Farabi and Turkish-Islam Synthesis

advertisement
Farabi ve Türk-İslam
Sentezi
İslamiyet
İman
Farabi
Felsefe
Mantık
Hazırlayan: Celile Ökten
A Deep Approach to Turkish Teaching and Learning
Wisconsin Center for Education Research, University of Wisconsin-Madison
İslamiyet






İslamiyet’in kutsal kitabı Kur’an-Kerim ve
peygamberi Hz. Muhammed (571-632)’dir.
İslamiyet’in temeli ayet ve hadislere
dayanır.
Kur’an Allah tarafından Hz.Muhammed’e
vahiy yoluyla gönderilmiş ve peygamber
hayattayken yazımı tamamlanmıştır.
Ayet:verse
Hadis:the prophet Muhammad’s sayings
Vahiy:divine inspiration
İslamiyet








İslam inancına göre kul, Allah’a ibadetle
yükümlüdür. İbadetin gayesi güzel ahlaka
sahip olmak ve ruh temizliğidir.
Kaza ve kadere, öbür dünyaya inanılır.
Ruh ile aklın kesiştiği nokta
imandır.
Kul: serf
İbadet: prayers
Kaza ve kader: jurisdiction and destiny
Kesişmek: to intersect
İman: faith
İman




Kendi zihnimiz ile açıklayamadığımız
konuları içimize dönerek sezgilerimizle,
duygularımızla, iç aydınlanmalarımızla,
açıklamaya çalışırız. İman bu konuda bize
yardımcı olur.
Zihin: intelligence
Sezgi: instinct
İç aydınlanma: inner enlightenment
Farabi

Farabi’nin oluşmasında öncülük ettiği
Türk-İslam düşüncesi:
• İslamiyet öncesi Türk kültürü
• Eski Yunan kültürü
• İslamiyet



Farabi, kendinden önceki bilim
adamlarından yararlanır. Pozitif bilimlerle
ilgilenir. Aristo’dan etkilenir.
Öncülük etmek: to lead
Etkilenmek: to be influenced
Farabi


Orta Asya, Orta Doğu ve Anadolu’yu içine
alan çok geniş bir coğrafyaya hitap eder.
Çok yönlü bir şahsiyettir:
• Filozof
• Müzisyen




Gezgin: traveler
Kadı: Muslim judge
Çok yönlü: sophisticated
Şahsiyet: personality
Farabi ve felsefe



Din felsefesinin yanında devlet
felsefesi de çalışmıştır. Bir dünya
devleti kurma idealini ortaya koyar
ve İslamiyetin bütün dünya için
geçerli olduğunu ifade eder.
Ortaya koymak: to manifest
Geçerli olmak: to be valid
Farabi ve mantık







Hz. Muhammed’in ölümünden sonra
ortaya çıkan görüş ayrılıkları için
uzlaşmacı bir tavır sergiler.
Farabi’ye göre mantık, fikir ayrılıklarını
gidermek ve beraber yaşayabilmek için gerekli
olan ölçüyü sağlar.
Görüş ayrılığı: dissensus
Uzlaşmacı: agreeable
Tavır: manner
Gidermek: to eliminate
Ölçü: standard
Kaynakça


Olguner, Fahrettin (2010). İnsan ve İslâm.
Ötüken, İstanbul.
Olguner, Fahrettin (1999). Fârâbi. Ötüken,
İstanbul.
Download