SİNİR DOKUSU

advertisement
SİNİR DOKUSU
Dr.Sevda Söker
Amaç
• Sinir dokuya giriş
• Nöron yapısı
–
–
–
–
Perikaryon
Dendrit
Akson
Sinaps
• Nöron tipleri
– Uzantılarına göre
– Fonksiyonlarına göre
• Nörogliya
– M.S.S nörogliyaları
•
•
•
•
Astrositler
Oligodendrositler
Mezogliya
Ependim hücreleri
– Periferik sinir sistemi
nörogliyaları
• Schwann hücreleri
• Satellit hücreleri
Sinir Dokusu
• Sinir dokusu, sinir hücreleri (nöron), nöroglia
hücreleri ve çok az gevşek bağ dokusunu (sinir
dokusuna giren damarlar çevresinde) içeren bir
dokudur.
• Sinir dokusu anatomik olarak beyni ve medulla
spinalisi kapsayan merkezi sinir sistemi ile
• Sinir fibrilleri ve ganglionları içeren periferik
sinir sistemi olmak üzere 2 kısma ayrılır.
• Sinir dokusu, hücrelerden ve hücreler arası maddelerden
meydana gelir.
• Nöron sinir hücresidir.
• MSS de ara madde işlevini gören gliya hücreleridir.
Gliya hücreleri, daha çok destekleyici işleve sahiptir ve
bu hücreler,
• MSS‟de bağ dokusunun yapmış olduğu görevin büyük
bir kısmını yerine getirirler.
• PSS de, ara madde işlevini düzensiz sıkı bağ
dokusundan meydana gelmiş kılıflar ile bunların
içerisindeki kan damarları, hücreler oluşturur.
• Bu yapıya miyelinli sinirlerde Schwann hücresi de katılır.
Nöronlar
• Sinir dokusunun ana yapı taşı,
• En önemli özellikleri uzantılı hücreler
olmalarıdır.
• Sayıları, büyüklükleri, şekilleri bulunduğu
yere göre farklılıklar gösterir.
• Nöronlar post-natal dönemde bölünmezler
• Nöroglialar kısa uzantılara sahiptir.
Sinir dokularında beslenme, koruma, desteklik,
fagositoz ve miyelinizasyon gibi işlevleri üstlenen
nöroglialar ise yaşamları boyunca mitotik aktivite
gösterirler.
•
NÖRONLAR
• Sinir impulslarını almak ve iletmek,
• Belli hücresel aktiviteleri başlatmak,
• Nörotransmitter(sinyalleyici moleküller, asetilkolin,
norepinefrin, glutamik asit, GABA, Dopamin, seratonin,
glisin, endorfinler, ve enkefalinler) ve diğer bilgi
moleküllerini salgılamakla görevlidir.
NÖRONLARIN
BÜYÜKLÜKLERİ
Nöronlar
• üç temel bölümden meydana gelirler:
1- Soma veya hücre gövdesi; perikaryon da
denir. Uyarıları alan hücrenin merkezidir.
• 2-Dendritler; uyarıyı çevreden, duyu epitel
hücrelerinden ve diğer nöronlardan almak üzere
özelleşmiş çok sayıdaki uzantılardır.
• 3- Akson; tek bir uzantı olup,sinir impulsunu
diğer hücrelere (sinir hücresi, kas veya bez
olabilir) yaymak ve iletmek üzere özelleşmiştir.
NÖRONLARIN ŞEKLİ
• Küre, piramit, yıldız,
armut şeklinde ya da
iğ biçiminde
gövdeye sahip
olabilirler.
NÖRONLARIN
SINIFLANDIRILMASI
• Nöronlar uzantılarına göre;
– Multiplar nöronlar
• Golgi Tip-I
• Golgi Tip-II
Bipolar nöron
Psödounipolar nöron
– Bipolar nöronlar
– Unipolar nöronlar
• Nöronlar fonksiyonlarına göre;
Multipolar nöron
– Duyusal nöronlar
– Motor nöronlar
– Ara nöronlar
Multipolar Nöronlar
• Nöronların en sık
görülen tipidir.
• Çok sayıda dendrit ve
uzun tek bir akson
içerirler.
• Omuriliğin ön boynuz
motor nöronları,
• Piramidal nöronlar,
• Beyincikteki Purkinje
hücreleri.
• Golgi Tip – 1 Nöronlar: Uzun bir aksona
sahiptirler ve periferik sinirlere dahil
olurlar. Yine bu tipe ait diğer nöronların
aksonları, beyin ve omurilikteki uzun sinir
yollarına (traktus) dahil olurlar.
• Golgi Tip - 2 Nöronlar: Bu tip çok kutuplu
nöronların aksonları kısadır ve tekrarlayan
dallanmalarla, genellikle hücre gövdesinin
yakınında sonlanırlar..
Bipolar Nöronlar
• Bu tip nöronlarda tek bir
dendrit ve bir akson
bulunur.
• Her iki uzantı hücre
gövdesinin birbirine
karşı gelen iki
kutbundan ayrılırlar.
• Retinadaki iç nükleer
tabakada,
• koku alma mukozasında
olfaktör nöronlarda,
• iç kulakta kokleadaki
spiral gangliyonlarda
bulunur.
Psödounipolar nöron
• Yalnızca kısa tek bir uzantıya sahip nöron tipidir.
• Perikaryondan kısa seyirli tek bir akson çıkar ve
daha sonra dallanarak ikiye ayrılır.
• Kraniyal ve spinal sinirlerin duyusal
gangliyonlarında bulunmaktadır.
•
Embriyolojik olarak bipolar nöronlardan köken alırlar ve başlangıçta
2 uzantıya sahiptirler. Daha sonra, bu uzantılar kaynaşarak tek bir
uzantı haline dönüşürler.
• Akson ve dendrit
perikaryondan tek bir
uzantı olarak ayrılır.
• Bu tek uzantı bir süre
seyrettikten sonra (T)
harfi şeklinde ikiye
ayrılır.
Fonksiyonlarına göre
1- Duyu nöronları (Afferent Nöronlar); Dendritleri
ile duyuları alır ve aksonlarıyla SSS e impulsları iletir.
2- Motor Nöronlar (Efferent Nöronlar); SSS den
kaynaklanıp kaslara, bezlere ve diğer nöronlara impuls
götürür.
3- Ara nöronlar: (internöronlar) SSS de yerleşmiş
iletici ve bütünleyici olarak görev görür. Duyu ve motor
nöronları ve diğer internöronlar arasında ağ oluşturur.
Akson ve nöron gruplarının
isimlendirilmesi:
• MSS’de fonksiyonel ve yapısal olarak birbirine
benzeyen nöron gruplarına çekirdek(nukleus)
denir.
PSS’de nöron toplulukları gangliyonu oluşturur.
• MSS’de nöron akson demetleri Traktus;
PSS’de ise sinir olarak isimlendirilir.
.
• PSS’de nöron toplulukları gangliyonu
oluşturur.
• Gangliyonlar duyusal (arka kök
gangliyonu) ve
motor (visseromotor veya otonomik
gangliyon) özellikte olabilir.
• Gangliyondan çıkan aksonlar ise periferik
sinirleri yaparlar.
NÖRONLARIN YAPISI
Nöron Gövdesi
Nöron Uzantıları
(Perikaryon= Soma)
Akson
Tek
Dendrit
Çok sayıda
Nöronların Yapısı
• HÜCRE GÖVDESİ
(Perikaryon)
– Çekirdek
– Organeller
ÇEKİRDEK
• Yuvarlak, büyük,
soluk boyanmıştır.
• Ökromatiktir.
• Belirgin ve iyi
gelişmiş bir
çekirdekçik içerir.
HÜCRE ZARI
• Klasik hücre zarı
yapısına sahiptir.
GOLGİ KOMPLEKSİ
• Işık mikroskobunda
ozmik asit veya
gümüşleme ile siyah
renkte boyanıp,
gösterilebilinir.
ENDOPLAZMA RETİKULUMU
• Sarnıç kümeleri şeklinde
düzenlenmiş iyi gelişmiş
GER.
• Stoplazmada sarnıçlar
arasında çok sayıda
poliribozom bulunur.
• Uygun boya ile GER VE
serbest ribozomlar IM ile
Nissl cisimcikleri denen
bazofilik granüllü alanlar
olarak görülür.
MİTOKONDRİON
• Perikaryon, dendrit ve
akson boyunca çok
sayıda yer alır.
• En çok da akson
terminallerinde
görülür.
NÖROFİBRİLLER
• Özel gümüşleme ya
da altınlama
metodları ile ince
iplikçikler şeklinde
görülürler.
• Beyin korteksindeki
piramidal nöronlarda
daha çok uzunlamasına
giden demetler halinde
seyrederler.
• Buna karşılık medulla
spinalisin ön boynuz
motor nöronlarında, sık
ve düzenli bir ağ teşkil
edecek tarzda
tertiplenmişlerdir.
NİSSL TANECİKLERİ
•
•
•
•
Toluidin mavisi,
Metilen mavisi,
Krezil viyole
gibi bazik boyalarla
boyandıkları zaman,
büyük, bazofilik, kar
tanecikleri gibi kaba
kümeleşmeler görülür.
Nissl Tanecikleri olarak
isimlendirilir.
• Nissl tanecikleri sadece
perikaryonda ve
dendritlerde bulunur.
• Aksonda ise bulunmaz.
Nissl
Tanecikleri
• Büyük motor ve piramidal
nöronların Nissl tanecikleri
kaba partiküller şeklindedir.
• Nissl tanecikleri duyu
nöronlarda ince
tanecikli ve
stoplazmanın her
tarafına dağılmış olarak
görünür.
• .
• İskelet kaslarına akson
gönderen motor
nöronların
perikaryonlarında Nissl
tanecikleri çok iyi
gelişmiş olarak gözlenir.
• Perikaryona benekli
adeta kaplan sırtı gibi
karekteristik bir
görünüş kazandırır.
• Nissl taneciklerinin bu
görünüşüne tigroid
cisim adı verilmektedir.
• Nissl tanecikleri
perikaryonun her
tarafında bulunmasına
rağmen aksonun, hücre
gövdesinden ayrılış
bölgesinde bulunmaz.
• Nissl taneciklerinin
bulunmadığı bu kısım
akson tepeciği olarak
isimlendirilir.
NÖRONLARIN UZANTILARI
Akson
Dendrit
DENDRİTLER
• Genellikle kısa, çok miktarda
dallanan hücre uzantılarıdır.
• Perikaryondan bir ağaç dalları
gibi çıkarak dallanma
gösterirler.
• Genellikle çok sayıdadırlar
ancak tek dendriti olan
nöronlar da vardır.
• Çoğu zaman kısadırlar ve
hücre gövdesi civarında
sonlanırlar.
DENDRİTLER
• Işık mikroskobik
çalışmalarda gümüşleme
yöntemi ile hazırlanmış
preparatlarda dendritlerin
üzerinde küçük dikenimsi
çıkıntılar izlenir.
• Bu dikenimsi çıkıntılar
diğer nöronların
dendritlerdeki sonlanma
sahalarına yani sinaptik
bölgelere uymaktadır.
DENDRİTLER
• Sinir dokusunda akson ile
dendritlerin ağlaştığı ara
bölgelerde hücre
gövdeleri seyrek görülür.
• Buralarda çok sayıda
sinapslar vardır.
• Nöronlar, dendritik özelliklerine göre şu
şekilde sınıflandırılır.
Radial Düzenlenimli
• Dendritler farklı nöronlarda
farklı şekillerde düzenlenim
gösteriler.
•
•
•
Örneğin medulla spinalis’in ön
boynuz motor nöronlarında,
talamusun nükleuslarındaki
nöronlarda,
dendritler perikaryonun her
tarafından çıkarlar ve çift
dallanmalarla her istikamete doğru
ışın tarzında yayılırlar.
Stoplazmik Esas Uzantılı
• Beyin korteksinde yer
alan piramidal
nöronlarda ana
dendritik uzantı,
perikaryonun
tepesinden kuvvetli bir
uzantı halinde çıkar.
• Oldukça uzun bir
seyirden sonra uç
kısımda dallara ayrılır.
Monopolar Dendritli Nöron
• Beyincik korteksinde yer
alan purkinje
hücrelerinde ise hücrenin
bir kutbundan akson
çıkar.
• Aksonun çıktığı yerin tam
karşısından ise dendritler
çıkar ve son derece bol
miktarda çalı gibi
dallanırlar.
Oppositopolar Dendritli Nöron
• Hipokampusdaki
piramidal nöronlarda
hücre gövdesinin
karşılıklı
kutuplarından püskül
tarzında iki kuvvetli
dendrit demeti çıkar.
AKSON
Sinir hücrelerinin tek ve genellikle uzun
olan uzantısıdır.
• Akson genellikle
uzun, bazen ise kısa
bir seyirden sonra
son ağaçcık
(telodendron)
şeklinde dallanarak
sonlanır.
• Akson hücre
gövdesinden akson
tepeciği olarak
adlandırılan huni
şeklindeki bir yapı ile
ayrılır.
AKSONUN ÇAPLARI VE
UZUNLUKLARI
• Aksonların çapları
oldukça değişiklik
gösterir.
• Aksonların uzunlukları da
çok farklılıklar gösterir.
Hemen hücre gövdesi civarında
sonlanan, birkaç mikron
uzunluğunda olan aksonlar
olabildiği gibi,
1 m. uzunlukta olan aksonlar da
vardır.
Aksonal transport
• Perikaryon ile akson terminali arasında materyal
taşınması aksonun önemli fonksiyonlarından biridir.
• Aksonun ve merkez somanın ilişkisini sağlayarak her
ikisinin de varlığı ve işlevlerini sürdürebilmesi için
gereklidir.
• Virüsler de hücre içine girmek ve diğer hücrelere
dağılmak için bu yolu kullanır.
Aksonal transport
• Anterograd (ileriye) akış
:
Somadan akson terminaline doğrudur. Bu
işlemde nörotubuluslar kullanılır.
Retrograd (geriye) transport:
Akson terminalinden somaya doğrudur.
AKSONUN KILIFLARI
• Aksolemma
• Miyelin kılıfı
• Nörolemma kılıfı
Akson topluluğu=periferik sinir
• •Çok sayıda sinir lifinin (aksonun) bağdokusu
•
•
•
•
kılıflarıyla çevrilmesiyle birarayagelirler.
Sinir demetlerine fasikül adı verilir. Makroskopik
olarak görülür.
•Miyelinli olanlar beyaz görülür.
•Her demette hem duyusal hem de motor içerik
vardır.
Akson çevresindeki bağdokusu kılıfları
dıştan içe--Epinöriyum--Perinöriyum-Endonöriyum
•
Epinöriyum: Siniri saran en dıştaki bağdokusundan kılıftır.
•
Düzensiz sıkı bağdokusu yapısındadır.
Kılıfların en kalınıdır.
Sinir lifinin gerilmeler sırasında ezilmesini engeller.
•
Perinörium: Sinir demetlerini saran daha ince sıkı bağdokusundan kılıftır.
Siniri izole eder ve dışarıdan zararlı makromoleküllerin geçişi engellenmiş
olur.
•
.
Endonöriyum: En içtabakadır.
Aksonların çevresindedir.
İnce retikulum tellerinden oluşan gevşek bağdokusu yapısındadır.
Az sayıda fibroblast, kılcal damarlar ve mast hücreleri görülebilir.
RANVİER DÜĞÜMLERİ
Myelin kılıfı arasında oluşan
boğumlanmalar
Ranvier Boğumları
Ranvier Düğümleri
İnternodal ya da interannuler segment
RANVİER DÜĞÜMLERİNİN ELEKTRON
MİKROSKOBİK YAPISI
Schwann Hücreleri ve Eksternal Lamina
SCHMİDT- LANTERMANN
YARIKLARI
•
•
Bu yarıklar yüzeyden derine
doğru inen oblik yarıklardır.
Bu bölgeler miyelin kılıfının
dışından aksolemmaya doğru
uzanan stoplazmik
tünellerdir.
SİNİR LİFİ VE MİYELİNİZASYON
• Bir sinir lifi bir akson ve onu saran kılıflardan
meydana gelmiştir.
• Bütün periferik sinirler Schwann hücreleri tarafından
sarılmıştır.
• Bu liflerden bazıları myelinsizken diğerleri Schwann
hücreleri tarafından oluşturulan myelin zarıyla
kaplıdır ve bunlara da miyelinli sinir lifleri denir.
SİNİR LİFİ VE MİYELİNİZASYON
Sinir hücrelerinin aksonlarının çevresinde iletimin
akson boyunca olmasını sağlayan ve izolasyon
görevi gören miyelin kılıf vardır.
Miyelinin yapısı %70-80 Lipidlerden ,%20-30 proteinlerden
oluşur.
Rutin incelemelerde lipidler erir ve protein çatısı pembemsi renkte
Nörokeratin Ağını oluşturur
•Miyelinli sinir lifleri miyelinli aksonlardan meydana gelmiştir.
•Miyelinsiz sinir liflerinde akson çevresinde miyelin kılıf
yoktur.
SİNİR LİFİ VE MİYELİNİZASYON
•Periferik
sinirlerin miyelinizasyonu
hücreleri tarafından gerçekleştirilir.
Schwann
SİNİR LİFİ VE MİYELİNİZASYON
• Myelinli sinir lifleri impulsu myelinsiz sinir
liflerinden daha hızlı iletir ki “saltatorik akım adı
verilir (uyarı düğümler arasında sıçrar).Buna
göre sinir lifleri 3 gruba ayrılır:
– Group A lifler: sıkı miyelinli, 15-100 m/sec hız
derecesinde, motor and bazı duyusal
– Group B lifler: orta derecede miyelinli, 3-14
m/sec hız derecesinde, visseral duyusal lifler
– Group C lifler: Miyelinsiz,, 0.5-2 m/sec,
otonomik ve bazı duyusal lifler.
SİNAPS
• Sinaps, bir nöronun
diğer bir nöronla, kas
hücresi ile veya salgı
hücresi ile bağlandığı
yerlerdir.
• Yani kısaca impulsun
intikal ettiği yerlerdir.
Sinaps Tipleri
1234-
Akso-dendritik sinaps
Akso-somatik sinaps
Akso-aksonik sinaps
Dendro-dendritik sinaps
Myelinli lifler
• Weigert’s metodunda ve osmium
boyamada miyelin siyah renkte boyanır.
• Luxol-fast blue tekniği ile myelin maviye
boyarnır.
Nörogliya Hücreleri
•Nöronlara metabolik ve mekanik destek sağlar.
•Sinir dokusu hücreleri iyi diferansiye hücreler
olduklarından,
zedelendikleri zaman yenilenemezler bunların yerlerini
çoğalan gliya hücreleri doldurur.
MSS’nin bağdokusu=Nörogliya
• Gliya hücreleri çoğalma özelliği gösterebilen ve
nörondan çok daha fazla sayıda bulunan hücrelerdir.
• MSS yaralanmalarında gliya hücreleri, hasarlı dokuyu
temizler.
Merkezi Sinir Sistemi Nörogliya Hücreleri
•Astrositler
•Oligodendrositler (Oligodendrogliya)
•Ependim Hücreleri
•Mikrogliya hücreleri (mezogliya)
Periferik Sinir Sistemi Nörogliya Hücreleri
•Schwann Hücreleri
•Satellit Hücreleri
Astrositler
• Astrositler ile beyin kapillerleri arasındaki ilşki
kan beyin bariyeri oluşumunda önemlidir.
• Ve beyin metabolizmasının düzenlenmesinde rol
oynar.
• Nöronlara mekanik desteklik ve besleme
fonksiyonuna sahiptir.
• Nöronları kılcalkan damarına ve piamatere
bağlar.
Protoplazmik Astrositler
• Çok sayıda ve kısa dallar
veren tip.
• Gümüşleme ile yıldız
şekilli yapıları ortaya
konulabilir.
• Gri cevherde yer alır.
• MSS i yaralanmalarında
skar dokusu yaratarak
hasarlı bölgeyi kapatırlar.
Fibröz Astrosit
• MSS’de sadece beyaz cevherde yer alır.
• Açık kromatinli, büyük çekirdekleri, ince
ve az dallanan büyük uzantıları vardır.
Oligodendrosit
Hem gri hem de beyaz cevherde
bulunurlar.
Beyaz cevherdeki oranı daha fazla olup,
miyelinizasyonda görev yaparlar.
Kısa, küçük az dallanan stoplazmik
uzantılara sahiptir.
Ependim Hücreleri
• Beyin ventriküllerini
ve omuriliğin santral
kanalının çevresini
örter.
• Kübik/prizmatik
şekillidirler.
Santral kanal çevresinde yer alan
ependim hücreleri
Kanal içerisinde yer alan beyin
omurilik sıvısı (BOS)
CSF= cerebrospinal fluid
Boya : Hematoksilin&Eozin
Mikrogliya Hücreleri
•Diğer nörogliya hücreleri
ektodermal kökenli nöroepitelden
gelişirken,
•Mikrogliya hücreleri mezenşimal
kökenlidir.
•Kemik iliğinden gelişir ve
mononükleer fagositik sisteme
dahildir.
•Bu hücrelere MSS nin
mikrofajları da denir.
•Ameboid hareketlerle fagositoz
yaparlar.
Schwann Hücreleri
•Periferik Sinir Sisteminde
görülen gliya hücresidir.
•Aksonları sarar ve aksonların
çevresinde yer alır.
•PSS de miyelini yapar.
•EM de miyelinin Schwann hücre plazmalemmasının kılıf
şeklinde ve birçok kez aksonun çevresinde dolanması ile
oluştuğu görülür.
SİNİRLERİN DEJENERASYONU VE
REJENERASYONU
•
• Sinir hücrelerinde perikaryon
haraplanmışsa rejenerasyon mümkün
değildir.
Bir akson
haraplandığında;
*Perikaryonda Nissl
cisimcikleri parçalanır,
sitoplazmik bazofili
azalır (kromatolizis).
*Perikaryon hacmi artar,
çekirdek ekzentrikleşir.
• Aksonun kesilmiş olduğu
bölgede schwann hücreleri
mitoza uğrar.
• Nörilemmal bir kılıf meydana
getirir.
• Bu kılıf rejenere olmakta olan
aksonun inervasyon alanına
gitmesini sağlar.
Nörilemmal kılıf oluşmazsa, kesilmiş olan
aksonların uçları yün yumağı gibi olur.
Rejenerasyon gerçekleşmez
Download