Dokuntulu-has-I

advertisement
ÇOCUKLUK ÇAĞI DÖKÜNTÜLÜ
HASTALIKLARI
PROF.DR.
YILDIZ
CAMCIOĞLU
ÖNEMİ




Enfeksiyon etkenlerinin yol açtığı birçok hastalık
sırasında bazen hastalığın önemli bir gösterge
bazen de refakat eden bir bulgu
Döküntüler birilerine çok benzer olabilir, ancak
her hastalığın kendine özgü klinik belirtileri ayırıcı
tanıda yarar sağlar
Döküntünün hangi türde olduğunun belirlenmesi,
hastalığın tanısını, hastayı, temas ettiği bireyleri
ve toplumu etkiler.
Örnek; menengokoksemiye bağlı peteşinin yanlış
teşhisi hastalığın tedavisini geciktirir,
çevresindekilerin enfeksiyon riskini arttırır ve
toplumda epidemiye yol açabilir
DÖKÜNTÜ TANIMLARI
Deride beliren kırmızı renkteki lezyonlara
EKZANTEM
Mukozada görülen değişikliklere ise ENAMTEM
MAKÜL:
Kapiller dilatasyon sonucu
oluşan, cam bagetle
basınca solan, deriden
farklı renkteki kırmızı lezyon
Papül: Kapiller dilatasyon ve damar dışına
sızan serum nedeniyle deriden kabarık
nodüler kırmızı bir lezyondur
Cam bagetle basınca genellikle solar ama
seruma eritrositler de sızar ise solmaz.
Deriden kabarık olup palpasyonla farkedilir.
VEZİKÜL:
Epidermisin alt tabakaları ve
dermiste sıvı birikimi
sonucunda deriden kabarık,
içinde berrak sıvı bulunan
lezyon
PÜSTÜL:
Aynı vezikül gibi deriden hafif
kabarık ama epidermis ile
dermis arasında pürülan sıvı
bulunan lezyondur
Sıvının rengi bulanıktır
ERİTEM
Derinin yaygın veya
lokalize kızarıklığı
eritema marjinatum gibi
PURPURA:
Peteşi veya ekimoz olarak
belirir
peteşi,
Epidermis altında küçük
kanama odakları
ekimoz
yaygın kanama alanına ise
denir
Döküntüler
EXANTEM SUBITUM (ROSEOLA
INFANTUM) , 6. HASTALIK
ETY: Human herpesvirüs-6 veya Human B cell
lymphotropic virüs (HBLV)
EPİ: İlkbahar ve sonbaharda sık
KD: 7-17 gün
YAŞ; 6-18 ay en sık, sporadik görülebilir.
KLİNİK: ,
Ateş aniden 40 dereceye çıkar, 3- gün devam eder.
Konvulsiyon, bulantı, kusma, huzursuzluk vardır.
Ateş kriz şeklinde düşerken makülo-papüler
döküntüler ortaya çıkar.
Döküntü gövdeden başlar, kollar ve enseye yayılır
Toplu iğne başı büyüklüğündedir.
24 saat sonra döküntüler kaybolur.
EXANTEM SUBITUM (ROSEOLA
INFANTUM) , 6. HASTALIK
AYIRICI TANI:
Klinik bulgular
İlk 24-36 saatte lökositoz,
granülositoz.
Lökopeni 2. günden
sonra belirir.
Diğer döküntülü
hastalıklarla ayırıcı test
yok.
Tedavi ve koruyucu tedavi
yok.
5. HASTALIK
(ERYTHEMA INFECTIOSUM)
ETKEN: Human Parvovirüs B19.
Kronik hemolitik anemi, sickle cell,
sferositoz’da hemolitik krizlere yol açar
Sağlıklı çocuklarda ise bu dönemde
anemi olmaz ancak retikülosit sayısı
azalır
KD: 4-14 gün
5. Hastalık; Enfeksiyoz Eritem
Epidemiyoloji




15 Yaşa kadar en sık rastlanan döküntülü hastalık
% 50 IgG(+)
% 50 Ev içi bulaşma
Ilıman iklimlerde 7 sene arayla, ilkbaharda
epidemiler
Damlacık infeksiyonu ile bulaşır
Kan transfüzyonu, kan ürünleri Faktör VIII, IX
IVIG Hariç; Solvent–deterjan ve 100C ısıya duyarlı
Enfeksiyoz Eritem; Patoloji




Virüs saçılımı; Virüsün girişinden 1 hafta
sonra boğaz sürüntüsü ve kanda
Viremiye bağlı olarak virüs, döküntüden veya
artralji görülmeden önce çok bulaşıcı
Döküntü biyopsisi; epidermisde ödem, epidermis
ve dermis arasında ayrılma bölgeleri, perivasküler
mononükler hücre infiltrasyonu
Döküntü virüsun dermal kapiller, epidermis ve
dermise doğrudan etkisine bağlı, immün
kompleks aracılık etmiyor
5. Hastalık;
Enfeksiyoz Eritem
Tipik enfeksiyonda
döküntü 3 evrede;
Birinci evre;
 Virüsün kazanılmasından 18 gün sonra yanaklara
tipik eritematöz döküntü
 Sokakdan sıcak odaya girer iken yüzdeki döküntü
belirginleşir (tokat atılmış gibi veya kelebek)
 Döküntü etrafı kabarık
 Ağız etrafı kısmen soluk
 Ayırıcı tanı; Kızıl, Allerji, Kollajen hastalık
5. Hastalık;
Enfeksiyoz Eritem
İkinci evre;



1-4 gün sonra gövde
ve ekstremitelerde
eritematöz, makülo-papüler,
Başlangıçta diskrete ancak yaygın
Bu evrenin sonunda , döküntünün merkezinin
solması ile halka şeklinde birbirine giren
karakteristik oya gibi döküntüler
5. Hastalık;Enfeksiyoz Eritem
Klinik
Üçüncü evre;

1-3 hafta süren oldukça değişken
dalgalanma gösteren bir dönem

Çevresel faktörlerden etkilenir;
Hareket, güneş ışını, banyo ve stresle
döküntüler yeniden belirir

Ekstremitelerin özellikle ekstensor yüzeye
yayılır

Özellikle erişkinlerde kaşıntılıdır
Klinik Tablolar
1981 B19 virüsünün yol açtığı hastalıklar belirlendi



Tipik enfeksiyoz eritem
Subklinik döküntü olmadan
Daha az sıklıkla Kanda Parvovirüs B19 saptanmasına eşlik
eden alışmadık belirtiler;
Persisitan artrit; JRA, RA, erişkin Still
Nöroloji Hastalıklar; Ansefalit, menenjit, Posrenfeksiyoz
nörolojik amyotrofi, Guillain-barre, Yüz felci, Karpal tünel
sendromu, parmaklarda his kaybı ve uyuşma
Myokardit
Klinik Belirtiler
Deri tutulumu; Papüler-purpurik eldiven ve
çorap sendromu, vesikülopüstüler, E.multiforme,
H-S sendromu, peteşiyal ve purpurik döküntü,
döküntüsüz kaşıntı
Hematolojik; Trombositopenik purpura,
pansitopeni, Hemofagositik sendrom,
Nötropeni, Daimond-Blackfan sendromu,
Dalak sekestrasyon
KIZAMIKÇIK
ETY: Togaviridae ailesinden Rubivirus Genus olarak
ismlendirilen RNA virusu.
EPİDEMİYOLOJİ: Konak sadece insandır
Damlacık infeksiyonu ile veya transplasental olarak
bulaşır
5-14 yaş en sık. 2 gün önce, 5-7 gün sonra bulaşıcı
KD: 14-21 gün.
KLİNİK: Prodromal dönem: Hafif kataral belirtiler.
Retroaurikuler, posterior servikal, occipital LAP
Eritematöz makülopapüler döküntü yüzden başlayarak
vücuda yayılır.
3 günde kaybolur.
Erişkinde polyartrit.
KIZAMIKÇIK
TANI
:IgM tipi antikorların 4 misli artışı.
KORUYUCU: Aşı MMR ile 15-18 ay, 6-12 yaş
AYIRICI TANI : Kızıl, kızamık, 6. hastalık, enteroviral inf,
infeksiyoz mononükleus, ilaç.
KOMPLİKASYON:
1. Artrit ( 2-3 günde)
2. Ansefalit: 1/6000
3. Purpura: Trombositopenik veya nontrombositopenik
4. Konjenital rubella
Konjenital Rubella
1941 Gregg bildirdi
1964 te ABD de epidemiyi takiben binlerce hasta.
KLİNİK:
Büyüme geriliği
Göz ( Katarakt, glokom, retinopati.)
Sağırlık,
Kalp anomalileri,
Nörolojik bozukluk
Hepatomegali
Trombositopenik purpura
İnterstisyel pnömoni.
KIZAMIK
ETYOLOJİ : RNA paramiksovirüs.
EPİDEMİYOLOJİ : 5-10 yaş en sık.
PATOLOJİ :
Prodromal dönemde ; lenfoid dokuda hiperplazi.
Koplik lekeleri; intersellüler ve intrasellüler ödem,
parakeratoz, diskeratoz’dan ibaret olup deri
döküntüsü ile aynı patolojiyi gösterir
Akciğer: Peribronşial inflamasyon, interstisyel
dokuda mononüklear hücre infiltrasyonu.
Beyin ve M.spinalisde: Ödem, konjesyon ve peteşial
kanama
K.D: 8-12 gün.
Kızamık hastalığının gelişim evreleri








0 gün : Virus damlacık enfeksiyonu ile nazofarenks veya
konjuktivanın epitel yüzeyine yapışır.
Epitel hücreleri enfekte olur ve virus çoğalmaya başlar.
1-2: Virus bölgesel lenf düğümlerine yayılır.
2-3: Primer viremi.
3-5: Solunum yolu epitelinde, bölgesel RES ve uzak
bölgelerde virus çoğalır.
5-7: Sekonder viremi.
7-11: Deri ve diğer viremik bölgelerde infeksiyon belirtileri
ortaya çıkar.
11-14: Virus; kan, solunum yolları, deri ve diğer organlarda
saptanabilir.
14-17: Viremi kaybolur, organlardaki virus sayısı hızla
azalır.
KIZAMIK KLİNİK
Prodromal dönem: Ateş, öksürük, nezle,
konjonktuvit, koplik lekeleri, stimson çizgisi.
Döküntü dönemi:
Eritematoz makulopapuler olarak saç-deri çizgisi,
kulak arkasından başlar.
3. günü ayaklara kadar iner
3-4 gün sonra kahverengi leke bırakır
Döküntü yerlerinde ince un gibi deskuamasyon
İştahsızlık, halsizlik ateşli dönemde (+),
Jeneralize lenfoadenopati olabilir.
İshal süt çocukluğunda olabilir.
Nekahat : 24-36 saat sonra ateş krizi ile düşer,
bulgular kaybolur
KIZAMIK
KOMPLİKASYON: Otit, interstisyel pnömoni,
Sekonder bakteriyel enfeksiyon,
Anerji Tbc’ yi uyarabilir
1-2/1000 ansefalomyelit,
Myokardit ve mesenterik adenit.
TEDAVİ: Semptomatik.
KORUNMA: Kızamık aşısı, 12-15 ay, 6-12 yaş
A vitamini; 6 ay-1 yaş A vit. 100 000 iU
1-2 yaş A vit. 200 000 iU
Klinik tablolar; Tipik
Modifiye: IG verilenlerde (0.2 ml/kg)
Atipik :Aşılılarda
İmmun yetersizlikte; dev hücreli pnömoni
GRUP A HEMOLİTİK STREPTEKOK
ETY: Gram + zincir yapan koklar.
Kanlı agarda hemoliz yapanlara; Beta-hemolitik,
parsiyel hemoliz yapanlara; Alfa-hemolitik,
hiç hemoliz yapmayanlara; Gamma-hemolitik
streptekoklar
C=KARBONHİDRAT tabakasına göre LANCEFİELD
gruplandırması yapılabilir. A-H ve K-T
Grup A streptekoklar Bacitracin’e duyarlı.
A grup streptekoklar M proteinlerine göre 75 tipi var
Streptekoklar; toksin, kızı yapan eritrojenik toksin,
enzim, hemolizin salgılar
GRUP A HEMOLİTİK STREPTEKOK
PATOLOJİ:
Lokal lezyonlarda hiperemi, ödem ve nötrofil
infiltrasyonundan ibaret enflamasyon.
Kızılda; lenfoid hiperplazi, bazı olgularda AGN
bulguları, koriumda hiperemi, ödem, nötrofil
infiltrasyonu
EPİDEMİYOLOJİ: Streptekoklara herkes duyarlı,
ancak enfeksiyon yaşa göre klinik özellik gösterir
6-12 yaş en sık
Kışın ve baharın erken dönemlerinde artar
Burun, boğaz, kulak ve deri akıntılarında bulunur
Damlacık infeksiyonu ile bulaşır.
Enfekte süt, dondurma ve yumurta bazen gıda ile
bulaşan epidemilere yol açar
Farenjit/Tonsillit’de Etkenler
Virüs
Rhinovirüs
Coronavirus
Adenovirüs 3,4,7, 9, 14,21
H.simpleks 1-2
Parainfluenza 1-4
Influenza A ve B
Coxackie A 2,4,6,8,10
EBV
CMV
HIV
%
20
>5
5
6
5
2
<1
<1
<1
<1
Bakteri
GAS
C grubu streptokok
N.gonorrhoeae
C.diphteria
Arcanobacterium
haemolyticum
Yersinia
T.pallidum
Diğerleri
M.pneumonia
C.pneumonia
%
15-20
5-10
<1
<1
<1
<1
<1
<1
?
KIZIL
KD: 1-7 gün
Ateş
Boğaz, karın ve baş ağrısı,
Kusma, titreme, halsizlik
12-28 saat sonra döküntü başlar.
ATEŞ: 39,5 derece, tedavisiz 5-6 gün sonra düşer
Penisilin tedavisinden 24 saat sonra ateş düşer
ENAMTEN: Tonsiller, farenks, dil, sert damak;
ödematoz, eksüda ile kaplanır
Ağır olgularda membranöz ülseratif tonsillit
Dilin özel görünümü; 1-4 günlerde beyaz çilek,
4. günden sonra kırmızı çilek
KIZIL
EKZANTEM:

24 saat içinde yaygınlaşır

Yüz yaygın hiperemik, dudak etrafı soluk

Kıvrımlarda kırmızı renkte çizgilenme (Pastria)

Döküntü ağır ise vesiküler lezyonlar olaya katılır

Lamellöz soyulma görülür (2-3. hafta)
--Cerrahi kızıl.
--Streptekok septisemisi.
--Deri infeksiyonları.
TANI:

Tipik klinik özellikler.

Etkenin izolasyonu

Serolojik testler ( streploenzim ), ASO

Diğer, lökositoz, PMN hakimiyeti, eosinofili %5-10
Nitelik
GAS farenjiti
Viral Farenjit
Mevsim
Kış, ilkbahar
Her mevsim
Yaş
5-11 yaş
Her yaş
Belirtiler
Ani başlar
Şiddetli boğaz ağrısı
Ateş
Başağrısı
Karın ağrısı, bulantı, kusma
Değişken
Hafif boğaz ağrısı
Ateş değişken
Adele, eklem ağrısı
Karın ağrısı (İnfA/EBV)
Bulgular
Farenksde eritem, eksüda
Ağrılı servikal adenopati
Palatal pateşi
Tonsiller büyük
Kızıl döküntüsü
YOK;Öksürük, rinit, ses
kısıklığı,konjuktivit, diyare
Ülseratif, nadir eksüda
Az oranda, ağrısız LAP
Tipik enantem
Etkene göre değişir
Tipik deri döküntüsü
Öksürük, rinit, ses
kısıklığı,konjuktivit, diyare
GAS Farenjit/Tonsillit’inde Tedavi

GAS Farenjit/Tonsillit’inde PENİSİLİN ilk seçilecek ilaç
‘Penisiline dirençli GAS henüz bildirilmemiştir’



GAS’ların penisiline karşı MIC değerleri son 80 senede değişmedi
(Kaplan EL ve ark. Pediatr Infect Dis J. 1999:18:1069-72)
Bakteriyal eradikasyon için Penisilin tedavisi en az 10 gün olmalı
Bakteriyel eradikasyonda ‘Tek doz Benzathine Penisilin’ İM etkili
GAS Farenjit/Tonsillit’inde Tedavi
Penisilin V oral
3-4 doz
10 gün
<27 kg
125 mg/doz
> 27 kg ve erişkin 250 mg/doz
Benzatin Penisillin G
IM
<27 kg
>27 kg ve erişkin
tek doz
600.000 U
1.200.000 U
GAS Tedavisinde Alternatif İlaçlar
Penisiline duyarlılık; Eritromisin
Çocuklar
40 –50 mg/kg/gün 3 -4 doz 10 gün
Büyük çocuk ve erişkin 1gr/gün 3-4 doz 10 gün
Amoksilin ve Ampisilin; Penisiline üstünlüğü yok
< 15 kg
125 mg/doz 3 doz 10 gün
> 15 kg 250 mg/doz 3 doz 10 gün
Penisilin ile klinik ve bakteriyolojik düzelme olmazsa;
Klindamisin
20 mg/kg/gün 3 doz 10 gün
Penisilin 10 gün + Rifampisin 4 gün
KIZIL KOMPLİKASYONLARI
ERKEN: İlk haftada
Servikal adenit, otitis media, sinüzit, bronkopnömoni,
nadiren mastoidit, sepsis, osteomyelit.
GEÇ: 1-3 hafta sonra ; ARA ( % 3 eksüdatif farenjit sonra
AGN; A grubu hemolitiklerin 12,4 ve 49 tip nefritojenik
TEDAVİ: 10 gün Penisilin;
Eritromisin
Klindamisin veya Sefalosporin
Sepsis, erizipel, kemik infeksiyonu; İV tedavi
İmpetigo: Lokal bacitrasin.
Boğaz ağrısı için aspirin veya asetaminofen,
Yatak istirahati,
Sıvı ve düzenli beslenme
KIZIL
KORUYUCU TEDAVİ
Penisilin tedavisinden 48 saat sonra bulaşıcı değildir.
Profilaksi
Ev içi infeksiyon.
Okul epidemileri.
Ailede ARA anamnezi
Etkene maruz kalan bireyde araya giren bir
infeksiyonun varlığı
Etkenin nefritojenik olduğunu gösteren belirtiler var ise
VARİCELLA-ZOSTER VİRUS
ETKEN:
V-Z virüsünün tek bir antijenik tipi var ve İNSAN’
lar infeksiyonun tek kaynağı.
Primer infeksiyonu SUÇİÇEĞİ,
endojenoz olarak reaktivasyon ile ZONA gelişir.
SUÇİÇEĞİ:
EPİDEMİYOLOJİ: Çok bulaşıcı
5-10 yaş en sık
%90 infeksiyonu 10 yaşına kadar geçirir
Kış ve ilkbaharda yaygınlaşır
Direkt ilişki, damlacık infeksiyonu ve hava ile bulaşır
KD: 14-16 gün. 21 güne kadar uzar.
Hastalıktan 2 gün önce, 7. güne kadar bulaşıcı.
VARİCELLA-ZOSTER VİRUS
PATOLOJİ
Virüs ÜSY mukozasından girer (veya konjuktivadan )
bölgesel lenf düğümlerinde çoğalır.
4-6 gün sonra primer viremi olur.
Daha sonra virüs karaciğer, dalak ve diğer organlara
yayılır.
Deri döküntüleri 14. günde başlar. Buna sekonder
viremi denir.
Döküntü önce makül olarak başlayıp, papül-vesiküle
dönüşür, kabuklanarak iyileşir.
Vesikül: Staratum korneum ile epidermisin arasına
sıvı birikimi ile gelişir.
Histolojik olarak fibrin, mononüklear hücreler,
intranükleer inklüzyon cisimcikleri bulunur
VARİCELLA-ZOSTER VİRUS
Postinfeksiyoz Ansefalit ;
Beyaz cevherde perivasküler demiyelinizasyon
Özellikle Cerebellar tutulumu görülür
Akciğerde Dissemine interstisyel pnömoni,
yaygın hemorajik noduler konsolidasyon
alanları görülür
Döküntü evreleri

Döküntü evreleri
 Makül
 Papül
 Vesikül
 Püstül
 Kabuklanma

İz (depigmente iz bırakır, 2-3 hafta sonra
kaybolur
VARİCELLA-ZOSTER VİRUS
KLİNİK :
Prodromal dönem; Ateş, iştahsızlık ve halsizlik
1 gün sonra döküntü başlar
PAPÜL- VESİKÜLE dönüşür.
Vesikül oval, ortası göbekleşmemiş ve eritemli
zemin üzerindedir.
İçindeki berrak sıvı bulanıklaşır
Daha sonra kabuklaşarak iyileşir
Aynı günde her türlü lezyon tipi gözlenir
KAŞINTI mutaddır.
Jeneralize LAP olabilir.
MUKOZALARDA, SAÇLI DERİDE lezyonlar gelişir
VARİCELLA-ZOSTER VİRUS
TEDAVİ:
Aspirin içermeyen antipiretikler,
Hijyen koşullarına dikkat edilmeli
Vidarabin ve Acyclovir immün süpresif hastalarda
etkili
Özellikle pnömoni, ensefalit komplikasyonlarında
KORUMA:
Aşı, 15. ay %90 koruyucu.
Varisella-Zoster İmmunglobülin; virüse maruz kaldıktan
96 saat içinde.
HERPES ZOSTER (ZONA)
EPİDEMİYOLOJİ: Daha önca infeksiyonu geçiren bireylerde
VZV nin reaktivasyonudur.
İlk VZV infeksiyonundan sonra, virüs sinir ganglion
hücrelerinde latent kalır.
Zona 10 yaş altında nadir, immunsüpresyonda sıktır.
KLİNİK: Bir dermatom boyunca lokalize ağrı, hassasiyet,
döküntüler
Döküntüler genelde ünilateraldir ve bölgesel LAP olaya eşlik
eder
1/3 olguda primer dermatom dışında birkaç vesikül olabilir
5. kafa çiftinin herhangi bir kolu tutulabilir, intraoral ve
korneal lezyonlar olabilir.
7. kafa çiftinin tutulması ile fasial paralizi ve kulak kanalında
vesikül gelişebilir.
TANI: HSV ile VZV birbirlerine çok benzer,
kültür ile
TEDAVİ:
ACYCLOVİR önerilebilir,
visseral yayılımda önleyici
VARİCELLA-ZOSTER VİRUS
KOMPLİKASYONLARI:
Yenidoğan, erişkin ve immunsüpresiflerde ağır
Sekonder deri infeksiyonları( streptokok ve stafilokok)
Trombositopeni ve hemorajik lezyonlar( purpura
fulminans, varisella gangrenosa).
Pnömoni, myokardit, orşit, hepatit, glomerülonefrit,
artrit.
Aspirin verilmez,Reye sendromuna yol açabillir
Nörolojik: Postinfeksiyon ansefalit, ataksi, nistagmus,
tremor, Gullian-Barre sendromu
KONJENİTAL VARİCELLA
Düşük doğum tartısı, kortikal atrofi, konvulsiyon, zeka
geriliği, korioretinit, mikrosefali, intrakranial
kalsifikasyon ve gövde ekstremitelerde sikatrisyel
lezyonlar
Suçiçeği olan annenin ( doğumdan 5 gün önce veya
sonrası ) çocuğunda % 15-20 VARİCELLA
SENDROMU olur. Mortalite %20-30 dur. Bu
yenidoğanlarda transplasental antikor eksikliği gözlenir.
TANI: Hafif lökositoz.
Veziküllerde PMN mevcut
Sitolojik olarak intranüklear inklüzyonlar, dev
hücresi ve herpes virüs partikülüne rastlanır
Akut ve konvelasan antikorlar ile hastalık verifiye edilir.
DERİ LEZYONLARI OLAN
ÇOCUĞA YAKLAŞIM;
1-Lezyona ait öykü:
*Başlangıç süresi.
*İlk görüldüğü bölge.
*Dağılımı,seyri,belirme ve kaybolma
dönemleri.
*Kaşıntı,yanma,parestezi ve ağrı
2-Geçirdiği döküntülü hastalıklar
3-Aşılar.
4-Ailede ekzema, astma, saman nezlesi öyküsü
5-Doğum tartısı,anne sütü ile beslenme
DERİ LEZYONLARI OLAN
ÇOCUĞA YAKLAŞIM
6-Aile,kardeş,komşu ve okula ait bilgiler.
7-Uyaran etkenler:Uv,ısı,gıda,ilaç,infeksiyon.
8-Sistemik bulgular:
*Ateş
*Tonsillit
*Artralji
*Gelişme bozukluğu
*Terleme bozukluğu
*Adenomegali
*Hepatosplenomegali
*Sarılık
DERİ LEZYONLARI OLAN
ÇOCUĞA YAKLAŞIM
9-Fizik Muayene
*Lezyonun şekli,boyutu,rengi.
*Lezyonun palpasyonu.
*Yerleşim bölgeleri.
*Özel bulgular (Koebner fenomeni gibi)
Download