9.Sınıf Test22 Tarih.indd

advertisement
KAZ
AN
SINIF
TEST
IM
22
KAVRAMA
ST
TE
9.
T
Türkiye Tarihi
1. I. Abbasilerin İslam dünyasında siyasi ve askeri gücünü yitirmesi
II. Fatımilerin Kudüs’ü savunmada iyi bir hazırlık yapmamaları
III. Hıristiyan din adamlarının Haçlı Seferlerine katılımı
teşvik etmeleri
4. Ortaçağ’da Avrupa’da, Papa ve din adamlarının
halk üzerinde büyük bir etkiye sahip olması,
I. Büyük kitlelerin Ortadoğu topraklarına gönderilmesine,
II. İslam topraklarının yakılıp yıkılmasına,
III. Türklerin Batıya ilerleyişinin durmasına
Yukarıda verilen gelişmelerden hangilerinin,
Müslümanlar için kutsal sayılan Kudüs’ün kaybedilmesinde ve İslam topraklarının savunmasız kalmasında etkisinin olduğu söylenebilir?
B) Yalnız II
D) I ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
E) I, II ve III
2. Ortaçağ’ın en büyük siyasi ve askeri olaylarından biri
Haçlı Seferleri’dir.
Bu seferlerin başlamasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Papa ve din adamlarının çalışmaları
B) Harun Reşit’in Hristiyanlara Kudüs’ü ziyaret etmelerine izin vermesi
C) Senyör ve şövalyelerin macera arzuları
D) Kluni tarikatının halkı kışkırtması
E) Doğu ticaret yollarının Müslümanların elinde olması
3. Aşağıda verilen Türk İslam devletlerinden hangisinin Haçlılarla mücadele ettiği söylenemez?
A) Harzemşahlar
B) Danişmentliler
C) Türkiye Selçuklu Devleti
D) Eyyubiler
E) Musul Atabeyliği
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
A) Yalnız I
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?
5. Aşağıdakilerden hangisi Haçlılara karşı Türkler arasında işbirliği ve güç birliği yapıldığını kanıtlar?
A) Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü Haçlılardan geri alması
B) Musul Atabeyliği’nin Urfa’yı Haçlılardan geri alması
C) I. Kılıç Arslan’ın Danişmentlilerle beraber Eskişehir’de Haçlılarla mücadele etmesi
D) I. Kılıç Arslan’ın Bizans ile anlaşma yaparak İznik
şehrini boşaltması
E) Kudüs’ün Haçlıların eline geçmesinin İslam dünyasında büyük üzüntü doğurması
6. Ben, Fransa Kralı Kont Philippe… Eşimi boşadığım için
Papa tarafından aforoz edildim. Haçlı Seferleri başladığında çok mutlu oldum. Çünkü Hem ağır bir cezadan
hem de günahlarımdan kurtulacaktım. Topraklarım kilisenin kontrolünde güvende. İslam dünyasından zengin
bir kişi olarak geri döneceğim. Ölürsem zaten cennete
gideceğim. Papa ve din adamları bizlere cenneti vaat
etti.
Yukarıda konuşma dikkate alındığında,
I. Avrupa’da feodalite’nin önündeki en büyük engel
Papalıktır.
II. Din, toplumları harekete geçirici önemli bir unsurdur.
III. Papa’nın Avrupa’da krallar üzerinde yaptırım gücü
vardır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Î
C) Yalnız III
E) I, II ve III
TEST
TEST
23
22
Precautionary
Türkiye
Tarihi Measures - Preferences
7. 1097-1099 yılları arasında yola çıkan 600 bin kişilik
Haçlı ordusu Kudüs’ü aşağıdaki devletlerden hangisinden ele geçirmiştir?
10. Haçlı Seferleri karşısında en büyük mücadeleyi
aşağıdaki Türk-İslam devletlerinden hangisi vermiştir?
A) Türkiye Selçuklu Devleti
B) Eyyubiler
C) Memlukler
D) Fatımiler
E) Musul Atabeyliği
A) Eyyubiler
B) Türkiye Selçuklu Devleti
C) Memlüklüler
D) Saltuklular
E) Artuklular
11. Haçlı Seferleri ile İslam topraklarının yakılıp yıkılması ve Türk-İslam devletlerinin büyük darbe
alması aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı
söylenemez?
8. “Haçlı Seferleri’nin temel sebebi ekonomik sıkıntı, bu
seferleri harekete geçiren unsur ise dindir.”
A) 1187 Hıttin Savaşı ile Kudüs’ün Haçlılardan geri
alınması
B) Kudüs’te Latin Krallığı’nın oluşturulması
C) Çok sayıda derebeyin seferler sırasında ölmesi
D) Kağıt, matbaa ve barutun Avrupalılar tarafından tanınması
E) Haçlıların 1204’te İstanbul’a girerek şehri yağmalaması
9. I. Haçlı seferinin sonucunda Kudüs’te Latin Krallığı’ndan başka Antakya, Urfa, Sur, Trablusşam ve Yafa
şehirlerinde bir takım kontluklar oluşturulmuştur.
Buna göre,
I. Haçlılar yaptığı seferde başarılı olmuşlardır.
II. Ortadoğu’da Türk devletleri siyasi otoritelerini kaybetmişlerdir.
III. Ortaçağın siyasi yapısı olan feodalite Ortadoğu’da
görülmeye başlamıştır.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yukarıda verilen yargıya kanıt olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Türklerin batıya ilerleyişinin durmasına
B) Moğollar karşısında İslam topraklarının savunmasız
kalmasına
C) Abbasilerin yıkılışının önlenememesine
D) İkta sisteminin ve tarımsal üretimin olumsuz etkilenmesine
E) Bizans İmparatorluğu ile Malazgirt Savaşı’nın yapılmasına
12. Haçlı seferlerinin sonucunda kâğıt, matbaa, pusula
ve barutun Avrupa’ya taşınması,
I. bilim,
II. teknik,
III. düşünce hayatı
alanlarından hangilerinde değişikliğe yol açtığı
söylenebilir?
A) Yalnız I
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
KKAAZZAANN
T
TEESST
AAT
KAVRAM
IM
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Adı
:.............................................
1
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
Soyadı :.............................................
Sınıf
:.............................................
NO :
.............................................
Puan : ..............
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards