2014-2015 9.sınıf fizik dersi 2.dönem 1.yazılı soruları

advertisement
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
DENİZLİ İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM
LİSE I FİZİK DERSİ I. ORTAK SINAVI
ADI SOYADI:
SINIFI:
NO
B.Aşağıdaki kelimeleri kullanarak boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.
( Her sorunun doğru cevabı 3’er puandır. 10*3=30 PUAN )
1. Dünya’nın kendi ve Güneş etrafındaki hareketi…………….hareketine örnektir.
2. Bir cismin seçilen bir başlangıç noktasına olan yönlü uzaklığına o cismin .................denir.
3. Bir hareketlinin birim zamandaki yer değiştirme miktarına .………..denir.
4. Etkileşim halinde olan bütün cisimler birbirlerine …………….. uygular.
5. Bazı atomların çekirdeklerinde kararsızlık oluşmasına neden olan kuvvete ........... ............kuvvet denir.
6. Bir cismin ivmesi hız …………ise sıfırdır.
7. Özkütle sabit basınç ve sıcaklıkta maddeler için ........... ............ bir özelliktir.
8. Maddenin sıcaklığını ölçen alete ……….... denir.
9. Maddenin ‘İyonlaşmış gaz ‘da denilen mıknatıstan etkilenen haline................... denir.
10. Maddenin dış yapısıyla ilğili olan özelliklere ..................... özellik denir.
C.Aşağıdaki cümleler doğru ise yanına D , yanlış ise Y yazınız.
( Her sorunun doğru cevabı 3’er puandır. 5*3=15 PUAN )
1. ( ) Zayıf nükleer kuvvet bir parçacığın kendisiyle akraba başka bir parçacığa dönüşmesine neden olur.
2. ( ) Eşit sıcaklıktaki maddeler arasında ısı alışverişi olmaz.
3. ( ) Şekerin suda çözünmesi kimyasal bir değişmedir.
4. ( ) Düzgün dogrusal hareket yapan bir cismin ivmesi sabittir.
5. ( ) Derceli silindirde sıvı taşırma yöntemi ile her türlü katı cismin hacmi ölçülebilir.
D.Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeğini işaretleyiniz.
( Her sorunun doğru cevabı 3’er puandır.5*3= 15 PUAN )
1. Kenar uzunlukları 3cm,4cm ve 5cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki cismin hacmi kaç cm3 tür?
A)60
B)70
C) 80
D)90
E)100
2- Kütlesi 120 g olan bir cisim su dolu kaba atılıyor. 30 cm su taştığına göre cismin öz kütlesi kaç g/cm3
tür?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
3- Aralarında d kadar uzaklık bulunan m1 ve m2 kütleli gezegenlerin birbirlerine uyguladıkları kütle çekim
kuvveti F’dir.Bu iki gezegen arası 4 katına çıkarılırsa çekim kuvveti kaç F olur?
A) 16
B) 1/4
C) 4
D) 1/16
E) 1/8
4-Durgun halden harekete geçen bir araba 15 saniyede hızını 45m/s. Çıkarıyor.İvmesi nedir?
A) 3
B) 15
C) 4
D) 625
E) 750
5- Dereceli bir kaba bir miktar su konuluyor ve içine şekli düzgün olmayan bir taş bırakılıyor.Bu taşın
hacmini bulabilmek için aşağıdakilerden hangisinin bilinmesi yeterlidir?
A)Taşın kütlesi B) Kabın hacmi C)Suyun ilk hacmi D)Suyun kütlesi E)Kabın kütlesi
E.Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
( Her sorunun doğru cevabı 8’er puandır. 5*8= 40 PUAN )
1. Kütle-hacim grafiği verilen maddelerden X cisminin özkütle sinin Y cisminin özkütlesine oranı (dx /dy)
kaçtır?
Çözüm:
m(g)
X
Y
30
V(cm3)
0
5
15
2- Boyutları 4cm,8cm ve 10 cm olan bir bir kutunun içine bir kenarı 2cm olan kutulardan en fazla kaç tane
yerleşrirrebiliriz?
Çözüm:
3 Durgun halde A noktasından harekete başlayan araç 4s. Sonra E noktasına varmıştır.
Zaman-konum değerleri tabloda verilen aracın;
araba
A
B
C
D
E
-x(m)
x(m)
Konum
0
Zaman
0
40
2
20
1
60
3
80
4
t (sn)
a) Hızını hesaplayınız ?
b) Konum-zaman grafiğini çiziniz ?
c) Hız zaman grafiğini çiziniz ?
Çözüm:
4V (m/s)
5
B
Hız - zaman grafiği verilen B ve M araçlarının 20 saniye sonra aralarındaki
uzaklık kaç metredir.
Zaman(s)
0
20s
-4
M
Çözüm:
5- 300C deki 220 g. Suyun sıcaklığını 600C ye çıkarmak için suya verilmesi gereken ısı miktarını bulunuz.
(csu=1cal/g0C )
Çözüm:
BAŞARILAR
24.03.2010
Vehbi ÇELİKER
Zeki KALKAN
Download