Eşlerin Birbirlerine Karşı Görev ve Sorumlulukları

advertisement
Bu hutbe 14 Şubat 2014 Cuma günü okunacaktır.
EŞLERİN BİRBİRLERİNE KARŞI GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
‫الرِحي ِم‬
‫الر ْ ه‬
َّ ‫ْح ِن‬
َّ ِ‫اّلل‬
ٰ‫بِ ْس ِم ه‬
ِ َّ‫َي ايُّها ال‬
‫ين ا امنُوا قُوا انْ ُف اس ُك ْم اوا ْهلِي ُك ْم اَن ًرا‬
‫ذ‬
‫ا ا‬
‫ا‬
‫َّاس اوا ْْلِ اج اارةُ اعلاْي اها املائِ اكةٌ ِغ اَل ٌظ ِش اد ٌاد‬
ُ ُ‫اوق‬
ُ ‫ود اها الن‬
‫اّللا اما ا امارُه ْم اويا ْف اعلُو ان اما يُ ْؤامُرو ان‬
َّ ‫صو ان‬
ُ ‫اَل يا ْع‬
٦:‫َّح ِرِي‬
ْ ‫ورةُ الت‬
‫ُس ا‬
Muhterem Müslümanlar!
Dünya ve ahiret mutluluğu sağlamayı amaç
Muhterem Cemaat!
Aile içerisinde karşılıklı hak ve sorumluluklar
bulunmaktadır. Eşlerin birbirlerine karşı vazifeleri,
çocukların hem anne babalarına karşı hem de
birbirlerine karşı görevleri bulunmaktadır. Bu görev
ve sorumluluklar yerine getirilmedikçe aile içi
mutluluk, huzur ve dayanışma meydana getirilemez.
Aile içi iletişim, karşılıklı sevgi, saygı, anlayış,
hoşgörü, fedakârlık oldukça önem taşımaktadır.
Aile içerisinde bireyler tartışmaları büyütmekten,
birbirlerinin güvenini sarsacak davranışlardan, aşırı
israftan, aileye zarar verebilecek söz, tutum ve
davranışlardan özenle kaçınmalı, özellikle en ufak
edinen İslam dini, aileye büyük önem vermektedir.
bir problem karşısında aileyi, yuvayı dağıtmaya
Toplumu oluşturan en küçük sosyal birim olan aile
yönelik, sonradan pişmanlık duyulacak
“anne baba yakın ve uzak akrabalardan meydana
hareketlerden sakınmalıdırlar. Eşlerin birbirlerine
gelen yapıdır.” şeklinde tarif edilebilir. İnsan anne
karşı iyi ve güzel davranışları imanlarından
baba akraba ve diğer insanlarla ilişkilerini aile
kaynaklanmaktadır. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.)
içerisinde öğrenir ve ilk sosyal ilişkilerini aile
efendimiz “İmanı en olgun olan mümin, ahlâkça
içerisinde geliştirir. Bu nedenle aile; dinin, ahlakın,
en güzel olandır. Sizin en hayırlınız da eşlerine
örf ve adetlerin terbiye ve eğitimin ilk alındığı
en güzel davrananızdır”(3) buyurmaktadır.
sosyal kurum olarak oldukça önemlidir.
Aziz Cemaat!
Amacı sağlam bir toplum oluşturmak olan
Aziz Cemaat!
Eşler daima birbirlerini koruyup kollamalı
aile mahremiyetlerini aile içi gizli sırları korumalı,
İslam dini nikâh akdi ile yapılacak olan evlilikleri,
çocuklarına daima güzel örnek olmaya gayret
eşlerden meydana gelen aileyi, neslin devamını
göstermelidirler. Özellikle ailede sorumluluk sahibi
sağlayan çocuklardan oluşan yuva kurmayı teşvik
olan fertler hem kendilerini hem de diğer aile
etmiştir. Kuran-ı Kerimde: “İçinizdeki bekârları,
fertlerini çevrenin zararlı etkilerinden ve ahiret
kölelerinizden ve cariyelerinizden salih olanları
hayatında kaybettirecek hususlardan korumalıdırlar.
evlendirin. Eğer yoksul iseler, Allah onları lütfu
Hutbemi bu konuyu ifade eden bir ayeti kerime ile
ile zenginleştirir. Allah lütfu bol olandır,
bitirmek istiyorum: “Ey iman edenler kendinizi ve
bilendir”(1) buyrulmakta, Rasulullah (s.a.v.)
aile fertlerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan
efendimiz de: “Gençler, sizden gücü yeten
ateşten koruyunuz…”(4)
evlensin. Çünkü evlenmek, gözü harama karşı
--------------------------
korur, namusu muhafaza eder. Evlenmeye gücü
1- Nur Suresi Ayet 32.
2- Buhârî, Nikah, 2; Müslim, Nikah, 5; İbn Mâce, Nikah,
3- Nesâî, Sıyâm, 43; Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 378.
4- Tahrim Suresi Ayet 6
yetmeyen de oruç tutsun, çünkü oruç şehveti
kırar”(2) buyurmaktadır.
Din İşleri Başkanlığı Şubat 2009 Hutbelerinden alınmıştır.
Related documents
Download