Kalp ve Damar Cerrahisi Tarihçe ve Temel Prensipler

advertisement
Kalp ve Damar Cerrahisinde
Tarihçe ve Temel Prensipler
Doç. Dr. Kazım Beşirli
[email protected]
0532.2314311
Tarihçe
















1846 Morton-Ether kullanımı
1885 Billroth
1894 De Vecchio-Köpeklerde kalp
yaralanması tamiri
1896 Rehn-Sğ.V yaralanması
1895 Kirstein-Laringoskop
1900 Igelsrud-Kalp masajı
1905 Carrel-Hayvanlarda kalp Tx.
1906 Carrel-Arter tamiri
1907 Hacker-İnflow oklüzyon
1914 Starling-Kalp kası kasılması
1915 McLean-Heparin
1923 Cutler-Mitral dilatasyon
1924 Einthoven-EKG
1938 Gross-PDA ligasyonu
1944 Blalock-Taussing şantı
1952 Lewis/Taufic-Hipotermi ile ASD
kapatılması















1952-Sl.V mekanik destek pompası
1953 Gibbon-CPB ASD kapatılması
1954 Lillehei-Kross sirkülasyon
1955 K kardiopleji
1957 VSD kapatılması
1960 Mitral dilatasyon
1960 MVR
1962 İABP konturpulsasyon
1962 Koroner anjiografi
1962 Aortik homograft
1964 Xenograft AVR
1964 İnsanda kalp Tx çalışmaları
1967 İnsanda kalp Tx
1969 Kalp-akciğer total Tx
1969 Yapay kalp
Tarihçe
CABG cerrahisi:

1946 Vineberg operasyonu

1958 Koroner endarterektomi

1958 LİMA-LAD anastomozu

1964 Safen ven kullanımı

1973 Radial arter kullanımı
Arter cerrahisi:






Venöz Cerrahi:

MS 400 Varis pakeleri

1676 Venöz ülser için bot

1891 Trendelenburg

1923 Flebografi

1938 Linton-perforan cerrahisi

1969 VCI filtresi

1985 varis çorabı imalatı










M.Ö. 460-370 Hipokrat Tıkanıklık-gangren
1759 Lambert-Brakial arter tamiri
1793 Hunter-Pop. AA tamiri
1895 Röntgen
1906 Carrel-Yama ile tamir
1906 Murphy-uç uca anastomoz
1908 Buerger hast
1911 Labey-Arterial embolektomi
1923 Leriche
1927 Dos Santos-Arteriografi
1947 Adson-TOS da scalenotomi
1948 Venöz bypas
1952 Prostetik greft kullanımı
1953 Seldinger
1963 Fogarty
1991 parodi- AAA da endovasküler greft

Kalp cerrahisinin önündeki engeller:


Kalbin hareketli bir organ olması
İçinden sürekli kan geçmesi




Fonksiyonlarının yedeklenemesi
Kansız ortamın sağlanamaması
Uygulanan ameliyatlarda dolaşım sistemine
hava kaçağı olması
Akciğerlerin fonksiyonlarının
yedeklenememesi
Kalp-Akciğer Makinesi:



Kalp ve akciğer dolaşım dışı
bırakılır
Kansız, hareketsiz ortam
Isı manuplasyonu
Sanrifugal pompa
Roller Pompa
Oksijenatör

Günümüzde uygulanan açık kalp cerrahisi
prosedürlerinin büyük kısmı (~%90) kalp
akciğer makinesi desteği ile yapılır





Koroner arter bypass operasyonu
Kapak patolojilerine yönelik operasyonlar
Konjenital kalp hastalıklarında tam düzeltme
operasyonları
Aort kökü ve çıkan/arkus aortayı ilgilendiren
operasyonlar
Kalp nakli





Hastanın tüm venöz kanı, kalbe döküldüğü
yerden alınır ve rezervuara gönderilir.
Kalbe kan dönüşü kesilir.
Alınan venöz kana oksijen verilir ve
karbondioksiti temizlenir.
Kan hastaya tam kalpten çıktığı noktadan
itibaren basınçlı bir şekilde verilerek kalbin ve
akciğerin fonksiyonları üstlenilir.
Böylece kalp ve akciğer organları ameliyat
sırasında devre dışı bırakılır. Durdurulur.
HLM-CPB: Yan etkileri




Hemoliz, kan elemanlarına travma
Hava embolisi
İnflamasyonun tetiklenmesi
Hemodilüsyon
Myokard Korunması

Devre dışı bırakılan kalp, koroner
perfüzyon da olmadığından iskemik
kalır. Bu süre boyunca kalbin iskemiye
karşı korunması ve iskemi-reperfüzyon
hasarının minimize edilmesi amaçlanır.
Kalbin durdurulması: Kardiopleji

K; Diastolik arrest










Potasyumdan zengin
Kan veya kristalloid olabilir
Antegrat veya retrograt verilebilir
Soğuk veya izotermik uygulanabilir.
Operasyon sırasında kardiyoplejiye devam etmek gereklidir.
Diyastolik arrest sağlamak
Miyokard için gerekli olan oksijen ve metabolitleri sağlamak
Potasyum değerlerini lokal olarak (intramiyokardiyal) yüksek
tutarak diyastolik arrestin operasyon boyunca devamını
sağlamak
Oluşan artıkları uzaklaştırmak
Rheolojik olarak destek sağlamak


Ödemin engellenmesi
Koroner endotelyal fonksiyonların korunması





Bikarbonat
Aspartat-glutamat
Adenozin
Magnezyum
Antioksidan
eklenebilir
***K ile durdurulan kalp daha sonra, K seviyesi kalp
dokusunda normale gelince kendiliğinden çalışır
veya defibrilasyon ile çalıştırılır.
Hipotermi



Topikal soğuk uygulaması
Kardiyopleji solüsyonu ile miyokardiyal
soğutma
Vücut soğutması




Hafif 32-34 °C
Orta 26-32 °C
İleri 20-26°C
Derin 14-20°C
Her bir derecede metabolizma %10 yavaşlar
VENÖZ KANÜLASYON
ARTERİAL KANÜLASYON
İnsizyonlar


Median sternotomi
Anterior torakotomi





Sağ anterior torakotomi
Sol anterior torakotomi
Sol 5.ika mini-torakotomi
(MİDCAB)
Posterolateral torakotomi
S insizyon (torakoabdominal
operasyonlar)
Minimal invaziv yaklaşım:
Güncel / “Humanitarian Medicine” / Trend





Küçük insizyonlar
Port access video cerrahi
Robotik Cerrahi
Endovasküler girişimler
Hibrid prosedürler
Port Access Cerrahisi /
VA Cerrahi
Robotik Cerrahi
CABG için greftler:
Çalışan Kalpde Cerrahi:


Off Pump (OPCAB)
KMK
Kapak Cerrahisi



Kapak Tamiri
Anuloplasti - Ring
Kapak Replasmanı


Biyolojik
Prostetik
Ass. Ao. Cerrahisi
LVAD
KDC ve Klinisyenlik (Hekimlik)
Stetoskop

Mediko-Legal sorumluluk


Bilgilendirilmiş rıza (onam)
Mevzuat bilgisi



Sorumluluklar
Haklar
Etik Sorumluluk


Özerklik
Moral Değerler
(FM ve Cerrahide)
Laennec 1819
KDC ve Klinisyenlik (Hekimlik)

Koruyucu hekimlik

Hasta eğitimi:







Beslenme,
Sigara,
İlaç kullanımı
Yaşam tarzı
İletişim
Ekip Çalışması
Sağlık ekonomisi
Hayal kırıklığı yaratan araştırma sonuçlarının birçok nedeni
var. Bu nedenleri bulmak, ortadan kaldırıp hastaların
doğru bilgilenmesini sağlamak doktorların sorumluluğu.
Bu yolda ilk adımı atmak için biz doktorların kendimizi
biraz olsun hastalarımızın yerine koymamız gerekiyor.
Teşekkürler
Download