DBP-İslam Tarihi

advertisement
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TARİH BÖLÜMÜ
DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
TRH 103/İSLAM TARİHİ
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
1/1
Türkçe
Lisans
Zorunlu
2
Teori
Uygulama
Laboratuva
r
2
Eğitim Şekli
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Dersin Amacı
Öğrenim Çıktıları
AKTS Kredisi
6
Yüz yüze
Yok
YRD. DOÇ. DR. UĞUR AKBULUT
Yok
Yok
Salı 10:00 – 12:00
Dersin Alt Limit Değeri
Dönem Sonu Sınavı Barajı
ETKİNLİK
Ara Sınav
Kısa Süreli Sınavlar
Ödevler
Dönem Ödevi/Projesi
Laboratuvar
Diğer
Dönem Sonu Sınavı
Adet
1
…..
…..
…..
…..
…..
1
….
….
Yüzde (%)
40
…..
…..
…..
…..
…..
60
İslam dininin ortaya çıktığı dönemde Arap yarımadası, Hz. Peygamber’in hangi
ortamda ve şartlarda İslam’ı tebliğ ettiği, Hz. Muhammed ve ilk Müslümanların
verdiği mücadele ile Hulefa-i Raşidin dönemi ve Emeviler devrinin öğretilmesi.
1. İslam dininin ortaya çıktığı dönemde Arap toplumunun içinde bulunduğu sosyal
ve kültürel hayatı anlayabilme.
2. Hz. Muhammed’in peygamberlik dönemi ve İslamiyet’in yayılışı sırasında
karşılaşılan güçlükleri kavrama
3. Yeni bir dine girmenin ve yeni bir dini kabullenmenin toplumda yaratabileceği
etkinin farkına varabilme.
4. Hz. Muhammed’in bir peygamber olmanın yanında bir lider olduğunu anlayarak
onun liderlik vasıflarını kavrayabilmek
5) Dört halife devri ve Emeviler dönemi siyasi ve kültürel hayatı kavrayabilme
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
Konular
İslam tarihinin kaynakları
1
İslamiyet’ten önceki Araplar ve Arap devletleri
2
Peygamber oluncaya kadar Hz. Muhammed
3
İslam’ın Mekke dönemi
4
Mekke’den Medine’ye hicret
5
Mekkeli müşriklerle ilişkiler
6
Yahudilerle ve Arap kabileleriyle ilişkiler.
7
Veda haccı ve Hz. Muhammed’in vefatı
8
Hz. Ebu Bekir dönemi
9
10
Hz. Ömer devri
Hz. Osman devri
11
Hz. Ali devri
12
Emeviler
13
Emeviler
14
Ders Kitapları
ve/veya
Kaynakları
Ali Aktan, İslam Tarihi
Yardımcı Kitaplar
Dokümanlar
Sabri Hizmetli, İslam Tarihi, Komisyon, Doğuştan Günümüze İslam Tarihi
Dersle ilgili belgeseller, belgeler
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
Ölçme
Katkı
Katkı
Yöntemi
ÖÇ
Yaptığı
Düzeyi b
Ders Öğrenim Çıktısı
c
No
Prog.
Yet. a
1 2 3 4 5
Toplum hayatını bütünüyle değiştiren din değiştirme
x
1
1
5, 12
hadisenin önemini anlayabilecekler.
İslam tarihinin genel özelliklerini özetleyebileceklerdir.
5,6,11,12,
x
1,3
2
13, 4
Deste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda
kullanabilecek ve konu hakkında kendi yorumlarını 1,2,3,5,10
x
3,5
3
yapacaklardır.
Bu derste öğrendikleri bilgileri ve kuramları yapacakları 1,4,6,11,1
x
1,3,5
4
araştırmalarda uygulayabilir seviyeye geleceklerdir.
5
b Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek 5: Mükemmel)
c Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuvar Çalışması / Sınavı, 5:
Seminer / Sunum )
PY.
No
a Program
Yeterlilikleri
ÖÇ-1
Sosyal bilimler ve tarih bilgilerini kullanabilme becerisine sahip olmalı.
ÖÇ-2
Edindiği bilgileri, tarihî konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmeli ve sonuçlarını analiz edip
yorumlayabilmeli.
ÖÇ-3
Tarihî dönemlerle ilgili değişik konular karşısında, araştırmaya yönelik gereksinimleri
belirleyebilmeli ve süreci tasarlayabilmeli.
ÖÇ-4
Tarihî araştırmalara yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmeli.
ÖÇ-5
Tarihî olayları tanımlayabilmeli, kurgulayabilmeli ve değerlendirebilmeli.
ÖÇ-6
Araştırmalarda konunun tespiti, araştırılması, kaleme alınması ve değerlendirilmesi aşamasında
meslekî etik ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket edebilmeli.
ÖÇ-7
Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmeli.
ÖÇ-8
Tarihi araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların evrensel ve toplumsal etkilerini neden-sonuç
ilişkisi içinde kavrayabilmeli
ÖÇ-9
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmeli ve bilgilerinin güncelliğini sağlayacak
yöntemleri kullanabilmeli
ÖÇ-10
Yeni tarihi araştırmaların ve diğer ilgili alanlardaki yeni gelişmelerin takibini yapabilmeli ve
bilgilerini güncelleyebilmeli
ÖÇ-11
Tarih araştırmaları için gerekli yöntemleri ve araçları kullanabilmeli
ÖÇ-12
Tarihi hadiseleri pek çok yönden ele alabilmeli neden sonuç ilişkisi içinde analiz ve sentez
yapabilmeli
ÖÇ-13
Her türlü tarihi hadiseyi ve sosyal gelişmeyi araştırıp etüt yapabilmeli ve rapor yazabilmeli
ÖÇ-14
Temel tarihi bilgileri kavrama becerisine sahip olmalı
ÖÇ-15
Bilgi teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahip olmalı
Download