İL: ORDU AY:03.03.2017 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً

advertisement
İL: ORDU
AY:03.03.2017
ِِ
‫َنف ِس ُك ْم‬
ُ ‫َن َخَل َق َل ُكم ِم ْن أ‬
ْ ‫َو ِم ْن َآياته أ‬
‫أ َْزَواجاً لِتَ ْس ُكُنوا ِإَل ْي َها َو َج َع َل َب ْيَن ُكم َّم َوَّد ًة‬
ٍ ‫ورحم ًة ِإ َّن ِفي َذلِك ََلي‬
‫ات لَِق ْو ٍم َيتََف َّك ُرو َن‬
َ َ
َ ْ ََ
َّ
‫يقول‬
ُ ‫وسلم‬
َ
Rum Suresi 30/21
ِ َّ ‫قال رسول‬
‫صلى هللاُ َعَل ْي ِه‬
َ ‫َّللا‬
ُ
ِ
‫خااككم‬
ْ ‫« أَ ْك َم ُل املُْؤمنني إِميَاانً أ‬
ُ ‫ َوخااكُك ْم‬، ً‫َحسنُ ُه ْم ُخلُقا‬
» ‫لِنِ َسائِ ِهم‬
İSLAMDA KADIN HAKLARI
Değerli kardeşlerim!
Yüce dinimiz İslam, toplumda kadının değerine
haklarının korunmasına ve gözetilmesine büyük
önem vermiştir. Sevgili Peygamberimiz Veda
Hutbesinde “Ey İnsanlar; kadınların haklarını
gözetmenizi ve bu konuda Allah’ın koyduğu
ölçülere hassasiyetle uymanızı tavsiye ederim. Siz
kadınları Allahın emaneti olarak aldınız. Onları
Allah’ın adına söz vererek helal edindiniz. Sizin
kadınlar üzerinde hakkınız, onlarında sizin
üzerinizde hakları vardır” buyurmuşlardır. i
Cahiliyet döneminde kadının toplumda hiç bir
yeri yokken, kız çocukları diri diri,
toprağa
gömülürken Kuran’ı Kerim’in inmesiyle bütün bu
karanlık devir kapanmıştır. Kuran’ı Kerim’de “
Kendileri ile Huzur bulasınız diye sizin için
türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi
ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve
kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda
düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır” ii
buyrulmaktadır
Muhterem Müslümanlar!
Kadını ve erkeği, dünya hayatının zorluklarını
da güzelliklerini de paylaşmak için yan yana var
etmiş, imtihanı başarıyla verebilmek için birbirlerine
yardımcı olmalarını istemiştir. Yüce Yaratıcı'nın,
“Sizden erkek olsun kadın olsun, hiçbir çalışanın
amelini karşılıksız bırakmayacağım.” 1 Buyurarak
1
Âl-i İmrân, 3/195.
kadını ve erkeği eşit mükâfatlandırmayı vaat ettiğini
ifade etmekte “Hırsız erkek
ile hırsız
kadın…” 2 “Zina eden kadın ve zina eden
erkek…” 3 diyerek hatadan bahsederken her iki cinsi
de ayrı ayrı zikrederek, ceza verirken de eşit
davranacağını söylemektedir. “Mümin erkeklere
söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını
korusunlar.” 4 Emrinin hemen ardından,
“Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan
sakınsınlar, namuslarını korusunlar.” 5 Buyruğu
ile de sorumluluğun erkek olsun kadın olsun
sorumluluğun eşit olduğunu vurgulamaktadır.
Rabbimiz, eşleri tanımlarken, “Onlar size
örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz.” 6 . “İman
eden erkekler ve iman eden kadınlar birbirlerinin
dostudurlar.” buyurulması,7 Peygamber Efendimiz
de “Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü
tamamlayan diğer yarıdır.”8 “Mü’minlerin îmân
bakımından en mükemmeli, huyu en iyi olanıdır.
Sizin en Hayırlınız, kadınlarına karşı hayırlı
olanlardır.”iii Buyurmaktadır.
Değerli Mü’minler!
Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere İslam’da
kadın erkek üstünlüğü yoktur. Her bireyin
sorumluluğu kendinedir. Fakat hakları horlanarak
çiğnenebilecek
konumda
bulunan
kadınları
Peygamber Efendimiz, “Allah'ım, ben iki zayıfın;
yetimin ve kadının hakkına el uzatılmasını
yasaklıyorum.” 9 Sözü ile koruma çağrısı yapar.
Diğer bir hadislerinde ise “Dünya (geçici) bir
nimettir. Dünyanın en değerli nimeti ise iyi/Saliha
kadındır.” 10 Buyurmaktadır.
Hutbemi şu hadisi şerif ile bitirmek istiyorum:
“Hanımlarımız hakkında ne dersiniz?” diye
sorulduğunda
Peygamber
fendimiz, “Yediklerinizden onlara da yedirin,
giydiklerinizden onlara da giydirin, onları
dövmeyin ve kötülemeyin.” 11
“...Dikkat
edin!
Sizin
hanımlarınız
üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da
sizin üzerinizde hakları vardır...” 12
HAZIRLAYANIN ADI: CEMİL YİĞİT
ÜNVANI: GÖLKÖY İLÇE VAİZİ
i
Veda Hutbesi
Rum Suresi 30/21
iii
Riyazus Salihin C.II H No 280
ii
2
Mâide, 5/38.
Nûr, 24/2.
4
Nûr, 24/30
5
Nûr, 24/31
6 Bakara, 2/187
7 Tevbe, 9/71-72
8 Ebû Dâvûd, Tahâret, 94
9
İbn Mâce, Edeb, 6
10 Müslim, Radâ, 64
11 Ebû Dâvûd, Nikâh, 40-41
12 Tirmizî, Radâ, 11
3
Download