Maliye Testi

advertisement
A
ALAN BİLGİSİ TESTİ
MALİYE
KİK 2006
MALİYE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ.
121. Doğal tekel nedir?
A) Doğal kaynakların devletin tekelinde olmasıdır.
B) Piyasa koşullarında etkin çalıştığı halde doğası
gereği bazı üretim alanlarının devlet tekeline
alınmasıdır.
C) Azalan maliyetler dolayısıyla marjinal maliyet
fiyatlaması sonucunda firmanın zarara uğradığı
üretim alanlarıdır.
123. Üç kişiden oluşan bir toplumda ve sadece üç hizmet seçeneğinin olduğu bir durumda, toplumun
kamusal mal ve hizmetlerle ilgili tercih sıralamasını belirlemek amacıyla politika seçeneklerinin
ikişer ikişer oylandığı ve seçeneklerin sırasıyla
birbirine karşı seçimi kazandığı ve dolayısıyla
sonucun belirsiz kaldığı durumda ortaya çıkan
duruma ne ad verilir?
A) Nispi temsil
B) Pozitif toplamlı oyun
D) Maliyet artışı dolayısıyla kâr maksimizasyonu
amacıyla firmaların birleşerek tekel oluşturmasıdır.
C) Seçmen tercihi
D) Nitelikli çoğunluk
E) Ekonomilerin doğasından kaynaklanan tekelleşme eğilimidir.
122. Kamu mallarından bedava yararlanma eğiliminin
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vergi ödemeyen kesimlerin kamu mallarından
yararlanmalarına izin verilmemesi
E) Dönemsel çoğunluk
124. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik birimin
faaliyeti dolayısıyla diğer ekonomik birim veya
birimler üzerinde dolaylı olarak görülen olumlu
veya olumsuz etkileri ifade etmekte kullanılır?
B) Devletin sosyal refah amacıyla kamu mallarını
karşılıksız olarak sunması
A) Etkinlik
B) Dışsallık
C) Fırsat maliyeti
D) Azalan verimler
E) Artan tüketim
C) Vergi gelirlerinin yetersiz olması halinde devletin
kamu mallarını sunamaması
D) Kamu mallarının bölünemez özelliği nedeniyle
kişi başına fiyatlandırma yapılamaması
E) Maliyeti çok düşük olduğundan devletin kamu
mallarını topluma bedava sunma eğilimi
Diğer sayfaya geçiniz.
29
A
KİK 2006
128. Vergi kapasitesi nedir?
125. Vergileri harçlardan ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının aynı dönemde gerçekleşen milli gelire oranıdır.
A) Karşılıksız olması
B) Yasa ile konması
B) Belirli bir dönemdeki vergilenebilir ekonomik potansiyeldir.
C) Vergi gelirlerinin bütçede yer alması
C) Toplam vergi gelirlerinin kamu harcamalarına
oranıdır.
D) İdari denetime tabi olması
E) Merkezi hükümet tarafından toplanması
D) Toplam vergi gelirlerinin harcanabilir gelire oranıdır.
E) Belirli bir dönemde sağlanan vergi hasılatının,
veri kapasite kullanım oranında sağlanan gelire
oranıdır.
126. Aşağıdakilerden hangisi vergilerin özelliklerinden
biri değildir?
A) Zorunlu bir ödeme olması
B) Yasalara dayanması
C) Karşılıksız olması
D) Özel veya tüzel kişilerden alınması
E) Belirli bir kamu hizmetine yönelik olması
129. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
ekonomik sınıflandırmasında yer alan kategorilerden biri değildir?
A) Cari harcamalar
B) Reel harcamalar
C) Verimsiz harcamalar
127. Mamelek gelirleri aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
D) Yatırım harcamaları
E) Dolaylı harcamalar
A) Devletin vergilendirme gücüne dayanarak elde
ettiği gelirlerdir.
B) Devletin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz mallardan elde ettiği gelirlerdir.
C) Özel kesim tarafından devlete yapılan bağışlardan elde edilen gelirlerdir.
D) Devletin vergilendirme gücüne dayanmayan ancak vergi benzeri yollarla elde edilen gelirlerdir.
E) Dış yardımlardır.
Diğer sayfaya geçiniz.
30
A
KİK 2006
133. Görünüşteki (ihraç) faiz haddi ile gerçek
(plasman) faiz haddi arasındaki fark nereden
kaynaklanır?
130. Transfer harcamalarının dolaylı-dolaysız ayrımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dolaylı transferler dolaylı vergilerle, dolaysız
transferler dolaysız vergilerle finanse edilir.
A) Borçlanılan dönem ile borçların itfa edildiği dönem arasındaki enflasyon farkından
B) Dolaylı transferler kişilere, dolaysız transferler
kurumlara yapılır.
B) Borçlanma senedinin birincil ve ikincil piyasadaki
faizleri arasındaki farktan
C) Dolaylı transferler kişilerin gelirini dolaylı olarak
artırırken, dolaysız transferler doğrudan artırır.
C) Tahvil ile hazine bonosu arasındaki vade farkından
D) Dolaylı transferler yılın belirli dönemlerinde yapılırken, dolaysız transferler sürekli yapılır.
D) Başabaşın altında tahvil ihracından
E) Dolaylı transferler sübvansiyonlarla, dolaysız
transferler malların fiyatı yoluyla yapılır.
E) Gecelik faizlerle tahvil faizleri arasındaki farktan
131. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
fonksiyonel sınıflandırmasında yer almaz?
134. Konversiyon ne demektir?
A) Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlarla değiştirilmesidir.
A) Adalet ve iç güvenlik
B) Özel sektör hizmetleri
C) Kültür ve eğitim hizmetleri
B) Uzun vadeli borçların kısa vadeli borçlarla değiştirilmesidir.
D) Sosyal hizmetler
C) Borç ödemelerinin bir süreliğine durdurulmasıdır.
E) Uluslararası ilişkiler hizmetleri
D) Düşük faizli borçların yüksek faizli borçlarla değiştirilmesidir.
E) Yüksek faizli borçların düşük faizli borçlarla değiştirilmesidir.
132. A. Wagner’e göre, kamu harcamalarının artışıyla
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kamu harcamalarındaki artış devlet faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır.
135. İç borçlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
B) Kamu harcamalarındaki artışta devlet şeklinin
temsili hükümet, monarşik, üniter veya federatif
olmasının bir rolü yoktur.
C) Devlet faaliyetlerindeki yoğunluğuna artış, devletin eskiden sunduğu hizmetleri daha iyi sunmasından kaynaklanmaktadır.
A) Devletin ulusal piyasaya ihraç ettiği borçlardır.
B) İç sermaye piyasalarına ihraç edilip ulusal sermaye ile karşılanırlar.
C) İç borç senetlerinin yabancı uyruklular tarafından
satın alınması halinde bu dış borca dönüşür.
D) Devlet faaliyetlerindeki genişliğine artış, devletin
daha önce sunmadığı hizmetleri sunmasından
kaynaklanmaktadır.
D) İç borçlar kısa veya uzun vadeli olabilir.
E) Kamu harcamaları merkezi hükümet düzeyinde
artarken, yerel yönetimler düzeyinde artmamakta, hatta azalmaktadır.
E) İç borçlara ilişkin işlemler hazine tarafından
yürütülür.
Diğer sayfaya geçiniz.
31
A
KİK 2006
136.
I. Borçlanmanın yükünü bugünkü nesil çeker.
139. Stopaj yoluyla alınan vergilerin bildirilmesine
yarayan beyanname aşağıdakilerden hangisidir?
II. Borçlanma bireylerin sermayelerini azaltır.
A) Yıllık beyanname
III. Ulusal sermayeye diğer kamu gelirlerinden
daha fazla zarar verir.
B) Münferit beyanname
C) Muhtasar beyanname
Yukarıdakilerden hangileri klasik maliyecilerin
borçlanmaya ilişkin görüşlerinden biridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
D) Özel beyanname
E) KDV beyannamesi
C) I ve II
E) I, II ve III
137. Banka, banker ve sigorta şirketlerinin ay içerisinde tahsil ettikleri banka ve sigorta muameleleri
vergisinin beyannamesi hangi tarihe kadar verilir?
140. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda geçerli
olmayan bir uygulamadır?
A) Amaçsal yorum
A) İzleyen ayın 15. günü akşamına kadar
B) Verginin yansıtılması
B) İzleyen ayın 20. günü akşamına kadar
C) Ekonomik yaklaşım
C) İzleyen 3. ayın 15. günü akşamına kadar
D) Kıyas
D) İzleyen 3. ayın 20. günü akşamına kadar
E) Tecil
E) İzleyen 6. ayın 15. günü akşamına kadar
138. Aşağıdakilerin hangisinde verginin yüklenicisi
(fiili mükellef) tüketicidir?
141. Vergi kanunları ile Bakanlar Kuruluna aşağıdakilerin hangisinde değişiklik yapma yetkisi
verilemez?
A) Veraset ve intikal vergisi
B) Katma değer vergisi
A) Verginin konusu
B) İstisna hadleri
C) Oranlar
D) İndirimler
E) Muaflık ölçüleri
C) Kurumlar vergisi
D) Emlak vergisi
E) Gelir vergisi
Diğer sayfaya geçiniz.
32
A
KİK 2006
145. Yıllık beyana tabi olan gelir vergisi kaç taksitte
ödenir?
142. Mevcut uygulamaya göre, kâr payları üzerinden
yüzde kaç stopaj yapılmaktadır?
A) 1
B) 5
C) 15
D) 20
A) 2
E) 25
143. İşletme hesabı esasında vergilendirilen bir çiftçinin bilanço esasına geçmesinde aşağıdakilerden
hangisi ölçüt olarak alınır?
B) 3
C) 4
D) 5
146. Satın alınan arazinin 5 yıl içinde parsellenerek satılması karşılığında elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisinin kapsamında vergilendirilir?
A) Arazi büyüklüğü
A) Zirai kazanç
B) Hayvan sayısı
B) Değer artışı kazancı
C) Traktör sayısı
C) Ticari kazanç
D) Kendi isteği
D) Serbest meslek kazancı
E) Velayeti altındaki çocuklara ait işletmeler
E) Arızi kazanç
144. Gelir vergisine giren aşağıdaki kazançların hangisinde götürü gider esasına yer verilmiştir?
A) Menkul sermaye iratları
E) 6
147. 10 Aralık 2004 tarihinde ölen gelir vergisi mükellefi A’nın gelir vergisi beyannamesini mirasçıları
hangi tarihe kadar vermek zorundadırlar?
B) Ücretler
C) Serbest meslek kazancı
A) 10 Ocak 2005
B) 10 Şubat 2005
C) 10 Mart 2005
D) 31 Mart 2005
E) 10 Nisan 2005
D) Diğer kazanç ve iratlar
E) Gayrimenkul sermaye iratları
Diğer sayfaya geçiniz.
33
A
KİK 2006
151. Durgunlukla mücadelede uygulanabilecek maliye
politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
148. Aşağıdakilerin hangisinde müteselsil olmayan bir
sorumluluk söz konusudur?
A) Tasfiye memurlarının sorumluluğu
A) Mal ve hizmet alımına yönelen kamu harcamalarının genişletici etkisi, transfer harcamalarına
göre daha büyüktür.
B) Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu
C) Özel tüketim vergisinde gümrük memurunun
sorumluluğu
D) Vergi kesenlerin sorumluluğu
B) Transfer harcamalarından yararlanan kesimlerin
tüketim eğilimlerinin yüksek olması, bu harcamaların genişletici etkisini artırır.
E) Veraset ve intikal vergisinde tapu memurunun
sorumluluğu
C) Dar tabanlı vergilerdeki indirim, durgunluk dönemlerinde daha büyük genişletici etki yaratır.
D) Yüksek gelir gruplarına yönelik yapılan bir vergi
indirimi, talebi artırmak yerine tasarrufu artıracağından beklenen genişlemeyi yaratmaz.
E) Durgunluk dönemindeki kamu borçlanması, atıl
fonları harekete geçirirse etkili olur.
149. Maliye politikasının amaçlarından biri olan ekonomik istikrar aşağıdakilerden hangisini kapsar?
A) Fiyat istikrarı ve tam istihdam
B) Tam istihdam ve adil gelir dağılımı
C) Fiyat istikrarı ve adil gelir dağılımı
D) Fiyat istikrarı ve ekonomik kalkınma
E) Tam istihdam ve ekonomik kalkınma
152. Tanzi etkisine göre, enflasyon ile vergi gelirleri
arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
150. 5 Nisan 1994 istikrar paketinde aşağıdaki maliye
politikası önlemlerinden hangisi yer almaz?
A) Enflasyon nedeniyle nominal gelirleri artan vergi
mükelleflerinin üst gelir dilimlerine kaymasından
dolayı vergi geliri artar.
A) Tarım destekleme alımlarının daraltılması
B) Enflasyonist ortamda para basarak gelir elde
eden devlet, enflasyonun vergi gelirlerini aşındırması nedeniyle net kayba uğrar.
B) Tekel ürünleri ve akaryakıttan alınan vergilerin
ve fonların yükseltilmesi
C) Bazı özel girişimlerin kamulaştırılarak KİT’e dönüştürülmesi
C) Artan oranlı bir vergi sisteminde enflasyon, vergi
gelirlerini artırıcı etki yaratır.
D) Yüksek oranda KİT zamları
D) Vergi sistemi artan oranlı olmasa bile, enflasyonist bir ortamda devlet artan gelirden daha fazla
bir vergi geliri elde eder.
E) Kişilere ve kurumlara yönelik ek vergiler
E) Enflasyon vergisi nedeniyle artan vergi gelirleri
çalışma güdüsünü azaltacağından devlet net
kayba uğrar.
Diğer sayfaya geçiniz.
34
A
KİK 2006
155. Bir bütçe yılına ilişkin gelir ve giderler, mali yıl
bittikten sonra toplanmış ya da ödenmiş olsalar
da, gelirin toplandığı, masrafın yapıldığı yıl bütçesi ile ilişkilendirilmeyerek, ilişkili olduğu mali yıl
A) Hedeflenen enflasyon oranının çok düşük olması
bütçesinin hesaplarına kaydedilmesi şeklindeki
halinde güçlü paradaki artış bütçe açıklarından
bütçe kapatma yöntemi aşağıdakilerden hangisifazla olmalıdır.
dir?
153. Bütçe açığı kuralı çerçevesinde enflasyon, bütçe
açığı ve güçlü para arasındaki ilişkiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
B) Bütçe açığının yüksek olması halinde enflasyon
hedefine ulaşmak için güçlü paradaki artışın bütçe açığından fazla olması gerekir.
C) Belirli bir enflasyon oranının hedeflenmesi halinde, bütçe açığı olsa bile güçlü parada bir değişme olmamalıdır.
A) Jestiyon
B) Konsolidasyon
C) Konversiyon
D) Egzersiz
E) Avans
D) Belirli bir bütçe açığı varken, enflasyon oranı ile
güçlü para arasında herhangi bir ilişki yoktur.
E) Belirli oranda bir enflasyon hedefi varken güçlü
paradaki artış bütçe açıklarına eşit olmalıdır.
154. Vergi esnekliğinin çok yüksek olması durumunda
genişleme döneminde aşırı düzeyde artan vergilerin, genişlemeyi olumsuz etkileyerek ekonominin tam istihdam düzeyine gelmesini engellemesine ne ad verilir?
A) Mali kaldıraç
B) Mali sürüklenme
C) Mali genişleme
D) Mali tevzin
156. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri
bütçelerinin kesin hesabının düzenlenmesine
ilişkin usul ve esaslar aşağıdakilerin hangisi
tarafından belirlenir?
A) Maliye Bakanlığı
B) Sayıştay
C) Bakanlar Kurulu
D) Bütçe Komisyonu
E) Devlet Planlama Teşkilatı
E) Mali daralma
Diğer sayfaya geçiniz.
35
A
KİK 2006
157.
I. Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi
159. Bütçeye ilişkin ilk sayılabilecek temel belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Magna Carta Libertatum
II. Tüm gelir ve giderlerin safi olarak bütçede gösterilmesi
B) Consolidated Fund Act
III. Bütçelerde gelir ve gider denkliğinin sağlanması
C) Petition of Rights
IV. Bütçelerde, bütçeyi ilgilendirmeyen hususlara
da yer verilmesi
D) Bill of Rights
E) Le Budget de l’Etat
Bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde yukarıdaki ilkelerden hangilerine uyulur?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
D) I ve III
C) I ve II
E) III ve IV
160. Yasama organına, yürütme organının işlemlerine
izin verme ve onu denetleme imkânı sağlayan
bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
158. Kamu harcamalarının uygulama sürecindeki
“taahhüt” aşaması aşağıdakilerin hangisinde
doğru tanımlanmıştır?
A) Bir bütçe ödeneğinin devleti borçlandıran bir işlemle belirli bir hizmete, kısmen ya da tümüyle
bağlanmasıdır.
A) Önceden izin işlevi
B) Siyasal işlev
C) Hukuki işlev
D) Mali işlev
E) Yasama işlevi
B) Devlet borcunun miktarının ve kime ödeneceğinin saptanmasıdır.
C) Bütçenin, Genel Kurulda onaylanması sonucunda hangi kamu kurumuna ne kadar ödenek ayrıldığının belirlenmesidir.
D) Maliye Bakanlığının kamu kuruluşlarının yapacağı harcamalara garanti vermesidir.
E) Hiçbir kamu kuruluşunun Maliye Bakanlığından
izin almadan harcama yapamamasıdır.
MALİYE TESTİ BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Diğer sayfaya geçiniz.
36
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards