21.10.2016 Kul Hakkı - KKTC Din Hizmetleri Müşavirliği

advertisement
Görüldüğü gibi bir insana haksızlık yapmak
bütün insanlığa haksızlık yapmak gibidir.
TARİH: 21.10.2016
KONU : KUL HAKKI
‫بس ِْم ه‬
‫اّللِ الرَّ حْ مـ َ ِن الرَّ حِ ِيم‬
‫ض‬
ِ ‫سا ٍد فِي ْاْلَ ْر‬
َ َ‫َم ْن قَتَ َل نَ ْفسا ً ِب َغي ِْر نَ ْف ٍس ا َ ْو ف‬
‫اس َج ۪ميـع ًۜا ً َو َم ْن ا َ ْحيَاهَا فَ َكاَنَّ ََٓما‬
َ َّ‫فَ َكاَنَّ َما قَت َ َل الن‬
ً ‫اس َج ۪ميع ًۜا‬
َ َّ‫ا َ ْحيَا الن‬
‫علَ ْي ِه ألصَّألَةُ َو السَّألَ ُم‬
َ ‫َو قَا َل‬
َّ
‫علَ ْي ُك ْم اِلَى ا َ ْن تَتَّقُوا‬
َ ‫إن دِما َ َء ُك ْم َو ا َ ْم َوالَ ُك ْم َح َرام‬
... ‫ش ْه ِر ُك ْم هذَا‬
َ ‫ في‬،‫ َك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم هذَا‬،‫َربَّ ُك ْم‬
Peygamber Efendimiz bir gün
ashabına “Helak edici yedi şeyden sakının”
buyurdu. Ashab, “Ya Rasûlellah bu yedi şey
nedir”
diye
sorduklarında
şöyle
cevaplandırdılar: “Allah’a şirk koşmak,
sihir yapmak, Allah’ın yasakladığı bir cana
haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı
yemek, düşmanla karşılaşınca savaştan
kaçmak, zinadan uzak duran ve hiçbir
şeyden haberi olmayan mümin kadınlara
zina iftirasında bulunmak”3
Değerli kardeşlerim!
Muhterem Müslümanlar!
Dünyada huzurlu bir hayatı, ahirette
de Rabbimizin rızasını ve Cennet’ini
kazanmamızı hedefleyen dinimiz, hayatımızın
her alanına bir kural getirmiştir. Bu kurallara
uymamız dünyada ve ahirette selamete
ermemize vesile olacaktır.
Bu kurallar içinde kul hakkına riayet
önemli bir yer tutmaktadır. Peygamber
efendimiz (s.a.v), veda hutbesinde şöyle
buyuruyor: “Bu ayınız, bu şehriniz, bu
gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız
mallarınız, şeref ve namusunuz da aynı
şekilde mukaddestir, dokunulmazdır. Bilin
ki, her suçlu cezasını kendisi çekecektir.
Hiçbir baba çocuğunun suçundan dolayı
sorumlu tutulamayacağı gibi hiçbir çocuk
da babasının yaptığından dolayı ceza
çekemez. Bilin ki Müslüman, Müslüman’ın
kardeşidir. Müslüman’a gönül rızası
olmadan kardeşinin malı helal olmaz.”1
Aziz kardeşlerim!
Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz
buyuruyor ki : “Kim, bir insanı bir can
karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk
çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o
sanki bütün insanlığı öldürmüştür. Her
kim de birini (hayatını kurtararak)
yaşatırsa bütün insanları yaşatmıştır.”2
Peygamber efendimiz bir gün
Ashabına “müflis kimdir” diye sordu.
Ashabın, “Bizim aramızda müflis, malı
mülkü olmayandır” diye cevap vermesi
üzerine şöyle buyurdular: “Asıl müflis,
kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu
oruç, verdiği zekatla gelir, ancak dünyada
iken şuna sövmüş, buna iftira atmış,
ötekinin malını yemiş, berikinin kanını
dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal
ettiği bu haklara karşılık iyiliklerinden
alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı
görülmeden iyilikleri biterse mağdur ettiği
insanların günahlarından alınarak bunun
üzerine yüklenir, sonra da Cehennem’e
atılır.”4
İşte ahirette müflis duruma düşmemek için
bu dünyada hiç kimsenin hakkına girmemek
lazımdır. Ahirete kul hakkıyla gitmek,
kazandığını zannederken iflasa düşmek
demektir. Rabbim bizleri böyle müflis
olmaktan; haksızlık yapmaktan ve haksızlığa
uğramaktan da muhafaza eylesin. Yüce Allah
hiçbirimizi kul hakkıyla huzuruna çıkarmasın.
1
Hadislerle İslam Cilt 5 sayfa 323
Maide 32
3 Hadislerle İslam cilt 5 sayfa 325
4 Hadislerle İslam cilt 4 sayfa 421
2
Download