Milli Mücadele Yılları İşbirlikçileri

advertisement
MİLLİ MÜCADELE
YILLARINDA
İŞBİRLİKÇİLER
VAHDETTİN
(Son Osmanlı Padişahı)
“ İngiliz ulusuna karşı
beslediğim sevgi ve hayranlık
duygularımı babam Sultan
Abdülmecit’ten miras aldım.
Ümidimi Allah’tan sonra
İngiltere’ye bağladım ”
“ Sultan Vahdettin,
İngilizlerin Osmanlı
topraklarında idareyi
mümkün olduğu kadar
süratle ellerine almasını
istiyor.” 1919
İngiliz Karadeniz Ordu Komutanı General
Milne’nin Londra’ya İngiliz
Genelkurmayı’na yazdığı rapor’dan
Sadrazam Damat Ferit Paşa,
İngiliz Amiral Calthorpe’e :
“Padişahın ve benim yegane
ümidimiz, Allah’tan sonra
İngiltere’dir.”
Sadrazam Tevfik Paşa:
“Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir
anlaşmaya varılarak Osmanlı
Devleti’nin İngiltere’ye bağlılığının
sağlanmasını istedi.”
Yüksek Komiser Amiral Calt Horpe’un
Raporundan. 06.06.1919
“Ankara Sevr antlaşmasını kabul
etmelidir.” 04.11.1920,
A.İzzet Paşa kuruluna verdiği talimattan.
“Anadolu’yu boşaltmaları
karşılığında, Trakya Yunanlara
bırakılabilir.”
19.09.1921, Bakanlar Kurulu Kararı
Sadrazam Salih Paşa:
“İngiltere’ye direnip durmak
gereksiz ve tehlikelidir.”
20.08.1921
Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa,
İngiliz Ordu Komutanı General Milne’e:
“Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve
geniş bir halk kitlesi adına kat’iyet ve ciddiyetle
temin ederim ki, umumun arzusu İngiltere
tarafından idare edilmektir.” 16.12.1918
Hariciye Nazırı Sefa Bey,
İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’a :
“Osmanlı Hükümeti Ermenilere toprak
verilmesini kabul ediyor.”
29.01.1921
Adliye Nazırı Ali Rüştü:
“General Paraskevopulos'un ordusu, şimdi
sür’at ve şiddetle harekâta devam eyleyecek
olursa, birkaç haftada Ankara önlerinde
bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için
dua ediniz!
Yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin
programına uygundur.
Bu ordu bizim ordumuzdur! ”
12.07.1920
Nazır Rıza Tevfik:
“Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa
medeniyeti Anadolu'yu bu zararlı
haşereden temizleyecektir. Hüküm
galibindir. Medeniyeti temsil eden
İngiltere gibi bir devlete itiraz etmek
küstahlıktır.”
1920
İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye
Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla :
“İngiltere Osmanlı Devleti'nin yönetimine el
koyarsa, saltanat ve hilafetin İngilizler
elinde bulunduğunu gören Mısır ve
Hindistan Müslümanlarının da İngiltere'yle
dost olmanın gereğine inanacakları
aşikardır.”
“İngiliz mandası istediğinizi bütün itilaf
temsilcilerine, hükümete ve gazetelere
bildiriniz…”
23.05.1919, Belediyelere genelgeden.
İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye
Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla :
“Anadolu’daki Milliyetçi hareket boşa gitmeye
mahkûmdur..." - 01.05.1920
Yazar ve Nazır Ali Kemal:
“Avrupa ile başa çıkmayı
asırlardan beri Asya'nın hangi
kavmi başardı ki biz
başarabilelim.”
06.02.1921
Yazar ve Nazır Ali Kemal:
“Bu ülkedeki yabancı askerler, Teşkilat-i Milliye'den
bin kere daha iyidir.”
23.04.1920
“Ankara’dakiler Kars’ı almışlar. işlemediğimiz bir
bu hata kalmıştı. Ermenistan'a taarruz ile onu da
tamamladık... Ankara yâranı nihayet meramlarına
erdiler. Ermenistan'a yürüdüler. Kars'ı işgal ettiler.”
11.11.1920
Yazar ve Nazır Ali Kemal:
"Ankara'dakilerin Yunanlara hala meydan
okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat
verilemez.
(Çılgın Türkler. Turgut Özakman)
Yunanlarla aramızda akılca da, ilimce de,
kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark
varken onlarla muhabereye girişilemez."
07.08.1920
Yazar Refik Halit Karay:
“Anadolu’da bir patırtı, bir gürültü, kongreler,
beyannameler falan, sanki bir şey
yapabilecekler. Blöf yapmanın sırası mı?
Hangi teşkilatın, hangi kuvvetin var?
Bu ne hayal.
Kuzum Mustafa, sen deli misin?”
1919
Yazar Ref’i Cevat Ulunay:
“Türkler kendi güçleri ile adam
olamaz. İngilizler elimizden
tutup bizi kurtaracak.”
21.05.1919
“İstiklâl, istiklâl… diye
bağıranlar kötü niyetlidir.”
31.08.1919
Yazar Ref’i Cevat Ulunay:
“Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve
anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne zaman
anlaşılacak?” 23.03.1920
“Anadolu’daki Milliyetçi hareketi yok
etmek, millet için var olma meselesidir... O
alçaklara karşı çıkanlar, islama, halifeye,
padişahımıza unutulmaz hizmette
bulunmuş olacaklardır.” 04.04.1920
Yazar Ref’i Cevat Ulunay:
“Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal
kuvvetleri denen çapulcuları tamamen
tepeleyecektir. ”08.09.1920
“Anadolu ile değil, Yunanistan ile
anlaşmalıyız.” 15.10.1920
Jandarma Genel Komutanı Kemal
Paşa:
“Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz.
Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir.”
3.08.1919
Adana Valisi Abdurrahman’ın
demeci:
“Ayaklanmak için sebep yoktur.
Fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar.”
05.11.1920
İzmir Valisi Kambur İzzettin'in
genelgesinden:
“Yunan kuvvetlerinin özel bir tören ve
saygı ile karşılanması....” - 26.05.1919
Anzavur Ahmet
(Kuva-i Muhammediye Birlikleri
Komutanı):
“Göğsümde iman, başımda
Kur’an ve elimde padişah
fermânı olarak geliyorum. Başta
Kemal olmak üzere Kuva-i
Milliyeci subayların hepsini
keseceğim, Kemal’in kafasını
padişaha götüreceğim.”
1.10.1919
İzmit Mutasarrıfı Anzavur Ahmet
Paşa:
“Padişah Yunan’a karşı harp
edilmesine razı değildir.
Yunanlar bizim dostumuzdur.
Padişahın emir ve rızası hilafına
olarak, onlara silah çekmek
küfürdür, isyandır.” - 1920
*Anadolu Cemiyeti'nin İstanbul'daki Yunan
Başkomiserliğine önerisi:
• Amaç Ankara hükümetine karşı, Yunanistan‘ın
yardımıyla, Sultan’ın ve Yunanistan’ın himayesi
altında bir Batı Anadolu devletinin kurulmasıdır...
• Kemalist kuvvetler bastırılacak; bütün Anadolu
Mustafa Kemal'in elinden kurtarılacak. Bunun için
kurulacak gönüllü Anadolu ordusunun talim ve
silahlarından Yunan başkomutanı sorumlu olacak,
bir miktar yunan subayının bu orduya katılması
sağlanacak...
• Yunanistan, faaliyet masraflarını karşılamak üzere
cemiyete 100 bin Lira verecek.” 9.12.1921
*Anadolu Cemiyeti Vahdettinci bir örgüt olup o aşamada
Şeyhülislam Mustafa Sabri başkanlığı altında idi.
DİNİ ÇEVRELERDEN
Şeyhülislam Dürri’zade Abdullah’ın Fetvası:
“Padişahın izni olmadan, yabancı askerlere karşı
duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya
topluca öldürmek islâmın gereği ve görevidir.
Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır, bu yolda
ölenler şehit.” 1920
* Şeyhülislamın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan uçaklarıyla tüm Anadolu’da
atıldı ve işbirlikçi yandaş gazetelerde yayınlandı.
Dürri’zade Abdullah Efendi (1867-1923)
Milli Mücadeleye katılan Mustafa Kemal ve
diğer Kuvayı Milliye'ciler hakkında ölüm
fetvasını, yazdı, Sadrazam Damat Ferid
Paşa imzaladı ve Sultan Vahdettin
yürürlüğe koydu.
Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke düşman
işgalinden kurtarılınca, önce Rodos’a gitti
oradan da Hicaz'a Suudi Arabistan'ın
kurucusu Şerif Hüseyin'e sığındı.
1923yılında, Hicaz'da öldü.
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:
“Benim elimden gelse, Türkleri Arap
yaparım; vaktiyle Araplaşmamış
olmalarına da çok eseflenirim.
Arap dili, Türk diliyle kıyas kabul
etmeyecek derecede üstünlüğe
sahip olduğundan, milliyetin
büyüğüne sahip olarak, onunla
iftihar etmek daha makul olurdu.”
Divitli Eşref Hoca:
“İngilizlere meydan okuyoruz.
Bu en büyük küfürdür.” 1920
Delibaş Mehmet:
“Halifenin müttefiki olan İngilizler Pınarbaşı'na
doğru geliyorlar. Onlarla birlik olup Kuva-i
Milliyecileri yeneceğiz” - 1920
“Kim Kemalci milliyetçilerle birlikte Yunana
karşı gelirse şer'an kafirdir”. 1920
Teal-i İslam* Derneği’nin bildirisi:
“Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır.
Hiç de zararlı bir topluluk değildir.
Asıl kafası koparılacak mahlûkat
Ankara'dadır.” 1920
* Teal-i islam (islamı yüceltmek), “Halifenin
Yardımcısı Ulemalar Teşkilatı” adıyla da
anılmaktaydı.
Cemiyet-i Müderressin:
(Medrese Hocaları Derneği)
“Kuva-i milliyeciler kudurmuş
haydutlardır.”
Edirne Tem’in gazetesinden:
“…Müftü Hilmi Efendi, Selimiye camisi’nde
Hürriyetin ve Adaletin saygı değer
temsilcisi Venizelos Hazretlerinin sağlığı
için güzel bir dua okumuş ve hazır
bulunanlar şükran duygularını belirterek
duaya katılmışlardır…” 13.08.1920
Konya'nın 27 köyünün eşrafının İngiliz
temsilcisine başvurusu:
“Kemal elebaşılığındaki Milliyetçileri
ezmek için İngiliz hükümetinin bize
yardım elini uzatmasını talep
ediyoruz.” 28.10.1920
MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI
1919 YILINDA MİLLİ MÜCADELEYE
KARŞI ÇIKAN İŞBİRLİKÇİ PARTİ VE
CEMİYETLER
Bunların tamamı Şeriatçı, Kürtçü ve yabancıların
mandasını isteyen parti ve cemiyetlerdir. Bu parti ve
cemiyetlerin tamamı Sevr anlaşmasından yana olmuşlar,
Anadolu’nun işgalini savunmuşlar, emperyalistlerle tam
bir işbirliği halinde Anadolu Hareketine karşı cephe
almışlar, isyan etmişler ve tüm isyanları da
desteklemişlerdir.
*Selamet-i Osmaniye Partisi (İngiltere’nin kontrolünde,
Şeriatçı parti)
*Kürdistan Teal-i Cemiyeti (Doğu ve G.Doğu’da
Kürdistan
kurulması için İngiltere ve ABD tarafından
destekleniyordu.)
*Teal-i İslam Cemiyeti (Şeriat isteyenler)
*İngiliz Muhipleri Cemiyeti (İngiltere himayesi
isteyenler)
*Wilson Prensipleri Cemiyeti (Amerikan Mandası
isteyenler)
*Hürriyet ve İtilaf Partisi (Kendilerini Sevr’i savunan
liberaller olarak tanımlamaktadırlar, ancak İngiltere’nin
kontrolündedirler, Milli Kurtuluş Hareketine ve Mustafa
Kemal’e en şiddetli tepkiyi bu parti göstermiştir. )
*Mavri Mira Cemiyeti (Rum Patrikhanesi tarafından
kurulmuş olup, Yunan hükümetinin kontrolündeydi. Amacı
çeteler kurarak Milli Mücadeleye karşı çıkmak ve
Anadolu’daki Yunan Ordusuna yardım etmekti.)
umarım,
olur. æ
Download