İdealizm/Liberalizm Işığında Savaş, Barış ve Güvenlik

advertisement
 Tolstoy, 1905
 İnsan Doğası- Savaş ve Barış
 Barış ve Savaş Üzerine Albert
Einstein-S. Freud Yazışması
 İnsandaki iki çeşit içtepi:
Korumak ve birleşmek isteyen
Cinsel İçtepi, tahrip etmek ve
öldürmek isteyen saldırganlıktahrip içtepisi. (Sevgi-Nefret)
 Kültürel Gelişme
 ‘Hiçbir zaman iyi bir savaş ve
hiçbir zaman kötü bir barış
olmamıştır’ –B.Franklin
 Hukuk ve Güç
 Uluslararası Güvenlik
 İdealizm: Evrendeki bütün
varlıklar maddi olmayan bir
özün tezahürü/ maddenin değil
maddi olmayanın önceliği/
Ütopik bir ideali benimseme
 Liberalizm: Serbestlik, bireysel
ve toplumsal özgürlük
savunuculuğu/Devlet
ekonomiye müdahale
etmemeli/En iyi hükümet en az
hükmeden hükümet
 Kant, Aydınlanma’dan ışık alan
idealistler
 İnsanlığın ortak çıkarları
 İşbirliği imkanlarının
geliştirilebileceği bir
uluslararası sistem
 Bireysel Bilinç- Konuya dair
değerler
 Devletler-Devletlerin İç Yapısı
 ÖNEMLİ İSİMLER
 Jeremy Bentham,
 John Locke,
 Adam Smith,
 Samuel Kuhn,
 I. Kant,
 Thomas Paine,
 Norman Angell,
 Philip Noel-Baker
 Anahtar Kavramlar: BARIŞ,
İŞBİRLİĞİ, İLERLEME,
DEMOKRASİ
 Yöntem: Birbirlerine sadece
siyasi değil, ekonomik
yönlerden de bağlı olan
devletlerin işbirliği içerisinde
olması sağlanmalı
 Savaş doğal değil, yıkıcılığından
ötürü faydasız
 Savaş kaçınılmaz ya da
önlenemez değil
 Savaşların önlenmesi: Gizli
diplomasi önlenmeli
 Salt çıkar ve güvenlik kavramları
üzerine kurgulanmış sistemler
savaş riskini artırır
 Norman Angel: ‘Savaşta galip
gelenler bile büyük zarara
uğrarlar’
 «War was a cancer on the body
politic. But it was an ailment
that human beings,
themselves, had the capacity to
cure. The treatment which
liberals began prescribing in the
eighteenth century had not
changed: the ‘disease’ of war
could be successfully treated
with the twin medicines of
democracy and free trade»
 Kendi kaderini belirleme hakkı
 Uluslararası Hukukun
Üstünlüğü
 Devletler arası Ticari İlişkiler
 Uluslararası İşbirliğini Sürekli
Kılacak Devletler arası
Teşkilatlar
 Dünya Genelinde Etkili
Olabilecek Federal Bir İdare
Sistemi
 Devletlerin savaşma
yeteneklerinin asgariye
indirilmesi
 Silahlı kuvvetlerin sadece iç
güvenliği sağlayabilecek ölçekte
tutulması
 Sürdürülebilir Barış
 Kant-Sonsuz Barış
 Devletler arası problemleri
çözüme kavuşturabilecek bir
yargı sistemi
 İktisadi İlişkilerin Önemi
 Birey-Toplum ilişkisi
kapsamında Çıkarların Uyumu
İlkesi
 Ütopik hedeflerden faydacı
(pragmatik) araçlara
 Siyasi ve ekonomik kavramların
ulusal ve uluslararası düzeyde
yerleşik hale gelmesi
 Karşılıklı Bağımlılık ve Etkileşim
 Yönetişim
 İnsan Haklarının Korunması
 Serbest Piyasa Ekonomisi/
Uluslararası Ticaret
 Devletlerarası Teşkilatların
Öncülüğü
 Uluslararası Entegrasyon
Kuramları
 Demokratik Barış Kuramı
 1960’lar sonrası
 Sosyolojik Liberalizm- Ortak
değerler, kimlik, işbirliği savaş
ihtimalini ortadan kaldırır
 Karşılıklı Bağımlılık AkımıUluslararası Örgütlere vurgu/
İlişkiler pek çok alanı
kapsayacak biçimde genişlemeli
 Kurumsal LiberalizmDevletlerin uluslararası örgütler
kanalıyla kurdukları bağlantı,
ortaya çıkan rejim
 Cumhuriyetçi LiberalizmDemokratik Ülkeler ve Barış
(Demokratik Barış
Kuramı)/Ekonomik İşbirliği
 Ortaklaşa (Kolektif) Güvenlik
 Çok taraflı araçlar içeren daha
geniş katılım
 Çıkar ve güvenlik kavramları
açıklanmalı ve çözümlenmeli
 Uluslararası niteliği olan,
herkesçe kanıksanmış, ortak
çıkarları ve ortak değerlerinin
farkında, bir dizi ortak kurala
bağlı bir toplum
 İyi için Kötü’ye karşı anlayışı
 Örgütlenme Süreci
 Kurumsallaşma İşbirliğini getirir
mi?
 Fonksiyonalizm, Pluralizm,
Transnasyonalizm
 İşbirliği odaklı Güvenlik
 Sıfır Toplamlı Oyun değil mutlak
kazanç
 Rekabet ve Çatışma yanlış
algılamalardan kaynaklanır
 Birey-Devlet ve Sistem
Güvenliği
 Fonksiyonalist Kuram:
Bütünleşme-Geniş Kapsamlı ve
Askeri Konulardan Uzak, Ortak
Çıkar Alanları
 Pluralist ve Transnasyonalist
Kuramlar: Çoğulcu bir yaklaşım,
analiz düzeyi küresel sistem, iç
içe geçmiş sorunlar, çok boyutlu
karmaşık yapı
 Arı, T. (2006). Uluslararası İlişkiler Teorileri,
Çatışma, Hegemonya İşbirliği. Alfa
Yayınları.
 Baylis, John, Uluslararası İlişkilerde
Güvenlik Kavramı, Uluslararası İlişkiler, Cilt
5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 69-85
 Burchill, S. vd. (2005). Theories of
International Relations. Palgrave.
 Çalış, Ş. ve Özlük E. Uluslararası İlişkiler
Tarihinin Yapısökümü: İdealizm Realizm
Tartışması
 Dedeoğlu, B. (2003). Uluslararası Güvenlik
ve Strateji. İstanbul: Derin Yayınları.
 Demir, Ö., & Acar, M. (2002). Sosyal
Bilimler Sözlüğü. Ankara: Vadi Yayınları.
 İşyar, Ö. G. (2008). Günümüzde
Uluslararası Güvenlik Stratejileri:
Kavramsal Çerçeve ve Uygulama.
Akademik Bakış .
 Sandıklı, A. (2012). Teoriler Işığında
Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma
Çözümleri. Bilgesam.
 Tolstoy, Lev N. (1994). Savaşa Karşı Yazılar.
İstanbul: Pencere Yayınları
 Yıldız, Z. (2003). Politika Sözlüğü. İstanbul:
Timaş Yayınları.
Download