planlama kavramı

advertisement
PLANLAMA KAVRAMI:
Planlama, yönetim işinin birinci ve en önemli safhasıdır. Planlama organizasyonların etkin
yönetimi için oldukça önemlidir. Bu nedenle bütün örgütler ve kurumlar geleceklerini
düşünüp, bazı planlamalar yapmaktadır. Ancak yapılan planların büyük bir kısmı başarıya
ulaşamamakta bazı örgütler ve kurumlar istemedikleri sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Bu
nedenle planlama yapmak kolay iyi planlama yapmak oldukça zor bir iştir.
Planlama yönetimin fonksiyonlarından olup, geleceğe yönelik karar verme, örgütün geleceği
ile ilgili sağlıklı ve gerçekçi tahminlerde bulunma amacına yönelik çalışmaları kapsamaktadır.
Planlama, örgüt için amaç geliştirme, bu amaçlara ulaşmak için çeşitli alternatiflerin
değerlemelerini kapsayan süreçleri içerir.
Plan bir karardır veya kararlar toplamıdır. Bu karar ya da kararlar gelecekte ulaşılmak istenen
belli nokta ve durumları işaret ediyor olmalıdır.
Bu bağlamda plan bugünden gelecekte ulaşılmak istenen yeri, nelerin gerçekleşmesinin
hedeflendiğinin ortaya konmasıdır.
Planlama organizasyonun nereye nasıl gideceğinin belirlenmesidir. Planlama herhangi bir
konuyla ilgili olarak ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyette ve
hangi sürede sorularına cevap aranması sürecidir. Özetle planlama sadece ekonomik olmayıp
aynı zamanda toplumsal bir olgudur ve “amaçlı hareket etme eylemi” olarak tanımlanabilir.
Yöneticiler işletmenin elindeki finansal ve insan kaynaklarını en iyi biçimde kullanarak
belirlenen amaçları gerçekleştirmeye çalışmalıdır.
Günümüzde sağlıklı bir planlama için birçok veriye ihtiyaç duyulmaktadır buna paralel olarak
planlamada bilgi sistemleri desteğinin önemli bir yer edindiğini söyleyebiliriz.
Sosyal, ekonomik, siyasal gelişmeler örgütleri her geçen gün mal ve hizmet üretiminde daha
değişken teknikler kullanmaya zorlamaktadır. Özellikle küreselleşmenin de etkisiyle mevcut
rekabet koşullarının artması, yeni yöntem ve teknolojilerin kullanılması, kalitenin ön plana
çıkarak üretimin belirli standartlara bağlanması ve bu standartların kriterlerinin her geçen gün
daha zorlayıcı olması örgütleri amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için daha dikkatli
davranmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda bir örgütün amaç ve beklentilerinin karşılanması
anlamına gelen planlama örgütler için çok önemli bir hale gelmiştir. Örgütler ne yapacaklarını
önceden düşünme imkanını ancak planlama faaliyetleri sayesinde bulabilirler. En önemli
özelliği geleceğe yönelmek olan planlama örgüte öngörülen hedefe ulaşması için kendi içinde
bir değerlendirme yapma imkanı da sunmaktadır.
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI
Örgütler mal ya da hizmet üretip örgütsel amaçlarına ulaşmak için sermaye, hammadde,
makine, bilgi ve insan faktörünü doğru zamanda doğru yerde, doğru miktarda, doğru nitelikte
temin etmeleri gerekmektedir. Buradan hareketle bir örgütün gelecekteki personel ihtiyacını
tahmin etme ve ihtiyaç duyulacak personelin tam sayısını ve niteliğini sağlayacak programları
planlama süreci insan kaynakları planlaması olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği üzere ihtiyaç
duyulan personelin nitelik ve niceliklerinin tam olarak önceden belirlenmesi oldukça zor bir
süreçtir.
İnsan kaynakları planlaması bir organizasyonun sadece gerekli işgücünün sayısının ve
niteliğinin belirlenmesi olarak ele alınmamalıdır. İnsan kaynakları planlaması çok daha
kapsamlı bir anlamda değerlendirilmelidir. Kurumsal kaynak planlamasının iş gücü boyutunu,
personel hareketinin planlamasını, yükseltimin planlamasını, işe alma ve emekliliklerinin
planlanmasını hatta eğitimin planlamasını kapsamaktadır. İnsan kaynakları planlaması, bir
örgütün gelecekteki personel ihtiyacını tahmin etme ve ihtiyaç duyulan personelin tam
sayısını ve niteliğini gösterecek programların planlanması sürecidir.
Buna paralel olarak son yıllarda küreselleşme ve küreselleşmenin getirdiği rekabet ortamı
içinde örgütlerin giderek her alanda yaygın ve etkin bir planlama süreci içersine girdiğini
görmekteyiz. Aslında insan kaynakları belirli bir zaman öncesine kadar her büyüklükteki
örgüt için nitel ve nicel olarak yeterlilik göstermekteydi. Oysa günümüzün değişen şartlarında
bilgiye dayalı yeni iş alanlarına bilgi becerisi yüksek nitelikli kalifiyeli eleman sayısına
fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda nitelikli insan kaynakları nadir bulunan çok
değerli bir hale geldiği için insan kaynakları planlaması da diğer kaynaklardan daha öncelikli
bir hale gelerek bir zorunluluk olmuştur. Organizasyonların içlerinde ve dışlarında meydana
gelen değişmeler neticesinde organizasyonların devamlılıklarını sürdürebilmeleri insan
kaynakları
planlamasını
en
iyi
şekilde
yapmalarını
gerektirmektedir.
Belirli
ve
gerçekleştirilmesi muhtemel hedefler tespit edildikten sonra bu hedeflere ulaşmak için
yapılması gereken ilk iş, genel planlama ve insan kaynakları planlamasıdır.
Şüphesiz örgütlerin insan ihtiyaçlarını karşılamak için en önemli üretim girdisi “işgücü”dür.
İnsan Kaynakları Yönetimi’nin (İKY) örgüt içindeki uygulamalarında ilk adım planlamadır.
Örgüt açısından planlama yapılacak çalışmaların uyacağı esaslar ve işin akış planının önceden
kestirilmesini içeren hazırlık sürecidir.
İKY açısından bakıldığında ne yazık ki diğer işletme fonksiyonlarına göre planlama sürecinin
çok kolay işlemediğini söylemek doğru olacaktır. Bunun başta gelen nedeni insanın tanımında
ve tanınmasındaki zorluklardır. Çünkü insan örgütlerdeki diğer girdiler gibi belirli standartlara
kolay adapte edilemez; yine kalitesini ölçmek sanıldığı kadar kolay değildir ve onun bir
makine gibi programlanması mümkün değildir. Bütün bu zorluluklara rağmen örgütler diğer
bölümlerde olduğu gibi bir planlamaya giderler ve diğer fonksiyonlarla da bir bütünlük içinde
çalışmalarını gerçekleştirirler.
İnsan kaynakları planlaması sürecinde temel güçlülük planlanacak olan şeyin insanla ilgili
olmasında yatar. Diğer bir ifade ile işgücü fizyolojik ve psikososyal nitelikleriyle ölçülmesi
çok zor olan ve homojen özellikler göstermeyen bir üretim girdisidir. İnsan kaynakları
planlamasında 2 temel boyut ön plana çıkmaktadır.
1) Konunun teknik yönü, sayısal matematik boyutu
2) Davranışsal yönü, psikolojik ve sosyal boyutu
İnsan Kaynakları Planlamasının Temel Cevap Aradığı Sorular:
1) Örgütün hedeflerine ulaşması için hangi sayıda ve nitelikte personel ihtiyacı vardır?
2) Ne tür özelliklere sahip personel, örgütün amaçlarına ulaşmasına en verimli şekilde
hizmet ederler?
İKY’nin amacı, insan kaynaklarının örgütün temel hedeflerini gerçekleştirme yolunda etkin
biçimde organize edilmesidir. Bunun yapılabilmesi için her şeyden önce örgütün ihtiyaç
duyduğu insan kaynağının belirlenmesi ve örgütün uzun ve kısa vadeli amaç ve planlarının
bilinmesi ve belirlenmesi gerekmektedir.
İnsan kaynakları planlaması şimdiki ve gelecekteki insan kaynağı ihtiyaçlarının analizini
ortaya koymaktadır. Örneğin: işe alma gerçek bir ihtiyaca dayanmalıdır. Hangi birimlerde, ne
tür işlere hangi nitelikte ve ne kadar sayıda işgörenin alınacağının önceden saptanması
gerekir.
İnsan kaynakları planlaması:
-Örgütün amaçlarına ulaşması sürecinde ihtiyaç duyulan özelliklerde personelin belirlenmesi
ile ilgilenir.
-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunmayı gerektiren bir süreçtir.
-Doğrudan doğruya örgütün insan kaynağı ile ilgilenir.
-Örgütün mevcut insan kaynakları potansiyelinin bir envanterinin çıkarılmasını gerektirir.
-Değişen politik, ekonomik vb. alandaki toplumsal ve ticari gelişmelere cevap verebilecek
insan gücünün sağlanmasına, yetiştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik stratejilerin
oluşturulmasını gerekli kılar.
-Yeter sayıda, türde ve nitelikte elemanın gerekli zaman ve yerde hazır bulundurulmasına
olanak verir.
-İnsan kaynakları talebi, insan kaynakları arzı, personel bilgi sistemleri, personelin eğitimi ve
elde edilen sonuçların değerlendirilmesi gibi konuları kapsar.
-Planlamanın uzun dönemi kapsaması ve daha çok üst düzey yönetimin görevleri kapsamında
yer alan faaliyetler ile ilgili olmasından dolayı stratejik planlama biçiminde yapılması gerekir.
-Örgütün sahip olduğu insan kaynaklarından daha etkin yararlanılması için insan kaynakları
planlaması örgütteki insan kaynaklarını bir maliyet unsuru olmaktan çıkarıp bir üretim faktörü
haline dönüştürür.
İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri:
-İnsan kaynaklarındaki iç deşiklikler
-Çalışanların eğitim ve geliştirilmesi
-Boş kadroların zamanında ilanı
-Yeni çalışanların tedariki ve işe alım süreçleri
-Teknolojik değişimlere ayak uydurmak
-Yasal düzenlemelere bağlı kalmak
İnsan Kaynakları Planlamasının Süreçleri:
1.Aşama:
-Analiz (işgücü, prodüktivite, organizasyon)
-İnsan Kaynaklarına Olan Talebin Tahmini
-Bütçenin Gözden Geçirilmesi
-İnsan Kaynakları Arzının Tahmini
2.Aşama:
-İnsan Kaynakları Politikaları ve Amaçları
-Üst Yönetimin Onayı
3.Aşama:
-Programlama (işe uygun eleman seçimi, elemanların işe yerleştirilmesi, ödeme eğitim,
emeklilik, ödüllendirme
4. Aşama:
-Kontrol ve değerlendirme
Yararlanılan Kaynaklar (Okuma Önerileri)
Akçakaya, Murat (2010), İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynakları Planlaması Norm
Kadro Uygulamaları, Adalet, Ankara (Planlama konusu s.91-105).
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, İnsan Kaynakları Yönetimi (2004),
(Planlama konusu s.45-48).
Bayraktaroğlu, Serkan (2003), İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya Kitabevi, Sakarya
(Planlama konusu s.32-40).
Uyargil, Cavide, Zeki Adal, İsmail Durak Ataay, Ahmet Cevat Acar, A. Oya Özçelik, Ömer
Sadullah, Gönen Dündar, Lale Tüzüner (2008), İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi, Beta, İstanbul
Download