Dear Sir/ Madam

advertisement
Sayın Bay/Bayan
CRIRSCO, Maden Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının ve Maden Rezervlerinin kamuyla
paylaşılmasında en iyi uluslararası uygulamaya ulaşılmasını amaçlayan uluslararası bir
organizasyondur. Sıkı kurumsal yönetim ve düzenlemeye yönelim eğilim, sorumluluk sahibi ve
deneyimli kişilerce yüksek standartlarda kamuyla paylaşma yanı sıra iyi maden rezerv yönetim
uygulamasını da gerektirmektedir.
CRIRSCO, Ocak 2007'den beri sürdürülebilir kalkınma açısından uluslararası madencilik sektörünü
temsil eden ve benzer hedeflere sahip olan International Council on Mining and Metals (ICMM) ile
ilişki içindedir. CRIRSCO başlangıçta bu organizasyonun Görev Gücü olup Ekim 2009'dan itibaren
Stratejik Ortağı haline geldi. CRIRSCO her zaman için ICMM (www.icmm.com) ilkelerine uyacak şekilde
hareket eder. ICMM CRIRSCO'ya mali ve idari destek sağlar ancak CRIRSCO faaliyetleri üzerinde bütçe
onayı ve mutabık kalınan projeler üzerinde sağlanan ilerlemenin periyodik olarak bildirilmesi ve bütçe
onayları gibi ikili ilişkiyi ikame ettirmek için gerekenler dışında CRIRSCO üzerinde doğrudan kontrol
veya etki sahibi değildir. Tarafların her biri uygun olduğu yerlerde diğerinin faaliyetlerini desteklemeyi
kabul etmiştir.
CRIRSCO, ulusal seviyede düzenleme ve disiplin gözetimi sağlamak üzere kurucu üyelerine dayanan,
yasal yetkisi olmayan uluslararası bir danışma organı niteliği taşır. CRIRSCO, raporlama standartları
üzerinde uluslararası konsensüs sağlanması için kararlaştırılan gereksinim ve maden sektörünün
gerçek anlamda global doğasını tanımaktadır.
CRIRSCO'nun mevcut üyeleri, Avustralya (JORC), Şili (National Committee), Kanada (CIM), Rusya
(NAEN), Güney Afrika (SAMREC), Avrupa, (PERC) ve ABD'deki (SME). maden raporlama kodlarını,
standartlarını ve ilkelerini geliştirmekle sorumlu Ulusal Raporlama Örgütleridir - National Reporting
Organisations (NRO'lar). Üye NRO'lar Komiteye temsilcilerini gönderirler. Bu ülke borsalarında
listelenen maden şirketlerinin birleşik değeri, global madencilik sektörünün belirtilen sermayesinin
önemli bir kısmını oluşturur.
CRIRSCO, yukarıdaki ülkelerin raporlama kodlarını baz alarak, ulusal raporlama kodları ve standartları
ile hali hazırda geniş biçimde kabul edilmiş olan Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının ve Maden
Rezervlerinin kamuyla paylaşılması için etkili, iyi denenmiş doğru uygulamanın yayılması ve
desteklenmesine yardımcı olmak amacıyla uluslararası bir Raporlama Şablonu (Şablon) geliştirmiştir.
Hedefler
CRIRSCO aşağıdaki eylemlerle belirlediği hedeflere ulaşmayı amaçlar:

İstişare ve işbirliği yoluyla Maden Arama Sonuçları, Maden Kaynakları ve Maden Rezervleri için
ulusal ve uluslararası raporlama standartlarının mükemmelliğinin, sürekli geliştirilmesinin
standartlaştırılmasının teşvik edilmesi,

Diğer uluslararası organizasyonlarla yazılı görüş sunarak ve uluslararası toplantılara katılarak
müzakere yapmak dahil olmak üzere kaynak ve rezerv raporlama hususlarında uluslararası
madencilik sektörünü temsil etmek, yazılı teklif vermek,

Ulusal bazlı Tanınmış Meslek Kuruluşları ("ROPO") vasıtasıyla Yetkili / Nitelikli Kişilerin uluslararası
mütekabiliyetinin sürekli gelişimini desteklemek,

CRIRSCO Uluslararası Raporlama Şablonuna uyulması ve şartlarının karşılanması dahil olmak üzere
Maden Arama Sonuçları, Maden Kaynakları ve Maden Rezervleri için en iyi tutarlı ve anlaşılır
raporlama standardının kullanımının teşvik edilmesi,

CRIRSCO üyeleri ve hissedarlar arasındaki bilgi alışverişini ve diyaloğu, mevcut hususlarla ilgili aktif
bir biçimde yönetilen web sitesi aracılığıyla kolaylaştırmak.
CRIRSCO Üyeliğine Uygunluk
Bir NRO, CRIRSCO Üyeliğine kabul edilebilmek için aşağıdaki kriterleri taşımalıdır:
1. Şablon* ile uyumlu ve Kamusal Raporlama standardı olarak kabul edilen veya
ülkedeki/bölgedeki meslek kuruluşlarının geniş biçimde desteğini gören bir raporlama
standardını oluşturacak ve korunmasından sorumlu olacak.
2. Kendi Ulusal veya Bölgesel raporlama standardı üzerinde değişiklik yapmadan önce
CRIRSCO'da temsil edilen NRO'lar ile uluslararası istişare yapma hususunda mutabık kalacak.
3. Şablonda tanımlanan şekilde Yetkili Kişilerin veya denklerinin davranışlarını yöneten disiplin
sistemleri ve etik kuralları sağlayan güvenilir, kendi kendini düzenleyen ve yöneten meslek
kuruluşlarına dahil olacak.
4. CRIRSCO faaliyetlerine katılma taahhüdünde bulunacak.
CRIRSCO Komiteye yeni üyelerin alınması ve üyelerin Komiteden uzaklaştırılması konusunda tek başına
hak sahibidir.
*CRIRSCO Şablonuna uyum, düzenleyicilerin gerektirdiği şekilde ulusal değişikliklerle, ancak Şablonda
yaralana ana tanımlar üzerinde asgari düzeyde değişiklikle birlikte geniş ölçüde Şablonu baz alan bir
standarda sahip olunması anlamına gelir. Devlete raporlama amaçları için önceden gerçekleştirilen
Maden Kaynakları ve Maden Rezervleri sınıflandırmasının eşlemesine izin verilmiştir, ancak
"uyumluluk" nedeniyle ulusal raporlama sisteminin tek başına Şablona eşlenerek bağlanmasına izin
verilmez.
Yukarıda açıklandığı üzere CRIRSCO üyeliği kriterlerini gözden geçirmenizi ve CRIRSCO
organizasyonunun üyesi olmak üzere resmi bir istek göndermesi için kriterleri karşıladığını
düşündüğünüz, kuruluşunuzu davet etmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.
Rahatça gözden geçirmeniz için CRIRSCO Başvuru Koşullarının tamamını ek olarak ilave ettim. CRIRSCO
ile ilgili daha fazla bilgi için www.crirsco.com adresinin ziyaret edebilirisiniz.
Saygılarımla,
Edmundo Tulcanaza
Başkan
CRIRSCO
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards