Chapter 1 Economics and the economy

advertisement
1. Hafta
Ekonomi ve Ekonomi Bilimi
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Ekonomi nedir?
• EKONOMİ toplumun...
– Neyi
– Kimin İçin
– Nasıl
üreteceğine...
Nasıl karar verdiğini araştırır
1
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Petrol Fiyatları
2
20
00
19
95
19
90
19
85
19
80
19
75
19
70
40
35
30
25
20
15
10
5
0
19
65
US$ varil başına
1973-74 arasında üç katına, 1979-80 iki kat daha
arttı ve dünyadaki herkesi etkiledi.
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Petrol fiyatındaki bir artış
• Ne üretilecek
– Daha az petrol-yoğun ürünler
• Nasıl üretilecek
– Daha az petrol-yoğun teknikler
• Kimin için üretilecek
– Petrol üreticisi ülkeler daha güçlü,
ithal edenler daha zayıf
3
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Dünya GSMH ve nüfus dağılımı, 2000
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Nüfus
GSMH
AGÜ
OGÜ
ÜGÜ
4
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Kıtlık seçim yapmaya zorlar
• Fırsat Maliyeti:
• Kritik öneme sahip bir tanım
• Bir üründen bir adet fazla
edinmek için diğerinden
vazgeçilen miktar
• Hem üretim hem de tüketimde
geçerli
5
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Üretim olanakları eğrisi (1)
• Üretim olanakları eğrisi,
bir ürünün her üretim seviyesi
karşılığında, diğer üründen
üretilebilecek maksimum mal
miktarını gösterir.
6
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Üretim olanakları eğrisi (2)
Gıda Çıktısı (F)
F/G = fırsat maliyeti (=1/2)
A

14
F= 4
10
G = 8
6
B
14
Üretim
olanakları
eğrisi
Filim çıktısı (G)
7
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Piyasaların işleyişi
• Piyasa
– hanehalkının alternatif mallar arasında
tüketim kararını nasıl verdiğini
– Firmaların neyi ve nasıl üreteceğine nasıl
karar verdiğini
– ve işçilerin ne kadar ve kimin için
çalışacağına nasıl karar verdiğini
• fiyat mekanizması aracılığı ile
düzenleyen tanımdır.
8
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Kaynak dağılımı
• Kaynakların dağılmı toplum için
son derece önemlidir
• Ve farklı toplumlarda farklı
şekilde yapılır
– Totaliter
– Karma
– Serbest piyasa
9
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Piyasa ve ülkeler
Çin
Küba
İsveç
ABD
Macaristan
İngiltere
Serbest
pazar
ekon.
Kapalı
ekonomi
10
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Normatif ve Positif Ekonomi
• Pozitif ekonomi objektif açıklamalar ile
ilgilenir
– ör. Bir mal üzerine eğer vergi koyulursa o
malın fiyatı yükselir.
• Normatif ekonomi değer yargısı taşır
– ör. Sigara tüketimini önlemek için vergi
koyarak fiyatını artıralım.
11
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Mikro and Makro (1)
• Mikroekonomi
– Bireysel ekonomik kararlar
– Ör: Futbolcuların ücreti ve petrol
fiyatları
12
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Mikro and Makro (2)
• Makroekonomi
– Ekonominin bütünündeki ilişkileri
inceler
– Ör: GSYİH, toplam fiyat seviyesi ve
işsizlik
13
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Ekonomik analizin araçları
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Model ve veri
• Model
– basitleştirici varsayımlara dayalı iskelet
– ekonomik düşüncemizi organize etmemize
yarar
• Veri
– iktisatçıların gerçek dünyayla bağlantısı
– zaman serileri (time series)
– yatay kesit (cross section)
15
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Reel ve nominal
• Birçok iktisadi değişken parasal olarak
ölçülmüştür
• Nominal değerler
– cari fiyatlardan ölçülmüştür
• Reel değerler
– bir temel yıla göre değişen fiyatlar
ayarlanarak bulunur
– cari fiyatdan hesaplanır
16
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Economik modeller:
bir örnek
• Planlarımızı daha iyi organize edebilmek
için gerçeğin basitleştirilmiş haline
ihtiyacımız var
• Metro yolculuğuna olan talep =
f(fiyatlar, gelir, tercihler)
17
©The McGraw-Hill Companies, 2002
İlişkiler
Şekiller iktisatçılara iktisadi değişkenler arasındaki
İlişkileri anlamaya yardımcı olur.
metro ücreti ve gelirler 1989-2000
Reel ücret (1998/9 pence)
15
14
13
12
11
10
650
750
850
950
Reel gelir (£m 1998/9 fiyatları)
18
1050
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Ekonomik Deliller
• ekonomik teori ile ampirik gerçeklik
arasındaki ilişkiyi şekil vs gösterir
• Ekonometri istatistiki tekniklerle gözlem
gerçek arasındaki bağı test eder
• Deliller bir teoriyi reddetmemize neden
olabilir
• Ya da desteklememize
19
©The McGraw-Hill Companies, 2002
Download