Slayt 1

advertisement
5. HASTALIK
ETKEN
• Eritema infeksiyozum
• DNA virüsü Parvovirüs B19
BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ
• Solunum yolu sekresyonları
• Atıklarla ve kan transfüzyonu ile
• anneden bebeğe vertikal geçiş şeklinde
parenteral bulaşma ile geçtiği bildirilmiş
• Kuluçka süresi 6-18 gün
BELİRTİLERİ
• Temastan yaklaşık bir hafta sonra hafif prodromal
semptomlar başağrısı
• ateş
• boğaz ağrısı
• kaşıntı
• burun akıntısı
• karın arısı
• Artralji ortaya çıkar ve 2-3 günde kaybolur
• Artralji yetişkinlerde % 50 kadar yüksek oranda
görülebilir
BELİRTİLERİ
• Yaklaşık 7 günlük bir semptomsuz dönemden
sonra tipik ekzantem ortaya çıkar
• Bunun da 3 dönemi vardır:
• 1.DÖNEM
• Önce yüzde kırmızı, “
tokat yemiş çocuk görünümü”
olarak tarif edilen eritem ve peroral solukluk
ortaya çıkar
• Döküntü,artrit,artralji görülür
• 1-4 gün sürer
BELİRTİLERİ
• 2.DÖNEM
• Genellikle 1-4 gün sonra gövdede ve
ekstremitelerin proksimalinde dantel
görünümünde makülopapüler döküntü gelişir
• Döküntü kaşıntılıdır
• Kollardaki döküntüler dantel gibi örülmüş bir
görüntü içerir
BELİRTİLERİ
Beşinci hastalık
BELİRTİLERİ
• 3.DÖNEM
• Üçüncü dönemde ise kaybolan döküntünün
haftalar veya aylar sonra, eksersiz, irritasyon,
banyo veya güneş ışıkları ile ısınma gibi
uyarılarla rekürrensi söz konusudur
• Eklem şişlikleri ve poliartralji daha çok erişkin
yaş döneminde görülür.
EPİDEMİYOLOJİ
•
•
•
•
•
Daha çok kış ve ilkbahar aylarında görülür
4-7 yılda bir siklik epidemiler yapar
Ev içi temaslarda bulaşma şansı % 30-50’dir
5-15 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülür
Bebeklerde görülme olasılığı oldukça düşüktür
KOMPLİKASYON
• Nadirdir
• Artrit, anemi, ensefalopati ve pnömoni oluşturabilir
• Vertikal geçişte anneden fetüse geçmekte ve fetüste
hidrops fetalise neden olmaktadır
• Gebeliğin 1. ve 2. trimesterinde geçirilen hastalık
fetüsün kaybedilmesine neden olur
• Artropati (Simetrik poliartrit tarzındadır, genellikle
parmaklar tutulur, temastan 2-3 hafta sonra gelişir,
daha çok yetişkin kadınlarda görülür)
• Kronik hemolitik anemili hastalarda aplastik krizler
KORUNMA
• Döküntü çıktığında bulaşıcılık kaybolmuştur
• Aplastik krizli hastalar eritrosit sayısı normale
dönünceye kadar viremiktir ve virusu
bulaştırabilir
• Bu vakaların gebe kadınlardan, kronik
hemolitik anemili ve immün yetmezlikli
hastalardan uzak tutulması uygun olur
BAKIM
•
•
•
•
•
•
Solunum izolasyonuna gerek yoktur
Fakat önlemler almakta fayda vardır
Çıkartıların steril edilerek atılması gerekir
Proteinli gıdalara ve sıvı alımına dikkat edilir
El yıkamanın önemine dikkat edilmeli
Ve eğitim verilmelidir
6. HASTALIK
EKZANTEMA SUBİTUM
ETKEN
• Roseola İnfantum
• insan herpesvirüs 6 (HHV-6) 'dir ( bazen HHV-7
de neden olabilmektedir)
• Bu iki virüste daha çok bilinen Herpes
Simpleks virüsü ile aynı aileden gelir ancak
onun gibi uçuk ve genital herpes
enfeksiyonlarına neden olmaz
BULAŞMA YOLU VE SÜRESİ
• Roseola enfekte hasta kişilerin burun ve boğaz
sıvılarından damlacık yoluyla yayılır ve
solunum yolundan alınır
• Kuluçka süresi 5-15 gün sürebilir
BELİRTİLERİ
•
•
•
•
•
•
Hastalık, ateşin yükselmesiyle aniden başlar
Ateş 39.4-41.2C yükselebilir
Hafif üst solunum yolu infeksiyonu semptomları
Kulak arkası ve
Servikal lenfadenopati ile birlikte görülebilir
Hastalık için tipik bir bulgu olmadan ateş 3-5 gün
devam eder
• Bu dönemde febril konvülsiyonlar görülebilir
• Makülopapüler tarzı döküntü ile karakterize
BELİRTİLERİ
• Ateş 3-4. günde aniden şeklinde düşer ve
ateşin normale inmesiyle birlikte gövdeden
başlayarak kollara, boyuna, yüz ve bacaklara
yayılan maküler veya makülopapüler
döküntüler oluşur
• Döküntüler kısa sürelidir
• Hafif bir deskuamasyon görülür
• Hastalık kendi kendine düzelir
• Semptomatik tedavi yeterlidir
EPİDEMİYOLOJİ
• Roseola genellikle 3 ay- 4 yaş arasında ve
özellikle de 6 ay-1 yaş arasında sık rastlanılan
hafif seyirli bir virüs enfeksiyonudur
• 4 yaşın üzerinde pek rastlanmaz
• İlkbahar ve sonbaharda daha çok görülür
• Bazen yerel küçük salgınlar oluşturabilir.
KOMPLİKASYONLAR
• Rozeola da en büyük risk ateşin tetiklediği
febril konvülziyon (havale) riskidir
• Nadiren ensefalit ve hepatit gelişebilir
• Döküntüler kızamık ve kızamıkçık ile
karıştırılabilir
KORUNMA
• El yıkama virüslerin yayılmasını önlemede
etkili
BAKIM
•
•
•
•
İzolasyona gerek yoktur
Proteinli gıdalara ve sıvı alımına dikkat edilir
El yıkamanın önemine dikkat edilmeli
Ve eğitim verilmelidir
Download