Dolaşım Sistemi Fizyolojisi VII

advertisement
OHM YASASI
P = Q x R
DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII
Dr. Nevzat KAHVECİ
Ortalama
Arteriyal
Basınç
Ortalama
Arteriyal
Basınç
-
-
Sağ
Atriyum
Basıncı
Sağ
Atriyum
Basıncı
=
=
Kalp
Hızı
Kalp
Debisi
x
x
Total
Periferik
Direnç
Atım
Hacmi
x
Total
Periferik
Direnç
ARTER BASINCININ DÜZENLENMESİ
Santral Venöz Basınç
OHM YASASI
P = Q x R
• Santral venöz basınç, sağ atrium basıncıdır.
• Sıvı tedavisinin izlenmesinde sık olarak
Ortalama
Arteriyal
Basınç
Ortalama
Arteriyal
Basınç
-
-
Sağ
Atriyum
Basıncı
Sağ
Atriyum
Basıncı
=
=
Kalp
Hızı
x
Total
Periferik
Direnç
Atım
Hacmi
x
Kalp
Debisi
x
Total
Periferik
Direnç
kullanılan bir ölçüm yöntemidir.
• Sağ kalbe dönen kan miktarı ve sağ kalbin
bu miktarı karşılama gücü hakkında fikir
verir.
Sağ Atriyum Basıncı
Sağ Ventrikül Basıncı
• 1-10 cmH2O
2-8 mmHg
2-6 mmHg
<5 mmHg
• a dalgası atriyal sistol
c dalgası ventrikül sistolü sırasında trikuspit kapağın
atriyuma doğru hareketi
v dalgası atriyal diyastol sırasında trikuspit kapağın
açılmasından önce atriyum basıncındaki artmayı yansıtır.
a
c
• Sistolik basınç
20-30 mmHg
15-25 mmHg
<30 mmHg
• Diyastolik basınç
2-8 mmHg
v
a
c
v
0-8 mmHg
<5 mmHg
1
Pulmoner Arter Wedge Basıncı (PAWP)
Pulmoner Kapiller Wedge Basıncı (PCWP)
Pulmoner Arter Basıncı
• Sol atriyum ve sol
ventrikül diyastol sonu
basıncını yansıtır.
• 0-5 mmHg
• Sistolik basınç
20-30 mmHg
• Diyastolik basınç
8-15 mmHg
PCWP
• Ortalama pulmoner arter basıncı
18-20 mmHg
20-25 mmHg
25-30 mmHg
>>30 mmHg
10-17 mmHg
Pulmoner konjesyon başlangıcı
Orta düzeyde konjesyon
İleri düzeyde konjesyon
Pulmoner ödem
OHM YASASI
P = Q x R
Ortalama
Arteriyal
Basınç
-
-
Sağ
Atriyum
Basıncı
Sağ
Atriyum
Basıncı
=
=
Kalp
Hızı
Kalp
Debisi
x
x
Total
Periferik
Direnç
Atım
Hacmi
x
Total
Periferik
Direnç
TOTAL PERİFERİK DİRENÇ
•
•
•
P = Q x R
Vizkosite
Damarın boyu
Damarın çapı
Lokal faktörler
Humoral faktörler
Otonom sinir sistemi
Ortalama
Arteriyal
Basınç
Ortalama
Arteriyal
Basınç
-
-
Sağ
Atriyum
Basıncı
Sağ
Atriyum
Basıncı
=
=
Kalp
Hızı
x
Total
Periferik
Direnç
Atım
Hacmi
x
Kalp
Debisi
x
Total
Periferik
Direnç
KALP DEBİSİNİN KONTROLÜ
KALP DEBİSİ
ATIM SAYISI
KASILMA GÜCÜ
KALP DEBİ
DEBİSİ
PRELOAD (Önyük)
AFTERLOAD (Artyük)
Frank-Starling yasası
Atım Hacmi (ml)
Ortalama
Arteriyal
Basınç
OHM YASASI
Normal
dinlenim
değeri
Diyastol Sonu Ventrikül Hacmi (ml)
2
KALP DEBİSİNİN KONTROLÜ
•Kalbin gerilmesi ile kalbin atım sayısının artması
Sağ atriyum duvarındaki SA düğümün gerilmesi, düğümün ritmisitesi
üzerine kalp hızını %10-15 arttıracak doğrudan bir etkiye sahiptir.
KALP DEBİSİNİN KONTROLÜ
SEMPAT İK SİSTEMİN
KAN
HACMİ
VENLER ÜZERİNE ETKİSİ
KAS
POMPASI
Periferik venler
VENÖZ BASINÇ
VENÖZ DÖNÜŞ
SOLUNUM
•Bainbridge refleksi
Sağ atriyumun gerilmesi sonucu doğan impulslar vazomotor merkezi
uyarır. Sempatik sistemin etkinliği artırılıp, parasempatik etkinin ortadan
ATRİYAL BASINÇ
DİYASTOL SONU
VENTR. HACMİ
PLAZMA
EPİNEFRİN
kalkması sonucu kalp hızı artar.
SEMPATİK SİSTEM
Kalp Kası
PARASEMPATİK
SİSTEM
SA Düğüm
ATIM HACMİ 
ATIM SAYISI
KALP DEBİSİ
KALP İNDEKSİ
Vücut yüzeyinin metrekaresi başına kalp debisi
(Vücut yüzeyinin metrekaresi başına birim zamanda kalp tarafından
pompalanan kan miktarıdır.)
KALP DEBİSİ
KALP İNDEKSİ=
VÜCUT YÜZEYİ
Normal değer
2.5 - 4.5 L/dak/m2
Subklinik değer
2.2 - 2.5 L/dak/m2
Klinik değer
(Düşük perfüzyon)
1.8 - 2.2 L/dak/m2
Şok
<<1.8 L/dak/m2
KOMPANSE KALP YETMEZLİĞİ
Kalbin vücudun gereksinimini karşılamaya
yetecek miktarda kanı pompalama
yetersizliği
Kalp debisinde azalma
Venöz sistemde kanın göllenmesi
Kalbin ulaşabileceği kardiyak debi sınırlıdır.
5000 ml/dk  13000 ml/dk
Hiperefektif Kalp
1- Sempatik stimülasyon, parasempatik inhibisyon
Kalp hızında artış
Kalbin kontraksiyon gücünün normalin iki katına kadar çıkması
25000 ml/dk
2- Kalp hipertrofisi
Kalp kasının kitlesinde ve kasılma gücünde artış (Maraton
koşucularının kalbinde %50-75 kitle artışı)
20000 ml/dk
Hipoefektif Kalp
1- Kalbin sinirsel uyarılmasının inhibisyonu
2- Kalp hızı ve ritim bozuklukları
3- Valvüler kalp hastalıkları
4- Hipertansiyon
5- Kongenital kalp hastalıkları
6- .............
 13000 ml/dk 
5000 ml/dk
KOMPANSE KALP YETMEZLİĞİ
AKUT EVRE
Sempatik refleksler
Baroreseptör refleks
Kemoreseptör refleks
Merkezi sinir sisteminin iskemik cevabı
Sempatik refleksler yaklaşık 30 saniye içinde
maksimale gelir.
3
KOMPANSE KALP YETMEZLİĞİ
DEKOMPANSE KALP YETMEZLİĞİ
•Ağır kalp problemi
KRONİK EVRE
•Sempatik Sistem ve Renal Sıvı Retansiyonu
kompansasyona yeterli olmaz.
•Kalp debisi normal böbrek fonksiyonunu sağlayacak
Böbrekler aracılığıyla sıvı retansiyonu
değere yükselemez.
•Sıvı retansiyonu devam eder ve ödem gittikçe artar.
ÖLÜM
YÜKSEK DEBİLİ KALP YETMEZLİĞİ
Aşırı miktardaki venöz dönüşle kalbin aşırı
yüklenmesi
• A-V fistüller
• Tirotoksikoz
DÜŞÜK DEBİLİ KALP YETMEZLİĞİ
Akut MI ve uzun süren, yavaş ilerleyen kalp
patolojileri sonucu kalp yaşam için gerekli kan
miktarının minimalini bile pompalayamaz.
• Perikardiyal
• Miyokardiyal
• Kapak patolojileri
• …………
• ………..
Kardiyojenik Şok
HEMORAJİ (Kan Kaybı)
KAN VOLÜMÜ 
Hemorajik Şok
VENÖZ BASINÇ 
Büyük miktarlarda kan volümünün kaybedilmesi
VENÖZ DÖNÜŞ 
ATIM HACMİ 
KALP DEBİSİ 
ARTERİYAL BASINÇ 
4
KAN AÇIĞININ KARŞILANMASI
HEMORAJİ (Kan Kaybı)
ARTERİYAL BASINÇ 
ARTERİYAL BASINÇ 
BARORESEPTÖRLERİN UYARILMASI 
KALP
PARASEMP. ETKİ 
KALP
SEMPATİK
ETKİ 
SA DÜĞÜM
KALP HIZI 
VEN
SEMPATİK
ETKİ 
ARTERİYOL
SEMPATİK
ETKİ 
PER. VENLER
ART.
KONSTR. 
KONSTR. 
VENÖZ BASINÇ 
KAPİLLER BASINÇ 
Kan akımını düzenleme
mekanizmaları
Kan basıncını düzenleme
mekanizmaları
İNTERSTİSYEL ARALIKTAN
İNTRAVASKÜLER ALANA
SIVI GEÇİŞİ 
VENÖZ DÖNÜŞ 
PLAZMA VOLÜMÜ 
KALP KASI
ATIM HACMİ 
KALP DEBİSİ 
PERİFERİK DİRENÇ 
ARTERİYAL BASINÇ  (Normal Düzey)
ARTERİYAL BASINÇ 
(Normal Düzey)
KORONER DOLAŞIM
Epikardial koroner damarlar adrenerjik -reseptör (vazokonstrüksiyon)
Endokardial koroner damarlar adrenerjik -reseptör (vazodilatasyon)
KORONER DOLAŞIM
• Endokard yüzeyinin 75-100 mikron kalınlığındaki
bir bölgesi dışında, kalp koroner arterler
tarafından beslenir.
• Dinlenim halinde kan akımı 225 ml/dk
• Kan akımı 3-4 kat arttırılabilir.
KORONER DOLAŞIM
• Sol koroner arter: Sol ventrikül ön ve yan
bölümü
• Sağ koroner arter: Sağ ventrikül ve sol
ventrikülün arka bölümünü besler.
5
Koroner Kan Akımı
Sol ventrikül kasının sistol sırasında intramusküler damarlara
güçlü bir bası uygulaması nedeni ile kan akımı azalır.
KORONER DOLAŞIM
%65-70
Aortik
basınç
mmHg
120
80
80
Sol
ventrikül
basıncı
40
0
Sağ
ventrikül
basıncı
40
0
0.3
0.3
litre/dak.
Aortik
basınç
120
0.2
SAĞ KORONER
KAN AKIMI
0.2
0.1
SOL KORONER
KAN AKIMI
0
0.1
0
%15-20
SİSTOL
%3-5
DİASTOL
SİSTOL
DİASTOL
Kan akımının %80’i diastol döneminde
KORONER KAN AKIMININ KONTROLÜ
KORONER DOLAŞIM
• LOKAL MEKANİZMA
Oksijen gereksinimi
Adenozin
Prostoglandinler
EDRF (NO)
Endotelin
Adenozin fosfat bileşikleri
K+
H+
CO2
Bradikinin
SAĞLIKLI KİŞİ
KORONER
ATEROSKLEROZ
Dinlenim
Egzersiz
• SİNİRSEL KONTROL
İSKEMİK KALP HASTALIĞI
Akut Koroner Tıkanma
1- Aterosklerotik plak
Trombüs
Emboli
2- Vazospazm
Miyokard İnfarktüsü (MI)
6
İSKEMİK KALP HASTALIĞI
SONRASI ÖLÜM NEDENLERİ
Coronary artery by-pass grafting (CABG)
1- Kardiyak debinin azalması
Kardiyak Şok
2- Pulmoner ve sistemik ödem
3- Ventrikül fibrilasyonu
4- İnfark alanının rüptürü
.................
Fetal dolaşım,
özel bir anatomik
sistemle erişkinden
oldukça farklı bir
şekilde çalışır.
Fetal dolaşım
• 16-21. günlerde kan damarları açılır.
• 25. günde kalp pompalama
fonksiyonuna başlar.
7
ENDOMETRİYUM
Korpus luteumdan salgılanan progesteron
hormonu endometriyumu büyük, şişkin
endometriyal stroma hücrelerine dönüştürür.
Bu hücrelerde fazla miktarda glikojen,
ENDOMETRİYUM
KALINLIĞI
proteinler, lipidler ve bazı mineraller bulunur.
GÜN
Desidua
Desidual hücreler
PLASENTA
Blastosit, trofoblastik kordonlarla uterusa bağlanırken
vasküler sistemde gelişen kan kapillerleri de bu kordonlara
doğru uzanırlar ve döllenmenin 16. gününde damarlarda
kan akımı başlar.
Embriyo
8 haftaya kadar bu yoldan
beslenmeye devam eder.
Trofoblastik kordonların çevresinde anneden gelen kanla
beslenen kan sinüsleri gelişir.
Trofoblast hücreler giderek artan, uzantılar şeklinde plasenta
villuslarını oluşturur.
Fetal kapillerler plasenta villuslarının içine doğru uzanır.
Fetal kanı taşıyan villuslar, anne kanını içeren sinüsler
tarafından çevrilmiş olur.
PLASENTA MEMBRAN PERMEABİLİTESİ
PLASENTA
Plasentanın en önemli fonksiyonu anne
kanından fetusa besinlerin ve
• Plasenta embryonal trofoblast ile maternal endometriyum
hücrelerinden oluşur.
oksijenin; fetustan anneye de artık
• Fetus kanı iki umblikal arterden villus kapillerlerine, oradan
da geriye umblikal venle fetusa döner.
ürünlerin diffüzyonunu sağlamaktır.
• Anne kanı uterus arterlerinden maternal sinüslere, oradan
da uterus venleriyle tekrar anneye dönerler.
8
Maternal Arter
Fetal Umblikal Arter
pO2: 24 mmHg
pO2: 95 mmHg
pCO2: 40 mmHg
pCO2: 50 mmHg
Maternal Ven
Fetal Umblikal Ven
pO2: 33 mmHg
pO2: 42 mmHg
pCO2: 44 mmHg
pCO2: 46 mmHg
OKSİJEN TAŞINMASI
Fetal kanın hemoglobin konsantrasyonu
anneninkinden yaklaşık %50 fazladır.
Glikoz kolaylaştırılmış diffüzyonla
plasenta membranlarından taşınır.
Fetusdaki hemoglobinin tipi doğumdan önce
sentezlenen fetal hemoglobindir.
Fetal hemoglobin anne hemoglobinine oranla
Potasyum, sodyum ve klor iyonları
diffüzyonla plasentadan geçer.
%20-50 daha fazla oksijen taşıyabilir.
Artık maddelerin konsantrasyonu, fetal
kanda anne kanına göre daha yüksek
düzeydedir.
Üre, ürik asit, kreatinin fetal kandan
• Akciğerler fetal yaşam süresince
fonksiyon yapmazlar.
• Karaciğer kısmen fonksiyoneldir.
• Akciğerler ve karaciğere göre daha
fazla kan plasentaya gönderilir.
anne kanına diffüze olurlar.
9
• Foramen ovale: Sağ atriyum ile sol atriyum
Fetusta, kalpten pompalanan kanın;
arasında
• Ductus arteriosus: Pulmoner arter ile aorta
%55’i plasentaya,
arasında
%12’si akciğerlere,
• Ductus venosus: Abdominal bölgeden portal
kan, umblikal ven kanıyla birleşerek duktus
%33 diğer organlara
venosus yoluyla karaciğere uğramadan vena
gider.
kava’ya geçer.
Pulmoner ve Sistemik Damar Dirençlerinde
Doğumu İzleyen Primer Değişiklikler
• Plasenta kan akımının kesilmesi sonucu sistemik
dolaşımda direnç iki katına çıkar. Bunun
sonucunda aort basıncı, sol ventrikül ve sol
atriyum basıncı artar.
• Akciğerlerin genişlemesi sonucu pulmoner
vasküler direnç yaklaşık 5 kat azalır. Bu da
pulmoner arter basıncını, sağ ventrikül ve sağ
atriyum basıncını azaltır.
Foramen Ovale’nin kapanması
Foramen Ovale’nin kapanması
Sağ atriyum basıncında azalma, sol atriyum
basıncında artma sonucu atriyal septumun sol
tarafında, foramen ovalenin üzerinde bulunan
küçük kapak bu deliği örter.
İnsanların üçte ikisinde foramen ovale üzerindeki
kapak, birkaç ay ile birkaç yıl arasında yapışarak
foramen ovalenin sürekli kapalı kalmasına neden
olur.
10
Duktus Arteriosus’un Kapanması
Doğumdan sonra sistemik direncin artması sonucu aortada
basıncı yükseltirken, pulmoner direncin azalması
pulmoner arteriyel basıncı düşürür. Basınç değişiklikleri
sonucu kan aortadan pulmoner artere akmaya başlar.
Duktus Arteriosus’un Kapanması
Duktusun kapanma nedeni akan kanın
oksijenlenmesindeki artıştır.
Ductus arteriosus’un fonksiyonel kapanması: Doğumdan
birkaç saat sonra ductus arteriosus’un kas dokusundan
zengin çeperi kasılır. Kontraksiyon kan akımının 1-8 gün
içinde durmasına neden olur.
Fetal yaşamda pO2 15-20 mmHg iken doğumdan
sonra birkaç saat içinde 100 mmHg’ya çıkar.
Ductus arteriosus’un anatomik kapanması: 1-4 ay içinde
lümeninde fibröz doku gelişir.
Duktus Venosus’un Kapanması
Kaslardan zengin duvarı 1-3 saat içinde kuvvetle kasılarak
akışı engeller.
Portal venöz basınç 0 mmHg’dan 6-10 mmHg’ya yükselir.
PATENT DUKTUS ARTERİOSUS
5500 bebekten 1’inde duktus arteriosus kapanmaz.
FALLOT TETRALOJİSİ
1- Aortanın sağ ventrikülden çıkması
2- Pulmoner arter darlığı
3- Ventriküler septal defekt
4- Sağ ventrikül hipertrofisi
11
KONJENİTAL ANOMALİ NEDENLERİ
• Viral enfeksiyonlar
TEŞEKKÜRLER!!!!!!!
• Kalıtsal
Cerrahi olarak tedavi edilmiş, konjenital kalp hastalarının
çocuklarında konjenital kalp hastalığı bulunma olasılığı
diğer çocuklardan 10 kat daha fazladır.
12
Download