dosyayı indir

advertisement
SULTANBEYLİ FATİH CAMİ 2013 KUTLU DOĞUM HAFTASI
ETKİNLİĞİ ÖDÜLLÜ YARIŞMA SINAVI 12.SINIF SORULARI
C) Tecrübelerine dayanarak yaptıkları
D) Örf ve âdet olarak yaptıkları
Hz. Muhammed (sav.) ‘in insanları aydınlatmak için,Kuran’ın kısmi ayetlerini daha açık bir dil ile ifade etmek için
söylediği sözlere ne denir?
A)Sünnet B) Farz
C) Vacip
D) Hadis
12.) Bir işin gerçekleşmesine bağlı olarak kesmeye söz
verilen kurbana ne ad verilir?
a) Şükür kurbanı
b) Nafile kurban
c) Adak kurbanı
d) Akika kurbanı
2.)İslam dünyasında kurban ibadetinin tarihi hangi
peygambere dayanır?
A) Hz. Muhammet
B) Hz. Musa
C) Hz. İsa
D) Hz. ibrahim
3- İmsak hangi ibadetle ilgili bir kavramdır?
A) Zekat
B) Sadaka
C) Hac
D) Oruç
4.) Beş vakit namaz, mübarek gecelerin hangisinde farz
kılınmıştır?
A) MevlidKandili B) Kadir Gecesi C) Regaip Kandili
D) Miraç Kandili
5-Aşağıdakilerden hangisi namazın içinde bir davranış
değildir?
A) Kıyam B) Kıraat
C) Abdest Almak D) Secde
6.) Sahabe tarafından yapılan bir işi Peygamberimiz
(SAV)’in in
onaylamasına ne denir?
A)Fiili
B)Eylemsel
C)Takriri
D)Kavli
7.) Aşağıda ahiretle ilgili olarak verilen
olaylardan,hangisinin anlamı
yanlıştır?
A)Cennet: Sevapları çok olan iyilerin ve mü’minlerin
gideceği mükafat yeri
B) Cehennem: Günahkarların ve inkarcıların gideceği ceza
yeri
C) Kıyamet: Kainatın ölümü, ahretin başlangıcına sebep
olan müthiş olay
D) Mizan: Öldükten sonra dirilme
8.) İslam’da Kur’an-ı Kerim’de adı açıkça geçen ve bin
aydan daha hayırlı olduğu belirtilen mübarek gece
hangisidir?
a)Kadir Gecesi
b)Mevlid Gecesi
c)Berat Gecesi
d) Mirac Gecesi
9.) Cenaze namazında aşağıdaki dualardan hangisi
okunmaz?
A)Sübhaneke
B)Allahümme-Salli
C) Kevser
D)Cenaze Duası
10.) Aşağıdakilerden hangisi namazın sonunda selam
verilirken söylenen ifadedir?
A) Selamunaleykum
B) Subhanallah
C) Allahuekber
D) Es-selamualeykum ve rahmetullah
11) Peygamberimizin davranışlarından
hangisi,Müslümanlar için bağlayıcılık taşır?
A) Dini ilkeleri açıklayıp öğretmek amacıyla yaptıkları
B) İçinde yaşadığı coğrafi şartlar gereği yaptıkları
13.) Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın
özelliklerinden biri değildir?
A)Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur.
B)Yok olup gitme endişesi taşımaz.
C)Allaha karşı kulluğunu kabullenmez
D) Sorumluluk duygusuna sahiptir
14) Öğle vakti okuldan dönen Ahmet cami önünde
insanların sıra sıra ayakta durduklarını gördü ve ne
yaptıklarını merak ederek, insanların belli bir süre
konuşmadan, hareket etmeden ayakta durduklarını ve
dört kere Allahü Ekber sesi geldiğini duydu.Ahmet
aşağıdakilerden hangisine tanık olmuştur?
A) Cuma
B) Vitir
C) Cenaze
D) Bayram
15.) Hz. Muhammedsallallahu aleyhi ve sellemin
doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi hangisidir?
A-) Miraç Kandili
B-) Kadir Gecesi
C-) Regaip Kandili
D-) Mevlit Kandili
16.) “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük
yüklemez.” (Bakara,286) ayetinde vurgulanan nedir?
a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.
b) Herkes ağırlığına göre yük taşır.
c) Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.
d) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine
getirebileceğinden fazla değildir.
17.) Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en
doğru şekilde anlamış oluruz?
a)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
b)Sadece onun gibi giyinerek
c)Sadece onun yediklerini yiyerek
d)Sadece onun gibi oturarak
18.) İnsanı ve sorumluluklarını düşündüğümüzde, bir insan
aşağıda verilenlerden hangisi veya hangilerine karşı
sorumludur?
a)Allah’a – Hayvanlara
b)Topluma – Ailesine
c)Allah’a – Kendisine
d) Hepsi
19.) Peygamberimize karşı duyulan derin saygı ve sevginin
güzel ifadesi olan Mevlit isimli eserin yazarı kimdir?
A)Yahya Kemal
B)Süleyman Çelebi
C)Mehmet Akif
D)Cahit Sıtkı
20.) Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte yazarları
arasında yer almaz?
a) Müslim
b) Ahmet b. Hanber
c) Ebu Davud
d) Tirmizi
21.) Namaz ibadetiyle aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmaz?
a) Şükretmek
b) Dua etmek
c) Yardım etmek
d) Allah ı anmak
22.)Taziye ziyaretinde aşağıdakilerden hangisi söylenmez?
A)Allah şifa versin
c) Allah rahmet etsin
b) Allah sabır versin
d) Başınız sağolsun
23)“O, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için
ölümü ve hayatı yarattı..”(Mülk:2) ayetinde
aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
a)Ahiret hayatının sonsuzluğu
b) Ahiret inancının faydaları
c) Hayatın amacı
d) Güzel işler yapmanın önemi
31-Aşağıdaki özelliklerden hangisi tövbe için gerekli
değildir?
A) Niyet
B) Kararlılık
C) Pişmanlık
D) Sağlık
32-Dinî bilgiler bize iki yoldan ulaşır. Birincisi…… Dini
bilgileri bize ulaştıran ikinci kaynak ise ………..yukarıdaki
boşluklara ne yazarsak cümleyi doğru tamamlamış oluruz
a)kuran-kıyas
b)kuran-akıl
c)kuran-sünnet
d)kuran-fıkıh
33- Aşağıdaki ifadelerden hangisi, birlikte yaşama ve
hoşgörü kültürü ile ilgili değildir?
A) “Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize küsmeyin, kin
beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları kardeş
olun.” (Hadis-i Şerif)
B) “Dinde zorlama yoktur.” (Bakara suresi, 256. ayet)
C) “Temizlik, imanın yarısıdır.” (Hadis-i Şerif)
D) “Gel, gel, gel. Ne olursan ol, yine gel.” (Mevlana)
34- Yüce Allah’ın peygamberlerine gönderdiği ilahi
sözler,emir ve yasakları içeren mesajlarına ne ad verilir?
A)Risalet
B)İlham
C)İlahi takdir
D)Vahiy
35)Aşağıdakilerdenhangisindezekatınoranıdoğruolarakveril
24-Aşağıdakilerden hangisi müslümanın Müslüman
üzerindeki haklarından biri değildir?
a)Selamını almak
b) Cenazesine katılmak
c) Davetine icabet etmek
d)Öldükten sonra borçlarını ödemek
25.) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav)’in
kabrinin de içinde bulunduğu yerdir?
A)Mescidi Nebevi
B)Mescidi Aksa
C)Mescid-i Nebi
D)Mescidi Kuba
miştir?
A) % 2.5
B) % 2
C) % 1
D) % 3
36- Zekat aşağıdakilerden hangisine verilmez?
a) Dedeye
b) Amcaya
c) Halaya
d) Dayıya.
37-- Akşam namazının farzının üçüncü rekâtında Fatiha
Suresi okunduktan sonra ne yapılır?
a- Rükû
b- Secde c- Bir sure okunur d- Selam verilir
38-Hanefilere göre bayram namazı kılmanın hükmü nedir?
a) Farzı kifaye
b) Farzı ayin
c)Sünnet
d) Vacip
26.) Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden
biridir ?
39. Cenaze Namazının 3. Tekbirinden sonra ne okunur?
a- Nas
b- sallibarik c-Sübhane d-Cenaze Duası
a-Anne ve babaya saygı göstermek
c-Teravih namazı
40- Tavaftan sonra safa ile merve tepeleri arasında hızlı
adımlarla hızla yedi defa gidip gelmeye ne ad verilir ?
A)Vakfe
B)Sa’y
C)İhram
D)Şavt
b-Vitir namazı
d-Bayram namazı
27.) Aşağıda “kutûb-i sitte” olarak bilinen Altı hadis kitabı
ve karşılarından da bu kitapları derleyen hadis âlimlerinin
isimleri verilmiştir. Bu karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A. Es- Sünen: İbnMace
B. El-Camiu’s-Sahih: Müslim
C. Es-Sünen: Ebu Davud
D. Es-Sünen: Ahmet b. Hanbel
28.) Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne denir?
A)Vefa
B)Taziye
C)Hasenat
D)Mukabele
29-Ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen
devreye ne denir?
A-Berzah
B-Ecel
C-Mahşer
D-Ahıret
30- ‘SübhaneRabbiyel azim’’ namazın neresinde söylenir?
A) Sücut
B)Kıyam
C) Rüku
D)Kade-i ahire
41. Mevlevi dervişlerinin kollarını iki yana açıp
dönerek yaptıkları ayine ne denir?
a) Zikir b) Dernek c) Tören d) Sema
42. Kişinin işlemiş oluğu hata ve kusurlarından
vazgeçmesi, pişmanlık duyması bir daha onları
işlemeyeceğine dair Allah’a söz vermesine ne denir?
a) Doğruluk b) Cömertlik c) Tövbe d) Riyazet
43.İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi
arındırmayı ve ahlakı güzelleştirmeyi amaç edinen
düşünce hangisidir?
a) Tasavvuf b) Fıkıh c) Tefsir
d) Hadis
44.) Hz. Muhammed’e saygı ve hürmetten dolayı adı
söylendiği zaman aşağıdakilerden hangisi söylenir?
a)Fatiha
b)Tekbir
c) Besmele
d) Salâvat
45.) Farz ve vacip namazlar dışında kalan namazlara ne
denir?
A) Nafile namaz
B) Kaza namazı
C) Vakit namazları D) Cenaze namazı
46.) ”Sahabe” sözcüğünü açıklayan yanıt hangisidir?
A)Sabah namazlarından okunan duanın adı
B)Hz. Peygamberlerin sohbetlerinde bulunan dost ve
arkadaşları
C) Kur’an’ın ilk ayeti
D) Kudüs’te bulunan camiin adı
47.) Hangisi, sosyal yardımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik
eden ibadetlerden değildir?
a)Zekat
b)Fidye
c)Sadaka
d)Namaz
48.) ”Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillere aldırış
etme.” Ayetinde Rasulullah’ın hangi güzel davranışı
vurgulanmıştır?
a) Güvenirliği
b) Hoş görüsü
c) Doğru sözlülüğü
d) Çalışkanlığı
49.) Her hayırlı işe Allahın adıyla başlamanın ifadesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Subhanallah
b) Bismillah
c) Elhamdülillah
d) Allahuekber
50.) Aşağıdakilerden hangisi Ehl-i Beyt’den değildir
a) Hz. Hatice
b) Hz. Bilal
c) Hz. Hüseyin
d) Hz. Fatma
NOT:HER SORU 2(İKİ) PUANDIR.
BAŞARILAR DİLERİZ.
FATİH CAMİİ İMAMI:ADEM PALA
www.Sultanbeylifatihcami.com
Download