Realizm ders notu buradadır.

advertisement
Sorun-odaklı teoriler: Realizm, Liberalizm, İngiliz Ekolü
Realizm
Tarihsel Realizm: Sun-Tsu (Savaş Sanatı), Thucidides (Pelaponez Savaşı Güncesi), Niccolo
Machiaelli (Hükümdar), Otto von Bismark (Realpolitik)
Klasik Realizm: Hans J. Morgenthau ve Animus Dominandi (Hükmetme Güdüsü); 4 ana
önerme: 1) İnsanlar bencildir. 2) Uluslararası İlişkiler anlaşmazlıklara dayanır ve anlaşmazlıklar
genelde savaşla çözülür. 3)Devletin bekası ve her bir devlet için kendi güvenliği her şeyden
üstündür. 4) Uluslararası ilişkilerde, devletlerin üzerinde hükümran bir otorite olmaması sebebiyle
gelişme sağlanamaz. Thomas Schelling (Çatışmanın Stratejisi – Stratejik Realizm) uluslararası
ilişkilerde önemli olan devletleri yönetenlerin kararları ve diplomasinin uygulanmasıdır. Diplomasi
bir karar alma sürecidir. Graham Allison, Irving Janis ve Barbara Kellerman karar alma modelleri
geliştirirler (Mantıklı Aktör Modeli, Örgütsel Davranış Modeli, Bürokratik Siyaset Modeli, Toplu
Düşünme, Küçük Grup Karar Alma Modeli, Baskın Lider Modeli, ve Algısal Süreç Modeli).
Neorealizm (Yapısal Realizm): Kenneth Waltz, John Mearsheimer. Waltz’un geliştirdiği teorik
yaklaşıma Neorealizm diyoruz. Buna göre: 1) Devletler mantıklı aktörlerdir. 2) Her devletin temel
amacı varlığını sürdürmektir. 3) Her devletin askeri saldırı gücü vardır. 4) Bir devlet, diğer
devletlerin amaçlarından asla emin olamaz. 5) Büyük Güçler, dünya sisteminin temel aktörleridir
ve onların arasındaki rekabet dünya düzenini belirler.
Neorealistler için önemli olan güç/iktidar/etki sahibi olmak değil, bu gücü kullanarak devletin
ayakta kalmasıdır. Neorealizm, devletin elinde bulundurduğu gücü kullanma haline dayalı olarak
farklı fikirler öne sürerler. Bu fikirlerin odağında Güvenlik İkilemi (Security Dilemma) yatar ki bu
da Tutuklular İkilemi’ne dayanır. Devletin elindeki askeri gücü arttırıp dünya düzeni içinde etkisini
arttırmasını savunanlar Ofansif (Saldırgan) Realistler, bunun yanlış olduğunu düşünenler de
Defansif (Savunmacı) Realistler olarak gruplanır.
-Realizmin güncel sorunları
Download