PowerPoint Sunusu

advertisement
Sol Kalp Hastalıklarında Pulmoner
Hipertansiyon Tanısındaki Zorluklar
Dr. Yalın Tolga YAYLALI
Pamukkale Üniversitesi, Kardiyoloji AD, Denizli.
PH tanısında zorluklar…
• Doğru tanı;
• PH tanısında ortalama yaş artmakta, 65 yaş üzerinde
PH prevelansı %10’a ulaşıyor;
• Bu hastaların büyük bir çoğunluğunda PH’den sorumlu
sol kalp hastalığı (pandemik);
• Korunmuş EF’li KY (HFpEF) tanısı kolaylıkla atlanabilir;
• Yaşlılarda yaşlanmanın fizyolojik değişiklikleri;
• Yaşlılarda PAH yeni bir antite olarak düşünülebilir.
Grup 2’de zorluklar….
• SV sistolik disfonksiyonu
• SV diastolik disfonksiyonu
• SV kapak hastalıkları (MS, AS)
• Özel konjenital anomaliler
EKO
• PH
• Altta yatan sol kalp hastalığı (olası PH derecesini
açıklayabiliyor mu?)
• Sağ kalp fonksiyonun değerlendirilmesi
EK 51 y bayan hasta
• Nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetleri ile
başvuruyor; HT, DM (HbA1c: 7.5), obesite (VKİ: 41)
tanıları ile izleniyor; insülin, diltiazem SR 120 mg 1x1,
valsartan-HCTZ 160/25 mg 1x1, furosemid 40 mg
1x1, spironolakton 25 mg 1x1, varfarin 5 mg 1 x 0.5
(INR: 2.6)
• FM: TA: 140/80, N: 72/aritmik,
pretibial ödem +/+
2
EK
• 6 dk yürüme testi: 240 m, sat: %90……%87 (sınıf III)
• NT-proBNP: 1124
• EKO: LV boyutları normal, sağ boşluklar dilate, LVEF:
%55, LA: 48 mm, TRV: 3.4 m/s, RA: 26 cm2, PA: 24
mm, IVC: 23 mm, <%50’ den az kollabe oluyor, P.E.
(+); TAS’: 9, FAC %25.
EK
• KAG: normal (dış merkez);
• SFT: FEV1: 1.34 l (%55), FVC: 1.36 (%48)
(restriktif), TLCO: 6.87 (%105)
• Toraks BT: Akciğerde mozaik atenüasyon paterni
• BT anjiografi: emboli yok
EK
• DT: 180 ms, é:14(lat), 8(med), ort: 11 cm/s, E/é:11,
Vp: 25 cm/s, LAV: 34.3 mL/m2.
Grup 2 PH
1) Artmış PAWP (>15 mmHg), (-) PVH (izole postkapiller PH) (DPG <7 mmHg, PVR≤ 3 WU);
2) Artmış PAWP, (+) PVH (kombine prekapiller +
postkapiller PH) (DPG ≥7 mmHg, PVR >3 WU);
3) Daha önce artmış PAWP, şu anda normal PAWP, (+)
PVH (zorlu diürez) (kombine prekapiller + postkapiller
PH);
Az sayıda KY hastaları 2) ve 3) fenotipine sahip (%812). Ancak KY prevelansı çok yüksek olan bir
durumdur.
EK
• sPAB/dPAB/ortPAB: 76/35/50 mmHg;
• RA ort: 13 mmHg;
• PCWP: 16-18 mmHg;
• PVR: 7.2 WU;
• FCI: 2.1 l/dk/m2;
• 500 cc SF yükleme sonrası PCWP: 29-32 mmHg
PH-LHD
• PH yaşlanan nüfus ile birlikte artacak;
• PH-LHD çoğundan sorumlu;
• Tanı süreci EKO ile başlar;
• Sağ (± sol) kateter verileri klinik özellikler ve EKO
bulguları bağlamında yorumlanmalı.
TEŞEKKÜRLER…
Download