BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood

advertisement
KULLANIM TALİMATLARI –
KULLANIMA HAZIR PLAK
BESİYERİ
PA-254007.06
Rev.: April 2013
BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood
KULLANIM AMACI
BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (Columbia %5 Koyun Kanı Bulunan CNA Agar)
klinik örneklerden gram-pozitif bakterilerin izolasyonu için kullanılan seçici bir besiyeridir.
PROSEDÜR İLKELERİ VE AÇIKLAMASI
Mikrobiyolojik yöntem.
Ellner ve ark. 1966’da Columbia Agar olarak adlandırılan bir kanlı agar formülasyonun
geliştirildiğini bildirmişlerdir.1 Karşılaştırılabilir kan agar bazlardan daha geniş koloniler ve daha
bol gelişim sağlayan bu besiyeri kan içeren besiyeri ve seçici formülasyonlar için kullanılır.
Ellner ve ark. %5 koyun kanı ile zenginleştirilmiş Columbia agar bazda litrede 10 mg kolistin ve
15 mg nalidiksik asit içeren besiyerinin Proteus, Klebsiella ve Pseudomonas türlerinin gelişimini
inhibe ederken stafilokok, hemolitik streptokok ve enterokok gelişimini desteklediğini
bulmuştur.1-3
Columbia Agar oldukça besleyici baz besiyeri sağlar. Antimikrobiyal ajanlar, kolistin ve nalidiksik
asit eklenmesi besiyerini gram-pozitif mikroorganizmalar, özellikle streptokok ve stafilokok için
seçici hale getirir. BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood içerisinde nalidiksik asit
konsantrasyonu, klinik örneklerden gram pozitif kokların geri kazanılmasını artırmak için 10
mg/l’ye azaltılmıştır. Koyun kanı özellikle streptokokların olası tanısında önemli olan hemolitik
reaksiyonların saptanmasına izin verir.2-6
REAKTİFLER
BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood
1 Litre Saf Su için Formül*
Kazeinin Pankreatik Dijesti
12,0 g
Hayvan Dokularının Peptik Dijesti 5,0
Maya Ekstraktı
3,0
Sığır Eti Ekstraktı
3,0
Mısır Nişastası
1,0
Sodyum Klorür
5,0
Agar
13,5
Kolistin
10,0 mg
Nalidiksik Asit
10,0
Koyun Kanı, defibrinleştirilmiş
%5
pH 7,3 ± 0,2
*Performans kriterlerini karşılamak üzere gereken şekilde ayarlanmış ve/veya desteklenmiştir.
ÖNLEMLER
. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
Mikrobiyal kontaminasyon belirtileri, renk değişimi, kuruma, çatlama veya diğer bozulma
belirtileri görülen plakları kullanmayın.
Aseptik kullanma prosedürleri, biyolojik tehlikeler ve kullanılmış ürünün atılmasıyla ilgili olarak
GENEL KULLANIM TALİMATLARI’na bakın.
SAKLAMA VE RAF ÖMRÜ
Alındıktan sonra plakları kullanana kadar orijinal kaplı ambalajında karanlıkta 2 ila 8 °C’de
saklayın. Dondurmaktan ve aşırı ısıtmaktan kaçının. Plaklar son kullanma tarihine kadar
(ambalaj etiketine bakın) ve önerilen inkübasyon sürelerinde inkübe edilebilir.
10 plaklık açılmış yığınlardan alınan plaklar temiz bir alanda, 2 ila 8 °C’de saklandığında bir
hafta kullanılabilir.
PA-254007.06
-1-
KULLANICI TARAFINDAN KALİTE KONTROLÜ
Besiyerini aşağıda listelenen suşlar ile inoküle edin. (detaylar için, GENEL KULLANIM
TALİMATLARI belgesine bakın). 18 ila 24 saat boyunca 35  2 °C’de, tercihen karbondioksit ile
zenginleştirilmiş aerobik atmosferde inkübe edin.
Suşlar
Staphylococcus aureus ATCC 25923
Streptococcus pneumoniae ATCC 6305
Streptococcus pyogenes ATCC 19615
Enterococcus faecalis ATCC 29212
Proteus mirabilis ATCC 12453
İnoküle edilmemiş
Gelişim Sonuçları
İyi ila mükemmel gelişim, beta-hemolitik olabilir
İyi ila mükemmel gelişim, alfa hemoliz
İyi ila mükemmel gelişim, beta hemoliz
İyi ila mükemmel gelişim
Kısmi ila tam inhibisyon; kümelenme yok
Kırmızı (kan rengi)
PROSEDÜR
Sağlanan Malzemeler
BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood (90 mm Stacker plaklar). Mikrobiyolojik
açıdan kontrol edilmiştir.
Sağlanmayan Malzemeler
Yardımcı kültür ortamı, reaktifler ve gerekli laboratuvar ekipmanı.
Örnek Türleri
Bu, aerobik bakteriyolojide bulunan birçok Gram pozitif bakteri izolasyonu için seçici bir
besiyeridir ve tüm klinik örnekler için kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. PERFORMANS
ÖZELLİKLERİ VE PROSEDÜRÜN KISITLI OLDUĞU ALANLAR.
Test Prosedürü
Örnek laboratuvara ulaştığında olabildiğince kısa sürede örneği sürme yöntemi ile ekin. Sürme
plak, temel olarak karışık flora içeren örneklerden saf kültürleri izole etmek için kullanılır.
Alternatif olarak, eğer materyal doğrudan swabdan geliştirilecekse, swabı kenarın yüzeyinde
küçük bir alanın üzerinde döndürün; ardından bu inoküle edilmiş alandan sürme yöntemi ile
ekim yapın. Örnekte bulunan bütün patojenlerin saptanmasını sağlamak için, aynı zamanda
uygun seçici olmayan besiyerine örn. BD Columbia Agar with 5% Sheep Blood ve başka bir
seçici besiyerine örn., BD MacConkey II Agar sürme yöntemi ile ekim yapılmalıdır.4,7
35  2 °C’de 42 ila 48 saat, tercihen karbondioksit ile zenginleştirilmiş aerobik atmosferde inkübe
edin ve 18 ila 24 ve 42 ila 48 saat sonra plakları okuyun.
Sonuçlar
BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood üzerinde tipik koloni morfolojisi aşağıdaki gibidir:
Streptokoklar (grup D
olmayan)
Enterokok (Grup D)
Stafilokok
Mikrokok
Korinebakter
Candida spp.
Listeria monocytogenes
Gram negatif bakteriler
Küçük, beyaz ila grimsi. Beta veya alfa hemoliz.
Küçük, fakat grup A streptokoklardan daha geniş, grimsi.
Alfa (nadiren beta) hemoliz.
Geniş, beyaz ila gri veya krem ila sarı, hemoliz var veya yok
Geniş, beyaz ila gri veya sarı ila turuncu, hemoliz var veya yok
Küçük ila geniş, beyaz ila gri veya sarı, hemoliz var veya yok
Küçük, beyaz
Küçük ila orta boyutlu, grimsi, zayıf beta hemoliz
İzlenebilir gelişim yok
Yukarıda listelenmeyen başka Gram pozitif bakteriler de besiyerinde gelişebilir. Detaylar ve
gelişimin yorumlanması için, referanslara bakın.2,4-6
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ VE PROSEDÜRÜN KISITLI OLDUĞU ALANLAR
BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood aerobik olarak gelişen birçok Gram pozitif
mikroorganizmanın, örn., streptokok, stafilokok, korineformlar, Listeria spp ve diğerleri,
PA-254007.06
-2-
izolasyonu ve kültivasyonu için standart bir besiyeridir.2,4,5 Anaerobik olarak inkübe edildiğinde,
aynı zamanda Gram pozitif katı anaerobların izolasyonu için de kullanılabilir.3,7
Bulaşıcı ajanlar olarak oluşan bakteri türlerinin sayısı ve tipleri oldukça fazladır. Bu sebeple,
nadir olarak izole edilen ve yeni tanımlanan mikroorganizmalar için besiyeri rutin olarak
kullanılmadan önce, ilk olarak söz konusu organizmanın saf kültürleri kültive edilerek
uygunluğu kullanıcı tarafından test edilmelidir.
Seçici içeriğe direnç gösteren Gram negatif bakteriler bu besiyerinde gelişebilir.
Candida türleri ve diğer mantarlar bu besiyerinde inhibe edilmez.
Gram pozitif bakteriler olmalarına rağmen, Bacillus spp. gibi aerobik-spor oluşturucular BD
Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood üzerinde inhibe olabilir.
Belirli tanı testleri doğrudan bu besiyerinde gerçekleştirilebilmesine rağmen, tam tanımlama
için saf kültürlerin kullanıldığı biyokimyasal ve belirtilmişse immünolojik test gereklidir.4,6
Columbia Agar baz, görece yüksek karbonhidrat içeriğine sahiptir ve bu sebeple, beta hemolitik
streptokoklar alfa hemoliz için hatalı olabilen yeşilimsi hemolitik reaksiyon oluşturabilir.
REFERANSLAR
1. Ellner, P.D., C.J. Stoessel, E. Drakeford, and F. Vasi. 1966. A new culture medium for
medical bacteriology. Am. J. Clin. Pathol. 45:502-504.
2. MacFaddin, J. F. 1985. Media for isolation-cultivation-identification-maintenance of medical
bacteria, vol. 1, p. 269-275.Williams & Wilkins, Baltimore, MD.
3. Chapin, K.C., and T.-L. Lauderdale. 2003. Reagents, stains, and media: bacteriology. In:
Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of
clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
4. Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.).2003.
Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology, Washington,
D.C.
5. Ruoff, K.L., R.A. Whiley, and D. Beighton. 2003. Streptococcus. In: Murray, P. R., E. J.
Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken (ed.). Manual of clinical
microbiology, 8thed. American Society for Microbiology, Washington, D.C.
6. Isenberg, H. D. (ed.). 1992. Interpretation of aerobic bacterial growth on primary culture
media, Clinical microbiology procedures handbook, vol.1, p. 1.6.1-1.6.7. American Society
for Microbiology, Washington, D.C.
7. Thomson, R.B., and J.M. Miller. 2003. Specimen collection, transport, and processing:
bacteriology. In: Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Yolken
(ed.). Manual of clinical microbiology, 8th ed. American Society for Microbiology,
Washington, D.C.
AMBALAJ/TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood
Kat. No. 254007
Kullanıma hazır plak besiyeri, 20 plak
Kat. No. 254072
Kullanıma hazır plak besiyeri, 120 plak
EK BİLGİ
Daha fazla bilgi için lütfen yerel BD temsilcinizle temasa geçin.
Becton Dickinson GmbH
Tullastrasse 8 – 12
D-69126 Heidelberg/Germany
Phone: +49-62 21-30 50
Fax: +49-62 21-30 52 16
[email protected]
http://www.bd.com
http://www.bd.com/europe/regulatory/
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection
BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company. © 2013 BD
PA-254007.06
-3-
Download