G4-LA7, G4-HR5 ila G4-HR8, G4-SO11, G4-PR1, G4-PR2)
toplanan, her toplumla ilgili bütün veriler
Asgari olarak aşağıdakilerin göz önüne alınması da dahil olmak
üzere belirgin ölçekte olası olumsuz etkileri tanımlayınız:
ŸŸ Aşağıdakiler gibi faktörler nedeniyle olası etkilerin yerel
toplumlara getirdiği hassasiyet ve risk:
–– Yerel toplumun fiziksel veya ekonomik yalnız bırakılma
derecesi
–– Toplum dahilinde, cinsiyet eşitliği derecesi de dahil
olmak üzere sosyoekonomik gelişmişlik seviyesi
–– Sosyoekonomik altyapının (sağlık, eğitim) durumu
–– Faaliyet birimlerine yakınlık
–– Sosyal örgütlenme seviyesi
–– Yerel toplumların çevresindeki yerel ve ulusal kuruluşların
yönetişimlerinin kuvvet ve niteliği
Paylaşılan kaynakların ortalamanın üzerinde kullanımı veya
paylaşılan kaynaklar üzerindeki etkileri nedeniyle yerel
toplumun kuruluşun faaliyetlerine maruziyetini tanımlayınız.
Buna aşağıdakiler dahil olabilir:
ŸŸ Genel olarak çevreye ve insan sağlığına, özel olarak da üreme
sağlığına etkide bulunan tehlikeli maddelerin kullanımı
ŸŸ Salınan kirliliğin hacmi ve türü
ŸŸ Yerel toplumda büyük işveren olma durumu
ŸŸ Arazi dönüştürme ve yeniden yerleştirme
ŸŸ Ulusal kaynak tüketimi
Yerel toplumlar ve hakları üzerindeki belirgin ölçekte mevcut
ve olası olumsuz ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri
tanımlayınız. Bu, aşağıdakilerin göz önüne alınmasını da
içerebilir:
ŸŸ Etkinin yoğunluğu veya şiddeti
ŸŸ Etkinin muhtemel devam süresi
ŸŸ Etkinin tersine çevrilebilirliği
ŸŸ Etkinin ölçeği
BÖLÜM 4
G4-SO2 DEVAMI
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Yerel toplum
ŸŸ Yerel toplumlar üzerinde belirgin ölçekte mevcut ve olası
olumsuz etkileri olan faaliyetler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına; kurumsal politikalar ve risk
değerlendirme prosedürleri, yerel toplum programlarından
toplanan verilerin sonuçları ve kuruluş dışı paydaş
forumlarının, müşterek toplum komitelerinin, paydaş
raporlarının ve diğer geri bildirimlerin analiz sonuçları dahildir.
203
204
BÖLÜM 4
Unsur: Yolsuzlukla Mücadele
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 205
GÖSTERGELER
G4-SO3
Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından değerlendirilmiş faaliyetlerin toplam sayısı ve yüzdesi ve tespit edilen
belirgin riskler
Rehberlik s. 206
G4-SO4
G4-SO5
Yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürleri ile ilgili iletişim ve eğitim
Rehberlik s. 207
Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları ve alınan önlemler
Rehberlik s. 208
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011’in Rüşvetle, Rüşvet Talebiyle ve Haraçla Mücadele
başlıklı VII. Bölümünün uygulanması hakkında raporlama
yapılmasına yardımcı olmaktadır.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 10. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı
olmaktadır.
Kaynaklar
ŸŸ İngiltere Adalet Bakanlığı, Rüşvet Kanunu 2010 Rehberi, 2011.
ŸŸ A.B.D. Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü ve A.B.D. Menkul
Değerler ve Döviz Komisyonu İcra Bölümü, A.B.D. Yurtdışında
Yolsuz Uygulamalar Kanunu Hakkında Kaynak Kılavuzu, 2012.
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sözleşmesi,
‘Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine
Rüşvetle Mücadele Hakkında Sözleşme’, 1997.
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İç Kontrol, Etik
ve Uyum Hakkında İyi Uygulamalar Rehberi, 2010.
ŸŸ Transparency International, ‘Rüşvetle Mücadele için Ticari
İlkeler’, 2011.
ŸŸ Transparency International, Yolsuzluk Algıları Endeksi,
http://www.transparency.org/research/cpi/overview, 1 Mayıs
2013 tarihinde erişilmiştir.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Yolsuzlukla Mücadele
Sözleşmesi’, 2003.
ŸŸ Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Transparency
International, Yolsuzluğa Karşı 10. İlke Hakkında Raporlama
Rehberi, 2009.
ŸŸ Dünya Bankası, Uluslararası Yönetişim Göstergeleri (WGI),
Yolsuzluğun Kontrolü,
http://info.worldbank.org/governance/wgi/mc_countries.
asp, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
205
BÖLÜM 4
UNSUR: YOLSUZLUKLA MÜCADELE DEVAMI
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-a için Unsura özel Rehberlik.
Risk değerlendirmede kullanılan (konum, faaliyet, sektör gibi)
kriterler de dahil olmak üzere kuruluşun yolsuzlukla ilgili risk
değerlendirme prosedürlerini tarif ediniz.
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun çalışanların veya kuruluşun faaliyetleriyle,
ürünleriyle veya hizmetleriyle bağlantılı kişilerin içinde
bulunabileceği menfaat çatışmalarını nasıl belirlediğini ve
yönettiğini tarif ediniz. En yüksek yönetişim organına ilişkin
menfaat çatışmaları G4-41 kapsamında ele alınmıştır.
Kuruluşun başka kuruluşlara sağlanan (mali ve ayni) bağışların
ve sponsorlukların gizli rüşvet olarak kullanılmamasını nasıl
sağladığını tarif ediniz. Bağış ve sponsorlukların (mali ve ayni)
alıcılarına kar amacı gütmeyen kuruluşlar, dini örgütler, özel
örgütler ve etkinlikler dahil olabilir.
Yolsuzlukla mücadele hakkında iletişim ve eğitimin, yüksek
yolsuzluk riski taşıdığı tespit edilen yönetişim organı üyelerine,
çalışanlara ve iş ortaklarına ne ölçüde uygun hale getirildiğini
tarif ediniz.
Yönetişim organı üyeleri, çalışanlar ve iş ortakları için
yolsuzlukla mücadele eğitiminin hangi safhada sağlandığını
(örneğin yeni çalışanlar kuruluşa girdiğinde, yeni iş ortaklarıyla
ilişkiler kurulduğunda) ve eğitimin sıklığını (örneğin yıllık, iki
yılda bir) tarif ediniz.
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere kuruluşun katıldığı
yolsuzlukla mücadele için ortak tutum faaliyetlerini tarif ediniz:
ŸŸ Ortak tutum faaliyetlerine ilişkin strateji
ŸŸ Kuruluşun katıldığı ortak tutum inisiyatiflerinin bir listesi
ŸŸ Bu inisiyatiflerin ana taahhütlerinin tarifi
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Menfaat çatışması
ŸŸ Yolsuzluk
ŸŸ Yolsuzlukla mücadele için ortak tutum
206
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-SO3
YOLSUZLUKLA İLGİLİ RİSKLER BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMİŞ FAALİYETLERİN TOPLAM SAYISI VE YÜZDESİ VE
TESPİT EDİLEN BELİRGİN RİSKLER
a. Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından değerlendirilmiş faaliyetlerin toplam sayısını ve yüzdesini bildiriniz.
b. Risk yönetimi yoluyla belirlenmiş, yolsuzlukla ilgili belirgin riskleri bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Yolsuzluk risklerinin yönetimine ilişkin çabalar destekleyici
prosedürlere sahip bir sistem gerektirmektedir. Bu Gösterge
risk değerlendirmesinin kuruluş genelinde ne derecede
uygulandığını ölçmektedir. Risk değerlendirmeleri kuruluş
içinde ve kuruluşla ilgili yolsuzluk vakaları potansiyelinin
değerlendirilmesine ve kuruluşun yolsuzlukla mücadeleye
yönelik politika ve prosedürler tasarlamasına yardımcı
olmaktadır.
Veri Derleme
Yolsuzlukla ilgili riskler bakımından değerlendirilen faaliyetleri
belirtiniz. Bu, yolsuzluğa odaklanmış düzenli bir risk
değerlendirmesini veya yolsuzluğun bir risk faktörü olarak
genel risk değerlendirmelerine katılmasını ifade etmektedir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ İşletme
ŸŸ Yolsuzluk
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına raporların, risk kayıtlarının veya
risk yönetimi sistemlerinin takibi dahildir.
207
BÖLÜM 4
G4-SO4
YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİ İLE İLGİLİ İLETİŞİM VE EĞİTİM
a. Kuruluşun yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin iletildiği yönetişim organı üyelerinin toplam sayısını ve bölgelere
göre dağılım yüzdesini bildiriniz.
b. Kuruluşun yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin iletildiği çalışanların toplam sayısını ve yüzdesini çalışan
kategorilerine ve bölgelere göre bildiriniz.
c. Kuruluşun yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerinin iletildiği iş ortaklarının toplam sayısını ve yüzdesini iş ortağı
türlerine ve bölgelere göre bildiriniz.
d. Yolsuzlukla mücadele ile ilgili eğitim almış yönetişim organı üyelerinin toplam sayısını ve bölgelere göre dağılım yüzdesini
bildiriniz.
e. Yolsuzlukla mücadeleyle ilgili eğitim almış çalışanların toplam sayısını ve yüzdesini çalışan kategorisine ve bölgeye göre
bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
İletişim ve eğitim yolsuzlukla mücadeleye ilişkin dahili ve
harici farkındalığı ve gerekli kapasiteyi oluşturur. Bu Gösterge
kuruluşun yolsuzlukla mücadele politika ve prosedürlerini
bildiği varsayılabilecek yönetişim organı üyeleri, çalışanları ve
iş ortaklarının oranını ortaya koymaktadır.
Veri Derleme
G4-LA12’deki verileri kullanarak aşağıdakileri belirleyiniz:
ŸŸ Kuruluş içinde mevcut olan (yönetim kurulu, yönetim
komitesi veya kurumsal olmayan organizasyonların bunlara
eşdeğer organları gibi) yönetişim organları
ŸŸ Bu yönetişim organlarını meydana getiren bireylerin ve/veya
çalışanların toplam sayısı
ŸŸ Her bir çalışan kategorisindeki çalışanların toplam sayısı
(yönetişim organı üyeleri hariç)
İş ortaklarının toplam sayısı tahmin edilecektir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ Çalışan kategorisi
ŸŸ İş ortağı
ŸŸ Yolsuzluk
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına eğitim kayıtları dahildir.
208
BÖLÜM 4
G4-SO5
TEYİT EDİLMİŞ YOLSUZLUK VAKALARI VE ALINAN ÖNLEMLER
a. Teyit edilmiş yolsuzluk vakalarının toplam sayısını ve niteliğini bildiriniz.
b. Çalışanların yolsuzluk nedeniyle işten çıkarıldığı veya disiplin cezalarına çarptırıldığı teyit edilmiş vakaların toplam sayısını
bildiriniz.
c. İş ortaklarıyla olan sözleşmelerin yolsuzluğa ilişkin ihlaller nedeniyle feshedildiği veya yenilenmediği teyit edilmiş vakaların
toplam sayısını bildiriniz.
d. Raporlama dönemi zarfında kuruluş veya çalışanları aleyhine yolsuzlukla ilgili olarak açılmış kamu davalarını ve bu davaların
sonuçlarını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Yolsuzluk bir kuruluşun itibarına ve işlerine yönelik belirgin
bir risk teşkil edebilir. Geçiş ekonomilerinde yoksulluk,
çevreye verilen zarar, insan hakları ihlalleri, demokrasi
ihlalleri, yatırımların kötüye kullanılması ve kanunların altının
oyulması gibi olumsuz etkilerle geniş anlamda bağlantılıdır.
Pazar, uluslararası normlar ve paydaşlar gittikçe artan bir
ölçüde kuruluşlardan dürüstlüğe, yönetişime ve iyi ticaret
uygulamalarına bağlılıklarını göstermelerini beklemektedirler.
Bu Gösterge yolsuzluk risklerine maruziyetin sınırlandırılması
için alınan özel önlemleri göstermektedir. Paydaşlar hem
vakaların gerçekleşmesiyle hem de kuruluşun yanıtıyla
ilgilenmektedirler.
Veri Derleme
Teyit edilmiş yolsuzluk vakalarının toplam sayısını belirtiniz.
Teyit edilmiş yolsuzluk vakası ayrı ayrı her bir doğrulanmış
yolsuzluk vakasını ifade etmektedir.
Teyit edilmiş yolsuzluk vakalarının niteliğini belirtiniz.
Yolsuzlukla ilgili kamu davalarına mevcut kamu soruşturmaları,
kovuşturmalar veya kapanmış davalar dahildir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Çalışan
ŸŸ İş ortağı
ŸŸ Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları
ŸŸ Yolsuzluk
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluş, çalışanları veya iş ortakları
aleyhine açılan davaların hukuk departmanındaki kayıtları,
dahili disiplin oturumlarının tutanakları ve iş ortaklarıyla yapılan
sözleşmeler dahildir.
209
BÖLÜM 4
Unsur: Kamu Politikası
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 209
GÖSTERGELER
G4-SO6
Ülkeye ve alıcıya/lehtara göre siyasi desteklerin toplam değeri
Rehberlik s. 210
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik İşbirliği
ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin OECD
Rehberi, 2011’in Rüşvetle, Rüşvet Talebiyle ve Haraçla Mücadele
başlıklı VII. Bölümünün uygulanması hakkında raporlama
yapılmasına yardımcı olmaktadır.
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) İlkeleri,
‘Kurumsal Yönetişim İlkeleri’, 2004.
ŸŸ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tavsiye Kararı,
‘Lobi Faaliyetlerinde Şeffaflık ve Dürüstlük İlkeleri Hakkındaki
Konsey Tavsiye Kararı’, 2010.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ‘On İlke’
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi, ‘On İlke’, 2000’in 10. İlkesinin
uygulanması hakkında raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun kamu politikası geliştirmesinde ve lobi faaliyetlerine
katılımında odaklanılan belirgin konuları tarif ediniz. Bu, ayrı
ayrı faaliyetler yerine tüm kuruluş genelindeki katılımları
anlatmaktadır.
Tanımlanan konuların her biriyle ilgili olarak kuruluşun temel
duruşunu belirtiniz ve lobi faaliyetlerine ilişkin duruşları ve
beyan edilen politikalar, sürdürülebilirlik hedefleri ve diğer
kurumsal tutumları arasındaki her tür belirgin farkı tarif ediniz.
210
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-SO6
ÜLKEYE VE ALICIYA/LEHTARA GÖRE SİYASİ DESTEKLERİN TOPLAM DEĞERİ
a. Kuruluş tarafından doğrudan veya dolaylı olarak verilmiş mali ve ayni siyasi desteklerin toplam parasal değerini ülkeye ve
alıcıya/lehtara göre bildiriniz.
b. Uygulanabilir olması durumunda ayni katkıların parasal değerinin nasıl belirlendiğini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Göstergenin amacı kuruluşun siyasi görüşlere yönelik
desteğinin tanımlanması ve politik faaliyet ve ilişkilerinde
dürüstlük ve şeffaflığın sağlanmasıdır.
Siyasi amaçlara yönelik doğrudan veya dolaylı katkılar usulsüz
etki oluşturma veya politik sürece yolsuzluk karıştırma için
kullanılabileceklerinden yolsuzluk riski teşkil edebilmektedir.
Birçok ülke partilerin ve adayların kampanya harcamalarına
sınırlamalar getiren mevzuatlara sahiptir ve bu mevzuatların
etrafından dolaşmak için usulsüz katkılar yapılabilmektedir.
Buna, katkıların aracılar, lobi faaliyetinde bulunanlar veya
politik görüşlerle bağlantılı örgütler kanalıyla dolaylı olarak
aktarılması dahil olabilmektedir.
Veri Derleme
Kuruluş tarafından mali ve ayni siyasi desteklerin hangi
ülkelerde ve hangi siyasi partilere, politikacılara veya görüşlere
doğrudan veya dolaylı olarak yapıldığını belirtiniz.
Mali siyasi destekleri (mevcut oldukları durumlarda) ulusal
muhasebe kurallarına uygun olarak hesaplayınız.
Ayni siyasi desteklerin değeri tahmin edilecektir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Dolaylı siyasi destekler
ŸŸ Siyasi destekler
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluş dışı ödemelerin ve ayni
katkıların muhasebe kayıtları ve kamuya açıklama beyanları
dahildir.
211
BÖLÜM 4
Unsur: Rekabete Aykırı Davranış
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-SO7
Rekabete aykırı davranışlara, tröstleşme ve tekelcilik faaliyetlerine ilişkin davaların toplam sayısı ve bunların
sonuçları
Rehberlik s. 212
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Çokuluslu Şirketler İçin
OECD Rehberi, 2011’in Rekabet başlıklı X. Bölümünün ve
Vergilendirme başlıklı XI. Bölümünün uygulanması hakkında
raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
212
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-SO7
REKABETE AYKIRI DAVRANIŞLARA, TRÖSTLEŞME VE TEKELCİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN DAVALARIN TOPLAM SAYISI
VE BUNLARIN SONUÇLARI
a. Kuruluşun katıldığının belirlendiği rekabete aykırı davranışlarla ve tröstleşmeyi ve tekelciliği önleme mevzuatı ihlalleriyle ilgili
olarak raporlama dönemi zarfında sürmekte olan veya karara bağlanmış davaların toplam sayısını bildiriniz.
b. Her tür karar veya mahkeme emri de dahil olmak üzere karara bağlanmış davaların başlıca sonuçlarını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge öncelikli olarak rekabete zararlı davranışların,
tröstleşme veya tekelcilik uygulamalarının düzenlenmesi için
tasarlanmış ulusal veya uluslararası kanunlar kapsamında
açılan davalarla ilgilidir.
Veri Derleme
Kuruluşun yer aldığının belirlendiği rekabete aykırı
davranışlarla ve tröstleşmeyi ve tekelciliği önleme mevzuatı
ihlalleriyle ilgili olarak raporlama dönemi zarfında sürmekte
olan veya karara bağlanmış davaları tanımlayınız.
Rekabete aykırı davranışlar, tröstleşme ve tekelcilik
uygulamaları; tüketici tercihini, fiyatlandırmayı ve verimli
pazarlar için elzem olan diğer faktörleri etkileyebilir. Birçok
ülkede, kuruluşlar arasındaki rekabetin ekonomik verimliliği
ve sürdürülebilir büyümeyi desteklediği varsayımıyla, tekelleri
kontrol altında tutmayı veya önlemeyi hedefleyen kanunlar
getirilmiştir. Dava, kuruluşun pazar faaliyetlerinin veya
durumunun üçüncü bir tarafın müdahalesini gerektirecek
bir dereceye ulaşmış olduğu durumu anlatmaktadır. Bu
durumlardan kaynaklanan yargı kararlarının yol açabileceği
risk, kuruluşun pazar faaliyetlerinde belirgin bir aksamanın yanı
sıra cezai önlemleri de kapsamaktadır.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Rekabete aykırı davranış
ŸŸ Tröstleşmeyi ve tekelciliği önleyici uygulamalar
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk departmanlarının
kayıtlarını ve kamu kayıtlarını içermektedir.
213
BÖLÜM 4
Unsur: Uyum
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-SO8
Kanun ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle uygulanan önemli cezalarının parasal değeri ve parasal
olmayan yaptırımların toplam sayısı
Rehberlik s. 214
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Çokuluslu Şirketler İçin
OECD Rehberi, 2011’in Rekabet başlıklı X. Bölümünün ve
Vergilendirme başlıklı XI. Bölümünün uygulanması hakkında
raporlama yapılmasına yardımcı olmaktadır.
214
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-SO8
KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYULMAMASI NEDENİYLE UYGULANAN ÖNEMLİ CEZALARIN PARASAL DEĞERİ VE
PARASAL OLMAYAN YAPTIRIMLARIN TOPLAM SAYISI
a. Önemli cezaları ve parasal olmayan yaptırımları aşağıdakiler bakımından bildiriniz:
ŸŸ Önemli cezaların toplam parasal değeri
ŸŸ Parasal olmayan yaptırımların toplam sayısı
ŸŸ Uyuşmazlık çözüm mekanizmaları kanalıyla getirilen vakalar
b. Kuruluşların herhangi bir kanun veya yönetmelik ihlali tespit etmemiş olmaları durumunda, bu durumun kısaca beyan edilmesi
yeterli olacaktır.
c. Önemli cezaların ve parasal olmayan yaptırımların gerçekleştiği bağlamı bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluş içindeki uyumsuzluk seviyesi, yönetimin
faaliyetlerin belirli performans parametrelerine uygun olmasını
sağlamak konusundaki yeteneğinin bir göstergesidir.
Ekonomik açıdan bakıldığında uyumun sağlanması, doğrudan
cezalar yoluyla ya da dolaylı olarak itibar üzerindeki etkiler
yoluyla gerçekleşen mali risklerin azaltılmasına yardımcı olur.
Bir kuruluşun uyum geçmişinin gücü ayrıca faaliyetlerini
genişletme ya da ruhsat alma yeteneğini de etkileyebilir.
Gösterge G4-EN29 ve G4-PR9 kanunun belirli hususlarına
uyumla ilgilidir. Bir kuruluşun, kapsamında faaliyet gösterdiği
kanunlara olan genel uyumu da eşit derecede önemlidir.
Bu Göstergenin amacı G4-EN29 ve G4-PR9 kapsamında
olmayan, muhasebe kayıtlarında hile, işyerinde ayrımcılık
veya yolsuzlukla ilgili olanlar gibi kanun veya yönetmelikler
uyarınca uygulanan önemli para cezalarını ve parasal olmayan
yaptırımları yansıtmaktır.
Veri Derleme
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere kanun veya yönetmeliklere
uyumsuzluk nedeniyle kuruluş aleyhinde getirilen idari
yaptırımları veya yargı yaptırımlarını belirtiniz:
ŸŸ Uluslararası beyannameler, sözleşmeler ve anlaşmalar ve
ayrıca ulusal, ulus altı, bölgesel ve yerel yönetmelikler
ŸŸ Uluslararası uyuşmazlık çözüm mekanizmaları veya
devlet mercilerince idare edilen ulusal uyuşmazlık çözüm
mekanizmalarına kuruluş aleyhine götürülmüş vakalar
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına denetim sonuçları veya
hukuk departmanı tarafından yürütülen yönetmelik takip
sistemleri dahildir. Para cezalarıyla ilgili bilgiler muhasebe
departmanlarından edinilebilir.
215
BÖLÜM 4
Unsur: Tedarikçinin Toplum Üzerindeki Etkiler Bakımından Değerlendirilmesi
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 215-216
GÖSTERGELER
G4-SO9
G4-SO10
Toplum üzerindeki etkilerine ilişkin kriterler kullanılarak taranan yeni tedarikçilerin yüzdesi
Rehberlik s. 217
Tedarik zincirinde toplum üzerindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkiler ve alınan önlemler
Rehberlik s. 218
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin
OECD Rehberi, 2011’in İnsan Hakları başlıklı IV. Bölümünün,
Çevre başlıklı VI. Bölümünün, Rüşvetle, Rüşvet Talebiyle ve
Haraçla Mücadele başlıklı VII. Bölümünün ve Rekabet başlıklı
X. Bölümünün uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Yeni tedarikçilerin toplum üzerindeki etkilere ilişkin kriterlerin
kullanılmasıyla taranmasında yararlanılan sistemleri tarif ediniz.
Yeni tedarikçilerin toplumsal etkiler bakımından taranmasında
yararlanılan kriterlerin listesini sağlayınız. Toplum üzerindeki
etkilere ilişkin kriterler veya değerlendirmeler Toplum alt
Kategorisi kapsamındaki Unsurları kapsayabilir.
Tedarik zincirinde toplum üzerindeki belirgin ölçekte mevcut
ve olası etkileri tanımlamak ve değerlendirmek için kullanılan
durum tespiti gibi süreçleri tarif ediniz. Olumsuz etkilere
kuruluşun neden olduğu veya katkıda bulunduğu ya da bir
tedarikçiyle olan ilişkisi nedeniyle faaliyetleriyle, ürünleriyle
veya hizmetleriyle bağlantılı olan etkiler dahildir.
Kuruluşun toplum üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi
için tedarikçileri nasıl tespit ettiğini ve bunlar arasında nasıl
öncelik belirlediğini tarif ediniz. Değerlendirmelere denetimler,
sözleşmelerin gözden geçirilmesi, iki yönlü taahhüt ve şikâyet
mekanizmaları bilgi sağlayabilir.
Tedarik zincirinde tespit edilmiş toplum üzerindeki belirgin
ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri çözmek için alınan
önlemleri bildiriniz. Önlemlerin etkileri önleme amaçlı mı,
hafifletme amaçlı mı yoksa düzeltme amaçlı mı olduklarını
açıklayınız. Alınan önlemler kuruluşun satın alma uygulamalarının
ayarlanmasını, performans beklentilerinin ayarlanmasını,
kapasite oluşturulmasını, eğitimi, süreçlerde değişiklikleri ve bir
tedarikçiyle olan ilişkinin sonlandırılmasını içerebilir.
216
BÖLÜM 4
UNSURA ÖZEL G4-DMA-b DEVAMI
Toplum üzerindeki belirgin ölçekte mevcut veya olası olumsuz
etkilerin önlenmesinin, hafifletilmesinin ve düzeltilmesinin
teşviki için tedarikçilerle olan sözleşmelerde beklentilerin
ne şekilde oluşturulduğunu ve tanımlandığını (hedefler ve
amaçlar da dahil olacak şekilde) tarif ediniz.
Toplum üzerindeki belirgin ölçekte mevcut veya olası olumsuz
etkilerin önlenmesi, hafifletilmesi ve düzeltilmesi konusunda
tedarikçilere teşvik veya ödül sağlanıp sağlanmadığını
belirtiniz.
Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin toplum üzerindeki
etki kriterlerinin kullanılmasıyla değerlendirilmesine ve
denetlenmesine yönelik uygulamaları tarif ediniz.
Değerlendirme ve denetimin türünü, sistemini, kapsamını,
sıklığını ve mevcut uygulamasını listeleyiniz ve tedarik
zincirinin hangi kısımlarının onaylanmış ve denetlenmiş
olduğunu belirtiniz. Tedarikçilerin ve ürün ile hizmetlerinin
toplum üzerindeki etki kriterlerinin kullanılmasıyla
değerlendirilmesi ve denetimi kuruluş tarafından, ikinci veya
üçüncü bir tarafça gerçekleştirilebilir.
Toplum üzerindeki etkilerin değerlendirilmesinin bir sonucu
olarak bir tedarikçiyle olan ilişkinin sonlandırılmasının olası
olumsuz etkilerini değerlendirmeye yönelik sistemleri ve
kuruluşun bu etkileri hafifletmeye ilişkin stratejisini tarif ediniz.
217
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-SO9
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE İLİŞKİN KRİTERLER KULLANILARAK TARANAN YENİ TEDARİKÇİLERİN YÜZDESİ
a. Toplum üzerindeki etkilere ilişkin kriterlerin kullanılmasıyla taranan yeni tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge, toplum üzerindeki etkilere ilişkin durum tespiti
süreçlerine tabi olarak seçilmiş veya anlaşmaya varılmış
tedarikçilerin yüzdesi hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır.
Durum tespiti bir tedarikçiyle geliştirilen yeni bir ilişkinin
mümkün olduğunca erken bir döneminde başlatılmalıdır.
Toplum üzerindeki etkilere ilişkin kriterlerin kullanılmasıyla
taranan yeni tedarikçilerin toplam sayısını belirtiniz.
Toplum üzerindeki etkilere ilişkin kriterlere Toplum alt
Kategorisi kapsamındaki Unsurlar dahil olabilir.
Belirgin ölçekte olası olumsuz toplumsal etkiler sözleşmelerin
veya başka anlaşmaların yapılandırılması aşamasında
önlenebilir veya hafifletilebilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
ŸŸ Tedarikçi taraması
Veri Derleme
Kuruluşun seçmeyi veya anlaşmayı düşündüğü yeni
tedarikçilerin toplam sayısını belirtiniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun tedarik, satın alma ve
hukuk departmanlarını içermektedir.
218
BÖLÜM 4
G4-SO10
TEDARİK ZİNCİRİNDE TOPLUM ÜZERİNDEKİ BELİRGİN ÖLÇEKTE MEVCUT VE OLASI OLUMSUZ ETKİLER VE ALINAN
ÖNLEMLER
a. Toplum üzerindeki etkilerle ilgili olarak değerlendirmeye tabi tedarikçilerin sayısını bildiriniz.
b. Toplum üzerinde belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilen tedarikçilerin sayısını bildiriniz.
c. Tedarik zincirinde tespit edilmiş, toplum üzerindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri bildiriniz.
d. Toplum üzerinde belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme sonucunda
iyileştirmeler konusunda uzlaşılan tedarikçilerin yüzdesini bildiriniz.
e. Toplum üzerinde belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiş ve değerlendirme sonucunda
kendileriyle olan ilişkinin sonlandırıldığı tedarikçilerin yüzdesini ve bu sonlandırmanın neden gerçekleştiğini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu Gösterge bir kuruluşun tedarik zincirindeki belirgin ölçekte
mevcut ve olası olumsuz toplumsal etkilerle ilgili farkındalığı
hakkında paydaşlara bilgi sağlamaktadır.
Tedarik zincirindeki belirgin ölçekte mevcut ve olası olumsuz
toplumsal etkilerin tanımlanmasına ve değerlendirilmesine
yönelik süreçler bir kuruluşa bunlara yanıt verebilme olanağını
sağlayabilir.
Veri Derleme
Belirgin etkiler hakkında uygun bir bağlam sağlaması
durumunda, kuruluşların bu Göstergenin talep ettiği bilgileri
tedarikçinin konumuna ve belirgin ölçekte mevcut ve olası
olumsuz toplumsal etkilere göre ayırması teşvik edilmektedir.
Olumsuz etkilere kuruluşun neden olduğu veya katkıda
bulunduğu ya da bir tedarikçiyle olan ilişkisi sonucunda doğan
faaliyetleriyle, ürünleriyle veya hizmetleriyle bağlantılı olan
etkiler dahildir.
Toplum üzerindeki etkiler hakkındaki değerlendirmelere
Toplum alt Kategorisi kapsamındaki Unsurlar dahil olabilir.
Değerlendirmeler, değerlendirmeden önce belirlenmiş ve
iletilmiş kararlaştırılmış performans beklentileri karşısında
gerçekleştirilebilir.
Değerlendirmelere denetimler, sözleşmelerin gözde
geçirilmesi, iki yönlü taahhüt ve şikâyet mekanizmaları bilgi
sağlayabilir.
İyileştirmelere raporlama yapan kuruluşun tedarik
uygulamalarının ayarlanması, performans beklentilerinin
ayarlanması, kapasite oluşturma, eğitim ve süreçlerdeki
değişiklikler dahil olabilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Tedarikçi
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları tedarik, satın alma ve hukuk
departmanlarını içermektedir.
219
BÖLÜM 4
Unsur: Toplum Üzerindeki Etkilere İlişkin Şikayet Mekanizmaları
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 219
GÖSTERGELER
Toplum üzerindeki etkilerle ilgili olarak resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilmiş, yanıtlanmış ve
G4-SO11 çözümlenmiş şikâyetlerin sayısı
Rehberlik s. 220
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
Kaynaklar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu Unsur kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler İçin
OECD Rehberi, 2011’in İnsan Hakları başlıklı IV. Bölümünün,
Çevre başlıklı VI. Bölümünün, Rüşvetle, Rüşvet Talebiyle ve
Haraçla Mücadele başlıklı VII. Bölümünün ve Rekabet başlıklı
X. Bölümünün uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında
Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı Göster ve
Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
ŸŸ Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Kuruluşun tedarik zincirinin tamamını kapsayacak şekilde
toplum üzerindeki etkilere yönelik şikâyet mekanizmalarının
ve düzeltme süreçlerinin mevcudiyetini ve erişilebilirliğini ve
paydaşların bunların etkililiğinin takibine katılımını tarif ediniz.
Kuruluşun şikâyet mekanizmalarının ve düzeltme süreçlerinin
etkililiğinin takibine katılan paydaşlar tedarikçileri ve yerel
toplum ile işçi temsilcilerini içerebilir. Şikâyet mekanizmalarının
ve düzeltme süreçlerinin mevcudiyeti ve erişilebilirliğine ilişkin
eğitim türlerini belirtiniz.
220
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-SO11
TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİLERLE İLGİLİ OLARAK RESMİ ŞİKÂYET MEKANİZMALARI KANALIYLA GETİRİLMİŞ,
YANITLANMIŞ VE ÇÖZÜMLENMİŞ ŞİKÂYETLERİN SAYISI
a. Raporlama dönemi zarfında toplum üzerindeki etkilerle ilgili olarak resmi şikâyet mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin
toplam sayısını bildiriniz.
b. Tanımlanan şikâyetlerden kaçının aşağıdaki özellikleri taşıdığını bildiriniz:
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında yanıtlanan
ŸŸ Raporlama dönemi zarfında çözümlenen
c. Toplum üzerindeki etkilerle ilgili olarak raporlama döneminden önce getirilen ve raporlama dönemi zarfında çözümlenen
şikâyetlerin toplam sayısını bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluşun faaliyetlerinin ve (tedarik zincirindeki
kuruluşlar gibi) başkalarıyla ilişkilerinin toplum üzerindeki
etkileriyle ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Etkili şikâyet
mekanizmaları toplumsal etkilerin düzeltilmesinde önemli bir
rol oynamaktadır.
Veri Derleme
Mevcut resmi şikâyet mekanizmalarını tanımlayınız. Resmi
şikâyet mekanizmaları raporlama yapan kuruluş tarafından
veya kuruluş dışı bir tarafça yönetilebilir.
Toplum üzerindeki etkilerle ilgili olarak resmi şikâyet
mekanizmaları kanalıyla getirilen şikâyetlerin toplam sayısını
belirtiniz.
Hem mevcut yıla hem de önceki yıla ait şikâyet başvurularından
gelen ve raporlama dönemi zarfında yanıtlanmış veya
çözümlenmiş olan şikâyetlerin toplam sayısını belirtiniz.
Belirgin etkilerle ilgili uygun bir bağlam sağlayacak olması
halinde, kuruluşlar şikâyet sayısını şikâyetin niteliğine ve
konumuna göre ve şikayette bulunan tarafa göre ayırmaları
konusunda teşvik edilmektedirler. Şikâyette bulunan taraflar
aşağıdakileri içerebilir:
ŸŸ Dahili paydaşlar (çalışanlar gibi)
ŸŸ Kuruluş dışı paydaşlar (tedarikçiler, yerel toplumlar gibi)
ŸŸ Aşağıdaki gibi tanımlanan bireyler veya insan grupları:
–– Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal gruplara üye olma
–– Diğer çeşitlilik göstergeleri
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Resmi şikâyet mekanizmaları
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, uyum, tedarik,
satın alma ve insan kaynakları departmanlarını içermektedir.
BÖLÜM 4
ALT KATEGORİ: ÜRÜN SORUMLULUĞU
Giriş
Ürün Sorumluluğu alt Kategorisi kapsamındaki Unsurlar
paydaşları ve bilhassa müşterileri doğrudan etkileyen ürün ve
hizmetleri ilgilendirmektedir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu alt Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler
İçin OECD Rehberi, 2011’in Tüketici Menfaatleri başlıklı VIII.
Bölümünün uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
221
222
BÖLÜM 4
Unsur: Müşteri Sağlık ve Güvenliği
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİM
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 222
GÖSTERGELER
G4-PR1
Sağlık ve güvenlik etkilerinin iyileştirme amacıyla değerlendirildiği belirgin ürün ve hizmet kategorilerinin
yüzdesi
Rehberlik s. 223
G4-PR2
Ürünlerin ve hizmetlerin kullanım süreleri sırasındaki sağlık ve güvenlik etkileriyle ilgili yönetmeliklere ve
gönüllü kurallara uyumsuzluk vakalarının sonuç türüne göre toplam sayısı
Rehberlik s. 224
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Bağlantılar
OECD Çokuluslu Şirketler Rehberi
Bu alt Kategori kapsamındaki Standart Bildirimler, Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çokuluslu Şirketler
İçin OECD Rehberi, 2011’in Tüketici Menfaatleri başlıklı VII.
Bölümünün uygulanması hakkında raporlama yapılmasına
yardımcı olmaktadır.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerinin aşağıdaki
yaşam döngüsü safhalarının her birinde iyileştirme
bakımından değerlendirilip değerlendirilmediğini belirtiniz:
ŸŸ Ürün konseptinin geliştirilmesi
ŸŸ Araştırma ve geliştirme
ŸŸ Onay
ŸŸ İmalat ve üretim
ŸŸ Pazarlama ve tanıtım
ŸŸ Depolama dağıtım ve tedarik
ŸŸ Kullanım ve hizmet
ŸŸ Bertaraf etme, yeniden kullanım veya geri dönüşüm
223
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-PR1
SAĞLIK VE GÜVENLİK ETKİLERİNİN İYİLEŞTİRME AMACIYLA DEĞERLENDİRİLDİĞİ BELİRGİN ÜRÜN VE HİZMET
KATEGORİLERİNİN YÜZDESİ
a. Sağlık ve güvenlik etkilerinin iyileştirme amacıyla değerlendirildiği belirgin ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesini bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Bu ölçüm, bir ürün veya hizmetin kullanım süresi boyunca
sağlık ve güvenlik konularına yanıt verilmesine yönelik
sistematik çabaların varlığının ve kapsamının tanımlanmasına
yardımcı olmaktadır. Müşteriler, ürün ve hizmetlerin
amaçlanan işlevlerini tatmin edici bir şekilde yerine
getirmelerini ve sağlık ve güvenlik bakımından bir risk teşkil
etmemelerini beklemektedir. Bu sorumluluk sadece kanun ve
yönetmeliklere tabi olmakla kalmayıp aynı zamanda da OECD
Çokuluslu Şirketler için Rehber73 gibi gönüllü kurallarda da ele
alınmaktadır.
Ürünü veya hizmeti kullanan veya sunanların sağlık ve
güvenliğinin korunmasına yönelik çabaları, bir kuruluşun
itibarını, kuruluşun toplatma nedeniyle karşı karşıya kaldığı
hukuki ve mali riskleri, kalite nedeniyle pazar farklılaşmasını ve
çalışan motivasyonu doğrudan etkiler.
Veri Derleme
Sağlık ve güvenlik etkilerinin iyileştirme amacıyla
değerlendirildiği belirgin ürün ve hizmet kategorilerini
tanımlayınız.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun hukuk ve satış
departmanlarının yanı sıra kalite yönetimi sistemleri kanalıyla
toplanan belgeler dahildir.
224
BÖLÜM 4
G4-PR2
ÜRÜNLERİN VE HİZMETLERİN KULLANIM SÜRELERİ SIRASINDAKİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ETKİLERİYLE İLGİLİ
YÖNETMELİKLERE VE GÖNÜLLÜ KURALLARA UYUMSUZLUK VAKALARININ SONUÇ TÜRÜNE GÖRE TOPLAM SAYISI
a. Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileriyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakalarının raporlama
dönemi zarfındaki toplam sayısını aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Bir para cezasıyla veya cezayla sonuçlanan yönetmelik ihlali vakaları
ŸŸ Bir uyarıyla sonuçlanan yönetmelik ihlali vakaları
ŸŸ Gönüllü kurallara uyumsuzluk vakaları
b. Kuruluşların yönetmeliklerin veya gönüllü kuralların herhangi bir ihlalini tespit etmemiş olmaları durumunda bu durumun
kısaca beyan edilmesi yeterli olacaktır.
REHBERLİK
İlgililik
Sağlık ve güvenliğin korunması birçok ulusal ve uluslararası
düzenlemenin bilinen amaçlarındandır. Yasal gereklere
uyulmaması, yetersiz iç yönetim sistemi ve prosedürlerine
ya da uygulamadaki etkisizliğe işaret etmektedir. Devam
eden uyumsuzluk doğrudan mali sonuçların (bkz. G4-PR9)
yanı sıra hem itibarın hem de çalışan motivasyonunun zarar
görmesinden kaynaklanan daha yüksek bir mali riske yol
açmaktadır.
Bu Gösterge, ürün veya hizmetin kullanım süresini, kullanıma
hazır olmasından ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerin sağlık ve
güvenliğine ilişkin yönetmeliklere ve gönüllü kurallara tabi
olmasından itibaren değerlendirir.
Bu Göstergenin ortaya koyduğu eğilimler, dahili kontrollerin
etkililiğindeki iyileşmelere veya bozulmalara işaret edebilir.
Veri Derleme
Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkileriyle ilgili
yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakalarının
raporlama dönemi zarfındaki toplam sayısını bildiriniz.
Kuruluşun kusurunun bulunmadığının tespit edildiği
uyumsuzluk vakaları bu Gösterge kapsamında sayılmayacaktır.
Etiketlemeyle ilgili vakalar G4-PR4’te ele alınmaktadır.
Bu Gösterge raporlama süresi zarfındaki uyumsuzluk
vakalarıyla ilgilidir. Bir dizi vakanın önceki dönemlerdeki
olaylarla ilgili olması durumunda bunu belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Uyumsuzluk türü
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun hukuk, iş sağlığı ve
güvenliği, insan kaynakları, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)
departmanlarının yanı sıra kalite yönetimi sistemleri kanalıyla
toplanan belgeler dahildir.
225
BÖLÜM 4
Unsur: Ürün ve Hizmet Etiketlemesi
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİM
G4-DMA
Rehberlik: Genel DMA s. 64-65; Unsura özel s. 225
GÖSTERGELER
G4-PR3
Kuruluşun ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme prosedürlerince zorunlu tutulan ürün ve hizmet bilgileri türü ve
bu bilgi gereklerine tabi belirgin ürün ve hizmet kategorilerinin yüzdesi
Rehberlik s. 226
G4-PR4
Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakalarının
sonuç türüne göre toplam sayısı
Rehberlik s. 227
G4-PR5
Müşteri memnuniyetini ölçen araştırmaların sonuçları
Rehberlik s. 228
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
REHBERLİK - YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA-b için Unsura özel Rehberlik.
Müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi ve sürdürülmesi
için getirilen kuruluş genelindeki uygulamaları tarif ediniz.
Bunlara aşağıdakiler dahil olabilir:
ŸŸ Müşteri memnuniyetini ölçme sıklığı
ŸŸ Anket metodolojileriyle ilgili standart gerekler
ŸŸ Müşterilerin geri bildirim sağlaması için mekanizmalar
226
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-PR3
KURULUŞUN ÜRÜN VE HİZMET BİLGİLERİ VE ETİKETLEME PROSEDÜRLERİNCE ZORUNLU TUTULAN ÜRÜN VE HİZMET
BİLGİLERİ TÜRÜ VE BU BİLGİ GEREKLERİNE TABİ BELİRGİN ÜRÜN VE HİZMET KATEGORİLERİNİN YÜZDESİ
a.Aşağıdaki ürün ve hizmet bilgilerinin kuruluşun ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme prosedürlerince zorunlu tutulup
tutulmadığını bildiriniz:
EVET
HAYIR
Ürün veya hizmet bileşenlerinin kaynağı/üreticisi
Özellikle de çevresel veya sosyal bir etkisi olabilecek maddeler bakımından içerik
Ürün veya hizmetin güvenli kullanımı
Ürünün bertarafı ve çevresel/sosyal etkiler
Diğer (açıklayınız)
b. Bu tür prosedürler kapsamında olup bunlar tarafından değerlendirilen belirgin ürün veya hizmet kategorilerinin yüzdesini
bildiriniz.
REHBERLİK
İlgililik
Ürün ve hizmetlerin (olumlu ve olumsuz) sürdürülebilirlik
etkileri hakkında erişilebilir ve yeterli bilgi, müşterilerin ve
son kullanıcıların bilinçli satın alım tercihleri yapabilmeleri
ve bu tercihlerin pazara yansıyabilmesi için gereklidir.
Sürdürülebilirlik etkileriyle ilgili uygun bilgi ve etiketlerin
sağlanması belirli yönetmelik ve kural türlerine (ulusal
kanunlar veya OECD Çokuluslu Şirketler için Rehber73 gibi) ve
potansiyel olarak marka ve pazar farklılaştırma stratejilerine
uyumla doğrudan bağlantılıdır. Bu Gösterge, bilgi ve etiketlerin
bir ürün veya hizmetin sürdürülebilirlik üzerindeki etkisine ne
ölçüde yanıt verdiğini göstermektedir.
Veri Derleme
Belirgin ürün veya hizmet kategorilerinin toplam sayısını
belirtiniz.
Aşağıdaki ürün ve hizmet bilgilerinin kuruluşun ürün ve
hizmet bilgileri ve etiketleme prosedürlerince zorunlu
tutulup tutulmadığını belirtiniz:
ŸŸ Ürün veya hizmet bileşenlerinin kaynağı/üreticisi
ŸŸ Özellikle de çevresel veya sosyal bir etkisi olabilecek
maddeler bakımından içerik
ŸŸ Ürün veya hizmetin güvenli kullanımı
ŸŸ Ürünün bertarafı ve çevresel/sosyal etkiler
ŸŸ Diğer (açıklayınız)
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına hukuk ve satış departmanları ve
kalite yönetimi sistemleri kanalıyla toplanan belgeler dahildir.
227
BÖLÜM 4
G4-PR4
ÜRÜN VE HİZMET BİLGİLERİ VE ETİKETLEMEYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE VE GÖNÜLLÜ KURALLARA UYUMSUZLUK
VAKALARININ SONUÇ TÜRÜNE GÖRE TOPLAM SAYISI
a. Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakalarının toplam sayısını
aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Para cezasıyla veya cezayla sonuçlanan yönetmelik ihlali vakaları
ŸŸ Uyarıyla sonuçlanan yönetmelik ihlali vakaları
ŸŸ Gönüllü kurallara uyumsuzluk vakaları
b. Kuruluşların yönetmeliklerin veya gönüllü kuralların herhangi bir ihlalini tespit etmemiş olmaları durumunda, bu durumun
kısaca beyan edilmesi yeterli olacaktır.
REHBERLİK
İlgililik
Ürün ve hizmetlere ait bilgi ve etiketlerin gösterilmesi
ve sağlanması birçok yönetmelik ve kanuna tabidir.
Uyumsuzluk, yetersiz iç yönetim sistemi ve prosedürlerine ya
da uygulamadaki etkisizliğe işaret etmektedir. Uyumsuzluk,
cezalar ve para cezaları (bkz. G4-PR9) gibi doğrudan
mali sonuçların yanı sıra itibara ve müşteri sadakati ve
memnuniyetine karşı risklere de yol açmaktadır.
Kuruluşun kusurunun bulunmadığının tespit edildiği
uyumsuzluk vakaları bu Gösterge kapsamında sayılmayacaktır.
Bu Gösterge raporlama süresi zarfındaki uyumsuzluk
vakalarıyla ilgilidir. Bir dizi vakanın önceki dönemlerdeki
olaylarla ilgili olması durumunda bunu belirtiniz.
Bu Göstergenin ortaya koyduğu eğilimler dahili kontrollerin
etkililiğindeki iyileşmelere veya bozulmalara işaret edebilir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Uyumsuzluk türü
ŸŸ Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfında gerçekleşen, ürün ve hizmet
bilgileri ve etiketlemeyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü
kurallara uyumsuzluk vakalarının toplam sayısını belirtiniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun hukuk ve teknik
departmanlarının yanı sıra kalite yönetimi sistemleri kanalıyla
toplanan belgeler dahildir.
228
BÖLÜM 4
G4-PR5
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ÖLÇEN ARAŞTIRMALARIN SONUÇLARI
a. Raporlama döneminde aşağıdakiler hakkında bilgilerle ilgili olarak gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti araştırmalarının
sonuçlarını veya kilit çıkarımlarını bildiriniz:
ŸŸ Bir bütün olarak kuruluş
ŸŸ Önemli bir ürün veya hizmet kategorisi
ŸŸ Belirgin operasyon yerleri
REHBERLİK
İlgililik
Müşteri memnuniyeti, bir kuruluşun müşterilerinin
ihtiyaçlarına ve tercihlerine olan hassasiyetinin bir ölçütü
olup kurumsal bir bakış açısından bakıldığında uzun vadeli
başarı için gereklidir. Sürdürülebilirlik bağlamında müşteri
memnuniyeti, kuruluşun bir paydaş grubuyla (müşterilerle)
olan ilişkisine nasıl yaklaştığı hakkında fikir vermektedir.
Ayrıca diğer sürdürülebilirlik önlemleriyle birlikte de
kullanılabilmektedir.
Müşterilerin ihtiyaç ve tercihleri cinsiyete ve başka çeşitlilik
faktörlerine göre değişiklik gösterebilir. Müşteri memnuniyeti
bir kuruluşun diğer paydaşların ihtiyaçlarını ne derecede göz
önünde bulundurduğuna dair fikir vermektedir.
Veri Derleme
Raporlanan her tür anket sonucuyla ilgili olarak ürün veya
hizmet kategorisini veya bunların ilgili olduğu faaliyetlerin
konumlarını tanımlayınız.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına kuruluşun müşteri ilişkileri,
pazarlama ve araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) departmanları
dahildir.
229
BÖLÜM 4
Unsur: Pazarlama İletişimi
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-PR6
G4-PR7
Yasaklı veya tartışmalı ürünlerin satışı
Rehberlik s. 230
Reklam, tanıtım ve sponsorluk da dahil olmak üzere pazarlama iletişimiyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü
kurallara uyumsuzluk vakalarının sonuç türüne göre toplam sayısı
Rehberlik s. 231
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
Kaynaklar
ŸŸ Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Reklam ve Pazarlama İletişimi
Uygulamaları İçin Birleşik Kurallar, 2011.
230
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-PR6
YASAKLI VEYA TARTIŞMALI ÜRÜNLERİN SATIŞI
a. Kuruluşun aşağıdaki özelliklere sahip ürünleri satıp satmadığını bildiriniz:
ŸŸ Belirli pazarlarda yasaklanmış ürünler
ŸŸ Paydaş sorularına veya kamuda tartışmaya konu olan ürünler
b. Kuruluşun bu ürünlerle ilgili sorulara veya kaygılara ne şekilde yanıt verdiğini bildiriniz.
REHBERLİK
Veri Derleme
Kuruluşun ürün portföyünü gözden geçirmek suretiyle
kuruluşun aşağıdakilere uygun ürünler satıp satmadığını
belirtiniz:
ŸŸ Belirli pazarlarda yasaklanmış ürünler
ŸŸ Paydaş sorularına veya kamuda tartışmaya konu olan ürünler
Kuruluşun bu konularla ilgili olarak paydaş katılımını takip
etmekte yararlandığı mekanizmaları ve kuruluşun bu ürünlerle
ilgili soru veya kaygılara ne şekilde yanıt verdiğini belirtiniz.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, satış ve pazarlama
departmanlarını içermektedir.
231
BÖLÜM 4
G4-PR7
REKLAM, TANITIM VE SPONSORLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE PAZARLAMA İLETİŞİMİYLE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE VE
GÖNÜLLÜ KURALLARA UYUMSUZLUK VAKALARININ SONUÇ TÜRÜNE GÖRE TOPLAM SAYISI
a. Reklam, tanıtım ve sponsorluk da dahil olmak üzere pazarlama iletişimiyle ilgili yönetmeliklere ve gönüllü kurallara
uyumsuzluk vakalarının toplam sayısını aşağıdakilere göre bildiriniz:
ŸŸ Para cezasıyla veya cezayla sonuçlanan yönetmelik ihlali vakaları
ŸŸ Uyarıyla sonuçlanan yönetmelik ihlali vakaları
ŸŸ Gönüllü kurallara uyumsuzluk vakaları
b. Kuruluşların yönetmeliklerin veya gönüllü kuralların herhangi bir ihlalini tespit etmemiş olmaları durumunda, bu durumun
kısaca beyan edilmesi yeterli olacaktır.
REHBERLİK
İlgililik
Ürün ve hizmetlere ilişkin reklam, tanıtım ve sponsorluk da
dahil olmak üzere pazarlama iletişimi birçok yönetmelik ve
kanuna tabidir. Uyumsuzluk, yetersiz dahili yönetim sistemi
ve prosedürlerine ya da uygulamadaki etkisizliğe işaret
etmektedir. Uyumsuzluk, cezalar ve para cezaları (bkz. G4-PR9)
gibi doğrudan mali sonuçların yanı sıra itibara ve müşteri
sadakati ve memnuniyetine karşı risklere de yol açmaktadır.
Bu Göstergenin ortaya koyduğu eğilimler, dahili kontrollerin
etkililiğindeki iyileşmelere veya bozulmalara işaret edebilir.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfındaki, reklam, tanıtım ve
sponsorluk da dahil olmak üzere pazarlama iletişimiyle ilgili
yönetmeliklere ve gönüllü kurallara uyumsuzluk vakalarının
toplam sayısını belirtiniz.
Kuruluşun kusurunun bulunmadığının tespit edildiği
uyumsuzluk vakaları bu Gösterge kapsamında sayılmayacaktır.
Bu Gösterge raporlama süresi zarfındaki uyumsuzluk
vakalarıyla ilgilidir. Bir dizi vakanın önceki dönemlerdeki
olaylarla ilgili olması durumunda bunu belirtiniz.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Pazarlama iletişimi
ŸŸ Uyumsuzluk türü
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynakları kuruluşun hukuk, satış ve pazarlama
departmanlarını içermektedir.
232
BÖLÜM 4
Unsur: Müşteri Gizliliği
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-PR8
Müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin kaybı ile ilgili doğrulanmış şikâyetlerin toplam sayısı
Rehberlik s. 233
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
233
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-PR8
MÜŞTERİ GİZLİLİĞİNİN İHLALİ VE MÜŞTERİ VERİLERİNİN KAYBI İLE İLGİLİ DOĞRULANMIŞ ŞİKÂYETLERİN TOPLAM
SAYISI
a. Müşteri gizliliği ihlaliyle ilgili olarak alınmış doğrulanmış şikâyetlerin toplam sayısını aşağıdaki kategorilere ayrılmış olarak
bildiriniz:
ŸŸ Kuruluş dışı taraflardan alınan ve kuruluş tarafından doğrulanan şikâyetler
ŸŸ Düzenleyici mercilerden gelen şikâyetler
b. Müşteri verileriyle ilgili belirlenmiş sızıntıların, hırsızlıkların veya kayıpların toplam sayısını bildiriniz.
c. Kuruluşun herhangi bir doğrulanmış şikâyet tespit etmemesi halinde, bu durumun kısaca beyan edilmesi yeterli olacaktır.
REHBERLİK
İlgililik
Müşteri gizliliğinin korunması ulusal yönetmeliklerde ve
kurumsal politikalarda genel kabul görmüş bir hedeftir.
Uyumsuzluk yetersiz dahili yönetim sistemi ve prosedürlerine
ya da uygulamadaki etkisizliğe işaret etmektedir. Bu Gösterge
müşteri gizliliğinin korunmasıyla ilgili yönetim sistemlerinin
ve prosedürlerinin başarısına ilişkin bir değerlendirme
sağlamaktadır. Uyumsuzluk, cezalar ve para cezaları gibi
doğrudan mali sonuçların yanı sıra itibara ve müşteri sadakati
ve memnuniyetine karşı risklere de yol açmaktadır. Bu
Göstergenin ortaya koyduğu eğilimler dahili kontrollerin
etkililiğindeki iyileşmelere veya bozulmalara işaret etmektedir.
Veri Derleme
Raporlama dönemi zarfındaki, müşteri gizliliği ihlalleriyle ilgili
şikâyetlerin toplam sayısını belirtiniz.
Bu ihlallerin önemli bir kısmının önceki yıllarla ilgili olması
halinde bu durum belirtilmelidir.
Tanımlar
Uygulama El Kitabı s. 244’teki Terimler Listesine bakınız
ŸŸ Doğrulanmış şikayet
ŸŸ Müşteri gizliliği
ŸŸ Müşteri gizliliğinin ihlali
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına müşteri hizmetlerinden, halkla
ilişkilerden ve hukuki konulardan sorumlu departmanlar
dahildir.
234
BÖLÜM 4
Unsur: Uyum
Bu Unsurun öncelikli olarak belirlenmiş olması halinde Kılavuzlar aşağıdaki Standart Bildirimleri ve Rehberliği sunmaktadır:
Genel Bakış*
YÖNETİM YAKLAŞIMI HAKKINDA BİLDİRİMLER
G4-DMA
Rehberlik s. 64-65
GÖSTERGELER
G4-PR9
Ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumsuzluktan kaynaklanan önemli
para cezalarının parasal değeri
Rehberlik s. 235
*Bu genel bakıştaki bütün sayfa numaraları Uygulama El Kitabına aittir.
235
BÖLÜM 4
Göstergeler
G4-PR9
ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEDARİKİ VE KULLANIMI İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLERE UYUMSUZLUKTAN
KAYNAKLANAN ÖNEMLİ PARA CEZALARININ PARASAL DEĞERİ
a. Ürün ve hizmetlerin tedariki ve kullanımı ile ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumsuzluktan kaynaklanan önemli para cezalarının
toplam parasal değerini bildiriniz.
b. Kuruluşların kanun veya yönetmeliklerin herhangi bir ihlalini tespit etmemiş olmaları durumunda, bu durumun kısaca beyan
edilmesi yeterli olacaktır.
REHBERLİK
İlgililik
Bir kuruluş içindeki uyumsuzluk seviyesi, yönetimin
faaliyetlerin belirli performans parametrelerine uygun olmasını
sağlama yeteneğinin bir göstergesidir. Ekonomik açıdan
bakıldığında uyumun sağlanması doğrudan cezalar yoluyla ya
da dolaylı olarak itibar üzerindeki etkiler yoluyla gerçekleşen
mali risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Bir kuruluşun uyum
geçmişinin gücü ayrıca faaliyetlerini genişletme ya da ruhsat
alma yeteneğini de etkileyebilir.
Veri Derleme
Kuruluşun ürün ve hizmetlerinin tedariki ve kullanımıyla ilgili
uluslararası beyannameler, sözleşmeler ve anlaşmalar ile ulusal,
alt ulusal, bölgesel ve yerel yönetmelikler de dahil olmak
üzere kanun ve yönetmeliklere uyulmaması nedeniyle kuruluş
aleyhine getirilen idari yaptırımları ve yargı yaptırımlarını
tanımlayınız. Bu Göstergeyle ilgili bilgilere G4-PR2, G4-PR4 ve
G4-PR7’den alınan veriler dahildir.
Belge kaynakları
Potansiyel bilgi kaynaklarına denetim sonuçları veya
hukuk departmanı tarafından yürütülen yönetmelik takip
sistemleri dahildir. Para cezalarıyla ilgili bilgiler muhasebe
departmanlarından edinilebilir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
BÖLÜM 5
237
5
KAYNAKLAR
Yayın başlıklarının resmi çevirisi varsa çevirisi kullanılmıştır; resmi çevirisi yoksa İngilizce bırakılmıştır.
1.
Afrika Birliği Sözleşmesi, ‘Afrika İnsan ve Halkların Hakları
Sözleşmesi’, 1981.
2.
Basel Sözleşmesi, ‘Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi
Hareketlerinin ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolü hakkında
Basel Sözleşmesinin Yasak Tadili’, 1995.
3.
Uluslararası Kuşları Koruma Konseyi, Önemli Kuş Alanları,
http://www.birdlife.org/action/science/sites/index.html,
1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
4.
İngiltere Adalet Bakanlığı, Rüşvet Kanunu 2010 Rehberi,
2011.
5.
İngiltere Standartları Enstitüsü (BSI), Mal ve Hizmetlerin
Yaşam Döngüsünün ve Sera Gazı Emisyonlarının
Değerlendirilmesi PAS 2050, 2011.
6.
7.
Yıllık olarak güncellenen, Karbon Saydamlık Projesi
(CDP), Yatırımcı CDP Bilgi Talebine yanıt veren şirketler için
rehberlik.
Yıllık olarak güncellenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP),
Yatırımcı CDP Bilgi Talebi.
8.Ceres, The Ceres Aqua Gauge: 21. Yüzyıl Su Risk Yönetimi
için Çerçeve, 2011.
9.
İklim Açıklama Standartları Kurulu (CDBS), İklim Değişikliği
Raporlama Çerçevesi – Sürüm 1.0, 2010 ve İklim Değişikliği
Raporlama Çerçevesi Sınır Güncellemesi, Haziran 2012.
10. A.B.D. Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü ve A.B.D. Menkul
Değerler ve Döviz Komisyonu İcra Bölümü, A.B.D.
Yurtdışında Yolsuz Uygulamalar Kanunu Hakkında Kaynak
Kılavuzu, 2012.
11. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, ‘Avrupa İnsan Hakları ve
Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme’, 1950.
12. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 1995: İklim Değişikliği Bilimi, Çalışma Grubu
I’in Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin İkinci
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 1995.
13. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), İklim
Değişikliği 2007: Fiziksel Bilim Temeli, Çalışma Grubu I’in
Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinin Dördüncü
Değerlendirme Raporuna Katkısı, 2007.
14. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 12
Gelir Vergileri, 2001.
15. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 18
Gelirler, 2001.
16. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS 19
Çalışan Yan Hakları, 2001.
17. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IAS
20 Devlet Yardımlarının Muhasebesi ve Devlet Yardımının
Açıklanması, 2001.
18. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), IFRS 8
İşletme Bölümleri, 2006.
19. Uluslararası Ticaret Odası (ICC), Reklam ve Pazarlama
İletişimi Uygulamaları İçin Birleşik Kurallar, 2011.
20. Özel Güvenlik Hizmet Sağlayıcıları için Uluslararası
Davranış Kuralları, 2010.
21. Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC),
Uluslararası Rehberlik Belgesi: Çevre Yönetimi Muhasebesi,
2005.
22. Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Çevresel ve Sosyal
Sürdürülebilirlik Hakkında Performans Standartları, 2012.
238
BÖLÜM 5
23. Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Paydaş Katılımı:
Gelişmekte Olan Pazarlarda Faaliyet Gösteren Şirketler için
İyi Uygulamalar El Kitabı, 2007.
24. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 29, ‘Zorla
Çalıştırma Sözleşmesi’, 1930.
25. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 87, ‘Sendika
Hakkı ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi’,
1948.
26. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 98,
‘Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi’, 1949.
27. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 100, ‘Eşit
Ücret Sözleşmesi’, 1951.
28. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 102, ‘Sosyal
Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi’, 1952.
40. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 154, ‘Toplu
Pazarlık Sözleşmesi’, 1981.
41. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 155, ‘İş
Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi’ ve ilgili Protokol 155,
1981.
42. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 156, ‘Bakıma
Muhtaç Ailesi Olan İşçiler Sözleşmesi’, 1981.
43. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 157, ‘Sosyal
Güvenlik Haklarının Korunması Sözleşmesi’, 1982
44. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 158,
‘İstihdamın Sonlandırılması Sözleşmesi’, 1982.
45. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 161, ‘İş
Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi’, 1985.
29. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 105, ‘Zorla
Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi’, 1957.
46. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 168,
‘İstihdamın Teşviki ve İşsizliğe Karşı Koruma Sözleşmesi’,
1988.
30. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 107, ‘Yerli
Halklar ve Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1957.
47. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 169, ‘Yerli ve
Kabile Halkları Sözleşmesi’, 1991.
31. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 111,
‘Ayrımcılık (İstihdam ve Meslek) Sözleşmesi’, 1958.
48. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 182, ‘En Kötü
Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi’, 1999.
32. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 121,
‘İstihdamda Yaralanma Yardımları Sözleşmesi’, 1964.
33. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 128,
‘Maluliyet, Yaşlılık ve Ölüm Tazminatı Sözleşmesi’, 1967.
34. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 130, ‘Tıbbi
Bakım ve Hastalık Yardımları Sözleşmesi’, 1969.
35. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 132, ‘Ücretli
İzinler Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş)’, 1970.
49. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 183, ‘Doğum
Durumunda Koruma Sözleşmesi’, 2000.
50. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Beyannamesi,
‘Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaç ve Hedefleri
Hakkında Beyanname (Filedelfiya Beyannamesi)’, 1944.
51. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Beyannamesi, ‘Adil
Küreselleşme için Sosyal Adalet Beyannamesi’, 2008.
36. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 135, ‘İşçi
Temsilcileri Sözleşmesi’, 1971.
52. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Bildirgesi, ‘Çalışma
Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Hakkında Beyanname’,
1998.
37. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 138, ‘Asgari
Yaş Sözleşmesi’, 1973.
53. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 91, ‘Toplu
Anlaşma Tavsiye Kararı’, 1951.
38. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 140, ‘Ücretli
Eğitim İzni Sözleşmesi’, 1974.
54. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı
94, ‘Co-operation at the Level of the Undertaking
Recommendation’, 1952.
39. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi 142, ‘İnsan
Kaynakları Geliştirme Sözleşmesi’, 1975.
239
BÖLÜM 5
55. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Tavsiye Kararı 163,
‘Toplu Pazarlık Tavsiye Kararı’, 1981.
56. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İş Kazalarının ve
Hastalıklarının Kaydedilmesi ve Bildirilmesi Hakkında
Uygulama Kuralları, 1996.
57. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Committee of Experts
on the Application of Conventions and Recommendations,
Report III - Information and reports on the application
of Conventions and Recommendations, her yıl
güncellenmektedir.
58. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Örgütlenme Hakkı
Komitesi, Örgütlenme hakkı – ILO Yönetişim Organının
Örgütlenme Hakkı Komitesinin karar ve ilkelerinin özeti.
Beşinci (gözden geçirilmiş) basım, 2006.
68. Doğanın Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN),
Tükenme Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi,
http://www.iucnredlist.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
69. Arap Ülkeleri Teşkilatı, ‘Arap İnsan Hakları Sözleşmesi’,
1994.
70. Milletler Cemiyeti Sözleşmesi, ‘Köle Ticaretinin ve
Köleliğin Ortadan Kaldırılması Hakkında Sözleşme’, 1926.
71. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Sözleşmesi, ‘Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu
Görevlilerine Rüşvetle Mücadele Hakkında Sözleşme’,
1997.
72. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İç Kontrol,
Etik ve Uyum Hakkında İyi Uygulamalar Rehberi, 2010.
59. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘İnsana Yaraşır İş’, 1999.
60. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetimi Sistemleri Hakkında Rehber (ILO-OSH 2001), 2001.
61. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İşgücü Piyasaları Temel
Göstergeleri (KILM), http://kilm.ilo.org/kilmnet, 1 Mayıs
2013 tarihinde erişilmiştir.
62. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), LABORSTA İnternet,
http://laborsta.ilo.org/m, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
63. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘Uluslararası İşteki
Durum Sınıflaması (ICSE) Hakkında Karar’, 1993
64. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), ‘Çokuluslu Şirketler ve
Sosyal Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi’, 1977.
65. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Sözleşmesi,
‘Atıkların ve Başka Maddelerin Dökülmesi Yoluyla
Denizlerin Kirletilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi’ (Londra
Sözleşmesi), 1972.
66. Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Sözleşmesi,
‘Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Hakkında
Uluslararası Sözleşme’, 1973, 1978 tarihli Protokolle
değişik.
67. Doğanın Korunması İçin Uluslararası Birlik (IUCN),
Koruma Altındaki Bölgelerin Yönetim Kategorilerinin
Uygulanmasına Dair Yönerge, 2008.
73. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), OECD
Çokuluslu Şirketler Rehberi, 2011
74. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) İlkeleri,
‘Kurumsal Yönetişim İlkeleri’, 2004.
75. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Tavsiye
Kararı, ‘Lobi Faaliyetlerinde Şeffaflık ve Dürüstlük İlkeleri
Hakkındaki Konsey Tavsiye Kararı’, 2010.
76. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Zayıf
Yönetişim Bölgelerindeki Çokuluslu Şirketler İçin Risk
Farkındalığı Aracı, 2006.
77. Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), ‘Amerika İnsan Hakları
Sözleşmesi’, 1969.
78. Ramsar Sözleşmesi, ‘Özellikle Su Kuşları Habitatı Olarak
Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında
Sözleşme’, 1994.
79. Transparency International, ‘Rüşvetle Mücadele için Ticari
İlkeler’, 2011.
80. Transparency International, Yolsuzluk Algıları Endeksi,
http://www.transparency.org/research/cpi/overview,
1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
81. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Yolsuzlukla Mücadele
Sözleşmesi’, 2003.
240
BÖLÜM 5
82. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW)’,
1979.
83. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Biyolojik Çeşitlilik
Hakkında Sözleşme’, 1992.
84. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Tükenme Tehlikesi
Olan Yabani Flora ve Fauna Türleri Uluslararası Ticareti
Hakkında Sözleşme (CITES)’, 1979.
85. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Engelli Hakları
Sözleşmesi’, 2006.
97. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’, 1948.
98. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Viyana
Beyannamesi ve Eylem Planı’, 1993.
99. Birleşmiş Milletler (BM) Dördüncü Kadın Konferansı,
‘Pekin Eylem Beyannamesi ve Platformu’, 1995.
100. Birleşmiş Milletler (BM) Çerçeve Sözleşmesi, ‘İklim
Değişikliği Hakkında Birleşmiş Milletler Çerçeve
Sözleşmesi’, 1992.
87. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası
Sözleşme’, 1965.
101. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Haklar Yasası:
Ÿ Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’, 1948.
ŸB
irleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Uluslararası Medeni
ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’, 1966.
Ÿ Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi’, 1966.
88. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Bütün Göçmen
İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Hakkında
Uluslararası Sözleşme’, 1990.
102. Birleşmiş Milletler (BM) Protokolü, ‘İklim Değişikliği
Hakkında Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesine İlişkin
Kyoto Protokolü’, 1997.
89. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Uluslararsı Medeni ve
Siyasi Haklar Sözleşmesi’, 1966 ve ilgili Protokol.
103. Birleşmiş Milletler (BM) Tavsiye Kararı, ‘Tehlikeli Malların
Nakliyesine Dair Öneriler’, 2001.
90. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Her Tür Din ve
İnanç Hoşgörüsüzlüğünün ve Ayrımcılığının Yok Edilmesi
Hakkında Beyanname’, 1981.
104. Birleşmiş Milletler (BM) Ek Sözleşmesi, ‘Köleliğin
Kaldırılması, Köle Ticareti ve Köleliğe Benzer Kuruluş ve
Uygulamalar Hakkında Ek Sözleşme’, 1956.
91. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Her Türlü Irk
Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Beyanname’,
1963.
105. Birleşmiş Milletler (BM), Composition of macro
geographical (continental) regions, geographical subregions, and selected economic and other groupings,
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm,
1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
86. Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi, ‘Çocuk Hakları
Sözleşmesi’, 1989.
92. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Gelişme Hakkına
Dair Bildiri’, 1986.
93. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Ulusal veya Etnik,
Dini ve Dilsel Azınlıkların Üyelerinin Hakları Hakkında
Beyanname’, 1992.
94. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Çevre ve Kalkınma
Hakkında Rio Bildirgesi’, 1992.
95. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler
Yerli Halkların Hakları Beyannamesi’, 2007.
96. Birleşmiş Milletler (BM) Beyannamesi, ‘Birleşmiş Milletler
Bin Yıl Beyannamesi’, 2000.
106. Birleşmiş Milletler (BM), ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları
Hakkında Rehber İlkeler, Birleşmiş Milletler “Koru, Saygı
Göster ve Düzelt” Çerçevesinin Uygulanması’, 2011.
107. Birleşmiş Milletler (BM), Koru, Saygı Göster ve Düzelt: İş
Dünyası ve İnsan Hakları Hakkında Çerçeve, 2008.
108. Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları ve Ulus Aşırı Şirketler
ve Diğer Ticari Girişimler Hakkında Genel Sekreter Özel
Temsilcisinin Raporu, 2011.
109. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü
(UNDSD), ‘Çevre Yönetimi Muhasebesi Prosedür ve
İlkeleri’, 2001.
241
BÖLÜM 5
110. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Uçucu Organik Bileşen Emisyonlarının
veya Bunların Sınır Ötesi Akışlarının Kontrolü Hakkında
Cenevre Protokolü’, 1991.
121. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Halonlara
Bağımlılığın Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Standartlar ve
Uygulama Kuralları – Halon Sektöründe İyi Uygulamalar El
Kitabı, 2001.
111. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Asitleşmenin, Ötrofikasyonun ve Yer
Seviyesindeki Ozonun Azaltılması Hakkında Gothenburg
Protokolü’, 1999.
122. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve
Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI), Çatışmalardan Etkilenen ve
Yüksek Risk Altındaki Bölgelerde Sorumlu Ticaret Hakkında
Rehber: Şirketler ve Yatırımcılar için bir Kaynak, 2010.
112. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Kükürt Emisyonlarının veya Bunların Sınır
Ötesi Akışlarının Azaltılması Hakkında Helsinki Protokolü’,
1985.
123. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
ve Transparency International, Yolsuzluğa Karşı 10. İlke
Hakkında Raporlama Rehberi, 2009.
113. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE)
Sözleşmesi, ‘Azot Oksit Emisyonlarının veya Bunların Sınır
Ötesi Akışlarının Kontrolü Hakkında Sofya Protokolü’,
1988.
114. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO) Beyannamesi, ‘Irk ve Irk Ayrımı Hakkında
Beyanname’, 1978.
115. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), Biyosfer Rezervleri, www.unesco.org/new/
en/natural-sciences/environment/ ecological-sciences/
biosphere-reserves/, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
116. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
(UNESCO), Dünya Mirası Listesi,
http://whc.unesco.org/en/list, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
117. Birleşmiş Milletler Cinsiyet Eşitliği ve Kadının
Güçlendirilmesi Birimi (UN Women) ve Birleşmiş
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), ‘Kadının
Güçlendirilmesi İlkeleri’, 2011.
118. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Dünya
Meteoroloji Örgütü (WMO), Siyah Karbon ve Troposferik
Ozonun Birleşik Değerlendirmesi, 2011.
124. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) LEAD
ve Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI), Integrating ESG issues into
Executive Pay, 2012.
125. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC)
LEAD, Yönetim Kurulu için Yeni bir Gündem: Kurumsal
Sürdürülebilirliğin Benimsenmesi ve Gözetimi, 2012.
126. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC),
Çatışma Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Risk Yönetimi
Hakkında Küresel İlkeler Sözleşmesi Rehberi, 2002.
127. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), ‘On
İlke’, 2000.
128. Güvenlik ve İnsan Hakları Hakkında Gönüllü İlkeler,
http://voluntaryprinciples.org/, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir.
129. Dünya Bankası, Uluslararası Yönetişim Göstergeleri (WGI),
Yolsuzluğun Kontrolü,
http://info.worldbank.org/governance/wgi/mc_countries.
asp, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir.
130. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2004.
119. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Sözleşmesi,
‘İnatçı Organik Kirleticiler (POP) Hakkında Stockholm
Sözleşmesi’, Ek A, B ve C, 2009.
131. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Kurumsal
Değer Zinciri (Kapsam 3) Muhasebe ve Raporlama
Standardı’, 2011.
120. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), ‘Ozon
Tabakasını İncelten Maddeler Hakkında Montreal
Protokolü’, 1987.
132. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘Proje Açıklaması için GHG
Protokolü’, 2005.
BÖLÜM 5
133. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Ürün
Kullanım Süresi Muhasebe ve Raporlama Standardı’, 2011.
134. Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Sürdürülebilir
Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), ‘GHG Protokolü Muhasebe
Notları, No. 1, Muhasebe ve Raporlama Standardına dair
Düzeltme’, 2012.
135. Aşağıdaki kaynaklar G4-EN1’deki ‘Yenilenebilir
malzemeler’ tanımına bilgi sağlamıştır:
Ÿ European Environment Information and Observation
Network (EIONET), GEMET Thesaurus – Renewable Raw
Material,
http://www.eionet.europa.eu/gemet/
concept?ns=1&cp=7084, 1 Mayıs 2013 tarihinde
erişilmiştir
Ÿ National Non-Food Crops Centre (NNFCC), Glossary Renewable Materials, http://www.nnfcc.co.uk/glossary,
1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir
Ÿ Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD),
Resource Productivity in the G8 and the OECD –
A report in the Framework of the Kobe 3R Action
Plan, http://www.oecd.org/env/
waste/47944428.pdf, 1 Mayıs 2013 tarihinde erişilmiştir
Ÿ Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Komisyonu (EC),
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Bankası, Birleşik
Çevresel ve Ekonomik Muhasebe – Ulusal Muhasebe El
Kitabı, 2003
242
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
BÖLÜM 6
244
6
TERİMLER LİSTESİ
ANAHTAR TERİMLERİN TANIMLARI
Etki
Kılavuzlarda, aksi belirtilmedikçe ‘etki’ terimi olumlu, olumsuz,
mevcut, olası, doğrudan, dolaylı, kısa vadeli, uzun vadeli, kasti
veya kasıtsız olan belirgin ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri
anlatmaktadır.
Genel Standart Bildirimler
Genel Standart Bildirimler kuruluşun ve raporlama sürecinin
tanımını sunmaktadır.
Kapsam
Bir raporun kapsadığı Unsurlar dizisi.
Konu başlığı
Konu başlığı ifadesi, Kılavuzlarda sürdürülebilirliğe ilişkin tüm
olası konuları anlatmakta kullanılmaktadır.
Öncelikli Unsurlar
Öncelikli Unsurlar kuruluşun belirgin ekonomik, çevresel ve
sosyal etkilerini yansıtan veya paydaşların değerlendirme ve
kararlarını önemli oranda etkileyen unsurlardır. Bir Unsurun
öncelikli olup olmadığının belirlenmesi için nitel analiz ve nicel
değerlendirme yapılarak konu üzerinde tartışmaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
Özel Standart Bildirimler
Özel Standart Bildirimler kuruluşun yönetimi ve öncelikli
Unsurlara ilişkin performansı hakkında bilgi sunmaktadır.
Paydaşlar
Paydaşlar, kuruluşun faaliyetlerinden, ürünlerinden ve
hizmetlerinden belirgin ölçüde etkilenmesi ve/veya
eylemleriyle kuruluşun stratejilerini başarıyla uygulayabilme
ve hedeflerine ulaşabilme yeteneğini etkilemesinin
makul olarak beklenebileceği kuruluşlar veya bireyler
olarak tanımlanmaktadır. Buna kanun veya uluslararası
sözleşmelerden doğan haklar sonucunda, ilgili kuruluştan
meşru taleplerde bulunan kuruluş veya bireyler de dâhildir.
Çalışanlar, hissedarlar ve tedarikçiler gibi kuruluşa katkı
yapanların yanı sıra yerel toplumlardaki hassas gruplar, sivil
toplum gibi kuruluşla farklı ilişkileri olanlar da paydaş olarak
kabul edilebilir.
Raporlama İlkesi
Bir raporun elde etmesi gereken sonuçları tanımlayan ve
raporlama sürecinde verilen, hangi Göstergelere ne şekilde
yanıt verileceği gibi kararları yönlendiren kavramlar.
Unsur
Kılavuzlarda Unsur kelimesi, söz konusu Kılavuzların kapsadığı
konuların listesine atfen kullanılmaktadır.
Unsur Çerçevesi
Her bir öncelikli Unsura ilişkin etkilerin gerçekleştiği yerlerin
tanımını ifade etmektedir. Unsur Çerçevesinin belirlenmesinde
bir kuruluş, kuruluş içindeki ve dışındaki etkileri göz önüne
almalıdır. Unsur Çerçevesi raporlanan Unsurlara bağlı olarak
değişmektedir.
245
BÖLÜM 6
TERİMLER LİSTESİ*
Altyapı
Temel olarak ticari bir amaçtan ziyade bir kamu hizmeti veya
yararı sağlamak üzere inşa edilmiş ve kuruluşun doğrudan
ekonomik fayda elde etmeyi beklemediği (örneğin su şebekesi
tesisleri, yollar, okullar veya hastaneler) tesislerdir.
Atık bertaraf yöntemi
Kompostlama, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım,
yakma, gömme, derin kuyu enjeksiyonu ve işyerinde depolama
da dahil olmak üzere atıkların ıslah veya bertaraf yöntemidir.
Ayrımcılık
Her bir bireye bireysel potansiyeli çerçevesinde görevlendirme
yapmak yerine baş edebileceğinden daha fazla yük yüklemek
veya hak ettiği imkanları sağlamamak suretiyle insanlara
eşitsiz davranış ve bu davranışın sonuçlarıdır. Ayrımcılık
ayrıca, yöneltildikleri kişinin hoşuna gitmeyecek veya hoşuna
gitmeyeceği makul olarak bilinebilecek yorumlar veya
hareketler olarak tanımlanan tacizi de kapsayabilmektedir.
Başlangıç seviyesi ücreti
Başlangıç seviyesi ücreti, en düşük istihdam kategorisindeki bir
çalışana önerilen tam zamanlı çalışma ücretidir. Stajyer veya
çırak ücretleri göz önüne alınmamaktadır.
Baz yıl
Bir kuruluşun enerji tüketiminin zaman içinde izlenmesinde
temel alınan tarihi (belirli bir yıl gibi) referans noktasıdır.
Belirgin hava emisyonları
Kuruluşun faaliyetlerine ilişkin çevre izinlerinde belirtilenler de
dahil olmak üzere uluslararası sözleşmeler ve/veya ulusal kanun
veya yönetmelikler uyarınca düzenlenen hava emisyonlarıdır.
Belirlenmiş katkı planları
Bir kuruluşun ayrı bir kuruluşa (bir fona) sabit katkılar ödediği ve
fonun o sıradaki ve önceki dönemlerdeki çalışan hizmetleriyle
ilgili bütün çalışan tazminatlarını ödemeye yetecek kadar mal
varlığına sahip olmadığı durumlarda daha başka tazminatlar
ödeme yönünde hukuki veya zımni herhangi bir yükümlülüğe
sahip olmayacağı istihdam sonrası tazminat planları.
Belirlenmiş tazminat planları
Belirlenmiş katkı planları dışındaki istihdam sonrası tazminat
planları.
Biyolojik çeşitlilik bakımından belirgin etki
Coğrafi bir kesim veya bölgenin çevresel bütünlüğünü
doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkileyebilecek
etkilerdir. Bu duruma tüm bölgenin genelinin ekolojik
özelliklerinin, yapısının ve işlevlerinin uzun vadeli olarak
önemli derecede değiştirilmesi yol açmaktadır. Bunun anlamı
ilgili yaşam alanının, canlı nüfus seviyesinin ve yaşam alanını
önemli kılan belirli türlerin sürdürülememesidir.
Türler seviyesinde belirgin bir etki bir nüfus gerilemesine
veya dağılımda değişikliğe neden olmaktadır ve bunun
sonucu olarak doğal katılım (üreme ya da etkilenmemiş
alanlardan göç) sınırlı bir nesil sayısı dahilinde eski seviyelerine
dönememektedir. Belirgin bir etki, geçim kaynaklarını,
kullanıcıların refahının uzun vadede etkilenmesine neden
olacak şekilde etkileyebilmektedir.
Biyolojik çeşitlilik değeri yüksek olan bölgeler
Yasal korumaya tabi olmayan fakat bir dizi resmi kuruluş ve
sivil toplum kuruluşu tarafından belirgin biyolojik çeşitlilik
özellikleri bakımından tanınan bölgeler. Bu bölgelere (BM
‘Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi’ kapsamında hazırlanan Ulusal
Biyolojik Çeşitlilik Stratejileri ve Eylem Planları’nda sıklıkla
tanımlanan’83). koruma bakımından öncelik taşıyan yaşam
alanları dahildir. Bir dizi uluslararası koruma örgütü, biyolojik
çeşitlilik değeri yüksek olan belirli bölgeleri tespit etmiştir.
CFC-11 eşdeğeri
CFC-11 eşdeğeri farklı maddelerin ilgili ozon tabakası inceltme
potansiyelleri temelinde karşılaştırılmasında kullanılan bir
ölçüdür. Referans seviyesi 1, CFC-11 ve CFC-12’nin ozon
tabakası incelmesine yol açma potansiyelini ifade etmektedir.
Ciddi hastalıklar
Çalışanlara, ailelerine ve toplumlara yönelik ciddi sonuçları
olan mesleki veya meslek dışı sağlık sorunlarıdır. Bunlara HIV/
AIDS, diyabet, tekrarlanan zorlanma yaralanmaları (RSI), sıtma
ve stres dahil olabilmektedir.
Çalışan
Ulusal kanun veya uygulamalara göre bir kuruluşun çalışanı
olarak tanınan birey.
Çalışan devri
Kuruluştan istifa eden veya işten çıkarılma, emeklilik veya
hizmet sırasında ölüm nedenleriyle ayrılan çalışanlar.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
246
BÖLÜM 6
Çalışan kategorisi
Çalışanların seviyeleri (örn. Üst düzey yönetim, orta düzey
yönetim) ve işlevleri (örn. teknik, idari, üretim) bakımından
ayrılmasıdır. Bu bilgi, kuruluşun kendi insan kaynakları
sisteminden elde edilmektedir.
Çeşitlilik göstergeleri
Kuruluşun kendisiyle ilgili olarak veri topladığı çeşitlilik
göstergeleri uyruk, soy ve etnik köken, inanç ve engellilik
durumu gibi göstergeleri kapsayabilir.
Çevre kanunu ve düzenlemeleri
Kuruluşla ilgili her tür çevresel konuya (örneğin emisyonlar,
atık sular ve atıkların yanı sıra malzeme kullanımı, enerji, su
ve biyolojik çeşitlilik) ilişkin düzenlemeleri ifade etmektedir.
Buna düzenleyici kuruluşlarla imzalanan ve yeni bir
düzenlemenin yürürlüğe konmasının yerine geliştirilen
bağlayıcı gönüllü anlaşmalar da dahildir. Gönüllü sözleşmeler
kuruluşun anlaşmaya doğrudan doğruya katılması ya da kamu
kuruluşlarının anlaşmayı mevzuat veya düzenleme vasıtasıyla
bölgelerindeki kuruluşlara uygulanır hale getirmesi durumunda
geçerli olabilmektedir.
Çevre koruma harcamaları
Çevresel unsurların, etkilerin ve risklerin önlenmesi, azaltılması,
kontrol altına alınması ve belgelendirilmesi amacıyla kuruluş
tarafından veya kuruluş adına gerçekleştirilecek her tür çevre
koruma harcaması. Bu harcamalara atık bertarafı, arıtma ve
çevre temizlik giderleri de dahildir.
Çocuk
Ekonominin ve eğitim tesislerinin yeterince gelişmemiş olduğu
ve asgari çalışma yaşı olarak 14’ün uygulanabileceği belirli
ülkeler haricinde, bu terim (hangisinin daha büyük olduğuna
bağlı olarak) 15 yaşın veya zorunlu eğitimin tamamlanma
yaşının altındaki kişileri ifade etmektedir.
Bu istisnai ülkeler, ilgili ülkelerin özel olarak başvurmasının
ardından işveren ve işçi temsilcisi örgütlerinin işbirliğiyle
birlikte Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından
belirlenmektedir.
destek verme yoluyla kamu yararı sağlayan hizmetlerdir. Kamu
yararı tanımı kamu hizmetlerini de içerebilmektedir.
Devamsız
Sadece işle ilgili yaralanma veya hastalıklar değil, her türden
iş göremezlik nedeniyle devamsızlık yapan çalışan. Tatiller,
öğrenim, doğum veya babalık izinleri ve mazeret izni gibi izin
verilen devamsızlıklar bunun dışındadır.
Devamsızlık oranı
Fiilen devamsızlık yapılan günleri, aynı dönem için işgücünün
çalışmasının planlandığı günlerin yüzdesi olarak ifade
etmektedir.
Diğer dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 3)
Diğer dolaylı sera gazı emisyonları, ilgili kuruluşun dışında
gerçekleşen (kapsam 2’ye dahil olmayan) hem üretime hem de
ürün tüketimine yönelik her tür dolaylı emisyonlardır.
Doğum izni
Doğum nedeniyle erkek ve kadın çalışanlara verilen izin.
Doğrudan sera gazı emisyonları (Kapsam 1)
Kuruluşun sahip olduğu veya kontrolü altında bulundurduğu
operasyonlardan kaynaklanan emisyonlardır.
Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları kuruluşun sahip
olduğu veya kontrolü altında bulundurduğu kaynaklardan
(atmosfere sera gazları bırakan fiziki birimler veya süreçler)
gelmektedir.
Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları, bunlarla sınırlı
kalmamak kaydıyla, G4-EN3 Göstergesi’nde bildirilen
yakıt tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını da
kapsamaktadır.
Doğrulanmış şikayet
Düzenleyici merciler veya benzer resmi merciler tarafından
kuruluşa yöneltilmiş olup müşteri gizliliği ihlallerine işaret
eden yazılı bir beyan veya kuruluşa yapılan ve kuruluş
tarafından meşru olarak kabul edilmiş bir şikayet.
Uygulama Elkitabı’nın 254. sayfasındaki ‘genç işçi’ tanımına bakınız.
Dolaylı ekonomik etki
Bir kuruluş ile paydaşları arasındaki mali işlemlerin ve para
akışının doğrudan etkisinin ek bir sonucu.
Desteklenen hizmetler
İşletme giderlerinin kuruluş tarafından doğrudan karşılandığı ya
da hizmet tesisinin veya hizmetin kuruluşun kendi çalışanlarıyla
Dolaylı Enerji (Kapsam 2) Sera Gazı emisyonları
Kuruluş tarafından kullanılan ve satın alınmış ya da elde edilmiş
elektrik, ısıtma, soğutma ve buhar kaynaklı emisyonlardır.
Not: ‘Asgari Yaş Sözleşmesi’37 başlıklı 138 Sayılı ILO Sözleşmesi,
hem çocuk işgücüne hem de genç işçilere atıfta bulunmaktadır.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
247
BÖLÜM 6
Dolaylı siyasi destekler
Lobi faaliyeti yapan kişi ve kuruluşlar veya hayır kurumları gibi
aracı kurumlar kanalıyla siyasi partilere, bunların temsilcilerine
veya adaylarına verilen her tür mali ya da ayni desteği veya
belirli bir siyasi partiyle veya görüşle bağlantılı ya da bunları
destekleyen fikir kuruluşlarına ve mesleki birlikler gibi
örgütlere verilen desteklerdir.
Düzenli performans ve kariyer gelişim değerlendirmesi
Performans hedefleri ve değerlendirmeleri çalışan ve yöneticisi
tarafından bilinen kriterlere dayanmaktadır. Bu değerlendirme
çalışanın bilgisi dahilinde en az yılda bir defa gerçekleştirilir. Bu
uygulamalar, çalışanın yöneticisi, eş düzey meslektaşları veya
daha geniş bir çalışan yelpazesi tarafından gerçekleştirilen
değerlendirmeleri içerebilmektedir. İnsan kaynakları personeli
de değerlendirmeye katılabilir.
Eğitim
Aşağıdakileri ifade etmektedir:
ŸŸ Her tür mesleki eğitim ve bilgilendirme
ŸŸ Kuruluş tarafından çalışanlarına sağlanan ücretli eğitim izni
ŸŸ Kuruluş dışından alınan ve masrafları kısmen veya tamamen
kuruluş tarafından karşılanan eğitim veya öğretim
ŸŸ Sağlık ve güvenlik gibi belirli konularla ilgili verilen eğitim
Eğitimlere, yönderlerce sağlanan işyerinde rehberlik eğitimi
dahil değildir.
Ekonomik etki
Ekonominin üretkenlik potansiyelinde meydana gelen, bir
toplumun veya paydaşın refahı ve uzun vadeli gelişim fırsatları
üzerinde etkisi olan değişiklik.
En yüksek yönetişim organı
Bir kuruluşta nihai yetkiye resmen sahip olan kişiler grubu. En
yüksek yönetişim organının iki kademeden meydana geldiği
durumlarda her iki kademe de tanıma dahil edilmelidir.
Enerji azaltımı
Aynı süreçlerin veya görevlerin gerçekleştirilmesinde
artık kullanılmayan veya ihtiyaç duyulmayan enerji
miktarıdır. Bu terim üretim kapasitesinin azaltılmasından
veya kurumsal faaliyetlerin dışarıya yaptırılmasından
kaynaklanan genel enerji tüketimi azaltımını
kapsamamaktadır.
Eski haline getirilen bölgeler
Operasyonel faaliyetler sırasında kullanılan veya bu
faaliyetlerden etkilenen ve iyileştirme önlemlerinin çevreyi
orijinal durumuna ya da sağlıklı ve işler bir ekosistem bulunan
bir duruma getirebilmiş olduğu bölgeler.
Etik olmayan veya yasadışı davranışlar hakkındaki kaygıların
ve dürüstlükle ilgili konuların raporlanmasına ilişkin
mekanizmalar
Bir birey veya kuruluşun, kuruluşun faaliyetleriyle ilgili yasadışı,
usulsüz, tehlikeli veya etik dışı uygulamalara ilişkin kaygılarını
bildirebilmesini sağlayan sistem ve süreçlerdir. Bireylere
kuruluşun yönetişim organı üyeleri, çalışanları, iş ortakları ve
diğer paydaşları dahil olabilmektedir.
Fesih tazminatı
Görevi sonlandırılmış olan, işten ayrılan bir icra kurulu üyesine
ya da en yüksek yönetişim organı üyesine sağlanan tüm ödeme
ve yan haklardır. Fesih tazminatı, parasal ödemenin ötesinde
gayrimenkul sağlanmasına kadar uzanabilmekte ve bir kişinin
görevinden ayrılmasıyla bağlantılı olarak devreye giren
emeklilik, ikramiye ve haklarının hemen veya hızlandırılmış bir
şekilde kendisine sağlanmasını kapsamaktadır.
Genç işçi
Yürürlükteki asgari çalışma yaşının üstünde olan fakat 18 yaşın
altında olan kişi.
Geri Alma
Bir yönetici tarafından çalışanına yapılması gereken ve daha önce
alınmış ödemenin belirli istihdam şartlarının veya hedeflerin
yerine getirilmemiş olması durumunda geri ödenmesi.
Geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri
İşlenmemiş malzemeler yerine kullanılan, kuruluş tarafından
üretilen bir yan ürün ya da ürün dışı çıktı (NPO) olmayan, dahili veya
harici kaynaklardan satın alınmış veya elde edilmiş malzemelerdir.
Geri toplanmış
Ürünlerin ve ambalaj malzemelerinin kullanım ömürlerinin
sonunda toplanmasını, tekrar kullanılmasını veya geri
dönüştürülmesini ifade etmektedir. Toplama ve işleme, ürünün
üreticisi veya bir yüklenici tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
Bu, aşağıdaki ürün ve ambalaj malzemelerini anlatmaktadır:
ŸŸ Kuruluş tarafından veya kuruluş adına toplananlar
ŸŸ Hammaddelerine (çelik, cam, kağıt, bazı plastik türleri gibi)
veya bileşenlerine göre ayrıştırılanlar
ŸŸ Kuruluş veya başka kullanıcılar tarafından kullanılanlar
Gösterge
Kuruluşla ilgili sonuçlar hakkında, karşılaştırılabilir olup zaman
içinde değişim sergileyen nitel ve nicel bilgiler.
Gözetime tabi işçi
Kuruluş için veya kuruluş adına işyerinde düzenli olarak çalışan
fakat ulusal kanun veya uygulamalar kapsamında çalışan
olarak tanınmayan kişidir.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
248
BÖLÜM 6
Güvenlik personeli
Kuruluşun mülklerinin korunması, kalabalığın kontrol edilmesi,
hasarların önlenmesi ve kişilere, mallara ve değerli eşyalara
eşlik edilmesi amaçlarıyla istihdam edilen kişilerdir.
İnsan hakları taraması
Bir iş ilişkisine devam edilip edilmeyeceğinin belirlenmesindeki
faktörlerden biri olarak bir dizi insan hakları performans
kriterinin uygulandığı resmi veya belgelenmiş bir süreç.
Hassas gruplar
Hassas grup, bir kuruluşun faaliyetlerinin sosyal, ekonomik
veya çevresel etkilerinden daha fazla veya orantısız olarak
etkilenme riskine maruz bırakan bazı fiziksel, sosyal, politik
veya ekonomik durumlara veya niteliklere sahip bir insan
kümesi veya alt kümesidir.
İstihdam türleri
Tam zamanlı: ‘Tam zamanlı çalışan’ terimi ulusal mevzuata ve
çalışma saatleriyle ilgili uygulamalara göre tanımlanmaktadır
(örneğin ulusal mevzuata göre ‘tam zamanlı’ teriminin yılda
en az dokuz ay ve haftada en az 30 saat olarak tanımlanması
gibi).
Yarı zamanlı: ‘Yarı zamanlı çalışan’ haftalık, aylık veya yıllık
çalışma saatleri yukarıda tarif edildiği şekliyle ‘tam zamanlı’
çalışandan daha az olan çalışandır.
Hassas gruplara çocuklar ve gençler, yaşlılar, engelliler, gaziler,
ülke içi göç edenler/yerleri değiştirilenler, mülteciler veya geri
dönen mülteciler, HIV/AIDS’ten etkilenmiş aileler, yerli halklar
ve etnik azınlıklar dahil olabilmektedir. Hassasiyetler ve etkiler
cinsiyete göre değişebilmektedir.
Hastalıklara yönelik risk kontrolü
Hastalıklara maruz kalınmasını ve bunların bulaşmasını
sınırlandırmaya yönelik uygulamalar.
Hizmet
Bir kuruluşun bir talep veya ihtiyacı karşılama yönündeki eylemidir.
İş ortağı
İş ortaklarına, adı anılanlarla sınırlı kalmamakla birlikte
tedarikçiler, acenteler, lobiciler ve diğer aracılar, ortak girişim
ve konsorsiyum ortakları, hükümetler ve müşteriler dahildir.
Kılavuzlarda adı anılan tedarikçilere aracılar, danışmanlar,
yükleniciler, dağıtımcılar, imtiyaz veya lisans sahipleri, evden
çalışanlar, bağımsız yükleniciler, imalatçılar, birincil üreticiler,
taşeronlar ve toptancılar dahildir.
İki kademeli kurul sistemi
Bazı ülke mevzuatlarında tanımlanmış olan ve temel olarak
gözetim ve yönetimin birbirinden ayrıldığı veya yerel kanunun
bir icra kurulunu denetlemek için icrada görevli olmayan
kişilerden oluşturulmuş bir gözetim kurulunu öngördüğü bir
yönetişim sistemidir.
İş sözleşmesi
Yazılı, sözlü veya zımni (örneğin istihdamın bütün
niteliklerinin mevcut bulunduğu fakat yazılı veya şahitli
sözlü bir sözleşmenin bulunmadığı) olabilen ve ulusal
kanun veya uygulamalar kapsamında tanınan bir iş
sözleşmesidir.
Belirsiz Süreli sözleşme: Belirsiz Süreli iş sözleşmesi bir çalışanla
belirsiz bir süre ve tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışma için
yapılan bir sözleşmedir.
Belirli süreli veya geçici sözleşme: Belirli süreli iş sözleşmesi,
yukarıda tarif edilen iş akitlerinden olup belirli bir sürenin
tamamlanmasıyla ya da süresi tahmini bir süreye bağlanmış bir
görevin tamamlanmasıyla son bulan hizmet sözleşmeleridir.
Belirli süreli iş sözleşmeleri sınırlı bir süreye sahip olup bir
projenin veya iş safhasının sona ermesi veya yeri alınan
personelin dönüşü de dahil olmak üzere belirli bir durum
üzerine sona ermektedir.
İnsan hakları incelemeleri
Temel Bir dizi insan hakları performans kriterinin uygulandığı
resmi veya belgeli bir değerlendirme süreci.
İşçi
Akdi ilişkiye bakılmaksızın iş gerçekleştiren her tür kişiyi
tanımlayan genel terimdir.
İnsan hakları maddeleri
Yazılı bir sözleşmede, bir yatırım şartı olarak insan hakları
hususunda asgari performans beklentilerini belirleyen özel
şartlardır.
İşe yeni alınan çalışanlar
Kuruluşa ilk defa katılan yeni çalışanlar.
İhtiyatlılık İlkesi
İhtiyatlılık İlkesi potansiyel çevre etkilerine yanıt verme
konusunda benimsenen yaklaşımı anlatmaktadır. Bkz. Birleşmiş
Milletler (BM) Beyanı ‘Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi’, 1992.
‘İlke 15: Çevreyi korumak için ihtiyati yaklaşım devletlerin
kendi kabiliyetlerine göre geniş olarak uygulanacaktır. Ciddi
ve geri dönüştürülemez hasar tehlikesi olan yerlerde tam
bilimsel kesinlik eksikliği çevresel kirlenmenin önlenmesi için
gecikmenin sebebi olarak kullanılamayacaktır.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
249
BÖLÜM 6
İşletme
Bir kuruluş tarafından mal ve hizmetlerinin üretimi, saklanması
ve/veya dağıtımı için ya da idari amaçlarla (ofis gibi) kullanılan tek
bir konum. Tek bir işletmede birden fazla üretim hattı, depo veya
başka faaliyet alanları bulunabilir. Örneğin tek bir fabrika birden
fazla ürünün üretimi için kullanılabilir ya da tek bir perakende
mağazası kuruluşun sahip olduğu veya kontrolü altında
bulundurduğu birçok farklı perakende faaliyetini içerebilir.
IUCN Tükenme Tehlikesi Olan Türlerin Kırmızı Listesi
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN)
tarafından geliştirilen, bitki ve hayvan türlerinin küresel
koruma statülerini gösteren bir envanterdir68.
Karbondioksit eşdeğeri
CO2 (karbondioksit) eşdeğeri, küresel ısınma potansiyelleri
(GWP) temelinde farklı sera gazı emisyonlarının
karşılaştırılmasında kullanılan evrensel ölçü birimidir. Bir gazın
CO2 eşdeğeri, gazın metrik ton cinsinden kütlesinin ilişkili GWP
değeri ile çarpılmasıyla belirlenmektedir.
Kariyer bitimi
Yasal ulusal emeklilik yaşına ulaşılması sonucunda emekliye
ayrılma veya istihdamın sonlandırılması.
Kayıp gün
Bir işçinin veya işçilerin bir iş kazası veya meslek hastalığı
nedeniyle olağan işlerini gerçekleştirememeleri sonucunda
çalışmanın yapılamadığı (ve dolayısıyla ‘kaybedilen’) süre
(‘gün’). Aynı kuruluşta sınırlı bir çalışmaya veya alternatif işlere
yönlenme halleri kayıp gün kapsamında sayılmamaktadır.
Korunan bölgeler
Operasyonel faaliyetlerden doğacak zararlara karşı korunan
ve sağlıklı işleyen bir ekosistemle birlikte çevresel niteliğinin
orijinal halini koruduğu alanlardır.
Kuruluşun işgücü üyelerinin taşınması
Hava, demiryolu, otobüs ve diğer motorlu veya motorsuz
seyahat biçimleri de dahil olmak üzere işgücü üyelerinin işe
gidiş gelişlerinde ve iş seyahatlerinde kullanılan taşımacılık
faaliyetidir.
Küresel ısınma potansiyeli (GWP)
GWP değerleri, belirli bir sera gazının bir biriminin belirli bir
süre zarfında bir birim karbondioksite kıyasla ışınımsal zorlama
etkisini tanımlamaktadır. GWP değerleri, CO2 haricindeki
gazlara ait sera gazı emisyon verilerini CO2 eşdeğerine
dönüştürür.
Lojistik amaçlar
Mal ve hizmetlerin menşeleri ve tüketim noktaları arasındaki
ileri - geri akışı ve depolanması işlemleridir.
Mali yardım
Bir mal veya hizmet işlemi olmayan, fakat gerçekleştirilen
faaliyetlere, bir mal varlığının giderine veya yapılan
harcamalara yönelik bir teşvik veya tazminat mahiyetindeki
doğrudan ya da dolaylı mali yardımlar. Mali yardımı sağlayan
kişi yapılan yardımın doğrudan mali karşılığını beklemez.
Menfaat çatışması
Bir bireyin görevinin gereklilikleri ve kişisel menfaatleri
arasında seçim yapmak zorunda kaldığı bir durum.
Kayıp gün oranı
saat sayısıyla kıyaslanmasıyla ifade edilmektedir.
Meslek hastalığı
İş durumundan veya faaliyetlerinden (örneğin stres veya zararlı
kimyasal maddelere düzenli olarak maruz kalma) veya işle ilgili
bir yaralanmadan kaynaklanan hastalık.
Kaza sıklık oranı
Raporlama döneminde toplam işgücünün çalıştığı toplam
süreye göre yaralanma sıklığı.
Meslek hastalığı oranı
Raporlama döneminde tüm işgücünün çalıştığı toplam süreye
kıyasla meslek hastalığı sıklığıdır.
Kesintisiz İstihdam Edilebilirlik
Yeni becerilerin kazanılması yoluyla işyerinin değişen
taleplerine uyum sağlama.
Müşteri gizliliği
Müşteri verilerinin korunmasını, bilginin/verilerin (aksi
kararlaştırılan durumlar haricinde) sadece belirtilen amaç
doğrultusunda kullanılmasını, gizliliğe saygı gösterilmesi
yükümlülüğünü ve kötüye kullanmaktan veya hırsızlıktan
koruma gibi gizlilik ve özel yaşama dair hakları ifade eder.
Müşteri terimi kurumsal müşterilerin yanı sıra nihai müşterileri
(tüketici) de kapsamaktadır.
İş kazası ve mesleki hastalıklardan etkilenen işçilerin çalışamadıkları
sürenin ifade edilmesidir . Raporlama dönemi dahilinde toplam
kayıp gün sayısının işgücünün çalışmasının öngörüldüğü toplam
Koruma altındaki bölgeler
Belirli çevre koruma hedeflerine ulaşılabilmesi amacıyla
belirlenen, düzenlenen veya yönetilen coğrafi olarak
tanımlanmış alandır.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
250
BÖLÜM 6
Müşteri gizliliğinin ihlali
Müşteri gizliliğinin korunmasıyla ilgili mevcut yasal
düzenlemelere ve (gönüllü) standartlara ilişkin her tür
uygunsuzluğu kapsamaktadır.
sistemlerin, yöntemlerin ve faaliyetlerin bir
kombinasyonudur. Pazarlama iletişimlerine reklamcılık, kişisel
satış, tanıtım, halkla ilişkiler ve sponsorluk gibi faaliyetler
dahil olabilmektedir.
Nakliye
Yolcu nakliyesi (personel servisleri ve iş seyahatleri
gibi) de dahil olmak üzere kaynak ve malların bir
konumdan diğerine (tedarikçiler, üretim tesisleri, depolar
ve müşteri arasında) farklı nakil yöntemleriyle nakledilmesi
eylemidir.
Raporlama dönemi
Raporlama dönemi raporlanan bilgilerin kapsadığı belirli
zaman aralığıdır.
Ozon tabakasını incelten madde (ODS)
0’dan büyük bir değerde ozon tabakasını inceltme
potansiyeline (ODP) sahip olup stratosferdeki ozon
tabakasını seyreltebilen her tür maddedir. CFC’lerin,
HCFC’lerin, halonların ve metil bromürün de dahil olduğu
çoğu ODS, UNEP ‘Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair
Montreal Protokolü’120 ve ekleri kapsamında kontrol altında
bulundurulmaktadır.
Ölüm
Mevcut raporlama döneminde meydana gelen ve işçinin
kuruluş tarafından istihdamı sırasında gerçekleşen mesleki
bir yaralanmadan veya yakalanılan mesleki bir hastalıktan
kaynaklanan işçi ölümü.
Önemli operasyonel değişiklikler
Kuruluşun faaliyet modeli üzerinde gerçekleştirdiği, çalışanları
önemli ölçüde olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen
değişikliklerdir. Bu değişikliklere yeniden yapılanma,
faaliyetlerin dışarıya yaptırılması, kapanmalar, genişlemeler,
yeni açılışlar, devralmalar, kuruluşun kısmen veya tamamen
satışı ya da birleşmeler gibi örnekler dahil olabilmektedir.
Önemli ölçekte sızıntı ve döküntüler
Kuruluşun mali beyanlarına (örneğin bunun sonucunda ortaya
çıkan yükümlülükler nedeniyle) dahil edilmiş veya kuruluş
tarafından bir sızıntı veya döküntü olarak kaydedilmiş bütün
sızıntı ve döküntüler.
Örgütlenme hakkı
İşçi ve işverenlerin önceden izin almaya ihtiyaç duymadan
kendi seçecekleri örgütleri kurma ve bunlara katılma hakkı.
Pazarlama iletişimi
Bir kuruluşun itibarını, markalarını, ürünlerini ve hizmetlerini
hedef kitlelere tanıtmak için kullandığı stratejilerin,
Referans Noktası
Karşılaştırmalarda kullanılan başlangıç noktasıdır. G4-EN6, G4EN7 ve G4-EN19 Göstergeleri için referans noktası, herhangi bir
enerji azaltma faaliyeti olmayan durumlarda beklenen enerji
tüketimidir.
Rekabete aykırı davranış
Kuruluşun veya çalışanların potansiyel rakiplerle fiyatların
sabitlenmesi, ihalelerin koordinasyonu, pazar veya çıktı
kısıtlamalarının oluşturulması, coğrafi kotaların konması
veya müşterilerin, tedarikçilerin, coğrafi bölgelerin ve
ürün hatlarının pazardaki rekabetin etkilerini sınırlandırma
amacıyla bölüşülmesi yönünde gizli anlaşmalar sağlanmasıyla
sonuçlanabilecek hareketleri.
Resmi komite
‘Resmi komite’ terimi, varlıkları ve işlevleri kuruluşun örgüt
ve yetkilendirme yapısına dahil edilmiş olup önceden
kararlaştırılmış belirli yazılı kurallara göre hareket eden
komiteleri ifade etmektedir.
Resmi sözleşmeler
Her iki tarafça imzalanan ve belgelerin içeriğine uyma yönünde
karşılıklı bir niyeti beyan eden yazılı belgeler. Bunlara yerel
toplu sözleşmelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası çerçeve
sözleşmeleri de örnek gösterilebilir.
Resmi şikayet mekanizmaları
Şikayetlere metodik bir şekilde yanıt vermeye ve ihtilafları
çözümlemeye yönelik belirlenmiş prosedürlerden,
rollerden ve kurallardan meydana gelen sistemler. Resmi
şikayet mekanizmalarının meşru, erişilebilir, öngörülebilir,
hakkaniyetli, haklara uygun, açık ve şeffaf olmaları ve diyalog
ile arabuluculuğa dayanmaları beklenmektedir.
Çalışanlar, hissedarlar ve tedarikçiler gibi kuruluşa katkı
yapanların yanı sıra yerel toplumlardaki hassas gruplar, sivil
toplum gibi kuruluşla farklı ilişkileri olanlar da paydaş olarak
kabul edilebilir.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
251
BÖLÜM 6
Sera gazı azaltımı
Baz alınan emisyon miktarlarına göre sera gazı
emisyonlarındaki bir azalma veya sera gazlarının atmosferden
giderilmesi veya depolanmasındaki bir artışı belirtir. Birincil
etkiler sera gazı azaltımlarına yol açacaktır ve bu durum bazı
ikincil etkiler için de geçerli olabilecektir. Bir girişimin toplam
sera gazı azaltım miktarları ilgili birincil etkisinin/etkilerinin
ve (sera gazı emisyonlarında azalmaları veya denkleştirme
artışlarını kapsayabilen) her tür belirgin ikincil etkilerinin
toplamı olarak belirlenmektedir.
Sızıntı ve döküntüler
İnsan sağlığını, toprağı, bitkileri, su kütlelerini ve yer altı
sularını etkileyebilecek tehlikeli bir maddenin kazayla açığa
çıkmasıdır.
Siyasi Destekler
Siyasi partilere, seçilmiş temsilcilerine veya siyasi mevki
adaylarına doğrudan veya dolaylı olarak verilen her tür
maddi veya ayni desteklerdir. Mali katkılara bağışlar, krediler,
sponsorluklar, avanslar veya bağış etkinliklerine bilet alma
dahil olabilmektedir. Ayni katkıya, seçilmiş politikacılara veya
adaylara yönelik reklam, tesis kullandırma, tasarım ve basım,
ekipman bağışı veya yönetim kurulu üyeliği, istihdam veya
danışmanlık işleri dahil olabilmektedir.
Standart haklar
Standart haklar tipik olarak tam zamanlı çalışanların
çoğunluğuna sunulan hakedişlerdir. Bu haklar kuruluşun her
bir tam zamanlı çalışanına sunulmak zorunda değildir. G4-LA2
Göstergesi’nin amacı tam zamanlı çalışanların makul şartlarda
ne gibi haklar bekleyebileceklerini açıklamaktır.
Suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı
Nihai arıtmaya gitmesinden ve tahliye edilmesinden önce
kullanılmış suyun ve atık suyun farklı bir döngüyle işlenmesidir.
Genel olarak suyun geri dönüşümünün ve yeniden
kullanımının üç türü mevcuttur:
ŸŸ Aynı proseste geri dönüştürülen atık su veya süreç
döngüsünde daha fazla geri dönüştürülmüş su kullanımı
ŸŸ Aynı tesis dahilinde ancak farklı bir proseste geri
dönüştürülen ve tekrar kullanılan atık su
ŸŸ Kuruluşun başka bir tesisinde tekrar kullanılan atık su
Taban maaş
Görevlerini yerine getirmesi karşılığında bir çalışana ödenen
sabit asgari meblağ. Buna fazla mesai veya ikramiyeler gibi ek
ödemeler dahil değildir.
Tam kapsam
Plan yükümlülüklerini karşılayan veya bunları aşan plan mal
varlıkları.
Tasarruf ve verimlilik girişimleri
Belirli bir süreç veya işin daha az enerji kullanılarak
gerçekleştirilmesine izin veren örgütsel veya teknolojik
değişikliklerdir. Bunlara sürecin tekrar tasarlanması,
ekipmanın dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi (enerji verimliliği
sağlayan ışıklandırma gibi) veya davranış değişikliklerinden
kaynaklanan gereksiz enerji tüketiminin ortadan kaldırılması
dahildir.
Tedarikçi
Raporlama yapan kuruluşun tedarik zincirinde kullanılan bir
ürün veya hizmeti sağlayan kuruluş veya kişi.
Tedarikçi, kuruluşla doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olabilir.
Tedarikçilere örnekler:
ŸŸ Aracılar: Çalışan sağlayan istihdam kuruluşları da dahil olmak
üzere başkaları için ürün, hizmet veya mal varlığı satın alan
ve satan kişi veya kuruluşlar
ŸŸ Danışmanlar: Yasal meşruiyeti olan profesyonel ve ticari
bir temelde uzman görüşü ve hizmetleri sağlayan kişi
veya kuruluşlar. Danışmanlar yasal olarak serbest meslek
sahibi veya başka bir kuruluşun çalışanları olarak kabul
edilmektedirler
ŸŸ Yükleniciler: Sözleşmeyle düzenlenen bir ilişki kapsamında
kuruluş adına işyerinde veya işyeri dışında çalışan kişi veya
kuruluşlardır. Yükleniciler doğrudan kendi personellerini
istihdam edebilirler veya taşeronlar ya da bağımsız
yükleniciler çalıştırabilirler
ŸŸ Bayi ve Distribütörler: Başkalarına ürün tedarik eden aracılar
ŸŸ İmtiyaz veya lisans sahipleri: Raporlama yapan kuruluş
tarafından kendilerine imtiyaz veya lisans verilerek bir
ürün ya da hizmetin üretim ve satışı gibi ticari faaliyetlere
sözleşmeyle izin verilen kişi veya kuruluşlardır.
ŸŸ Evden çalışanlar: Evlerinde veya işverenin işyeri dışında tercih
ettikleri başka yerlerde çalışan, ücret karşılığında iş yapan ve
bunun sonucunda, kullanılan ekipmanın, malzemelerin veya
diğer girdilerin kim tarafından sağlandığında bakılmaksızın
işveren tarafından belirlenen bir ürün veya hizmet ortaya
koyan kişiler
ŸŸ Bağımsız yükleniciler: Bir sözleşmeyle belirlenen bir ilişki
dahilinde bir kuruluş, yüklenici veya taşeron için çalışan
kişi veya kuruluşlardır. Bağımsız yükleniciler kuruluşla bir
istihdam ilişkisi içinde değildirler.
ŸŸ İmalatçılar: Satışa yönelik ürünler üreten kişi veya
kuruluşlardır
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
252
BÖLÜM 6
ŸŸ Birincil üreticiler: Hammaddeleri yetiştiren, toplayan veya
çıkaran kişi veya kuruluşlar
ŸŸ Taşeronlar: Bir kuruluş adına işyerinde veya işyeri dışında
çalışan, yüklenici veya taşeronla doğrudan bir akdi ilişkisi
bulunan fakat kuruluşla böyle bir ilişkisinin bulunması şart
olmayan kişi veya kuruluşlar. Taşeronlar doğrudan kendi
personellerini istihdam edebilirler veya bağımsız yükleniciler
çalıştırabilirler
ŸŸ Toptancılar: Başkaları tarafından perakende satılmak üzere
toptan ürün satan satıcılar
Tedarikçi taraması
Tedarikçiyle iş ilişkisine devam edilip edilmeyeceğinin
belirlenmesindeki faktörlerden biri olarak kullanılan ve bir dizi
performans kriterini uygulayan resmi veya belgelenmiş bir süreç.
Tedarik zinciri
Kuruluşa ürün veya hizmet sağlayan faaliyetler ya da taraflar
dizisi.
Teyit edilmiş yolsuzluk vakaları
Kanıtlanmış yolsuzluk vakalarıdır. Bunlara raporlama döneminde
soruşturma süreci devam eden yolsuzluk vakaları dahil değildir.
Toplam işgücü
Raporlama dönemi sonu itibariyle, (tüm çalışanlar ve gözetime
tabi işçiler de dahil olmak üzere) kuruluş için çalışan kişilerin
toplam sayısıdır.
Toplam su çekimi
Raporlama dönemi boyunca her türlü kullanım için (yüzey
suları, yer altı suları, yağmur suyu ve belediye su şebekesi dahil)
tüm kaynaklardan kuruluş içine alınan tüm suyun toplamıdır.
Toplam su tahliyesi
Raporlama dönemi süresince yüzey altı sularına, yüzey
sularına, nehirlere, okyanuslara, göllere, sulak alanlara, arıtma
tesislerine ve yer altı sularına aşağıdaki yollardan biriyle tahliye
edilen atık suyun toplam miktarıdır:
ŸŸ Belirlenmiş bir noktaya yapılan toplam tahliye miktarı
(kaynak noktaya tahliye)
ŸŸ Araziye dağıtılarak yer üstünden (nokta halinde olmayan)
kaynak tahliyesi
ŸŸ Kuruluştan tankerle uzaklaştırılan atık su miktarıdır. Toplanan
yağmur suyunun ve evsel atık suyun tahliyesi su tahliyesi
olarak kabul edilmemektedir
Toplu iş sözleşmeleri
Kuruluşun kendisi ya da üyesi olduğu işveren örgütü
tarafından imzalanan toplu iş sözleşmeleri bağlayıcıdır. Bu
sözleşmeler sektörel, ulusal, bölgesel, örgütsel veya işyeri
seviyesinde olabilmektedir.
Toplumsal gelişim programı
Olumsuz sosyal ve ekonomik etkilerin asgariye indirilmesi,
hafifletilmesi, telafi edilmesi ve projenin toplum üzerindeki
olumlu etkilerinin geliştirilmesi için fırsat ve faaliyetlerin
tanımlanmasına yönelik eylemlerin detaylarını tanımlayan plan.
Tröstleşmeyi ve tekelciliği önleyici uygulamalar
Kuruluşun sektöre girişi önleyecek engeller, adil olmayan ticari
uygulamalar, pazar konumunun kötüye kullanılması, karteller,
rekabete zararlı birleşmeler, fiyat sabitleme ve rekabeti
önleyen diğer danışıklı hareketler yönünde gizli anlaşmalarla
sonuçlanabilecek hareketleri.
Uyumsuzluk türü
İhlal edilen kanun veya yönetmeliklerin niteliğine göre
sınıflandırılan, yönetmelik veya kanunlara uygunsuz hareketler
hakkındaki mahkeme kararıdır.
Ücretlendirme
Temel ücrete ek olarak kıdeme dayalı ödemeler, nakit ve
menkul kıymetler gibi özkaynakları içeren ikramiyeler, yan
hak ödemeleri, fazla mesai, borçlu olunan zaman ve (seyahat,
geçim ve çocuk yardımları gibi) her tür hak edişin de dahil
olduğu ücretlerdir.
Ürün
Kuruluş tarafından satışa çıkarılan ya da bir hizmetin parçası
olarak sunulan mal veya kalemlerdir.
Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme
Bilgi ve etiket, ürünle veya hizmetle birlikte sunulan ve bu
ürün veya hizmetin niteliklerini açıklayan iletişimi tanımlamak
amacıyla eşanlamlı olarak kullanılmaktadır.
Ürün kategorisi
Seçilen belirli bir pazarın kendine has ihtiyaçlarını karşılayan,
ortak ve yönetilen bir özellikler dizisini paylaşan ilgili ürünler
grubu.
Üst düzey yönetici
İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür (CEO) ve doğrudan CEO’ya
ya da en yüksek yönetişim organına karşı sorumlu olan kişiler
de dahil olmak üzere, bir kuruluşun yönetiminde bulunan en
kıdemli üyelerdir. Her kuruluş, yönetim takımı üyelerinden
hangilerinin üst düzey yönetici olduğunu belirlemektedir.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
253
BÖLÜM 6
Vakalar
Yasal işlemler, kuruluşa veya yetkili mercilere resmi bir süreç
kanalıyla iletilen şikayetler veya yönetim sistem denetimleri
veya resmi izleme programları gibi yerleşik prosedürler
vasıtasıyla kuruluşca tespit edilen uyumsuzluklardır.
Yan Haklar
Yan Haklar mali katkılar biçiminde sağlanan doğrudan
yardımları, kuruluşun karşıladığı sağlık ve bakım harcamalarını
ya da çalışan tarafından yapılan masrafların geri ödenmesini
ifade etmektedir. Yasal limitlerin üzerindeki işten çıkarılma
tazminatları, açığa alma tazminatı, istihdam dışı yaralanma
yardımları, ölüm tazminatı ve fazladan ücretli izin hakları da
bunlara dahil edilebilir. Spor veya çocuk bakım tesislerinin
sağlanması, iş saatleri dahilinde ücretsiz yemek ve benzer
genel çalışan destek programları gibi ayni yardımlar G4-LA2
Göstergesi’nin kapsamı dışında tutulmuştur.
Yaralanma
İş nedeniyle veya iş sırasında meydana gelen ölümcül olan
veya olmayan yaralanma.
Yaşam boyu öğrenim
Okul öncesinden emeklilik sonrasına kadar, yaşam boyunca
beceri, bilgi, yeterlik ve ilgi alanları kazanılması ve güncellenmesi.
Yenilenebilir enerji kaynakları
Ekolojik döngülerle kısa sürede yerine konabilen enerji
kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına aşağıdakiler
dahildir:
ŸŸ Jeotermal
ŸŸ Rüzgar
ŸŸ Güneş
ŸŸ Hidro
ŸŸ Biyokütle
Yenilenebilir malzemeler
Yenilenebilen malzemeler, ekolojik döngüler veya tarımsal
süreçlerle hızla yerine konabilen ve bol miktarda bulunan
verimli kaynaklardan elde edilen malzemelerdir. Böylelikle
bu ve diğer ilintili kaynaklar risk altına girmeyerek sonraki
nesillerin de kullanımına elverişli olarak kalmaktadır.
Yenilenemeyen enerji kaynakları
Ekolojik döngüler dahilinde kısa sürede yerine konulamayan,
türetilemeyen, yetiştirilemeyen veya üretilemeyen enerji
kaynakları
Yenilenemeyen enerji kaynaklarına aşağıdakiler dahildir:
ŸŸ Petrol veya ham petrolden damıtılan (benzin, mazot, jet
yakıtı ve kalorifer yakıtı gibi) yakıtlar
ŸŸ Doğal gaz (sıkıştırılmış doğal gaz (CNG), sıvılaştırılmış doğal
gaz (LNG) gibi)
ŸŸ Doğal gazın işlenmesinden ve petrolün rafinasyonundan elde
edilen yakıtlar (bütan, propan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG)
gibi)
ŸŸ Kömür
ŸŸ Nükleer enerji
Yenilenemeyen malzemeler
Mineraller, madenler, petrol, gaz veya kömür gibi kısa sürede
yenilenemeyen kaynaklardır.
Yerel asgari ücret
Asgari ücret, çalışma karşılığında saatlik veya başka birime
göre yasalarca belirlenen ücreti anlatmaktadır. Bazı ülkelerde
(örneğin eyalet veya bölgeye ya da istihdam kategorisine göre)
birden fazla asgari ücret uygulamasının bulunması nedeniyle,
hangi asgari ücretin kullanıldığı belirtilmelidir.
Yerel çalışan
İşyeriyle aynı coğrafi pazar dahilinde doğmuş veya bu
yerde süresiz olarak ikamet etme yönünde yasal hakkı
bulunan (vatandaş olmuş veya sürekli vize sahibi kişiler gibi)
bireylerdir. ‘Yerel’ ifadesinin coğrafi tanımı işyerini çevreleyen
toplumu, bir ülke dahilindeki bir bölgeyi veya bir ülkeyi
kapsayabilmektedir.
Yerel tedarikçi
Asgari ücret, çalışma karşılığında saatlik veya başka
birime göre yasalarca belirlenen ücreti anlatmaktadır. Bazı
ülkelerde (örneğin eyalet veya bölgeye ya da istihdam
kategorisine göre) birden fazla asgari ücret uygulamasının
bulunması nedeniyle, hangi asgari ücretin kullanıldığı
belirtilmelidir.
Yerel toplum
Kuruluşun faaliyetlerinden ekonomik, sosyal veya çevresel
olarak (olumlu veya olumsuz şekilde) etkilenen bölgelerde
yaşayan ve/veya çalışan kişi veya gruplardır. Yerel toplum,
işyerlerinin yakınlarında ikamet eden kişilerden faaliyetlerin
etkilerini yaşayabilecek olan uzak yerleşimlere kadar geniş bir
yelpazeyi kapsamaktadır.
Yerel toplumlar üzerinde belirgin ölçekte mevcut veya olası
olumsuz etkileri olan faaliyetler
Bu kavram, öncelikle yerel toplumların sosyal, ekonomik veya
çevresel refahı (örneğin yerel toplum sağlığı ve güvenliği) üstünde
ortalamanın üzerinde olumsuz bir etki potansiyeline veya mevcut
olumsuz etkilere sahip olan, tek başına ya da yerel toplumların
özellikleriyle bir arada değerlendirilen faaliyetleri anlatmaktadır.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
254
BÖLÜM 6
Yerli halklar
Yerli halklar sosyal, kültürel, politik ve ekonomik durumları
kendilerini egemen ulusal toplumun diğer kesimlerinden
ayıran veya fetih veya kolonileşme ya da mevcut devlet
sınırlarının kurulması sırasında ülkede veya ülkenin ait
olduğu coğrafi bölgede yerleşik olan toplumlardan gelmeleri
nedeniyle yerli kabul edilen ve hukuki statülerinden bağımsız
olarak kendi sosyal, ekonomik, kültürel ve politik kuruluşlarının
bir kısmını veya tamamını muhafaza eden topluluklar anlamına
gelmektedir.
Yetenek yönetimi
Kuruluşun ya da sektörün gelişmekte olan stratejik ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesine
odaklanan politika ve programlardır.
Yeterli şekilde temsil edilemeyen sosyal grup
Belirli bir toplum içerisindeki sayılarına nazaran ekonomik,
sosyal veya politik ihtiyaç ve görüşlerini ifade etme konusunda
yeterli fırsata sahip olmayan topluluktur. Bu tanım kapsamında
belirtilen belirli gruplar her bir kuruluş için aynı biçimde değildir.
Kuruluşlar ilgili grupları faaliyet kapsamı çerçevesinde belirler.
Yıllık toplam ücret
Yıllık toplam ücret aşağıdakileri içermektedir:
ŸŸ Maaş
ŸŸ İkramiye
ŸŸ Hisse primleri
ŸŸ Opsiyon primleri
ŸŸ Özkaynak dışı teşvik planı ödemesi
ŸŸ Emekli maaşı değerinde değişiklik ve vergi dışı ertelenmiş
tazminat gelirleri
ŸŸ Her tür diğer ödeme
Yolsuzlukla mücadele için ortak tutum
Ortak tutum, yolsuzlukla mücadeleye yönelik daha geniş bir
operasyonel çevre ve kültür geliştirmek amacıyla inisiyatifler ve
paydaşlarla gönüllü olarak yapılan işbirliğini ifade etmektedir.
Ortak tutum çalışmaları, emsal kuruluşlarla, hükümetlerle ve
daha geniş kapsamlı olarak kamu sektörüyle, sendikalarla ve sivil
toplum kuruluşlarıyla proaktif işbirliğini kapsayabilmektedir.
Yönetişim organları
Kuruluşun stratejik yönetiminden, yönetimin etkili bir biçimde
izlenmesinden ve yönetimin kuruluş geneline ve paydaşlarına
hesap verebilirliğinden sorumlu komite veya heyetler.
Zorla veya cebren çalıştırma
Herhangi bir kişiye herhangi şekildeki bir ceza tehdidiyle
yaptırılan ve bahsi geçen kişinin gönüllü olarak katılmadığı
her tür iş ve hizmet (ILO Sözleşmesi 29 ‘Cebri veya Mecburi
Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme’24). En uç örnekler köle çalıştırma
ve borç karşılığında çalıştırmadır, fakat borçlar aynı zamanda
işçileri zorla çalışmaya mecbur bırakmanın bir yolu olarak
kullanılabilmektedir. Zorla çalıştırmayla ilgili örneklere
aşağıdakiler dahildir:
ŸŸ Kimlik belgelerinin alıkonması
ŸŸ Mecburi teminat talepleri
ŸŸ İşçilerin işten çıkarılma tehdidiyle önceden anlaşmadıkları
şekilde fazla mesai yapmaya zorlanması
X Transparency International
XI Bu tanımlar, Transparency International’ ın 2011 tarihli ‘Yolsuzluğa Karşı İş
İlkeleri’ ne dayanmaktadır.
Yolsuzluk
Yolsuzluk ‘verilen yetkinin kişisel menfaat için kötüye
kullanılması’X anlamına gelmekte olup bireyler veya kuruluşlar
tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Kılavuzlarda belirtilen
yolsuzluk tanımına rüşvet, kolaylaştırma ödemeleri, sahtekarlık,
haraç, hileli anlaşma ve kara para aklama gibi uygulamalar
dahildir. Ayrıca bu terim dürüst olmayan, yasadışı veya kuruluşun
işlerinin ifasında güvenin suiistimaline yol açan bir hareketi teşvik
etmek için alınıp verilen veya teklif edilen her tür hediyeyi, borcu,
ücreti, ödülü veya başka menfaatleri de kapsamaktadırXI. Bunlara,
meşru olmayan bir menfaat elde etmek amacıyla sağlanan veya
bu şekildeki bir menfaati elde etmek için ahlaki bir baskıya yol
açabilecek olan ücretsiz mal, hediye ve tatil ya da özel kişisel
hizmetler gibi nakdi veya ayni yardımlar da dahil olabilmektedir.
* Bu belgenin elektronik bir sürümünü kullananlarının dikkatine: Önceki sayfaya dönmek için lütfen “alt” + sol ok tuşlarına birlikte basınız.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
BÖLÜM 7
256
7
GENEL
RAPORLAMA
NOTLARI
7.1 EĞİLİMLER HAKKINDA RAPORLAMA YAPMA
Mevcut raporlama dönemini (mevcut yıl gibi) ve en az önceki iki dönemin yanı sıra kısa ve orta vade için belirlenmiş olmaları
halinde gelecekteki hedeflere ilişkin bilgi sunulmalıdır.
7.2 VERİLERİN SUNULMASI
Bazı durumlarda oranlar veya normalleştirilmiş veriler veri sunumu için yararlı ve uygun biçimlerdir. Oranların veya
normalleştirilmiş verilerin kullanılması durumunda mutlak veriler de sağlanmalıdır. Açıklama notlarının kullanılması
önerilmektedir.
7.3 VERİLERİN BİR ARAYA GETİRİLMESİ VE DAĞITILMASI
Kuruluşların bilgilerin sunulduğu birleştirme seviyesini belirlemeleri gerekecektir. Bu, gerekli çabanın dağıtarak (ülke veya bölge
gibi) raporlanan bilgilerin ek anlamlılığıyla dengelenmesini gerektirmektedir. Bilgilerin bir araya getirilmesi önemli miktarda
anlamın kaybolmasına yol açabilir ve ayrıca belirli bölgelerde bilhassa kuvvetli veya zayıf performansın vurgulanamamasına
neden olabilir. Diğer yandan verilerin gereksiz şekilde dağıtılması bilgilerin anlaşılmasını zorlaştırabilir. Kuruluşlar Uygulama
Kılavuzundaki İlkeleri ve Rehberliği kullanarak bilgileri uygun bir seviyede dağıtmalıdırlar. Dağıtma Göstergeye göre değişiklik
gösterebilir, fakat genellikle tek, birleştirilmiş bir rakama göre daha çok fikir verecektir.
7.4 ÖLÇÜLER
Raporlanan veriler (kilogram, ton, litre gibi) genel kabul görmüş uluslararası ölçüler kullanılarak sunulmalı ve standart
dönüştürme faktörler kullanılarak hesaplanmalıdır. Belirli uluslararası uygulamaların (sera gazı eşdeğerleri gibi) mevcut
bulunduğu durumlarda bunlar genel olarak Göstergelerin Uygulama El Kitabında sunulan Rehberinde belirtilmektedir.
7.5 RAPORLAMA BİÇİMİ VE SIKLIĞI
GEREKLİ STANDART BİLDİRİMLERİN RAPORLANMASI
‘Uyumluluk’ seçenekleri bakımından gerekli olan Standart Bildirimlere ilişkin bilgiler, hissedarlara yıllık rapor veya diğer zorunlu
veya gönüllü raporlar gibi kuruluş tarafından hazırlanan başka raporlara hâlihazırda dahil edilmiş olabilir. Bu durumlarda kuruluş
bu bildirimleri sürdürülebilirlik raporunda tekrar etmemeyi ve bunun yerine ilgili bilgilerin bulunabileceği yerlere ait referans
eklemeyi tercih edebilir.
Bu sunum tarzı; referansın açık olması (örneğin yıllık hissedar raporuna genel bir referans bölümün, tablolunun vb. adını
içermediği sürece kabul edilebilir olmayacaktır) ve bilgilerin kamuya açık ve kolaylıkla erişilebilir olması kaydıyla kabul
edilebilecektir. Bu, sürdürülebilirlik raporunun elektronik veya ağ tabanlı formatta sunulduğu ve diğer elektronik veya ağ tabanlı
raporlara bağlantıların sunulduğu durumlarda olasıdır.
BÖLÜM 7
RAPORLAMA ORTAMI
Elektronik veya ağ tabanlı raporlama ve basılı raporlar, raporlama için uygun ortamlardır. Kuruluşlar bir ağ tabanlı rapor ve basılı
rapor kombinasyonunu kullanmayı ya da sadece tek bir ortamdan yararlanmayı tercih edebilirler. Örneğin; kuruluşlar internet
sitelerinde ayrıntılı bir rapor sunmayı ve stratejilerini, analizlerini ve performans bilgilerini içeren bir idari özeti kâğıt formunda
sağlamayı tercih edebilirler. Bu tercih muhtemelen kuruluşun raporlama dönemi, içerik güncelleme planları, raporun muhtemel
kullanıcıları ve dağıtım stratejisi gibi diğer pratik faktörler hakkındaki kararlarına bağlı olacaktır.
En azından bir ortam (internet veya basılı) kullanıcılara raporlama dönemine ilişkin bütün bilgilere erişim imkânı sağlamalıdır.
RAPORLAMA SIKLIĞI
Kuruluşlar bir rapor yayınlamak için tutarlı bir raporlama dönemi belirlemelidirler. Birçok kuruluş için bu sıklık her yıl olacakken
bazı kuruluşlar iki yılda bir raporlama yapmayı tercih etmektedirler. Bir kuruluş konsolide performans hesaplarının yayınlanma
tarihleri arasında bilgi güncellemeyi tercih edebilir. Bu, paydaşlara bilgiye daha çabuk ulaşma imkânı sağlaması bakımından
avantajlara sahip olmakla birlikte bilgilerin kıyaslanabilirliği bakımından dezavantajlar getirmektedir. Bununla birlikte kuruluşlar
raporlanan bütün bilgilerin belirli bir süreyi kapsadığı öngörülebilir bir döngüyü muhafaza etmelidirler.
Ekonomik, çevresel ve sosyal bir performansın raporlanması yıllık mali beyanlar gibi diğer kurumsal raporlamalara denk gelebilir
veya bunlarla birleştirilebilir. Koordine edilmiş zamanlama, mali performans ve ekonomik, çevresel ve sosyal performans
arasındaki bağlantıları kuvvetlendirir.
RAPOR İÇERİĞİNİN GÜNCELLENMESİ
Yeni bir rapor hazırlarken bir kuruluş önceki rapordan bu yana değişmemiş olan bilgi alanları belirleyebilir (değiştirilmemiş
bir politika gibi). Kuruluş sadece değişmiş olan konu başlıklarını ve Göstergeleri güncellemeyi ve değişmemiş olan Standart
Bildirimleri tekrar yayınlamayı tercih edebilir. Örneğin bir kuruluş değişmemiş olan politikalar hakkındaki bilgileri tekrar sunmayı
ve sadece Göstergelerini güncellemeyi tercih edebilir. Bu şekildeki bir yaklaşımın uygulanmasındaki esneklik önemli oranda
kuruluşun raporlama ortamı tercihine bağlı olacaktır. Strateji ve Analiz ile DMA ve Göstergeler gibi bazı konu başlıklarının her
bir raporlama döneminde farklılık göstermesi olasıyken kurumsal profil veya yönetişim gibi diğer konu başlıkları daha yavaş
bir tempoda değişebilir. Kullanılan stratejiye bakılmaksızın raporlama dönemine ilişkin uygulanabilir bilgilerin tamamı tek bir
konumdan erişilebilir olmalıdır (basılı ya da ağ tabanlı bir belge).
257
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASI
KILAVUZLARI
Bölüm 8
259
8
G4 KILAVUZU
İÇERİK
GELİŞTİRME
8.1 GRI DURUM TESPİTİ
GRI Çevresindeki bütün belgeler GRI Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve bu belgede ana hatlarıyla belirtilen durum tespiti
ilkelerine uygun olarak geliştirilmelidir. Teknik Danışma Komitesi, Çerçeve Belgelerinin geliştirilmesinin bu belgede ana hatlarıyla
verilen durum tespiti sürecine uyup uymadığının değerlendirilmesinden sorumludur. Tam Durum Tespiti tanımı
www.globalreporting.org adresinden bulunabilir.
KAPSAYICI DURUM TESPİTİ İLKELERİ
1.GRI Çalışma Grupları GRI Çerçeve belgeleri metninin geliştirilmesinin ve gözden geçirilmesinin birincil yoludur.
2.GRI Çalışma Grupları kapsamlarının bileşimi bakımından çok paydaşlı olmalıdırlar. Küresel çapta uygulanmaları için Raporlama
Çerçevesi Belgeleri geliştiren Çalışma Grupları, bileşimlerinde de küresel olmalıdırlar. Çalışma gruplarına ilişkin birincil
kapsamlar aşağıdakiler olmalıdır: iş dünyası, aracı kuruluşlar, işgücü ve sivil toplum.
3.Her tür birey GRI Çalışma Gruplarında görev yapabilir. Çalışma gruplarına atanma bireylerin uzmanlığına ve Çalışma Grubunun
bileşim ihtiyaçlarına bağlıdır.
4.Sekreterlik teknik gündemin uygulanması için Kurulun yönlendirmesiyle GRI Çalışma Gruplarını oluşturur. Çalışma gruplarına
katılan bireyler, Paydaş Konseyinden ve Teknik Danışma Komitesinden gelebilecek potansiyel katılımcıları da göz önüne alan
Sekreterlik tarafından talep edilip seçilirler.
5.Çalışma grubu üyeliği kuruluşlardan çok bireylere verilmektedir. Bir üyenin görevi tamamlanmadan önce bir çalışma
grubundan ayrılmasının gerekmesi durumunda GRI Sekreterliği uygun bir vekil belirlemekten sorumludur.
6.GRI Çalışma Grupları, kararları oybirliğiyle almayı hedeflemektedir. Oybirliğinin mümkün olmadığı durumlarda azınlık
görüşleri, çalışma grubu çıktılarının gözden geçirilmesi sırasında değerlendirmeleri amacıyla Teknik Danışma Komitesi için
belgelendirilmelidirler. Değerlendirmeler ve haklarında karar vermeleri için daha sonra bu organlara iletilen GRI Çerçevesindeki
bütün belgelerle ilgili olarak bu konuların çözümü Yönetim Kuruluna ve Paydaş Konseyine iletilmelidir.
REVİZYONLAR İÇİN TEKLİFLERİN GELİŞTİRİLMESİ
1.Kılavuzların veya protokollerin metinlerinin gözden geçirilmesine yönelik teklifler Kapsayıcı Durum Tespiti İlkeleri’nde ana
hatlarıyla anlatıldığı üzere GRI Çalışma Grupları tarafından hazırlanmalıdır. Bu çalışma gruplarının bileşimi Paydaş Konseyi
dahilindeki bileşimlerin dağılımıyla eşleşmeyi hedeflemelidir.
2.GRI Paydaş Konseyi üyeleri bireysel uzmanlıkları, erişilebilirlikleri ve çalışma grubunun bileşim ihtiyaçları temelinde GRI Çalışma
Gruplarına aday olarak değerlendirilirler.
3.Kılavuzlardaki ve Protokollerdeki küçük çaplı değişikliklerde Teknik Danışma Komitesi Kılavuzların ve protokollerin
metinlerinde, kapsayıcılık ve coğrafya bakımından yeterince farklı görüşmelerin yapılmış olması ve görüşmelerin ölçek
bakımından yeterince geniş olması halinde Sekreterliğin araştırma ve takip faaliyetlerinde gelen çıktılara dayanarak
değişiklikler önerebilir. Bu tekliflere temel teşkil eden süreç Yönetim Kuruluna ve Paydaş Konseyine açıklanmalıdır.
4.Teknik Danışma Komitesi, GRI Çalışma Gruplarının tekliflerinin ve diğer danışma süreçlerinin gözden geçirilmesinden
sorumludur. GRI Sekreterliği “Kamu Yorumu için Kılavuz Düzeltme Taslakları”nın hazırlanmasından sorumludur. Düzeltme
Taslakları GRI Çerçevesinin sadece tek bir kısmına veya birden fazla kısmı için değişiklikler teklif edebilir.
5.“Kamu Yorumu için Kılavuz Düzeltme Taslakları” en az 90 günlük bir süre için GRI Yönetişim Organlarının ve ilgilenen bütün
harici tarafların erişimine açık tutulmalıdır. Alınan yorumlar kamu kaydı olarak kabul edilecektir.
BÖLÜM 8
KILAVUZLAR İÇİN ONAY
1.Teknik Danışma Komitesi kamu yorumlarının taslak belgesine katılmasının gözetiminden sorumludur. Sekreterlik, yönetişim
organları tarafından gözden geçirilmesi için bir Kılavuz Düzeltme Taslağı sağlayacaktır.
2.Paydaş Konseyi ve Teknik Danışma Komitesi kabul/ret görüşleri sunmaktadır ve Yönetim Kurulu da nihai onaydan sorumludur.
3.GRI Yönetim Kurulu, Kılavuzlara yönelik güncellemelerin yayınlanmasının şekli ve zamanlaması hakkında karar verecektir.
8.2 G
RI YÖNETİŞİM ORGANLARI, SEKRETERLİK VE G4 ÇALIŞMA GRUPLARI
YÖNETİM KURULU
GRI’nin Yönetim Kurulu (BoD), GRI Kılavuz değişiklikleri, kurumsal strateji ve çalışma planları hakkında nihai karar yetkisi de dahil
olmak üzere GRI ile ilgili nihai denetimsel, mali ve yasal sorumluluğa sahiptir.
G4 Kılavuzlarının yayınlanma tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı: Herman Mulder.
PAYDAŞ KONSEYİ
Paydaş Konseyi (SC) GRI yönetişim yapısı kapsamındaki resmi paydaş politikaları forumudur. Konsey stratejik konularda Yönetim
Kuruluna danışmanlık sağlamaktadır. Paydaş Konseyinin kilit yönetişim işlevleri Kurul üyelerinin tayinini ve gelecekteki politikalar,
iş planları ve faaliyetler hakkında önerilerde bulunmayı kapsamaktadır.
Paydaş Konseyinde 50’ye kadar üye bulunur. Üyeleri çok çeşitlidir ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan bütün bölgelerden
gelmektedirler: Afrika, Asya Pasifik/Okyanusya, Latin Amerika/Karayipler, Kuzey Amerika/Avrupa/BDT ve Batı Asya. Üyeleri GRI
ağındaki temel bileşenleri temsil etmektedirler: İş dünyası, Sivil Toplum Örgütleri, İşgücü Kuruluşları ve Aracı Kuruluşlar.
Konsey GRI’nin bütün raporlama belgelerinin yayınlanması hakkında Yönetim Kuruluna kabul/ret görüşleri sunmaktadır.
G4 Kılavuzlarının yayınlanma tarihinde Paydaş Konseyi Başkanı: Karin Ireton.
TEKNİK DANIŞMA KOMİTESİ
Teknik Danışma Komitesi (TAC) üst seviyede teknik danışmanlık ve uzmanlık sağlayarak GRI Çerçevesinin genel kalitesinin ve
tutarlılığının korunması konusunda GRI Yönetim Kuruluna ve Sekreterliğine yardımcı olmaktadır.
Azami 15 üyeyle TAC, GRI’nin teknik içeriklerinin geliştirme planı, özel teknik yönü ve biçimi hakkında öneri sunmaktadır. TAC
ayrıca GRI’nin teknik içeriğinin durum tespitine uygun olarak geliştirilmesini sağlamaktadır.
Komite GRI’nin bütün raporlama belgelerinin yayınlanması hakkında Yönetim Kuruluna kabul/ret görüşleri sunmaktadır.
G4 Kılavuzlarının yayınlanma tarihinde Teknik Danışma Komitesi Başkanı: Denise Esdon.
GRI SEKRETERLİĞİ
İcra Başkanının liderlik ettiği Sekreterlik, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan teknik çalışma planını uygular. Sekreterlik ayrıca
ağı ve kurumsal iletişimleri, öğrenme faaliyetlerini, destek hizmetlerini, yardımı, paydaş ilişkilerini ve mali idareyi yönetmektedir.
G4 Kılavuzlarının yayınlanma tarihinde İcra Başkanı: Ernst Ligteringen.
260
261
BÖLÜM 8
G4 ÇALIŞMA GRUPLARI
Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu
Ann Marley Chilton, Çevresel Kaynaklar Yönetimi (ERM)
Chong San Lee, Transparency International
Christiane Meyer, Banarra
Daniel Kronen, Siemens
Dante Pesce, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Centro Vincular
Dayna Linley-Jones, Sustainalytics
Dongsoo Kim, Korea Productivity Center (KPC)
Eileen Kohl Kaufman, Social Accountability International (SAI)
Eileen Radford, TRACE International
Jacques Marnewicke, Sanlam
Janine Juggins, Rio Tinto
Jayn Harding, FTSE
Julia Kochetygova, S&P Dow Jones Indices
Kirstine Drew, OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC)
Kris Dobie, Güney Afrika Etik Kuruluşu
Loi Kheng Min, Transparency International
Luis Piacenza, Crowe Horwath
Olajobi Makinwa, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi
(UNGC)
Peter Wilkinson, Transparency International
Sabrina Strassburger, Fiat
Samuel Kimeu, Transparency International
Simon Miller, World Vision International (WVI)
Uygulama Seviyesinde Çalışma Grubu
Amanda Nuttall, Net Balance Foundation
Anna-Sterre Nette, SynTao
Claire White, Madencilik ve Madenler Uluslararası Konseyi
(ICMM)
Dan Sonnenberg, Russell and Associates
David Martin Kingma, Holcim
Deborah Evans, Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA)
Grace Williams, Oxfam International
Maria Helena Meinert, BSD Consulting
Matthéüs van de Pol, Ekonomi Bakanlığı
Michal Pelzig, Essar Group
Oh, SunTae, Kore Standartları Birliği (KSA)
Pierre Habbard, OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC)
Santhosh Jayaram, Det Norske Veritas (DNV)
Sonal Kohli, Essar Group
Çerçeve Çalışma Grubu
Andrew Cole, LendLease
Ashling Seely, Uluslararası Tekstil, Giyim ve Deri İşçileri
Federasyonu (ITGLWF)
Christian Hell, KPMG
Connie L. Lindsey, the Northern Trust Company
David Vermijs, David Vermijs Consulting
Francesca Poggiali, Ferrero
Francis J. Maher, Verasiti Inc.
Hariom Newport, Shell
Joris Oldenziel, SOMO – Çokuluslu Şirketler Araştırma Merkezi
Kirstine Drew, OECD Sendika Danışma Komitesi (TUAC)
Luis Perera, PricewaterhouseCoopers (PwC)
Maali Qasem Khader, Schema
Mardi McBrien, CDP
Michelle Cox, CDP
Ornella Cilona, CGIL Nazionale
Ralph Thurm, Deloitte
Ramesh Chhagan, Exxaro Resources
Shikhar Jain, CII-ITC Sürdürülebilir Gelişim Mükemmeliyet
Merkezi
Yuki Yasui, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi
(UNEP FI)
Yönetim Yaklaşımı Hakkında Bildirimler Çalışma Grubu
Bruno Bastit, Hermes Equity Ownership Services
Bruno Sarda, Dell, Inc.
Carlota Garcia-Manas, EIRIS
Dongsoo Kim, Korea Productivity Center (KPC)
Dwight Justice, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)
Glenn Frommer, MTR Corporation Ltd.
Milagros L. Zamudio, Electroperú S.A.
Paul Davies, Banarra
Julia Robbins, Vancity
Sandra Cossart, SHERPA
Sanjib Kumar Bezbaroa, ITC Ltd.
Victor Ricco, Centro de Derechos Humanos y Ambiente
(CEDHA)
William R. Blackburn, William Blackburn Consulting, Ltd.
262
BÖLÜM 8
Yönetişim ve Ücret Çalışma Grubu
Cyrille Jégu, The Next Step
Frank Curtiss, RPMI Railpen
Heather Slavkin, AFL-CIO
Hugh Grant, Avustralya Sürdürülebilirlik Liderleri Forumu
(ASLF)
Isabelle Cabos, Avrupa Yatırım Bankası
Jan van de Venis, Stand Up For Your Rights
Janet Williamson, Sendikalar Kongresi
Karen Egger, Transparency International
Luiz Fernando Dalla Martha, IBGC – Brezilya Kurumsal
Yönetişim Enstitüsü
Marleen Janssen Groesbeek, Eumedion
Sarah Repucci, Bağımsız danışman
Wesley Gee, Stantec Consulting Ltd.
Yogendra Saxena, The Tata Power Company Limited
Sera Gazı Emisyonları Çalışma Grubu
Andrea Smith, CDP
Christina Schwerdtfeger, Coto Consulting
Guo Peiyuan, Syntao
Ian Noble, Küresel Uyum Enstitüsü (GAIN)
Jeong-Seok Seo, Korea Productivity Center (KPC)
Jiang Shan, China Minmetals Corporation
Kishore Kavadia, Terracon Ecotech
Mathew Nelson, Ernst & Young
Michael Cass, Shell
Nicholas Bollons, Bureau Veritas
Olivier Elamine, alstria office REIT AG
Pablo Salcido, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Patrick Browne, UPS
Pedro Cabral Santiago Faria, CDP
Peggy Foran, The Climate Registry
Peter Colley, İnşaat, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Birliği
(CFMEU) Madencilik ve Enerji Bölümü
Rudolf Schwob, F. Hoffmann-La Roche
Shamini Harrington, Sasol
Vince(Yoonjae) Heo, Bloomberg
8.3 G4 PROJE DENETMENİ
GENEL DENETMEN
Nelmara Arbex
PROJE YÖNETİMİ
Bastian Buck
Ásthildur Hjaltadóttir
TASARIM VE UYGULAMA
Mark Bakker, scribbledesign.nl
Tedarik Zinciri Bildirimleri Çalışma Grubu
Ang-Ting Shih, Delta Electronics and KPMG Taiwan
Clóvis Scherer, DIEESE - Escritório do Distrito Federal
Cody Sisco, Business for Social Responsibility (BSR)
Dante Pesce, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Centro Vincular
Douglas Kativu, Afrika Kurumsal Vatandaşlık Enstitüsü (AICC)
Dwight Justice, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)
Jane Hwang, Social Accountability International (SAI)
Jayson Cainglet, Agribusiness Action Initiative (AAI)
José Figueiredo Soares, EDP - Energias de Portugal
Juan Carlos Corvalán, Sodimac
Mike Lombardo, Calvert
Mohamed El-Husseiny, Sanayi Modernizasyon Merkezi (IMC)
Ole Henning Sommerfelt, Etik Ticaret İnisiyatifi Norveç
Sanjiv Pandita, Asia Monitor Resource Centre (AMRC)
Willie Johnson, Procter & Gamble
Zhang Long/Yu Ziqiang, Baosteel
KAMUOYU YORUMLARI
G4 Kılavuzlarının geliştirilmesiyle ilgili olarak düzenlenen iki
Kamu Yorumu Süresi zarfında yaklaşık 2550 yanıt alınmıştır. Bu
süreler sırasıyla Ağustos – Kasım 2011 ve Haziran – Kasım 2012
olmuştur.
BÖLÜM 8
8.4 TEŞEKKÜRLER
G4 SPONSOR KONSORSİYUMUNA KATILIMLARI İÇİN
Wim Bartels (KPMG)
Krista Bauer (GE)
Juan Costa Climent (Ernst & Young)
Rodolfo Guttilla (eski Natura)
Jessica Fries (PricewaterhouseCoopers (PwC))
Eric Hespenheide (Deloitte)
Kim Hessler (GE)
Andrew Howard (eski Goldman Sachs)
Kevin McKnight (Alcoa)
Marina Migliorato (Enel)
Rupert Thomas (Shell)
TEKNİK DÜZELTMELER HAKKINDA ÖNERİLERİ İÇİN
Roger Adams (Yeminli Mali Müşavirler Derneği (ACCA)), John Purcell (CPA Avustralya), Kirsten Simpson (Net Balance) ve Matty
Yates (Ernst & Young)
PROJEYE OLAN ÖZEL KATKILARI İÇİN
Amina Batool, Jack Boulter, Laura Espinach, Alice van den Heuvel (Ernst & Young), Jennifer Iansen-Rogers (eski KPMG), Katja
Kriege, Maggie Lee, Youri Lie, Anna Nefedova (Deloitte), Daniele Spagnoli, Anne Spira, Karlien van der Staak, Enrique Torres,
Anouk Wentink (PricewaterhouseCoopers (PwC))
GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları İngilizce hazırlanmıştır. Çeviride kalite gereklerine sıkı sıkıya uyulmuştur ancak
resmi belge olarak İngilizce versiyonu kabul edilecektir. Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları’nın İngilizce versiyonu üzerinde
yapılacak değişiklikler GRI’ın resmi web sitesinde yayınlanacaktır (www.globalreporting.org).
G4’ün Türkçe versiyonunun çevirisi ve tasarım çalışması Strategic Agenda LLP tarafından yapılmış ve değerlendirme süreci
aşağıdaki kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir:
ŸŸ Aylin Gezgüç, Dış İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Koordinatörü, Koç Holding A.Ş. (Değerlendirme Kurulu Başkanı)
ŸŸ Erdem Kolcuoğlu, Kurucu Ortak – Kıdemli Danışman, Kıymet-i Harbiye Yönetim Danışmanlık
ŸŸ Tuba Atabey, Türkiye Ortağı & Kıdemli Danışman, SUSTAiNOVA Sürdürülebilirlik Danışmanlık
Çeviriye destek olan kuruluşlar aşağıda yer almaktadır:
263
YASAL SORUMLULUK
Sürdürülebilirlik raporlamasını desteklemesi için tasarlanan bu belge dünya genelinde kuruluşların
ve rapor bilgileri kullanıcılarının temsilcilerini içeren benzersiz birçok paydaşlı danışma süreciyle
geliştirilmiştir. GRI Yönetim Kurulu, GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzlarının (GRI
Kılavuzları) bütün kuruluşlar tarafından kullanılmasını önermekteyken, tamamen veya kısmen
GRI Kılavuzlarına dayanan raporların hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin sorumluluk bunları
üretenlere aittir. GRI Yönetim Kurulu ve Stichting Global Reporting Initiative doğrudan veya
dolaylı olarak raporların hazırlanmasında GRI Kılavuzlarının kullanılmasından ya da GRI Kılavuzları
temelindeki raporların kullanılmasından kaynaklanabilecek hiçbir sonuçtan veya zarardan dolayı
sorumluluk kabul etmemektedir.
TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA NOTU
Bu belge Stiching Global Reporting Initiative (GRI) tarafından telif haklarıyla korunmaktadır. Bu
belgenin GRI’den önceden izin alınmaksızın bilgi amaçlı ve/veya bir sürdürülebilirlik raporunun
hazırlanması için çoğaltılması ve dağıtılması serbesttir. Bununla birlikte bu belge veya belgenin
herhangi bir bölümü GRI’nin önceden yazılı izni olmadan başka herhangi bir amaçla çoğaltılamaz,
saklanamaz, tercüme edilemez veya herhangi bir biçimde ya da herhangi bir yolla (elektronik,
mekanik, fotokopi, kayıt veya başka şekilde) aktarılamaz.
Global Reporting Initiative, Global Reporting Initiative logosu, Sürdürülebilirlik Raporlaması
Kılavuzları ve GRI, Global Reporting Initiative’in ticari markalarıdır.
G4 KONSORSİYUMU
Global Reporting Initiative
PO Box 10039
1001 EA Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 (0) 20 531 00 00
Faks: +31 (0) 20 531 00 31
GRI ve Sürdürülebilirlik Raporlaması Kılavuzları hakkında
daha fazla bilgi için:
www.globalreporting.org
[email protected]
© 2013 Global Reporting Initiative.
Tüm hakları saklıdır.
Download