OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMININ ÖNEMİ Çocuğun ilk eğitimi

advertisement
OKUL ÖNCESİNDE AİLE KATILIMININ ÖNEMİ
Çocuğun ilk eğitimi ailede başlar. Anne ve babada öğrenilenler başta olmak üzere tüm yakın çevresi
çocuğun gelişimini etkiler. Ayrıca 0-6 yaş grubunu kapsayan okul öncesi dönemde çocuk için model
olan anne ve babası ona her anlamda destek olmalıdır. Bu nedenle okul öncesi eğitim programlarında
aile katılımının sağlanması çocukların gelişimi yönünden üzerinde durulan bir konu haline gelmiştir.
Aile katılımı; anne babaların çocukların eğitimlerine, bunun yanında gelişimlerine katkıda bulunup,
onlara yararlı olabilmeleri için organize edilen etkinlikler bütünüdür.
Çocuklar için gerekli olan etkin eğitim, anne baba ve öğretmen işbirliğiyle gerçekleşir. Okul öncesi
eğitimde aile katılımıyla varılmak istenen nokta öğrenilen şeylerin ailede desteklenmesi, eğitimde
devamlılığın sağlanmasıdır. Okulda verilen eğitim evde desteklenerek, evde verilen eğitim de okulda
destelenerek bir devamlılık söz konusu olur.
AİLE KATILIMI
1. Aile katılımı; anne-babaların eğitim kurumuna devam eden çocuklarının gelişimlerine ve
eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinliklerin bütünüdür. Bu etkinliklerin
tümü, velinin çocuğunun eğitimi ve gelişimindeki rolüne destek olmayı amaçlar.
Eğitimde bütünlüğü ve devamlılığı sağlamak aile katılımı ile mümkün olacaktır. Aile katılımını
destekleyen programlarda yetişen çocukların gelişimindeki olumlu etkilerin, kalıcı olduğu
araştırmalar tarafından ortaya koyulmuştur.
Ailelerin tamamı, sınıfa katkıda bulunabilirler ve okullarda farklılık yaratmak için eğitimli
olmak zorunda değildirler. Unutulmamalıdır ki; düşük gelirli ve küçük ailelerden gelen
çocuklar, aile katılımından büyük yararlar sağlamaktadırlar.
AİLE KATILIMI NEDİR?
Aile katılımı kavramı şu unsurları içermektedir:
o Çocuğun gelişimi hakkında anne babaları bilgilendirme.
o Çocukları için etkili değişim etmeni olarak anne baba öğretmenliği.
o Anne babalara duygusal destek sağlama.
o Çocuklarına öğretmenlik ve rehberlik yapabilmeleri için anne babaların eğitimi.
o Çocuk hakkında anne baba ve öğretmen arasında karşılıklı bilgi alışverişi.
o Öğretmen ve anne baba aktivitelerini içeren ortak programlar planlama.
o Anne babalara toplumsal hizmetlerden yararlanmaları için yardımcı olmadır.
AİLE KATILIMI NİÇİN GEREKLİDİR?
Öğretmenler,çocukların kurum dışındaki yaşantılarını öğrenmek için kurumun dışına
çıkmalı,anne babalar da çocuklarının kurum içindeki yaşamlarını öğrenmek için kurumun içine
girmelidirler.Çocukların anne babalarından edindikleri öğrenme deneyimlerini geliştirmeye
çalışmalıdırlar.
AİLE KATILIMININ AMAÇLARI NELERDİR?
Aile katılımının en önemli amacı;çocuğun bilişsel,dil,psikomotor,duygusal ve sosyal
gelişiminde ailenin desteklenmesidir.
o Çocuğun ailedeki öğrenme ortamına katkıda bulunmak,
o Çocuğun tüm gelişimine katkıda bulunmak,
o Çocuğun ve ailenin gereksinimlerinin kurumdaki program tarafından sağlandığına emin
olmak,
o Çocukta görülen olumlu değişiklerin devamlı olmasını sağlamak,
o Ailenin kendi çocuğunun yaşamında ne kadar önemli rolü olduğunu pekiştirmek,
o Problemleri önlemek ve alternatif disiplin yöntemlerini sunmak,
o Aileye çocuğun ev ortamında öğrenebilecekleri deneyimler hakkında bilgi vermektir.
ÇOCUĞUN GELİŞİMİ AÇISINDAN AİLE KATILIMININ ÖNEMİ;
Günümüzde erken çocukluk yıllarının önemi bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır.Özellikle ilk beş
yaşta,beyin ve sinir sisteminin hızlı gelişmesine paralel olarak çocuğun öğrenme kapasitesi hızla
artmakta ve yeterli zihinsel gelişme için çevreden gelen uyaranlar önem kazanmaktadır.Aynı
zamanda,gelişimin farklı boyutları birbirini pekiştirip,desteklemektedir.
Özellikle aile ve çocuğa yönelik bilinçli uygulamalar,istenilen amaçlara ulaşmada önemlidir.Çocuğun
bütünsel gelişimi için aileye destek sağlanması kaçınılmazdır.Bu tür bir destek programı,çocuğun okul
öncesi eğitim programındaki eğitimiyle bir arada uygulandığında söz konusu kapsamlı eğitimin daha
kalıcı etkileri olduğu görülebilir.
Aileyi ve çocuğun yakın sosyal çevresini birlikte ele alan kapsamlı programların,sadece anne baba
eğitiminden ya da çocuğun ev ortamından soyutlanması yoluyla yapılan çalışmalardan dahabaşarılı
olduğu görülmektedir.Okul öncesi programlarının kapsamlı olması hem çocuğun bütünsel gelişimini
amaçlamalı,hem de ailenin desteklenmesi yoluyla çocuğun yakın çevresini ve ailesini de uygulamaya
katmalıdır.Ayrıca bu kazanımlar,ailedeki diğer bireylere özellikle kardeşlere ve muhtemelen başka
akrabalara ve komşulara da uzanabilmektedir.
o Çocuğu,mutlu ve başarılı bir kişi olarak hayata hazırlama,
o Okul ile ev arasında,çocuğa gösterilebilecek farklı eğitim tutumlarını ortadan kaldırma,
o Evin devamı olan güvenli bir ortamda daha iyi bir öğrenme fırsatı yaratabilme.
AİLE AÇISINDAN AİLE KATILIMININ ÖNEMİ:
o Çocuklarının eğitimlerinde kendi rollerinin öneminin farkına varabilme,
o Çocuğun gelişimine çok yönlü olarak katkıda bulunabilme,
o Bu konuda kendine güven duyabilme,
o Kendi ilgi,yetenek,becerilerinin farkına varabilme,
o Çocuklara duydukları saygının artması,onları birey olarak görebilme,
o Çocukla sağlıklı bir iletişim kurabilme,
o Zaman ayıramamaktan dolayı duydukları suçluluk duygusunu yok edebilme,
o Yeni beceriler kazandırabilme.
Öğretmen Açısından Aile Katılımının Önemi:
o Programını daha kolay gerçekleştirebilme,
o Sağlıklı bir sonuca ulaşılabilme,
o Sağlıklı iletişim sonucu çocuğu kolayca tanıyabilme ve problemleri çözebilme,
o Sorumluluklarını paylaşabilme,
o Hedeflere ulaşabilme,
o İş tatminindeki artışı sağlayabilme.
KURUM AÇISINDAN AİLE KATILIMININ ÖNEMİ:
o Eğitimin sürekliliğini sağlayabilme,
o Çocuğu çok yönlü gelişimine katkıda bulunabilme,
o Amaçlarına daha kolay ulaşabilme,
o Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilme,
o Eğitimin kalitesini arttırabilme,
o Sorumluluklarını paylaşabilme,
o İş tatminindeki artışı sağlayabilme
AİLE KATILIMININ AMAÇLARI;

Öğrenmeyi daha etkili hale getirmek,

Çocuğun tüm gelişimiyle ilgili aileleri desteklemek ve bilinçlendirmek,

Çocuğun evde olan öğrenme ortamını zenginleştirmek,

Aileye doğru ana-baba tutumları kazandırmak,

Ailelere ev ortamında çocuklarına kazandırabilecekleri deneyimleri öğretmek,

Ailelerin çocuklarını daha iyi tanımalarına olanak sağlamak.
Kaliteli eğitimin temelinde güçlü ve sağlıklı öğretmen veli işbirliği vardır. İki taraf da birbiriyle etkili ve
açık bir iletişim kurmalıdır. Anne babanın da okulun da amacı, çocuklara etkili eğitim ortamı sağlamak
olduğundan aile-okul işbirliği önemlidir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards