Uluslar arası iktisat politikaları, döviz piyasaları, uluslararası

advertisement
DERS BİLGİLERİ
Ders
Kodu
Uluslararası İktisat 2
0101601 2
Ön Koşul Dersleri
YOK
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin
Koordinatörü
Doç. Dr. İbrahim Halil Sugözü
Dersi Verenler
Doç. Dr. İbrahim Halil Sugözü
Yarıyıl
T+U
Kredi AKTS
Saat
3+0 3
6
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Uluslar arası iktisat politikaları, döviz piyasaları, uluslararası piyasalar.
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Uluslararası iktisat politikasının içeriğini analiz edebilecektir,
Uluslararası Parasal İlişkileri Analiz Eder, Uluslararası İktisat ve
Ekonomik Kalkınma İlişkisini kurar
Dersin İçeriği
Bu derste dış ticaret politikaları, gümrük tarifeleri, dış ödemeler
bilançosu, dış denkleşme gibi konular işlenecektir.
DERS AKIŞI
Hafta Konular
1.
Uluslararası Ticaret Politikası (Dış Ticaret Politikası) Gümrük
Tarifeleri ve Dış Ticarete Getirilen Tarife Dışı kısıtlamalar
2.
İhraç Yönlü Dış Ekonomi Politikası: İhracatı Teşvik Politikası
3.
Dünya Ticaret Örgütü GATT 1994, GATS ve TRIPS
4.
Döviz Piyasası: Piyasanın Kapsamı, Döviz Piyasasının Uluslararası
Niteliği, Döviz Riskleri ve Forward Döviz Piyasası
5.
Döviz Kuru Sistemleri: Sabit ve Esnek Döviz Kuru Sistemleri, Döviz
Piyasasında Denge Döviz KUruve Döviz Kuru Politikaları
6.
Döviz Kontrölü, Optimum Para Alanları ve Karşılıklı Ticaret
7.
Dış Ödemeler Bilançosu: Dış Ödemelerde Denge ve Bilanço
Hesapları, Bilançonun Finansmanı ve Ödemeler Bilançosunda
Denge Mekanızmaları
8.
Dış Ödemeler Bilançosu: Dış Ödemelerde Denge ve Bilanço
Hesapları, Bilançonun Finansmanı ve Ödemeler Bilançosunda
Denge Mekanızmaları
Ön Hazırlık
9.
DışTicaret ve Ulusal Gelir, Yabancı Sermaye Sermaye Yatırımları
ve çokuluslu Şirketler
Uluslararası Para Sistemi: İşleyen Bir Uluslararası Para Sisteminin
Temel Özellikleri, Bretten Woods Sistemi, Günümüzdeki Sistem,
10. Sorunlar ve Çözümler
Uluslararası Para Sistemi: İşleyen Bir Uluslararası Para Sisteminin
Temel Özellikleri, Bretten Woods Sistemi, Günümüzdeki Sistem,
11. Sorunlar ve Çözümler
12. Uluslararası Kredi Piyasaları Eurodolar ve Eurobond Piyasaları
Uluslararası Dış Borç Krizi, Uluslararası Dış Borçlar, Dünya Dış
13. Borç Krizinin Nedenleri, Etkenleri ve Sonuçları
Uluslararası Dış Borç Krizi, Uluslararası Dış Borçlar, Dünya Dış
14. Borç Krizinin Nedenleri, Etkenleri ve Sonuçları
KAYNAKLAR
Halil Seyidoğlu, Uluslararası iktisat Teori Politika ve Uygulama,
18.Basım, güzem can yayınları, İstanbul.
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
Yıl içinin Başarıya Oranı
KATKI
YÜZDESİ
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Finalin Başarıya Oranı
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1
1.
İş dünyasına hazırlamak
mezunlarımızın ekonomik
kararların
fayda
ve
bağlamında,
ve finansal
maliyetlerini
2
x
3
4
5
değerlendirip, yorumlayabilmesi için genel
mikro iktisat teorisi hakkında bilgi sahibi
olma.
2.
Hem
Türkiye
hem
de
Dünya
ekonomisindeki
güncel
gelişmeleri
kavrayabilmesi için genel makro iktisat
teorisi hakkında bilgi sahibi olma.
3.
Küreselleşen dünya ekonomisinde rekabet
edebilmek amacı ile ilgili olarak uluslararası
ticaret teorisi hakkında bilgi sahibi olma.
4.
Kamunun ya da özel kesimin gereksinim
duyduğu
nitelikli
elemanlarda
olması
gereken yeterli düzeyde hukuk bilgisine
sahip olma.
X
5.
Kamunun ya da özel kesimin gereksinim
duyduğu
nitelikli
elemanlarda
olması
gereken
yeterli
düzeyde
muhasebe
bilgisine sahip olma.
X
6.
Mesleğe ilişkin temel bilgilere sahip
olmasından hareketle, temel ekonometri
teorilerini
mikro
ve
makro
iktisadi
problemlere çözüm üretmede kullanabilme.
X
7.
Hem temel bilgisayar kullanımlarını (word
ve excel benzeri programlarda) hem de
iktisadi tahlil yapmaya yardımcı olan en az
bir bilgisayar programını (SAS, SPSS,
Eviews, Access, Minitab ve benzeri)
kullanabilme.
X
8.
Teknoloji,
bilim
ve
çağdaş
konular
hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini
geliştirme becerisini kazanma.
9.
İktisadi
sorunlara
yönelik
analiz,
yorumlama ve çözümleme yeteneğinin
kazandırılması ile iktisadi konularda analitik
yönden fikir oluşturma ve bu fikri savunma
yöntemleri geliştirebilme.
10.
Programın gerektirdiği temel matematiksel
ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme ve
yeni yöntemler geliştirebilme.
x
11.
Genel işletme yönetimi, pazarlama, insan
kaynakları
idaresi,
şirket
finansmanı,
turizm işletmeciliği ve kamu idareciliği gibi
kendilerinin seçtiği fakat bölümün direkt
eğitim konusuna girmeyen disiplinler arası
alanlarla işlevsel etkileşim kurabilme.
x
12.
Kamu, endüstri, tarım, çevre ve doğal
kaynaklar, çalışma, bilgi ve mülkiyet
ekonomileri, uluslararası finans, bankacılık,
borsa, mali müşavirlik, sosyal güvenlik
hukuku,
iktisadi büyüme ve kalkınma,
politik iktisat ve ekonometrik yöntemler
gibi
alanlardan
kendilerinin
seçtiği/seçtikleri iktisadın alt dallarında
gelişimlerini destekleyebilme.
13
Türkçede olduğu gibi bir yabancı dilde de
yazılı (ve tercihen ilave olarak sözlü)
iletişim kurabilme ve tartışabilme.
14
İktisadın sosyal bir bilim olduğu gerçeğini
göz
önünde
bulundurarak
toplumsal,
bilimsel ve mesleki etik değerlere katkıda
bulunabilme.
x
x
X
X
x
X
X
15
Bilgiyi uygulamada kullanarak çalışacakları
sektördeki kaynakları etkin kullanmaya
yönelik iktisadi öneriler yapabilme.
16
Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi,
yenilikçi
fikirlere
açık
ve
analitik
düşünebilme.
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Toplam
Süresi
İş Yükü
(Saat)
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
3
48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
5
80
Ödevler
4
3
12
Sunum / Seminer Hazırlama
3
4
12
Arasınavlar
1
7
7
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
8
8
Toplam İş Yükü
169
Toplam İş Yükü / 30 (s)
5.63
Dersin AKTS Kredisi
6
Download