İş Planı - Dr. Gültekin Altuntaş

advertisement
YÖN720
Girişimcilik
Ders - V
Yrd. Doç. Dr. Gültekin ALTUNTAŞ




Planlama, bir işletme için hiçbir zaman sona
ermeyen bir süreçtir.
Kuruluş sürecinin ilk aşamalarında, girişimcinin
bir ön iş planı hazırlaması büyük önem taşır.
İşletme büyüyerek gelişirken de planlama süreci
devam edecektir.
Planlar, kısa, orta, uzun vadeli, operasyonel,
taktiksel ve stratejik olabilirler.




Planlama, bir işletme için hiçbir zaman sona
ermeyen bir süreçtir.
Kuruluş sürecinin ilk aşamalarında, girişimcinin
bir ön iş planı hazırlaması büyük önem taşır.
İşletme büyüyerek gelişirken de planlama süreci
devam edecektir.
Planlar, kısa, orta, uzun vadeli, operasyonel,
taktiksel ve stratejik olabilirler.


İş planı, girişimci tarafından hazırlanan ve yeni
bir işletme kurmak için gerekli tüm iç ve dış
unsurları ve stratejileri gösteren yazılı belgedir.
İş planı, bu bakış açısıyla, pazarlama,
finansman, imalat, satış ve insan kaynakları
gibi işlevsel planların entegrasyonu olarak
görülebilir.


İş planı, girişimci tarafından hazırlanmalıdır.
Bununla birlikte, bir iş planının hazırlanması
sürecinde, girişimci, gerek duyduğunda,
avukat, muhasebeci, pazarlama uzmanı ve
mühendis gibi mesleğinde uzman bireylere
danışabilir.


İş planı, çalışanlar, yatırımcılar, kredi verenler,
tedarikçiler,
müşteriler
ve
danışmanlar
tarafından okunabilir.
İş planı hazırlanırken, üç bakış açısı dikkate
alınmalıdır:
◦ Girişimci bakış açısı,
◦ Pazarlama bakış açısı,
◦ Yatırımcı bakış açısı.

Bir iş planı, işi, amaç ve hedefleri içermesi
nedeniyle, girişimci, potansiyel yatırımcı, hatta
işletmede çalışmaya yeni başlayan personel için
önemlidir.
◦ Bir
işletmenin,
belirli
bir
pazardaki
sürdürebilirliğinin belirlenmesine yardım sağlar.
◦ Bir girişimcinin, planlama sürecini organize
etmesinde rehberlik eder.
◦ Finansman sağlamak için önemli bir enstrüman
olarak kullanılabilir.

Potansiyel yatırımcı ve kreditörler aşağıdaki
unsurlara dikkat eder:
◦
◦
◦
◦
Karakter
Nakit akışları
Tamamlayıcılık
Katkı düzeyi

Girişimci, iş planını, rekabetçi ve yapılandırılmış
bir biçimde sunmalıdır.

Girişimci, belirli bir süre içerisinde iş planının
önemli noktalarını sunmalıdır.

Girişimci, ne söyleyeceğine ve bilgiyi nasıl
sunacağına karar vermelidir.

Rekabet,
sunum;
getiridedir
ve
potansiyel
olarak
◦ Potansiyel yatırımcıları,
◦ Profesyonel yatırımcıları (risk sermayesi, özel
yatırımcılar, melek yatırımcılar, vb.) etkilemek için
yapılır.

Bazı yatırımcılar, bir iş planı sunumunu
asansör boşluklarına benzetir.



Çok
sayıda
kaynaktan
edinilen
bilgi
pazarlama, finans ve üretim odaklı olmalıdır.
Amaç ve hedefler, iş planında net bir biçimde
tanımlanmalıdır.
Internet, girişimci
kaynağıdır.
için
değerli
bir
bilgi


Mal veya hizmet için pazar potansiyeli,
Pazarın büyüklüğü
◦
◦
◦
◦
Cinsiyet?
Gelir düzeyi?
Kentli, köylü?
Eğitimli, eğitimsiz?







Yer seçimi
İmalat
Hammadde
Ekipman
Çalışan yetkinlikleri
Yerleşim planlama
Maliyetler


Bütçenin hazırlanması (Satış gelirleri ve
satışlarla ilgili maliyetler de dâhil olmak
üzere)
Proforma finansal tabloların karşılaştırmalı
olarak hazırlanması

Internet,
◦
◦
◦
◦

Sektör analizi,
Rakip analizi,
Planlama,
Pazarlama stratejisi açısından önemli bir kaynaktır.
İş
planı
hazırlarken,
kullanılabilir.
arama
motorları










Giriş
Yönetici Özeti
Çevresel ve Sektörel Analiz
İşletme Tanıtımı
Üretim ve Operasyon Planı
Pazarlama Planı
Örgütsel Plan
Risk Analizi ve Çıkış Planı
Finansal Plan
Ekler
◦
◦
◦
◦
◦
İşletmenin unvanı, adresi
Girişimcinin adı, soyadı, adresi
İşletmenin ve işin kısa tanıtımı
Gerekli finansal kaynak bilgisi
Gizlilik bildirgesi
◦
◦
◦
◦
İş konsepti ve modeli nedir?
İş konsepti ve modeli hangi açılardan eşsizdir?
İşletmeyi kuracak birey(ler) kim(ler)dir?
Nasıl ve ne kadar gelir elde edilecektir?
◦
◦
◦
◦
Gelecek öngörüsü ve trendler
Rakiplerin analizi
Pazar bölümlendirmesi
Sektör ve pazara ilişkin öngörüler
◦
◦
◦
◦
◦
Mal(lar)
Hizmet(ler)
İşletme ölçeği
Büro malzemeleri ve çalışanlar
Girişimcinin özgeçmişi

Üretime ilişkin ayrıntılar
◦
◦
◦
◦

Üretim süreci
İmalathane, fabrika, vb.
Makine ve ekipman
Hammadde tedarikçileri ve adresleri
Operasyona ilişkin ayrıntılar
◦ İşletme faaliyetlerinin açıklaması
◦ Mal ve hizmetlere yönelik sipariş akışı
◦ Teknoloji kullanımı


Pazar koşulları
Mal ve hizmetlerin
◦
◦
◦
◦
Ürün,
Fiyat,
Tanıtım (Tutundurma),
Dağıtım stratejilerinin belirlenmesi






Hukuki yapı,
Sahiplik yapısı,
Ortakların ve ana hissedarların belirlenmesi,
Vekillerin yetkisi,
Yönetim ekibinin özgeçmişi,
İşletme çalışanlarının rol ve sorumlulukları


Potansiyel risklerin değerlendirilmesi ve iş
planında amaçlanan ve hedeflenen unsurların
gerçekleştirilebilmesi
için
alternatif
stratejilerin belirlenmesi
İşlerin ters gitmesi durumunda, ne yapılacak?


Ekonomik açıdan yapılabilirlik düzeyini
belirleyecek anahtar finansal göstergeler
Gerekli finansal kaynakların
sağlayıcıların ortaya konması
ve
kaynak



İş planı, girişimcinin eyleme geçeceği ilk
yıllarda rehberlik etmesi için tasarlanır.
Stratejinin
uygulamaya
gelişmenin belirlenebilmesi
noktalarını oluşturur.
geçirilmesi,
için kontrol
İş planı, finansman elde edildikten ve işletme
kurulduktan sonra, kenara atılacak bir belge
değildir.



En etkin iş planı bile, koşulların değişmesi ile
güncelliğini yitirir.
Çevredeki değişim işletmeyi etkileyecekse,
girişimci, ne gibi revizyonlar gerektiğini
belirlemelidir.
Bu açıdan, girişimci, mantıklı amaç ve
hedeflerini sürdürmeli,
işletmenin
başarı
şansını yükseltecek yoldan ayrılmamalıdır.

Girişimci tarafından belirlenen amaç ve hedefler
SMART değildir.

Girişimci,
işletmeye
adamamıştır.

Girişimcinin, planını hazırladığı işte herhangi
bir deneyimi yoktur.

Girişimcinin potansiyel zayıflık ve tehditleri
hissedecek sezgileri eksiktir.

Tasarlanan mal ve/veya
herhangi bir ihtiyaç yoktur.
kendini
hizmete
yeterince
duyulan
Download