Milli Mücadele Yılları İşbirlikçileri

advertisement
VAHDETTİN
(Son Osmanlı Padişahı)
“ İngiliz ulusuna karşı
beslediğim sevgi ve
hayranlık duygularımı
babam Sultan
Abdülmecit’ten miras
aldım. Ümidimi Allah’tan
sonra İngiltere’ye
bağladım ”
“ Sultan Vahdettin,
İngilizlerin Osmanlı
topraklarında idareyi
mümkün olduğu kadar
süratle ellerine almasını
istiyor.” 1919
*
İngiliz Karadeniz Ordu Komutanı General
Milne’nin Londra’ya İngiliz Genelkurmayı’na
yazdığı rapor’dan
Sadrazam Damat Ferit Paşa,
İngiliz Amiral Calthorpe’e :
“Padişah ve benim yegane
ümidimiz, Allah’tan sonra
İngiltere’dir.”
Sadrazam Tevfik Paşa:
“Tevfik Paşa İngiltere ile gizli bir
anlaşmaya varılarak Osmanlı
Devleti’nin İngiltere’ye bağlılığının
sağlanmasını istedi.” 06.06.1919
Yüksek Komiser Amiral Calt Horpe’un
raporundan.
“Ankara Sevr antlaşmasını kabul
etmelidir.” 04.11.1920,
A.İzzet Paşa kuruluna verdiği talimattan.
“Anadolu’yu boşaltmaları
karşılığında, Trakya Yunanlara
bırakılabilir.”
19.09.1921, Bakanlar Kurulu Kararı
Sadrazam Salih Paşa:
“İngiltere’ye direnip durmak
gereksiz ve tehlikelidir.”
20.08.1921
Hariciye Nazırı Mustafa Şerif Paşa,
İngiliz Ordu Komutanı General Milne’e:
“Kendim, kabinedeki arkadaşlarım, Sultan ve
geniş bir halk kitlesi adına kat’iyet ve ciddiyetle
temin ederim ki, umumun arzusu İngiltere
tarafından idare edilmektir.” 16.12.1918
Hariciye Nazırı Sefa Bey,
İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold’a :
“Osmanlı Hükümeti Ermenilere
verilmesini kabul ediyor.”
29.01.1921
toprak
Adliye Nazırı Ali Rüştü:
“General Paraskevopulos'un ordusu, şimdi
sür’at ve şiddetle harekâta devam eyleyecek
olursa, birkaç haftada Ankara önlerinde
bulunacaktır. Yunan ordusunun başarısı için
dua ediniz! Yunan ordusunun ilerlemesi
hükümetimizin programına uygundur. Bu
ordu bizim ordumuzdur! ” - 12.07.1920
Nazır Rıza Tevfik:
“Anadolu direnişi bir blöftür. Avrupa
medeniyeti Anadolu'yu bu zararlı haşereden
temizleyecektir. Hüküm galibindir.
Medeniyeti temsil eden İngiltere gibi bir
devlete itiraz etmek küstahlıktır.” - 1920
İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye
Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla :
“İngiltere Osmanlı Devleti'nin yönetimine el
koyarsa, saltanat ve hilafetin İngilizler elinde
bulunduğunu gören Mısır ve Hindistan
Müslümanlarının da İngiltere'yle dost olmanın
gereğine inanacakları aşikardır.”
“İngiliz mandası istediğinizi bütün itilaf
temsilcilerine, hükümete ve gazetelere
bildiriniz.."
23.05.1919, Belediyelere genelgeden.
***
İngiliz Muhipler Derneği Başkanı, Adliye
Nezareti Müsteşarı ve yazar Sait Molla :
“Anadolu’daki Milliyetçi hareket boşa
gitmeye mahkûmdur..." - 01.05.1920
Yazar ve Nazır Ali Kemal:
“Avrupa ile başa çıkmayı
asırlardan beri Asya'nın
hangi kavmi başardı ki
biz başarabilelim.”
06.02.1921
Yazar ve Nazır Ali Kemal:
“Bu ülkedeki yabancı askerler, Teşkilat-i
Milliye'den bin kere daha iyidir." 23.04.1920
“Ankara’dakiler Kars’ı almışlar. işlemediğimiz
bir bu hata kalmıştı. Ermenistan'a taarruz ile
onu da tamamladık... Ankara yâranı nihayet
meramlarına erdiler. Ermenistan'a yürüdüler.
Kars'ı işgal ettiler." 11.11.1920
Yazar ve Nazır Ali Kemal:
"Ankara'dakilerin Yunanlara hala meydan
okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat
verilemez. (Çılgın Türkler. Turgut Özakman)
Yunanlarla aramızda akılca da, ilimce de,
kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar
fark varken onlarla muhabereye
girişilemez." 07.08.1920
Yazar Refik Halit Karay:
“Anadolu’da bir patırtı, bir gürültü, kongreler,
beyannameler falan, sanki bir şey
yapabilecekler. Blöf yapmanın sırası mı?
Hangi teşkilatın, hangi kuvvetin var? Bu ne
hayal.
Kuzum Mustafa, sen deli misin?”
1919
Yazar Ref’i Cevat
Ulunay:
“Türkler kendi güçleri
ile adam olamaz.
İngilizler elimizden
tutup bizi kurtaracak.”
21.05.1919
“İstiklâl diye
bağıranlar kötü
niyetlidir.” 31.08.1919
Yazar Ref’i Cevat Ulunay:
“Tek çarenin galiplerle uyuşmak ve
anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne
zaman anlaşılacak?” 23.03.1920
“Anadolu’daki Milliyetçi hareketi yok
etmek, millet için var olma
meselesidir... O alçaklara karşı çıkanlar,
islama, halifeye, padişahımıza
unutulmaz hizmette bulunmuş
olacaklardır.” 04.04.1920
Yazar Ref’i Cevat Ulunay:
“Yunanistan kısa zamanda Mustafa Kemal
kuvvetleri denen çapulcuları tamamen
tepeleyecektir. ”08.09.1920
“Anadolu ile değil, Yunanistan ile
anlaşmalıyız.” 15.10.1920
Jandarma Genel Komutanı Kemal Paşa:
“Yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz.
Zira bu teşebbüsünüz beyhudedir.” 3.08.1919
Adana Valisi Abdurrahman’ın demeci:
“Ayaklanmak için sebep yoktur. Fransızlar
bizim iyiliğimizi istiyorlar.” 05.11.1920
İzmir Valisi Kambur İzzettin'in
genelgesinden:
“Yunan kuvvetlerinin özel bir tören
ve saygı ile karşılanması....” 26.05.1919
Anzavur Ahmet (Kuva-i
Muhammediye Birlikleri
Komutanı):
“Göğsümde iman, başımda
Kur’an ve elimde padişah
fermânı olarak geliyorum.
Başta Kemal olmak üzere
Kuva-i Milliyeci subayların
hepsini keseceğim, Kemal’in
kafasını padişaha
götüreceğim.” 1.10.1919
İzmit Mutasarrıfı
Anzavur Ahmet Paşa:
“Padişah Yunanlarla
harp edilmesine razı
değildir. Yunanlar bizim
dostumuzdur. Padişahın
emir ve rızası hilafına
olarak, onlara silah
çekmek küfürdür,
isyandır.” - 1920
Anadolu Cemiyeti'nin İstanbul'daki Yunan
Başkomiserliğine önerisi:
“Amaç Ankara hükümetine karşı, Yunanistan‘ın
yardımıyla, Sultan’ın ve Yunanistan’ın himayesi altında
bir Batı Anadolu devletinin kurulmasıdır... Kemalist
kuvvetler bastırılacak; bütün Anadolu Mustafa Kemal'in
elinden kurtarılacak. Bunun için kurulacak gönüllü
Anadolu ordusunun talim ve silahlarından Yunan
başkomutanı sorumlu olacak, bir miktar yunan
subayının bu orduya katılması sağlanacak...
Yunanistan, masraflarını karşılamak üzere cemiyete
100 bin Lira verecek.” 9.12.1921
Anadolu Cemiyeti Vahdettinci bir örgüt olup o aşamada
Şeyhülislam Mustafa Sabri başkanlığı altında idi.
DİNİ ÇEVRELERDEN
İŞBİRLİKÇİLER
Şeyhülislam Dürri’zade Abdullah’ın
Fetvası:
“Padişahın izni olmadan, yabancı
askerlere karşı duranları, asker ve para
toplayanları tek tek veya topluca
öldürmek islâmın gereği ve görevidir.
Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır, bu
yolda ölenler şehit.” 1920
* Şeyhülislamın verdiği fetvalar İngiliz ve Yunan
uçaklarıyla tüm Anadolu’da atıldı ve işbirlikçi yandaş
gazetelerde yayınlandı.
Dürri’zade Abdullah Efendi (1867-1923)
Milli Mücadeleye katılan Mustafa Kemal ve
diğer Kuvayı Milliye'ciler hakkında ölüm fetvasını,
yazdı, Sadrazam Damat Ferid Paşa imzaladı ve
Sultan Vahdettin yürürlüğe koydu.
Kurtuluş Savaşı sonrasında ülke düşman
işgalinden kurtarılınca, önce Rodos’a gitti oradan
da Hicaz'a Suudi Arabistan'ın kurucusu Şerif
Hüseyin'e sığındı. 1923yılında Hicaz'da öldü.
Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi:
“Benim elimden gelse, Türkleri
Arap yaparım; Vaktiyle
Araplaşmamış olmalarına da çok
eseflenirim. Arap dili, ne Türk
diliyle ne de Çerkez diliyle kıyas
kabul etmeyecek derecede
üstünlüğe sahip olduğundan,
insanın, milliyetin büyüğüne sahip
olarak onunla iftihar etmesi daha
kârlı ve makul olurdu.”
Divitli Eşref Hoca:
“İngilizlere meydan okuyoruz.
Bu en büyük küfürdür.” 1920
Delibaş Mehmet:
“Halifenin müttefiki olan İngilizler
Pınarbaşı'na doğru geliyorlar.
Onlarla birlik olup Kuva-i
Milliyecileri yeneceğiz” - 1920
“Kim Kemalci milliyetçilerle birlikte
Yunana karşı gelirse şer'an
kafirdir”. 1920
Teal-i İslam* Derneği’nin bildirisi:
“Yunan ordusu halifenin ordusu sayılır.
Hiç de zararlı bir topluluk değildir.
Asıl kafası koparılacak mahlûkat
Ankara'dadır.” 1920
* Teal-i islam (islamı yüceltmek), “Halifenin Yardımcısı Ulemalar
Teşkilatı” adıyla da anılmaktaydı.
Medrese Hocaları Derneği
(Cemiyet-i Müderressin):
“Kuva-i milliyeciler kudurmuş
haydutlardır.”
Edirne Tem'in gazetesinden:
"Müftü Hilmi Efendi, Selimiye
camisi'inde hürriyetin ve adaletin saygı
değer temsilcisi olan Venizelos
hazretlerinin sağlığı için güzel bir dua
okumuş, ve hazır bulunanlar şükran
duygularını belirterek duaya
katılmışlardır." 13.08.1920
Konya'nın 27 köyünün eşrafının İngiliz
temsilcisine başvurusu:
“Kemal elebaşılığındaki Milliyetçileri ezmek
için İngiliz hükümetinin bize yardım elini
uzatmasını talep ediyoruz.” 28.10.1920
MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI 1919
YILINDA MİLLİ MÜCADELEYE KARŞI
ÇIKAN İŞBİRLİKÇİ PARTİ VE
CEMİYETLER
Bunların tamamı Şeriatçı, Kürtçü ve yabancıların
mandasını isteyen parti ve cemiyetlerdir.
Bu parti ve cemiyetlerin tamamı Sevr anlaşmasından
yana olmuşlar, Anadolu’nun işgalini savunmuşlar,
emperyalistlerle tam bir işbirliği halinde Anadolu
Hareketine karşı cephe almışlar, tüm isyanları da
desteklemişlerdir.
-Selamet-i Osmaniye Partisi (İngiltere’nin kontrolünde,
Şeriatçı parti)
-Kürdistan Teal-i Cemiyeti (Doğu ve G.Doğu’da Kürdistan
kurulması için İngiltere ve ABD tarafından destekleniyordu.)
-Teal-i İslam Cemiyeti (Şeriat isteyenler)
-İngiliz Muhipleri Cemiyeti (İngiltere himayesi isteyenler)
-Wilson Prensipleri Cemiyeti (Amerikan Mandası
isteyenler)
-Hürriyet ve İtilaf Partisi (Kendilerini Sevr’i savunan
liberaller olarak tanımlamaktadırlar, ancak İngiltere’nin
kontrolündedirler, Milli Kurtuluş Hareketine ve Mustafa
Kemal’e en şiddetli tepkiyi bu parti göstermiştir. )
-Mavri Mira Cemiyeti (Rum Patrikhanesi tarafından
kurulmuş olup, Yunan hükümetinin kontrolündeydi. Amacı
çeteler kurarak Milli Mücadeleye karşı çıkmak ve Anadolu’daki
Yunan Ordusuna yardım etmekti.)
SON
Download