ÜRO-ONKOLOJİYE GİRİŞ

advertisement
ÜRO-ONKOLOJİYE GİRİŞ
Prostat kanseri
Mesane kanseri
Böbrek kanseri
Testis Kanseri
Penis kanserleri
Doç. Dr. Enver ÖZDEMİR
PROSTAT KANSERİ
En sık, çok fazla ölümcül olmayan bir kanserdir
Based on: Mayo Clinic Health Letter, April, 1994
Amaç hastalığı erken evrede
yakalamaktır
A Evresinden
D Evresine
geçiş on yıl
alabilir
Based on: Mayo Clinic Health Letter, April 1985
CaP TEŞHİSİ
• PRİ
• PSA testi
Parmakla rektal inceleme
• 40 yaş üstü her erkek
hastaya yapılması
zorunludur
• BPH da elin pulpası, CaP
da mermer sertliğindedir
CaP EVRELERİ
PRİ
May take 10
years to go
from A to D
Based on: Mayo Clinic Health Letter, April 1985
PSA
Based on: Time, April 1, 1996
• PSA, prostatta üretilen bir serin proteazdır.
• PSA, CaP hastalarında dramatik olarak yükselir.
• Ejekülasyon, enfeksiyon, PRİ, sistoskopi v.b. de
yükselebilir.
• Prostat kanserlerinin 80% de yüksektir.
TRUS Eşliğinde Prostat İğne Biyopsisi
• TRUS eşliğinde biyopsi iğnesi, anüsten prostata
yerleştirilir
• Rektumdan prostata doğru ateşlenir
• 6 - 18 örnek alınır
• Kanser evre A aşamasında yakalanmaya çalışılır
• Kanser türü ve Gleason evresi tayin edilir
Based on: Mayo Clinic Health Letter, April, 1985
Prostate Surgery
Radical
Prostatectomi
Nerve-Sparing
Prostatectomi
Based on: U.S. News and World Report, May 22, 2000
Radikal Prostatektomi
Komplikasyonları
İnkontinans (bir yıl içerisinde
%97 kontrol sağlanır)
Empotans (bir çok hastada
düzelmez)
EBRT
Based on: U.S. News and World Report, May 22, 2000
BRRT
Based on: U.S. News and World Report, May 22, 2000
Radyoterapi yan etkileri
•Genç hastalarda tercih
edilmez
•Cinsel işlev bozukluğu
yapar
•Tümör hücrelerini tümüyle
yok etmez
•Salvage ameliyatı imkansız
hale getirir
Anti-androjen Hormone Tedavisi
•Testosteron üretimini
engelleyen veya reseptör
blokaji yapan ilaçlar kullanılır
•İlerlemiş hastalık evresinde
kullanılır
Hormon Tedavisi Yan Etkileri
•Cinsel işlev bozukluğu
•Tümör hücrelerini yok etmez
MESANE KANSERİ
İkinci en sık ürolojik kanser 9/5
Kadın erkek oranı ½.5
İlk tanıda %80 yüzeyel, bir yıl içerisinde
%70 nüks
Yüzeyel kanserlerin %10-20 progresyon
gösterir
RİSK FAKTÖRLERİ
Sigara
Anilin boyaları
Siklofosfamide
Radyoterapi
Kronik enfeksiyonlar (Taş ve daimi sondalar)
NSAİD (Fenasetin)
HİSTOLOJİK TİPLERİ
TCC (%85)
Papiller (düşük garde, papiller)
Sesil (Daha ziyade invazif)
CIS
SCC (%5-7)
Adenokanser (%1-2)
Un-differansiye (1)
MESANE KANSERİ TEŞHİSİ
Ağrısız, pıhtılı hematüri
İrritatif yakınmalar CIS de sık
Diğer bulgular
Mikroskopik hematüri
Obstrüktif yakınmalar
İnsidental radyolojik görüntüler
MESANE KANSERİ TEDAVİSİ
Yüzeyel TCC (pTa, pT1, CİS)
TUR-TM
İntravezikal Tedavi
İnvazif TCC (pT2, pT3, pT4)
Radikal sistektomi + Bilateral Pelvik
Lenfadenektomi + Üriner diversiyon
Neoadjuvan ve adjuvan kemoterapi
Radyoterapi
Kombine tedaviler
SCC, Adenokanser, Undifferansiye
kanser
RENAL HÜCRELİ KANSER
erişkin kanserlerinin %3 ünü oluşturur
proksimal tüp epitelinden gelişir
incidentalomalar nedeniyle sıklığı ~%3↑
USG ce CT
RHK ETİYOLOJİSİ
Hayvan denek çalışmalarında;
Virüsler
Kurşun bileşikleri
100 den fazla kimyasallar (aromatic
hydrocarbonlar)
(İnsanda kesin olarak gösterilmiş bir
kimyasal daha henüz yok=
Sigara
Familiyel Renal Hücreli Kanser
Von Hippel–Lindau (vHL) Hastalığı
Başlıca özellikleri
bilateral RHK
pheochromocytoma
retinal angiyoma
hemangioblastomalar (beyin sapı,
serebellum, spinal kord)
RHK SEMPTOM VE BULGULARI
Klasik triad; yan ağrısı, gross hematüri ve kitle,
ancak olguların %10 da rastlanır.
Paraneoplastic sendromlar RHK olgularının % 20
de rastlanır
Prognostik Faktörler
Özgün klinik bulgu ve semptomlar,
Tümör karakteristikleri;
Patholojik evre
Tümör büyüklüğü
Nüklear grade i
Histolojik tipi,
Önemli prognostik faktörlerdir
Patholojik evre tek başına en önemli
prognostik faktördür
TEDAVİ
Radical Nefrektomi
Nefron Koruyucu Cerrahi
Palyatif Cerrahi
Kemoterapi
Radyoterapi
TESTİS TÜMÖRLERİ
Erkek kanserlerinin %1’ni oluşturur.
15-35 yaş arası en sık solid organ kanseridir.
İnsidansı 3-7/100 000’dir.
Bilateral olma insidansı %2’dir.
Kemosensitif ve radyosensitiftir.
1970’li yıllarda % 50 mortal iken, günümüzde
mortalite % 5’lere düşmüştür.
Etyoloji
İnmemiş testis
Karşı testiste tümör
İntratübüler neoplazi(karsinoma insutu)
Aile öyküsü(1. derece akrabalar)
İntraüterin hormon mazuriyeti
Testüküler mikrolitiazis
Histoloji
Germ Hücreli (%95)
Seminom (%40)
NSGHT (50)
Mikst (%40)
Embriyonel (%6)
Teratom (%3)
Koryokarsinom(%1)
Non-Germ Hücreli(%5)
Leyding Hücreli
Sertoli Hücreli
Gonadoblastom
Semptomlar
Ağrısız kitle; Aksi ispat edilene kadar
malignite kabul edilmelidir.
Skrotal ağrı; %20 hastada ilk yakınma
ağrıdır(kronik ve künt ağrılar).
Jinekomasti: Seminom dışı tümörlerde
izlenir.
Görüntüleme
Skrotal USG
Akciğer grafisi
Batın BT
Serum Belirteçleri
AFP
NSGHT : %60 ↑
Yolk Sac Tm’de % 90↑
Embriyonel Ca’da %70↑
Teratomda %60↑
Saf seminom ve Koryokarsinomda yükselmez.
Beta-HCG:
Seminomların %5-10 ↑
Koryokarsinomda %100 ↑
Embriyonel karsinomda %50 ↑
teratom % 25 ↑
LDH
İleri hastalıkta %80 ↑
ORŞİEKTOMİ :
Yüksek inguinal
AJCC KLİNİK EVRELEME SİSTEMİ (1997)
– Evre I, bölgesel lenf nodu tutulumu yok.
– Evre IIA, lenf nodları < 2 cm.
– Evre IIB, lenf nodları 2 ila 5 cm arasında.
– Evre IIC, lenf nodları > 5 cm.
– Evre III, supradiafragmatic lenf nodları,
visceral tutulum, or ısrarla artmış serum
markır düzeyleri.
Evre I Seminom
Radyoterapi
İzlem
Tek kür karboplatin
(Tüm seçeneklerde 5 yıllık sağ kalım %99)
Evre 1 NSGHT Tedavi
İzlem
RPLND
Birincil Kemoterapi
Germinal Hücreli Tümörlerde Evreye Göre Göreceli Şifa Oranları
Başvuru Evresi
Ensidansı (%)
Görece şifa oranı (%)
I (testis alone)
40
100
II (extension to retroperitoneal
40
98
20
80
lymph nodes)
III (disseminated disease)
Download