Uploaded by User14100

FILE 7cdecqh1ri8v3 7786

advertisement
Programın Öğrenme Çıktıları
Sıra No
Açıklama
P04
P12
Toplumda sık görülen kadın hastalıklarını muayene edebilmeli, tanı koyabilmeli, tedavi edebilmeli, yatan ve poliklinik hasta takiplerini ve tedavilerini yapabilmeli.
Hasta bakım ve sunumunu yapıp, tanı ve tedavi yaklaşımlarını daha kapsamlı bir şekilde geliştirerek uygulayabilmeli, adli tıp ile ilişkili kavramlar ve prensipler doğrultusunda klinik adli vakalarda
uygun yaklaşım ve değerlendirme yapabilmeli.
Halk sağlığı yaklaşımıyla, sağlığın korunmasının önemi ve yöntemlerini bilerek hizmet verdiği toplumun sağlık sorunlarını değerlendirebilmeli, epidemiyolojik bir araştırmayı planlayıp,
uygulayabilmeli, analiz ve değerlendirmesini yaparak rapor edip sonuçlarını sunabilmeli.
Pre ve postoperatif bakım hizmetini verebilmeli, cerrahi tedavide uygulanan genel ve bölgesel anestezi kurallarını açıklayabilmeli, küçük cerrahi tedavi uygulamalarını yapabilmeli.
P09
P07
P06
P05
P02
P11
P10
P08
P03
P01
Erişkin hastalarda cerrahi muayene yapabilmeli, akut karın, kanama, şok, yanık, travmada tanı koyabilmeli, ayırıcı tanı yapabilmeli, acil cerrahi girişimlerin ilkelerini bilerek tedaviyi yönlendirebilmeli.
Gebe muayenesi yapabilmeli, gebe izleme sürecini, normal doğum eylemini yönlendirebilmeli, doğum sonu anneye ve yeni doğana bakım hizmeti verebilmeli.
Toplumda sık görülen çocukluk hastalıklarına tanı ve tedavi yaklaşımını yapabilmeli, yatan ve poliklinik hasta takiplerini ve tedavilerini yapabilmeli.
Ayrıca birer aylık seçmeli stajlarda; ilgi duyulan alanda birime ait ayrıntılı çalışmalarıyla yatan veya polikliniğe başvuran hastalarda anamnez alabilmeli.
Psikiyatrik anamnez alabilmeli, mental durum muayenesi yapabilmeli, genel tıp uygulamasında hastayı bütüncül yaklaşım içinde psikiyatrik yönden değerlendirebilmeli, psikopatolojileri tanımlayıp ve
sıklıkla karşılaşabilecekleri psikiyatrik hastalıkların ayırıcı tanı ve tedavilerini yapabilmeli.
Birinci basamak sağlık kuruluşundaki olanaklarla tanı ve tedavi hizmeti verebilmeli, gerektiğinde ikinci basamak sağlık kuruluşları ile işbirliği yapabilmeli.
Erişkinlerde sık görülen hastalıkları muayene edebilmeli, tanı ve tedavi yaklaşımını yapabilmeli, yatan ve poliklinik hasta takiplerini ve tedavilerini yapabilmeli.
Baş-boyun bölgesinde bulunan anatomik yapıların özelliklerini tanımlar
Değerlendirme Ölçütleri
Yarıyıl Çalışmaları
AKTS Hesaplama İçeriği
Sayısı Katkı
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü Saati
Birinci Ara Sınav
0
%0
Ders Süresi
0
0
0
İkinci Ara Sınav
0
%0
Sınıf Dışı Ç. Süresi
0
0
0
Ödev
0
%0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
%0
Sunum/Seminer Hazırlama
0
0
0
Uygulama
0
%0
Ara Sınavlar
0
0
0
Proje
0
%0
Uygulama
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
%0
Laboratuvar
0
0
0
Proje
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
Toplam
Dersin Öğrenme Çıktılarının Programın Öğrenme Çıktılarına Katkıları
Katkı Düzeyi: 1: Çok Düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
%0
Etkinlik
0
Toplam İş Yükü
0
AKTS Kredisi
0
Download