Yüksek Lisans Tezi Kurumsal DNA`nın İş Doyumu Üzerine Etkisi

advertisement
ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Kurumsal DNA’nın İş Doyumu Üzerine Etkisi:
Büyük Ölçekli Bir Sağlık Kurumundaki Hemşirelerin Algılarına Yönelik
Analitik Bir Araştırma
Ali BANCAR
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
İşletme Anabilimdalı
Yönetim ve Organizasyon Programı
Yüksek Lisans Tezi
Örgütlerin yaşayan birer organizma olduğu ve kendilerine ait tipik özellikleri ile
aynı zamanda diğer kurumlardan farklılaştığı söylenebilir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda bu özelliklerin tanımlanmasında ve kurumsal yapıların modellenmesinde Kurum
DNA’sı metaforunun kullanılması yaygınlaşmaktadır. Çalışanların beklentileri ile örgütsel özelliklerin uyuşmaması halinde doyumsuzluk artabilmektedir. Bu kapsamda
yapılan çalışmanın amacı, işletmelerin Kurum DNA’sı ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi
incelemektir. İzmir ilinde büyük ölçekli bir sağlık kurumunda çalışan 262 hemşireye,
Kurum DNA’sı ve iş doyumu ölçekleri survay yöntemi kullanılarak uygulanmış, örgüt
yapılanması tespit edilmiş, kurum DNA’sı profilleri ile hemşirelerin iş doyumu arasındaki ilişki irdelenmiştir. Bu çalışmada hemşirelik mesleğini yapan işgörenlerin örneklemi oluşturmasının nedeni, ülkemizde hemşirelerin, özellikle özel sektörde iş gücü
devir hızlarının yüksek olması ve ülke genelinde hemşire açığının kamuda da fazla
olması etkili olmuştur. Kurumun özel sektörden seçilmesinin nedeni ise; değişen çevre
ile rekabet edebilmek için daha proaktif ve etkin bir yönetim yapısına sahip olmasının
beklenmesidir. Elde edilen sonuçların, diğer sektör işletmelerine fayda sağlayacağı ve
gelecekte özel sektör için özellikle sağlık hizmetleri alanında yapılacak yeni çalışmalara
yol göstereceği düşünülmektedir. Kurum DNA’sı ile iş doyumu arasındaki ilişkinin
daha önce Ülkemizde yapılan çalışmalarda incelenmemiş olması da bu çalışmayı önemli
kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurum DNA’sı, Metafor, İş Doyumu, Yönetim Yapısı
v
Download