Örnek Güncelleme Tablosu (Türkçe)

advertisement
Program
Dersin Adı
Ders Kodu
Dersin Seviyesi
HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ
ÇÖLEMERİK MESLEK YÜKSEK OKULU
Bankacılık ve Sigortacılık
KAMBİYO VE DIŞ TİCARET
BSP209
Ön lisans
Yarıyıl
Teorik
Uygulama
Kredi
AKTS Kredisi
2
0
2
2
3
Ders
Koordinatörü
Dersin
Yardımcıları
Ders Dili
Zorunlu /
Seçmeli
Ön koşul
Dersleri
Eğitim Türü
Türkçe
Zorunlu
Yok
Yüz Yüze
Dersin Amacı
Dış ticaret bilgisini teorik ve pratik düzeyde artırmak
Dersin
Hedefleri
Dış ticaret kavramları, dış ticaret politika ve stratejileri, dış ticarette finansman,
teslim ve ödeme şekilleri, dış ticaret işlemleri, dış ticarette kullanılan belgeler, dış
ticarette gümrük işlemleri, dış ticarette teşvik uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Dış ticaret kavramlarını tanımlar
2) Dış ticarete ilişkin alternatif teorileri açıklar
3) Dış ticaret stratejileri ve uygun dış ticaret politikalarını
yorumlar
4) Döviz piyasası ve ödemeler bilançosuna ilişkin kavramları
tanımlar
5) Güncel kambiyo mevzuatını bilir ve uygular
Öğretim
Yöntemleri
1, 2, 3, 5
1, 2, 3, 5
Ölçme
Yöntemleri
A
A
1, 2, 3, 5
A
1, 2, 3, 5
A
1, 2, 3, 5
A
Öğretim Yöntemleri
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 5: Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri
A: Sınav
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Arazi/Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Adet
1
Yüzde (%)
40
1
60
Yıl içinin Başarıya Oranı
% 40
Finalin Başarıya Oranı
% 60
DERSİN AKIŞI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Konular
Dış Ticarete Giriş ve Temel Kavramlar
Dış Ticaret Teorisi
Dış Ticaret Politikası ve Dış Ticaret Stratejileri
Döviz Piyasası ve Ödemeler Bilançosu
İhracat ve İthalat İşlemleri
Dış Ticarette Kullanılan Belgeler
Dış Ticarette Teslim Şekilleri
Ara Sınav
Kambiyo Mevzuat
Gümrük İşlemler
Gümrük Rejimler
Dış Ticarette Finansman Yöntemleri
Dış Ticaret Teşvikler
Dış Ticaret Teşvikler
Genel tekrar
Final Sınavı
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders kitabı
ÇELİK, Kenan, Cemalettin Kalaycı ve Alı Rıza Sandalcılar (2010), Dış
Ticaret İşlemleri Yönetimi, Murathan Yayınevi, 6. Baskı, Trabzon.
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak
alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araçgereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki
kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak
verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları
tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara
dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
Temel Düzeyinde bilgisayar kullanımı ile birlikte kendi alanın
ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı
bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı
düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin
çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle
paylaşabilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen
karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk
alabilme
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel
Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve
meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının
duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
X
X
X
9
10
11
12
13
değerlere sahip olma
Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek suretiyle yaşam
boyu öğrenme bilinci kazanmış olma
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel
değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında
yeterli bilince sahip olma
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak
yürütebilme.
Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının
gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla
karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel
çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
X
X
X
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14x toplam ders saati
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
Kısa Sınav
Ödev
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
SAYISI
Süresi
(Saat)
14
14
1
0
0
1
2
1
14
0
0
16
Toplam
İş Yükü
(Saat)
28
14
14
0
0
16
72
2,4
2
NOT:
Üniversitemizin Tüm birimlerinde ortak kodlu öğretim yöntemlerinin kullanılması için
aşağıdaki kodları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
1. Anlatım yöntemi
2. Soru-cevap
3. Tartışma
4. Gösteri yöntemi
5. Örnek olay
6. Problem çözme
7. Proje
8. Beyin fırtınası
9. Altışapkalı düşünme
10. Gezi-gözlem
11. Rol oynama/dramatizasyon
12. Benzetim
13. Mikro öğretim
14. Programlı öğretim
15. Bilgisayar destekli öğretim
16. Bireyselleştirilmiş öğretim
17. Ev ödevi
18. Bireysel çalışma
19. Gösterip yaptırma yöntemi
20. Laboratuvar yöntemi
Download