T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

advertisement
T.C.
SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ
KARAR NO: 153
05.07.2017
K A R A R
Toplumda yaygın görülen hastalıklardan, hipertansiyon hakkında bilinmesi ve uygulanması
gerekenlerin anlatılması ile ilgili yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık
Komisyonunun 14.06.2017 tarih ve 04 sayılı müşterek raporu,
(Belediye meclisimizin 01.06.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda görüşülerek
komisyonumuza havale edilen, Toplumda yaygın görülen hastalıklardan, hipertansiyon hakkında
bilinmesi ve uygulanması gerekenlerin anlatılması ile ilgili yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile
ilgili dosya incelendi.
Komisyonumuzca yapılan inceleme ve görüşmelerde;
Yüksek Tansiyon; Gün içinde kan basıncının belirli bir süre yüksek olması, yüksek
tan¬siyon (hipertansiyon) olarak tanımlanır. Tansiyon milimetre civa (mmHg) olarak ifade edilir.
Sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 120 mmHg ve diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon)
80 mmHg olması en uygun tan¬siyon değeridir. Kan basıncının 120-129/80-84 mmHg olması
normal, 130-139/85-89 mmHg olması yüksek normal tansiyon olarak adlandırılır. Kan basıncının
140/90 mmHg’nın üzerinde olması hipertansiyondur.
Ülkemizde hipertansiyon oldukça yaygın bir problemdir. Erişkin her 3 kişiden 1’inde
hipertansiyon vardır. Kadınlarda erkeklerden daha sıktır. Türkiye’de hipertansiflerin önemli bir
kısmı (% 53), ekonomik olarak üretken çağ kabul edilen orta yaş grubundadır. Ülkemizde nüfus
yapısının daha çok genç olduğu dikkate alındığında, 30 yaş altında görülen hipertansiyon sıklığı (%
12) ihmal edilmeyecek düzeydedir. Altmış yaşın üzerinde hipertansiyon görülme sıklığı %
60-80’lere kadar yükselmektedir. Ülkemizde, hipertansiyon görülme sıklığı yüksek olmasına
rağmen, hastaların sadece %40’ı bunun farkında olduğu değerlendirilmiştir.
Sağlık seminerleri gibi vatandaşlarca önemli görülen hayati konular ile ilgili bilgilendirme
seminerlerinin devam ettirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Meclisimizin görüşlerine arz ederiz.) okundu.
Konu üzerindeki görüşmelerden sonra komisyon raporu oylamaya sunuldu, yapılan işaretle
oylama sonucunda, Toplumda yaygın görülen hastalıklardan, hipertansiyon hakkında bilinmesi ve
uygulanması gerekenlerin anlatılması, yapılabileceklerin değerlendirilmesi ile ilgili Çevre ve Sağlık
Komisyonu raporunun kabulüne oybirliğiyle 05.07.2017 tarihli toplantıda karar verildi.
Doç. Dr. Mustafa TUNA
Meclis Başkanı
Yasemin ÇELİK
Katip
Selahattin TIRIN
Katip
Download