2012-2013 DÖNEM IV PEDİATRİ D GRUBU SINAV SORU VE

advertisement
2012-2013 DÖNEM IV PEDİATRİ D GRUBU SINAV SORU VE CEVAPLARI -04.04.2013
1.
Aşağıda lokalizasyonu ve boyutu verilen lenfadenomegalilerden (lenfadenopati) hangisi patolojiktir? EÜ
a.
b.
c.
d.
e.
2.
Aile öyküsünde ani bebek ölümü, gelişme geriliği olan ve fizik muayenesinde yetersiz kilo alımı ve hepatomegali
saptanan çocuk hastada ön tanınız nedir? EÜ
a.
b.
c.
d.
e.
3.
Antijen
Antikor*
Adjuvan
Antibiyotik
Alüminyum tuzları
Kolostrumun içeriği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? MKON
a.
b.
c.
d.
e.
7.
Wellcome sınıflamasına göre bulunan değer 60-80 arası ve ödem varsa bu durum, marasmus ile uyumludur.
Kwashiorkor daha çok karbonhidrat eksikliği sonucu ortaya çıkar
Marasmusun ana bulgusu ödemle birlikte şiddetli gelişme geriliğidir.
Kseroftalmi diyetteki D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir.
Ödem, büyüme geriliği, mental değişiklik kwashiorkor’un üç ana bulgusudur *
Aşağıdakilerden hangisi “aşı bileşenleri” arasında yer almaz? MKON
a.
b.
c.
d.
e.
6.
Hastalığın etkeni Bordetella pertusis’dir.
Hastalık 6 aydan küçük bebeklerde daha sık görülmektedir.
B. Pertusis, pertusis toksini (PT) adı verilen major virülans faktörü içerir.
Paroksismal evrede görülen lökopeni hastalık için tipiktir.*
Hastalık 1-2 hafta süren kataral evre ile başlar
Protein-enerji malnutrisyonunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? FK
a.
b.
c.
d.
e.
5.
Hepatit C enfeksiyonu
Metabolik hastalık*
Hepatoblastom
Otoimmun hemolitik anemi
Hepatit A enfeksiyonu
Boğmaca hastalığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? FK
a.
b.
c.
d.
e.
4.
Submandibuler 1 cm.
Inguinal 0.5 cm.
Popliteal 0.5 cm*
Abdominal 0.5 cm
Aksiler 1 cm
Beta karotenden zengindir.
Protein miktarı yüksektir.
β-laktoglobulin düzeyi yüksektir.*
A vitamininden zengindir.
Sekretuvar IgA düzeyi yüksektir.
Aşağıdakilerden hangisi katılma nöbetlerinin özelliklerinden biri değildir? HPER
a.
b.
c.
d.
e.
Siyanotik ve soluklukla seyredebilir.
İnteriktal EEG bozuktur.*
2 yaşında en sık görülür, 5 yaştan sonra ve yenidoğan döneminde nadirdir.
Düşme ve başı bir yere vurma ile tetiklenir.
Non epileptik fenomenlerden biridir.
2
8.
On İki yaşında kız hastanın vücudunda onlarca café-au-lait lekeleri saptanmıştır. Şaşılık nedeniyle başvuran
hastanın kranial MRI da optik gliom tespit edilmiştir. Mentalitesi geri olan hastanın, babasında da çok sayıda
café-au-lait lekeleri gözlenmiştir. Bu hastanın göz muayene bulgularında hangisini beklersiniz?HPER
a.
b.
c.
d.
e.
9.
Brushfield lekeleri
Kayser fleisher halkası
Retinal Hamartom
Lisch lekeleri*
Telanjiektazi
Ekstremitelerinde belirgin güçsüzlük, dilinde fasikülasyonlar olan hipotonik yenidoğan bir bebeğin hikayesinden anne
karnında hareketlerinin az olduğu olduğu öğrenilmiştir. Çevreye ilgisi de normal olan bebek için en olası tanı
aşağıdakilerden hangisidir? HPER
a.
b.
c.
d.
e.
Spinal musküler atrofi*
Duchenne tipi musküler distrofi
Miyotonik distrofi
Konjenital Miyastenia Gravis
Pompe hastalığı
10. Aşağıdakilerden hangisi makrosefali nedeni değildir? HPER
a.
b.
c.
d.
e.
Talasemi
Mukopolisakkaridozlar
Nörokutanoz Sendromlar
Sotos Sendromu
Corpus collosum agenesisi gibi yapısal defektler*
11. Serebral Palsi de prognoz açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? HPER
a.
b.
c.
d.
e.
Tanı ve tedavide gecikme kötü prognozu gösterir
Devam eden ilkel reflekslerin sayısı ve yoğunluğu kötü prognozu gösterir.
Serebral Palsinin klinik tipi en önemli faktördür
Spastik tetraparezi ve distonik olanlarda prognoz diğerlerine oranla iyidir.*
Serebral palsili hasta 4 yaşına kadar oturamıyorsa yürüme olasılığı çok düşüktür
12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? HG
a.
b.
c.
d.
e.
Diparezi alt ekstremitelerdeki kuvvet kaybıdır.
2.motor nöron hastalıklarında atrofi erken dönemde belirgindir.*
Derin tendon refleksleri 2.motor nöron hastalıklarında artmıştır.
Ekstrapiramidal sistem bozukluğunda ortaya çıkan istemsiz hareketler uykuda belirginleşir.
Kas hastalıklarında ağrı duyusu azalmıştır.
13. Komplex parsiyel nöbetler beynin en sık hangi bölgesinden kaynaklanır?HG
a.
b.
c.
d.
e.
Frontal lob
Temporal lob*
Talamus
Oksipital lob
Beyin sapı
3
14. Tüberoskleroza bağlı infantil spazm gelişen hastalarda en etkili antiepileptik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?HG
a.
b.
c.
d.
e.
Karbamazepin
Valproik asit
Fenitoin
Vigabatrin*
Pridoksin
15. Aşağıdakilerden hangisi menenjit komplikasyonu değildir? HG
a.
b.
c.
d.
e.
Mental retardasyon
DIC
Santral tuz kaybı
Kraniosinostoz*
Fasiyal paralizi
16. Guillain Barre sendromu için hangisi yanlıştır? HG
a.
b.
c.
d.
e.
En sık görülen tipi demyelinizan tiptir
Aksonal tutulumu olan hastalarda prognoz daha kötüdür.
Albüminositolojik disosiasyon gözlenir.
Tedavide dexametazon kullanılır.*
Kraniyal sinir tutulumu olabilir.
17. West sendromu tanısı koyulan çocuklarda en sık görülen nöbet türü aşağıdakilerden hangisidir? HG
a.
b.
c.
d.
e.
Klonik nöbet
Tonik nöbet
Myoklonik nöbet*
Atonik nöbet
Astatik nöbet
18. 3 yaşında ailesi çiftçilikle uğraşan bir kız çocuğu aniden gelişen bilinç bulanıklığı, konvülziyon, idrar ve gayta
tutamama, artmış bronşiyal sekresyon yakınmaları ile ailesi tarafından acil servise getiriliyor. Ön tanıda zehirlenme
düşünülen hastada etken ne olabilir ve hangi ilacı uygularsınız? BNA
a.
Organofosfat intoksikasyonu-atropin*
b.
Antihistaminik intoksikasyonu-fizostigmin
c.
Opioid intoksikasyonu-naloksan
d.
Salisilat intoksikasyonu-NaHCO3
e.
Metoklorpropamid entoksikasyonu-atropin
4
19. 1 yaşında bir çocuk kusma, ,ishal sonrası huzursuzluk, çevreye ilginin azalması, son 12 saattir idrar yapmama şikayeti
ile acil servise getiriliyor. Fizik muayenede Glaskow koma skoru 11, letarjik, KTA:150/dk, TA:65/40 mmHg, kapiller
dolum zamanı>5 sn. Yapılan tetkiklerinde kan gazında PH 7.08 PCO2 16 mmHg HCO3:9 mmol/L olarak saptanıyor. Bu
hastada şokun evresi ve sıvı resüstasyonundaki sıvı seçeneğiniz ne olmalıdır? BNA
a.
Dekompanse hipovolemik şok- 20 cc/kg %0.9 NaCl*
b.
Kompanse hipovolemik şok –10 cc/kg %0.9 NaCl ve NaHCO3
c.
Dekompanse hipovolemik şok-20 cc/kg 1/3 SF ve NaHCO3
d.
Kompanse hipovolemik şok- 20 cc/kg ½ SF
e.
Kompanse septik şok- 5 cc/kg % 4 ‘lük albumin
20. Aşağıdakilerden hangisi çocukların nöromotor gelişimi için yanlıştır?HPER
a.
b.
c.
d.
e.
21.
Hangisi TORCH ile oluşan sorun değildir? SK
a.
b.
c.
d.
e.
22.
Psödohipoaldosteronizmde miliaria gözlenmez.
Kistik fibroz olgularında Psödo- Bartter tablosu oluşabilir.*
KAH olgularında surrenalde serebelluform görüntü saptanır.
Mineralokortikoid dozu aldosteron düzeyi ile ayarlanır
Addison hastalığında her zaman pigmentasyon bulunmalıdır.
Hangisi yanlıştır? SK
a.
b.
c.
d.
e.
24.
Tip 1 DM
Riedel tiroidit*
Büyüme hormonu eksikliği
Puberte prekoks
Nefrotik sendrom
Hangisi doğrudur? SK
a.
b.
c.
d.
e.
23.
3 aylık çocuk objeyi 180º takip edebilir.
4 aylık çocuk gülümser, dört ekstremitesi de hareketlidir.
10 aylık çocuk dönebilir, bir cismi bir elinden diğer eline geçirebilir
15 aylık çocuk yürüyebilir.
İlk 5 ayda elde başparmakların avuç içerisinde olması normaldir.*
Hipotiroidi tedavisinde FT4 alt-üst düzeyin 1/3’ünde tutulur.*
Annede TSHR için bloker antikor varsa hipotiroidi bulgusu prenatal ortaya
çıkar.
Konjenital hipotiroidizmde ilk ay boy atımı 2 cm civarında kalmaktadır.
NIS mutasyonu varsa anne sütünde iyot düşük bulunur.
Tiroglobulin çok yüksekse dishormonogenez ve iyot eksikliği vardır.
Hangisi neonatal sepsis için yanlıştır? SK
a.
b.
c.
d.
e.
Grup A streptekoklarla servikal adenit- sellülit oluşumu tipiktir.*
Sepsiste CRP tek bir ölçümle yorumlanmamlıdır.
Pentoksifillin fosfodiesteraz inhibitörü olup anti-TNF bir ajandır.
G6PD eksikliğinde sepsis riski artar.
Gentamisin en nefrotoksik aminoglikozittir.
5
25.
Hangi ajan
a.
b.
c.
d.
e.
vaginal-servikal bölgede genellikle bulunmaz? SK
Listeria
Ureoplazma
Grup B steroptokoklar
HSV tip 1
Psödomonas*
26. 9 aylık erkek hasta çok su içme, bezine taşacak şekilde idrar yapma ve aralıklı kusma yakınmaları ile getirildi. Bakılan
idrar dansitesi 1002 ve serum Na değeri 143 mEq/L olan hastanın sıvı kısıtlaması testi sonrası idrar dansitesi 1012 oldu.
Bu olguda en olası tanı aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? İD
a.
b.
c.
d.
e.
Diyabetes mellitus
Psikojenik polidipsi *
Diyabetes insipidus
Bartter sendromu
Uygunsuz ADH sendromu
27. Ürik asit değeri 16 mg/dl olan bir ALL hastasında ürik asit düzeyini normale getirmek için hangi ilaçlar kullanılabilir?
TP
I.
Allopürinol
II.
Desferrioksamin
III.
Deferiprone
IV.
Ürat oksidaz
V.
D penisilamin
a.
b.
c.
d.
e.
I+II
I+III
II+III
IV+V
I+IV*
28. Malign hastalığa sahip bir çocukta aşağıdakilerden hangisi kardiyak tamponat sebebi değildir ?TP
a.
b.
c.
d.
e.
Perikardial sıvı
Sentral sinir sistemi tutulumu*
Enfeksiyon
Perikardın lösemik infiltrasyon
Radyoterapi
29. Hodgkin lenfomalı bir çocukta 5 yıllık yaşam şansı nedir ? TP
a.
b.
c.
d.
e.
%5
%50
%90 *
%100
%0
30. Granülositik fonksiyonlar immünitenin hangi kısmında yer alırlar ? TP
a.
b.
c.
d.
e.
Kazanılmış immünitenin hücresel kısmı
Kazanılmış immünitenin hümoral kısmı
Doğal (innate) immünitenin hücresel kısmı*
Doğal (innate) immünitenin hümoral kısmı
Mükozal immün sistem
6
31. Primer immün yetmezlikler içinde en sık rastlanan hastalık grubu hangisidir ?TP
a.
b.
c.
d.
e.
Kompleman eksiklikleri
Antikor eksiklikleri*
Kombine immün yetmezlikler
Granülositik disfonksiyonlar
Hücresel eksiklikler
32. Akut miyeloblastik lösemide hangisi iyi prognoz kriteridir ? TP
I. T (8;21) pozitif olması
II. T (15;17) pozitif olması
III. T (4;11) pozitif olması
IV. T (9;22) negatif olması
V. 15. günde kemik iliğinin remisyonda olmaması
a.
b.
c.
d.
e.
I+II+V*
I+III
I+III+ IV
II+III+IV
II+III+V
33. Hiperpotasemi, hiperfosfatemi, hiperürisemi, hiperglisemi ve hipokalseminin
oluşturduğu klnik tabloya ne ad verilir ? TP
a.
b.
c.
d.
e.
Kalp yetmezliği
Tümör lizis sendromu *
Diyabetik ketoasidoz
Nefronofitizis
Hipoparatiroidi
34 Aşağıdakilerden hangileri nöroblastom için uygun bulgular değildir? MKARAK
a.
b.
c.
d.
e.
İshal-VİP salgılanması
Opsoklonus myoklonus sendromu
Hipotansiyon, VMA salgılanması*
Pansitopeni, Rozet formasyonu
Rakun gözü, propitozis
35. Hemopoetik kök hücre transplantasyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? MKARK
a.
b.
c.
d.
e.
Verici lenfositlerinin alıcıdaki tümöre reaksiyonuna graft versus tümör (GVT) etkisi denir.
Graft versus host hastalığı (GVHD) verici T lenfositlerinin alıcı antijenlerine karşı immun cevap geliştirerek
alıcı dokularını zedelemesine denir.
Alıcı lenfositlerinin verici hücrelerine reaksiyonuna rejeksiyon veya host versus graft denir.
Engraftman işlemi vericiden anestezi altında kemik iliği toplanmasıdır.*
Veno-okluziv hastalık (VOD) ağrılı hepatomegali, sıvı retansiyonu, kilo artışı ve sarılık ile karakterize fatal bir
klinik tablodur
36. Tekrarlayan bronşit öyküsü olan, koşunca öksürükleri artan, sabaha karşı öküsürükleri artan, beta 2 agonist tedaviye iyi
yanıt veren hastada ilk akla hangi hastalık gelir? FT
a.
b.
c.
d.
e.
Bronşit
Pnömoni
KOAH
Astım*
Hiçbiri
7
37. I. Bebek, hemen solunum, kalp tepe atımı ve deri rengi yönünden değerlendirilir
II. Göbeği kesilen bebek hemen daha önceden ısıtılmış açık ısıtıcı yatak altına alınır
III. Tekrar değerlendirilir.
IV. Solunumu yoksa ayak tabanına fiske vurarak ya da sırtı sıvazlanarak taktil uyaran verilir
V. Bebek, başı da dahil olmak üzere Kurulanır
Yenidoğan canlandırması başlangıç basamaklarının hangi sıraya göre yapılması daha uygundur?AÖ
a.
b.
c.
d.
e.
II, I, IV, V,III*
I,II, III, IV, V
I,V,III, IV;II
IV,V II,I,III
II, V,III,I,IV
38. I. Periferik yaymada normoblastlar görülebilir.
II. Böbrekler ve beyin de büyüme görülebilir.
III. Hipervizkozite ve buna bağlı apne, konvulziyon NEC görülebilir.
IV. White sınıflandırmasına göre A ve B grubu annelerin bebeklerinde ıntrauterin büyüme geriliği görülebilir
V. Hyalen membran hastalığı ve Wed lung sıktır.
Diabetik anne bebekleri için hangileri doğrudur?AÖ
a.
b.
c.
d.
e.
Yalnız I
Yalnız V
I, V
III; V
I, III, V*
39. Aşağıdakilerden yanlış olanı seçiniz?AÖ
a.
b.
c.
d.
e.
Fizyolojik sarılıklı bebeklerde hiperbilirubinemi tedavisi için fototerapi ve kan değişimine gerek yoktur.
Rh/rh kan uyuşmazlığının oluşabilmesi için annenin önceden Rh antijeni ile karşılaşıp duyarlanması gerekir.
Anne süyü sarılığında hiperbilirubinemi hemoliz nedeni ile oluşur.*
Konjenital bilier atrezide bebeklerde direkt bilirubinemi görülür.
Konjenital hipotroidi uzamış sarılığa neden olabilir
40. I. Sosyal çevresi iyi ekonomik durumu düzelmiş çocukluğundan beri iyi bir ortamda büyümüş 25 yaşında , sağlık
hizmetlerini de iyi alan bir annenin , bunların aksi bir anneye göre asfiktik bebek doğurma riski düşüktür.
II. Asfikside en az iki organ ya da sistem tutulumu söz konusudur.
III. Beş ve üzerinde doğum yapmış bir annenin bebeğinin asfiksi riski düşüktür.
IV. İki gebelik arasında en az 2 yıl olan bir annenin bebeğinin asfiksi riski düşüktür.
V. Grade(Evre)3 asfiktik bir bebeğin morbiditesi ve mortalitesi grade(evre)1 bir asfiktik bebeğe göre düşüktür.
Perinatal asfiksi ile ilgili yukarıdakilerden hangisi veya hengileri doğrudur? AÖ
a.
b.
c.
d.
e.
Yalnız IV
I,II, IV*
Yalnız I
III,V
III,IV,V
41. Yenidoğanda direkt hiperbilirubinemi nedeni olabilen durumu işaretleyiniz?AÖ
a.
b.
c.
d.
e.
Annne sütü sarılığı,
intrauterin enfeksiyon*
Crigler-Najjar sendromu
Gilbert sendromu
Herediter sferositoz
8
42. Aşağıdakilerden hangileri yenidoğanın özelliklerindendir? AÖ
I. Mongol lekeleri
II. Üçüncü haftada moro refleksinin pozitif olması
III. İkinci haftada emme refleksinin olmaması
IV. İlk gün 160/dk kalp hızı ve 45/dk solunum sayısı olması
V. Lumba sakral bölgede aşırı kıllanmanın olması
a.
b.
c.
d.
e.
Yalnız I
Yalnız IV
III, V
I, II, IV*
II, III
43. Tekrarlayan anjioödem öyküsü olan, antihistaminik ve steroid tedavisine yanıt vermeyen, anjioödemlere karın ağrısı da
eşlik eden, ürtiker öyküsü olmayan hastada ilk akla hangi hastalık gelir? FT
a.
b.
c.
d.
e.
Akut romatizmal ateş
Jüvenil romatoid artrit
Anafilaksi
Herediter anjioödem*
Hiçbiri
44. Acile ibufen içtikten sonra gelişen nefes darlığı, öksürük, ürtikeryal döküntü, anjioödem tablosunda gelen bir hastada ne
düşünürsünüz? FT
a.
b.
c.
d.
e.
Kontakt dermatit
Kistik fibrozis
Silier diskinezi
Anafilaksi*
Hiçbiri
45. 7y erkek hasta vücudunda şişlikle başvurdu. Anamnezinden birkaç gündür başağrısı ve idrar miktarında azalma olduğu
öğrenildi. F.M’de KB 150/90 mmHg , nabız 100/dak., göz kapaklarında ve pretibiyal bölgede (++) ödemi, karında asiti
vardı. Lab. İncelemesinde; idrar kola renginde, (+++) protein, (++++) kan reaksiyonu , mikroskopide bol tırtıklı eritrosit
ve eritrosit silendirleri vardı. BUN 40mg/dl, serumCr 1.5mg/dl, total protein/albumin 6.5/3.5 g/dl, ASO 500 Todd Ü idi.
Hastanın tanısına yönelik yapacağınız ilk en belirleyici tetkik aşağıdakilerden hangisidir? RD
a. Boğaz kültürü
b. İmmunoglobulinler
c. İdrarda protein ölçümü
Seru
d. Serum C3 düzeyi*
GFR
e. GFR ölçümü
46.
Aşağıdakilerden hangisi lupus tanı kriterlerinden değildir ? RD
a.
b.
c.
d.
e.
Mukoza ülserleri
Fotosensitivite
ANCA pozitifliği*
Otoimmun hemolitik anemi
Glomerulonefrit
47. Aşağıdakilerden hangisi kronik hipertansiyon tedavisinde kullanılmaz? RD
a.
b.
c.
d.
e.
Ağırlık kontrolu
Kısa etkili ilaç*
Düzenli egzersiz
Ca ve K’dan zengin diyet
Sigara yasağı
9
48. Aşağıdakilerden hangisi primer hipertansiyon tanısında kullanılmaz? RD
a.
b.
c.
d.
e.
Ekokardiyografi
Serum lipidleri
Vücut kitle indeksi
İdrar incelemesi
Serum insülin düzeyi*
49. Aşağıdakilerden hangisi JİA (Jüvenil İdiyopatik Artrit) ‘nın karakteristik özelliklerinden değildir? RD
a.
b.
c.
d.
e.
Kalbin iletim sistemini tutar
16y’dan önce başlar.
Asimetrik eklem tutulumu vardır.*
NSAİİ’ye iyi cevap verir.
Amiloidozun en sık nedenlerindendir.
50. Bayılma şikayeti ile getirilen 15 yaşında, aşağıda EKG’si görülen hastada EKG yorumunuz nedir?
a.
b.
c.
d.
e.
Sinüs bradikardisi
Uzun QT sendromu
AV tam blok*
2.derecenin 1. Tipi (Mobitz tip I) blok
1.derece AV blok
51. Aşağıdakilerden hangisi baskılanmış renin aktivitesi ve hipertansiyon ile birlikte seyreden endokrin hastalıklardan
değildir? MKEN
a.
b.
c.
d.
e.
21 hidroksilaz eksikliği*
11 beta-hidroksilaz eksikliği
17 alfa- hidroksilaz eksikliği
Primer hiperaldosteronizm
Aşikar mineralokortikoid fazlalığı
52. Aşağıdakilerden hangisi raşitizmin bulgusu değildir? (MKEN)
a.
b.
c.
d.
e.
Konvulsiyon
Kabızlık
Kaput kuatratum
Radius/ulna distallerinde konveks görünüm*
Uzun kemiklerde patolojik kırıklar
10
53. Aşağıdakilerden hangisi B12 vitamini eksikliğinin bir bulgusu değildir?(MKEN)
a.
b.
c.
d.
e.
54.
Halsizlik, yorgunluk
Glossit, stomatit
Majenta dili*
İstem dışı hareketler
His ve kuvvet kaybı
Aşağıdakilerden hangisi klasik galaktozemide gözlenmez? (MKEN)
a.
b.
c.
d.
e.
Sarılık
Siroz
Mental gerilik
Testis fonksiyon bozukluğu*
Katarakt
55. Aşağıdaki organik asidemilerden hangisi makrosefali ile seyreder?MKEN
a.
b.
c.
d.
e.
Maple şurubu idrar hastalığı
Metilmalonik asidemi
Propiyonik asidemi
Glutarik asidemi tip I*
İzovalerik asidemi
56. Diyabet ketoasidoz tedavisi için hangisi yanlıştır?MKEN
a.
b.
c.
d.
e.
İdame sıvı ihtiyacı 1500-2000 ml/m2’dir.
Kan şekeri 500-250 mg/dl arasında ise sıvı olarak 2/3 serum fizyolojik verilir.
Kan pH’ı < 7.3 ise 1/6 molar bikarbonat verilir.*
Tedavide regüler insülin kullanılır.
Orta derecede dehidratasyon varlığında kayıp sıvı tedavisi 36 saatte tamamlanır.
57. Aşağıdakilerden hangisi uzun etkili bir insülindir? MKEN
a. İnsülin glulisin
b. İnsülin aspart
c. İnsülin lispro
d. NPH insülin
e. İnsülin glarjin*
58. Kalp yetersizliği için yanlış olan seçenek hangisidir ? KÜ
a.
b.
c.
d.
e.
Aşırı sıvı, plazma, kan, eritrosit süspansiyonu verilmesi kalp yetersizliğine neden olur.
Volüm yükü artımı, basınç yükü artımı, ventrikülün genişlemesini engelleyen durumlar kalp yetersizliği
nedenleridir.
Serum pro BNP düzeylerinin yükselmesi kalp yetersizliği nedenidir.*
Kalp yetersizliği tanısı ile izlenen hastada, hipotansiyon geliştiğinde kardiyojenik şok kabul edilir.
Kalp yetersizliği evrelemesi için efor testi veya 6 dk yürüme testi yapılması zorunlu değildir.
59. Perikarditler için yanlış olanı seçniz.KÜ
a.
b.
c.
d.
e.
Az miktarda sıvı biriktiğinde genellikle asemptomatiktir.
Kalp sesleri derinden gelir, frotman duyulabilir, boyun venlerinde dolgunluk, hepatomegali, ödem, ascit,
telekardiyografide kardiyomegali görülür.
Konstrüktif perikarditlerde nabız basıncı yüksek bulunur.*
EKG’de taşikardi, voltaj süpresyonu, ST-T segment değişiklikleri, ST yükselmesi görülür.
Perikardiektomi sonrası gelişen perikardial effüzyonda antienflamatuar tedavi verilir.
11
60. Miyokardit ve Kardiyomyopatiler için yanlış olanı seçiniz KU
a.
b.
c.
d.
e.
Nadir de olsa Koroner Arter Anomalileri miyokardit ve dilate kardiyomiyopatilerle karışabilmektedir.
İmmobilize ve atrial fibrilasyonlu kardiyomiyopatili hastalarda antiagregan tedavi uygulanır.
Diabetik anne bebeklerinde görülen hipertrofik kardiyomiyopati süt çocukluğu döneminde kalp yetersizliğine
neden olur ve aylarca devam eder.*
Creatin Kinaz-MB (CK-MB) ve Troponin I doku harabiyetine paralel olarak yükselir.
Ekokardiyografi ve Elektrokardiyografi bulguları nonspesifik olsa da tanı koydurur.
61. 5 günlük düzeltilemeyen kalp yetersizliği bulguları ve siyanozu olan, üfürümü olmayan bir kız hastaya Pediatrik
Kardiyoloji ünitesinde prostoglandin infüzyonu başlanmış ve septostomi yapılması planlanmıştır. Yanlış olan seçenek
hangisidir? KÜ
a.
b.
c.
d.
e.
Hastada duktusa bağımlı siyanotik konjenital kalp hastalığı düşünülmüştür.
Üfürümü olmaması Büyük Arter Transpozisyonu tanısını ekarte ettirmez.
Hastada asidoz gelişmiş ise bikarbonat tedavisi verilmelidir.
Duktusa bağımlı siyanotik konjenital kalp hastalığı tanısı konulmuş olsa da %100 oksijen verilmelidir*
Hasta Büyük Arter Transpozisyonu ise ilk 10 gün içinde arterial switch operasyonu planlanmalıdır.
62. Hepatitis B yüzey antijeni pozitif bir anneden doğan bebeğe ne yaparsınız?
? DA
a.
b.
c.
d.
e.
Doğduğu ilk gün kan değişimi yaparım.
İlk 72 saatte periton diyalizi yaparım.
Çocuk 6 aylık olunca interferon tedavisi veririm.
Doğduğu ilk gün hepatit B aşısı ve hepatit B immünglobülin yaparım.*
Anne ve bebeği ayırırım, emzirmeyi keserim.
63. Sabaha karşı hipoglisemik nöbet geçirmiş, muayenesinde belirgin hepatomegalisi olan, hastaneye geldiğinde kanda
keton ve laktatı yüksek çıkan, tombul yanaklı bir çocukta ön tanınız ne olur?DA
a.
b.
c.
d.
e.
Diyabetik ketoasidoz
MSUD
Kompleks parsiyel epilepsi
Niemann-Pick hastalığı
Glikojen depo tip I*
64. Hangisi orta derecede dehidratasyon bulgusu değildir? DA
a.
b.
c.
d.
e.
Hipotoni, uykuya meyil*
Ağız kuruluğu
Göz yaşı azalması
İstekle su içme
Cilt turgorunun geri olması
65. Safra kesesi, safra yolları taş hastalığının klinik bulguları ile ilgili hangisi yanlıştır? DA
a.
b.
c.
d.
e.
Asemptomatik olabilir.
Hematemez, dışkıda gizli kan*
Biliyer kolik: Kramp şeklinde sağ üst kadran ağrısı
Ağrıyla birlikte bulantı, kusma
Yağlı gıdalara intolerans.
12
66. Gastroözefageal reflü ile ilgili hangisi yanlıştır?DA
a.
b.
c.
d.
e.
Yaşamın ilk yılında regürgitasyon fizyolojiktir.
En önemli patofizyolojik faktör alt özefageal sfinkterin yutma ile koordine olmayan relaksasyonudur.
Sandifer sendromu reflü hastalığının özel bir klinik bulgusudur.
Tanı için günümüzde en iyi ve güvenilir test sintigrafidir.*
Tıbii tedaviye cevap vermeyen ve komplikasyonlarla seyreden vakalarda cerrahi tedavi bir seçenek olabilir.
67. Dört yaşında kız çocuğu, büyüme geriliği ve demir eksikliği anemisi var. Daha önce de demir eksikliği nedeniyle 2 kez
oral demir tedavisi almış, gaitada gizli kan negatif, yağ pozitif bulunmuş. Kesin tanı için ne yapalım? DA
a.
b.
c.
d.
e.
Kolonoskopi ve biyopsi
Baryumlu özefagus-mide-doudenum grafisi
Demir yükleme testi
Batın bilgisayarlı tomografi
Antiendomisyum antikor (EMA) ve ince bağırsak biyopsisi*
68. Sarılık, AST ve ALT yüksekliği olan bir çocukta, akne, hipergamaglobülinemi ve anti nükleer antikor pozitifliği
saptanıyor. En olası tanı hangisidir? DA
a.
b.
c.
d.
e.
Wilson Hastalığı
Otoimmün hepatit tip 1*
Alfa 1 antitiripsin eksikliği
Hemokromatozis
Galaktozemi
69. Sekiz aylık kız bebek, yeterli anne sütü almasına rağmen kilo alamama, sık zatürre olma nedeniyle getiriliyor. 4 cm
hepatomegalisi var, dışkısında yağ saptanıyor, annesi bebeğin çok terlediğini ve sonra başında beyaz kristaller kaldığını
söylüyor. En olası tanı nedir?DA
a.
b.
c.
d.
e.
Yabancı cisim aspirasyonu
Neonatal hepatit
Gastroözefageal reflü
Kistik Fibrozis*
Kartagener sendromu
70. Ondört yaşında bir kız çocuğu 2 aydır devam eden, yaygın ve sol alt kadrana lokalize karın ağrısı, dizlerinde ağrı,
bulantı ve günde 3-4 kez ishal nedeniyle getiriliyor. Çocuğun son dönemde 4 kg kaybettiği belirtiliyor. Dışkıda gizli kan
(+++), sedim: 85 mm/sa. Bu çocukta tanı koymada en yararlı test aşağıdakilerden hangisidir? DA
a.
b.
c.
d.
e.
Baryumlu kolon grafisi
Abdominal uItrasonografi
Tüm batın MR
Kolonoskopi*/biyopsi
Üst gastrointestinal sistem endoskopisi/biyopsi
71.
71-74.sorular aşağıdaki olgu sunumu ile ilgilidir
Olgu: 3 yaşındaki çocuk 3 gündür kusma yakınması ile geldi. Annesi bir hafta önce ağırlığının 15 kg olduğunu söyledi.
Fizik incelemede ağırlığı 13 kg, kan basıncı 80/50 mmHg, nabız 142/dak, turgoru ileri derecede azalmış ve letarjikti.
Laboratuvar incelemelerinde serum Na: 125 mEq/L, K: 2.7 mEq/L, Cl: 85 mEq/L, BUN:23 mg/dl, Cr: 1.1 mg/dl, kan
şekeri:92 mg/dl, kan gazı analizinde pH:7.56, PCO2: 42 mmHg, PO2:90 mmHg, bikarbonat: 37 mEq/L idi.
Hastanın dehitratasyon derecesi nedir ve başlangıç tedavisini nasıl yaparsınız?ZG
a.
b.
c.
d.
e.
Dehitratasyon derecesi %5→ başlangıç tedavisi gerekmez
Dehitratasyon derecesi %14→ 30-60 dakikada 300 ml serum fizyolojik veririm*
Dehitratasyon derecesi %14→ 2 saatte 300 ml serum fizyolojik + 30 ml KCl veririm
Dehitratasyon derecesi %14→ 30-60 dakikada 300 ml Ringer laktat + 30 ml KCl veririm
Dehitratasyon derecesi %14→ 30-60 dakikada ¼ normal salin + 30 ml KCl veririm
13
72. Hastanın kusması durmuşsa 24 saatlik toplam (idame + eksiklik) vereceğiniz sıvı ne kadar olmalıdır? ZG
a.
b.
c.
d.
e.
1250 ml
1550 ml
2250 ml
2850 ml
3250 ml*
73. Hastanın asit-baz dengesi ile ilgili tanınız nedir? ZG
a.
b.
c.
d.
e.
Metabolik asidoz + solunumsal alkaloz
Solunumsal asidoz + metabolik asidoz
Metabolik alkaloz + solunumsal alkaloz*
Anyon açığı artmış metabolik asidoz
Normal
74. Hastanın asit-baz denge bozukluğu varsa ayırıcı tanıda hangi laboratuar testinden yararlanırsınız? ZG
a.
b.
c.
d.
e.
Osmolar açık
Serum anyon açığı
İdrar anyon açığı
İdrar klor düzeyi*
Serum albumin düzeyi
75. Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?İD
a.
KBY’de renal osteodistrofi gelişiminde esas belirleyici serum fosfor düşüklüğüdür*
b.
KBY’de anemi gelişiminin en önemli nedeni eritropoietin eksikliğidir
c.
KBY’li hastalarda 1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesi azaldığından aktif vitamin D
d.
Anemi ve metabolik asidoz böbrek hastalığının seyrini hızlandıran faktörlerdir
e.
KBY kanama diyatezine yatkınlık oluşturmaktadır
76. Kan transfüzyonuyla ilgili bilgilerden yanlış olan ifadeyi işaretleyiniz MAKİFO
a.
b.
c.
d.
e.
İnsandan insana başarılı kan nakli ilk defa 1818 tarihinde yapılmıştır
ABO ve AB kan grupları 1900 yılında Landsteiner tarafından keşfedilmiştir*
Sitratın antikoagülan özelliğini 1914 yılında belirlenmiştir
Rh Kan grubu 1940 yılında belirlenmiştir
TRALI ilk defa Vietnam savaşındaki transfüzyonlarda (1963) farkedilmiştir
77. Donorden alınan kana eklenen solüsyon içeriğiyle ilgili yanlışı işaretleyiniz MAKİFO
a.
b.
c.
d.
e.
Oksalat, pH ayarlamaya yarar*
Dekstroz, enerji sübstratıdır
Fosfat, ATP substratıdır
Sitrat, antikoagülan olarak bulunur
Adenin, 2,3-difosfogliserat süstratıdır
14
eksikliği vardır
78. Mikrokornea ve hiperpigmantasyon ile birlikte anemi var ise en muhtemel tanınız nedir?MAKİFO
a.
b.
c.
d.
e.
Osteopetrozis
Orak hücre anemisi
Diamond Blackfan anemisi
Fanconi aplastik anemisi*
Demir eksikliği anemisi
79. Aşağıdaki durumlardan hangisinde eritrositler makrositer değildir? MAKİFO
a.
b.
c.
d.
e.
Herediter orotik asidüri
Diseritropoetik anemi
Piridoksin ekskliği*
Folat eksikliği
Yenidoğan bebekte
80. Trombositopeni sebeplerinden hangisinde immün mekanızma rol oynar? MAKİFO
a.
b.
c.
d.
e.
81.
Boy kısalığı nedeniyle başvuran ve takvim yaşı: 9 yaş 3 ay, boy yaşı: 7 yaş, ağırlık yaşı: 8 yaş 3 ay, kemik yaşı: 9 yaş
ile uyumlu bir çocuk için olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? LA
a.
b.
c.
d.
e.
82.
Mikroanjiyopatik hemolitik anemi
DİK
HÜS
TTP
Heparin uyarımlı trombositopeni*
Hipotiroidi
Nutrisyonel boy kısalığı
Yapısal boy kısalığı
İzole büyüme hormonu eksikliği
Familyal boy kısalığı*
İzole prematür telarş tanısı konulan 6 yaş 6 aylık bir kız çocuğunun puberte muayenesinde Tanner evrelemesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? LA
a.
b.
c.
d.
e.
Telarş evre 1 pubik kıllanma evre 2
Telarş evre 3 pubik kıllanma evre 2
Telarş evre 2 pubik kıllanma evre 1*
Telarş evre 1 pubik kıllanma evre 1
Hiçbiri
83. Döküntüden bir hafta önce de saptanabilen postauriküler ve occipital lenfadenopati aşağıdakilerden hangisi için
patognomoniktir? LA
a.
b.
c.
d.
e.
Atipik kızamık
Kızıl
Kızamıkçık*
Eritema infeksiyosum
6. Hastalık
15
84. Aşağıdakilerden hangisi minimal değişiklik nefrotik sendromun klinik özelliği değildir? ZG
a.
b.
c.
d.
e.
85.
Seçici proteinüri
Serum kompleman düzeyi düşüklüğü*
Sık tekrar
Normal böbrek fonksiyonları
Steroide iyi cevap
Aşağıdakilerden hangisi sistemik lupus eritematozusta beklenen bir laboratuar sonucu değildir? ZG
a.
b.
c.
d.
e.
Anti-nükleer antikor pozitifliği
Direkt coombs pozitifliği
Eritrosit sedimentasyon hızı yüksekliği
C-Reaktif protein yüksekliği*
VDRL pozitifliği
86. Kalp blokları ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? AB
I-İkinci derece kalp bloğunda sadece PR mesafesinde uzama söz konusudur
II-İkinci derece kalp bloğu tip II’de PR mesafeleri sabit arada bir PR den sonra QRS oluşmaz
III-Üçüncü derece blokta atrium ve ventriküller bağımsız çalışır
IV-Wolf Parkinson White sendromunda ikinci derece kalp bloğu sıktır
V-Wolf Parkinson White sendromunda taşikardi atakları sorundur
a.
b.
c.
d.
e.
I-II-III-IV
II- III- V *
II-III-IV
I-II-III-V
III-IV-V
87. Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz NN
a.
b.
c.
d.
e.
Siyanoz mukozanın mor renkte olması halidir.
Venöz dolgunlukta en önemli nedenlerden biri konstrüktif perikardittir.
Femoral nabız zayıf alınıyorsa akla ilk gelen VSD olmalıdır.*
İkinci kalp sesi pulmoner ve aort kapaklarının kapanması ile oluşur.
4. kalp sesinin duyulması mutlaka patolojiktir.
88. Soldan sağa şantlı hastalıklarda yanlış olanı işaretleyiniz. NN
a.
b.
c.
d.
e.
VSD’nin en sık görülen formu perimembranöz tiptir.
ASD’de sol yapılar genişelemiştir.*
VSD’de klasik üfürüm mezokardiyak odakta soldan sağa yayılan pansistolik bir üfürüm karakterindedir.
PDA’da tedavi büyük çoğunlukla girişimsel yöntemle kapatmaktır.
AVSD’de EKG’de sol aks sapması vardır.
89. Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz NN
a.
b.
c.
d.
e.
Pulmoner stenozda izole sağ kalp yetmezliği görülür.
Aort stenozunda nabız basıncı daralmıştır.
Aort koarktasyonunun preduktal formu klasik koarktasyon bulgularını verir ve duktusa bağımlı değildir.**
Büyük arter transpozisyonunda telede kalp yan yatmış yumurta biçimindedir.
Fallot tetralojisinde klinik klasik olarak 4. Aydan sonra belirginleşir.
16
Aşağıdakilerden yanlış olanı işaretleyiniz NN
90.
a.
b.
c.
d.
e.
ARA’ nın en sık görülen yaş aralığı 10-14 yaştır.
Sydenham kore %20 kadar hemikore niteliğindedir.
Kardit varlığında EKG’ de PR uzunluğu kriter alınamaz.
İnfektif endokarditte tedavi 2-4 hafta olmalıdır.**
İnfektif endokarditte Roth lekeleri, hepatit, glomerulonefrit, Janeway lezyonları gibi bulgular otoimmünite
bulgularındandır.
91. Abernethy sendromu için yanlıştır? MKÖSE
a.
b.
c.
d.
e.
Hepatopulmoner sendrom yapabilir
Karaciğerde siroz gelişir*
Doğuştan portal ven hipoplaziktir
Konjenital portokaval şunt vardır
Hiçbiri.
Bronşiolit tedavisinde hangi antibiyotiği kullanırsınız?MKÖSE
92.
a.
b.
c.
d.
e.
amoksisilin
klaritromisin
seftriakson
ampisilin
hiçbiri *
1 yaşında çocuk hızlı nefes alma şikayetiyle getirildi. 3 gün önce burun akıntısı gözlerde yaşarma ve ateş şikayeti
başlamış ve şikyetler 1 gün önce artmış. Fizik muayende retraksiyonları, takipnesi wheezingi mevcut. AC grafisinde
sağ üst lobda atelektazi mevcut. En olası hangisidir? MKÖSE
93.
a.
b.
c.
d.
e.
Hasta viral bronşiolit geçiriyordur. Mai ve oksijen tedavisi veririm*
Yabancı cisim aspirasyonu nedeniyle rijit bronkoskopi yaptırırım
Kistik fibrozis düşür ter testi isterim ve pseudomonasa yönelik antibiyotik başlarım
Sağ üst lob pnömonisidri. Seftriakson başlarım
Akut astım atak tedavisi veririm
94. Hangisi yanlıştır ? MKÖSE
a.
b.
c.
d.
e.
Alt lob pnömonileri akut apandisitle klinik olarak karışabilir
Atipik pnömonilerde bilateral kelebek tarzı infiltrasyon olur
Atipik pnömonile genelde ilk 6 yaşta sıktır*
Lober pnömoninin en sık etkeni S. Pnömonidir.
2 aydan küçük çocuklar hastaneye yatırılarak tedavi edilmelidir
95. Hangisi ya da hangileri PPD yanıtını etkilemez? MKÖSE
a.
b.
c.
d.
e.
Yenidoğan dönemi
Kızamık, kabakulak, kızamıkçık aşısı
Lösemi, lenfoma gibi maligniteler
Tetanoz aşısı *
Viral üst solunum yolu enfeksiyonları
17
96.
Kistik fibrozis için hangisi yanlıştır? MKÖSE
a.
b.
c.
d.
e.
Hipokloremik metabolik alkaloz önemli problemlerdendir
Mekonyum ileusu ilk klinik bulgusu olabilir
Solunum yollarında klebsiella pnömonia kolonizasyonu en önemli morbidite nedenlerindendir *
Vas deferens yokluğu ile infertilite yapabilir
Tipik bulgusu malnutriyon ve tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıdır
97. Aşağıdakilerden hangisi, sebep olduğu akut böbrek yetmezliği tipi açısından diğerlerinden farklıdır?İD
a.
b.
c.
d.
e.
98.
Aağıdakilerden hangisi idrar yolu enfeksiyonu için doğrudur? HP
a.
b.
c.
d.
e.
99.
2 yaşın altında klinik bulgular nonspesifiktir.*
Ateş, böğür ağrısı ve CRP yüksekliği sistit için tipiktir.
Tekrarlayan sistit renal skar gelişimi için önemli risk faktörüdür.
Pyelonefritte beş günlük i.v. antibiyotik tedavisi yeterlidir.
Komplike vakalarda ilk yapılacak ileri tetkik DMSA’dır.
Aağıdakilerden hangisi Ailevi Akdeniz Ateşi’nin klasik klinik bulguları içinde bulunmaz? HP
a.
b.
c.
d.
e.
100.
İshal
Kalp yetmezliği
Yanık
Hemolitik üremik sendrom *
Minimal Lezyon hastalığı
Eklem şişliği
Göğüs ağrısı
Erizipel benzeri döküntü
Karın ağrısı
Cilt altında nödül*
Aşağıdakilerden hangisi idrar yolu enfeksiyonu için kesin tanı koydurucudur ? HP
a.
b.
c.
d.
e.
Piyüri varlığı
Lökositoz
CRP yüksekliği
İdrar kültür pozitifliği*
Ultrasonda skar varlığı
Bu kitapçık 100 (yüz) sorudan oluşmuştur. Sınav başlarken her sayfayı kontrol ettim.
Ad- Soyad:
İmza:
18
Download