norm 2017 kurumsal eğitim kataloğu

advertisement
2017KURUMSALEĞİTİMKATALOĞU
"İŞHAYATINIZIYÖNETİN"EĞİTİMLERİ
EĞİTİM
SÜRESİ
(GÜN)
"GeliştirmeSanatı":YeniGeleniGeliştirme,İşHayatınaGirişveUyum
"GeliştirmeSanatı":TeknikEkibiGeliştirme,ServiceBusiness(S-Business)
1
2
"GerçekleştirmeSanatı":ProjeYönetimi-Farkındalık
1
"GerçekleştirmeSanatı":ProjeYönetimi–Uygulamalı,İleriDüzey
5
"GerçekleştirmeSanatı":ProjeYönetimi-KurumsalProjeZekası
2
“YönetimSanatı”:Süperİletişim,DuygusalZekaveProjeYöneticisi
2
"YönetimSanatı":NedenEkipOlmalıyız?EkipRuhuveMotivasyon
2
"YönetimSanatı":İşininLideriOlmak;YönetimBecerileri
2
"YönetimSanatı":StratejikYönetimvePlanlama
2
"YönetimSanatı":AnalitikKararVermeveSorunÇözmeTeknikleri
1
"YönetimSanatı":Girişimcilik
3
"YönetimSanatı":ZamanıYönetebilmek
1
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:KurumsalSosyalSorumluluk
1
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:Kurumsalİtibar
1
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:KurumsalSosyalMedyaYönetimi
2
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:KurumKültürü;Kurumsalİklim
2
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:KurumKültürü;BizBilinciveTakımRuhu 2
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:İnovatifDüşünmeveBakışAçısı
1
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:İnsanDavranışlarıveMüşteriİlişkileri
1
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:PazarlamaveSatış
1
“KurumsalDeğişimDönüşüm”:NedenİK?
1
EĞİTİM
SÜRESİ
"FİNANSMANKAYNAKLARI-FONLAR"EĞİTİMLERİ
(GÜN)
DBİhalelerineTeklifDosyasıHazırlamaveProjeYönetimineGirişAtölyesi, 2
ABveKalkınmaAjansı(KA)ProgramlarınaProjeHazırlama
3
veProjeYönetimineGirişAtölyesi
ŞirketleriçinABİhaleleriveProjeYönetimineGirişAtölyesi
2
EĞİTİM
SÜRESİ
"OUTDOOR–YAŞAYARAKÖĞRENİN"EĞİTİMLERİ
(GÜN)
TakımRuhu-BedenPerküsyonu
1
ProjeYönetimi-KahveYapımıveSunumu(Barista)
1
"İŞHAYATINIZIYÖNETİN"EĞİTİMLERİ
Eğitim programlarının amacı; iş hayatında gerekli olan temel bilgi ve becerilerin
kazandırılmasıdır. Katılımcıların, önce “kendilerini" sonra iletişimde oldukları
"diğer kişileri" tanımaları amaçlanmıştır. Günümüz iş dünyasının rekabetçi
ortamının talep ettiği; sorun çözme, hedefler doğrultusunda hareket etme, ekip
olma,vizyongenişletmeveyönetimselbecerilerigeliştirmekonularındafarkındalık
yaratılmaktadır.
"YeniGeleniGeliştirme"-İşHayatınaGirişveUyum
Çalışmahayatınayenibaşlayankatılımcılara,kariyerlerindegelişimsağlayanve
çalışmaortamınıbütünyönleriilegenelolaraktanıtanbiruyumprogramıdır.Bu
programda;içvedışmüşterikavramları,profesyoneldavranışlar,organizasyon
yapıları, duygusal zeka, iletişim ve ilişkiler konuları üzerinden iş yaşamı yapısı
aktarılmaktadır. Kurumların kendi oryantasyon eğitimleri ile de bir bütünlük
sağlanır.
"TeknikEkibiGeliştirme"-ServiceBusiness(S-Business)
Firmalarınteknikinsangücünü;hizmetsektörününgünümüzrekabetçiveazalan
karlarişmodelinde,etkili,uzunsolukluvekarlıişfırsatlarınısürdürebilmekiçin,
temel bilgi ve beceriler ile donatmak, ‘S-Business’ programının temel amacıdır.
Bu eğitim; ürün/hizmet bilgisi, iş geliştirme yöntemleri, satış-pazarlama, ekip
çalışmasıkonularıileiletişimveilişkilerkonularınıbirlikteharmanlayarak,tüm
çalışanların müşteri beklenti ve memnuniyeti konularında aktif rol almalarını
sağlamalarıiçintasarlanmıştır.
"GerçekleştirmeSanatı":ProjeYönetimi-Farkındalık
Projesel düşünme ve proje bazlı iş yapma temel yaklaşımının aktarıldığı, proje
yöneticisinin karma disiplinlere farkındalığının arttırılması kapsamında
oluşturulmuşbireğitimprogramıdır.Katılımcılarda;projeyönetiminedirvene
sağlar? proje yöneticisi ne yapar? konularında farkındalık yaratılması
hedeflenmiştir.
"GerçekleştirmeSanatı":ProjeYönetimi–Uygulamalı,İleriDüzey
Günümüz proje odaklı kurumsal işletme yapılarında; projesel düşünme ve iş
yapıştemelyaklaşımınınaktarılması,ProjeYönetimiYöntemlerininbilgialanıve
süreçler ile anlatılması, proje yöneticisinin karma disiplinlere farkındalığının
arttırılması, liderlik ve ekip olma becerilerine yönelik bilgilerin aktarılması
kapsamında oluşturulmuş uygulama yoğun bir eğitim programıdır. Katılımcılar,
proje yönetimi ve proje yöneticisinin unsurları olan; iletişim, kapsam, zaman,
maliyet, kalite, risk, paydaş, tedarikçi, insan kaynağı yönetimi konularında hem
meslekihemdekişiselgelişimiçinbilgivebecerikazanırlar.
"GerçekleştirmeSanatı":ProjeYönetimi–KurumsalProjeZekası
Günümüzkurumlarınprojelereveprojeyönetiminebakışlarıveelealışbiçimleri
temelyaklaşımıçerçevesindeoluşturulmuşbireğitimprogramıdır.Buprogram
ilekatılımcılara,süreç,projevedeğişimyönetimikavramlarıilebirbütünolarak
kurumsal proje yönetimi konusunda yönetici farkındalığı yaratılması
hedeflenmiştir.
"YönetimSanatı":Süperİletişim,DuygusalZekaveProjeYöneticisi
İş ve özel hayatımızda gerçekleştirdiğimiz her şey bir projedir. Her gün
birbirinden farklı konulardaki projeleri yönetiyoruz. Hepimiz birer proje
yöneticisiyiz. Projelerimizin ve proje yöneticiliğimizin olmazsa olmazı “iletişim
ve ilişkiler”dir. Proje Yönetimi’nin ve dolayısı ile proje yöneticisinin yaptığı
işlerin %90’nı “İletişim ve İlişki Yönetimi”dir. Bu eğitimin amacı; proje
yöneticisininprojeorganizasyonu,verimlilikartışıveekipruhuoluşturmakiçin
duygusal olgunluğunun önemini vurgulamak, katılımcılara bu konularda temel
bilgivebecerikazandırmaktır.
"YönetimSanatı":NedenEkipOlmalıyız?EkipRuhuveMotivasyon
Günümüz modern işletmelerinin ekip olabilme yeteneği; artan rekabet, azalan
kar, müşteri beklentileri ve bilgiyi işlemenin malzemeyi işlemekten daha fazla
önem kazanması ile oluşan yeni üretim modellerinde, stratejik bir önem
kazanmıştır.Çalışanlardaekipruhununyaratılmasıvegeliştirilmesi,kurumlarda
başarıveperformansınsurekliliğininsağlanmasıiçinartıkbirgerekliliktir.Ekip
ruhu, BİZ kulturu ile birleştiğinde motivasyon artışı, çalışan mutluluğu, aidiyet
duygusu gelişimi ve kurumsal verimlilik yaratır. Bu eğitimin amacı;
katılımcılarda farkındalık yaratarak, bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik
kazanımlareldeetmelerinisağlamaktır.
"YönetimSanatı":İşininLideriOlmak;Yönetim Becerileri YönetimBecerileriÜstdüzeyyöneticilere,kişiselpsikolojikharitalareşliğinde;
"Yönetici" ve "Liderlik" kavramları, aralarındaki farklar ve bu kavramların
kurumlarvebireyleringeleceğineetkilerininuygulamalarlaverildiğibireğitim
programıdır.
"YönetimSanatı":StratejikYönetimvePlanlama
Günümüzün global ve rekabetçi iş dünyasında, kurumların sürdürülebilirliği
artık bir risk unsuru olarak ele alınmaktadır. Kurumların stratejik yönetimi ve
planlaması, bu risk unsurunun azaltılması yaklaşımı ile; stratejik yönetim
sürecinin tam ve net olarak tanımlanması, markalaşma, AR-GE çalışmaları ve
kurumsal verimlilik çerçevesinde, yönetici seviyesindeki katılımcılara
aktarılmaktadır.
"YönetimSanatı":AnalitikKararVermeveSorunÇözmeTeknikleri
Kurumsal zekanın gelişimi amacı ile; günümüzün rekabetçi iş dünyasındaki
yöneticilerde aranan analitik karar verme ve sorun çözme yetkinliğine yönelik
olarak tasarlanmıştır. Her seviyeden yöneticileri donatmayı hedefleyen bir
eğitimprogramıdır.
"YönetimSanatı":Girişimcilik
Hızlı değişimin yaşandığı iş dünyasında, geleneksel yaklaşımları sorgulamak,
yeni fırsatları keşfetmek, risk almak, üretmek ve en fazla değeri yaratmak
konularında kurumsal ve kişisel farkındalık yaratmak bu programın temel
amacınıoluşturmaktadır.KanvasİşModeliüzerindensunulanprogramla,üretim
ve hizmet sektöründeki firmaların müşteri memnuniyetini artırma ve pazar
payınıgeliştirmelerinekatkısağlanmaktadır.
"YönetimSanatı":ZamanıYönetebilmek
Yaşamda en kesin ve geri döndürülemeyecek unsur zamandır. Zamanın etkin
kullanımıilekişiselvekurumsalverimliliğihedefleyen,bukonudabilgivebeceri
kazandıran,uygulamalıbireğitimdir
"KurumsalDeğişimDönüşüm":KurumsalSosyalSorumluluk
Bu program ile hedeflenen; katılımcılara, günümüz firmalarının tüm
paydaşlarınakarşısürdürülebilirbirsorumlulukanlayışınıbenimsemesi,sosyal
paydaşlarıveinsankaynaklarıiçinalgıyaratılması,karlılıklarınıarttırmasıiçin
"kurumsal sosyal sorumluluk" kavramı hakkında farkındalık yaratmak ve
gönüllüolarakşirketstratejilerininbirparçasıyaparakdeğerkatmakdır.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":Kurumsalİtibar
Günümüz firmalarının kurumsal itibar katsayılarını arttırma yöntemleri
hakkındafarkındalıkyaratılmasıamaçlanmıştır.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":KurumsalSosyalMedyaYönetimi
Günümüz iş dünyasının iş araçlarından biri olarak sosyal medyanın varlığını ve
gücünü göz ardı edemeyiz. Kurumlarda; tanınma, görünürlük, pazarlama, satış,
markalaşma gibi hedefler doğrultusunda sosyal medyanın kurumsal yönetimi
kurumsalbirstratejihalinegelmiştir.Katılımcılarabuprogramda;sosyalmedya
stratejisi belirleme, hedef kitle belirleme ve etkileşim kurma, içerik stratejisi,
sosyalağlarvedikkatedilecekkonular,dilinetkinkullanımı,kampanyayönetimi
veizleme,sosyalmedyadaölçmevegeliştirme,kurumsalblogkonularındabilgi
verilmesiamaçlanmıştır.Katılımcılareğitimsonunda;sosyalmedyanınkurumsal
olarak kullanımı ve strateji geliştirilmesi konusunda bilgi ve donanım kazanır,
kurumsaluygulamalarınıüretebilirler.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":KurumKültürü;Kurumsalİklim
Sürdürülebilirlik,21.yyişdünyasında,kurumlariçinartıkbirriskunsurudur.Bu
unsuru azaltmak veya ortadan kaldırmak nedeni ile; kurum iklimi nedir?
Oluşturmadaki önemli adımlar nelerdir?, İlişki ve iletişimin önemi, çatışma ve
çözümlemestratejileri,krizyönetimi,imajvealgıyönetimi,stratejikplanlamave
çalışanpotansiyeliniyansıtmaaltbaşlıklarındakatılımcılarafarkındalıkaktaran
bireğitimprogramıdır.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":KurumKültürü;BizBilinciveTakımRuhu
Buuygulamalıeğitimprogramıile;katılımcılardakurumiçiilişkilerinvekurum
kültürünün ortaya konulması ile yaratılan biz bilinci ve ekip ruhunun,
motivasyon ve verimlilik olarak işe dönüştürülmesi konularında farkındalık
yaratılmasıhedeflenmiştir.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":İnovatifDüşünmeveBakışAçısı
Katılımcılara; İnovasyon nedir? Merak olgusu, inovatif bakış açısı, yeni fikir
bulmakmümkünmü?Uyarlamafikrinebakış,yenifikirlernedenbulunamazve
sadece uyarlama yapabilir? İnovasyon ve Uyarlama ilişkisi, Uyarlama nasıl
yapılmalı/yapılmamalıkonularında,örneklerilebilgiverilen,seminerniteliğinde
bireğitimdir.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":İnsanDavranışlarıveMüşteriİlişkileri
Katılımcılara;önce"kendinitanıma",sonra"karşındakinianlama"farkındalığının
yaratıldığı, kişilik, karakter, duygusal zeka ve iletişim yöntemler konularında
uygulamalıolarakoluşturulmuşbirprogramdır.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":PazarlamaveSatış
Müşteriodaklıyönetimvesatışanlayışınıngelişmesiamacıile;müşteriodaklılık
veetkinmüşteriiletişimi,kurumkültürüvemüşteriilişkisi,müşterisadakati,
satıştafarkyaratma,müşteriilişkilerindeiknakonularındafarkındalıkyaratan
birprogramdır.
"KurumsalDeğişimDönüşüm":NedenİK?
İKyöneticilerivediğeryöneticilerinkatılımınınbeklendiğibuprogramda;İK
planlaması,kurumvatandaşlığıkavramıçerçevesindeinsankaynağıplanlaması,
işeseçmeveyerleştirme,geliştirme,motivasyonveperformansarttırmaya
yönelikbilgilerilegirişseviyesindebirfarkındalıkyaratılır.
Kazanımlar
Örgütkültüründeiyileşme,markaitibarındaartış,rekabetavantajı,farkındalığın
artması,yatırımcıetkisi,etkininsankaynaklarıpolitikasınayansımaları,örgütlü
hareketedebilmeüstünlüğükazandırması,sürdürülebilirprojelervekurumlar.
KimlerKatılabilir?
Görevi ne olursa olsun idari personel, danışman, teknik destek uzmanı,
pazarlama - satış uzmanı, yazılımcı, yöneticiler, proje ekip üyeleri, proje
yöneticileri,TEKNOKENT,KOBİveAR-GEçalışanları.
"FİNANSMANKAYNAKLARI/FONLAR"EĞİTİMLERİ
Eğitim programlarının amacı; Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Kalkınma
Ajanslarına yönelik fonların tanıtımı, fonlara katılım ve yararlanma koşulları,
formatlarauygunteklifveyaihaledosyasıoluşturmaveonaylanandosyanınproje
yönetimiileilgilikonulardabilgivebecerikazandırılmasıdır.
EğitimlerATÖLYEçalışmalarındanoluşmaktadır.
DünyaBankası(DB)İhalelerineTeklifDosyasıHazırlamaveProje
YönetimineGirişAtölyesi
Dünya Bankası programlarının tanıtımı, programlara katılım ve yararlanma
koşulları,formatauygunteklifveihaledosyasıoluşturmak,onaylanandosyanın
proje yönetimi konularında katılımcılara bilgi ve beceri kazandırılması bu
programileamaçlanmaktadır.
AvrupaBirliği(AB)veKalkınmaAjansı(KA)İhaleleriveProjeYönetimine
GirişAtölyesi
Eğitimin amacı katılımcılara; temel olarak AB ve KA programlarının tanıtımı,
programlara katılım ve yararlanma koşulları, proje döngüsü yönetim kavramı,
başvuru formunun doldurulması, mantıksal çerçeve ve bütçeye uygun hibe
dosyası oluşturulması ve onaylanan dosyanın proje yönetimi konularında, bilgi
vebecerikazandırılmasıdır.
ŞirketleriçinABİhaleleriveProjeYönetimineGirişAtölyesi
Eğitimin amacı katılımcılara; temel olarak AB programlarının tanıtımı,
programlara katılım ve yararlanma koşulları, formata uygun teklif veya ihale
dosyası oluşturma, onaylanan dosyanın proje yönetimi konularında, bilgi ve
becerikazandırılmasıdır.
Kazanımlar
Finansman Kaynakları/Fonlar eğitim programındaki kazanımlar; atölye
çalışmalarında belirlenen senaryolar doğrultusunda, fon kaynağı normlarına
uygun şekilde hibenin/ihalenin tanımlanması, hibe/ihale teklif dosyasının
uygulamalı olarak hazırlanması, deneyimlere dayalı ip uçlarının aktarılması,
projeyönetimitemelkavramlarınınöğrenilmesidir.
KimlerKatılabilir?
KOBİ’ler, Şirketler, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, AR-GE firmaları,
Üniversiteler,dosyahazırlamayıöğrenmekisteyenkişi,kurumvekuruluşlar.
"OUTDOOR-YAŞAYARAKÖĞRENİN"EĞİTİMLERİ
Katılımcıların, kültür, sanat ve doğa etkinlikleri ile “yaşayarak öğrenme”lerini
sağlamak, bu programın temel amacıdır. Modern iş dünyasının olmazsa olmazı
kabul edilen; bireylerin çalıştıkları kuruma yönelik aidiyet duygusunun
geliştirilmesi, ekip ruhunun oluşturulması, sinerji ve etkin iletişim konularındaki
etkinlikleriiçerir.
BedenPerküsyonu
Katılımcılaröncekendibedenlerinikullanarakçıkarttıklarıbuseslerdenritmler
oluşturmayı, daha sonra da hep birlikte bu ritmi seslendirmeyi öğrenirler. Bu
eğlenceli çalışma sonunda katılımcılar; kendini ytanıma, sınırları belirleme ve
zorlama, karşıdaki ile uyum yakalama, birlikte hareket etme, ortak değerler
belirleme,ekipolabilme,sonucaulaşmakonularındadeneyimeldeederler.
KahveYapımıveSunumu(Barista)
“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır” özdeyişinden yola çıkılarak
oluşturulan bu programda katılımcılar; kahvenin tarihi geçmişi, yapımı ile ilgili
bilgi edinirken, aynı zamanda da bir ürünün/hizmetin üretilmesi, sunumu için
kişiselyetkinliklerinyanısıra;ekipçalışması,görevpaylaşımı,müşteriyitanıma
ve empati ile yaklaşım, müşteri memnuniyeti konularında eğlenceli bir çalışma
gerçekleştirirler.
Kazanımlar
Liderlik, Takım Ruhu, Sorun Çözme, Sinerji, Kişisel Gelişim, İletişim Becerileri,
AidiyetDuygusu,Eğlence,Motivasyon,Sosyalleşme.
KimlerKatılabilir?
Yöneticiler, ekip üyeleri, iş kapasitesini artırmak ve bireysel gelişim sağlamak
isteyenherkes.
EĞİTMENLERİMİZ
Doç.Dr.FahriyeALTINAYATASAL
KıbrısYakınDoğuÜniversitesi,AtatürkEğitimFakültesindelisans,yükseklisans
vedoktoraderslerivermektedir.EğitimYönetimiveEğitimteknolojilerialanında
iki doktora derecesine sahiptir. Doçentliği eğitim teknolojileri alanında olup,
yönetimveteknolojialanlarındaçalışmalaryürütmektedir.AynızamandaEğitim
Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcılığı ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme
Merkezi Eşbaşkanlığı görevlerini de yürütmektedir. Yüksek öğretim ve eğitim
faaliyetlerine danışmanlık yapmaktadır. Çeşitli uluslararası kuruluş üyelikleri
olan ALTINAY ATASAL, alanında kitapları, kitap bölümleri, makale ve bilimsel
bildirileribulunmaktadır.Eğitimyönetimiveeğitimteknolojilerikonularındada
ulusal ve uluslararası projelerde aktif görev almaktadır. Çalışma alanları;
yönetim bilimi, proje yönetimi, stratejik yönetim, iletişim, uzaktan eğitim,
engellilerveteknoloji,bilişimteknolojilerikonularıdır.
SeçilFIRAT,TPY
ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü’nden mezun
olmuştur.AnkaraAmerikanÜssüfinansbölümündebaşladığıkariyerhayatında,
daha sonraları; OYAK Genel Müdürlüğü, Ankara Bayındır Hastaneleri, Emek
Proje ve OdakGrup firmalarında ekip üyesi, ekip lideri, birim müdürü, proje
yöneticisi, direktör olarak rol almıştır. Sağlık ve inşaat sektörlerinde; bilgi
sistemleri ve teknolojileri, planlama, bütçe, satın alma, kalite, eğitim, insan
kaynakları, halkla ilişkiler ve organizasyon alanlarında yöneticilik yapmıştır.
Halen NORM Eğitim Danışmanlık Derneğin’nde Proje Yönetimi konusunda
eğitmen ve danışman olarak hizmet vermektedir. Türk Proje Yönetimi Meslek
Enstitüsü(TPYME)üyesi,TescilliProjeYöneticisidir.2012yılındanberiMesleki
YeterlilikKurumuMYKileyürütülen“ProjeYöneticisiUlusalMeslekStandardıve
Yeterliliği” çalışma komitesi üyesidir. TPYME onaylı “Proje Yönetimi”, Başkent
Üniversitesi onaylı “E-eğitmen”, KOSGEB ve MEB onaylı “Girişimcilik” eğitimi
eğitmenidir.
Doç.Dr.ZehraALTINAYGAZİ
Eğitim Yönetimi ve Eğitim Teknolojileri alanlarında iki doktora derecesine
sahiptir. Doçentliğini de Eğitim Teknolojileri alanında almıştır. Çalışmalarında
yönetim ve teknoloji boyutlarını irdelemeye çalışmaktadır. Kıbrıs Yakın Doğu
Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesinde lisans, yüksek lisans ve doktora
derslerivermektedir.AynızamandaEğitimBilimleriEnstitüMüdürYardımcılığı
ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Eşbaşkanlığı görevlerini de
yürütmektedir. Yüksek öğretim ve eğitim faaliyetlerine de danışmanlık
yapmaktadır.ÇeşitliuluslararasıkuruluşüyelikleriolanALTINAYGAZİ,alanında
kitapları, kitap bölümleri, makale ve bilimsel bildirileri bulunmaktadır. Eğitim
yönetimiveeğitimteknolojilerikonularındadaulusalveuluslararasıprojelerde
aktif görev almaktadır. Çalışma alanları; yönetim, örgüt kültürü, motivasyon,
uzaktaneğitim,engellilerveteknoloji,bilişimteknolojilerikonularıdır.
Yrd.Doç.Dr.SenemGÜNGÖR
Başkent Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim
üyesidir.Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sivil toplum Kuruluşları, Kurumsal İtibar
veMarkalaşmakonularındadersvermekte,akademikdanışmanlıkyapmaktadır.
ÖmerKARAPINAR
Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Başkent
Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde okumuştur. Halen digital
pazarlamavesosyalmedyaalanındfaaliyetgösterenkendifirması“KONAMedya
Dijital İletişim Hizmetleri’nde çalışmaktadır. Aynı zamanda Hacettepe
Üniversitesi’nde “Markalaşma ve İtibar Yönetimi” ve “Sosyal Medya ve Dijital
Pazarlama” derslerinden sorumlu öğretim görevlisidir. Çeşitli kamu ve özel
sektör kuruluşlarında; “Digital Pazarlama Uzmanlığı” Sertifika Programları,
“KurumsalSosyalMedyaKullanımı”,“Annevebabalariçininternetokuryazarlığı.
Yasaklayarak değil, yöneterek korursunuz”, STK’larda “sosyal medya ve dijital
pazarlamauygulamaları”konularındaeğitimlervermiştirvevermeyededevam
etmektedir.Aynzamanda,JCIÇankayaUluslararasıFırsatlardanSorumluBaşkan
Yardımcısıolarakrolalmaktadır.
RemimeKOÇOĞLU,TPY
ODTÜ, iktisadi ve İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunudur. Nixdorf ve
IBM’de halkla ilişkiler uzmanı, danışman müşteri temsilcisi, takım lideri ve
sektör sorumlusu olarak çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Başta eğitim, savunma ve
sağlıksektörüolmaküzereulusalveuluslararasıBTprojelerinde,büyükölçekli,
karmaşık entegre sistem projelerin tasarımından ve gerçekleştirilmesine kadar
bütün aşamalarında sektör sorumlusu, takım lideri ve danışman olarak yer
almıştır. Türk Proje Yönetimi Meslek Enstitüsü (TPYME) üyesi, Tescilli Proje
Yöneticisidir. 2012 yılından beri Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile yürütülen
“ProjeYöneticisiUlusalMeslekStandardıveYeterliliği”çalışmakomitesiüyesidir.
Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve kamu projelerinde serbest danışman olarak
hizmet vermektedir. Başkent Üniversitesi onaylı “E-eğitmen”, KOSGEB ve MEB
onaylı “Girişimcilik” eğitmenidir. Halen, NORM Eğitim Danışmanlık Derneği
Başkanlıkgörevinisürdürmektedir.
MuratCemMEKİK,PMP,TPY
Kariyerine 1977 yılında Chicago’da bir mühendislik/müteahhitlik firmasında
teknik ressam ve proje ekip üyesi olarak başlamıştır. Kısa süre tıp tahsilinden
sonra, profesyonel yolunu mühendis ve proje yöneticisi olarak tercih etmiştir.
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezundur. 35 yıl
boyunca uluslararası inşaat, enerji, ulaştırma, ve sanayi tesisi proje ekiplerinin
her seviye ve görevinde yer alarak, projelerin ilk oluşumlarından keşif/teklif
hazırlıklarına, sunumuna ve uygulamalarına kadar geçen tüm gerçekleştirme
süreçveaşamalarındadeneyimlenmiştir.Aynızamandaüniversitelerde,meslek
okullarında, şirketlerde ve özel derslerde 25 yılı aşkın eğitmenlik deneyimine
sahiptir. 2007 yılından bu yana bağımsız proje yönetim danışmanlığı ve
rehberliği yapmaktadır. Mayıs 2010 tarihinde ilkkez Ulusal Proje Meslek
Konferansı UPMK’yı düzenlemiş ve sonrasında bu konferansda oluşturulması
kararı verilen Türk Proje Yönetim Meslek Enstitüsü TPYME’nin kurucu üyeleri
arasında yer almıştır. 2012 yılından beri Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK ile
yürütülen “Proje Yöneticisi Ulusal Meslek Standardı ve Yeterliliği” çalışma
komitesiüyesidir.
NedretORBAY,TPY
1981yılında,Türkiye’ninilkBilgisayarMühendislerindenbirisiolarakHacettepe
Üniversitesi’nden mezun olmuştur. O günden bu yana, kamu ve özel sektörde
aktif olarak sürdürdüğü profesyonel iş hayatında; sistem uzmanlığı, proje
yöneticiliği,teknikyöneticilik,bölgemüdürlüğüpozisyonlarındaçalışmıştır.THY
rezervasyon projesi, bankacılık uygulamaları, e-İş, e-Ticaret, e-Öğrenme,
doküman yönetimi ve iş akış sistemleri, süreç yönetimi, yönetim bilişim
sistemleri, sistem entegrasyonu, çözüm odaklı ürünler, bütünleşik sistemler
konularında,pekçokulusalveuluslararasıprojelerde,büyükölçekli,karmaşık,
çevrim içi gerçek zamanlı sistemlerin tasarlanması ve kurulmasında yer aldı.
Büyük ölçekli projelerdeki çalışma ve yönetim deneyimi ile satış ve iş yönetimi
konularındaki deneyimlerin bir sonucu olarak, farklı hiyerarşik düzeylerdeki
kişilerle, çok uluslu ve disiplinlerarası ekiplerle iletişim kurabilme becerisi
kazanmıştır. Bilişim ve Yönetim Danışmanlığı’nın yanı sıra Avrupa Birliği ve
DünyaBankasıprojelerinindegeliştirilmesiveyürütülmesikonularındaeğitim,
danışmanlık ve proje yöneticiliği faaliyetlerine devam etmekte olup, halen Alfa
Bilgi Teknolojileri Yönetim Danışmanlık Ltd. şirketinin yönetici ortağı, NORM
EğitimDanışmanlıkDerneği’ninbaşkanyardımcısıveTürkProjeYönetimMeslek
Enstitüsü–TPYME’ninonursalbaşkanıdır.
SibelÖZPULAT
Gazi Üniversitesi, Ekonomi Bölümü mezunudur. Yüksek Lisansını, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ‘İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer
Danışmanlığı‘ konusunda tamamlamıştır. TÜBİTAK ve Türk Hava Kurumu gibi
kamu/özel savunma sanayi, havacılık ve uzay sektöründe, AVEA, Alcatel gibi
telekomünikasyon ve çağrı merkezi sektöründe, STK’larda, ADECCO gibi özel
istihdam merkezlerinde ve İlkumut, Kariyeradam, Bemar Kariyer Okulları gibi
eğitim sektörlerinde yöneticilik, eğitmenlik, ISO kalite yönetim temsilciliği,
sistem kurulumu, denetçilik görevlerinde bulunmuştur. Halen uzmanlık
alanlarında eğitmenlik, danışmanlık ve başdenetçilik (IRCA onaylı) görevlerini
gerçekleştirmektedir. Eğitmen aynı zamanda MEB atamalı olarak “İnsan
Kaynakları Yönetimi” ve “Eğiticinin Eğitimi” ve KOSGEB onaylı “Girişimcilik”
eğitmenidir.
ŞuleŞAHİN
ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunudur. Türk Psikologlar Birliği genel müdürlüğü
görevinden sonra Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde; Klinik Psikolojide
Terapötik Gözlem ve Görüşme Teknikleri, Psikoterapide Psikopatalojik Edebi
Analizler derslerini vermekte, Psikodrama Yaşantı Grupları’nı yönetmekte ve
terapist olarak bireysel-aile-evlilik danışmanlığı ve çift terapisi alanlarında
psikolojik kişisel gelişim çalışmalarını sürdürmekte, kamu kuurmları ve
şirketlerde işbaşı/şirket içi gelişim eğitimleri vermektedir. ODTÜ Mezunlar
Derneği bünyesinde 2006 yılında kurduğu Psikoloji Atölyesi, Uygulamalı Yazın
Atölyesi ve Roman İnceleme seminerlerini kapsayan Edebiyat Kulübü’nü 500
aktif üyesi ile yönetmektedir. Psikolojik bir altyapı içinde yazılmış “Psikolojik
PolisiyeRomanlarÜçlemesi”bulunmaktadır.
REFERANSLARIMIZ
AGEEnerji,Ankara,Eğitim
ALSTOM,Eğitim
AnkaraBüyükşehirBelediyesi,ProjeDairesiBaşkanlığı,Ankara,Eğitim
BAŞARSOFTBilgiTeknolojileriA.Ş.,Ankara,Eğitim
BaşkentÜniversitesi,Seminer
DİGİTESTElektronik,Ankara,Eğitim
ENERJİSA,Ankara,İstanbul,Eğitim
FEKA,Rehberlik
ICVakfı,EğitimveSeminerler
KıbrısYakınDoğuÜniversitesi,Seminer
Kılıçoğlu,Eğitim
KocaeliÜniversitesi,İzmit,Seminer
MaliyeBakanlığı,GelirİdaresiBaşkanlığı,Ankara,Eğitim
MEDAŞ,MeramElektrikDağıtımA.Ş.,Konya,Kırşehir,Aksaray,Eğitim
Nurolİnşaat,Seminer
STM,Seminer
TRTAnkara,Eğitim
ÜKEMakina,Rehberlik
YenimahalleBelediyesi,ABProjelerBirimi,Rehberlik
Download