Dersin Adı

advertisement
Bölüm/Programın Adı:
Dersin Kodu ve Adı: 4340202 Fizik IV (Modern Fizik)
FİZİK
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Teori
4
Krediler
Uygulama Laboratuvar Proje/Alan
Çalışması
4
0
Ulusal
AKTS
Kredi
Kredisi
4
6
0
Ders Dili
Dersin Verildiği
Düzey
Zorunlu / Seçmeli
Ön Lisans ( )
Lisans ( X )
Yüksek Lisans
(
)
Doktora
(
Zorunlu
Ön Şartlar
Modern fiziğin temel yaklaşımlarını ve kavramlarını öğreterek, kuantum fiziği,
Dersin Amacı
kuantum mekaniği, atom fiziği, molekül fiziği ve katıhal fiziği gibi derslere temel
oluşturmaktır.
Dersin Geliştirdiği
Program
Yeterlilikleri
Öğrenme
Kazanımları
Öğrenme Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirme
Ölçütleri
Dersin İçeriği Hafta
1
2
3
PY1.
PY2.
PY10
PY12
PY15
PY16
PY20
1- Fiziğin anabilim dalları (Kuantum Fiziği, Atom Fiziği, Katıhal Fiziği) arasında
ilişki kurabilme.
2-Güncel fizik konularını ve olaylarını takip edebilme.
3-Lisans üstü düzeyde işlenen fizik dersleri hakkında ön bilgilenme.
Sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
…
…
Dönem Sonu Sınavı
(X)
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
40
X
60
Konular
Galileo görelilik ilkesi, Einstein görelilik ilkesi ve sonuçları,
Lorentz dönüşümleri, göreli momentum ve enerji.
Siyah cismin ışıması, Fotoelektrik olay,
)
4
5
6
7
Compton olayı, atom spektrumları,
Bohr atom modeli, fotonun doğası ve parçacıkların dalga özelliği.
Çift-yarık deneyi, Belirsizlik ilkesi,
Kutudaki parçacık, Schrödinger dalga denklemi,
8
Kuyu ve engel problemleri.
9
İlk atom modelleri, Hidrojen atomu dalga fonksiyonları,
10
Kuantum sayıları, dışarlama ilkesi,
11
Atom spektrumları ve periodik tablo
12
Moleküler ve katılarda bağlar,
13
Moleküllerin enerji spektrumları
14
Katıların band teorisi. .
Download