Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF ACİL TIP AD 09-11-2010

advertisement
€
Her yıl ABD’de 1 milyondan fazla hasta acil
servise başvurmaktadır.
€
Dr. Neslihan SAYRAÇ
AÜTF ACİL TIP AD
09-11-2010
Görünüm kompanse kalp yetmezliği gibi gizli
veya kardiyak arrest gibi aşikar olabilir.
1
€
Agresif tedaviye rağmen mortalite yüksek
2
Şok; dolaşım yetmezliğine bağlı olarak oksijen
ƒ
Septik şoktaki hastaların %30-45’i
sunumu ile oksijen ihtiyacı arasındaki dengesizliktir.
ƒ
Kardiyojenik şoktakilerin %60-90’ı
ƒ
Global doku hipoperfüzyonu
ƒ
Venöz oksijen içeriğinde azalma
ƒ
Metabolik asidoz(laktik asidoz)
1 ay içinde ölmektedir.
3
€
Hipovolemik
ƒ
€
€
€
Akciğerlerden geçerken her bir hemoglobin molekülü
maksimum 4 molekül oksijen taşır.
Yetersiz pompa fonksiyonu
€
Periferal vazodilatasyon ve kan akım dağılım bozukluğu
Obstruktif
ƒ
Oksijen dağılımını ve kullanımını bilmek şoku
anlamada önemlidir.
Dağılımsal
ƒ
€
€
Dolaşımdaki volüm azlığı
Kardiyojenik
ƒ
4
oksihemoglobin saturasyonu %100 dür.
€
Ekstrakardiak kan akımı obstrüksiyonu
Her hemoglobin 4 oksijen ile bağlandığında
Arteriyel oksiyen içeriği: Hemoglobine bağlı olan ve
plazmada çözünmüş olan oksijendir.
5
6
€
Sistemik oksijen dağılımı arteriyel oksijen içeriği
€
içerir.
ile kardiyak outputtun ürünüdür
€
€
Normalde dokular hemoglobine bağlı oksijenin
%25’ini kullanırlar, sağ kalbe dönen kan %75 oksijen
Sistemik oksijen tüketimi sunum ve ihtiyaç
Eğer oksijen sunumu ihtiyacı karşılayamazsa
kardiyak output artar.
ƒ
arasındaki hassas dengeyi içerir
€
ilk kompansatuvar mekanizma
Yetersiz kalırsa; hemoglobinden koparılan oksijen
artar, miks venöz oksijen saturasyonu azalır.
7
€
Kompansatuvar mekanizmalar başarısız olursa
anaerobik metabolizma oluşur
Laktik asit
8
€
üretimi
€
Laktik asidoz sıklıkla oksijen sunumunda yetersizlik
sonucudur fakat status epileptikus da olduğu gibi
yüksek oksijen ihtiyacı sonucu da oluşabilir.
Septik şokta olduğu gibi doku oksijen kullanımın
bozulması sonucuda laktik asidoz gelişir.
€
Artmış laktat düzeyi normal mikst venöz oksijen saturasyonu
€
Yüksek laktik asidoz genellikle miks venöz oksijen
€
saturasyon <%50 ile birliktedir.
Artmış laktat düzeyleri oksijen dağılımı ve/veya
tüketimindeki bozulmanın göstergesidir ve acil
servisteki kritik hastaların kısa dönem prognozu ile
koreledir.
9
€
Mikst venöz oksijen saturasyonu doku oksijen arz
ve talebi arasındaki dengenin ölçümünde
kullanılabilir
ƒ
€
€
Mikst venöz oksijen saturasyonu pulmoner arter
kateterizasyonuyla sağlanır
€
Scvo2 (santral venöz oksijen satürasyonu) Smvo2 ile
iyi koreledir
Acil servis şartlarında daha kolay sağlanabilir
11
Şok her zaman değil ama genellikle sistemik
arteriyel hipotansiyon ile birliktedir (90 mmHg ↓)
€
Benzer bilgiler santral venöz kanülasyonu (Scvo2)
ile de sağlanır
ƒ
10
OAB = KO X SVD
ƒ
OAB: ortalama arteriyel basınç
ƒ
KO: kardiyak output
ƒ
SVD: sistemik vasküler direnç
12
Şok’un başlangıcında çok sayıda otonomik reaksiyon
€
ƒ
provake olur.
Kalp hızı ve kontraktilite artar
€
devamına hizmet eder.
ƒ
Karotid baroreseptör stimülasyonu ile sempatik sinir
€
sonuçta cilt, iskelet kası, böbrekten koroner ve
beyin damarlarına kan akımı dağılımı değişir
Bunların çoğu vital organların perfüzyon basıncının
€
Arteriolar vazokonstruksiyon
€
kardiyak output artar
Venöz damarlardaki konstriksiyon
€
ƒ
venöz dönüşü arttırır
sistemi aktive olur.
13
€
Vazoaktif hormonların salınımı
ƒ
14
€
(epinefrin, norepinefrin, dopamin ve kortizol) arteriolar
dağılımının kritik organlarda (koroner ve serebral
ve venöz tonusu arttırır
€
dolaşım) devamını sağlar
Antidiüretik hormon salınımı ve renin angiotensin
aksı aktivasyonu
ƒ
Bu kompansatuar mekanizmalar sistemik oksijen
€
Na ve su tutulumu artar ve intravasküler volümün
Bu sırada diğer organların kan akımı böbrek ve
GIS gibi riske girer
devamlılığı sağlanır
15
16
Sistemik O2 dağılımının azalması
€
Hemokonsantrasyon
€
Hiperkalemi
Hücre içi Na artışı ve hücresel ödem
€
Hiponatremi
Membran reseptörlerinin stres hormonlarına duyarsızlığı
(insülin, glukagon, kortizol, katekolaminler
€
Prerenal azotemi
€
Hipo-hiperglisemi
€
Laktik asidozis
ATP↓
İyon kanalı disfonksiyonu
Lizozomal enzimlerin salınması
Hücresel ölüm
17
18
Septik şokun erken döneminde oluşan bu
€
Çoklu organ yetmezliği
fizyolojik yanıt sistemik inflamatuvar yanıt
veya SIRS olarak isimlendirilir.
İki veya daha fazlasının olması gerekir.
€
ƒ
> 38°C veya < 36°C vücut ısısı
ƒ
> 90 atım/dk kalp atımı
ƒ
> 20 soluk/dk solunum sayısı
ƒ
WBC: >12 bin veya <4 bin veya % 10 dan fazla
immatür bant formunda olması
€
Miyokardiyal baskılanma
€
Erişkin Solunum Sıkıntısı Sendromu (ESSS – ARDS)
€
Dissemine İntravasküler Koagülopati
€
Karaciğer yetmezliği
€
Akut Böbrek Yetmezliği
19
€
20
€ Hikaye
Yaygın doku hipoperfüzyonu tek başına
ƒ
inflamatuvar yanıtı aktive edip kaskatı
Altta yatan neden
|
başlatabilir.
€
Doku hipoperfüzyonunun tanı ve tedavisindeki
ƒ
Yorgunluk, letarji, bilinç durumu değişikliği
ƒ
Volüm açığı
|
yetmezlik artmış mortalite ile koreledir.
MI, anaflaksi, kanama
Kanama, kusma, ishal, pollaküri, ateş, ortastatik
başdönmesi
21
ƒ
Kardiyak
|
ƒ
22
Göğüs ağrısı, kalp yetmezliği semptomları
Medikasyon (diüretik,B bloker,Ca kanl
HİÇ BİR VİTAL BULGU ŞOK TANISINDA YETERLİ
blokörü,anaflaksi)
ƒ
DEĞİL
İlaç toksisitesi
23
24
Hipo veya hipertermi
€ Kalp hızı sıklıkla artar, paradoksal bradikardi
olabilir.
€ Kan basıncı erken şok evresinde yavaşça artar sonra
düşer.
€ Nabız basıncı erken şokta artar, sistolik kan
basıncından önce azalır.
€ Şok indeksi akut dönemde sol ventrikül işi ile ilgili.
Persistan yükselme >1 olması sol ventrikül
fonksiyonunun bozulduğunu gösterir.
€
ƒ
SSS: dezoryantasyon, konfüzyon, koma
Cilt: solgun, nemli, siyanotik, terli
€ KVS: S3 duyulabilir.
€ SS: takipne, artmış dakika ventilasyon, artmış ölü
boşluk, hipokapni
€ Splanknik organ: ileus, GIS kanama, pankreatit,
akalkulöz kolesistit, mesenter iskemi
€ Renal: GFR azlaması, oligüri, paradoksal poliüri
€ Metabolik: respiratuar alkaloz (ilk), ilerledikçe
metabolik asidoz, hiper-hipoglisemi, hiperkalemi
€
€
Şok indeksi=kalp hızı\sistolik KB (normal; 0,5-0,7)
25
Hiçbir laboratuar değeri sensitif ve
€
26
€
spesifik değil
Tam kan, koagülasyon, biyokimya
ƒ
ƒ
Genel fizyolojik durum hakkında bilgi sağlar
Spesifik tedavi gerektiren durumların tespitini sağlar
27
€
€
Hemodinamik monitörizasyon
ƒ
Pulse oksimetre
ƒ
Kardiyak monitörizasyon
ƒ
Non invaziv intraarteryel kan basıncı ölçümü
ƒ
Santral venöz basınç (CVP)
ƒ
End-tidal karbondioksit ölçümü
28
Travma hastasındaki gibi burada da altın saatler
önemli !!
€
Ciddi sepsis ve septik şoklu hastalarda EGDT ile
hızlıca yapılan algoritmik yaklaşım mortaliteyi %16
azaltır.
€ ABCDE (airway, solunum işinin kontrolü, dolaşım
optimizasyonu, yeterli oksijenin sağlanması,
resüstasyonun hedaflerine ulaşmak)
29
30
€ Endotrakeal
entübasyon
ƒ
Havayolunun korunması
ƒ
Pozitif basınçlı ventilasyon
ƒ
Sekresyonların temizlenmesi
31
32
Sedatifler hipotansiyonu arttırabilirler
1.
ƒ
ƒ
ƒ
Arteriel vasodilatasyon
Venodilatasyon
Miyokardiyal süpresyon
€
Takipne eşlik ediyorsa kontrol edilmeli
€
Solunum kasları belirgin oksijen tüketir ve laktat
Pozitif basınçlı ventilasyon
2.
ƒ
üretir.
Ön yükü ve kardiyak outputtu azaltır
Hemodinamik kollaps
€
Volüm replasmanı ve vazoaktif ajanların
entübasyon ve pozitif basınçlı ventilasyondan
önce kullanılması
€
Mekanik ventilasyon ve sedasyon solunum iş
yükünü azaltır ve yaşam beklentisini arttırır.
33
€
34
€
SaO2 % 93’ün ↑
€
PaCO2 35 - 40 mmHg
€
Hiperventilasyon ile pH 7.3 ↑ tutmanın yararı yok
€
Mekanik ventilasyon
ƒ
Oksijenlenmeyi sağlar
ƒ
Hiperkapniyi düzeltir
ƒ
Solunum işini azaltır
Nöromuskuler blokörler solunum kaslarının O2
kullanımını azaltır.
35
36
€
Geniş IV damar yolu
€
Trendelenburg pozisyonu önerilmiyor.
€
€ Santral
ƒ
Supin pozisyona göre kardiyak performansı arttırmaz.
ƒ
Pulmoner gaz değişimini kötüleştirebilir.
ƒ
Aspirasyona neden olabilir.
Hasta supin pozisyonunda bacakları kalp seviyesinin
üzerinde tutulabilir.
venöz yol
ƒ
Scvo2 (santral venöz oksijen satürasyonu) takibi
ƒ
Sıvı-medikasyon uygulanması
ƒ
Pacemaker uygulanması
ƒ
CVP takibi
37
€ Sıvı
ƒ
ƒ
resütasyonu
İzotonik kristoloid
Kolloidler tartışmalı
OAB 60 mmHg ↑ veya sistolik arteriyel basıncı 90
€ Vazopresörler
ƒ
ƒ
ƒ
Sıvı resusitasyonu başarısız
Volüm infüzyonu için kontrendike ise
Erken şokta Sıvı resusitasyonu tamamlanmadan
|
38
mmHg ↑ tutmak beyni ve koronerleri
hipoperfüzyon komplikasyonlarından korur.
Uzun süren sistemik hipotansiyonun potansiyel ölümcül
sonuçlarını engellemek
39
€
Kan basıncı, preload, afterload stabilize edilmeli
€
Arteriyel oksijen satürasyonu %93-95
€
Hb 10 g/L üstünde tutulmalı
€
Kardiyak ouput sıvı ve inotropik ajanlarla
€ Analjezi
€ Kas
gevşemesi
€ Sıcak
arttırılmalı
€
40
Seri santral venöz oksijen satürasyonu, miks
örtüler
€ Anksiyolitik
venöz oksijen satürasyonu ve laktat ölçümleri ile
€ Paralitik
doku oksijenasyonu takip edilmeli
41
ajan
42
€
Kalp hızı, kan basıncı, İdrar çıkışının normal
1.
Hasta uygun monitörize edildi mi?
sınırlarda tutulmasıdır.
2.
Arteriyel kan basıncı monitörü çalışıyor mu?
ƒ
İdrar çıkımı: >0.5 ml/kg
3.
Hastaya yeterli volüm resusitasyonu yapıldı mı?
ƒ
CVP: 8-12 mmHg
4.
Erken kullanılan vazopresörler CVP’yi yükseltip
ƒ
OAB: 65-90 mmHg
5.
Damar yolu güvenli mi?
6.
İnfüzyon pompası çalışıyor mu?
7.
Vazopressöör karışımı uygun mu?
ƒ
hipovolemiyi gizledi mi?
Santral venöz oksijen saturasyonunu >%70
43
44
1.
Pnömotoraks var mı?
2.
Gizli penetre yaralanma?
3.
Gizli kanama var mı?
ƒ
Prospektif çalışmalar yararını gösterememiş.
4.
Adrenal yetmezlik var mı?
ƒ
İntrasellüler asidozu kötüleştirir.
5.
Allerjik reaksiyon?
ƒ
Oksijen-hemoglobin eğrisini sola kaydırır, dokuların
6.
Kardiyak tamponat? (dializ, KBY)
ƒ
Asidozun asıl tedavisi altta yatan nedeni tedavi
etmektir.
oksijeni kullanımını azaltır.
45
€
46
Bazı klinisyenler bikarbonat kullanmak ve bunun
zaman içinde metabolik asidozu düzelttiğini
€ Yapılan
bütün işlemler ve
düşünmektedir.
€
Bikarbonat defisiti= (normal HCO3-hasta HCO3)*
değerlendirmeler eksiksiz not
0,5 * ağırlık
ƒ
Yarısı yavaş infüzyon kalanı 6-8 saatte verilir.
ƒ
ph=7,25 ve üzerinde ise verilmemeli ve kesilmeli
edilmelidir.
47
48
Download